Lataa esityksen kalvot (pdf)

videonet.fi

Lataa esityksen kalvot (pdf)

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa

kehittymistä – tulevaisuuden odotuksia!

Yritysten odotukset

Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa

yrityspalveluissa 6.5.2010

Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola


Yrityspalvelujärjestelmä on monimutkainen

• Yrityspalvelujärjestelmän on toistuvasti todettu olevan

monimutkainen ja vaikeaselkoinen

• Monimutkaisuus tulee esille erityisesti kun alueellinen

palveluntarjonta otetaan huomioon

• Lähes kolme neljäsosaa alkavista innovatiivisista yrityksistä pitää

järjestelmää verrattain tai erittäin monimutkaisena

• Myös yrityspalveluorganisaatiot itse kokevat, että järjestelmässä

runsaasti päällekkäisyyksiä

– erityisesti julkisten organisaatioiden toiminnoissa, mutta myös

julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä

• Vaikka eri toimijoilla olisi omasta näkökulmastaan selvä rooli,

järjestelmä ei kokonaisuutena toimi toivotulla tavalla

H. Pohjola 6.5.2010


Julkiset palvelut alkavalle yrittäjälle

Finnvera

TE-toimisto

ELY-keskus

TEKES

Finpro

Verotoimisto

-

PRH

Keksintösäätiö

Uusyrityskeskukset

Yrityshautomot

Koulutuksen

järjestäjät

Seudulliset

kehittämisyhtiöt

/ kunnat

Teknologiakeskukset

Toimintaryhmät

Yritys Suomi

Pro Agria

H. Pohjola 6.5.2010


Koetteko, että muut julkiset toimijat tarjoavat

samanlaisia palveluita kuin organisaationne?

80,00 %

70,00 %

60,00 %

50,00 %

40,00 %

Kyllä

Ei

En tiedä

30,00 %

20,00 %

10,00 %

0,00 %

Julkiset

innovaatiotoimintaa

tukevat organisaatiot

Koulutusta tukevat

organisaatiot

Muut ministeriöt

Muut julkiset

organisaatiot

TE-keskukset

Muut

välittäjäorganisaatiot

ETLA 2009

H. Pohjola 6.5.2010


Pienemmät

innovatiiviset

yritykset

Suuremmat

innovatiiviset

yritykset

Muut yritykset

Julkiset

innovaatiotoimintaa

tukevat organisaatiot

Koulutusta tukevat

organisaatiot

Muut ministeriöt

Muut julkiset

organisaatiot

TE-keskukset

Muut

välittäjäorganisaatiot

Bisnesenkelit ja

pääomasijoittajat

Pankit, lainoittajat

Innovaatiojärjestelmän kokonaisuus yritys- ja

innovaatiotoiminnan edistämisen näkökulmasta

100,00 %

90,00 %

80,00 %

70,00 %

60,00 %

50,00 %

40,00 %

30,00 %

20,00 %

10,00 %

0,00 %

ETLA 2009

H. Pohjola 6.5.2010


Palveluverkoston kehittämisen lähtökohtia

• Kehittämisessä kokonaisvaltainen näkökulma, tulee huomioida:

A) kansalliset ja alueelliset toimijat

B) julkisten palveluiden lisäksi yksityinen palveluntarjonta

• Yritysten tarpeet tiedetään niitä lähellä olevien

palveluorganisaatioiden toimesta usein parhaiten: korostaa

aluetason merkitystä

• Palvelujärjestelmän toimijoiden alueellista verkostoitumista ja

konkreettista yhteistyötä alueilla suhteessa asiakkaisiin tulee

edistää

• ELY:jen rooli keskeinen kansallisten yrityspalvelujen tarjoajana sekä

alueellisen yrityspalvelukokonaisuuden kehittämisessä

• Yritysten näkökulmasta palvelut merkitsevät, organisaatiot

toissijaisia: asiakkaan näkökulma esiin

H. Pohjola 6.5.2010


Asiakaslähtöisyys

• Yrityspalvelujärjestelmää on kehitettävä asettaen tavoitteeksi

asiakkaan näkökulmasta yhtenäiset ja kohdennetut palveluprosessit

ja –kokonaisuudet

• Järjestelmän ja yrityspalveluorganisaatioiden tunnistettava

paremmin yritysten tarpeet ja kyettävä niiden pohjalta tuottamaan

yrityksille tarpeellisia palveluita ja palvelukokonaisuuksia

• Erityisenä ryhmänä kasvupotentiaalia omaavien ja varsinaisten

kasvuyritysten tarpeet tulee ottaa paremmin huomioon

• On vaarallista, jos yhteistyön sijaan kilpaillaan asiakkaista ja

keskitytään kehittämään vain omia palveluita

• Innovaatiot, kasvu, kansainvälistyminen käsi kädessä

H. Pohjola 6.5.2010


Sähköiset yrityspalvelut

• Innovatiiviset sähköiset ja paikkariippumattomat palveluntarjonnan

muodot ovat olennainen osa tämän päivän julkista

yrityspalvelujärjestelmää

• Uudet sähköiset palvelumallit tulevat fyysisen palvelujärjestelmän

rinnalle ja tueksi – eivät korvaa sitä

• On huolehdittava, että sähköisten yrityspalveluiden ja Yritys-

Suomen kehitys kytketään paremmin yrityspalveluorganisaatioiden

käytännön työhön

• Markkinointi tehokkaaksi: pk-yrityskentässä esim. Yritys-Suomi on

suhteellisen tuntematon

H. Pohjola 6.5.2010


Yritysten lukumäärän kehittyminen (1/2)

• Yritysten lukumäärä Suomessa ennätystasolla v. 2008 (Lähteet: YTR

ja väestötilasto, Tilastokeskus & TEM; pl. alkutuotanto)

270000

260000

250000

240000

230000

220000

210000

200000

190000

180000

170000

209144

207493

203542

183447

177785

195871

182015

205468

240459

228744

224636

217231218846 220782

211304 211620214965

252658

261754

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008*

Yrityksiä (vasen asteikko)

Yrityksiä 1000 asukasta kohden

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0

38,0

36,0

34,0

*Yrittäjyyskatsaus

2009, TEM:n arvio

H. Pohjola 6.5.2010


Prosenttia yrityksistä

Kasvuyritysten yleisyys (1/2)

• Uusien yrittäjien kasvuhakuisuus Suomessa vaatimatonta kansainvälisessä

vertailussa (Lähde: GEM 2007)

• Kasvuhakuisuutta on mitattu odotuksina uusista työpaikoista yrityksessä

seuraavan 5 v. aikana. Jako: itsensä työllistäjät (ei kasvua), kasvuhakuiset

työllistävät 1 - 19 ja voimakkaasti kasvu-hakuiset väh. 20 henkeä.

70,0

60,0

62,0

59,0 59,8 60,1

50,0

40,0

30,0

32,0

26,5

29,0 26,9

20,0

10,0

6,0

14,5

11,2

13,0

0,0

Ei kasvua Kasvua Voimakasta kasvua

Suomi Pohjoismaat Eurooppa (21 maata) Yhteensä (42 maata)

H. Pohjola 6.5.2010


Kasvuyrityksiä yrityskannasta, %

Suomeen tarvitaan lisää kasvuyrityksiä

Kasvuyritysten osuus koko yrityskannasta Suomessa

(väh. 10 % liikevaihdon kasvu 3 peräkkäisenä vuotena)

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

3,31

3,15

2,79

3,60

3,29

3,40

3,59

3,87

4,38

4,49

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lähteet: Tilastokeskus, YTR & EK

H. Pohjola 6.5.2010

More magazines by this user
Similar magazines