29.10.2014 Views

Esityslista - Kepa

Esityslista - Kepa

Esityslista - Kepa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry ESITYSLISTA 17.11.2007 1 (2)

Töölöntorinkatu 2A

Syyskokous

00260 Helsinki 31.10.2007

_______________________________________________________________________________________

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 17.11.2007 klo 13:00

Kokouspaikka:

Pelastakaa Lapset ry , Tiukula-talo

Koskelantie 38

00610 Helsinki

Käsiteltävät asiat

1

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heidi Hautala avaa kokouksen.

2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

TOTEAMINEN

Päätös:

Kepan sääntöjen 8. pykälän mukaan hallituksen on lähetettävä kutsu

yhdistyksen kokouksiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postittamalla

kutsukirje yhdistyksen jäsenille. Kutsussa on mainittava kokouksessa

käsiteltävät asiat.

3

KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN

VAHVISTAMINEN

4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätös:

5

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös:

Valitaan:

− kokouspuheenjohtaja

− kokoussihteeri

− pöytäkirjan tarkastajat

− ääntenlaskijat.

6

VUODEN 2008 TOIMINTASUUNNITELMA, liite 6A

Esittelijä:

Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja

Päätös:


Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry ESITYSLISTA 17.11.2007 2 (2)

Töölöntorinkatu 2A

Syyskokous

00260 Helsinki 31.10.2007

_______________________________________________________________________________________

7

VUODEN 2008 TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT, liitteet 7A ja 7B

Esittelijä:

Hallintojohtaja

Päätös:

8

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2008 – 2009, liite 8A

Esittelijä:

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Nina Suomalainen

Päätös:

9

HALLITUKSEN 1. JA 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2008-2009, liite 8A

Esittelijä:

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Nina Suomalainen

Päätös:

10

HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN

VALINTA VUOSILLE 2008-2009, liite 8A

Esittelijä:

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Nina Suomalainen

Päätös:

11

KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN

VARAMIESTENSÄ VALINTA VUODEKSI 2008

Esittelijä:

Hallintojohtaja

Päätös:

12

ILMOITUSASIAT

13

MUUT ASIAT

14

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!