Uudet urat -rakennemuutostyöryhmä, Jyväskylän seudun toimintamalli

keskisuomi.fi

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmä, Jyväskylän seudun toimintamalli

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmä

Jyväskylän seudun toimintamalli


Lähtökohtana uudet ratkaisut rakennemuutokseen

• Jyväskylän seutua on kohdannut uudentyyppinen rakennemuutos. Paikkakunnalla

vapautuu lyhyehkön ajan sisällä suuri määrää yritysten johtamisessa, tutkimus- ja

kehittämistyössä, vaativissa esimiestehtävissä ja tuotantoprosesseissa työskenteleviä

korkeasti koulutettuja ammattilaisia. Lisäksi alueen korkeakouluista on valmistumassa

suuri osaajien määrä.

• Irtisanomisuhan alla olevien korkeasti koulutettujen määrä muodostaa erityisen

haasteen ainakin kahdessa suhteessa:

1. Monet näistä ammattilaista hakeutuvat helposti muualle työhön. Paikkakunnan

osaamispotentiaalin kannalta se on menetys.

2. Uudella ja ennakkoluulottomalla tavalla organisoituna korkeasti koulutetut voisivat

auttaa monella eri tavalla paikallisten tutkimus- ja koulutusinstituutioiden,

kehittäjäyhteisöjen ja elinkeinoelämän työssä.

Työryhmän tehtävänä:

• Valmistella Jyväskylän seudun uuden rakennemuutoksen hoitamisen toimintamalli.

Tavoitteena on saada nopeasti syntymään liiketoimintamalleja ja –ratkaisuja ja niitä

tukevia koulutus- ja muita menettelyjä, jotka hyödyntävät vapautuvaa korkeasti

koulutettua työvoimaa.

• Valmistella kansallinen toimintamalli uudentyyppisen rakennemuutoksen hoitamiseen


Jyväskylän seudun rakennemuutoksen toimintamalli

Toimintamallin osakokonaisuudet

1. Ideoista uutta liiketoimintaa

2. Yrittäjävaihdosten ihd t vauhdittaminen

i

3. Kansainvälistymisen

vauhdittaminen

4. Alihankintayritysten säilyminen

5. Alihankintayritysten vahvistaminen

6. Alueelle sijoittuva uusi

liiketoiminta

Uusi

liiketoiminta ja

uudet yritykset

Korkeasti

koulutettujen

osaamisen

vahvistaminen

i

ja työllistyminen

1. Lisä- ja täydennyskoulutus

korkeasti koulutetuille

2. Kohdennetut valmennukset

yritysverkostojen osaajille

3. Uudet rekrytointimallit (mm.

oppisopimus)

4. Tuetut harjoittelumahdollisuudet

ja avainhenkilön palkkatuki

ki

5. Uusi työmahdollisuus soveltavan

tutkimuksen alalla

6. Uusi työmahdollisuus opetuksen

ja kehittämistehtävien parissa

Alueen

palvelujärjes-

telmän

kehittäminen

Alueen

elinkeinorakenteen

uudistuminen

1. Yritysten ja korkeasti koulutettujen

Tavoitteena uusi tulevaisuuden

osaajien kanssa toimiminen

liiketoiminta:

rakennemuutosalueella

1. Koulutuksen ja

2. Sijoittuvan itt yrityksen palvelumalli l lli

asiantuntijapalveluiden osaamisja

vientikeskus

2. Ilmailualan liiketoiminnan

vahvistaminen,

3. Innovaatiokeskittymä


Uutta yritystoimintaa:

Uusi työmahdollisuus:

Ixonos käynnisti alueelle uuden suunnittelukeskuksen

‐ Alueen ict –yritysten rekrytoinnit (30)

(ensivaiheessa 30 henkilön rekrytointi)

‐ Soveltavan tutkimuksen tki k ja tuotekehityksen

t k

työtehtävät Jyväskylässä (Tekes hankkeissa 60 henkilön

Kuusi uutta perustettua yritystä (vaikuttavuus 20

työllistymismahdollisuus)

henkilöä)

10 uutta ‐ Nokian sisäisiä rekrytointeja, pääosin Tampereelle (60

yritystä perusteilla henkilöä)

‐ Avainhenkilön palkkatuki (5 hlöä)

Case Nokian Jyväskylän yksikön lopettamispäätös

Jyväskylässä Nokia Oyj:llä oli kaikkiaan 320 työntekijää. Jyväskylän yksikössä on tehty tuotekehitystä

tuotteen suunnittelusta aina myyntivalmiiseen tuotteeseen saakka.

Ideoista uutta liiketoimintaa –menetelmät:

‐ Protomo ideointitiimi, mukana mm. 3 nokialaista

yritystä: Mobile Care and Safety Oy, Thumps Up

Research Oy, Ciegus Oy. Protomossa kaikkiaan 7 tiimiä,

joissa mukana 20 nokialaista.

‐ Innovation Mill konsepti hyödyntää Nokian

luovuttamia liikeideoita ja patentteja: 4 hanketta

käynnistynyt ja 4 käynnistymässä

Osaamisen kehittämisen malleja:

‐ Osuuskuntatoiminta, uudet urat ‐verkkopalvelu

‐ Oppisopimustyyppinen malli (työsuhde ja

opiskelupaikka)

‐ Uusi työ opetuksen parista (koulutus ja

opetusharjoittelupaikka)

‐ Määräaikainen DI/ maisteri ‐koulutus ja

jatkokoulutuspaikka Jyväskylän yliopistossa

‐ Business Creation työpaja –liikeideoiden 24 h työpaja


200 Jyväskylän Nokian yksikön työntekijää on saanut uuden työ‐ tai opiskelumahdollisuuden syyskuuhun mennessä (3kk

aikana). Kaikilla työntekijöillä oli täysimääräinen irtisanomispaketti.


Rakennemuutosprosessin ohjaus

Keski‐Suomen

Te‐keskus ja

Te‐toimisto

Elinkeinoyhtiö

Jykes Oy

Jyväskylä Innovation Oy

Jykes‐Kiinteistöt i Oy

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän

ammattikorkeakoulu

Jyväskylän

ammattiopisto

Yksityinen

koulutustarjonta

Ohjaava työryhmä

Avoin tiedonkulku

Pl Palvelutoiminnan

lti i

organisaattori,

avainasiakaspäällikkö

Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän seudun

kunnat

• virkamiesjohto ja

poliittinen johto

Keski-Suomen

liitto

Työntekijät

•Työntekijäjärjestöt

•Työttömien edustus

Alueen yritykset

Keski‐Suomen yrittäjät

Keski‐Suomen kauppakamari


VÄLITILAMALLIT

N TYÖURA

EI ALA

TYÖ LOP PPUU tai OPISKELUN

JÄLKEE

EDELLYTYKSIÄ:

•Asiakasryhmän

identifiointi ja

erityispiirteiden

tunnistaminen

”customised services”

•Uudenlainen osaamis‐

/tavoitekartoitus

aiemmin opitun ja

osaamisen

tunnistamiseksi

•Henkilökohtaiset

urasuunnitelmat ja ‐

tavoitteet

•eOppiminen ja

eOhjaus työkaluna

•Toimiva syöttöpeli

palvelujärjestelmän

toimijoiden välillä

•Asiakkaiden oma

aktiivisuus työkyvyn ja

osaamisen

ylläpitämiseksi

TAVOITTEENA INNOVAATIO‐ JA TUTKIMUSTOIMINTA

• ”Odotushuone” –soveltavan tutkimuksen

kehittämishanke (Tekes‐rahoitus)

TAVOITTEENA OSAAMISEN YLLÄPITÄMINEN JA

VAHVISTAMINEN, OSAAMISALAN LAAJENTAMINEN

•Aikuis‐ ja täydennyskulutuksen joustavat mallit

osaamisen/osaamisalan laajentamiseksi

TAVOITTEENA PÄÄSTÄ NOPEASTI KIINNI UUTEEN TYÖHÖN

KOULUTUKSEN TAI HARJOITTELUN KAUTTA

•Oppisopimuskoulutus korkeakoulutetuille

•Pitkäkestoinen työharjoittelu

asiakasryhmäsovellettuna – uudenlaiset

työharjoittelumallit korkeakoulutetuille

TAVOITTEENA KANSAINVÄLISET TYÖTEHTÄVÄT

•KV‐opiskelumahdollisuudet ja kansainvälinen

työharjoittelu opiskeluohjelma esim.

työvoimakoulutuksena 6‐12 kk

TAVOITTEENA TYÖLLISTYMINEN YRITTÄJÄNÄ

• Tehostettu yrittäjyysvalmennus

asiakasryhmäsovellettuna

•Yhteisöllisen yrittäjyyden uudet muodot (mm.

osuuskuntatyyppiset ratkaisut)

staminen

en

ysten tunni

poistamine

ointikynny

ja niiden

Rekryto

UUSI

TYÖ

Globaalisti

toimivassa

yrityksessä

Kansallisilla/

alueellisilla

markkinoilla

toimivassa

yrityksessä

Yrittäjänä

Julkisella

sektorilla


Tavoitteena uusi työ, yrittäminen tai uusi yritys

UUSI LIIKE‐

TOIMINTA

lakkautta aminen ta ai

ayksikön

ketoiminta

omiset

yksen liik

ssairtisan

Yrity

mas

EDELLYTYKSIÄ:

Neuvotteluprosessi

muutoksessa olevan

suuren yrityksen

kanssa

Tilanneanalyysin

laatiminen

Väliaikainen

projektiorganisaatio ja

avainasiakaspäällikkö

i Toimiva yhteistyö

alueen toimijoiden

kesken

Kasvuyritys

Omistajanvaihdosyritys

Kansalliset (tekes) ja

alueelliset (esr, eakr)

rahoitus‐

mahdollisuudet

Yrityksen tahtotila

alueellisen

yritystoiminnan

vauhdittamiseen

TAVOITTEENA Työstä työhön

‐ Räätälöidään pitkien lomautusten aikaiset koulutukset (minimoidaan

irtisanomistarve ja mahdollistetaan uusi osaaminen), te‐keskus,

koulutusorganisaatio

‐ Yritys tukee irtisanottavien uudelleentyöllistymiseen tähtäävää

koulutusta (esim. 2000 €/ henkilö)

‐ Alueen koulutusorganisaatioiden tarjonnan reivaaminen ja uusien

täsmäohjelmien käynnistäminen

TAVOITTEENA yrittäminen

‐ Kartoitetaan, onko yrityksellä uutta yritystoimintaa synnyttäviä

patentteja, IPR:iä tai liiketoiminta‐aihioita. Kartoitetaan myös muut

sopimuspohjaiset yrittäjyysmahdollisuudet

‐ Yritys kannustaa työnsä menettäviä perustamaan yrityksiä

tarjoamalla starttirahaa (yrittäjäkohtainen tuki n. 20 000 €).

‐ Lisäksi yhteiskunnan starttiyrittäjyystuki

‐Yrittäjyyskoulutus Te –keskuksen järjestämänä

TAVOITTEENA uusi liiketoiminta

i i t

‐ Rakennemuutosprosessissa alueelle jää liiketoimintaa ja

yritysverkostoa. Tavoite: vauhditetaan liiketoimintaa ja etsitään uusia

mahdollisuuksia.

‐ Päätoimijan liiketoiminnan uudelleen reivaus ja muutosprosessin

käynnistäminen

‐ Alihankkijayritysten tervehdyttäminen: uusien päätoimijoiden ja

liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen

‐Julkiset rahoitusinstrumentit: tervehdyttämiseen tai uuteen

liiketoimintaan

Alueelle sijoittuva uusi liiketoiminta: Yritykseltä vapautuvien

tilojen uudelleen markkinointi, sijoittumispalvelu

ttämisen

minen

nnan ja yri

madaltam

liiketoimin

oittamisen

Uuden

alo

Starttiyritys

Hautomo- tai

tiimiyrittäjä

Uusi

sijoittuva

yritys

More magazines by this user
Similar magazines