Perusopetuksen opetussuunnitelma - Lahti

lahti.fi

Perusopetuksen opetussuunnitelma - Lahti

37

lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen AI 3­9, TT 8, UE

3­9, LI 3­9

turvallisuutta edistävät palvelut AI 3­9, TT 9, HY 9, UE 3­9

kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä. AI 3­9, TT 8, UE 3­9

7. IHMINEN JA TEKNOLOGIA

Ihminen ja teknologia ­aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen

suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee

tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja

johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa­arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee

kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä.

TAVOITTEET

Oppilas oppii

ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri

sektoreilla ja ympäristössä

käyttämään teknologiaa vastuullisesti

käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin

ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien

päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen.

KESKEISET SISÄLLÖT

teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä BG 6, GE 8­9, BI 9, AI

3­9, KO 7, HI 5­8, HY 9, OP 8­9, MU 3­9, KU 1­7

teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri elämänalueilla eri

aikakausina AI 3­9, HI 5­8, HY 9, BG 6, GE 8­9, BI 9, KU 3­7

teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari AI 3­9, HI 5­

8, HY 9, BG 6, GE 7­9, BI 9, KU 3­7

tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö AI 3­9, HI 5­8, HY 9, ET 7­9, MA 3­9, FK 5­6, FY 7­


9, MU 3­9, KU 3­7

teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi­ ja tasa­arvokysymykset, AI 3­9, HI 5­8, HY

9, ET 3­9, OP 8­9, MU 3­9, UE 3­9, KU 1­7

tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia. AI 3­9, HI 8, HY 9, ET 9, OP 8­9, MU 7­9, BG 6,

GE 7­9, BI 9, UE 9, KU 3­7

7. 2 Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu

Äidinkieli ja kirjallisuus ­oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty yksitoista eri oppimäärää, jotka ovat

suomi, ruotsi, saame, romani ja viittomakieli äidinkielenä, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toisena

kielenä, suomi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viittomakielisille. Toisessa kotimaisessa kielessä on

ruotsin ja suomen kielessä määritelty A­ ja B­oppimäärät sekä kaksikielisille oppilaille tarkoitetut

äidinkielenomaiset oppimäärät. Lisäksi perusteiden liitteenä on Opetushallituksen suositus

maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen opetuksen perusteiksi.

Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus ­oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä seuraavassa

taulukossa mainittuja oppimääriä sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä tarjoaa ja oppilaan huoltaja valitsee.

More magazines by this user
Similar magazines