Orimattila Pennala Hankaanojan alue

orimattila.fi

Orimattila Pennala Hankaanojan alue

ORIMATTILA

Pennalan

omakotitontit

YLÄ-HANKAANOJA


Orimattilan omakotitontit

Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan

Metsärinteen alueella ja Käkelässä sekä Pennalassa ja Artjärvellä. Metsärinteen alue

tulee lähivuosina laajenemaan ja sieltä tullaan luovuttamaan 10-20 tonttia vuosittain.

Hennan alue oikoradan varrella on Orimattilan tulevaisuuden alue, jonka suunnittelu

on käynnistynyt. Hennaan on tulossa erityyppisiä asuinalueita, joukossa myös

omakotitontteja.

Jatkuva haku

Tontit ovat pääasiassa jatkuvasti haettavissa ja ne luovutetaan varausjärjestyksessä.

Varausaika on kaksi kuukautta ja sitä voi jatkaa kuukauden kerrallaan yhteensä

enintään kuuden kuukauden ajan, mikäli kyseiseen tonttiin ei ole tehty

kakkosvarausta. Tonttia ei voi varata, mikäli hakijalla on omistuksessaan tai varattuna

rakentamaton kaupungilta ostettu tontti.

Haku uudelle alueelle

Uuden alueen tullessa myyntiin on aluksi hakuaika, josta ilmoitetaan paikallislehdissä

ja Orimattilan kotisivuilla. Hakuajan päätyttyä tontit tarvittaessa arvotaan. Varaamatta

jääneet tontit ovat tämän jälkeen vapaasti varattavissa.

Ei pisteytystä

Omakotitonttien varaajia ei pisteytetä eikä tulo-, varallisuus- tai muita vastaavia tietoja

tarvitse toimittaa kaupungille.

Tontin vuokraus

Tontin voi myös vuokrata. Vuosivuokra on 6% tontin hinnasta ja se on sidottu

elinkustannusindeksiin. Tontin voi myöhemmin ostaa omaksi kulloinkin

voimassaolevalla hinnalla.

Rakentaminen

Kaupungilta ostetulle omakotitontille tulee rakentaa omakotitalo kolmen vuoden

kuluessa kaupasta. Tonttia ei saa rakentamattomana myydä eteenpäin ilman

kaupungin lupaa.

Ylä-Hankaanojan kortteleiden 87-90 tontit ovat

rakentamiskelpoisia alkusyksyllä 2011.


ORIMATTILA

PENNALA YLÄ-HANKAANOJAN ALUE

RAKENTAMISTAPAOHJE

Ylä-Hankaanojan alueen talojen tulee olla perinteiseen maaseutuympäristöön sopivia

harjakattoisia, puolitoistakerroksisia omakotitaloja. Materiaalien tulee olla selkeitä ja aitoja ja

värien maaseutumaisemaan ja alueen muuhun rakennuskantaan sopivia. Tavoitteena on, että

alueesta rakentuu viihtyisä ja yhtenäinen kokonaisuus. Keskeistä on, että rakentamista

suunniteltaessa tutustutaan huolella tonttiin, sen lähiympäristöön ja näkymiin.

Alueella on voimassa Pennalan Ylä-Hankaanojan asemakaava, jota täydentämään on laadittu

nämä rakentamistapaohjeet. Rakentamisessa tulee noudattaa myös Orimattilan kaupungin

rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakentamistapaohjeiden määräykset ovat rakentajaa sitovia ja

niistä poikkeaminen vaatii vähäisissä, tarkoituksenmukaisissa tapauksissa rakennustarkastajan

päätöksen ja muissa tapauksissa lautakunnan luvan.

TALOTYYPPI

SIJOITUS TONTILLE

Alue on tarkoitettu omakotitaloille.

Asemakaavamääräysten mukaan suurin sallittu kerroskorkeus on 1 u2/3.

Rakennukset, joissa on pääkerros ja lisäksi yläpuolisesta (ullakko)kerroksesta

enintään 2/3 asuintiloina. Myös yksikerroksinen rakentaminen on mahdollista, mutta

tällöin taloon suositellaan tehtäväksi vähintään käyttöullakko. Kartanomaiset eli

massiiviset kaksikerroksiset rakennukset eivät kuulu alueelle.

Talon julkisivukorkeus lopullisesta maanpinnan tasosta seinälinjan ja katon

risteykseen tulee olla vähintään 3,7 m ja enintään 4,8 metriä.

Omakotitalon sopiva runkosyvyys on 8-10 metriä ja pituus alle 15 metriä. Talot

voidaan rakentaa myös L-mallisiksi.

Alueen tasaisuudesta johtuen rinneratkaisut eivät ole luontevia ja siksi ne eivät ole

sallittuja. Rakennuksen eri osia voidaan kuitenkin porrastaa.

Asemakaava ei määrää tarkasti rakennuksen paikkaa tontilla. Luontevinta on sijoittaa

asuinrakennus tonttikadun suuntaisesti ja lähelle kadunpuoleista rajaa. Rakennuksen

etäisyys tontin rajasta tulee olla kadunpuolella 5 metriä ja muualla vähintään 4 metriä.

Sijoittelussa tulee ottaa huomioon naapurirakennusten sijainti sekä rakennusten ja

piha-alueiden korkeusasemat. Maisemakuvaa oleellisesti muuttavia leikkauksia tai

pengerryksiä ei tonteille saa tehdä.

Talojen ohjeellinen sijainti on esitetty havainnekuvassa. Talojen tarkka sijainti

ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.

JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

Talojen julkisivuverhoilussa voidaan käyttää lautaverhousta tai rappausta. Tiilipinta

tai hirsitalot eivät ole sallittuja. Julkisivujen käsittelyssä tulee välttää suomalaisessa

pientalorakentamisessa vieraita muotoja kuten holvikaaria, pylväikköjä ja koteloituja

päätykolmioita.

Julkisivujen pääväriksi käyvät vaaleat, valkoisella tai harmaalla taitetut värisävyt,

kuitenkin siten, että värin on poikettava tunnistettavasti naapurin rakennuksesta.


Vuorilaudat ja muut yksityiskohdat tulee olla vaaleiksi peittomaalattuja. Tummia,

kirkkaita sekä räikeitä värejä ei sallita.

Katteen ja sokkelin värien tulee olla ulkoseinien väritystä tummempia murrettuja

värejä ja niiden tulee sopia ulkoseinien väritykseen.

KATTO

Talojen tulee olla harjakattoisia. Kattokaltevuus voi olla välillä 1:1,5 – 1:2,5.

Kattomateriaalina tulee käyttää tiiltä tai konesaumattua peltiä.

PARVEKKEET JA KUISTIT

Parvekkeiden ja kuistien tulee olla talon tyyliin sopivia. Toisen kerroksen päätyihin on

mahdollista tehdä ranskalainen parveke tai pieni tuuletusparveke. Parveke saa

ulottua enintään 1,2 metrin päähän talon seinästä. Suuremman oleskeluparvekkeen

voi tehdä alakerran kuistin päälle.

AUTOTALLIT, PIHARAKENNUKSET

PIHAJÄRJESTELYT

TONTIN AITAAMINEN

Autotalli tai -katos voidaan rakentaa erillisenä tai talon yhteyteen, jolloin se tulee

tehdä muuta rakennusta matalampana siipiosana. Autosuojan eteen tulee jättää tilaa

paikoitusta varten Erillinen rakennus on hyvä sijoittaa siten, että rakennukset

muodostavat suojatun pihapiirin.

Kaikkien piharakennusten tulee olla harjakattoisia, tyyliltään, materiaaleiltaan sekä

väreiltään yhteensopivia päärakennuksen kanssa.

Maisemakuvaa oleellisesti muuttavia leikkauksia tai pengerryksiä ei tonteilla saa

tehdä. Tarvittavat muotoilut tulee toteuttaa porrastaen ja luiskat sitoa esimerkiksi

kiveämällä tai pensasistutuksin. Viihtyisän asuinympäristön luominen edellyttää

riittäviä puu- ja pensasistutuksia.

Rakennuslupaa haettaessa on asemapiirroksessa esitettävä mm. rakennusten

sijoitus, leikki- ja oleskelupaikat, autopaikat, pyykinkuivatus- ja tomutustelineet,

jäteastiat, sisääntulotie sekä aidat ja istutukset pääpiirteissään.

Aitaamisen tarkoituksena on luoda suojaisa pihapiiri ja erottaa katualue piha-alueista.

Kadunvarren aitaaminen voidaan tehdä pensasaidalla tai puusäleaidalla. Pensasaita

istutetaan 0,6 metriä rajan sisäpuolelle, jotta aita täysikokoisenakin mahtuu kokonaan

tontin puolelle. Rakennettavan aidan sopiva korkeus on enintään 1,2 metriä

maanpinnasta.

Kadunpuoleisessa aitaamisessa tulee kortteleittain noudattaa yhtenäistä ratkaisua.

Hyvä lopputulos syntyy usein puusäleaidan ja pensaiden yhdistelmänä. Alueelle

sopivia aitapensaslajikkeita ovat aronia, tuomipihlaja sekä eri angervolajit.

Tonttien väliaidat toteutetaan naapurien kanssa sopien pensasaidalla tai

puusäleaidalla.

Viheralueisiin rajoittuvat tontin osat voidaan jättää aitaamatta.

LIITTYMÄ JA AUTOPAIKAT

Kullekin tontille sallitaan yksi ajoneuvoliittymä. Liittymän tarkka sijainti ratkaistaan

rakennusluvan yhteydessä. Katusuunnitelmassa on esitetty sadevesiviemärit ja


RADONTORJUNTA

kaivojen paikat. Mikäli liittymän paikka aiheuttaa muutoksia sadevesiviemäröintiin

ja/tai kaivojen paikkoihin, tulee tontinomistajan vastata tästä aiheutuvista

kustannuksista.

Omakotitalon piha-alueelle on järjestettävä autotalli tai –katos mukaanlukien

vähintään kaksi autopaikkaa.

Rakentamisessa on radon otettava huomioon. Rakennuksen alapohja- ja muita

rakenteita suunniteltaessa on varmistuttava, etteivät maaperässä esiintyvä radon ja

muut haihtuvat kaasut pääse huonetiloihin.

POHJARAKENTAMINEN

LUONNOKSET

Maaperän rakennettavuus on aina tutkittava riittävin menetelmin ennen

rakennustöihin ryhtymistä.

Ennen lopullisten rakennuspiirustusten tekoa on luonnokset esitettävä

rakennustarkastajalle. Tässä vaiheessa on esitettävä myös tiedot julkisivu- ja

kattomateriaaleista ja julkisivuväreistä.

TEKNISET JÄRJESTELMÄT

VESIJOHDOT JA JÄTEVESIVIEMÄRIT

Vesijohdot ja jätevesiviemärit liitetään kunnan verkostoon.

Lisätietoja Orimattilan Vesi Oy, puh. 044 - 781 3579.

SADEVEDET

Alueelle rakennetaan sadevesiviemärit, johon voidaan johtaa tonteilta tulevat

sadevedet.

RAKENNUSTEN PERUSTUSVEDET

Rakennusten perustusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, vaan ne on johdettava

sadevesiviemäriin tai muulla hyväksytyllä tavalla.

JÄTEHUOLTO

Jätehuolto hoidetaan tonttikohtaisesti. Tonteille suositellaan tehtäväksi jätekatos,

joka tulee sijoittaa lähelle tonttiliittymää vähintään 4 metrin päähän muista

rakennuksista.

KADUT

Kunta vastaa alueen katujen rakentamisesta, kunnossapidosta ja lumien

aurauksesta. Tontin omistaja vastaa kadun puhtaanapidosta tonttinsa kohdalta.

SÄHKÖLIITTYMÄT

Kymenlaakson Sähkö Oy rakentaa alueelle sähkökaapeloinnin tonttien rajalle

saakka.

POSTILAATIKOT

Postilaatikot sijoitetaan kadun varteen laatikkoryhmiin Itellan antamien ohjeiden

mukaan.


MYYNTIHINNAT

kortteli

rak.

paikka

pintaala

maapohjanhinta

87 1 911 17309,00

87 2 984 18696,00

87 3 1050 19950,00

87 4 984 18696,00

87 5 1226 23294,00

87 6 988 18772,00

87 7 1145 21755,00

88 1 991 18829,00

88 2 929 17651,00

88 3 1046 19874,00

88 4 1029 19551,00

89 1 971 18449,00

89 2 994 18886,00

89 3 1075 20425,00

89 4 1075 20425,00

90 1 1089 20691,00

90 2 1123 21337,00

90 3 1235 23465,00

90 4 1235 23465,00 Perushinta 19 €/m 2

90 5 1108 21052,00 Hintoihin lisätään lohkomiskuluja 990,00 €.


Tonttipörssi

Yksityisten maanomistajien tonttitarjontaa asemakaava-alueella.

ALEKSINPUISTO www.aleksinpuisto.fi

info@aleksinpuisto.fi

VEHKAOJA Tommi Kiiveri p. 040 585 3242

JOKELA, Kaitilantie

Kiinteistönotariaatti Korkeamäki Oy Lkv

Ostoskeskus Orimatti

Erkontie 12, 16300 Orimattila

03-777 8204, 0400-845 401

Lisäksi yksittäisiä tontteja myynnissä usealla eri maanomistajalla.

Kiinteistönvälittäjiä

Kiinteistönotariaatti Korkeamäki Oy

Erkontie 12

16300 Orimattila

Puh. (03) 777 8204, 0400 845 401

www.asuntoon.fi

Jonne Ky

Ylätie 2

16450 Mallusjoki

050-1598

www.jonne.fi

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy

Erkontie 11

16300 Orimattila

Puh. 010 257 1558

www.opkk.fi/orimattila

Tupapörssi Oy

Käkeläntie 9

16300 Orimattila

Puh (03) 777 8636, 050-1246

www.tupaporssi.fi


HAVAINNEKUVA

LEIKKIPUISTO

Kuva on ohjeellinen, eikä siinä esitetyt rakennuspaikat ole sitovia.

YHTEYSHENKILÖT ORIMATTILAN KAUPUNGINTALOLLA

puh 03 888 111

sähköposti: etunimi.sukunimi@orimattila.fi

käyntiosoite Erkontie 9, 16300 ORIMATTILA

Rakennusluvat

Rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen 040 521 6732

Apulaisrakennustarkastaja Timo Tarkkala 040 749 7065

Rakennuspaikkojen varaus ja myynti

Kartastoinsinööri Ossi Hosiaisluoma 040 734 0798

Kartanpiirtäjä Jaana Kettunen 044 781 3583

Kaavoitusinsinööri Pirkko-Leena Jakonen 040 515 5183

Kartat ja rakennuspaikan merkkaus

Kartastoinsinööri Ossi Hosiaisluoma 040 734 0798

Kartanpiirtäjä Jaana Kettunen 044 781 3583

Katusuunnitelmat tms.

Kaupungininsinööri Tuukka Tuomala 0400 494 433

Vesi- ja viemäriasiat

Orimattilan Vesi Oy, Tokkolantie 3, 044 781 3579

More magazines by this user
Similar magazines