Untitled - Kokkola

kokkola.fi

Untitled - Kokkola

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAKERTOMUS

1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008 1

1.2 Kokkolan kaupungin hallinto 4

1.2.1 Kokkolan kaupunginvaltuusto 4

1.2.2 Kokkolan kaupunginhallitus 4

1.2.3 Järjestelytoimikunta 5

1.2.4 Kokkolan kaupungin henkilöstö 6

2. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS 8

2.1. Yleinen kehitys 8

2.2 Kuntatalouden kehitys 9

3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 10

3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 10

3.2. Tuloslaskelman tuotot 11

3.3. Kulut 12

3.4. Toimintakate 12

3.5. Vuosikate 12

3.6. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä 12

4. TOIMINNAN RAHOITUS 13

4.1. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 13

4.2. Rahoituslaskelman analysointi 13

5. TASE 15

5.1. Tase ja sen tunnusluvut 15

5.2. Taseen analysointi 17

6. KOKONAISTULOT JA MENOT 18

7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 19

8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 22

9. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 26

10. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 28

11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 29

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31

1. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 32

2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 62

2.1. Hallintokuntien toimintakertomukset 62

2.2.Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen 97

3. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 100

3.1. Käyttötalouden ja tuloslaskelmaosan toteutuminen 101

3.2 Investointien toteutuminen 104

3.3 Rahoitusosan toteutuminen 106

3.4. Sopeuttamisohjelman toteutuminen 107

3.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 108

3.6. Käyttötalouden ja investointien erittelyt 112

3.7. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase ilman liikelaitoksia 131

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 137

1. TULOSLASKELMA 138

2. RAHOITUSLASKELMA 139

3. TASE 140

4. KONSERNILASKELMAT 142

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 149

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 150

2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 151

3. TASEEN LIITETIEDOT 153

4. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 156

5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 157

6. OSAKKEET JA OSUUDET 158

7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 160

ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 165

1.1. Liikelaitokset 167

1.2.Yhteenveto liikelaitoksista 231

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 237

TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT 239

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008

Yleistä

Kokkolan kaupungin ja seudun viime vuosien myönteinen kehitys jatkui vuonna 2008 väestön lisääntyessä

300 asukkaalla, työpaikkamäärän kasvaessa, työttömyysasteen säilyessä likimain valtakunnan

keskiarvon tasolla ja sekä asunto- että liiketilarakentamisen volyymin ollessa edelleen korkea.

Kaupungin asemaa vahvisti Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntaliitos, joka merkitsi 1.1.2009

lukien uuden lähes 46.000 asukkaan kaupungin syntyä.

Kokkolan ja Kokkolan seutukunnan kasvua kuvaa helmikuussa 2009 julkistettu alue- ja elinkeinokehityksen

rakennemuutoskatsaus vuosilta 2003–2006. Sen mukaan bruttokansantuotteen, työllisyyden ja

väestön kehityksellä mitattuna Kokkolan seutukunnan kehitys oli parasta koko maassa.

Talouden kehitys

Yleinen kunnallistalous vahvistui vuonna 2008 verotulojen kasvun ansiosta, eikä talouskasvun hidastuminen

näkynyt vielä kuntien vuoden 2008 tilinpäätöksissä. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu

vuosikate kuitenkin laski viime vuonna. Toimintamenot lisääntyivät noin 7 prosenttia edellisvuodesta.

Kunta-alan toimintamenojen kasvun taustalla ovat palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja muun

muassa hoitotakuun vaatimat tehostetut toimenpiteet. Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat viime vuonna

7,6 %. Kunnallisveroa kertyi vuonna 2008 kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Koko

yhteisöveron kertymä kasvoi vuonna 2008 nelisen prosenttia. Tilikauden tulos laski kunnissa nyt toisen

kerran peräkkäin. Ennakkotilinpäätösten mukaan kahdeksassa maakunnassa kuntien yhteenlaskettu

vuosikate ei riittänyt poistoihin. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 44. Kuntien lainakanta kasvoi noin

7,4 %:lla.

Kokkolan kaupungin talous kehittyi erittäin suotuisasti vuonna 2008 lähinnä verotulojen huomattavan

kasvun ansiosta. Verotulojen kasvu oli 18,8 milj. euroa eli 17,4 %, joka oli noin 10 % yli maan keskiarvon.

Kunnallisverot kasvoivat 13,0 milj. euroa eli 14,1 % ja yhteisövero peräti 5,4 milj. euroa eli 48,7 %.

Vuosikate oli 22,5 milj. euroa, joka oli 10,5 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuonna. Talousarvion

mukainen vuosikate ylittyi noin 8,5 milj. euroa, vaikka vuoden aikana myönnettiin yhteensä noin 8,6

milj. euron lisämäärärahat lähinnä terveydenhuollon ja perusturvan menoihin. Tilikausi oli noin 4,8 milj.

euroa ylijäämäinen. Investointien nettomenot olivat yhteensä 20,5 milj. euroa, josta kaupungin osuus

oli 9,0 milj. euroa ja liikelaitosten 11,5 milj. euroa. Vuoden 2008 lopussa lainakanta ilman liikelaitoksia

oli 102,4 milj. euroa eli 2746 e/asukas, missä on nousua vuodesta 2007 2 e/asukas. Liikelaitokset mukaan

lukien lainakanta oli 117,1 milj. euroa eli 3141 e/asukas, laskua 72 e/asukas. Liikelaitosten osalta

ei talousarvioon merkittyä 7,95 milj. euron lainavarausta tarvinnut käyttää.

Vuonna 2005 hyväksyttiin talouden sopeuttamisohjelma vuosille 2006-2009. Vuoden 2008 tilinpäätöksen

tulos oli huomattavasti parempi kuin ohjelman mukainen tavoite. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu on

ollut käyttötalousmenojen kasvua suurempi, vaikka menot ovat ylittäneet sopeuttamisohjelman mukaisen

tason. Vuoden 2008 tilinpäätöksen ylijäämä vahvistaa Kokkolan kaupungin tasetta ja luo kestävämmän

pohjan uuden Kokkolan toiminnalle.

Väestönkehitys

2000-luvun alkuvuodet kestänyt myönteinen väestökehitys jatkui kertomusvuonna. Väkimäärä kasvoi

300 asukkaalla. Luonnollinen väestönkasvu eli syntyvyyden enemmyys oli 153, ja syntyneiden määrä oli

492. Myös muuttoliike oli 122 asukkaan verran positiivinen. Muuttotasetta piti positiivisena maahanmuutto,

kuntien välinen maassamuutto oli noin 50 asukkaan verran negatiivinen. Kaiken kaikkiaan väestön

muutoksiin vaikuttavat tekijät ovat edelleen rakenteellisesti hyvät, joten positiivinen väestönkehitys tullee

jatkumaan lähivuosina myös laajentuneessa Kokkolassa. Asukasluvultaan Kokkola oli vuoden vaihteessa

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

1


maamme 25. suurin kaupunki, ja laajentunut Kokkola on sijaluvulla 22. Kokkolan asukasluku oli vuoden

2008 lopussa 37.288, josta ruotsinkielisten osuus oli noin 17 %. Vuoden 2009 alussa laajentuneen

Kokkolan asukasluku oli 45.644, josta ruotsinkielisten osuus oli noin 14 %.

Elinkeinot

Alkuvuosi elettiin elinkeinoelämässä vielä korkeasuhdannetta. Kesän lopulla alkoivat kuitenkin globaalin

fi nanssikriisin vaikutukset levitä myös Suomeen. Työttömyys jatkoi laskuaan vuoden viimeiselle

neljännekselle saakka, jolloin ensimmäisiä lomautusvaroituksia annettiin myös Kokkolan seudulla. Kokkola

on selvinnyt toistaiseksi suhteellisen hyvin verrattuna elinkeinorakenteeltaan vastaavantyyppisiin

kaupunkiseutuihin. Suhteellisen hyvää tilannetta kuvaa myös verotulojen kertymä. Sekä kunnallisveron

että yhteisöveron tuotto ylittivät selvästi budjetoidun ja kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko maan

keskiarvo. Työttömyysaste oli keskimäärin 8,3 % koko maan vastaavan luvun ollessa 7,6. Työpaikkojen

määrä on kasvanut viime vuosina useilla sadoilla vuosittain. Viimeisimmän käytettävissä olevan vuoden

2006 tilaston mukaan työpaikkojen nettolisäys oli yli 700. Viimeisimmän rakennemuutoskatsauksen

mukaan vuosina 2003-2006 tuotanto-, työllisyys- ja väestökehityksellä mitattuna Keski-Pohjanmaan

maakunnan kehitys oli toiseksi parasta maakunnista. Kokkolan seutukunta oli parhaiten menestynyt

seutukunta koko maassa. Kehitys selittyy pitkälti tuotannon voimakkaasta kasvusta mutta myös työllisyyden

lisääntymisestä.

Kuntaliitos sekä kunta- ja palvelurakennehanke

Valtioneuvosto vahvisti 30.4.2008 antamallaan asetuksella Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntien liittymisen

Kokkolan kaupunkiin. Kuntaliitoksen käytännön valmistelu eteni kuntien kesken hyvän yhteistyön

hengessä ja yhteisymmärryksessä. Tarvittavat järjestelyt ja päätökset mm. palvelujen ja maksujen yhtenäistämisestä

sekä henkilöstöjärjestelyistä tehtiin ajallaan ja laajentuneen Kokkolan kaupunkilaiset

valitsivat syksyllä uuden kaupunginvaltuuston, joka aloitti työnsä välittömästi vaalituloksen vahvistamisen

jälkeen. Hallinnon ja palvelujen yksityiskohtaisen järjestämisen täytäntöönpano jatkuu kuntaliitossopimuksen

mukaisesti.

Kuntaliitoksessa toteutettiin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdistäminen sekä muodostettiin

niitä koskeva yhteistoiminta-alue Kruunupyyn kunnan kanssa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen

puitelain mukaisesti. Tässä yhteydessä liittyvien kuntien yhteinen Kokkolanseudun terveyskeskuksen

kuntayhtymä purkautui. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kokkolan kaupunki toimii isäntäkuntana

Kruunupyyn kunnan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisessä vuoden 2009 alusta lukien.

Puitelain edellyttämästä kaupunkiseutusuunnitelmasta saadun palautteen mukaan kuntaliitos poistaa

esteitä kuntarajat ylittävän palvelujen käytön suunnittelulta ja edistää merkittävästi puitelain tavoitetta

elinvoimaisesta ja toimintakykyisestä sekä eheästä kuntarakenteesta Kokkolan seudulla.

Aluekehittäminen

Aluekehittämisen pääinstrumentteja ovat kansallisina erityisohjelmina aluekeskusohjelma ja osaamiskeskusohjelma

sekä EU-ohjelmista Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky- ja työllisyysohjelma sekä

Manner-Suomen Euroopan sosiaalirahaston ESR-ohjelma. Kokkolan seudun Kemian osaamiskeskus

on mukana osaamiskeskusohjelman nanoteknologian klusterissa ja uusiutuvan metsäteollisuuden

klusterissa. Vuonna 2007 alkaneen ohjelmakauden 2007-2013 avaaminen viivästyi ja hankkeiden haku

käynnistyi vasta vuoden 2008 loppupuolella. Kaupungin ja seutukunnan strategian mukaisia hankkeita on

sen jälkeen lähtenyt liikkeelle runsaasti. Uuden vuonna 2010 alkavan ja aluekeskusohjelman korvaavan

koheesio- ja kilpailukyky- eli KOKO-ohjelman valmistelu alkoi kertomusvuonna mm. ohjelman roolin,

alustavien teemojen ja sisällön määrittelyillä yhdessä yhteistyöalueitten kanssa.

Korkeakouluopetus ja tutkimus

Osana korkeakoulujen valtakunnallista rakenteellisen kehittämisen ohjelmaa arvioitiin vuoden 2008 aikana

yliopistokeskusten toiminta. Arvioinnin mukaan Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on onnistunut

2 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


hyvin profiloitumaan erityisesti aikuiskoulutuksessa. Myös julkisen sektorin pitkäjännitteinen sitoutuminen

yliopistokeskuksen toimintaan nähtiin arvioinnissa positiivisena. Kertomusvuonna aloitettiin selvitystyö

korkeakouluyhteistyön kehittämiseksi yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun kesken. Selvitys koskee

Keski-Pohjanmaalla, Pietarsaaren alueella ja Oulun eteläisen alueella toimivia korkeakouluyksiköitä.

Professori Jorma Rantasen tekemä selvitys valmistui vuoden 2009 helmikuussa.

Kertomusvuonna muodostettiin tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristö Torkinmäen kampusalueelle.

Tutkimusympäristö toteutetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja sen yhteistyöyliopistojen,

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun, Teknologiakeskus KETEK Oy:n sekä Keski-Pohjanmaan

koulutusyhtymän yhteistyönä. Tutkimusryhmiä on perustettu kemian, laserteknologian, muovi- ja komposiittialan

sekä tietotekniikan aloille. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyöyliopistoja ovat

Jyväskylän, Oulun ja Vaasan sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

Tapahtumia vuonna 2008

Suomen sodan 200-merkkivuoden tapahtumia vietettiin Kokkolassa ja lähiseudulla.

Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteriston muistolaatta paljastettiin Pikiruukissa 26.11.2008 ja varikkoalueen

laatta 24.10.2008 Ykspihlajassa. Lottapatsaan paljastusjuhlassa 7.9.2008 puhui puolustusministeri Jyri

Häkämies. Alueellinen maanpuolustuskurssi järjestettiin 25.–29.5.2008.

Venäjän Federaation Turun pääkonsuli paljasti neuvostosotilaiden muistopatsaan 3.7.2008.

Oulun Metropoliitta Panteleimon suoritti Vaasan ortodoksisen seurakunnan tarkastuksen Kokkolassa

3.10.2008. Pohjoisen alueen veteraanien kirkkopäivää vietettiin Kokkolassa 11.6.2008, johon osallistuivat

myös piispa Samuel Salmi ja metropoliitta Panteleimon. Katulähetyksen valtakunnalliset kesäpäivät

järjestettiin 8.8.2008.

Suomen Olympia-akatemian istunto oli Kokkolassa 3.–4.10.2008.

Kokkolan Oopperan Italian viikko 2.–9.8.2008 oli jo neljäs kesäoopperaviikko kaupungissa.

Kokkolan satamassa vihittiin 18.6.2008 käyttöön harvinainen junavaunujen kaatolaite tehostamaan

merkittävällä tavalla kuivan irtotavaran käsittelyä. Sataman liikenne kasvoi uuteen ennätystasoon yli 5,7

miljoonaan tonniin, ja Kokkolan satama oli Suomen viidenneksi suurin yleinen satama.

Vuoden vaihteen ja uuden vuoden vastaanoton päätapahtumina olivat Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja

Ullavan kuntaliitoksen juhlallisuudet. Uuden vuoden aattona 31.12.2008 eri tapahtumat kokosivat tuhansia

kaupunkilaisia kauppatorille. Uusi vuosi otettiin vastaan ilotulituksella ja samalla koettiin historiallinen

vaihe uuden laajentuneen Kokkolan kaupungin syntyessä.

Kiitokset

Kiitokset kaikille Kokkolan kaupungin ja alueen hyväksi tehdystä työstä. Erityinen kiitos kaikille hyvästä

yhteistyöstä ja yhteishengestä, minkä avulla vaativa kuntaliitoksen valmisteluprosessi Kokkolan, Kälviän,

Lohtajan ja Ullavan kesken voitiin toteuttaa.

Onnea ja menestystä uudelle, yhteiselle kaupungillemme.

Antti Isotalus

kaupunginjohtaja

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

3


1.2 KOKKOLAN KAUPUNGIN HALLINTO

1.2.1 KOKKOLAN KAUPUNGINVALTUUSTO

Kaupunginvaltuusto kokoontui 13 kertaa ja käsitteli 156 pykälää vuonna 2008. Valtuustossa oli 51

jäsentä, joista 35 edusti ei-sosialistisia ja 16 sosialistisia puolueita. 26.10.2008 järjestetyissä kunnallisvaaleissa

valitussa uudessa valtuustossa ei-sosialistisia puolueita edustaa 39 ja sosialistisia puolueita

12 valtuutettua.

Valtuuston kokoonpano

1.2.2 KOKKOLAN KAUPUNGINHALLITUS

Puheenjohtaja Tuomo Puumala (KESK)

1. varapuheenjohtaja Jutta Urpilainen (SDP) 10.3.

2008 saakka, Raimo Harsunen (SDP) 21.4.2008

alkaen

2. varapuheenjohtaja Johan Candelin (KD)

SDP

Tarja Harju

Matti Hänninen

Anne Kellosalo

Erkki Mustasaari

Jaana Pikkarainen-

Haapasaari

Markku Pohjonen

Roy Sabel

Satu Seppelin-Kivelä

Antero Tastula

Kari Urpilainen

KESK

Hannu Göös

Sari Innanen

Riitta Kalliokoski

Raili Kultala

Hannu Kuusniemi

Veikko Laitila

Martti Lilja

Aimo Maijala

Pekka Nurmi

Anneli Palosaari

Timo Virolainen

KD

Pirkko Häli

Bjarne Kallis

Juha Paananen

Terttu Passoja

Jarmo Rasmus

Mika Sarkkinen

RKP

Stefan Anderson

Mats Brandt

Håkan Granqvist

Kajsa Kouvo

Hans Snellman

Tony Storbacka

Marlén Timonen

Tommy Wikman

Bernhard Åström

KOK

Pentti Haimakainen

Kauko Kivilehto

Matti Kuusela

Anja Mehtälä

Esa Yli-Hallila

VAS

Eila Ahonen

Vesa Pohjola

Seppo Tastula

Mikko Vehniäinen

VIHREÄT

Terho Taarna

PERUSSUOMA-

LAISET

Pekka Puolimatka

Kaupunginhallitus kokoontui 46 kertaa ja käsitteli

705 pykälää vuonna 2008.

Kaupunginhallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja Roy Sabel (SDP)

1. varapuheenjohtaja Pekka Nurmi (KESK)

2. varapuheenjohtaja Pentti Haimakainen (KOK)

Stefan Anderson (RKP)

Sari Innanen (KESK)

Seija Haapalehto (SDP)

Pirkko Häli (KD)

Riitta Kalliokoski (KESK)

Kajsa Kouvo (RKP)

Terho Taarna (VIHR)

Seppo Tastula (VAS)

Anneli Palosaari (KESK), 5.5. jälkeen osallistui kokouksiin

Sari Innasen varajäsenenä

4 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


1.2.3 JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Järjestelytoimikunta kokoontui 13 kertaa (23.6.-

17.11.2008) ja käsitteli 130 pykälää. Järjestelytoimikunnan

tehtävänä oli huolehtia kunnan hallinnon

järjestämistä koskevista valmistelutehtävistä Kokkolan,

Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntaliitoksessa.

Alkuvuodesta valmistelusta vastasi valmistelutoimikunta,

jonka puheenjohtajana toimi Pentti Haimakainen

Järjestelytoimikunnan kokoonpano

Puheenjohtaja Tuomo Puumala (KESK)

1. varapuheenjohtaja Roy Sabel (SDP)

2. varapuheenjohtaja Kajsa Kouvo (RKP)

3. varapuheenjohtaja Anne Mäkelä (KESK), Kälviä

Stefan Anderson (RKP), Kokkola

Seija Haapalehto (SDP), Kokkola

Pentti Haimakainen (KOK), Kokkola

Pirkko Häli (KD), Kokkola

Anja Mehtälä (KOK), Kokkola

Seppo Tastula (VAS), Kokkola

Kauko Ojala (KESK), Kälviä

Mauri Salo (KD), Kälviä

Pertti Leskelä (KESK), Lohtaja

Anne Jokela (KESK), Lohtaja

Mauri Lahti (SDP,) Lohtaja

Riitta Rahkola (KESK), Ullava

Muut kaupunginvaltuuston valitsemat

toimielimet

Valtuuston vaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Tekninen lautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Perusturvalautakunta

Koulutuslautakunta

Kultuuri- ja nuorisotoimen lautakunta

Liikuntalautakunta

Pelastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Satamajohtokunta

Energiajohtokunta

Vesilaitosjohtokunta

Poliisipiirin neuvottelukunta

Uskotut miehet

KOKKOLAN KAUPUNGIN

ORGANISAATIO

Seutukuntavaltuusto

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja

Keskushallinto

Vaalielimet

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastaja

Kuntayhtymät

Muut sidosorganisaatiot

Maaseutuasiaintoimikunta

Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi Liikelaitokset Pelastustoimi

Liikuntalautakunta

Perusturvalautakunta

Koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja

nuorisotoimen

lautakunta

Tekninen

lautakunta

Rakennus- ja

ympäristölautakunta

Alueellinen

pelastuslautakunta

Satamajohtokunta

Energiajohtokunta

Vesilaitosjohtokunta

Perusturvakeskus

Laitokset

Sivistyskeskus

Koulut ja

laitokset

Tekninen

palvelukeskus

Kokkolan

Satama

Kokkolan

Energia

Kokkolan

Vesi

Alueellinen

pelastuslaitos

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

5


1.2.4 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

Vuoden 2008 henkilöstötyön painopiste oli kuntaliitoksen valmistelussa. Organisaatioiden yhdistymistä

varten tehtiin henkilöstöstrategia, jossa aikataulutettiin valmistelun eri vaiheet. Päätökset liitoksesta

tehtiin joulukuun 2007 alussa. Tämän jälkeen perustettiin henkilöstöasioita valmisteleva työryhmä,

jossa oli edustajia kaikista liittyvistä kunnista, terveyskeskuksesta, Kruunupyyn kunnasta sekä ammattijärjestöistä.

Palkkahallinnon ja muun henkilöstöohjauksen ohjelmien ja järjestelmien yhtenäistämistä

ja tietojen siirtämistä varten perustettiin työryhmä, jossa on jäseninä Kokkolan kaupungin ja liittyvien

organisaatioiden palkanlaskennan henkilöstöä sekä ohjelmistoyritys Logican edustaja.

Uuden yhteistoimintajärjestelmän rakentamista varten nimettiin työryhmä, jossa oli mukana eri hallinnonalojen

ja ammattijärjestöjen edustajat. Yhdistyvien organisaatioiden ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet

kokoontuivat säännöllisesti käsittelemään liitoksen valmisteluun liittyviä asioita. Vuodenvaihteen

juhlallisuuksia valmistelevassa työryhmässä suunniteltiin myös henkilöstön tervetulotilaisuudet, jotka

pidettiin tammikuussa 2009.

Henkilöstökysely toteutettiin ensivaiheessa sen henkilöstön keskuudessa, jonka tehtäviin kuntaliitos

todennäköisesti tulisi vaikuttamaan. Kyselyllä kartoitettiin toivomukset sijoittumisesta uudessa organisaatiossa

ja henkilöstön osaamisalueet. Tämän kartoituksen tulokset olivat toimialojen valmisteluryhmien

pohjana sijoitussuunnitelmia laadittaessa.

Yhdistymisvalmistelujen ajalle laadittiin sisäisen viestinnän suunnitelma, jossa painotettiin esimiesten

osuutta muutostilanteiden viestinnässä. Henkilöstöyksikkö julkaisi kerran kuussa liitostiedotetta, joka

jaettiin kaikkiin yhdistyvien organisaatioiden työpisteisiin. Keväällä järjestettiin kaikkien organisaatioiden

henkilöstölle tiedotustilaisuudet, joissa kerrottiin henkilöstön asemasta liitostilanteessa sekä informoitiin

eri toimialojen liitosvalmistelujen tilanteesta, syksyllä järjestettiin toimialakohtaiset tiedotustilaisuudet.

Henkilöstöyksikkö järjesti keväällä kaikkien yhdistyvien organisaatioiden esimiehille seminaarin ”Muutoksen

monet kasvot”, jossa käsiteltiin muutoksen johtamista ja muutosviestintää. Syksyllä tehtiin henkilöstölle

kysely, jossa kartoitettiin kokemuksia muutoksen senhetkisestä tilanteesta ja näkemyksiä tulevaisuudesta.

Kyselyn tuloksia käytettiin seminaareissa, joita pidettiin kaksi esimiehille ja kaksi henkilöstölle.

Toimialakohtaiset ryhmät tekivät suunnitelmat sen henkilöstön sijoittumisesta, jonka tehtäviin liitoksella

oli vaikutusta. Entisissä tehtävissään jatkanut henkilöstö siirtyi Kokkolan kaupungin palvelukseen entisissä

toimipisteissään.

Suurin osa henkilöstön palkkajärjestelmissä olevista tiedoista voitiin siirtää konekielisinä Kokkolan järjestelmään.

Yhdistymisen yhteydessä toteutettiin henkilöstöpalvelujen yhtenäistäminen siltä osin kuin

se on toiminnan kannalta välttämätöntä.

Työllisyys ja aktivointi

Työllistämistä ja aktivointia toteutettiin työvoimatoimiston kanssa solmitun työllisyysaiesopimuksen

mukaisesti. Työllistämisen osatoiminnoiksi on määritelty Kokkotyö-säätiö, työvoiman palvelukeskus,

veteraanisiivous, kuntouttava työtoiminta, kesätyöllistäminen, muu työllistäminen, hallintokuntien työllistäminen,

ALMA-hanke sekä työttömien yhdistys.

Työllisyys- ja aktivointiyksikkö koordinoi kaupungin työllistämistoimia; tukityöllistämistä, kesätyöllistämistä,

kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä, hallinnoi ALMA-hanketta ja osallistui pääasiassa osarahoittajan

ominaisuudessa hankeyhteistyöhön.

Kaupunki työllisti palkkatuella keskimäärin 65 henkilöä/kuukausi, yhteensä 112 henkilöä. Kuntouttavaan

työtoimintaan osallistui,154 henkilöä, jotka tekivät 12 658 toimintapäivää. Kesätyöhön työllistettiin kaupungille

178 nuorta ja yrityksille annettiin tukea yhteensä 120 nuoren työllistämiseen. Sotaveteraanien

siivousringin asiakaskäyntejä oli 2 984 ja asiakkaita keskimäärin 242 /kuukausi.

6 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Vuoden 2008 lopussa Kokkotyö-säätiön valmentautujien määrä oli n. 310. Säätiö sai rahoitusta toimintaansa

Kokkolan kaupungilta, työvoimahallinnolta työllistämistukina, työvoiman palvelukeskukselta

(ostopalvelut) Kelalta, eri projekteista (ESR ja kansallinen rahoitus) sekä tavaroiden että palvelujen

myynnistä.

Valtuuston päätöksen mukaisesti lisättiin toimia, joilla työmarkkinatukimenoja saatiin pienennettyä 25,8

% verrattuna vuoteen 2007.

65 - 69

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

VAKINAISEN HENKILÖSTÖN

IKÄJAKAUMA V. 2008

Henkilöstön lukumäärä v. 2008

kokoaik. osa-aik.

Keskushallinto 169 43

Perusturvakeskus 657 137

Sivistystoimi 501 121

Tekninen palvelukeskus 283 45

Alueellinen pelastuslaitos 109

Liikelaitokset 110 7

Yhteensä 1 829 353

Henkilöstön lukumäärän kehitys

2005 2006 2007 2008

Kokoaik. 1 741 1 782 1 793 1 829

Osa-aik. 254 301 304 353

Yhteensä 1 995 2 083 2 097 2 182

20 - 24

15 - 19

miehet naiset

0 50 100 150 200 250 300

Henkilöstömäärässä ovat mukana ne henkilöt, joille on

maksettu palkkaa 31.12.2008. Luvuissa ovat mukana

sekä vakinaisessa että määräaikaisessa päätoimisessa

palvelussuhteessa olevat palkansaajat.

Luvut eivät sisällä työllistettyjä.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

7


2. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

2.1. YLEINEN KEHITYS

Kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden kriisi leimasi vuoden 2008 talouskehitystä. Bruttokansantuotteen

volyymi kasvoi kansantalouden tilinpidon mukaan vuonna 2008 noin 0,9 %. Kasvu oli hitainta 1990-luvun

laman jälkeen. Bruttokansantuote oli 186,2 miljardia euroa. Suomen kansantaloudella on ollut takanaan

viidentoista vuoden mittainen kasvuputki, jonka seurauksena julkisia palveluja on voitu lisätä ja henkilöverotusta

keventää. Viime vuoden lopulla alkanut Suomen kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on

johtamassa jyrkkään alamäkeen. Tuotannon kasvun arvioidaan kääntyvän negatiiviseksi vuonna 2009.

Ennustajasta riippuen BKT:n muutoksen arvellaan olevan –1,2 - 3,7 prosentin luokkaa. Myös ensi vuodelle

on esitetty miinusmerkkisiä lukuja, mikä merkitsee kokonaistuotannon supistumista vuosina 2008–2010

jopa viitisen prosenttia. Tämä kehitys poikkeaa merkittävästi vielä vuosi sitten tehdyistä ennusteista.

Kuluttajahintaindeksin muutos oli tilastokeskuksen mukaan 4,1 % vuonna 2008. Infl aation ennustetaan

hidastuvan merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Arviot infl aatiosta vaihtelevat 1,0–2,9 %:n välillä.

Vuonna 2010 paineet kuluttajahintojen kohoamiselle ovat vähäiset, mutta kotimaisista tekijöistä merkittävin

vaikuttava tekijä liittyy työehtosopimuksen kustannusvaikutuksiin.

Työllisten lukumäärä lisääntyi vuonna 2008, työllisyysasteeksi valtiovarainministeriö ennustaa 70,6 %.

Hallitus ennustaa vuoden 2009 työttömyysprosentin nousevan viime vuoden 6,4 %:sta noin kahdeksaan

prosenttiin. Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennuste tälle vuodelle on noin yhdeksän prosenttia. VM julkaisee

uuden ennusteen maaliskuun lopussa. Pohjanmaan TE-keskuksen mukaan Keski-Pohjanmaalla

työttömyysprosentin vuosikeskiarvo oli 9,6 %. Vastaava luku Kokkolan seutukunnassa oli 9,7.

Tunnuslukuja / Kokkola

2008 2007

Asukasmäärä 31.12. 37 288 36 966

Muuttovoitto/-tappio +122 + 225

Asukasmäärän muutos `+322 + 450

Työttömyysasteprosentti (keskim.) * 8,3 9,1

Uusia asuntoja 272 233

Veroprosentti 19,75 19,25

Toimintatuotot ** 1 000 € 59 021 57 140

Toimintakulut ** " 225 047 210 850

Toimintakate ** " - 166 026 - 153 710

Verotulot ** " 127 405 108 557

Valtionosuudet ** " 46 922 42 402

Vuosikate ** " 10 365 57

Tulos ** " + 4 414 - 5 562

Vuosikate mukaan lukien liikelaitokset " 22 488 11 979

Tulos mukaan lukien liikelaitokset " + 9 341 - 159

Ylijäämä/alijäämä " 4 811 311

Investoinnit mukaan lukien liikelaitokset " 24 097 28 393

Lainakannan nettomuutos " - 1 632 10 141

Lainakanta mukaan lukien liikelaitokset €/asukas 3 141 3 212

* työvoimahallinnon mukaan

** ilman liikelaitoksia

8 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


2.2 KUNTATALOUDEN KEHITYS

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2008 yli seitsemän

prosenttia. Palvelujen ja materiaalin ostot kasvoivat nopeasti. Talouden palkkasumma kasvoi

viime vuoden aikana 7,2 prosenttia. Ripeintä kasvu oli terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä rakentamisessa.

Hitaimmin kasvoivat julkinen sektori ja teollisuus. Kunta-alan palkkasumman kasvuluvut

vaihtelevat lähteestä riippuen kuuden ja runsaan seitsemän prosentin välillä, ja muiden henkilöstömenojen

kasvu oli 5,5 prosenttia. Palkkasumman kasvun nopeutuminen edellisestä vuodesta johtui muun

muassa sopimuskorotusten tasosta. Palkkaliukumat sekä työpanoksen lisääntyminen kasvattivat myös

palkkasummaa. Palkansaajien reaaliansiot kohosivat viime vuonna vain 1,1 prosenttia. Poikkeuksellisen

kova infl aatio söi saadut palkankorotukset, sillä nimellisesti ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna 5,2

prosenttia. Tänä vuonna kunta-alan palkkasumman kasvuvauhti hidastuu pienempien sopimuskorotusten

johdosta. Ansiotasoindeksi kohonnee noin 3,5 prosenttia. Työpanoksen lisäys ja rakennemuutokset

lisännevät palkkasummaa vajaan prosentin. Vuonna 2010 ansiotasoindeksin ennustetaan kohoavan

2,5–3 %.

Osana tammikuun lopussa sovittua elvytyspakettia sovittiin työnantajien kansaneläkemaksun alentamisesta

0,8 prosenttiyksiköllä maksun perusteena olevasta palkasta. Vuonna 2009 maksun alentaminen

vaikuttaa noin 80 miljoonaa euroa henkilöstömenoja vähentävästi. Vuonna 2010 maksun poistaminen

vähentää kuntien henkilöstömenoja noin 160 miljoonaa euroa. Maksumuutokset vaikuttavat kunta-alan

kustannustason muutoksen perusteella laskettavaan peruspalvelujen hintaindeksiin ja vähentävät sitä

kautta valtionosuuksia.

Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat viime vuonna 7,6 %. Kunnallisveroa tilitettiin vuonna 2008 kahdeksan

prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisveron kuukausikertymät kasvoivat

suhteellisen voimakkaasti koko vuoden veropohjan hyvän kehityksen ja edellisvuotta suuremman jakoosuuden

johdosta. Yhteisöveron kertymä kasvoi toimintakertomusvuonna nelisen prosenttia. Kuluvan

vuoden verotuloarvioita on jouduttu muuttamaan sitä mukaa, kun arviot lähivuosien kokonaistaloudellisesta

kehityksestä ovat heikentyneet. Kuntien verotulojen arvioidaan vähenevän tänä vuonna 2,7 %.

Tärkeimpänä tekijänä on yhteisöveron tuoton väheneminen noin 550 miljoonalla eurolla. Kunnallisveron

veropohjan arvioidaan kasvavan noin 3,5 % koko kansantalouden palkkasumman kasvuvauhdin hyytyessä

tänä vuonna vain 1,6 prosenttiin vuoden 2008 noin 7,5 prosentin vauhdista. Kunnallisveron tuottoa

tänä vuonna heikentävät myös kunnallisverotuksen eläketulovähennykseen tehtävät muutokset sekä

uusi työtulovähennys, josta aiheutuu kunnille verotulovähennyksiä. Vähennyksiin tehtävien muutosten

arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 370 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 kuntien verotulojen

arvioidaan kasvavan suurin piirtein saman verran kuin ne tänä vuonna vähenevät. Kunnallisveron tilitysten

on arvioitu kasvavan 2,5 % vuonna 2010. Yhteisöveron tilitysten arvioidaan kasvavan ensi vuonna 6,3

%, mutta kokonaistalouden ennakoitua heikompi kehitys merkitsee toteutuessaan pienempää kasvua.

Keski-Pohjanmaa lukeutui maakuntiin, joissa kuntien vuosikatteet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Maakunnan kuntien verotulojen ennustettu muutos vuonna 2008 oli +12,2 prosenttia, kun

Manner-Suomen kuntien keskiarvo oli 7,4 prosenttia. Valtionosuuksien kasvuprosentti sen sijaan jää

jälkeen valtakunnallisesta keskiarvosta. Maakunnan kuntien toimintakatteiden ennustetaan kasvavan

toimintakertomusvuonna yli 11 prosenttia, mikä korkein kasvuprosentti Itä-Uudenmaan jälkeen. Keski-

Pohjanmaan kuntien yhteenlaskettu lainakanta pienenee tilinpäätösennusteiden mukaan 4,3 prosenttia,

kun lainakannan arvioidaan yleensä kasvavan 7,4 %.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

9


3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

3.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

KOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitokset

TULOSLASKELMA

2008 2007 Muutos

1000 eur 1000 eur %

Toimintatuotot 75 575 71 256 6,06

Valmistus omaan käyttöön 2 279 2 782 -18,09

Toimintakulut -225 010 -209 246 7,53

Toimintakate -147 157 -135 208 8,84

Verotulot 127 405 108 557 17,36

Valtionosuudet 46 922 42 402 10,66

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 309 204 51,76

Muut rahoitustuotot 665 690 -3,64

Korkokulut -5 628 -4 655 20,90

Muut rahoituskulut -30 -11 167,97

Vuosikate 22 488 11 979 87,72

Poistot ja arvonalentumiset -13 114 -12 138 8,04

Satunnaiset erät -33 0

Tilikauden tulos 9 341 -159

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -382 203

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -2 052 209

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -2 096 58

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 811 311

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 33,9 % 34,5 %

Vuosikate/Poistot, % 171,5 % 98,7 %

Vuosikate, €/asukas 603 324

Asukasmäärä 37 288 36 966

10 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Tuloslaskelman sisältö

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden

kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka

on saatu kaupungin ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat syntyneet kaupungin ulkopuolelta suoritetuista

hankinnoista.

3.2. TULOSLASKELMAN TUOTOT

Kokkolan kaupungin tuloslaskelman tuotot olivat vuonna 2008 yhteensä 250,7 milj. euroa.

Ne kasvoivat vuodesta 2007 yhteensä 27,6 milj. euroa (12,4%)

Tuotot milj.€ 2008 % 2007 Muutos milj.€ Muutos %

Toimintatulot 75,6 30,1 % 71,3 4,3 6,1 %

Verotulot 127,4 50,8 % 108,6 18,9 17,4 %

Valtionosuudet 46,7 18,6 % 42,4 4,3 10,2 %

Rahoitustulot 1,0 0,4 % 0,9 0,1 8,9 %

Yhteensä 250,7 100,0 % 223,1 27,6 12,4 %

Toimintatuotot olivat 75,6 milj. euroa ja ne kasvoivat 4,3 milj. euroa (6,1%). Suurimmat erät olivat myyntituotot

57,7 milj. euroa ja maksutuotot 5,3 milj. euroa.

Verotulot

Verotulot milj.€ 2008 % 2007 Muutos milj.€ Muutos %

Kunnallisvero 104,9 82,3 % 91,9 13,0 14,1 %

Yhteisövero 16,6 13,0 % 11,1 5,4 48,7 %

Kiinteistövero 6,0 4,7 % 5,5 0,4 7,9 %

Koiravero 0,0 0,0 % 0,0 0,0 37,5 %

Yhteensä 127,4 100,0 % 108,6 18,9 17,4 %

Verotulot olivat vuonna 2008 yhteensä 127,4 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 18,9 milj. euroa.

Kunnallisvero kasvoi 13,0 milj. euroa eli noin 14,1 %, yhteisövero 5,4 milj. euroa eli 48,7 % ja kiinteistövero

0,4 milj. euroa eli 7,9 %.

Verotuloista oli kunnallisveron osuus 82,3 % ( 84,6 % v 2007), yhteisöveron 13,% ( 10,3 % ) ja

kiinteistöveron 4,7 % (5,1%).

Valtionosuudet

Valtionosuudet milj.€ 2008 % 2007 Muutos milj.€ Muutos %

Yleinen valtionosuus 1,9 4,0 % 2,2 -0,3 -14,7 %

Sosiaali- ja terveystoimi 36,9 78,7 % 31,8 5,1 16,0 %

Opetus- ja kulttuuritoimi 8,1 17,3 % 8,3 -0,2 -2,9 %

Yhteensä 46,9 36,8 % 42,4 4,5 10,7 %

Valtionosuudet olivat yhteensä 46,9 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 4,5 milj. euroa ja 10,7 %.

Valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus oli 0,9 milj. euroa.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

11


3.3. KULUT

Kulut olivat yhteensä 230,7 milj. euroa. Nousu edellisestä vuodesta oli 16,8 milj. euroa eli 7,8%.

Kulut milj. € 2008 % 2007 Muutos milj.€ Muutos %

Henkilöstökulut 87,0 37,7 % 82,6 4,4 5,4 %

Palvelujen ostot 92,3 40,0 % 84,6 7,7 9,1 %

Aineet ja tarvikkeet 30,5 13,2 % 26,0 4,4 17,0 %

Avustukset 11,7 5,1 % 12,3 -0,6 -5,1 %

Vuokrat 2,6 1,1 % 2,3 0,3 11,1 %

Muut toimintakulut 1,0 0,4 % 1,4 -0,5 -31,6 %

Rahoituskulut 5,7 2,5 % 4,7 1,0 21,3 %

Yhteensä 230,7 100,0 % 213,9 16,8 7,8 %

Toimintakulut olivat 225,0 milj. euroa. Merkittävimmät kulut olivat henkilöstökulut 87,0 milj. euroa ja

palvelujen ostot 92,3 milj. euroa.

3.4. TOIMINTAKATE

Toimintatuottojen ja –kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo kuinka paljon käyttötalouden kuluista

jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2008 toimintakate oli -147,2 milj. euroa ja

se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 12,0 milj. euroa. Vuonna 2008 toimintatuotot kattoivat 33,9%

toimintakuluista.

3.5. VUOSIKATE

Vuosikate kuvaa kokonaistulorahoituksen riittävyyttä, jolloin toimintakatteen lisäksi on otettu huomioon

verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Vuoden 2008 vuosikate oli 22,5 milj. euroa, asukasta

kohden laskettuna 603 euroa. Vuosikate parani 10,5 milj. euroa vuodesta 2007.

3.6. TILIKAUDEN TULOS JA YLI-/ALIJÄÄMÄ

Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Siinä on otettu huomioon

myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaava kuuluva poisto sekä satunnaiset erät.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä, joilla tietyin edellytyksin voidaan

vaikuttaa tuloksen jakautumiseen eri tilikausien välillä. Poistot olivat 13,1 milj. euroa. Nousu vuoteen

2007 oli 1,0 milj. euroa.

Vuoden 2008 tilikauden tulos oli 9,3 milj. euroa ylijäämäinen. Tulos parani vuodesta 2007 9,5 milj. euroa.

Tuloksenkäsittelyerien jälkeen ylijäämäksi muodostui 4,8 milj. euroa, joka on 4,5 milj.euroa suurempi

kuin edellisenä vuonna.

12 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


4. TOIMINNAN RAHOITUS

4.1. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

KOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitokset

TP 2008 TP 2007

RAHOITUSLASKELMA 1 000 € 1 000 €

Toiminnan ja investointien netto

Tulorahoitus

Vuosikate 22 488 11 979

Satunnaiset erät -33 0

Tulorahoituksen korjauserät -2 026 -3 195

Investoinnit

Investointimenot -24 097 -28 393

Rahoitusosuudet investointim 975 2 659

Fuusioinvestointi 0 0

Fuusioinvestointi osake pois 0 0

Pysyvien vastaavien myyntituotot 2 605 4 379

Toiminnan ja investointien netto -88 -12 571

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 0 0

Antolainasaamisten lisäys -6 0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 21 021 21 300

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -15 306 -15 501

Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys -7 347 4 342

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 20 86

Vaihto-omaisuuden muutokset -87 101

Saamisten muutokset 3 014 -4 278

Korottomat lyhytaik. velat muutos -292 4 523

Rahoitustoiminnan netto 1 018 10 573

Rahavarojen muutos 930 -1 998

Rahavarojen muutos 930 -1 998

Rahavarat 31.12. 5 824 4 893

Rahavarat 1.1. -4 893 -6 891

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, % 97,3 % 46,6 %

Pääomamenojen tulorahoitus, % 58,5 % 29,1 %

Lainanhoitokate 1,3 0,8

Kassan riittavyys, pv 8 7

Asukasmäärä 37 288 36 966

Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki kaupungin rahan lähteet ja käytöt. Rahoituslaskelma osoittaa kunnan

rahavarojen muutoksen tilikaudella.

4.2. RAHOITUSLASKELMAN ANALYSOINTI

Toiminnan ja investointien rahavirta

Varsinaisen toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen

vaikutusta rahavirtaan. Tulorahoituksen määrä oli vuonna 2008 20,4 milj. euroa, joka oli 11,6 milj.

euroa suurempi kuin vuonna 2007.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

13


Rahoituslaskelman investoinnit muodostuvat pysyvien vastaavien investointimenoista, rahoitusosuuksista

sekä myyntituloista. Investointien määrä oli vuonna 2008 yhteensä 24,1 milj. euroa, joka oli 4,3

milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2007. Rahoitusosuuksia investointien kertyi 1,0 milj. euroa sekä

myyntituloja 2,6 milj. euroa.

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli tilikaudella -0,1 milj. euroa. Investointien omahankintamenoista

88 % on rahoitettu varsinaisen toiminnan tulorahoituksella.

Rahoitustoiminta

Rahoitustoiminnan nettorahavirta oli vuonna 2008 yhteensä 1,0 milj. euroa positiivinen. Pitkäaikaisia

lainoja nostettiin yhteensä 21,0 milj. euroa ja lyhennettiin yhteensä15,3 milj. euroa. Lyhtyaikaisten lainojen

muutos oli -7,3 milj.euroa.

Rahavarojen muutos

Varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirroista muodostuva rahavarojen

muutos oli 1,0 milj. euro positiivinen. Vuonna 2007 vastaavien rahavirtojen muutos oli 2,0 milj. euroa

negatiivinen. Vuoden 2008 rahavirroilla olisi voitu kattaa 8 päivän kassasta maksut.

14 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


5. TASE

5.1. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

KOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitokset

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

V A S T A A V A A 2008 2007

1000 eur 1000 eur

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 810 796

1. AINEETTOMAT OIKEUDET 131 214

2. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 679 582

II AINEELLISET HYÖDYKKEET 222 080 212 310

1. MAA- JA VESIALUEET 18 319 17 679

2. RAKENNUKSET 73 469 68 125

3. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 120 690 115 839

4. KONEET JA KALUSTO 3 768 4 207

5. MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 767 1 767

6. ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER. HAN-

KINNAT

4 068 4 693

III SIJOITUKSET 56 413 56 642

1. OSAKKEET JA OSUUDET 53 870 54 105

3. MUUT LAINASAAMISET 2 536 2 536

4. MUUT SAAMISET 6 0

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 279 303 269 748

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

1. VALTION TOIMEKSIANNOT 613 755

2. LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKAT-

509 508

TEET

3. MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 100 98

TOIMEKSIANTOJEN VARAT yhteensä 1 223 1 361

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

I VAIHTO-OMAISUUS 987 900

1. AINEET JA TARVIKKEET 960 878

4. MUU VAIHTO-OMAISUUS 27 22

II SAAMISET 13 791 16 805

PITKÄAIKAISET SAAMISET 1 026 1 231

2. LAINASAAMISET 0 0

3. MUUT SAAMISET 1 026 1 231

LYHYTAIKAISET SAAMISET 12 766 15 575

1. MYYNTISAAMISET 10 344 9 906

2. LAINASAAMISET 205 2 737

3. MUUT SAAMISET 1 937 2 397

4. SIIRTOSAAMISET 279 534

IV RAHAT JA PANKKISAAMISET 5 824 4 893

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 20 601 22 598

V A S T A A V A A YHTEENSÄ 301 127 293 707

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

15


V A S T A T T A V A A 2008 2007

1000 eur 1000 eur

A OMA PÄÄOMA

I PERUSPÄÄOMA 112 710 112 710

II LIITTYMISMAKSURAHASTO

IV MUUT OMAT RAHASTOT 4 494 2 399

V EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 8 836 8 525

VI TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 811 311

OMA PÄÄOMA yhteensä 130 852 123 945

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

1. POISTOERO 5 605 5 223

2. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 833 1 781

POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET yhteensä 9 439 7 005

C PAKOLLISET VARAUKSET

1. ELÄKEVARAUKSET 299 347

2. MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 1 430 1 261

PAKOLLISET VARAUKSET yhteensä 1 729 1 609

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

1. VALTION TOIMEKSIANNOT 581 719

2. LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 535 524

3. MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 799 789

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yhteensä 1 914 2 032

E VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN 112 123 107 469

2. LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOK-

SILTA

95 657 91 460

3. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 360 427

4. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 3 3

7. MUUT VELAT 16 103 15 579

LYHYTAIKAINEN 45 071 51 648

2. LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOK-

SILTA

21 026 26 789

3. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 65 63

4. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA

5. SAADUT ENNAKOT 4 3

6. OSTOVELAT 8 482 7 928

7. MUUT VELAT 2 016 2 034

8. SIIRTOVELAT 13 478 14 830

VIERAS PÄÄOMA yhteensä 157 193 159 117

V A S T A T T A V A A YHTEENSÄ 301 127 293 707

0 0

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 46,6 % 44,6 %

Rahoitusvarallisuus €/asukas -3 690 -3 717

Suhteellinen velkaantuneisuus -% 62,9 % 71,6 %

Lainat, €/asukas 3 141 3 212

Lainakanta 31.12., 1000 € 117 110 118 742

Lainasaamiset 31.12., 1000 € 2 536 2 536

Asukasmäärä 37 288 36 966

16 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


5.2. TASEEN ANALYSOINTI

Taseen sisältö

Tase sisältää kaupungin omaisuus- ja pääomaerät luonteensa mukaisesti ryhmiteltyinä tilikauden lopussa.

Taseen kokonaisuus

Taseen loppusumma oli 301,1 milj. euroa, nousu vuoteen 2007 oli 7,4 milj. euroa.

Taseen erät

Taseen vastaavaa puolella merkittävin erä on pysyviin vastaaviin kuuluvat aineelliset hyödykkeet, jonka

suuruus on 222,1 milj. euroa. Aineettomat hyödykkeet ovat 0,8 milj. euroa. Sijoitukset, johon kuuluvat

osakkeet ja osuudet sekä muut lainasaamiset, ovat 56,4 milj. euroa. Vaihtuvat vastaavat eli vaihto-omaisuus,

saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset ovat yhteensä 20,6 milj. euroa.

Vastaavaa puolella on oman pääoman osuus 130,9 milj. euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä on 8,8

milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 4,8 milj. euroa.

Omaan pääomaan sisältyvien rahastojen pääomat olivat yhteensä 4,5 milj. euroa. Vapaaehtoisia varauksia

oli 3,8 milj. euroa ja pakollisia varauksia 1,7 milj. euroa.

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste mittaa vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Vuonna

2008 omavaraisuusaste oli 46,6 %, vuonna 2007 se oli 44,6%.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Kokkolan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuonna 2008 62,9 %.

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kokkolan lainakanta vuonna oli 117,1 milj. euroa

eli 3141 e/asukas.

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden

yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Kokkolan lainasaamiset olivat 2,5 milj. euroa.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

17


6. KOKONAISTULOT JA MENOT

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät

vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty

rivi riviltä.

KOKKOLAN KAUPUNKI ** kaupunki ja liikelaitokset

Kokonaistuotot ja menot 2008

Kunnan kokonaistulot- ja menot

TULOT eur %

Varsinainen toiminta

Toimintatuotot 75 575 291,19 27,65

Verotulot 127 404 698,70 46,61

Valtionosuudet 46 922 277,00 17,17

Korkotuotot 309 399,31 0,11

Muut rahoitustuotot 665 293,83 0,24

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00

Tulorahoituksen korjauserät

- käyttöomaisuuden myyntivoitot -2 146 171,07 -0,79

Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin

974 866,52 0,36

Käyttöomaisuuden myyntitulot 2 605 494,11 0,95

Fuusioinvestointi osake pois 0,00 0,00

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 21 021 000,00 7,69

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00

Oman pääoman lisäykset 0,00 0,00

Kokonaistulot yhteensä 273 332 149,59 100,00

MENOT eur %

Varsinainen toiminta

Toimintakulut 225 010 374,59 80,98

- valmistus omaan käyttöön -2 278 563,66 **

0,00

Korkokulut 5 627 587,26 2,05

Muut rahoituskulut 29 974,49 0,01

Satunnaiset kulut 32 952,58 0,01

Tulorahoituksen korjauserät 0,00

`+/- pakollisten varausten muutos -120 161,20 -0,04

`- Käyttomaisuuden myyntitappiot 0,00 0,00

Investoinnit 0,00

Käyttöomaisuusinvestoinnit 24 097 261,63 8,76

Fuusioinvestointi 0,00 0,00

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten lisäykset 5 520,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 15 306 197,60 5,56

Lyhytaikaisten lainojen vähennys 7 346 521,97 2,67

Oman pääoman vähennykset 0,00 0,00

Kokonaismenot yhteensä 275 057 665,26 100,00

Kokonaistulot 273 332 149,59

Kokonaismenot 275 057 665,26

-1 725 515,67

Muut maksuvalmiuden muutokset 2 655 677,43

Kassavarojen muutos 930 161,76

1 725 515,67

18 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Konsernirakenne

Kokkolan kaupungin konserniin kuului vuoden 2008 lopussa 24 tytäryhteisöä, jotka kaikki yhdisteltiin

konsernitilinpäätökseen. Lisäksi konserniin yhdisteltiin 8 kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä.

Kaupungilla on omistuksessaan 12 osakkuusyhteisöä, joista on yhdistelty omistusosuutta vastaava

määrä osakkuusyhtiön voitosta/tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.

Kokkolan konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt

Konserniyhtiöt

liikevaihto liikevoitto tilikauden tulos

(1000 €) (1000 €) (1000 €)

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Kokkolan Matkailu Oy 1 117,7 1 115,4 -29,5 -12,0 -26,8 -12,5

Kokko-Line Oy 218,1 282,5 -35,0 -27,6 -24,8 -14,1

Nuorisokeskus Villa Elba Oy 449,8 396,7 10,9 -32,1 7,3 -35,3

Kokkolan Teollisuuskylä Oy 334,4 306,6 11,1 16,8 -46,1 -24,1

Kokkolan Vuokra-Asunnot

Oy

6 141,0 5 823,1 1 813 1 716,0 0,0 0,0

Kiinteistö Oy Tankkari 1 387,5 1271,9 401,7 301,2 20,3 -48,8

Konsernin toiminnassa ja rakenteessa tapahtuneen muutokset

Aikaisemmin tytäryhteisöihin kuuluneen Kokkotyösäätiön omistuspohja on laajentunut siten, että Kokkolan

kaupungin omistusosuus on nyt 26 %, joten säätiö on siirretty osakkuusyhteisöihin.

Vuonna 2008 One Point Infra Oy fuusioitiin Kip Infra Oy:ön, minkä jälkeen Kokkolan kaupungin omistusosuus

siitä on Kokkolan Kehitysyhtiö Oy:n kautta 81 %, Kokkolan Voima Oy omistaa 19 %. Joulukuussa

perustettiin suurteollisuusalueelle keskitettyjä aluepalveluja tuottava KIP–Service Oy, jonka perustajaosakkaat

ovat KIP-Infra Oy 35 % ja Boliden Oyj 65 %.

Vuonna 2008 perustettiin Kiinteistö Oy Kokkolan AH Park, josta Teollisuuskylä Oy omistaa 71,95 %.

PortTowerin suunnittelu jatkui vuoden aikana tavoitteena rakentamisen aloittaminen keväällä 2009.

InnoTowerin lopullinen suunnittelu siirtyi vuoteen 2009.

Kokkolan Matkailu Oy:n keskeisimmät toiminnot ovat normaali matkailuneuvonta, kokouspalvelujen

markkinointi ja –järjestäminen, matkailun kehittämisprojektit sekä Kokko Line Oy:n saaristoristeilyjen ja

Tankarin majakkasaaren palvelujen myynti.

Lippupisteen kautta myytiin 8127 lippua (v. 2007 9465) ja niiden liikevaihto oli 16 7267 euroa. Matkailu

Oy:llä oli edelleen järjestämisvastuu Kokkolan Venetsialaisista.

Kokko Line Oy:n m/s Jenny jatkoi risteilyjä Tankariin sekä tilausristeilyjä ympäröivään saaristoon.

Aluksilla oli lähtöjä yhteensä 180 (205 kpl v. 2007). Reittiliikenteen matkustajamäärä oli 5986 (4144) ja

tilausvuorojen 1299 (5 656). Kokonaismatkustajamäärä oli siis 7285 (9 800).

Villa Elbassa oli nuorisokäyttöpäiviä 21 751 (19 139) ja nuorisokäyttövuorokausia 5 869 (7 050). Aikuispuolen

vastaavat luvut ovat 6 441 käyttöpäivää ja 807 majoitusvuorokautta.

Kokkolan Teollisuuskylä Oy on emoyhtiönä seitsemälle ns. park-mallilla rakennetulle kiinteistöyhtiölle.

Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 22 700 m 2 . Kiinteistöissä toimi vuoden lopussa 40 yri-

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

19


tystä ja näissä työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä oli yli 550 henkilöä. Teollisuuskylä Oy:n

suorassa omistuksessa olevassa Yrityspalvelutalo Evaldissa työskentelee 60 henkilöä 9 eri yhteisön

palveluksessa.

Kokkolan Kehitysyhtiö toimii emoyhtiönä KIP-Infra Oy:lle (ent. OnePoint Infra Oy). KipInfra Oy:n tehtävänä

on infrarakenteiden hoitaminen ja tuottaminen ns. entisellä Kemiran alueella. Lisäksi yhtiö osallistuu

aktiivisesti Suurteollisuusalueen kehittämiseen.

Konsernin toiminnan ohjaus

Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja apunaan tulosaluejohtajat, jotka

toimivat yhteisökohtaisina konsernivastaavina kaupunginjohtajan määrittämän työnjaon mukaisesti.

Konserniohjeiden mukaan konserniyhteisöjen tulee toimittaa kaupungille osavuosikatsaus, tilinpäätös

sekä talousarvio. Yhteisöjen tulee myös raportoida yhtiötä koskevista olennaisista muutoksista.

Konsernivastaavina olevat tulosaluejohtajat saavat konserniyhtiön hallitusten kokouksista esityslistat ja

pöytäkirjat, ja heillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Lisäksi keskeisimmät konserniyhtiöt

toimittavat konsernijohdolle toimintavuoden aikana osavuosikatsauksensa.

Merkittävä konserniohjauksen muoto on myös tulos- ja toimialajohtajien kuuluminen eri konserniyhtiöiden

hallituksiin joko puheenjohtajana tai jäsenenä. Näissä tilanteissa konsernivalvontavastuu on jollakin

toisella tulosaluejohtajalla.

Laajentuneessa Kokkolassa konserniohjaukseen ja –valvontaan on käytettävissä lisäresursseja sen

myötä, että kaupungin keskushallintoon on tullut vahvistusta kuntaliitoksen yhteydessä.

Konserniyhtiöille asetettavat tavoitteet on käsitelty ja hyväksytty pääsääntöisesti asianomaisten yhtiöiden

hallituksissa. Konsernivalvonnan kautta näistä on tieto myös kaupungilla. Keskeisimmät tavoitteet on

sisällytetty koko kaupungin toimintasuunnitelmaan. Vuoden 2008 osalta näitä olivat:

-

-

-

-

Ah-Parkin rakentaminen (Teollisuuskylä Oy)

PortTower ja InnoTower – rakennushankkeiden eteenpäin vieminen (Teollisuuskylä Oy)

Kosekin toiminnan aktiivinen ohjaaminen ja tuloksellisuusmittareiden seuranta

Tankarin toimintaedellytysten kehittäminen (Kokkolan Matkailu Oy)

20 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNGIN KUNTAKONSERNIN RAKENNE

TYTÄRYHTEISÖT

TYTÄRYHTIÖT

Kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöt

omistusosuus yli 50 %

%

Asunto Oy

Ouluntie 56 52,00

Kiinteistö Oy

Kokkolan Vuokra Asunnot 100,00

Tankkari 98,48

Kokkolan Innogate 61,21

Suluissa oleva:

kaupungin kokonaisomistusosuus

x) Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n

omistusosuus

xx) Kokkolan Kehitysyhtiö Oy:n

omistusosuus

KOKKOLAN KAUPUNKI

TYTÄRYHTEISÖT

TYTÄRYHTIÖT

Osakeyhtiöt

omistusosuus yli 50 %

%

Koivuhaan Palvelukeskus Oy 73,66

Kokkolan Talohoito Oy 100,00

Kokkolan Kehitysyhtiö Oy 100,00

Kip Infra Oy xx) 100,00

Kokkolan Matkailu Oy 100,00

Kokkolan Teollisuuskylä Oy 100,00

Kiinteistö OyTec Park x) 59,00

Kiinteistö Oy Kokkolan iPark x) 100,00

Kiinteistö Oy Kokkolan Steel Park x) 60,00

Kiinteistö Oy Kokkolan Laser Park x) 60,00

Kiinteistö Oy Kokkolan Marin Park x) 60,00

Kiinteistö Oy Kokkolan Alu-Boat Parkx) 60,00

Kiinteistö Oy Kokkolan AH Park x) 71,95

Kokkolan Urheilutalo Oy 99,75

Kokkolanseudun Kehitys Oy 68,02

Kokko-Line Oy (88,17)

Nuorisokeskus Villa Elba Oy 100,00

Kenet Oy (Kokkolan Energia) 100,00

SÄÄTIÖT JA YHDISTYKSET

Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys

Pohjoismainen Taidekoulusäätiö

Kokkolan sotainvalidien palveluasuntosäätiö

KUNTAYHTYMÄT

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Keski-Pohjanmaan liitto

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kokkolanseudun terveyskeskus kuntayhtymä

Kronoby Folkhögskola

Kårkulla samkommun

Optima samkommun

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

OSAKKUUSYHTEISÖT

Omistusosuus 20 - 50 %

%

Enerit Oy 32,69

Ab Ekorosk Oy 35,94

Teknologiakeskus Ketek Oy 40,00

Kiinteistö Oy

Port Handling 39,40

Kokkolan Palvelutalo 24,56

Sokojan kylätalo 30,00

Ampulli 37,49

Kruunupyyn lentohalli 50,00

Kokkolan kampus 25,00

Trullevi 28,57

Kokkotyö-säätiö 26,22

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä

Yhdistely konsernitilinpäätökseen kpl

Yhdistelty

Tytäryhteisöt

- Yhtiöt

- Kiinteistö ja asuntoyhtiöt 5

- Muut yhtiöt 10

- Näiden tytäryhtiöt 8

- Yhdistykset 1

- Säätiöt 2

Kuntayhtymät 8

Osakkuusyhteisöt 12

Yhteensä 34 12

Yhdistelty omistusosuutta vast. määrä

- voitosta/tappiosta

- oman pääoman muutoksesta

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

21


8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS

1. Yleistä ympäristötilinpäätöksestä

Ympäristötilinpäätöksen muotoa, sisältöä ja määrittelyjä on kehitetty vuosina 2005-2007 Efeko

Oy:n vetämän Kunnan ympäristökustannukset ja –tunnusluvut (KUTU) –hankkeessa. Kokkolan

kaupunki osallistui hankkeeseen yhdessä eräiden muiden pilottikuntien kanssa. Hankkeessa on

laadittu koetilinpäätökset vuosille 2005 ja 2006, mutta varsinainen ensimmäinen

ympäristötilinpäätösraportti julkaistiin vuoden 2007 tietojen pohjalta ympäristöraportin osana .

Tämä on ensimmäinen Kokkolan kaupungin ympäristötilinpäätös, joka liitetään osaksi kaupungin

varsinaista tilinpäätöstä.

Ympäristötilinpäätökseen on koottu Kokkolan kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit,

kokonaissummina. Ympäristötilinpäätös sisältää lisäksi suhteutettuja taloudellisia tunnuslukuja.

Tunnusluvut ovat vuosilta 2005-2008.

1.1 Laskentaperiaatteet ja rajaukset

Ympäristötilinpäätös on rajattu siten, että se kattaa Kokkolan kaupunkiorganisaatioon kuuluvat

hallintokunnat sekä kaupungin liikelaitokset eli Kokkolan Veden, Kokkolan Energian ja Kokkolan

Sataman. Ympäristötilinpäätöksen aineisto koskee myös kaupunkiorganisaatioon kuuluvaa Keski-

Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitosta. Tämä tulee huomioida eri kaupunkeja

vertailtaessa. Ympäristötalouden tunnusluvut on määritelty ns. ensisijaisuuden periaatteella. Sen

mukaan ympäristökustannuksia aiheutuu toiminnoista, joiden ensisijainen tarkoitus on

ympäristönsuojelu.

Ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit on kohdennettu ympäristönsuojelun eri osa-alueille eli

ulkoilman- ja ilmastonsuojeluun, vesiensuojeluun ja jätevesien käsittelyyn, jätehuoltoon ja

roskaantumiseen, maaperän ja pohjavedensuojeluun, melun ja tärinän torjuntaan,

luonnonsuojeluun ja maisemansuojeluun, ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin ja

ympäristönsuojelun edistämiseen.

2. Ympäristötoiminnan taloudelliset vaikutukset

Ympäristötoiminnan taloudelliset tunnusluvut kuvaavat tiivistetysti kaupungin kykyä toteuttaa sen

toimintaan kuuluvaa ympäristönsuojelua talousnäkökulmasta tarkasteltuna.

Kokkolan kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit 2008 (1000eur)

Tuotot 1000€ Kulut 1000€

Investoinnit

1000€

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 41 205 0

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 3 407 1 250 889

Jätehuolto ja roskaantuminen 77 344 96

Maaperän ja pohjaveden suojelu 0 107 121

Melun ja tärinän torjunta 0 7 0

Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu 22 57 0

Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät 20 350 0

Ympäristönsuojelun edistäminen 0 90 0

Yhteensä 1000 € 3 567 2 410 1 106

22 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut

(1000 eur)

b) Polttoainevero 17

Yhteensä 1000 € 17

YMPÄRISTÖTOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2427

Ympäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot ja ar voalentumiset:

a) Viemäriverkoston poistot 816

b) Jäteveden puhdistaminen/ poistot 60

c) kaupungille jääneet jätehuollon oistot p

60

Yhteensä 1000 € 936

Korkokulut (joko laskennalliset (esim. kunnan keskimääräinen korko%) tai kohdennetut todelliset korkokulut)

a) Vesilaitoksen tuloutus, viemärilaitoksen osuus 215

Yhteensä 1000 € 215

Taseeseen tulevat tiedot:

Pakolliset varaukset (budjetoitu):

1. Kaatopaikan maisemointiin 168

Yhteensä 1000 € 168

Ympäristötilinpäätöksen tiedot on kerätty samalla tavoin vuosina 2005-2008. Suurin osa

ympäristötilinpäätöksen luvuista on saatu kirjanpidosta ja osa perustuu arvioon. Menojen ja tulojen

suuruusluokka on oleellisinta ja siten myös luvut on esitetty tuhansina euroina.

2.1 Ympäristötilinpäätöksestä johdettuja tunnuslukuja

KOKKOLAN YMPÄRISTÖTALOUDELLISET TUNNUSLUVUT v. 2008 v. 2007 v. 2006 v. 2005

1. Ympäristötuotot/ kunnan kaikki toimintatuotot 4,6 4,0 4,0 4,0 %

2. Ympäristötuotot/ asukas 95,7 81,0 82,4 74,3 eur

3. Ympäristökulut + poistot/ kunnan kaikki toimintakulut ja poistot 1,4 1,5 1,5 1,7 %

4. Ympäristökulut + poistot/ asukas 89,5 90,4 84,4 92,7 eur

5. Ympäristöinvestoinnit/ kunnan kokonaisinvestoinnit 4,6 4,0 7,4 5,2 %

6. Ympäristöinvestoinnit/asukas 29,7 30,5 42,4 30,3 eur

2.2. Ympäristötuotot

Ympäristötuotot muodostuvat tilikaudelle jaksotetuista ympäristötuloista. Kunta voi saada

ympäristömenojensa vastineeksi ympäristötuloja. Ympäristötuloja ovat esimerkiksi jätevesi- ja

jätehuoltomaksut, ympäristön pilaajilta perityt korvaukset johtuen kunnan suorittamista tai

teettämistä kunnostustöistä ja siivouksista, öljynsuojarahastolta saadut avustukset koskien öljyvahinkojen

aiheuttamia korjaus- ja kunnostustöitä, torjuntakaluston hankintaan ja pilaantuneiden

maiden kunnostukseen saadut avustukset, ympäristöinvestointien rahoitusosuudet ja -avustukset

sekä muut vastaavat ympäristötulot.

Kokkolan kaupungin ympäristötuotot olivat vuonna 2008 yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa.

Ympäristötuotot vastasivat 4,6 % kaupungin kaikista toimintatuotoista ja olivat 95,7 euroa asukasta

kohden.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

23


Ympäristötuottojen jakautuminen 2008

Jätehuolto ja

roskaantuminen

2 % Ympäristönsuojeluun

liittyvät viranomaistehtävät

1 %

Vesiensuojelu ja

jätevesien käsittely

95 %

Luonnon ja

maisemansuojelu 1%

Ulkoilman- ja

ilmastonsuojelu

1 %

2.3 Ympäristökulut

Ympäristökulut ovat tilikaudelle jaksotettuja ympäristömenoja. Ympäristömenot aiheutuvat

toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka

korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen

kestävää käyttöä. Tällaisia menoja muodostuu muun muassa jätteen käsittelyssä ja jätteen

syntymisen ehkäisyssä, maaperän, pinta- ja pohjavesien, ulkoilman ja ilmaston suojelussa, melun

torjunnassa sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Ympäristömenoja voi

aiheutua joko kunnan omasta toiminnasta tai toiminnasta, jolla kunta pyrkii ennaltaehkäisemään,

vähentämään tai poistamaan muiden toimijoiden ympäristöön kohdistamaa rasitusta tai vahinkoa.

Ympäristöperusteisia veroja ja veroluonteisia maksuja peritään tietystä luonnonvarojen käytöstä tai

haitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavasta toiminnasta. Ympäristöveroja ovat jätevero, sähkövero

ja polttoainevero. Öljyjätemaksu on veroluonteinen maksu. Ympäristöperusteiset verot ja

veroluonteiset maksut ovat taloudellisia ohjauskeinoja, joilla valtio kerää verotuloja ja pyrkii ohjaa

toimijoita niin, että ne valitsevat ympäristölle vähemmän haitallisia tuotteita ja toimintatapoja.

Kokkolan kaupungin ympäristökulut olivat perusteella vuonna 2008 yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.

Tähän summaan ei sisälly ympäristöperusteisia veroja ja vero-luonteisia maksuja eikä poistoja ja

korkoja. Ympäristötoimintakulut ja poistot olivat 1,4 % kaupungin kaikista toimintakuluista ja

poistoista. Kaupungin asukasmäärään suhteutettuna ympäristötoimintakulut ja poistot olivat 89,5

euroa/asukas.

Ympäristökulujen jakautuminen 2008

Ympäristönsuojeluun

liittyvät

viranomaistehtävät

15 %

Luonnonsuojelu ja

maisemansuojelu

2 %

Ympäristönsuojelun

edistäminen

4 %

Ulkoilman- ja

ilmastonsuojelu

9 %

Maaperän ja pohjaveden

suojelu 4%

Jätehuolto ja

roskaantuminen

14 %

Vesiensuojelu ja

jätevesien käsittely

52 %

24 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


2.4 Ympäristöinvestoinnit

Ympäristöinvestointi on meno, joka aiheutuu ympäristönsuojelutarkoituksessa hankitusta

hyödykkeestä. Tällaisella hyödykkeellä tuotetaan ympäristöhyötyjä, ennaltaehkäistään,

vähennetään tai korjataan ympäristöhaittoja, parannetaan tulevaa ympäristönsuojelun tasoa

ja edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hankitun hyödykkeen odotetaan tuottavan tuloa tai

se on tarkoitettu käytettäväksi tuotannontekijänä kunnan hyödyke- tai palvelutuotannossa

jatkuvasti usean tilikauden ajan. Lisäksi hyödykkeen hankintamenon on ylitettävä

poistosuunnitelman mukainen pienhankintaraja. Ympäristöinvestointeja ovat esimerkiksi

ympäristönsuojelua varten hankitut koneet ja laitteet. Ne voivat olla myös infrastruktuuriinvestointeja,

jotka kohdistuvat eri ympäristönsuojelun osa-alueille.

Kokkolan kaupungin ympäristöinvestoinnit olivat hallintokuntien ilmoitusten perusteella tilikaudella

2008 yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Ympäristöinvestoinnit vastasivat 4,6% kaupungin

kokonaisinvestoinneista. Asukasta kohden laskettuna ympäristöinvestoinnit olivat 29,7

euroa/asukas.

Ympäristöinvestointien jakautuminen 2008

Jätehuolto ja

roskaantuminen

9 %

Maaperän ja

pohjaveden suojelu

11 %

Vesiensuojelu ja

jätevesien käsittely

80 %

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

25


9. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on hallituksen, tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden

keskeinen vastuualue. Tällöin esimiehet suunnittelevat, organisoivat, ohjaavat ja valvovat (seuraavat

ja arvioivat) toimintaa siten, että strategisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisesta saadaan

kohtuullinen varmuus. Hallituksen ja tilivelvollisten toimielinten sekä viranhaltijoiden velvollisuus on

vastuualueellaan arvioida, seurata ja valvoa riskien arvioinnin ja hallinnan menettelyiden toimivuutta.

Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu mm. kuntalakiin sekä kaupungin johto- ja toimintasääntöihin

sekä niissä määrättyihin tehtäviin, toimivaltuuksiin ja vastuisiin sekä talousarvioon. Sisäisen valvonnan

tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena

oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä

noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kokkolan kaupungin hallintosäännössä on määrätty sisäisestä valvonnasta. Sen mukaan kaupungin

toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa

toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Kokonaisvastuu sisäisestä valvonnasta on kaupunginhallituksella,

joka antaa tarvittavat ohjeet ja määräykset. Lautakunnat ja johtokunnat vastaavat johtamansa

toiminnan sisäisestä valvonnasta.

Kokkolan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäinen valvonta toteutuu toimivan johdon

asettamien toiminta- ja tulostavoitteiden sekä viranhaltijan päätösvallan ja vastuun perusteella syntyvän

toiminnan valvontana, seurantana ja raportointina. Jokaisen hallintokunnan tulee omalta osaltaan luoda

selkeä turvallisuus- ja varajärjestelmä toiminnallisten riskien välttämiseksi ja minimoimiseksi siten, että

palvelutoiminta ei vaarantuisi. Viranhaltijaorganisaation tehtävänä on toteuttaa sisäinen valvonta osana

johtamista.

Lauta- ja johtokuntien ja niiden alaisen henkilökunnan toimintaa ohjataan johto- ja toimintasäännöillä.

Lisäksi delegointipäätöksissä on määritelty eri päätöksentekotasot. Päätösten asian- ja tarkoituksenmukaisuutta

seurataan ja tarvittaessa käytetään otto-oikeutta. Viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi

lautakunnalle ja lautakuntien päätökset menevät tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt riskienhallinnasta erillisen ohjeen. Konserniohjeiden mukaan koko

kuntakonsernissa noudatetaan yhtenäistä riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikkaa. Taloudellisten riskien

hallitsemiseksi konserniyhtiöillä tulee tarvittaessa olla hallituksensa hyväksymä riskienhallintasuunnitelma.

Talouden toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti. Koko kaupunkia koskeva osavuosikatsaus laaditaan

kaksi kertaa vuodessa ja johdon talousraportti kuukausittain. Lautakunnat käsittelevät talousarvion

toteutumista säännöllisesti.

Liikelaitosten osalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä annetut selonteot sisältyvät

niiden toimintakertomuksiin.

Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiprosessista

Kokkolan kaupungin työryhmä on suorittanut asiantuntijoiden ohjaaman riskienhallinnan itsearvioinnin.

Tilaisuudessa arvioitiin riskienhallintajärjestelmän kehittyneisyyttä, strategisia riskejä, toiminnan ohjausta

ja toiminnallisia riskejä sekä taloudellista asemaa ja rahoitusriskejä.

26 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet

Riskienhallinnan kehittämisalueista tärkeimpiä ovat strategian laatiminen ja sen onnistunut toimeenpano

koko organisaatiossa, toimintaprosessien häiriöttömyyden turvaaminen sekä henkilöstöön ja henkilöstöpolitiikkaan

liittyvät riskit.

Olennaisimpia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä ovat Kokkolan kaupungin väestörakenteessa tapahtuvat

muutokset ja niistä aiheutuvat palvelutarpeen lisäykset. Sekä perusturvan että terveydenhuollon

määrärahat ovat ylittyneet huomattavasti useana vuonna lähinnä palvelutarpeen ennakoitua suuremman

kasvun takia. Palvelutarpeen analyysi ja vaihtoehtoisten toimintamallien hakeminen ja kustannusvertailu

entistä tehokkaammin on välttämätöntä talouden tasapainon säilyttämiseksi.

Kokkolan kaupungin hallintosääntö on uusittu. Lauta- ja johtokuntien toimintasäännöt sekä delegointipäätökset

tulee valmistella uuden Kokkolan tarpeiden mukaisiksi. Toiminnan ohjaukseen tarvittavat säännöt

ovat pääosin olemassa, mutta ne ovat osittain vanhentuneita, joten ne tulee ajantasaistaa.

Sisäisen valvonnan raportointia tulee kehittää systemaattiseksi.

Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä

Sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lainmukaisuudesta ja

hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän

luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäistä valvontaa suoritetaan

osana normaalia toimintaa, mutta sen systemaattista raportointia tulee edelleen kehittää.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

27


10. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Kokkolan kaupunki sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kunnat liittyivät yhdeksi kunnaksi kuntaliitoksessa

1.1.2009 lähtien. Samalla purkautui Kokkolanseudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, joka oli liittyvien

kuntien omistama. Uuden Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi organisoidaan yhden lautakunnan alaisuuteen

jatkossa. Tämä yhteislautakunta huolehtii isäntäkuntamallilla myös Kruunupyyn kunnan sosiaali-

ja terveystoimesta lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Työterveyshuoltoa järjestävä kuntayhtymän

liikelaitos Työplus jatkaa toimintaansa Kokkolan kaupungin liikelaitoksena.

Maailman eri kansantalouksien ajautuminen ongelmiin fi nanssikriisin seurauksena vaikuttaa myös

Suomessa. Taantuma näkyy kuntasektorilla yhteisöverotuloissa, jotka heikkenevät tänä vuonna viime

vuodesta selvästi. Heikkenemistä voidaan valtion toimesta lievittää, mikäli kuntien jako-osuutta yhteisöverosta

korotetaan. Useat kunnat suunnittelevat toimia menojen kasvun hillitsemiseksi ja vuoden 2009

talousarvion tasapainottamiseksi muuttuvassa tilanteessa. Myös Kokkolan verotuloarviot ovat heikentyneet

koko maan verotuloarvioiden pienentymisen myötä ja vuoden 2009 talousarvion toteutumisen

edellytykset arvioidaan tarkentuvien ennusteiden valossa kevään aikana.

Kuntaliitoksen johdosta kaupungille on syntynyt liittyvien kuntien osuudesta Korpelan Voiman kuntayhtymään

saatava, josta neuvottelut ovat meneillään.

28 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Kuntalain 69 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä

esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kaupungin tilikauden tulos 9 340 768,39 ylijäämäinen. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen

käsittelystä seuraavaa:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pysäköintirahastoon kirjataan lisäystä tuleviin menoihin varautumiseksi vuodelta 2008 155 732,31

euroa ja tilivuosilta 2004 - 2007 tekemättä jääneet rahastosiirrot yhteensä 549 577,39 euroa, jolloin

rahaston lisäykseksi muodostuu 705 309,70 euroa

työllisyysrahastoon kirjataan vähennystä 7 000 euroa toteutuneiden menojen katteeksi. Tuleviin

menoihin varautumiseksi kirjataan lisäystä 650 000 euroa, Rahaston lisäykseksi muodostuu 643

000 euroa

vahinkorahastoon kirjataan vähennystä 40 176,12 euroa toteutuneiden menojen katteeksi. Tuleviin

menoihin varautumiseksi kirjataan lisäystä vuodelta 2008 50 236,92 euroa sekä tilivuosilta

2004 - 2007 tekemättä jääneet rahastosiirrot yhteensä 737 284,48 euroa. Rahaston lisäykseksi

muodostuu 747 345,28 euroa

henkilöstön kehittämisvarauksesta tuloutetaan toteutuneiden kustannusten Katteeksi 28 371,51

euroa. Tuleviin menoihin varautumiseksi kirjataan lisäystä 100 000 euroa. varauksen lisäykseksi

muodostuu 71 628,49 euroa

tehdään 1 750 000 euron investointivaraus käyttöomaisuusarvopapereiden ostoa varten. Varauksesta

käytetään 1 000 000 euroa elinkeinoelämän kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin, 250 000

euroa työhyvinvointi-investointiin ja 500 000 euroa asunto-osakeyhtiöiden osakepääomia varten

monipuolisen asuntotuotannon varmistamiseksi

tehtyjä poistoeroja tuloutetaan poistosuunnitelman mukaan 217 731,87 euroa

tehdään 330 000 euron investointivaraus Liikelaitos Kokkolan Sataman kiinteisiin laitteisiin ja

rakenteisiin

tuloutetaan Liikelaitos Kokkolan Sataman RWTT-kaatolaitejärjestelmän hankkeeseen tehty investointivaraus

600 000 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoerolisäys 600 000 euroa

tehdään 500 000 euron investointivaraus Liikelaitos Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon rakentamiseen

tilikauden ylijäämä 4 811 216,79 euroa, kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille

Esitystä talouden tasapainottamiseen ei tilikauden tuloksen perusteella tarvita, koska taseessa on myös

aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä ylijäämiä.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

29


30 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

31


1. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Elinvoimainen ja osaava kaupunkiseutu

VETOVOIMAINEN YRITYSYMPÄRISTÖ,

VIREÄ KAUPALLINEN KESKUS JA LO-

GISTIIKKAKESKITTYMÄ

Vetovoimaiset yritysten toimintaedellytykset

KAUPUNGINHALLITUS JA KESKUSHALLINTO

Heinolan alueen rakentaminen jatkuu.

Heinolan asemakaavaa kohtaan tehty valitus on peruttu ja

rakentaminen voi jatkua koko Heinolan alueella.

Kolmen uuden työpaikka-alueen kaavoitus valmistuu.

Topparinmäen ja MarineGaten laajennetut kaavat ovat valmistuneet.

InnoTowerin ja PortTowerin rakentaminen aloitetaan.

PortTowerista on saatu urakkatarjoukset ja rakennuslupahakemus

jätetään alkuvuonna 2009. Tavoitteena on, että rakentaminen

alkaa keväällä 2009.

Elinkeinopolitiikan vaikuttavuus arvioidaan ja sen

pohjalta päivitetään elinkeinostrategia.

Vaikuttavuusselvitys on valmistunut. Elinkeinostrategia laaditaan

laajentuneelle Kokkolalle.

Kilpailukykyinen satama Varmistetaan tavarankäsittely- ja laiturikapasiteetin

lisääminen.

Kehitetään uutta kotimaista irtotavara- ja kappaletavaraliikennettä.

Venäjän transitoliikennettä ylläpidetään, kehitetään

ja monipuolistetaan.

Hyvin toimivat yhteydet ja infrastruktuuri

Lentoyhteyksiä kehitetään.

Suunnitelma syväsataman laiturin jatkamisesta on valmistumassa.

Kosekilla ja Concordialla on yhteisprojekti lentoliikenteen kehittämiseksi.

Pohjanmaan radan ja peruskorjauksessa otetaan

huomioon tavaraliikenteen tarpeet.

Hallituksen linjaamassa Liikennepoliittisessa selonteossa

Kokkola– Ylivieska kaksoisraide on huomioitu toteutettavaksi

PPP-rahoituksella. Kokkolan ratapiha ja teollisuusalueen väliratapihan

suunnitelmat ovat valmistuneet. Teollisuusalueen

väliratapihan rakentamiseen on osoitettu 7 milj. euroa.

Vt 8 liikenneympyrä rakennetaan. Työt ovat käynnissä ja liikenneympyrä valmistuu vuonna

2009.

Matkakeskuksen suunnittelua jatketaan. Hanke liittyy Pohjanmaan radan parantamiseen. Alustavat

suunnitelmat on tehty. Suunnittelua jatketaan yhteistyössä

32 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

ratahallintokeskuksen kanssa.

Vetovoimainen ja helposti saavutettava

kaupunkikeskus ja matkailukaupunki

Kävelykeskustan rakentamista ja toiminnallista kehittämistä

jatketaan.

Kaupunkia tehdään tunnetuksi erilaisten viestintämuotojen

kautta.

Menossa on kolmivuotinen EU-projekti, valmistuu 2010. EUrahoituspäätös

on saatu.

Julkaistiin edelleen Kokkola.fi –lehteä sekä kaksi Kokkolaliitettä

Ilta-Sanomien ja Hufvudstadsbladetin välissä.

Leirintäaluetta kehitetään. Leirintäalueyrittäjä on valittu, rakennusten suunnittelu on

meneillään.

Torisuunnitelma ja toteuttamisaikataulu valmistuu. Suunnittelu käynnistyy konsulttityönä keväällä 2009.

KORKEATASOINEN JA VETOVOIMAI-

NEN ASUMINEN, ELINYMPÄRISTÖ JA

VAPAA-AIKA

Kattava ja laadukas kulttuuri- ja liikuntatarjonta

sekä houkutteleva asuin- ja

elinympäristö

Merellistä Kokkolaa markkinoidaan matkailullisesti. Tärkeimpänä kohteena on Tankar. Uusittiin ja täydennettiin

matkailullisia esitteitä.

Pikiruukin asuinalueen rakentaminen alkaa.

Alueen rakentaminen on käynnistynyt peruskorjausten osalta.

Muutokset taloussuhdanteissa edellyttävät vielä kaavan

tarkistamista.

Suntinsuun kaavoitus aloitetaan tontinluovutuskilpailun

pohjalta.

Kilpailu on pidetty. Alueen rakentamisesta on käyty voimakasta

kansalaiskeskustelua.

Ydinkeskustan kerrostalotuotannon edellytyksiä parannetaan.

Mm. Rautatientorin käyttömahdollisuuksia on hahmoteltu.

Pohjaveden suojelusuunnitelma valmistuu ja pohjavesialueen

selvitysprojekti jatkuu ja valmistuu 2010.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on luonnosvaiheessa.

Tarvittavat täydennykset saadaan GTK:lta keväällä 2009,

joiden pohjalta suunnitelma saadaan valmiiksi elokuussa.

Pohjavesialueen selvitysprojekti on aloitettu yhteistyökumppaneiden

kanssa ja valmistuu 2010.

Aloitetaan Kokkolan Viheralueohjelman laatiminen.

Kokkolan Viheralueohjelman laatiminen on aloitettu.

Merellisyys ja Meri-Kokkola Asuntomessujen valmistelu aikataulutetaan,

organisoidaan, alue kaavoitetaan ja rakentumista

valmistellaan.

Kaava on valmis, kunnallistekniikan rakentamistyöt käynnistyvät

kesällä 2009.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

33


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Keskuspuisto / Sunti Alueen suunnittelu jatkuu ja vaiheittainen toteuttaminen

aloitetaan.

Suunnittelu jatkuu, toteuttaminen käynnistyy 2009.

Toimivat kylät Kylien tulevaa asemakaavoitusta ja suunnittelutarve-ratkaisuja

toteutetaan Kyläasutuksen vaiheyleiskaavan

pohjalta sen tultua hyväksytyksi.

Vireillä olevia Kyläasutuksen vaiheyleiskaavaa on voitu käyttää

perusteena lupia myönnettäessä.

Monipuolinen ja riittävä rakennuspaikkojen

saatavuus, kaavoituksen ja

maapolitiikan toimivuus sekä raakamaavaranto

Kolme uutta työpaikka-aluetta kaavoitetaan.

Varmistetaan tonttitakuun toimivuus ja tonttien riittävyys.

Topparinmäen ja Lahdenperän työpaikka-alueet on kaavoitettu

(laajennus) ja kunnallistekniset työt ovat käynnissä.

Tonttitakuu on käytössä ja tonttivarantoa on vuoden 2008 aikana

kasvatettu siten, että vuoden 2008 lopussa kaupungilla

oli 70 vapaata omakotitalotonttia

OSAAVAN JA KOULUTETUN TYÖVOI-

MAN SAATAVUUS SEKÄ TOIMIVA IN-

NOVAATIOYMPÄRISTÖ

Koulutus, työvoima ja elinkeinoelämän

tarpeet kohtaavat

Raakamaata hankitaan aktiivisesti. Vuoden 2008 aikana hankittiin maata 111,3 hehtaaria, josta

varsinaista raakamaata on 20,5 hehtaaria.

Toteutetaan aktiivista rekrytointipolitiikkaa aloilla,

joissa työvoiman riittävyys on uhkana yritystoiminnalle,

ja hyödynnetään luodut kontaktit mm. Kiinan

kanssa.

Kolmen yrityksen kanssa on käynnistetty pilottihanke työperäisestä

maahanmuutosta. Kosekin hallinnoima Rekry-hanke

on käynnissä.

Kokkotyö-säätiön toimintaa hyödynnetään työvoiman

tarjonnan ja kysynnän kohtaamisessa alueellisesti.

Kokkotyö-säätiön työ- ja yksilövalmennustoiminnan, ostopalvelutoiminnan

ja useiden hankkeiden kautta on toteutettu

työvoimareservin aktivointia kohti avoimia markkinoita tai

muita pysyviä ratkaisuja.

ALMA-hankkeen avulla on aktivoitu yli 500 päivää työmarkkinatukea

saaneita henkilöitä, minkä johdosta työmarkkinatukimenot

ovat pienentyneet.

Vaikeimmin työllistyville järjestettävään kuntouttavaan työtoimintaan

on osallistunut 154 henkilöä

Innovaatioympäristön kehittäminen,

osaamisen sekä verkostoitumisen

vahvistaminen

Osaamiskeskusohjelmaa 2007–2013 toteutetaan

tehokkaasti.

Uusi osaamiskeskusohjelma 2007–2013 klusteripohjaisena –

Kokkola mukana kahdessa klusterissa – pääsi vahvemmin

käyntiin vuonna 2008.

34 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Aluekeskusohjelmaa 2007–2010 toteutetaan tehokkaasti.

Ohjelman 2007–2010 kaikkia painopistealoja toteutettiin

vuonna 2008 ja painopistealoilla saatiin aikaan vipuvaikutuksia.

Alkanutta EU-ohjelmakautta hyödynnetään tehokkaasti.

Ohjelmakausi 2007-2013 käynnistyi varsinaisesti vasta 2008

ohjelman valtakunnallisen viivästymisen vuoksi. Laajoja

hankkeita käynnistyi kiitettävästi. Osa hankkeista rahoitettiin

valtakunnallisesta ESR -ohjelmasta. Kuntarahoitukseen

osallistuivat Kosek ja kaupunki.

Innovaatiotoimijoiden yhteistyö ja verkostoituminen Muun tavanomaisen edistämistoimen lisäksi mm. aluekeskusohjelman

painopistealojen eri organisaatioiden edustajien

valmennuksella on tuettu yhteistyötä ja osallistuttu kansallisiin

teemaverkostoihin.

Henkilöstö ja uudistuminen

OSAAMISEN TURVAAMINEN JA TYÖ-

VOIMAN SAANNIN VARMISTAMINEN

Kilpailukykyinen palkkaus ja palkitsemisjärjestelmä

Henkilöstön kehittämismahdollisuuksien

monipuolinen käyttö

Kuntaliitosvaiheen henkilöstöstrategia valmistellaan. Kuntaliitosvaiheen henkilöstöstrategia on valmisteltu ja

henkilöstön siirrot ja rekrytointi on toteutettu sen periaatteiden

mukaisesti.

Koulutuksen seurantaohjelma otetaan käyttöön asteittain.

Periaatteita ja menetelmiä hiljaisen tiedon siirtämiseen

kehitetään.

HRM-koulutuksen seurantaohjelma on käytössä perusturvakeskuksen

ja opetustoimen alueella. Uusien käyttäjien mukaan

tuloa hidastavat puutteet yhteydessä palkkajärjestelmään.

Hyvän työnantajamaineen vahvistaminen

ja rekrytointimenetelmien

tehostaminen

HYVINVOIVA JA MOTIVOITUNUT

HENKILÖSTÖ, TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

Johtamisjärjestelmien ja esimiestaitojen

kehittäminen

Internet – pohjainen rekrytointiohjelma otetaan käyttöön.

Osallistavan johtamisen tulosten arviointi valmistuu

vuonna 2008.

Vuonna 2007 valmistunut päihdeohjelma pannaan

täytäntöön

Selvitettiin mahdollisia vaihtoehtoja, selvitystä jatketaan.

Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

teki arviointikyselyn, jonka tuloksista on informoitu henkilöstöä.

Työtyytyväisyys Organisaation jäsenyystaitoja kehitetään. Organisaatioiden yhdistymistä varten järjestettiin muutos-

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

35


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

valmennusta.

Asiakas ja kuntalainen

TYYTYVÄINEN JA OSALLISTUVA

KUNTALAINEN

Toimivat ja laadukkaat palvelut turvataan

molemmille kieliryhmille

Liitosvaiheen työtyytyväisyyttä edistetään aktiivisella

tiedottamisella.

Osallistutaan valtakunnallisiin palvelutyytyväisyyskyselyihin.

Vuoden aikana julkaistiin kuukausittain ilmestyvää liitostiedotetta

ja pidettiin tiedotustilaisuuksia henkilöstölle.

Kokkola on osallistunut Kaupunki- ja kuntapalvelu 2008-

kyselytutkimukseen. Kyselyn tulokset on käsitelty kaupunginhallituksessa

ja lähetetty hallintokunnille jatkotoimenpiteitä

varten.

Uudet kotisivut otetaan käyttöön. Uudet kotisivut otettiin käyttöön. Sivujen päivitys hajautettiin

eri toimialoille ja sivujen päivitys helpottui ja nopeutui. Kokkola.fi

–lehtiä julkaistiin kolme numeroa. Lehdissä keskityttiin

tiedottamaan kuntaliitoksen eri vaiheista.

Kielilisän toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi Kielilisän toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi siirrettiin

vuodelle 2009.

Kääntämisresursseja lisätään selkeästi. Käännöspalveluja on hoidettu osittain ostopalveluna.

Ennalta ehkäisevä työ, osallisuuden

tukeminen ja yleinen turvallisuus

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

VAHVA KUNTA PALVELUJEN JÄRJES-

TÄJÄNÄ

Viestintästrategian toteuttaminen ja viestinnän tehostaminen.

Kuntien ja terveyskeskuksen yhdistymisen valmistelu

siten, että uuden kaupungin toiminta käynnistyy

kitkattomasti ja myönteisesti

Viestintästrategia on päivitetty.

Kuntien ja terveyskeskuksen yhdistymisen valmistelut

on suoritettu ja uusi Kokkola on aloittanut toimintansa.

Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa

kaupungin ja koko maakunnan elinvoima-

ja kilpailukykytekijöihin

Uuden kaupunkistrategian valmistelu käynnistetään.

Tuottavuuden parantamisessa hyödynnetään

teknologia ja volyymiedut

Uuden kaupunkistrategian valmistelut on käynnistetty

laadinnasta tehtävän tarjouspyyntökierroksen valmistelulla.

Vuonna 2008 on laajennettu henkilöstöhallinnon ohjelmistojen,

kuten Populuksen ja WebTallennuksen käyttöä. Konsernitilinpäätöksen

laadintaan on hankittu ohjelma. Liittyvien

kuntien karttojen uusimiseksi sähköiseen muotoon on tehty

ortoilmakuvaus.

36 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Palvelujen toimiva arviointijärjestelmä Perusturvan toimintaprosessien analysoiminen ja

kehittämisen tukeminen ulkopuolisen asiantuntijan

avulla. Sivistystoimen toimintaprosessien analysoiminen

ja kehittäminen

Kuntaliitosprosessin, sosiaali- ja terveystoimen sekä Kruunupyyn

sosiaalitoimen yhdistäminen samaan organisaatioon

oli suuri ja laaja valmisteluprosessi, joten muu analysointi ja

kehittäminen jouduttiin siirtämään.

Tehokkaiden tuotantotapojen ja prosessien

aktiivinen kehittäminen ja

käyttöönotto

Hyvien käytänteiden kartoittaminen ja käyttöönotto Osana kuntaliitosvalmisteluja on kartoitettu kuntien toimintatapoja

ja –prosesseja, joiden perusteella uuden kunnan toiminta

on käynnistetty. Tilapalvelu ja ruokapalvelu on liitosvaiheessa

keskitetty lukuun ottamatta terveyskeskuksen toimintaa.

Sisäisten palveluiden toimintaa on yhtenäistetty.

Tuotteistusta jatketaan ja sen tuloksia hyödynnetään

palvelujen järjestämisen /tuottamisen ohjauksessa.

Tuotteistamisen loppuraportti perusturvan osalta käsiteltiin

kaupunginhallituksessa kesäkuussa. Kaupunginhallitus päätti,

että tuotteistamista tulee jatkaa siten, että sitä hyödynnetään

vuoden 2010 talousarvion laadinnassa ja valtuutti tuotteistamisen

ohjausryhmän käyttämään ulkoista konsulttiapua

projektin loppuunsaattamisessa.

Opettajien ja muun henkilöstön palkkalaskennan

yhdistäminen henkilöstöhallinnon palkkalaskentaan

Opettajien palkkalaskennan yhdistämistä henkilöstöhallinnon

palkkalaskentaan valmisteltiin. Yhdistäminen toteutui

1.1.2009.

Ostamisen osaaminen ja hallinta Hankintatoimen organisaatio tarkistetaan vastaamaan

uuden kaupungin ja hankintalain tarpeita.

Hankintapäällikkö selvittää hankintatoimen uudelleenorganisointitarpeen

yhdessä materiaalityöryhmän ja toimialojen

kanssa.

Hankintaorganisaation osaamista vahvistetaan.

Hankintatoimen organisaatiota ja osaamista on vahvistettu

perustamalla hankintapäällikön virka 1.1.2009 lähtien.

Talous

TALOUDEN VAHVISTAMNEN/

TASAPAINOTTAMINEN

Kuntaliitosvaiheen ja uuden kunnan taloudellisen

pohjan suunnittelu

Uuden Kokkolan talouden tulevasta kehityksestä on laadittu

yhteistyössä Audiator–Kehittämispalveluiden kanssa

vv. 2009–2017 tasapainotettu ennustelaskelma, jossa on

otettu huomioon väestörakenteen kehitys ja siitä johtuvat

palvelutarpeen muutokset.

Sopeuttamisohjelman tavoitteisiin

pääseminen

Tarkistetaan sopeuttamisohjelman tavoitteet

uudelle kaupungille.

Vuoden 2009 talousarvion ja vuosien 2010-2011 taloussuunnitelman

kehykset perustuvat yllämainittuun tasapainotettuun

ennustelaskelmaan.

Selvitetään sopeuttamisohjelman tavoitteiden saa-

Kuntaliitosvalmistelujen yhteydessä toteutettiin olennaisim-

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

37


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

vuttamiseksi toimialoilla tarvittavia rakenteellisia

muutostarpeita ja toteutetaan ne.

pana rakenteellisena muutoksena perusturvan ja terveyskeskuksen

yhdistäminen yhden lautakunnan alaisuuteen.

Lisäksi perusturvan toimintaa on organisoitu uudelleen.

TAVOITTEELLINEN TALOUSJOH-

TAMINEN KAIKILLA TASOILLA

Seurantajärjestelmän kehittämistä jatketaan ja varmistetaan,

että sitä hyödynnetään toiminnan ohjauksessa.

Talouden ja toiminnan osavuosikatsausta on kehitetty sekä

kuukausiraportin jakelua laajennettu.

Seuranta- ja ohjausjärjestelmän

kehittäminen ja

vahvistaminen

Taloudellisen näkökulman

huomioonottaminen

päätöksenteossa

Sisäisen valvonnan kehittäminen

Asioiden valmistelussa tulee esittää myös taloudelliset

vaikutukset päätöksenteon yhteydessä.

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan kehittämiseksi

on suoritettu ohjattu itsearviointi, jonka perusteella

on esitetty kokonaisarvio riskienhallinnan riittävyydestä ja

kehittämisehdotuksia.

Asioiden valmistelussa ei päätöksenteon yhteydessä esitetä

riittävästi päätösten taloudellisia vaikutuksia, vaan valmistelua

on kehitettävä edelleen.

Investointien käyttötalousvaikutukset tulee esittää

päätöksenteon yhteydessä.

Investointien käyttötalousvaikutuksia ei päätöksenteon

yhteydessä esitetä riittävästi, vaan valmistelua on kehitettävä

edelleen.

38 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Asiakas ja kuntalainen

TYYTYVÄINEN JA OSALLISTUVA

KUNTALAINEN

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Palveluorganisaation tavoitteena on tyytyväinen ja

osallistuva kuntalainen. Asukkaiden osallisuutta tukevia

toimintakäytäntöjä lisätään. Kuntalaisia informoidaan

PARAS- hankkeesta.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus koskee erityisesti sosiaali-

ja terveystointa. Vuoden 2008 aikana tehtiin uuden kunnan

linjaukset ja luotiin JYTA-yhteistyön perusteet. Kuntakierrokset

järjestettiin PARAS-hankkeesta.

Tulosalueiden keskeiset yhteistyökanavat kartoitetaan

ja tarkistetaan niiden toimivuus/ toimintamalli.

Sosiaali- ja terveystoimi muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden

vuoden 2009 alusta. Suurimmat mahdollisuudet liittyvät

terveyden- ja vanhustenhuollon yhteistyön kehittämiseen.

Myös rajapinnat psykososiaalisissa palveluissa madaltuvat.

HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN

Ennalta ehkäisevän toiminnan ja

sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen

Laatusuositusten (päihde-, mielenterveys-, vanhus- ja

vammaispalvelut) jatkuva arviointi toteutetaan.

Pienten lasten terveys- ja hyvinvoinnin riskien varhaiseen

tunnistamiseen panostetaan suunnitelmallisella

yhteistyöllä.

Jatketaan varhaisen puuttumisen ja ehkäisevien toiminta-

ja työkäytäntöjen kehittämistä, erityisesti terveyden

edistäminen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Vuonna 2008 päivitettiin Keski-Pohjanmaan maakunnallinen

päihdestrategia. Jatkettiin suunnitelmia päihdepalvelujen

uudelleenjärjestämiseksi tavoitteena saada alueelle

selviämis-, katkaisu-, avohoito- ja laitoskuntoutusyksikkö.

Jatkettiin YYA- mielenterveyshanketta. Vammaispalveluiden

päivittäminen siirtyi uuden lain johdosta vuodelle 2009.

Erilaiset politiikkaohjelmat, KASTE ja uusi lastensuojelulaki

ovat edellyttäneet suunnitelmallista panostamista varhaiseen

puuttumiseen, ennaltaehkäisevään työhön, osallisuuden

lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Uuden sosiaali-

ja terveyslautakunnan painopiste on terveyden edistäminen

ja sosiaalinen hyvinvointi. Tavoitteena on päästä kokonaisuuden

optimointiin virtaviivaisten ja läpinäkyvien prosessien

kautta.

Lastensuojelustrategia laaditaan suunnittelukaudella. Lastensuojelun strategian laadinta aloitettiin vuoden 2008

lopulla ja se valmistuu alkuvuodesta 2009.

Otetaan vakiintuneeseen käyttöön ennaltaehkäisevät

kotikäynnit 80-vuotiaille ikäihmisille.

Palveluohjaaja on ottanut yhteyttä 80 vuotta täyttäneisiin

henkilöihin, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Niille palvelujen

ulkopuolella oleville henkilöille, jotka ovat sitä toivoneet,

on tehty arviointi. Myös palveluiden piirissä oleville on tehty

arviointi heidän sitä pyytäessä.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

39


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Henkilöstö ja uudistuminen

OSAAMISEN TURVAAMINEN JA

TYÖVOIMAN SAANNIN VARMISTA-

MINEN

Osaamiskartoitusten tekeminen osana henkilöstösuunnittelua

ja rekrytointia/osaamisen johtaminen.

Sosiaalialan lakimääräisen täydennyskoulutuksen

suunnittelu- ja seurantajärjestelmän seuranta ja jatkuva

arviointi

Vuoden 2008 aikana henkilöstölle tehtiin osaamiskartoitus.

Yhdessä keskussairaalaan kanssa on luotu täydennyskoulutusjärjestelmä,

jota seurataan säännöllisesti.

Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyön painopisteiden

kartoitus ja fokusointi

Kuntaliitoksen johdosta tarkempi kartoitus ja fokusointi jäi

uudelle lautakunnalle.

Varmistetaan erikoistumisen mahdollisuus työyhteisöissä.

Kuntaliitos mahdollistaa aiempaa paremman erikoistumismahdollisuuden

kuntakoon kasvaessa.

Lisätään yhteistyötä tutkimus- ja arviointityössä yliopistokeskuksen

sosiaalityön maisteriohjelman kanssa.

Yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa on lisätty

kerran vuodessa tapahtuvan arvioinnin pohjalta. Maisteriohjelma

toimii menestyksellisesti.

Järjestetään työharjoittelupaikka ammattikorkeakoulun

kokkolalaisille sosionomiopiskelijoille.

Sosionomiopiskelijoille on järjestetty työharjoittelupaikkoja.

Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti järjestetään

koulutusta.

Koulutusta on järjestetty tarpeen mukaisesti.

HYVINVOIVA JA MOTIVOITUNUT

HENKILÖSTÖ, TOIMIVA TYÖYHTEI-


Toimitaan siten, että henkilöstö on työantajan keskeisin

voimavara.

Tulosalueille ja -yksiköille on annettu ohjeet työhyvinvointiin

panostamisesta. Tavoitteen tärkeys korostuu tulevaisuudessa,

kun ns. suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle (rekrytoinnin

haaste).

Tyhy- toimintaa kehitetään. Tyhy- toimintaa on kehitetty ja monipuolistettu. Yhtenäisten

Tyhy-ohjeiden luonti uudelle lautakunnalle on aloitettu.

Henkilöstön työssäjaksamista selvitetään alkuvuoden

aikana. Työnohjausta järjestetään tarpeen mukaan.

Sairauspoissaolot eivät ole enää kasvaneet, joten työssäjaksamiseen

panostamisessa on onnistuttu. Työnohjausta

annetaan.

Lastensuojeluhenkilöstö siirretään yhteisiin asianmukaisiin

toimintatiloihin. Tällä toimenpiteellä lisätään työturvallisuutta,

viihtyvyyttä sekä edistetään ammatillista

osaamista.

Lastensuojeluhenkilöstö on muuttanut 1.2.2008 yhteisiin tiloihin

lapsiperheiden kotipalvelun, ulkomaalaistoimiston sekä

perhepäivähoidonohjaajien kanssa.

40 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Lastensuojelun alueellistamisesta luovutaan, millä

edistetään työyhteisön työssäjaksamista ja yhtenäisten

työkäytäntöjen luomista Kokkolan kaupunkiin. Lisäksi

toimenpiteellä turvataan entistä paremmin palvelujen

saanti myös ruotsinkielisille kokkolalaisille.

Lastensuojeluhenkilöstön muuton yhteydessä on luovuttu

lastensuojelualueista. Nykyisin lastensuojelu palvelee samasta

toimipisteestä koko Kokkolaa. Lastensuojeluhenkilöstössä

työskentelee ruotsinkielentaitoisia työntekijöitä.

Ulkomaalaistoiminta siirretään yhteisiin toimintatiloihin

lastensuojeluhenkilöstön kanssa. Tällä edistetään lastensuojelun

ja ulkomaalaistoiminnan yhteistyötä, ja vähennetään

pienten työyhteisöjen haavoittuvuutta ja vähennetään

sijaistyövoiman tarvetta.

Ulkomaalaistoimisto on siirtynyt lastensuojeluhenkilöstön

kanssa samaan toimitilaan 1.2.2008 alkaen.

Vaihtoehtoisten toimintatapojen kehittäminen:

Kehitetään yhteistyötä Kokkolan Ensi- ja turvakodin

kanssa alle 10-vuotiaiden lasten perhekuntoutuksessa

ja kriisisijoittamisessa. Uudessa Kokkolan kaupungin

omana toimintana käynnistyneessä perhetyökeskuksessa

kehitetään toimintamallia yli 10-vuotiaiden lasten

ja nuorten perhekuntoutuksessa ja kriisisijoittamisessa.

Kokkolan Ensi- ja turvakodin kanssa on aloitettu kolmivuotinen

RAY:n rahoittama lastensuojelun tukiperhehanke. Yhteistyössä

Kokkolan kaupungin perhetyön kanssa ensi- ja

turvakotiin voidaan sijoittaa huostaan otettuna tai avohuollon

tukitoimenpiteenä alle 10-vuotiaita lapsia.

Lapsiperheiden kotipalvelun toiminnan siirtäminen lastensuojeluhenkilöstön

kanssa yhteisiin toimintatiloihin

edistää ennaltaehkäisevää lastensuojelutoimintaa ja

palvelun suuntaamista entistä paremmin sitä eniten

tarvitseville.

Lapsiperheiden kotipalvelutoimintaan on lisätty lastensuojelun

varhaisen tuen elementtejä yhteistyössä lastensuojelun

perhetyön kanssa.

Talous

TALOUDEN VAHVISTAMINEN / TA-

SAPAINOTTAMINEN

Jatkuva, kuukausittainen talouden seuranta ja talousarvion

noudattaminen

Lautakunnassa seurataan taloutta kuukausittain. Osavuosikatsaukset

tehdään neljän kuukauden välein.

TAVOITTEELLINEN TALOUSJOH-

TAMINEN KAIKILLA TASOILLA

Tuotteistamista jatketaan niin, että se on valmis

31.8.2008. Sitä hyödynnetään 2009 talousarvion laadinnassa.

Tuotteistamista on jatkettu. Käytetään asiantuntijoita, jotta

tuotteistamista saataisiin mahdollisimman paljon irti. Kuntaliitoksesta

johtuen vuoden 2009 talousarvion laadinnassa ei

parhaalla mahdollisella tavalla pystytty hyödyntämään tuotteistamista.

Taloudellisia indikaattoreita hyödynnetään vaihtoehtoisten

palvelujen arvioinnissa.

Taloudellisia indikaattoreita on hyödynnetty vaihtoehtoisten

palveluiden arvioinneissa.

Rakenteellisia muutoksia haetaan ja tuottavuutta lisä- Rakenteellisia muutoksia on tehty tavoitteena kokonaisuu-

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

41


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

tään. den entistä parempi hallinta. Ostopalveluja on lisätty ja

asiakaslähtöisyyttä parannettu.

Palvelujen järjestäminen ja

tuotantotavat

VAHVA KUNTA PALVELUJEN JÄR-

JESTÄJÄNÄ

Kunta on edelleen vahva palvelujen tuottaja. Laajennetaan

yhteistyötä isäntäkuntamallin pohjalta esim. laajaa

väestövastuuta edellyttävissä palvelukokonaisuuksissa.

Uuden Kokkolan mahdollisuudet tuottaa isäntäkuntamallilla

laajaa väestövastuuta edellyttäviä palvelukokonaisuuksia

ovat hyvät. Yhteistyö keskussairaalan ja JYTA- alueen

kanssa on lisääntynyt esim. tukipalveluissa (apuvälineet,

atk, yhteispäivystys, ruokahuolto).

VAIHTOEHTOISTEN TUOTANTO-

TAPOJEN KEHITTÄMINEN

Rakenteellisia muutoksia haetaan. Ostopalvelut ovat

yhtenä ratkaisevana osana palvelujen tuottamisessa.

Ostopalvelujen osuus palvelujen tuottamisessa on kasvanut

merkittävästi.

Kokkola-tuki säilytetään yhtenä vaihtoehtona päivähoidolle

tukien vanhempia lasten kotihoidossa.

Kokkola-tuki on säilyttänyt suosionsa. Kokkola-tukea on

maksettu kuukausittain keskimäärin 597 lapsesta ja tukea

saavia perheitä on ollut keskimäärin kuukaudessa 547.

Tarjota ja kehittää päivähoitopalveluja asiakkaiden tarpeiden

suuntaisiksi niin kunnallisen kuin yksityisten

palvelujen osalta

Päivähoitopalveluja on tarjottu kysyntää vastaavasti. Tuottamistapoja

on monipuolistettu, esim. yksityisen hoidon tuen

”kuntalisän” avulla (ryhmäperhepäivähoitotoiminta).

Osallistutaan koko Keski-Pohjanmaan perhepäivähoitoa

koskevaan hankkeeseen (01.08.2006–31.10.2008),

jonka yhtenä tavoitteena on perhepäivähoidon säilyminen

päivähoidon yhtenä vaihtoehtona.

Keski-Pohjanmaan perhepäivähoidon kehittämishanke on

päättynyt syksyllä 2008. Hanke on ollut erittäin onnistunut

ja sen avulla on lisätty yhteistyötä ja yhteisiä käytänteitä

koko Keski-Pohjanmaan alueella. Hanke on järjestänyt

runsaasti koulutuksia ja pyrkinyt kehittämään perhepäivähoidon

laatua. Kaikilla hankkeen kehittämiskeinoilla on pyritty

perhepäivähoidon säilymiseen päivähoidon yhtenä

vaihtoehtona. (www.parastaperhepaivahoitoa.fi)

Hyödynnetään TAK- laadunarviointijärjestelmää ja päivähoidon

itsearviointivälineistöä (EFQM) päivähoidon

laadunmittareina.

Varhaiskasvatus on arviointisuunnitelman (2005–2008)

mukaisesti arvioinut toimintaansa. Päivähoito siirtyi vuonna

2008 internetpohjaisen arviointivälineen käyttämiseen. Päivähoidon

laadun itsearviointivälineistöä (EFQM Erinomainen

varhaiskasvatus) hyödynnettiin eri toimipisteissä oman

toiminnan kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen strategiatyö

on ollut myös osaltaan itsearviointiprosessia.

Varhaiskasvatussuunnitelman jatkoksi tehdyn perehdyttämissuunnitelman

toteuttaminen kentällä sekä varhaiskasvatuksen

strategian tekemisen aloittaminen yh-

Varhaiskasvatuksen perehdyttämissuunnitelma on saatettu

henkilökunnan tietoon ja ”jalkautettu” toimintaan. Varhaiskasvatuksen

strategiatyö aloitettiin keväällä järjestämällä

42 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

dessä sivistystoimen kanssa. suunnitteluseminaari, johon osallistuivat varhaiskasvatuksen

esimiehet, suunnittelupäällikkö sekä liittyvien kuntien

varhaiskasvatuksen esimiehet. Strategiatyötä on jatkettu

pienryhmissä, joista jokaisella on tietty varhaiskasvatuksen

kokonaisuus. Strategiatyö jatkuu edelleen. Yhteistyö sivistyskeskuksen

kanssa myös tiivistynee.

Kehitetään kotihoidon palveluohjausta yhteistyössä

Koto-hankkeen kanssa.

Kotihoidon yhteistyötä on syvennetty ja palveluohjauksen

kehittämistä ja toimintamallin (POK) juurruttamista on jatkettu.

Kotihoito on siirtynyt yhteisiin tiloihin.

Kehitetään kotihoidon palvelusetelistä vaihtoehto kunnalliselle

kotihoidolle ja vakiinnutetaan palvelusetelitoiminta

koti- ja omaishoidossa.

Palveluseteli on vakiintunut avohoidon tukimenetelmäksi.

Omaishoidon tuessa palvelusetelin käyttö on kuitenkin ollut

vähäistä.

Yhtenäistetään asiakasmaksujen määräytymistä ja perintää

koskevat käytännöt kaupungin omissa ja ostopalvelun

piirissä olevissa yksityisissä palvelutaloissa.

Palvelutalojen sekä kotihoidon kriteerien pohjalta asiakasmaksuja

on yhtenäistetty.

Laajennetaan ja vakiinnutetaan kotipalvelun asiakkaiden

Kauppa-kassi –hanke.

Kauppa-kassi –toiminnasta on saatu edelleen hyviä kokemuksia

ja toimintaa on laajennettu tarpeen mukaisesti osana

kotihoidon kehittämisprosessia.

Kehitetään vanhus- ja vammaispalvelujen laatua, toimintaa

ja palvelurakennetta tekemällä yhteistyötä yksityisten

palveluntuottajien ja koulutusorganisaatioiden

kanssa eri kehittämishankkeissa.

Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakaslähtöisyyttä on parannettu

tekemällä yhteistyötä eri organisaatioiden, järjestöjen

ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Uusi lainsäädäntö

vanhus- ja vammaispuolella tulee myös parantamaan

laatua ja selkeyttämään toimintakäytäntöjä. Toimintaa on

selkeytetty vastuuhenkilöiden nimeämisellä ja toimenkuvan

tarkennuksella.

Hankitaan fyysisesti vaikeavammaisten henkilöiden

päivätoimintaa ostopalveluna yksityiseltä palvelujen

tuottajalta.

Vaikeasti vammaisille henkilöille on henkilökohtaisilla maksusitoumuksilla

ostettu 1.9.2008 lukien päivätoimintaa Kokkolan

Validia-palveluista.

Aloitetaan kehitysvammaisten asumispalveluyksikön

perustamisen suunnittelu. Selvitetään eri vaihtoehdot.

Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön tarvetta on selvitetty

Aspan-asumispalvelusäätiön ja kaupungin tekemän

kartoituksen perusteella. Uuden yksikön tarve on selkeä.

Työ sen toteuttamiseksi jatkuu edelleen.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

43


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Kehitetään Kuusikummusta vanhusten ja vammaisten

monipuolinen palvelukeskus, jossa uudisrakennus toimii

huonokuntoisten vanhusten tehostetun palveluasumisen

yksikkönä ja vanha osa parempikuntoisten

asumisyksikkönä.

Kuusikummun palvelutalon ja vuokrakiinteistön kehitetty ja

laadittu kriteeristö. Palvelutalon ja kotihoidon yhteistyötä on

syvennetty talon kokonaiskehityksen kautta.

44 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Elinvoimainen ja osaava kaupunkiseutu

KORKEATASOINEN JA VETOVOIMAI-

NEN ASUMINEN, ELINYMPÄRISTÖ JA

VAPAA-AIKA

SIVISTYSKESKUS JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Sivistyskeskuksen koulutuslautakunnan alaisen

toiminnan henkilöstöresurssien vahvistaminen ja

osittaiset uudelleenjärjestelyt

Koulujen johtamisjärjestelmää on vahvistettu. Erityisopetuksen

hallinto on uudistettu lähikouluperiaatteella toimivaksi.

OSAAVAN JA KOULUTETUN TYÖVOI-

MAN SAATAVUUS JA TOIMIVA INNO-

VAATIOYMPÄRISTÖ

Kieliohjelman laatiminen kaksikielisyyttä ja monikulttuurisuutta

vahvistavaksi lähtökohtana kunkin

kulttuuriryhmän määrittelemät tarpeet

Kielipoliittisen työryhmän raportti valmistui. Kieli- ja kulttuuriryhmien

opetusta on kehitetty kehittämishankkeen avulla ja

raportti valmistui.

Talous

TAVOITTEELLINEN TALOUSJOHTAMI-

NEN KAIKILLA TASOILLA

Seudullisen sivistystoimen palvelukeskuksen toteuttamissuunnitelma

on valmis.

Tuotteistaminen on suunnitteilla osaksi sivistystoimen

palvelukeskustoimintaa ja otettu käyttöön

psykososiaalisen resurssikeskuksen palveluissa.

Kuntaliitoksen valmistelutyössä on arvioitu uudelleen seudullisen

yhteistyön merkitystä.

Tuotteistamisessa on edetty. Psykososiaalisen resurssikeskuksen

toimintaa on arvioitu uudelleen, koska rekrytointi on

ollut vaikeaa.

TALOUDEN VAHVISTAMINEN/

TASAPAINOITTAMINEN

Laaditaan talousarvio ja käyttösuunnitelma niin, että

menojen ylityksiä ei tarvita.

Koulutuslautakunnan talousarvio ylittyi, mutta menojen kasvua

on kyetty hillitsemään.

Henkilöstö ja uudistuminen

HYVINVOIVA JA MOTIVOITUNUT HEN-

KILÖSTÖ, TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

Henkilöstön osaamista vahvistetaan laatimalla

osaamistarvekartoitus ja aloittamalla sen perusteella

perehdyttämistoiminta ja mahdollinen täydennyskoulutus.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus ja mentorointi onnistui

hyvin. Koko toimialan täydennyskoulutus ei kuitenkaan vastaa

vielä tarvetta.

Asiakas ja kuntalainen

HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN

Yhtenäisen perusopetuksen opetussuunnitelman

mukaisen koulujen perustyön toteuttaminen laadullisesti

riittävän tasokkaana

Perusopetuksen opetussuunnitelman ja tuntijaon päivitystyö

käynnistettiin kuntaliitoksen vuoksi. Tuntijako yhtenäistettiin

ja perustettiin kaksi uutta perusopetusaluetta.

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Osallistutaan seudullisesti tuotettavien sivistystoimen

palvelujen suunnitteluun.

Osallistuttiin seudulliseen esi- ja perusopetuksen oppilas- ja

opiskelijahuollon rakenteiden kehittämishankkeeseen ja siihen

liittyvään kokeilutoimintaan.

VAIHTOEHTOISTEN TUOTANTOTAPO-

JEN KEHITTÄMINEN

Osallistutaan Keski-Pohjanmaan liiton organisoimaan

palvelujen kehittämistyöhön.

Keski-Pohjanmaan liiton valmistelun pohjalta syntynyt maakunnallinen

toisen asteen koulutuksen yhteistyösopimus käsiteltiin

ja hyväksyttiin.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

45


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Tilaaja-tuottaja –malli otetaan käyttöön palvelujen

tuottamisessa sivistystoimen seudullisen palvelukeskuksen

ja psykososiaalisen resurssikeskuksen

toimintaa suunniteltaessa.

Psykososiaalisen resurssikeskuksen toimintaa on arvioitu

uudelleen ja siihen liittyen on tehty toimitilajärjestelyjä. Kuntaliitos

antoi uuden lähtökohdan toiminnan organisoinnille.

46 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Elinvoimainen ja osaava kaupunkiseutu

VETOVOIMAINEN JA HELPOSTI SAA-

VUTETTAVA KAUPUNKIKESKUS JA

MATKAILUKAUPUNKI

Kattava ja laadukas kulttuuri- ja liikuntatarjonta

sekä houkutteleva asuin ja

elinympäristö

KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTA

Laadukkaiden kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen

sekä kiinnostavien kulttuuri- ja nuorisotapahtumien

turvaaminen

Kulttuuritoimi:

- Tapahtumien keskinäiseen koordinointiin ja yhteistyöhön

kiinnitetään erityishuomiota vuonna 2008.

- Kulttuuripalvelujen fyysisten olosuhteiden parantamiseksi

laaditaan investointisuunnitelma.

Kirjasto:

- Kirjasto oheistoimintoineen on kaupunkilaisten

kohtaamispaikka. Järjestetään vaihtuvia näyttelyitä,

kirjailijavierailuja jne. resurssien mukaan.

Museotoimi:

- Suomen sodan juhlavuositapahtumat ja näyttelyt

- Perusnäyttelyiden uudistaminen: Valtakunnalliset

museopäivät Kokkolassa ja museo 100 vuotta v.

2009

- Roosintalon alakerran ottaminen näyttelykäyttöön

ja museon vastaanottotilojen/kaupan organisointi

Nuorisotyö:

- Kansainväliset nuorisovaihdot (EVS-ohjelma)

- Euromance-leiri yhdessä Villa Elban kanssa

- Kansainväliset leirit Suomessa ja ulkomailla

Kulttuurin peruspalvelujen turvaaminen tasapuolisesti

kaikille kokkolalaisille sekä vierailijoille

Kulttuuritoimi:

- Kulttuurilaitosten toimintaolosuhteiden varmistaminen

palvelutason säilyttämiseksi: Kaupunginteatterissa

6 ensi-iltaa ja 220 esitystä. Yleisötavoite

23 000. Kamariorkesterilla 65 esiintymistä ja 25

000 kuulijaa. Kokkolassa 40 esitystä ja 13 000

kuulijaa. Musiikin perusopetusta annetaan K-P:n

Tapahtumien markkinointiyhteistyön valmistelu aloitettiin

Kokkola Events –nimikkeen alla.

Kulttuuritoimen investointisuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa.

Kirjastossa oli vuoden aikana mm. 40 näyttelyä ja 12 kirjailijavierailua.

Suomen sodan juhlavuoden tapahtumat toteutettiin suunnitelman

mukaisesti.

Uudistetut perusnäyttelyt asetetaan esille Roosin taloon heti

sen valmistuttua.

Roosin talon alakerta otetaan näyttelykäyttöön Vionoja- kokoelmaa

ja museokauppaa varten.

Nuorisotyö toimi EVS-ohjelman puitteissa vastaanottavana

tahona kolmelle vapaaehtoistyöntekijälle.

Euromance toteutui viiden maan yhteistyönä teemalla The

Race. Youth in Action -leirejä toteutettiin Suomessa ja ulkomailla.

Kaupunginteatterissa oli kuusi ensi-iltaa ja 197 esitystä. Yleisöä

oli vuoden aikana 23 791. Kamariorkesterilla oli 66 esiintymistä,

joissa oli yhteensä 19 043 kuulijaa. Kokkolassa oli

31 esiintymistä, joissa oli yhteensä 10 539 kuulijaa. Taiteen

perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta

on annettu kevätlukukaudella 385:lle ja syyslu-

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

47


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Talous

Taloudellisen näkökulman huomioonottaminen

päätöksenteossa

konservatoriossa 375:lle kokkolalaiselle oppilaalle

yhteensä 16 000 tuntia.

- Kulttuurijärjestöjen toiminnan tukeminen ja kulttuuriyhteistyö

jatkuu edellisten vuosien tapaan: Lautakunnan

avustamien kulttuurijärjestöjen, ryhmien

tai henkilöiden määrä säilyy 50 ja 60 välillä.

Kirjasto:

- Kirjasto edistää kaupunkilaisten lukemisharrastusta

ja järjestää kirjavinkkausta ala- ja yläasteille.

- Lisätään kirjahankintaa Kulttuurirahaston Kirjatalkoot

–hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Uusiutuva

aineistokokoelma on kirjastopalvelujen keskeinen

voimavara.

Museotoimi:

- Museon toimintaolosuhteiden ja erityisesti näyttelytilojen

kohentaminen

- Kokoelmaturvallisuuden vahvistaminen

Nuorisotyö:

- Nuorisotalojen aukioloajat käyttäjäryhmien mukaan

- Nuorisojärjestöjen ja –ryhmien avustaminen

- Estraditaiteen koulun musiikki- ja tanssiosastojen

toiminta jatkuu.

- Lasten kesäleirit Villa Elbassa

- Nuori Kulttuuri –tapahtumaan osallistuminen

- Nuorisotalojen toimintaympäristön kehittäminen

viihtyisäksi

Lautakunnan alaisen toiminnan sovittaminen sopeuttamisohjelman

mukaiselle tasolle

kukaudella 399:lle kokkolalaiselle

Kulttuuritoimen avustusmäärärahan kautta tuettiin yhteensä

59 kulttuurijärjestöä, ryhmää tai henkilöä.

Kirjavinkkausta annettiin yli 1300 oppilaalle.

Hankittiin 14 153 kirjaa Kirjatalkoot-hankkeen mukaisesti.

Roosin talon näyttelytilat on kunnostettu ja kokoelmaturvallisuutta

on vahvistettu.

Taidekokoelman uusi varastotila otettiin käyttöön.

Nuorisotalojen aukioloajoissa on huomioitu eri ikäryhmien

tarpeet.

Avustuksia myönnettiin vuosiavustussäännön mukaisesti 18

toimijalle.

Estraditaiteen koulun toiminta on tavoittanut yli 200 nuorta.

Järjestettiin neljä leiriviikkoa Elbassa kesäkuussa. Leireistä

kolme oli päiväleirejä ja yksi yöleiri.

Toimintaympäristöjä on kehitetty määrärahojen puitteissa.

Isojärven perhetoimintakeskuksen ulkopuolinen peruskorjaus

saatettiin päätökseen lokakuussa.

Kulttuuritoimi:

- Tulosalueen toimintaa tehostetaan edelleen niin,

että sen käyttötalous saadaan sovitettua mahdollisimman

hyvin sopeuttamisohjelman kehykseen.

Kirjasto:

- Sopeuttamisohjelman huomioon otto talousarviossa

Museotoimi:

Kulttuuritoimi käytti sille myönnetyn käyttömäärärahan 100

prosenttisesti.

Toimintavuosi toteutettiin talousarvion mukaisesti.

48 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

- Museon tulonhankintamahdollisuuksia pyritään

laajentamaan ja monipuolistamaan, edellyttää

museon toimintaolosuhteiden parantamista

Nuorisotyö:

- Talouden sopeuttamisvaatimukset pyritään huomioimaan

nuorisotyön tulojen ja menojen suunnittelussa

Museon tulonhankintamahdollisuuksia on pyritty monipuolistamaan

hanketoiminnan kautta.

Nuorisotyön menot toteutuivat kehyksen puitteissa. Tulopuolella

tapahtui hankeavustusten myötä ylitys. Toimintakatetta

ei ylitetty.

Henkilöstö ja uudistuminen

Henkilöstön kehittämismahdollisuuksien

monipuolinen käyttö

Asiakas ja kuntalainen

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet

Henkilöstön täydennyskoulutus työn muuttuvien

vaatimusten täyttämiseksi

Kulttuuritoimi:

- Henkilöstön osaamista kehitetään tuottajuuteen ja

hankkeisiin keskittyvällä koulutuksella.

Kirjasto:

- Henkilökunnan sitouttaminen kirjaston aluestrategiseen

työskentelyyn

Museotoimi:

- Henkilöstön osaamisen vahvistaminen, innostuksen

ylläpitäminen ja ilmapiiristä huolehtiminen

- Palkitsemisjärjestelmän ajantasaistaminen

- Kehitys kohden oppivan organisaation toimintatapaa

Nuorisotyö:

- Tutustumis- ja opintomatkat eri alueiden nuorisotoimintaan

- Henkilöstön omaehtoisen koulutuksen kannustaminen

- Seutukuntayhteistyö

- Säännöllinen TYKY-toiminta

Toiminnan ja palvelujen suunnittelu siten, että kuntalaisilla

on mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen

Kulttuuritoimi:

- Kulttuuripoliittisen strategian 2015 toteuttaminen

jatkuu hankeohjelman mukaisesti.

- Jatketaan suunnittelu- ja kehittämisyhteistyötä

palvelujen tuottajien kanssa sekä kuntalaisosalli-

Kulttuuritoimenjohtajan strategiatyötä koskeva väitöskirja

valmistui ja kulttuuriohjaaja jatkoi kulttuurintuottajakoulutustaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Aluestrategia oli kirjaston tärkein työkalu palvelujen kehittämisessä.

Kirjasto oli aktiivisesti mukana Yleisten kirjastojen

neuvoston strategiatyössä.

Museon henkilöstön ammattitaitoa on vahvistettu ulkoisin

koulutuksin, järjestetty sisäistä koulutusta ja avoimia kehittämisfoorumeita

tavoitteena oppivan organisaation toimintamalli.

Henkilöstölle on järjestetty säännöllistä tyky-toimintaa.

Nuorisotalojen henkilökunta on tutustunut lähialueen nuorisotoimintaan.

Seutukuntayhteistyö on jatkunut Keski-Pohjanmaan nuorisotiedotuksen

kehittämisen myötä.

Lautakunta käsitteli vuoden aikana kulttuuritoimen investointisuunnitelmaa

sekä kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän uudistamista.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

49


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

suuden kehittämistä kulttuuripalveluissa.

Kirjasto:

- Parannetaan ja lisätään Anders-webkirjaston internetpalveluja.

Museotoimi:

- Asiakkaiden ja yleisön osallistaminen museon

prosesseihin tuottaja-kumppanina mahdollisuuksien

sallimissa rajoissa

Nuorisotyö:

- Nuorten tieto- ja neuvontapiste NAPA:n toiminta

jatkuu.

- Kenuti koordinoi Psykososiaalisen resurssikeskuksen

virtuaalipalveluja opiskelijahuollon kanssa.

- Monikulttuurisen nuorisotyön kehittäminen

Etälainakokeilu toteutettiin Seinäjoen ja Vaasan maakuntakirjastojen

kanssa.

Museon toimintatavaksi on vahvistunut asiakkaiden osallistaminen

museon ydinprosesseihin, erityisesti tietopalveluun.

NAPA on vastannut nuorisotiedotuksen kehittämisestä Keski-Pohjanmaalla.

Psykososiaalisen resurssikeskuksen virtuaalipalvelujen

koordinointi yhteistyössä oppilashuollon kanssa ei ole toteutunut.

Ennalta ehkäisevä työ, osallisuuden

tukeminen ja yleinen turvallisuus

Syrjäytymisen ehkäisy ja yhteisöllisyyden tukeminen

kulttuuri- ja nuorisotyön avulla

Kulttuuritoimi:

- Kaupunkilaisten kannustaminen omaehtoiseen

kulttuuritoimintaan

- Kulttuurin peruspalvelujen turvaaminen osana

kaupunkilaisten syrjäytymisen ehkäisyä ja yhteisöllisyyden

tukemista

Kirjasto:

- Kirjasto toteuttaa kulttuurista sivistystehtävää ja

tarjoaa ajanmukaisen kokoelman kaupunkilaisten

käyttöön sekä tietopalvelua omien kokoelmien ja

tietoverkkojen avulla.

Museotoimi:

- Museopedagogiikan keinovalikon hyödyntäminen

sekä lasten ja nuorten mutta myös aikuisten museokokemusten

monipuolistamiseksi

Nuorisotyö:

- Ennalta ehkäisevän päihdetyön projektit

- Yhteistyö eri viranomaisten kesken, poikkihallinnollinen

yhteistyö, järjestötyö

- Kerhot nuorisotaloilla

Kulttuuripalvelujen taso ja laajuus pystyttiin turvaamaan.

Omaehtoista kulttuuritoimintaa tuettiin avustuksin sekä tapahtumamäärärahan

kautta.

Kokoelmanhoitoa tehostettiin mm. varastoimalla ja poistamalla

aineistoa. Otettiin käyttöön uusia tietokantoja esim.

Library Pressdisplay.

Museopedagogiikkaa on hyödynnetty eri ikäisten museokokemusten

monipuolistamiseksi näyttelyiden teemojen mutta

sekä pajatoiminnan kautta.

Ennaltaehkäisevälle päihdetyön Koppariprojektille myönnettiin

hankeavustus ja toteutus jatkui. Järjestettiin sosiaalisin

perustein valituille nuorille aktivoivaa Jyvätoimintaa. Uutena

ennaltaehkäisevän työn muotona on aloitettu Etsivä nuorisotyö.

Kerhotoiminta toteutui omin voimavaroin ja hankevaroin.

50 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa

kaupungin ja koko maakunnan elinvoima-

ja kilpailutekijöihin

Seutukunnallisten ja maakunnallisten palvelujen kehittäminen

yhdessä lähikuntien kanssa

Kulttuuritoimi:

- Seudullinen kulttuuripalvelujen koordinointityö jatkuu

hyväksytyn strategian mukaisesti.

- Maakunnallisen kulttuuriyhteistyön kehittämistä

valmistellaan mm. K-P:n liiton kanssa.

Vuoden aikana valmisteltiin laajenevan Kokkolan kulttuurihallinnon

uudelleenorganisointia.

Kirjasto:

- Kirjasto hoitaa maakuntakirjastotehtäviä Keski-

Pohjanmaan alueella ja osallistuu portaaliyhteistyöhön

ja aluestrategiatyöskentelyyn.

Museotoimi:

- Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon toiminnan

käynnistäminen opetusministeriön myönteisen

päätöksen pohjalta

Nuorisotyö:

- Keski-Pohjanmaan nuorten tieto- ja neuvontaportaali

KENUTI:n toiminnan jatkaminen

- Maakunnan LANU-strategian hankkeiden käynnistäminen

- Nuorisotyön strategian päivittäminen

Järjestettiin kaksi maakuntakirjastokokousta, kolme täydennyskoulutuspäivää

alueen kirjastoille sekä Nelliportaalikoulutusta

asiakkaille.

Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo aloitti toimintansa ministeriön

päätöksen mukaisesti.

Kenutin ulkoasun uudistaminen aloitettiin ja saatetaan loppuun

vuonna 2009.

Maakunnan LANU- strategian toimenpideohjelmien päivitys

aloitettiin.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

51


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Elinvoimainen ja osaava kaupunkiseutu

KORKEATASOINEN JA VETOVOIMAI-

NEN ASUMINEN, ELINYMPÄRISTÖ JA

VAPAA-AIKA

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Liikuntapoliittisen ohjelman priorisointiversion pohjalta

tarjotaan tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia elinikäisen

liikunnan harrastamiseen.

Kattava ja laadukas kulttuuri- ja liikuntatarjonta

sekä houkutteleva asuin- ja

elinympäristö

Jatketaan lähiliikuntapaikkojen, kevyen liikenteen

väylien ja ympärivuotisten ulkoilureittien kehittämistä,

rakentamista ja ylläpitämistä.

Keskityttiin nykyisten liikunta-alueiden, -paikkojen ja -

välineiden ylläpito- ja korjaustöihin.

Turvataan urheiluseurojen toimintaolosuhteet jakamalla

avustuksia sekä huolehtimalla, että suorituspaikat

ovat kunnossa sekä harjoitus- että kilpailuolosuhteissa.

Nuorten ohjaustoiminta-avustusta myönnettiin yhteensä

86.334 euroa 27 seuralle. Karttamääräraha, 3 650 euroa,

jaettiin kahden suunnistusseuran kesken.

Liikuntapaikkahankkeiden (Hollihaan, Urheilutalon,

Jalkapallostadionin) suunnitelmat valmistuvat vuonna

2008.

Jäähallin kattoremontti toteutettiin ja tulostaulu uusittiin.

Hollihaan liikuntahallin rakennustyöt käynnistyivät kesällä.

Jalkapallostadionin luonnossuunnitelmat valmistuivat. Urheilutalolle

ei myönnetty talousarviossa suunnittelumäärärahoja.

Uintikeskus VesiVeijarin tunnetuksi tekeminen

Uintikävijöiden määrä on vähintään 200 000 kävijää/vuosi

VesiVeijarin näkyvyydestä eri kohderyhmille on huolehdittu

eri tiedotusvälineiden kautta tapahtuvalla ilmoittelulla,

messuille osallistumalla, tiedotteilla sekä www-sivuja kehittämällä.

KokousKokkolan toimintaan on myös osallistuttu.

Suomen uimaopetus ja hengenpelastusliitto valitsi Uintikeskus

VesiVeijarin Vuoden Uimahalliksi. Uintikävijöiden

määrä vuonna 2008 oli 226 612, eli tavoite saavutettiin ja

kävijämäärä nousi edellisvuodesta 21 977 kävijällä.

Keskuspuisto/Sunti Keskuspuistosuunnitelman toteutus alkaa.

- Lautakunta ja nimitetty Keskuspuiston liikuntatoimintojen

suunnitteluryhmä osallistuu aktiivisesti

yleissuunnitelman laatimisen ja toteutuksen eri vaiheisiin.

Talous

TALOUDEN VAHVISTAMINEN/ TASA-

Jalkapallostadion jäi valtuuston hyväksymän talousarvion

ja – suunnitelman ulkopuolelle.

52 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

PAINOTTAMINEN

Sopeuttamisohjelman tavoitteisiin

pääseminen

Asiakas ja kuntalainen

TYYTYVÄINEN JA OSALLISTUVA KUN-

TALAINEN

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet

HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN

Ennalta ehkäisevä työ, osallisuuden

tukeminen ja yleinen turvallisuus

Lautakunnan toiminta suunnitellaan siten, että se pysyy

talousarviossaan ja tekee ratkaisut siihen tarvittavista

muutoksista.

Toteutetaan asiakastyytyväisyyskyselyt liikuntapaikoittain

ja –palveluittain säännöllisesti.

Kehitetään palveluita ja viestintää palautteen perusteella.

Suunnitellaan ja kehitetään soveltavan liikunnan tukimuotoja

ja järjestämistapoja eri ikäryhmille – vanhukset

mukaan lukien - eri toimijoiden kanssa.

Lautakunta pysyi hyvin talousarviossaan. Tulot ylittyivät

lähinnä uimahallin arvioitua paremman tuloksen ansiosta

n. 90 000 euroa. Menot pysyivät talousarvion puitteissa.

Asiakaskysely suoritettiin maaliskuussa Kipparihallia käyttäville

joukkueille. Vastaajista 72% oli Kipparihalliin erittäin

tai melko tyytyväisiä. Lokakuussa tehtiin asiakaskysely

jäähallin palvelutasosta. Lähes 80% vastaajista antoi hyvän

tai kiitettävän kokonaisarvion jäähallista.

Otettiin käyttöön Centrian kehittämä hiihtolatujen ja jääkenttien

käyttökuntoa seuraava Mobilepoint-järjestelmä.

Kaupunkilaiset voivat netistä tarkistaa, milloin latua tai

kenttää on viimeksi huollettu.

Lautakunta hyväksyi erityisliikuntakortin myöntämisperiaatteet

ja kortti otettiin käyttöön vuoden alusta lähtien. Tavoitteena

on aktivoida kokkolalaisia vammaisia ja pitkäaikaissairaita

omaehtoisen liikunnan pariin. Ensimmäisenä vuotena

kortteja myönnettiin yhteensä 671, joista 87 lapsille ja

584 aikuisille. Uintikertoja korteilla kertyi 20 593. Kysyntä

ja käyttö ylittivät odotukset ja kortin tavoitteet toteutuivat.

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

VAHVA KUNTA PALVELUJEN JÄRJES-

TÄJÄNÄ

Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa

kaupungin ja koko maakunnan elinvoima-

ja kilpailukykytekijöihin

Osallistutaan alueellisen sivistyspalvelukeskuksen

jatkovalmisteluihin. Kehitetään alueelliset liikuntapalvelut

muiden kuntien kanssa.

Opetusministeriön liikuntapalveluille myönnetty tunnustuspalkinto

(10 000 euroa) sukupuolten välisen tasa-arvon

edistämistyöstä päätettiin jakaa seurojen tasa-arvoa ja

monikulttuurisuutta edistäviin hankkeisiin sekä kerhoille ja

hankkia liikuntavälineitä kirjastoon lainattavaksi ja lahjoituksina

vanhainkodeille.

Laajentuneen Kokkolan liikuntapalveluiden yhtenäistämistä

suunniteltiin läpi vuoden.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

53


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

VETOVOIMAINEN YRITYSYMPÄRISTÖ,

VIREÄ KAUPALLINEN KESKUS JA LO-

GISTIIKKAKESKITTYMÄ

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hyvin toimivat yhteydet ja infrastruktuuri

Vt 8 – Satamatien kiertoliittymä toteutuu.

Liikenneväylät pidetään teknisen lautakunnan hyväksymien

talvikunnossapidon standardien edellyttämässä

kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradalla

7 cm ja pyöräteillä 3 cm)

Kiertoliittymä on rakenteilla ja valmistuu syksyllä 2009.

Tavoite toteutui.

Katujen päällystämisen jälkeenjääneisyyttä kurotaan

kiinni. Nykyisin 5 vuotta, tavoite 3 vuotta.

Määrärahojen niukkuudesta johtuen kiinni kuromista ei tapahtunut.

KORKEATASOINEN JA VETOVOIMAI-

NEN ASUMINEN, ELINYMPÄRISTÖ JA

VAPAA-AIKA

Kattava ja laadukas kulttuuri- ja liikuntatarjonta

sekä houkutteleva asuin- ja

elinympäristö

Lievealueiden jätevesiviemäröinti käynnistetään yhteistyössä

Kokkolan Veden kanssa. Aikataulutetaan

kohteita haja-asutusalueilla.

Asuntotuotantotavoite on 210 asuntoa/vuosi (valtuuston

hyväksymä Asuntopoliittinen ohjelma 2006

– 2008)

Esitys on valmisteltu. Asia on kaupunginhallituksessa pöydällä.

Asuntoja valmistui 272. Valtuuston asettama tavoite 210

asuntoa/vuosi ylittyi.

Kävelykeskustan ja torialueen kehittämistä jatketaan.

Kävelykeskustan kehittämistä on jatkettu hyväksytyn suunnitelman

pohjalta. Hanke on toteutumassa EUprojektivetoisesti

ja valmistuu vuonna 2010.

Käyttäjille ylläpidetään terveet ja turvalliset toimitilat

sekä kaupungin kiinteistöjen arvo säilytetään. Tätä

varten on käynnistetty taloudelliset resurssit huomioon

ottavan tilastrategian laadinta. Strategia ohjaa

mm. peruskorjausten aikatauluttamista ja se valmistuu

2008.

Kiinteistön korjauksiin osoitetut määrärahat ovat olleet alimitoitettuja

jo pidemmän aikaa. Korjausvelka kasvoi edelleen.

Kuntaliitoskiireistä johtuen strategiatyötä on jouduttu viivästyttämään.

54 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Merellisyys ja Meri-Kokkola Käynnistetään asuntomessualueen yhdyskuntatekniikan

rakentaminen.

Asuntomessualueelle hyväksyttiin asemakaava. Alueen kunnallistekniset

työt käynnistyivät pääteiden rakentamisella.

Keskuspuisto / Sunti Keskuspuiston ja Suntin yleissuunnitelmat valmistuvat.

Suunnitelmat saatiin valmiiksi.

Monipuolinen riittävä rakennuspaikkojen

saatavuus, kaavoituksen ja maapolitiikan

toimivuus sekä raakamaavaranto

Luodaan valmius luovuttaa 80-100 kunnallistekniikalla

varustettua omakotitonttia kolmelta alueelta eri

puolilta kaupunkia. Tavoitteena on ”Tontti tiskiltä”.

Erityyppisten yritystonttien tarjontaa parannetaan.

Tontteja tuotettiin tavoitteen mukaisesti. ”Tontti-tiskiltä”-

tavoite toteutui. Tonttikysynnän perusteella usean vuoden

kestänyt rakentamisen korkeasuhdanne on tältä erää ohi.

Työpaikkatonttien osalta luodaan valmius luovuttaa

tontti kohtuullisessa ajassa erilaisia toimintoja varten.

Tavoite toteutui.

Taloudellisen näkökulman huomioonottaminen

päätöksenteossa

OSAAMISEN TURVAAMINEN JA TYÖ-

VOIMAN SAANNIN VARMISTAMINEN

Kilpailukykyinen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä

Kaavatalouslaskennalla selvitetään yhdyskuntarakenteen

edullisimmat kasvusuunnat. Rakenteellisia

muutoksia haetaan ja tuottavuutta lisätään. Ostopalvelut

ovat yhtenä ratkaisevana osana palvelujen

tuottamisessa.

Rekrytoinnin varmistamiseksi Kokkolassa toteutetaan

kilpailukykyistä palkkapolitiikkaa tasa-arvolakia

noudattaen.

Viime vuosien rakentamisen korkeasuhdanteesta johtuen

tonttien luovutusta on ohjannut raakamaan saantimahdollisuudet.

Suhdannetilanteen normalisoiduttua myös ohjausmahdollisuudet

paranevat. Kaavatalouden laskemiseen on

kehitetty uusi ohjelma, jonka avulla voidaan Kantakaupungin

yleiskaavatyön yhteydessä laatia tarvittavat kaavatalousvertailut.

Jotta kaupunki olisi jatkossa kilpailukykyinen työnantaja, vaatii

se jatkossa tehostamistoimenpiteitä.

Hyvän työnantajamaineen vahvistaminen

ja rekrytointimenetelmien tehostaminen

HYVINVOIVA JA MOTIVOITUNUT

HENKILÖSTÖ, TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

Johtamisjärjestelmien ja esimiestaitojen

kehittäminen

Urakehitys mahdollistetaan työssäoppimisen ja lisäkouluttautumisen

kautta.

Esimieskoulukseen osallistuminen

Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen

Työn ohessa tapahtuvaa lisä- ja täydennyskoulutusta on tuettu

ja kannustettu esim. työaikajärjestelyin.

Vuoden 2008 aikana on keskitytty Kokkolan ja liittyvien kuntien

johtamisjärjestelmien yhteensovittamiseen.

Työtyytyväisyys Työtyytyväisyyskyselyn pohjalta toteutettavat toimenpiteet

Työtyytyväisyyttä lisääviä toimenpiteitä on toteutettu mahdollisuuksien

mukaan.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

55


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

TYYTYVÄINEN JA OSALLISTUVA

KUNTALAINEN

Toimivat ja laadukkaat palvelut turvataan

molemmille kieliryhmille

Molempien kotimaisten kielten käytön edellyttäminen

asiakaspalvelussa

Henkilöstön tukeminen kieliopinnoissa

Kielenkäyttölisä

Henkilökuntaa on tuettu ja kannustettu kieliopinnoissa esim.

sallimalla työajan käyttöä opiskeluun. Kielenkäyttölisä on

kannustanut kielitaidon kohentamiseen.

Kuntalaisten osallistuminen ja

vaikuttamismahdollisuudet

Kaupungin www-sivujen uusiminen ja internetin

käyttö tiedottamisessa ja asioinnissa

Uudet www-sivut on otettu käyttöön.

HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN

Ennalta ehkäisevä työ, osallisuuden

tukeminen ja yleinen turvallisuus

VAHVA KUNTA PALVELUJEN JÄRJES-

TÄJÄNÄ

Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa

kaupungin ja koko maakunnan elinvoima-

ja kilpailukykytekijöihin

Liikenneonnettomuuskehityksessä Kokkolassa tavoitteena

on pienentää onnettomuuksien määrää

valtakunnan (alle 250 kuollutta vuonna 2010 ja alle

100 kuollutta vuonna 2025) tavoitteen mukaisesti.

Avoin yhteistyö naapurikuntien kanssa järjestettävien

palvelujen tehokkuuden ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi,

esimerkkeinä mm. viranomaistehtävät,

kiinteistöhuolto, hankintatoimi, kaavoitus, paikkatietoasiat,

asumisasiat

Liikenneturvallisuus on kehittynyt Kokkolassa myönteisesti,

asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Liikenneturvallisuustyöryhmän

työ tuottaa tulosta.

Vuoden 2008 aikana on keskitytty Kokkolan ja liittyvien kuntien

toiminta- ja hallintojärjestelmien yhteensovittamiseen.

Maakuntakaavoituksessa on laadittu aluerakennesuunnitelmaa

kaavoituksen yhteensovittamiseksi. Myös yhteistyötä

Pietarsaaren seutukuntaan valmistellaan.

Palvelujen toimiva arviointijärjestelmä Tonttitakuun ”Tontti tiskiltä” ylläpitäminen ja toimivuuden

seuranta

VAIHTOEHTOISTEN TUOTANTOTA-

POJEN KEHITTÄMINEN

Tehokkaiden tuotantotapojen ja –

prosessien aktiivinen kehittäminen ja

käyttöönotto

Erityisosaamisen ostaminen asiantuntijoilta

Kustannuslaskentamenetelmien kehittämiseen erityisesti

panostetaan ja tulokset esitellään elokuussa

2008. Tuotteistamisprosessi kokonaisuutena on

valmis joulukuussa 2008.

Tavoite toteutui.

Erityisosaamista vaativissa asioissa on käytetty konsulttipalveluja.

Tuotteistamisprosessiin liittyvä kustannuslaskentatyö on

käynnistetty.

Ostamisen osaaminen ja hallinta Hankintatoiminnan osaamisen kasvattaminen Hankinnoissa on noudatettu uutta hankintalakia ja osallistuttu

hankintakoulutukseen.

56 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

VETOVOIMAINEN YRITYSYMPÄRISTÖ,

VIREÄ KAUPALLINEN KESKUS JA LO-

GISTIIKKAKESKITTYMÄ

Vetovoimaiset yritysten toimintaedellytykset

KORKEATASOINEN JA VETOVOIMAI-

NEN ASUMINEN, ELINYMPÄRISTÖ JA

VAPAA-AIKA

Kattava ja laadukas kulttuuri- ja liikuntatarjonta

sekä houkutteleva asuin- ja

elinympäristö

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen on kaupungilla

välitön mahdollisuus tontin luovuttamiseen

ja erityistarkoitukseen puolen vuoden valmisteluajalla.

Kaupungin tonttitarjontaa ylläpidetään sekä sijainniltaan,

tonttikooltaan että rakentamistapaohjeiltaan

asukkaiden toiveita, tarpeita ja mahdollisuuksia vastaavina.

Vuoden 2008 aikana asemakaavoitettiin yli 20 hehtaaria

uusia työpaikkakorttelialueita eri puolille kaupunkia.

Uusia omakotitontteja asemakaavoitettiin noin 170 ja lisäksi

kaavoitettiin korttelialueita yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen.

Ympäristöraportoinnin kokonaisjärjestelmä käynnistetään.

Kokkolan Ympäristöraportti 2007 on valmistunut (Kokkolan

agendan indikaattorit, hyvät käytännöt ja ympäristötilinpäätös).

Merellisyys ja Meri-Kokkola Meri-Kokkolan asuntoalueiden asemakaavoitus

käynnistetään. Päätiestölle ja asuntomessualueelle

laaditaan asemakaava.

Asuntomessualueen asemakaava sai lainvoiman loppuvuodesta.

Keskuspuisto / Sunti Keskuspuiston ja Suntin yleissuunnitelmat valmistuvat.

Keskuspuiston ja Suntin yleissuunnitelmat valmistuivat.

Toimivat kylät Kylien tulevaa asemakaavoitusta ja suunnittelutarveratkaisuja

toteutetaan Kyläasutuksen vaiheyleiskaavan

pohjalta sen tultua hyväksytyksi.

Suunnittelutarveratkaisuja on valmisteltu ja hyväksytty Kyläasutuksen

vaiheyleiskaavaluonnoksen pohjalta. Yleiskaavatyö

on konsulttitoimistolla viimeisteltävänä.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

57


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Monipuolinen riittävä rakennuspaikkojen

saatavuus, kaavoituksen ja maapolitiikan

toimivuus sekä raakamaavaranto

Vuonna 2008 luovutetaan 80–100 omakotitonttia.

Tonttivarantoa silmällä pitäen toteutetaan 100–200

uuden omakotitontin asemakaavoitus. Kuusimäen

alueelle laaditaan asemakaava 80 ja Rytimäen itäpuolelle

60 omakotitontille. Näiden lisäksi on tarpeen

aloittaa ainakin yhden uuden omakotialueen

asemakaavoitus (lähinnä Halkokarin suunnalla).

Tulossa oleva taantuma alkoi näkyä jo vuoden 2008 loppupuolella

omakotitalotonttien luovutusmäärissä: kaikkiaan

luovutettiin 63 uutta tonttia. Eniten taantuma näkyi syksyn

2008 omakotitalotonttien varauksissa: syksyn yhteishaussa

varauksia tuli vain noin 20. Uusia omakotitontteja on asemakaavoitettu

170. Halkokarin suunnalla on solmittu Kaanaanmaantien

varrella raakamaakauppa, jonka pohjalta

alueen asemakaavoitus voidaan käynnistää.

Yhtiömuotoisten pientalokortteleiden asemakaavoitus

toteutetaan 2–4 vuoden luovutustarvetta varten.

Yhtiömuotoisia pientalotontteja asemakaavoitetaan

Kuusimäelle ja Rytimäen itäpuolelle sekä Meri-

Kokkolan alueelle.

Yhtiömuotoisia pientalotontteja on asemakaavoitettu Kuusimäelle,

Rytimäen itäpuolelle ja asuntomessualueelle. Yhtiömuotoinen

asuntorakentaminen on lähes pysähtynyt ja

lähivuosien luovutustarpeet on vaikeasti arvioitavissa.

Asemakaavoitukseen soveltuvaa raakamaareserviä

kasvatetaan vastaamaan 10 vuoden tonttien ja alueiden

luovutustarvetta. Raakamaareservin turvaamiseksi

laaditaan hyväksytyn maapoliittisen ohjelman

pohjalta ohjelmointimalli, joka sisältää tuleville

työpaikka- ja asuntoalueille hankesuunnitelmat

(maanhankinta – asemakaavoitus – kunnallistekniikan

suunnittelu ja rakentaminen – tonttien luovutus).

Maata hankittiin 111,3 hehtaaria, josta vesialuetta on 89

hehtaaria. Merkittävä osa maasta, 20,5 hehtaaria, oli raakamaata,

jota tullaan käyttämään yhdyskuntarakentamiseen.

Kokkolan kaupungin maankäytön ja asuntotuotannon

toteuttamisohjelman (Masto) laatiminen on käynnistetty, se

tulee käsittämään uusien alueiden rakentamisjärjestyksen

seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi ja toteuttamisen aluekohtaiset

hankesuunnitelmat (maanhankinta, asemakaavoitus,

kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen, tonttien

luovutus).

Taloudellisen näkökulman huomioonottaminen

päätöksenteossa

OSAAMISEN TURVAAMINEN JA TYÖ-

VOIMAN SAANNIN VARMISTAMINEN

Kilpailukykyinen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä

Kaavatalouslaskennalla selvitetään yhdyskuntarakenteen

edullisimmat kasvusuunnat.

Rekrytoinnin varmistamiseksi Kokkolassa toteutetaan

kilpailukykyistä palkkapolitiikkaa.

Kaavatalouden laskemiseen on kehitetty uusi ohjelma, jonka

avulla voidaan Kantakaupungin yleiskaavatyön yhteydessä

laatia tarvittavat kaavatalousvertailut.

Rekrytoinnin yhteydessä on selvitetty palkkauksen ja työehtojen

vetovoimaisuus verrattuna lähikaupunkeihin.

Hyvän työnantajamaineen vahvistaminen

ja rekrytointimenetelmien

tehostaminen

HYVINVOIVA JA MOTIVOITUNUT

HENKILÖSTÖ, TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

Urakehitys mahdollistetaan työssäoppimisen ja lisäkouluttautumisen

kautta.

Työn ohessa tapahtuvaa lisä- ja täydennyskoulutusta on

tuettu ja kannustettu esim. työaikajärjestelyin.

58 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Johtamisjärjestelmien ja esimiestaitojen

kehittäminen

Esimieskoulukseen osallistuminen

Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen

Vuoden 2008 aikana on keskitytty Kokkolan ja liittyvien

kuntien johtamisjärjestelmien yhteensovittamiseen.

Työtyytyväisyys Työtyytyväisyyskyselyn pohjalta toteutetaan esille

tulevat toimenpiteet.

TYYTYVÄINEN JA OSALLISTUVA

KUNTALAINEN

Toimivat ja laadukkaat palvelut turvataan

molemmille kieliryhmille

Molempien kotimaisten kielten käytön edellyttäminen

asiakaspalvelussa

Henkilöstön tukeminen kieliopinnoissa

Kielenkäyttölisä

Työtyytyväisyyttä lisääviä toimenpiteitä on toteutettu mahdollisuuksien

mukaan.

Henkilökuntaa on tuettu ja kannustettu kieliopinnoissa

esim. sallimalla työnajan käyttöä opiskeluun. Kielenkäyttölisä

on kannustanut kielitaidon kohentamiseen.

Kuntalaisten osallistuminen ja

vaikuttamismahdollisuudet

Kaupungin www-sivut uusitaan ja internetin käyttöä

lisätään tiedottamisessa ja asioinnissa.

Teknisen palvelukeskuksen internetsivuja on uusittu ja työ

jatkuu edelleen.

HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN

Ennalta ehkäisevä työ, osallisuuden

tukeminen ja yleinen turvallisuus

VAHVA KUNTA PALVELUJEN JÄRJES-

TÄJÄNÄ

Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa

kaupungin ja koko maakunnan elinvoima-

ja kilpailukykytekijöihin

Kaavoituksessa huomioidaan rakenteellinen (esim.

liikenne, yleinen turvallisuus) turvallisuus ja yhteisöllisyyden

muodostumien.

Toteutetaan avointa yhteistyötä naapurikuntien

kanssa järjestettävien palvelujen tehokkuuden ja

vaikuttavuuden kasvattamiseksi, esimerkkeinä mm.

viranomaistehtävät, kiinteistöhuolto, hankintatoimi,

kaavoitus, paikkatietoasiat, asumisasiat.

Kaavoituspalvelut osallistuu Kokkolan alueen turvallisuustyöryhmän

työskentelyyn ja soveltaa työryhmästä saatavaa

tietoa suunnittelussa.

Vuoden 2008 aikana on keskitytty Kokkolan ja liittyvien

kuntien toiminta- ja hallintojärjestelmien yhteensovittamiseen.

Maakuntakaavoituksessa on laadittu aluerakennesuunnitelmaa

kaavoituksen yhteensovittamiseksi. Myös yhteistyötä

Pietarsaaren seutukuntaan valmistellaan.

Palvelujen toimiva arviointijärjestelmä Ylläpidetään tonttitakuuta (”Tontti tiskiltä”). Tonttitakuu on käytössä ja tonttivarantoa on vuoden 2008

aikana kasvatettu. Tavoite on toteutunut.

VAIHTOEHTOISTEN TUOTANTOTA-

POJEN KEHITTÄMINEN

Tehokkaiden tuotantotapojen ja –

prosessien aktiivinen kehittäminen ja

käyttöönotto

Kaavaprosessien yksinkertaistaminen lain sallimissa

rajoissa Tietotekniikan ja internetin mahdollisuuksien

hyödyntäminen

Kuntaliitoselvityksen yhteydessä on laadittu esitys kaavaprosessien

yksinkertaistamiseksi ja lupamenettelyjen nopeuttamiseksi.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

59


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Erityisosaamisen ostaminen asiantuntijoilta

Kustannuslaskentamenetelmien kehittämiseen erityisesti

panostetaan ja tulokset esitellään elokuussa

2008. Tuotteistamisprosessi kokonaisuutena on

valmis joulukuussa 2008.

Vuoden aikana on valmisteltu kumppanuussopimusten

käyttöönottoa konsulttitoimeksiannoissa. Henkilöstön resurssivajausta

ja erityisosaamista on täydennetty ulkopuolista

palvelua ostamalla.

Ostamisen osaaminen ja hallinta Hankintatoiminnan osaamisen kasvattaminen Hankinnoissa on noudatettu uutta hankintalakia ja osallistuttu

hankintakoulutukseen.

60 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

PELASTUSLAUTAKUNTA

Ehkäistyt onnettomuudet Lakisääteisen palotarkastustoiminnan velvoite täytetään

Vuosittain tarkastettavat kohteet 97,6%

Kerran kymmenessä vuodessa tarkastettavat kohteet 78,9%

Pyydetyt tarkastukset ja katselmukset 100%

Kansalaisille luodut omatoimisen suojelun

valmiudet

Valistus- ja neuvontatoimintaa osoitetaan vähintään

3:%:lle alueen väestöstä

Valistus- ja neuvontatoiminta tavoitti 20% alueen asukasluvusta;

erityiskohderyhmänä kouluikäiset.

Pelastetut ihmiset

Pelastettu omaisuus

Ylläpidetään palvelutasopäätöksen mukaista hälytysvalmiutta

alueella

Hälytysvalmius ja riskialueiden toimintavalmiusaikatavoite toteutui

palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Avaintulosten saavuttaminen onnistui onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvaa palotarkastustoimintaa lukuun ottamatta asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Onnettomuuksien ehkäisyn osalta painopiste asetettiin valistus- ja neuvontatoimintaan tavoitteena lisätä kansalaisten riskitietoutta ja omatoimisia valmiuksia toimia

oikein onnettomuustilanteissa.

Pelastustoiminnan osalta riskialueiden toimintavalmiusaikatavoitteet saavutettiin asetettua tavoitetta nopeammin keskimäärin, mikä kertoo valmiuden ylläpitämisen

onnistuneen palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

61


2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vuosi 2008 oli tarkastuslautakunnan neljäs toimintavuosi. Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii

yksi viranhaltija. Tarkastuslautakunta, JHTT-yhteisön tilintarkastaja ja lautakunnan alainen viranhaltija

suorittavat kuntalain 9. luvun mukaisesti kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen. Tarkastuslautakunta

piti kymmenen kokousta.

Arviointityöhön liittyen suoritettiin haastatteluja ja tehtiin tutustumiskäynnit seitsemään kaupungin laitokseen.

Tarkastuslautakunta käsitteli 20.5.2008 vuoden 2007 tilinpäätöksen ja esitti valtuustolle tilinpäätöksen

hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Valtuusto käsitteli 23.6.2008 tarkastuslautakunnan

arviointikertomuksen vuodelta 2007.

Tarkastuslautakunta osti tilintarkastuspalvelut Oy Audiator Ab:lta. Tavoitteellinen tarkastuspäivien määrä

oli 100, joista toteutui 94 päivää. Ostosopimukseen sisältyvien kaupungin osakeyhtiöiden tarkastuksen

Oy Audiator Ab laskutti suoraan yhtiöiltä.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Ta Ta-muutos Muutettu Tp Ero

1 000 € 2008 Ta 2008

Toimintatuotot 10 0 10 10 0

Toimintakulut -137 0 -137 -130 -6

Toimintakate -126 0 -126 -120 -6

62 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KAUPUNGINHALLITUS

Yleistä kaupungin hallinnosta

Kaupungin hallinnolle vuosi 2008 oli poikkeuksellinen kuntaliitosvalmistelujen vuoksi. Kuntaliitossopimuksen

mukaisesti Länsi-Suomen lääninhallitus asetti kesäkuussa 2008 järjestelytoimikunnan, johon

nimitettiin jäseniä kaikista yhdistyvistä kunnista. Järjestelytoimikunta voitiin asettaa sen jälkeen, kun

valtioneuvosto oli päättänyt kolmen kunnan yhdistämisestä Kokkolaan. Alkuvuoden aikana kuntaliitosvalmisteluja

johto valmistelutoimikunta. Järjestelytoimikunnan tehtävänä oli huolehtia kunnan hallinnon

järjestämistä koskevista valmistelutehtävistä siihen saakka, kunnes vaalien tulos oli vahvistettu

ja kaupunginhallitusvalittu. Järjestelytoimikunnan toimivalta määräytyi kuntajakolaista, jonka mukaan

järjestelytoimikunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Kuntien valtuustojen

päätösten mukaisesti lokakuussa valittu laajentuneen kaupungin valtuusto aloitti työnsä jo

marraskuussa 2008. Ensimmäinen uuden valtuuston kokous pidettiin 17.11.2008. Kokouksessa valittiin

uusi kaupunginhallitus. Se aloitti työnsä välittömästi. Loppuvuonna toimi rinnakkain vanha kaupunginhallitus

ja valtuusto sekä uusi kaupunginhallitus ja valtuusto. Koko vuoden toimineille toimielimille kuuluivat

loppu vuonna vain vanhaa kaupunkia koskevat vuoden 2008 asiat.

Kaupungin uudet nettisivut otettiin käyttöön. Palvelut on ryhmitelty palvelukokonaisuuksina poikkihallinnollisesti.

Kokkola.fi -lehden julkaisua on jatkettu ja kuntaliitokseen liittyvää viestintää on tehostettu

Kokkola.fi -lehdessä vuoden jokaisessa numerossa.

Kokkolan kaupunginhallitus on asettanut historiatoimikunnan Kokkolan kaupungin historian osa V ja

Kaarlelan pitäjän historian osan IV toimittamiseksi. Teoksissa käsiteltäväksi ajanjaksoksi on sovittu

1939 (1945) – 1976 eli sodista kuntaliitoksiin sakka. Vuoden aikana kaupunginhallitus on hyväksynyt

kirjoittamissopimukset kaikkien kirjoittajien kanssa.

Elinkeinopalvelut

Elinkeino- ja yritystoiminnan näkökulmasta vuosi 2008 oli kaksijakoinen. Myönteinen ja osin kovavauhtinenkin

yritysten kehittyminen jatkui syksyyn saakka. Sen jälkeen maailmanlaajuisen taantuman ensimmäiset

merkit olivat nähtävissä myös Kokkolassa, jossa veneala ilmoitti ensimmäisistä lomautuksistaan.

Kokonaisuutena vuosi oli elinkeinoelämän näkökulmasta tuloksellinen.

Yritystilojen rakentaminen jatkui edelleen voimakkaana. Keskeisimmin tämä näkyi Heinolan alueella

ja MarineGatessa. Heinolan alueen kaavavalitus ratkesi kaupungin kannalta myönteisesti ja suunnitelmassa

oleva uusi Citymarket pääsee rakentumaan alueelle. Sen rakennustyöt alkanevat vuoden

2009 ensimmäisellä puoliskolla. Kokkolan Autohuollon ja Käyttöauton uudisrakennukset käynnistyivät.

KodinTerran rakentaminen alueelle alkaa heti vuoden 2009 alussa. Näiden jälkeen Heinolan alue on

lähes täyteen rakennettu.

Hyväksytyn suunnitelman mukainen kävelykeskustan kehittäminen ja rakentaminen etenee. Chydenia-kauppakeskuksen

III-vaiheen rakennustyöt käynnistyivät. Kauppakeskus valmistuu jouluksi 2009.

Kiinteistö Oy Kassatalon aloitettu saneeraus tuo ydinkeskustaan yritystilojen lisäksi hyvin varusteltuja

keskusta-asuntoja.

Suurteollisuusalueen profi loitumisessa ja markkinoinnissa on otettu käyttöön KIP –lyhenne (Kokkola

Industrial Park). Alue kiinnostaa monenlaista yritystoimintaa ja palvelutuottajaa. Kaupunkikonserniin

kuuluva KIP Infra Oy (entinen One Point Oy) osallistuu aktiivisesti alueen kehittämiseen ja yritystilojen

hallinnointiin. KIP Infra Oy perusti yhdessä Boliden Oyj:n kanssa KIP Service Oy:n, jonka tehtävänä on

tuottaa alueelle keskeisimmät teollisuuden tarvitsemat tukitoiminnot, mm. tarvittava vesi ja kokonaisuutta

palvelevat erilaiset yhdysputkistot.

Koska työpaikkakehitys jatkui edelleen myönteisenä, työvoiman saatavuudesta huolehtiminen on alueen

tulevan kehityksen kannalta tärkeää. Yhteistyössä Kosekin ja Keski-Pohjanmaan liiton kanssa on

toteutettu ns. rekry-kampanjaa, jolla Kokkolan seutua markkinoidaan eri kohderyhmille ja eri tilaisuuk-

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

63


sissa. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Pilottitoimintana käynnistetty työperäinen maahanmuutto

on saamassa vakiintuneen toimintamallin, ja Keski-Pohjanmaan Aikuisopiston kautta tulee työvoimaa

Kiinasta myös muille alueille Suomeen.

Yleiskaavoitus ja maankäyttöpolitiikka

Maankäyttöpolitiikkaa ohjaa kaupunginvaltuuston 20.2.2006 hyväksymä Kokkolan kaupungin maapoliittinen

ohjelma. Ohjelma toimii ohjeena maanhankinnassa, kaavoituksessa, eri tarkoituksiin varattujen

alueiden ja tonttien luovutuksessa, sopimuspolitiikassa sekä suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeuslupia

käsiteltäessä.

Tulossa oleva taantuma alkoi näkyä jo vuoden 2008 loppupuolella omakotitalotonttien luovutusmäärissä

– kaikkiaan luovutettiin 63 uutta tonttia, joista 42 myytiin ja 21 vuokrattiin. Eniten taantuma näkyi syksyn

2008 omakotitalotonttien varauksissa: syksyn yhteishaussa varauksia tuli vain noin 20.

Lähes kaikkia tontteja kyettiin luovuttamaan heti kysynnän mukaan. Kaupungin luovuttamat AP- ja A-tontit

olivat uusilla pientaloalueilla. Liike- ja teollisuustonttien luovutus kasvoi edellisestä vuodesta.

Maata hankittiin 111,3 hehtaaria, josta vesialuetta oli 89 hehtaaria. Merkittävä osa maasta eli 20,5 hehtaaria

oli raakamaata, jota tullaan käyttämään tulevaisuudessa yhdyskuntarakentamiseen. Maanhankintamenot

olivat 0,71 milj. euroa. Maanmyyntitulot olivat 2,45 milj. euroa, mistä aikaisemmin vuokralla

olleiden tonttien osuus oli 0,36 milj. euroa. Tonttien vuokratulot kasvoivat hieman, 1,36 milj. euroon,

omakotitalojen vuokratonttien suosion kasvun johdosta.

Työpaikka-alueiden teollisuus- ja varastotonttien hintoja tarkistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä

19.5.2008.

Yleiskaavoituksessa päätyönä on ollut Öjan ja Rödsö-Möllerin rantayleiskaavaa, jonka kaupunginvaltuusto

hyväksyi elokuussa. Trullevinniemen ja Harrinniemen huvila-asutusta käsittelevä rantayleiskaavatyö on

viimeistelty ja tulossa hallinnolliseen käsittelyyn vuoden 2009 aikana.

Kantakaupungin yleiskaava 2030:n laatiminen on käynnistetty loppuvuodesta 2006 ja tavoitteellinen

valmistumisvuosi on 2010. Vuonna 2008 on laadittu perusselvityksiä.

Maaseutuasutuksen vaiheyleiskaava on tulossa hallinnolliseen käsittelyyn. Suurteollisuusalueelle on

laadittu yhdessä satamalaitoksen ja alueen yritysten kanssa tavoitesuunnitelma, jonka pohjalta on

käynnistynyt asemakaavojen tarkistaminen ja laatiminen.

Kokkolan työpaikat toimialoittain (vuoden lopussa)

2003 2004 2005 2006

Maa- ja metsätalous 237 232 226 216

Kaivostoiminta ja louhinta 0 1 2 2

Teollisuus 3 176 3 063 2 982 3034

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 152 134 165 167

Rakentaminen 1 021 1 015 1 067 1158

Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 760 2 820 2 816 2968

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1 170 1 146 1 162 1276

Rahoitus-, kiinteistö- ym. palvelut 1 500 1 683 1 772 1898

Yhteiskunnalliset palvelut 5 526 5 669 5 781 5981

Toimiala tuntematon 244 198 169 137

Yhteensä 15 786 15 961 16 142 16837

64 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


%

25

TYÖTTÖMYYSASTE

VUOSIKESKIARVOINA

koko maa

Kokkola

20

15

10

5

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Väestömäärän kehitys eräissä vertailukaupungeissa (vuoden lopussa)

2004 2005 2006 2007 2008 muutos muutos

2004-2008 %

Kajaani 35 675 35 562 38 027 x) 38 089 38 132 2 457 6,7

Seinäjoki 35 918 xx) 36 409 36 751 37 336 37 978 2 060 17,8

Pietarsaari 19 467 19 521 19 557 19 569 19 667 200 0,7

Vaasa 57 030 57 241 57 622 57 998 58 597 1 567 2,2

Kokkola 35 888 36 267 36 516 36 966 37 288 1 400 3,4

x) kuntaliitos Kajaani + Vuolijoki

xx) kuntaliitos Seinäjoki + Peräseinäjoki

KAUPUNGINHALLITUS

Ta Ta-muutos Muutettu Tp Ero

1 000 € 2008 Ta 2008

Toimintatuotot 11 856 0 11 856 12 727 -871

Toimintakulut -28 070 1 476 -26 595 -24 923 -1 672

Toimintakate -16 215 1 476 -14 739 -12 196 -2 543

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

65


TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Terveydenhuoltoon kuuluvat kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolain perusteella kunnan järjestettäväksi

säädetyt palvelut. Perusterveydenhuollosta vastaa Kokkolanseudun terveyskeskus kuntayhtymä.

Erikoissairaanhoidosta sekä palvelujen hankkimisesta yliopistosairaaloista ja valtion mielisairaalasta

vastaa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Palveluja hankitaan myös Järviseudun ja

Visalan sairaaloista.

Terveydenhuollon tavoitteet liittyivät hoidon porrastukseen ja hoitoketjujen sujuvuuteen. Toiminnan

painopistettä tulee siirtää edelleen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sairaalahoidosta

avohoitoon. Yhteistyötä sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tulee edelleen tehostaa.

Keski-Pohjanmaan terveyden- ja sairaanhoidolle on ollut tunnusomaista yhteistyöhankkeiden lisääntyminen

erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntien perusturvan kesken sekä maakunnallisen

yhteistyön lisääntyminen.

Terveydenhuollon menot olivat Kokkolassa yhteensä 60,6 milj. euroa, josta perusterveydenhuollon

osuus oli 22,8 milj. euroa ja asukasta kohden 610 euroa (590 euroa vuonna 2007). Erikoissairaanhoidossa

kokonaismenot olivat 37,8 milj. euroa ja asukasta kohden 1 013 euroa (923 euroa vuonna 2007).

Erikoissairaanhoidon osuus kokonaismenoista oli 62,4 % ja perusterveydenhuollon osuus 37,6 %. Erikoissairaanhoidon,

perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyön keskeisenä tavoitteena on ollut

hoitoketjujen tehostaminen. Virusepidemiat, asiakas- ja hoitojaksojen määrät sekä jatkohoitopaikkojen

puute aiheuttivat ruuhkaantumista ja lisähintapäivien määrä kolminkertaistui edellisestä vuodesta.

Vuoden 2008 aikana valmisteltiin kuntaliitosta, terveyskeskuskuntayhtymän purkautumista sekä Kruunupyyn

terveydenhuollon liittämistä Kokkolaan isäntäkuntamallilla.

Perusterveydenhuolto

Toiminnallisesti suurin haaste on ollut kasvava henkilökuntapula. Kokkolan pääterveysaseman vastaanotolla

on jouduttu keskittymään akuuttihoitoon ja vuodeosastojen toiminta on vaikeutunut.

Syyskuun alusta siirryttiin perusterveydenhuollossa keskitettyyn yhteispäivystykseen, jonka hoitaa

Keski-Pohjanmaan keskussairaala. Yhteispäivystys ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa, kun mm.

Tunkkarin tk kuntayhtymä jättäytyi pois yhteistyöstä ja Kannuksen seudun päivystyskäyntien määrä laski

selvästi. Tämä on merkinnyt ennakoitua korkeampia yksikkökustannuksia. Kokkolan terveyskeskus

kuntayhtymän kustannukset ovatkin nousseet lähes 20 % arvioiduista kustannuksista.

Suun terveydenhuollossa toiminta on ollut kohtuullisen tasapainoista. Henkilökuntapula on kuitenkin

kärjistymässä ja hoitotakuun velvoitteista selvitään niukasti. Ajanvaraus on ruuhkautunut ja hoitoonpääsyaika

on pidentynyt. Hammaslääkäripalveluita on jouduttu ostamaan.

Kotihoidon hanke yhdessä perusturvan kanssa on edennyt suunnitellusti. Tiimien yhdistämistä on jatkettu

ja yhteisiä toimintalinjauksia on haettu. Perheneuvolan ja lasten fysioterapian tiivis yhteistyö samoissa

tiloissa on alkanut.

Kokkolanseudun terveyskeskuksen laatuauditointi (SHQS) tehtiin kesäkuussa. Laaduntunnustusneuvosto

myönsi laaduntunnustuksen kolmeksi vuodeksi. Neuvosto antoi erityismaininnan hyvin toteutetusta

laatutyöstä.

Kesällä käynnistyi pääterveysaseman tähän asti suurimman investoinnin toteutus, kun vastaanottotilojen

700 m 2 uudisrakennuksen työt aloitettiin. Tilat valmistuvat vuoden vaihteen jälkeen, ja työt jatkuvat

nykyisten vastaanottotilojen peruskorjauksella.

Liikelaitos Työplussan toiminta on vakiintunut, toimintaan tehdyt panostukset ovat kasvattaneet myös

tuottoja ja Työplussan tilikauden tulos onkin selvästi ylijäämäinen.

66 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet yli 10 % vuosivauhtia. Kokkolan hoitojaksot ovat vähentyneet,

mutta hoitopäivät lisääntyneet selvästi. Erityisesti psykiatrian kriisiosasto on ollut kuormitettu johtuen

mm. akuutti-psykiatrisesta hoidosta ja päihteiden väärinkäyttöön liittyvistä hoitojaksoista.

Laboratoriotutkimusten ja radiologisten tutkimusten määrä on ollut kasvussa ja lääkekustannukset ovat

nousseet lähes 15 %.

Kokkolan poliklinikkakäyntien määrä oli vuonna 2008 yli 49.000, jossa on kasvua lähes 20 %. Hoitopäivien

määrä oli 25.600 ja niiden määrä kasvoi 9 %. Psykiatrian ja mielenterveystyön käynnit ja psykiatrian

hoitopäivät kasvoivat myös yli 5 %.

Hoitoketjun ongelmat ovat heijastuneet erikoissairaanhoidon paikkojen käyttöön ja lisämaksupäivien

määrä on vuonna 2008 kasvanut selvästi. Tilannetta ovat myös vaikeuttaneet virusepidemiat sekä erikoissairaanhoidon

että terveydenhuollon yksiköissä.

Investointitahti on jatkunut kiivaana. Vuoden 2008 suurin hanke on syksyllä käynnistynyt sairaalan laajennusosan

toisen vaiheen toteutus eli somaattisen siiven rakentaminen. Sairaalaosastojen saneeraukset

ovat myös jatkuneet.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän puitteissa valmisteltiin vuonna 2008 Jokilaaksojen yhteistoiminta-alueen

(JYTA) organisoitumista osaksi kuntayhtymää. Vuoden 2009 alussa aloitti toimintansa Keski-Pohjanmaan

erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä.

Terveydenhuollon menot

2006 2007 2008 2006 2007 2008

milj. euroa milj. euroa milj. euroa euroa/as euroa/as euroa/as

Perusterveydenhuolto 20,0 21,8 22,8 547 590 610

Erikoissairaanhoito 31,3 34,1 38,8 856 923 1013

Terveydenhuolto yht. 51,3 55,9 61,6 1403 1513 1623

Kokkolanseudun terveyskeskus kuntayhtymä

2004 2005 2006 2007 2008

Hoitopäivät / Kokkola 35 137 38 254 40 491 36 619 33 385

Hoitopäivät / muut kunnat 8 209 6 341 4 496 3 784 4 344

Avohoidon käynnit / Kokkola x) 259 247 271 696 267 104 228 824 220 900

Avohoidon käynnit / muut kunnat x) 63 342 65 460 64 240 59 471 31 600

x) kuntalaskutuksen perusteena olevat avoidon käynnit ja suoritteet

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Ta Ta-muutos Muutettu Tp Ero

1 000 € 2008 Ta 2008

Toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakulut -57 969 -3 601 -61 570 -61 555 -16

Toimintakate -57 969 -3 601 -61 570 -61 555 -16

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

67


PERUSTURVALAUTAKUNTA

Vuoden 2007 aikana tehtiin Keski-Pohjanmaalla ratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä.

Maakuntaan tuli kaksi yhteistoiminta-aluetta, joista toisen muodostavat vuoden 2009 alusta Kokkola

sekä Kälviä, Lohtaja ja Ullava. Uusi Kokkola antaa lisäksi isäntäkuntamallilla sosiaali- ja terveydenhuollon

palveluja Kruunupyylle. Kuntaliitosten johdosta Kokkolanseudun kansanterveystyön kuntayhtymä

sulautui kaupungin organisaatioon.

Vuoden 2008 lopulla tehtiin päätökset sosiaali- ja terveyslautakunnan perustamisesta. Tavoitteeksi asetettiin

kokonaisuuden entistä parempi hallinta ja sitä kautta osaoptimoinnin vähentäminen. Sosiaali- ja

terveystoimen johtoon perustettiin sosiaali- ja terveysjohtajan virka.

Perusturvan palvelutarve kasvoi vuonna 2008 arvioitua enemmän väkimäärän kasvun, ikärakenteen

muutoksen, hoitoisuuden ja hoitoketjun muutosten sekä suuren syntyvyyden johdosta. Tästä johtuen

perusturvalautakunnan menot olivat noin 2,1 milj. euroa talousarviota suuremmat. Menoja pienensivät

aikaisemmilta vuosilta saadut alv-palautukset 581 752 euroa.

Vuoden 2008 syksyllä päätettiin, että varhaiskasvatuksen kokonaisuuden siirtoa sivistystoimeen

vuonna 2010 aletaan suunnitella.

Vanhustenhuollossa hoidon porrastukseen ja hoitoketjun toimivuuteen pyrittiin panostamaan, mutta

ikärakenteen muutoksen, lääketieteen kehityksen ja hoitoketjun muutosten vuoksi tässä ei onnistuttu

parhaalla mahdollisella tavalla. Esim. sakkomaksuja maksettiin poikkeuksellisen paljon.

Maakunnallinen päihdestrategia päivitettiin vuonna 2008. Strategian linjausten mukaisesti alueellisia

päihdepalveluja on kehitetty rakentamalla mallia Keski-Pohjanmaan maakunnallisesta selviämis-, katkaisu-,

avohoito- ja laitoskuntoutusyksiköstä.

Syrjäytymistä ehkäisevä toiminta, sosiaalinen hyvinvointi ja terveyden edistäminen sekä yleensä matalan

kynnyksen toimintamuodot varhaisine puuttumisiin nousivat yhä keskeisempään asemaan.

Perhetukipalvelut ja toimeentuloturva

Lastensuojelumenot nousivat noin 5,3 % edellisestä vuodesta. Kasvun taustalla on velvoitteiden lisääntyminen

1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain johdosta. Lastensuojelun laitossijoitusten

ja perhekoti- sekä sijaisperhesijoitusten määrän nousi. Huostaanottoja oli 14, kiireellisiä sijoituksia 21

ja avohuollon tukitoimisijoituksia 28. Perhekuntoutuksessa oli 16 lasta. Toisaalta menojen nousua hillitsi

kaupungin oman Perhekeskuksen käyttöönotto, josta on voitu kotiuttaa lyhyen sijoituksen jälkeen useita

nuoria.

Toimeentulotukimenot kasvoivat edellisestä vuodesta 12 % . Menojen nousu johtuu osaksi lakimuutoksesta,

jossa koko maa määriteltiin kuuluvaksi ns. ensimmäiseen kalleusluokkaan. Osa noususta johtuu

kuitenkin toimeentuloasiakkaiden määrän kasvusta.

Perhekoteja ja lastensuojelulaitoksia on edelleen kilpailutettu. Palvelu on ostettu hinta–laatusuhteeltaan

parhailta tuottajilta. Sijoituksissa on pyritty tarkoituksenmukaisuuteen, koska nykyään lähes kaikki Kokkolan

ulkopuolelle perhekoteihin tai laitoksiin tehdyt sijoitukset ovat pitkäaikaisia. Kokkolan Perhekeskuksessa

sijoitusaika on pääsääntöisesti enintään yksi vuosi. Kalliille laitospaikoille on etsitty edullisempia

laadukkaita vaihtoehtoja.

Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot olivat 909 000 euroa (2007, 266 000 €). Eri viranomaisten tehokkaan

yhteistyön avulla työllistetty merkittävä määrä pitkäaikaistyöttömiä.

Päihdehuollon laitoskuntoutusta myönnettiin 25 kokkolalaiselle. Pääosa kuntoutuksesta ostettiin Ventuskartano

ry:ltä. Lisäksi osallistuttiin Ventuskartanon tuottamaan ja RAY:n rahoittamaan Hupa-hankkeeseen,

68 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


jossa on mahdollisuus kuntouttaa 10 kokkolalaista huumeidenkäyttäjä nuorta kerrallaan polikliinisin

keinoin.

Vuoden 2008 alussa luovuttiin lastensuojelutyön alueellistamisesta. Henkilöstö sijoitettiin yhteisiin tiloihin

kaupungin ydinkeskustaan. Samoissa tiloissa työskentelee lisäksi lapsiperheiden kotipalvelu, ulkomaalaistoimisto

ja perhepäivähoidon ohjaajat. Tämä on mahdollistanut tiiviimmän yhteistyön eri toimijoiden

välillä sekä lisännyt henkilöstön työturvallisuutta.

Päivähoito

Vuosi 2008 oli jo kolmas vuosi, jolloin Kokkola-tuki oli laajennuttu koskemaan kaikkia kotihoidon tuella

kotona hoidettavia alle 3-vuotiaita lapsia. Kokkola-tuen saajia oli keskimäärin kuukaudessa 547 perhettä

ja 597 lasta. Kotihoidon tukea saaneita perheitä oli keskimäärin vuoden aikana 622 perhettä. Kotihoidon

tukea ja Kokkola-tukea maksettiin yhteensä noin 3.800.000 €.

Kunnallisessa päivähoidossa oli joulukuun lopussa 1278 lasta. Lapsista alle kolmivuotiaita oli 257 ja

heistä alle kaksivuotiaita 99. Päivähoidossa oli vuoden 2008 aikana hoitosopimuksia hiukan enemmän

kuin edellisinä vuosina.

Kirkonmäen päiväkodin laajennus saatiin käyttöön tammikuussa 2008. Hoitopaikat täyttyivät heti käyttöönoton

jälkeen. Ykspihlajan päiväkoti pääsi muuttamaan Pikiruukin väliaikaisista tiloista syyskuussa

uusiin tiloihin Ykspihlajan Kakaravaaraan. Näillä toimenpiteillä päivähoito pystyi takaamaan päivähoidon

subjektiivisen oikeuden.

Erikoispäivähoitoa tarvitsevien lapsien sekä seurantalapsien määrä on kasvanut entisestään. Tulliharjun

erityisryhmät ovat olleet täynnä koko vuoden. Uuden erityislastentarhanopettajan palkkaaminen erityispäivähoitoon

vuonna 2007 on hieman helpottanut tilannetta. Kokkolan päivähoito on kuitenkin selvästi

jäljessä erityislastentarhanopettajien valtakunnallisesta suositusmäärästä.

Päivähoidon henkilöstö osallistui tavoitteiden mukaisesti koulutuksiin, joiden järjestämisessä on tehty

yhteistyötä sivistyskeskuksen ja meneillään olevien kehittämishankkeiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelman (2005–2008) mukaisesti vuonna 2008 koko varhaiskasvatusta

arvioitiin yhteisesti ja yksiköittäin. Päivähoidon aloittamista on arvioitu jatkuvalla periaatteella. Syksyllä

2008 otettiin käyttöön uusi arviointiväline (TAK–tutki, arvioi, kehitä–luotain), jolla arviointeja voidaan

toteuttaa internetin kautta. Sitä hyödynnettiin heti esiopetuksen asiakaskyselyssä ja koko päivähoidon

henkilöstölle tehdyssä kyselyssä. Ostopalvelu- ja yksityinen päivähoitotoiminta on otettu myös arviointiin

mukaan, koska tämä on nähty yhdeksi osaksi kunnan päivähoidon laadun valvontavastuuta.

Leikkikenttätoimintaa järjestettiin ympärivuotisena viidellä eri kentällä.

Perhepäivähoidossa päättyi 31.10.2008 Länsi-Suomen lääninhallituksen tukema Keski-Pohjanmaan

seutukunnallinen hanke perhepäivähoidon ammattikuvan ja työn kehittämiseksi. Hankkeeseen osallistuivat

Kokkolan seutukunta ja osa Kaustisen seutukuntaa. Hankkeen tavoitteena oli edistää perhepäivähoidon

asemaa varhaiskasvatuksessa, turvata perhepäivähoidon tulevaisuus yhtenä hoitomuotona

ja vahvistaa sitä.

Vanhusten ja vammaisten palvelut

Omaishoidon tukea myönnettiin 261 henkilölle, joista 145 oli yli 65-vuotiasta. Tukea maksettiin yhteensä

971 400 euroa, keskimäärin 3721 € vuodessa / tuen saaja. Omaishoidon tuen palvelusetelikokeilu

aloitettiin.

Kotipalvelua sai 496 henkilöä, joista vanhuksia oli 401, kotipalvelualueita oli kaksi. Käyntejä tehtiin

yhteensä 10632. Kotipalvelun palvelusetelillä saavutettiin hyviä tuloksia hoitoketjun toimivuuden tehostamisessa.

Seteleitä myönnettiin vuoden aikana noin 300 taloudelle, seteleiden käyttöaika vaihteli

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

69


muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Pysyvä palveluseteli otettiin käyttöön ja sen piirissä on vuoden

aikana ollut kaikkiaan 30 käyttäjää. Pettersborgin palvelukeskuksesta ostettiin dementoituneille asiakkaille

kotihoitoa, jonka piirissä oli vuoden aikana noin 16 asiakasta.

Kuusikummun palvelutalon yhteydessä oleva vanhusten vuokratalo valmistui keväällä, asuntoja kiinteistössä

on 48. Honkaharjun palvelutalon VAIHO osasto vuokraa kiinteistöstä kaksi kerrosta.

Muut neljä kerrosta on vuokrattu vanhuksille. Kotihoidon henkilökunta turvaa heille palvelut.

Hakemuksia palvelutaloihin ja vanhainkotiin tuli vuoden aikana 64. Jonossa oli 20-45 vanhusta. Palveluasumiseen

ja vanhainkotiin siirtyi 63 vanhusta. Sakkopäiviä vuoden aikana kertyi 1290 päivää.

Omaishoidon tuen palkkion käyttö 1999-2008

1 000 000

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Omaishoidon tuen saajat 1999-2008

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Vanhukset Vam.lapset Keh.vamm.aik. Muut sairaat/

vam.alle 65-v

70 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kehitysvammaisten palveluasuminen

Antinkoti 365 366 365 365 0 0

Katarinegården 2145 2175 2185 540 0 0

Kokkolan hoitokoti 3956 5509 5068 6725 6712 6693

Kårkullan yksiköt 2228 2238 2173 3892 4546 4720

Lumikonkoti 2381 2281 2487 2857 3051 2914

Maria-Katariina/KPKS 1070 1089 1362 1383

Mesikoti 2062 2072 2078 716 0 0

Kehitysvammaisten tehostettu

tukiasuminen/ostopalvelu

Antinkoti/Jyväskylä 365 366

Toivola-koti/Muhos 365 366 365 365 365 366

Psykiatrinen palveluasuminen

Mendis Oy/Klan palvelukoti 1522 3898 5778 6948

Sos.psyk.yhd.asuntolat *) 11489 11761 12836 13786 14261 9711

Tukikoti Siilinpesä 1722 1753 1537 1351

Järviseutu 365

Kortesjärvi 608

Muu vammaisten palveluasuminen

Caritas-koti/Oulu 366

Kotipolku 366

Pienhoivakodit 2109 2350 2326 2858 1550 1464

Validiapalvelut 5065 5766 5655 4878 4973 5511

Yhteensä 32165 34884 39852 43722 44500 43132

*) Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen osalta laskettu aiemmin virhellisesti myös tukiasuntopäivät.

Tukiasuntopäiviä v. 2008 yht. 4 380.

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Ta Ta-muutos Muutettu Tp Ero

1 000 € 2008 Ta 2008

Toimintatuotot 7 533 145 7 678 8 373 -694

Toimintakulut -53 467 -3 931 -57 398 -56 016 -1 381

Toimintakate -45 933 -3 786 -49 719 -47 644 -2 076

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

71


SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimi järjestää laaja-alaiset opetuksen ja kulttuurin (nuoriso, kulttuuri, kirjasto, museo, liikunta)

palvelut sekä luo niiden harjoittamiseen ja osallisuuteen elinikäisen perustan. Tavoitteena on sivistyksen

ja hyvinvoinnin edistäminen kaupunkilaisten tarpeiden pohjalta ja valtakunnallisiin tavoitteisiin perustuen.

Valtioneuvoston hyväksymä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma ulottuu vuoteen

2012 saakka. Valtakunnallisten sivistyspoliittisten linjauksien lisäksi toimialan kehittämistyössä painottui

vuoden 2009 kuntaliitoksen valmistelutyö.

Sivistystoimen keskeiset painoalueet

Kuntaliitoksen johdosta alkoi Koululaitos 2012 –ohjelman toimenpide-ehdotuksien uudelleen arviointi.

Seudullista opetustoimen palvelujen tuottamista on valmisteltu kahdessa seutukunnallisessa hankkeessa.

Opetushallituksen käynnistämiä POP-ohjelman kehittämishankkeita on haettu aktiivisesti ja niitä on

käynnistetty oppimisympäristöjen, opetuksen laadun ja opetuksen tuen kehittämiseksi. Maakunnallisen

toisen asteen koulutusselvityksen pohjalta laadittu yhteistyösopimus hyväksyttiin. Se tuli voimaan vuoden

2009 alusta.

Yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen toiminta vahvistui toiminnan laajentuessa Keski-Pohjanmaa

YES-keskuksen myötä. Valtakunnallista YES-keskusten verkostoa vahvistaa Opetushallituksen ESRrahoituksella

tukema valtakunnallinen hanke.

Kulttuuripalveluissa keskityttiin kaupungin kulttuuripoliittiseen kehittämis- ja suunnittelutyöhön sekä kulttuuritoiminnan

olosuhdetyöhön. Kulttuuripoliittisessa kehittämistyössä painopisteenä oli vuonna 2007

hyväksytyn kulttuuripoliittisen strategia-asiakirjan toimeenpanon käynnistäminen.

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto järjesti tapahtumia ja näyttelyitä sekä yksin että yhteistyössä

kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Kuntaliitoksen valmistelussa hyödynnettiin kirjastojen

seudullisesti pitkälle edenneet yhteistyörakenteet.

Liikuntapoliittisen ohjelman mukaisesti erityisliikuntakortti otettiin käyttöön. Opetusministeriö myönsi

liikuntapalveluille tunnustuspalkinnon (10 000 euroa) sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistyöstä.

Suomen uimaopetus ja hengenpelastusliitto valitsi Uintikeskus VesiVeijarin Vuoden uimahalliksi.

Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon toiminta käynnistyi vuoden alussa. Kaustisen kansansoitinmuseon

yhdistämisestä maakuntamuseoon solmittiin sopimus. Museopedagoginen toiminta laajentui.

Nuorisotyö on toiminut poikkihallinnollisesti monien yhteistyötahojen kanssa. Toimintaympäristöjä ja

henkilöstörakenteita on kehitetty myös kuntaliitoksen takia.

Sivistyskeskus

Sivistyskeskus valmistelee palvelujen järjestämistä koskevan päätöksenteon ja toimeenpanon toimielin-,

tulosalue- ja tulosyksikkötasoilla:

- sivistysorganisaatioiden yhteistyö

- perusopetus ja toisen asteen yleissivistävä koulutus

- vapaa sivistystyö Kokkolan seudun opiston suomenkielinen osasto, ruotsinkielinen osasto, lasten

ja nuorten kuvataidekoulu

- kulttuurin, kirjaston, nuorisotyön, museotoiminnan, liikunnan ja muun vapaa-ajan palvelut

- yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toimintaedellytysten tukeminen.

Palvelutiimeinä toimivat hallinto- ja toimisto, kehittämis- ja opetus- sekä oppilashuoltopalvelut. Johtoryhminä

toimivat yhteinen sivistystoimen johtoryhmä, opetustoimen johtoryhmä ja erityisopetuksen

johtoryhmä. Oppilashuollon henkilöstöllä on oma oppilashuollon tiimi. Koulujen rehtorit kokoontuvat noin

72 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


kerran kuukaudessa yhtenä ryhmänä ja tarvittaessa pienempinä perusopetusalueen tai lukiokoulutuksen

rehtoritiimeinä.

Seutukunnallisen perusopetuksen arviointitoimikuntaan kuuluu jäseniä varhaiskasvatuksesta ammattikorkeakouluun.

Se linjasi toiminnan arvioinnin suuntaviivoja.

Koulujen rakentamishankkeista toteutui Kaustarin kouluhanke ja Isonkylän koulun laajennushanke.

Uudet tilat otettiin käyttöön syyslukukauden 2008 alussa. Hollihaan koulun peruskorjaus- ja laajennushanke

käynnistyi. Torkinmäen koulun peruskorjauksen ja laajennuksen valmistelu eteni arkkitehtikilpailun

käynnistyttyä. Sen tavoitteena on luoda siirreltävään ja muunneltavaan koulurakennukseen perustuva

tulevaisuuden oppimisympäristö.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

73


KOULUTUSLAUTAKUNTA

Esi- ja alkuopetus

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetustoiminnan yhteistyötä on tiivistetty perusturvan kanssa. Koulukiinteistöjen

käytön yhteistyö on edelleen lisääntynyt. Esiopetusryhmiä on niissä perusopetuksen koulukiinteistöissä,

joilla on voitu järjestää toimivat tilat. Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteisten joustavien

kasvatus- ja oppimisympäristöjen suunnittelu on edennyt toteuttamisasteelle. Kaustarin pienten lasten

koulun toiminta käynnistyi uuden koulutilan ensimmäisen vaiheen valmistuttua. Koululaisten (lähinnä

1-2 luokkalaisten) iltapäivätoimintaa on jokaisella peruskoululla.

Perusopetus/yleisopetus

Perusopetuksessa molempien kieliryhmien oppilasmäärä pysyi keskimäärin edellisen vuoden tasolla.

Keskimääräinen luokkakoko oli lv 2008-2009 suomenkielisissä 1-6 vuosiluokkien kouluissa 19,5 oppilasta

perusopetusryhmässä ja ruotsinkielisissä 17,8 oppilasta. Ylemmillä vuosiluokilla keskimääräiset

perusryhmäkoot olivat 21,1 (s) ja 17,7 (r).

Kuntaliitoksen 2009 takia käynnistettiin paikallinen perusopetuksen opetussuunnitelman ja tuntijaon

päivitystyö. Perusopetuksen 1-6 vuosiluokkien oppilaan tuntimäärä säilytettiin Kokkolan kaupungin opetussuunnitelman

tasolla eli 1-9 vuosiluokilla se on 227 tuntia. Valinnaisen A2-kielen mahdollisuus sisältyy

myös tuntijakoon koko laajenevan kaupungin alueella. Lisäksi liittyneiden kuntien alueelle perustettiin

kaksi uutta perusopetuksen yhteistoiminta-aluetta.

Opettajien täydennyskoulutuksen painoalueet ovat perustuneet toiminnan arviointiin. Keskeisiä sisältöjä

olivat perusopetuksen aihekokonaisuudet, opettajuus, opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt. Uusien

opettajien mentorointia järjestettiin kattavasti perusopetuksen ja lukion opettajille. Opettajien ainekohtaista

ja erillistä pätevöitymiskoulutusta tuettiin.

Koulunkäyntiavustajien määrää ja työtuntimääriä on optimoitu, vaikka tarve on ollut edelleen kasvussa.

Syyslukukaudella 2008 oli hieman yli 80 koulunkäyntiavustajaa. Suurin osa koulunkäyntiavustajista oli

osa-aikaisia ja työtunteja oli yhteensä noin 2000 viikossa.

Koululaisten iltapäivätoimintaa on järjestetty jokaisella 1-6 vuosiluokkien kouluilla. Koulujen kerhotoimintaa

on perusopetuksessa lisätty Opetushallituksen hankkeen turvin ja kerhotoimintaa on lähes jokaisessa

peruskoulussa.

Perusopetus/erityisopetus

Erityisopetuksen määrä kasvaa edelleen. Erityisopetukseen otettuja oli 7,5 % perusopetuksen oppilasmäärästä.

Valtakunnallinen keskiarvo oli vuonna 2007 8,1%. Yhä suurempi osa oppilaista on erityisen

tuen piirissä. Toiminnan tuloksellisuuden ja tehokkuuden kasvua tavoitellaan ensisijaisilla integroivilla ja

inklusiivisilla opetusjärjestelyillä. Erityisopetukseen lisättiin yksi ryhmä sairaalaopetukseen lukuvuoden

2008-2009 alussa.

Pätevien erityisopettajien rekrytointi on helpottunut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen käynnistämän

erityisopettajakoulutuksen myötä. Silti pätevien erityisopettajien sijaisten saaminen on vaikeaa.

Lukio ja muu toinen aste

Lukiokoulutuksen vetovoima ja oppilasmäärä laski edelleen. Syksyllä aloitti suomenkielisissä lukioissa

609 oppilasta ja ruotsinkielisessä 171. Aineopiskelijoita oli yhtensä 351.Ammattilukio on suosittu ja sinne

on ollut pyrkimässä oppilaita sisäänottoa enemmän. Opiskelijamäärä on noin 265. Nelivuotisessa koulutuksessa

saavutetaan ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja saadaan lukion päästötodistus.

74 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Aikuislukiossa opiskeli noin 84 opiskelijaa. Lukioiden kunnalliset ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat ovat

käytössä kaikissa lukioissa. Yhteisen seudullisen aineksen sekä opetustarjottimen valmistelua jatketaan.

Verkko-, virtuaali- ja etäopetusjärjestelyt ovat käytössä ja kehittämistyö jatkuu sekä maakunnallisella että

laajemmalla tasolla. Kuntaliitoksen lukiokoulutuksen valmisteluryhmä on laatinut kehittämisselvitystä.

Oppilasmäärä

2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008

2008-2009

suom. ruots. suom. ruots. suom. ruots. suom. ruots.

peruskoulu

1 - 6 lk 2 184 630 2 113 612 2 126 603 2 116 588

7 - 9 lk 1 025 302 1 063 290 1 080 303 1 131 320

lukio 705 202 664 204 653 192 609 171

ammattilukio x) 120 180 250 265

esiopetus 320 96 336 103 358 101 378 (xx 93

erityisopetus

1 - 6 lk 149 30 143 27 148 28 135 33

7 - 9 lk 61 13 86 22 90 30 114 33

x) oppilashallinnointi tapahtuu Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kautta

xx) sisältää 11-vuotisen oppivelv.

Oppilashuolto

Oppilashuollon tiimi vastaa koko kaupunkia koskevasta oppilashuoltotyön kehittämisestä ja koordinoinnista.

Tiimi huolehtii työyhteisöllisestä tuesta kouluilla käytännön oppilashuoltotyötä tekeville kuraattoreille

ja koulupsykologeille. Oppilashuollon tiimissä työskentelee kolme vakinaista ja yksi määräaikainen koulukuraattori.

Koulupsykologin palveluista vastasi alkuvuonna 2008 kaksi koulupsykologia. Loppuvuonna

koulupsykologipalvelut järjestettiin ostopalveluna rekrytointiongelmien vuoksi. Oppilashuollon tiimin

palveluja tarjotaan koko perusopetuksen oppilasmäärälle.

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Maahanmuuttajaoppilaille on järjestetty eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetusta valmistavan opetuksen ryhmissä

kolmessa eri peruskoulussa yhteensä noin 20 oppilaalle. Vieraskielisten oppilaiden määrä esi- ja

perusopetuksessa oli yhteensä noin 100 ja heille on tarjottu suomen kielen opetusta. Oman äidinkielen

opetusta on järjestetty kahdeksassa eri kielessä 14 ryhmässä. Opetuksessa on hyödynnetty myös etäopetusta.

Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen tarve on kasvussa. Siihen liittyen on ollut käynnissä

kehittämishanke. Kaupunki saa toimintaan Opetusministeriön myöntämää valtionosuutta.

Koulukirjastotoiminta

Koulujen kirjastopalvelut ovat oleellinen osa oppimista ja opetusta. Uudistetuista koulukirjastoista on

muodostunut pieni koulun mediakeskus, jossa perinteisten materiaalien ohessa on tieto- ja viestintätekniikkaa,

ohjelmistoja ja laitteita tukemassa koulun ja oppilaiden tarvitsemaa tiedonhankintaa.

Koulukirjastojen ajantasaistamistyö on edennyt koulurakennusten peruskorjausten yhteydessä.

Kaupunginkirjasto on koulukirjastojen tärkeä yhteistyökumppani erityisesti asiantuntija-, hankinta- ja

verkkopalveluasioissa.

Kokkolan seudun opisto

Kokkolan seudun opisto on järjestänyt yleissivistävää, harrastustavoitteista ja ammatissa auttavaa

koulutusta sekä kuvataiteen ja sanataiteen perusopetusta lapsille ja nuo rille. Elinikäisen oppimisen

periaate on keskeisessä ase mas sa opiston toiminnassa. Kursseilla opiskelijat myös luovat ja ylläpitävät

sosiaalista elämäänsä. Opiston toiminta on keskeinen osa kunnallista palvelua. Se vaikuttaa väestön

osaamiseen, hyvinvointiin, terveyteen sekä alueen elinvoimaisuuteen.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

75


Toimintavuoden aikana järjestettävän opetuksen määrä lisääntyi merkittävästi. Opetuksen määrään lisääntymistäkin

suuremmaksi tekijäksi osoittautui palvelun kysynnän lisääntyminen. Opiston opiskelijamäärä

kasvoi suhteellisesti opetustuntimäärää enemmän. Ilman palvelua jäi monia kursseille halunneita.

Vilkkaan toimintavuoden aikana valmisteltiin myös Kokkolaan 2009 liittyvien kuntien kansalaisopistotoiminnan

järjestäminen. Asiat valmisteltiin monikunnallisessa kansalaisopistotoiminnan työryhmässä.

Tavoitteena oli opiskelijoiden kannalta häiriötön siirtyminen toisen opiston piiriin.

Ruotsinkielisen osaston yhteistyö Kruunupyyn, Pedersören, Pietarsaaren ja Uuden kaarlepyyn ruotsinkielisten

opistojen kesken (Norra Ligan) on jatkunut aktiivisena. Opistot ovat tarjonneet alueen asukkaille

avoimia korkeakouluopintoja. Osaston yhteistyö Kruunupyy MI:n kanssa on tiivistynyt yhteistä kurssimarkkinointia

lisäämällä.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu on asettunut Renlundin koulun tiloihin. Rakennus on koettu inspiroivaksi

ja turvallinen pihapiiri on luonut uusia mahdollisuuksia opetukseen. Kellarikerroksen aula, ”Kellarigalleria”

on toiminut vuorottelusysteemillä kuvataidekoulun ja Pohjoismaisen taidekoulun yhteisenä

näyttelytilana

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Ta Ta-muutos Muutettu Tp Ero

1 000 € 2008 Ta 2008

Toimintatuotot 1 211 250 1 461 1 651 -190

Toimintakulut -31 838 -1 522 -33 360 -33 551 191

Toimintakate -30 627 -1 272 -31 900 -31 900 1

76 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTA

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelujen tulosalue jatkoi kaupungin kulttuuripoliittista kehittämis- ja suunnittelutyötä sekä

kulttuuritoiminnan olosuhdetyötä. Lisäksi tulosalue osallistui kulttuuritapahtumien tuottamiseen ja toteuttamiseen

sekä kaupunkilaisten omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukemiseen.

Kulttuuripoliittisessa kehittämistyössä painopisteenä oli helmikuussa 2007 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn

kulttuuripoliittisen strategia-asiakirjan toimeenpanon käynnistäminen. Toimintavuoden aikana

jatkettiin myös seutukunnallisen kulttuurihallintoyhteistyön kehittämistä. Tulosalue osallistui yhdessä

talousyksikön kanssa kansalliseen kaupunkien kulttuuripanostusten vertailututkimukseen.

Kaupunki avusti itsenäisiä kulttuurilaitoksia (K-P:n konservatorio, K-P:n Kamariorkesteri ja Kokkolan

Kaupunginteatteri, Karleby Ungdomsförening) kulttuuritoimen talousarvion kautta yhteensä 2 155 000

eurolla. Kulttuurijärjestöjä, vapaita ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä tuettiin kulttuuriharrastuksiin liittyvillä

vuosi-, projekti- ja vuokra-avustuksilla yhteensä 86 500 euron summalla.

Tulosalue osallistui vuoden aikana yhteensä noin 68 500 eurolla erilaisten kulttuuritapahtumien toteuttamiseen

Kokkolassa. Osassa tapahtumia tulosalue toimi pääjärjestäjänä ja osassa yhteistyökumppanina.

Nuorisotyö

Nuorisotyön talous toteutui talousarvion mukaisesti. Avustuksia jaettiin vuosiavustussäännön mukaisesti

18 nuorisotyön toimijalle.

Kansainvälinen nuorisotyö on toteutunut suunnitelmien mukaisesti nuorisovaihto-ohjelman, Euromance

leirin ja kansanvälisten Platform leirien myötä, myös kesäleirit ja Nuori Kulttuuri -tapahtumat toteutuivat

suunnitellusti. Ennaltaehkäisevässä työssä toteutettiin ennaltaehkäisevän päihdetyön Koppariprojekti

ja kesän aikainen Jyvä-aktivointitoiminta. Uutena ennaltaehkäisevän työn muotona on aloitettu Etsivä

nuorisotyö.

Nuorisotaloilla oli käyntikertoja yhteensä 44 329. Estraditaiteenkoulun toiminnan suuri kysyntä näkyy

osallistujamäärien nousussa. Koulu oli vahvasti esillä myös Pohjoismaisilla päivillä. Isonjärven perhetoimintakeskuksen

ulkopuolinen peruskorjaus valmistui lokakuussa.

Vuoden 2008 toimintoja on uudistettu ja rutiineja arvioitu uudelleen.

Nuorisotyö on toiminut poikkihallinnollisesti. Yhteistyötahoina ovat olleet mm. koulut, perusturva, kulttuuripalvelut,

Kokkotyösäätiö, poliisi, seurakunta, Osta elämä ry, eri järjestöt ja Nuorisokeskus Villa Elba.

Kirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto on kaupunkilaisten käytettävissä sekä tilana että

verkkopalveluina. Kirjastolla on neljä palvelupistettä: pääkirjasto, Koivuhaan kirjasto, keskussairaalan

kirjasto ja kirjastoauto. Kotipalvelua järjestetään liikuntaesteisille. Naapurikuntien kanssa ylläpidetään

yhteistä Anders-verkkokirjastoa, johon Kokkolan lisäksi kuuluvat Halsua, Himanka, Kannus,

Kaustinen, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, Toholampi ja Ullava. Kuntaliitoksen valmistelussa hyödynnettiin

kirjastojen seudullisesti pitkälle edenneet yhteistyörakenteet.

Kirjastosta lainattiin vuonna 2008 yhteensä 710 588 nidettä kirjallisuutta, musiikkia, elokuvia, lehtiä

ja erilaisia tallenteita. Kävijöitä kirjaston eri toimipisteissä oli 521 397. Kirjaston kotisivulla ja Andersverkkokirjastossa

kävi vuoden aikana yli 200 000 vierailijaa.

Kirjasto järjesti vuoden aikana useita tapahtumia ja näyttelyitä sekä yksin että yhteistyössä kaupungin

muiden toimijoiden kanssa. Pääkirjaston näyttelytilojen vuokrauksessa pyrittiin monipuolisuuteen.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

77


Opetusministeriön ja lääninhallituksen hankerahoituksella toteutettiin:

- Etälainaus - yhteistyössä Seinäjoen ja Vaasan maakuntakirjastojen kanssa

- Kirjavinkkausta alakoulujen oppilaille

- Lukupiiri – keskipohjalaisia kirjailijavierailuja

Luontokokoelma Kieppi

Luontokokoelma Kieppi ja mineraalikokoelma yhdistettiin yhdeksi tulosyksiköksi ja siihen yhdistettiin

Armas Järvelän perhoskokoelma vuonna 2008. Luontokokoelma on Veikko Salkion elämäntyönä syntynyt,

valtakunnallisesti arvokas luonnonhistoriallinen kokoelma, jolla on merkitystä luonto- ja ympäristökasvatuksessa

sekä matkailullisesti. Viljo Nissisen merkittävä mineraalikokoelma sisältää noin 1400

mineraalia. Järvelän perhoskokoelmaan kuuluu noin 30 000 näytettä, joista osa on harvinaisuuksia.

Eläinnäytteitä on konservoitu, inventoitu ja luetteloitu digitaaliseen muotoon. Veikko Salkion perikunnan

omistuksessa olevista luontonäytteistä ja kirjallisuudesta on tehty talletussopimus ja näytteet on asetettu

esille Kieppiin. Viljo Nissisen mineraalikokoelmassa on ollut esillä kaksi näyttelyä ja kokoelman kehittämisestä

on tehty hankesuunnitelma yhdessä GTK:n kanssa. Kokoelmien internetsivut on toteutettu

ja päivitetty. Yhdessä Kokkolan Matkailun kanssa on kehitetty Kiepin markkinointia. Kiepin kävijämäärä

oli 4700 vuonna 2008.

Museotoimi

Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon toiminta käynnistyi vuoden alussa. Taidevarasto muutti uusiin tiloihin

Roosin ta los ta re mon tin ajaksi. Tu lon hankintamahdollisuuksia on moni puo lis tet tu hanketoiminnalla.

Museo myi lisäksi palveluja mm. Ylivieskan kaupungille. Toimin ta ta vak si on vakiintunut asiakkaiden ja

harrastajien osallis ta minen museon ydinprosesseihin mm. Suo men sota -teeman kautta. Museon kehittämissuunnitelma

hyväksyttiin ja museo osallistui ulkoiseen arviointiin.

Museon kokoelmapoliittinen ohjelma valmistui. Kokoelmatyötä ja –luettelointia jatkettiin. Esineistön konservointi

on aloitettu. Varastoon asennettiin hälytyslait teis to ja hankittiin tarvittavia varusteita. Yhteistyötä

on jat ket tu Mu seo vi ras ton ja muiden museoiden kanssa mm. teoslainausten kautta. Maa kun tamuseon

toi min ta on ollut yhteistyöverkoston raken ta mista alueen museoihin ja toimijoiden koulutta mista sekä

museoiden toiminta olosuh tei siin tutustumista. Kotiseu tu ar kistolla oli vilkas vuo si. Museon tutkimus toiminnan

tuloksena jul kais tiin kirja Suomen sodasta. Tutki mus ta tehtiin näyttelyitä varten ja käynnistettiin

juhlavuoden 2009 näyttelyitä ja kirjoja (Ren lundin ko koel makirja ja Vionojan 100-vuotiskirja) varten.

Loppuvuodesta käynnistyi myös tutkimusyh teistyö seu ra kunnan kanssa Marian hautausmaan historiasta.

Yhteistä tutki mus strategiaa on työstetty Jyväskylän yliopiston kanssa.

Museokokoelmien kävi jämäärä (34 628) oli aiempaa pienempi Roosin talon remontin takia, mutta toiminnan

painopiste on kääntynyt yhä enemmän museopedagogian suuntaan.

Näyttelytoiminta toteutui näyttelyohjelman mukaisesti. Vuoden kulttuurihistoriallinen pää tee ma oli Suomen

sota, joka toteutettiin hankerahoituksella yhdessä alueen kun tien kanssa. Vuoden 2008 näyttelyitä

olivat mm. Bo Aurénin juhlanäyttely, Teuvo-Pentti Pakkalan teos lahjoitus ja Rax Rinnekankaan Zerkalo

– ve nä läinen peili. Teoksia myös lainattiin muiden museoiden näyttelyihin.

Museopedagogian toiminta on laajentunut ja siihen osallistui 3 165 henkilöä. Toiminta sisälsi mm. pajoja

ja tapahtumia, leirejä ja kilpailuja sekä Suomen sota –näyttelyn yhteyteen laaditun julkaisun. Yhteistyötä

tehtiin Kuperkeikka ja Projektori –hank keiden kanssa. Kouluyhteistyö jatkui ja lasten museokerhotoiminta

käynnistettiin. Yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa to teu tettiin luentosarja ja ajankohtaisiin aiheisiin

liittyviä tapahtumia kouluille sekä lapsi- ja aikuisryhmille.

Museo tarjosi maahan muuttajille kulttuurikoulutusta englanniksi yhteis työs sä Keski-Pohjanmaan

ammattikorkea koulun kanssa. Tiivis yhteistyö Kok ko lan yhteisly seon lu kion ja Länsi puiston yläasteen

historian opetuksen kanssa jatkui samoin kuin yhteistyö matkai lu op paiden ja Kokko lan seudun opiston,

Kok kolan kaupungin teatterin, Kokkolan Mat kailu Oy:n ja muiden pai kal listen kulttuuri- ja koulu tuslaitosten

sekä Taidelei po mo/Voh veli kahvilan kanssa. Kotiseu tu museon perin teiset kevät- ja syysmarkki nat to-

78 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


teutettiin kumppa neiden kans sa. Museolla on ollut edustus Tervaporvariraadissa, ja museo on toiminut

kump panina kaavoitusosaston yleiskaavaa varten laadittavassa rakennuskulttuuri-inventoin nissa. Näkyvyys

mediassa on ollut runsas.

KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTA

Ta Ta-muutos Muutettu Tp Ero

1 000 € 2008 Ta 2008

Toimintatuotot 325 0 325 380 -55

Toimintakulut -6 858 -173 -7 031 -7 043 12

Toimintakate -6 533 -173 -6 706 -6 663 -43

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

79


LIIKUNTALAUTAKUNTA

Liikuntalautakunta vastaa liikunnan edistämistyöstä kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla

kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Tehtävää toteuttaessaan liikuntalautakunta tekee yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen,

terveydenhuollon, seurojen ja järjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Liikuntalautakunta jakoi vuonna 2008 lasten ja nuorten ohjaustoiminta-avustusta 86 334 euroa 27 urheiluseuralle.

3 650 euron karttamääräraha jaettiin kahden suunnistusseuran kesken. Koulujen liikuntasalien

käyttö oli kokkolalaisille yhdistyksille maksutonta.

Hollihaan liikuntahallin rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2008. Opetusministeriö myönsi hankkeelle

500 000 euron valtionavustuksen. Jalkapallostadionin luonnossuunnitelma valmistui. Hanke jäi kuitenkin

valtuuston hyväksymän talousarvion ja –suunnitelman ulkopuolelle. Lähiliikuntapaikkojen kehittämistä

jatkettiin. Vuoden painopiste oli olemassa olevien paikkojen ja välineiden korjaus- ja ylläpitotöissä. Hiihtolatujen

ja jääkenttien käyttökuntoa seuraava Mobilepoint-järjestelmä otettiin käyttöön. Käyttäjät voivat

tarkistaa netistä milloin latua tai kenttää on kunnostettu. Jäähalliin hankittiin uusi tulostaulu.

Uintikeskus VesiVeijarin kävijämäärä vuonna 2008 oli 226 612 henkilöä, joka on 21 977 kävijää enemmän

kuin edellisenä vuonna. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto valitsi Uintikeskus VesiVeijarin

Vuoden Uimahalliksi. Asiakastyytyväisyyskyselyt suoritettiin jalkapallohallista ja jäähallista.

Liikuntalautakunta päätti ottaa käyttöön erityisliikuntakortin vuoden alusta. Tavoitteena on aktivoida kokkolalaisia

vammaisia ja pitkäaikaissairaita omaehtoisen liikunnan pariin. Ensimmäisenä vuonna kortteja

myönnettiin yhteensä 671 kpl joista 87 lapsille ja 584 aikuisille. Uintikertoja korteilla kertyi 20593. Kysyntä

ja käyttö ylitti odotukset ja kortin tavoitteet toteutuivat.

Opetusministeriön liikuntapalveluille myöntämä tunnustuspalkinto (10 000 euroa) sukupuolten välisen

tasa-arvon edistämistyöstä päätettiin jakaa seurojen tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta edistäviin hankkeisiin

ja kerhoille sekä hankkia liikuntavälineitä niin kirjastoon lainattavaksi kuin lahjoituksina vanhainkodeille.

Kuntaliitosasiat värittivät toimintavuotta ja palvelurakenteiden yhteensovittamistyö jatkui tiiviinä myös

vuoden 2008 aikana.

2005 2006 2007 2008

Uimahalli

Uintikävijät 31 961 202 415 204 635 226 612

Tuotot, € 103 945 667 330 691 699 758 608

Jäähalli

Jään käyttötunnit 3 285 2 817 2 963 3 185

Tuotot, € 132 780 130 322 132 361 133 943

Jalkapallohalli

Käyttötunnit 1 827 1 889 1 901 1 870

Tuotot, € 62 738 62 474 65 950 64 510

Ohjaustoiminta

Käyntikerrat 11 960 21 132 23 846 25 692

Tuotot, € 15 013 16 393 27 548 36 263

Ulkojalkapallokentät

Käyttötunnit 4 256 4 210 4 476 4 368

Tuotot, € 17 406 21 773 19 929 17 593

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Ta Ta-muutos Muutettu Tp Ero

1 000 € 2008 Ta 2008

Toimintatuotot 923 0 923 1 013 -90

Toimintakulut -3 751 -20 -3 771 -3 773 2

Toimintakate -2 829 -20 -2 848 -2 760 -88

80 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille jokapäiväiseen elämään liittyvät tekniset peruspalvelut.

Tärkeimmät näistä ovat:

- yhdyskuntatekniikan rakentaminen ja ylläpito

- yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito

- kaupungin omien toimitilojen ylläpito ja kehittäminen

- asunto-olojen kehittäminen sekä asuntotuotantolain ja -asetuksen sekä muiden erityislakien

mukaiset tehtävät.

Tavoite

Lautakunnan tehtävänä on omalla toiminnallaan tukea koko kaupungin strategian toteutumista ja keskeisten

tavoitteiden saavuttamista. Lautakunta pyrkii kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden

lisäämisellä aikaansaamaan positiivisen kehityksen asumis- ja yritystoiminnassa sekä työllisyydessä.

Tässä keskeisiä vaikuttamiskeinoja ovat asunto- ja yritystonttien hyvä saatavuus, yhdyskuntatekniikan

ja kaupunkikuvan korkea taso ja kaupunkilaisten yleinen turvallisuus.

Yleistä menneestä ja tulevasta

Vuonna 2008 valmistauduttiin tulevaan Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntaliitokseen, jonka

valmisteluun tekninen hallinto osallistui, minkä vuoksi joitakin asetettuja tavoitteita ei saavutettu. Toimialan

tehtävät ja talousarvion perusteella laadittu työohjelma onnistuttiin pääsääntöisesti kuitenkin toteuttamaan.

Energiaan liittyvät määrärahat ylittyivät niukasti maailmanlaajuisen suhdannetilanteen vuoksi.

Vuotta 2009 leimaa Suur-Kokkolan toiminnan vakiinnuttaminen. Aluksi on tärkeintä saada arki toimimaan

mahdollisimman hyvin. Sen jälkeen on syytä paneutua yhteisen Kokkolan kehitystyöhön.

Organisaatio

Teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä

hoitaa tekninen palvelukeskus. Tekninen palvelukeskus jakaantuu tehtävien mukaan kolmeen vastuualueeseen:

- kaupunkiympäristön vastuualue, jonka tehtäviä ovat: kaavoitus-, rakennusvalvonta-, ympäristö-,

kaupunkimittaus-, maapolitiikka- ja kartta-, paikkatieto- sekä puisto- ja vihersuunnittelupalvelut

- yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue, jonka tehtäviä ovat: yhdyskuntatekninen suunnittelu

ja rakentaminen, kunnossapito, keskusvarikko, puistot ja liikuntapaikat

- tilapalveluiden vastuualue, joka huolehtii kaupungin toimitiloista ja asuntoasioista.

Yhdyskuntatekniikka

Suunnittelu

Toimenpideselvitys välille Piispanmäki–Vitikka saatiin valmiiksi yhteistyössä Vaasan tiepiirin kanssa.

Kokkolan ratapihan ja teollisuusalueella sijaitsevan ns. Väliratapihan suunnittelu saatiin valmiiksi yhteistyössä

ratahallintokeskuksen kanssa. Pohjanmaan radan peruskorjauksen suunnittelu jatkui. Kokkolan

satamaan laadittiin tie-, rata-, ja kenttäsuunnitelmia.

Kävelykeskustaan laadittiin suunnitelma yhteistyössä arkkitehtitoimisto Ala Oy:n kanssa.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

81


Vanhansatamanlahden asuntoalueen ja tulevan asuntomessualueen suunnittelu jatkui. Omakotialueiden

uudisrakentamiseen laadittiin suunnitelmia Rytimäen- ja Kuusimäen alueelle. Lisäksi Topparinmäen ja

Lahdenperän teollisuusalueen laajentumiselle laadittiin suunnitelmat.

Muita merkittäviä suunnittelukohteita vuoden aikana olivat:

- Pellaksentie

- Meritie

- Nynäsintie

- Ykspihlajan katujen ja putkien peruskorjauksen suunnittelu

Kevyen liikenteen väyliä suunniteltiin Jokilaaksontielle, Lahdenperäntielle, Sokojantielle, Kruunupyyntielle

ja Rödsöntielle.

Rakentaminen

Rakentamiskohteista merkittävimpiä olivat:

- Meritien rakentaminen os. Vanhansatamanlahdensaari-Sannanrannantie

- Vanhansatamanlahdentien rakentaminen os. Vannetie-Meritie

- Nynäsintien perusparannusos. Kuusimäentie-Sipintie

Uudisrakennusalueina toteutettiin:

- Kuusimäen asuntoalueella Sammaltie, Mätästie, Näreikkötie ja Naavapolku

- Rytimäen asuntoalueella Puntuksentie os. Pohjoisväylä- Kuunkierros sekä Kuunkierros kokonaan

- Tyllintie

Uudisrakennusalueilla rakennettiin kunnallistekniikka 77 omakotitontille, kolmelle rivitalotontille ja yhdelle

yleisten rakennusten tontille.

Teollisuusaluerakentamista toteutettiin Lahdenperässä, jossa rakennettiin Rantavallinkaari os. Pohjoisväylä

– PL 300. Lisäksi Topparinmäellä jatkettiin Topparinmäentien rakentamista os. Walliksentie-Moottoritie.

Työt alueella jatkuvat vuonna 2009.

Suurimmat kestopäällystyskohteet olivat Puntuksenalueen, Ykspihlajan ja Lahdenperän katujen päällystäminen.

Katujen pintauksissa suurimpina kohteina olivat Tehtaankatu os. Mariankatu-Torikatu, Kaarlelankatu

os. Pohjoisväylä-jäähalli ja Antti Chydeniuksenkatu os. Pohjoisväylä-Huhdantie. Päällysteitä

levitettiin yhteensä 19387,50 tonnia.

Muille hallintokunnille suoritetuista rakentamisen kohteista merkittävimpiä olivat:

- Syväsataman kentän pohjustaminen

- Panaman kentän rakentaminen ja AWT:n kentän laajentaminen Kantasatamassa

- Päällystetyöt satamassa

- Satamakadun päällystäminen os. Sahakatu-Satamakonttori

- Isonkylän ja Kaustarin koulujen rakentamiseen liittyvät kunnallistekniikan ja piha-alueiden rakentamiseen

liittyvät työt.

Katuja rakennettiin ja peruskorjattiin sorapintaisiksi 4,8 km ja päällystettiin 7,7 km. Rakennettujen päällystämättömien

katujen pituus väheni edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 km.

Jätehuolto

Kaupunki vastaa alueellaan jätteiden kuljetuksen toimivuudesta, jätteen käsittelystä, hyötykäytöstä ja

kierrätyksestä sekä jätevalvonnasta. Kokkolassa jätehuoltoa hoitaa 14 kunnan yhteisesti omistama Ab

Ekorosk Oy ja valvontaa samojen kuntien yhteisesti muodostama jätelautakunta.

82 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Liikenneväylien kunnossapito

Talvi 2008 oli leuto ja vähäluminen, mutta erittäin liukas. Aurauskertoja oli keskivertotalvea vähemmän,

mutta vastaavasti hiekoitushiekkaa kului normaalia enemmän. Runsas hiekoitushiekan käyttö lisäsi

työmäärää kevätharjauksessa. Pölynsidontaan kevätharjausten yhteydessä käytettiin keskustassa 3-5

% suolaliuosta. Ympäristötoimiston seurannan mukaan ilman laatu pysyi kevään aikana hyvänä paria

ylitystä lukuun ottamatta.

Pääkatuja ja kokoojakatuja pinnoitettiin määrärahojen puitteissa. Yksityisteiden perusparannuksessa

käytettiin bitumistabilointia rakenteen ja kantavuuden parantamiseen Kålantiellä ja Jokilaaksontiellä.

Teiden kunnossapito kärsi määrärahojen niukkuudesta. Muuten liikenneväylät ja yleiset alueet pidettiin

teknisen lautakunnan hyväksymien standardien edellyttäessä kunnossa.

Puistot ja liikuntapaikat

Puistoja rakennettiin ja peruskorjattiin 168 000 eurolla. Uudet leikkipuistot valmistuivat Mäkipellontielle

ja Lintuparventielle. Peruskorjauskohteena oli Kulimäenpuisto.

Kävelykeskustahanketta jatkettiin rakentamalla Tehtaankadulle istutusaltaita. Jatkossa kävelykeskustaa

kehitetään rakentamalla esiintymislava ja luomalla alueelle ääni- sekä valomaailma.

Talviliikuntapaikkojen saaminen hiihto- ja luistelukuntoon on viime vuosina siirtynyt tammikuuhun. Hiihtokausi

näyttää lyhenevän, ja pääpaino on jo useampana vuotena ollut Santahaan kuntoradalla, jonne

saadaan marraskuun tienoilla tykkilumilatu.

Santahaan kuntoradan parkkialueelle siirrettiin pieni taukotupa varusteiden vaihtoa varten. Rakennuksessa

on myös wc. Halkokarin kuntoradalle valmistui Säveltäjäntien kevyenliikenteen ylittävä hiihtosilta.

Kirkonmäen jalkapalloalueelle pohjustettiin kesäaikainen huoltorakennus. Rakennukseen sijoittuu kaksi

pukuhuonetta vessoineen. Rakennus valmistuu kevään 2009 aikana.

Konekeskus ja korjaamo

Konekeskus tuottaa palveluita lähinnä sisäiseen toimintaan. Pääasiallisia käyttäjiä ovat olleet katujen

ja teiden kunnossapito, joka kattoi konekeskuksen palveluista noin puolet, sekä uudisrakennustyömaat

ja Puistot/Liikuntapaikat, joiden molempien osuus oli noin viidennes.

Konekorjaamo korjaa ja huoltaa kaupungin laitosten ja toimipisteiden autoja, koneita ja laitteita. Konekorjaamo

pyrkii pääasiassa itse huoltamaan ja korjaamaan kaupungin kaluston, ainoastaan huollon

vaatiessa erikoistyökaluja tai –laitteita kalusto huolletaan merkkikorjaamossa tai erikoisliikkeessä.

Vihersuunnittelu- ja metsäpalvelut

Tulosyksikkö vastaa kaupungin viher- ja puistosuunnittelusta, viherrakentamisen ja kunnossapidon

valvonnasta, viheralueohjelman kehittämisestä sekä metsänhoidon suunnittelusta ja toteutuksesta ja

metsätuotteiden myynnistä.

Viheraluesuunnittelu

Puistorakentamisen valvontaan liittyen kohteilla tehtiin aloitus- ja lopetuskatselmukset. Puistosuunnitelmia

laadittiin neljä. Päiväkotien pihakalusteet tarkastettiin ja leikkivälineiden uusimissuunnitelmat tehtiin

neljään huonokuntoisimpaan kohteeseen. Knattebon ryhmäperhepäivähoitopaikalle suunniteltiin aidattu

leikkipiha. Kaustarin koulun pihasuunnitelma viimeisteltiin. Koivuhaan koululle uusittiin leikkivälineistöä.

Kokkolan Viheralueohjelman laatiminen aloitettiin.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

83


Metsänhoito

Metsiä hoidetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla sekä metsäsuunnitelmiin

ja PEFC- sertifi kaattiin perustuen. Metsänhoito- ja metsäparannustöitä tehtiin n. 80 hehtaarillla, josta

metsän uudistamista ja täydennysviljelyä n. 7,5 ha ja kunnostusojitusta n. 10 ha. Hakkuutöitä tehtiin n.

90 ha, josta uudistushakkuita n. 5,5 ha, kaava-alueiden erikoishakkuita n. 21 ha ja kasvatus- ja energiapuuhakkuita

n. 63,5 ha. Mittaustodistusten mukainen myyty puumäärä oli n. 6175 m3, josta tukkipuuta

oli 1856 m3, kuitupuuta 3213 m3, energiarankaa 913 m3 ja polttopuuta 193 m3.

Luovutettu puumäärä on n. 65 % puuston vuotuisesta kasvusta. Hoitotyöt tehtiin kokonaan omana

työnä ja hakkuutöistä omana työnä tehtiin n. 39 %. Muille yksiköille ja kaupungin liikelaitoksille tehtiin

teknisiä raivauksia ja hakkuita mm. katu-, viemäri-, vesijohto-, sähkö- ja kaukolämpölinjoilla. Sähkölinjojen

reunapuuston hakkuuta tehtiin n. 15 km. Puiden kuntokartoitus ja hoitosuunnitelmia tehtiin 63:lle

kaupungin kiinteistölle.

Metsänhoitoon ja alueiden kunnossapitoon liittyviä työ-, työnjohto- ja asiantuntijapalveluita myytiin Kokkolan

seurakuntayhtymälle, Boliden Oy:lle, Fingrid Oy:lle ja Senaatti Kiinteistöille. Viljelysalueiden ja

kotitarveviljelypalstojen vuokrausta jatkettiin.

Työlajien laadullinen tavoite toteutui. Määrällinen hoitotyötavoite toteutui n. 80 % ja hakkuutavoite n.

103 %.

Kiinteistöt

Kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten jyrkkä nousu taittui viime vuoden aikana. Vuoden 2009 alussa joidenkin

kiinteistönhoidon hyödykkeiden kustannukset ovat jopa laskeneet.

Kokkolaan liittyneiden kuntien, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kiinteistöille määriteltiin sisäiset vuokrat vuodelle

2009, koska kiinteistöt siirtyivät keskitettyyn tilapalveluun vuoden 2009 alusta. Terveyskeskuksen

rakennukset siirtyvät keskitettyyn tilapalveluun vasta vuoden 2010 alusta.

Tilatarvesuunnittelua jatkettiin tilatyöryhmässä yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Tilatarvesuunnittelun

tavoitteena on saada kaupungin toimintojen edellyttämät tilatarpeet tyydytettyä optimaalisella

tavalla ja pyrkiä varautumaan ajoissa toiminnan muutoksiin.

Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuuden arvioinnissa ollaan mukana valtakunnallisessa

Vertti- järjestelmässä.

Siivoushenkilöstön koulutustason nostamiseen on panostettu kuluvan vuoden aikana tavoitteen mukaisesti.

Perustoiminnot on toteutettu omana työnä ja täydennetty soveltuvin osin ostopalveluilla. Kuntaliitokseen

valmistauduttiin suunnittelemalla siivousorganisaatio toimivaksi myös Kälviän, Lohtajan ja

Ullavan alueilla.

Kaupungin tilaomaisuudesta tehdyt alustavat korjausvelkalaskelmat osoittavat, että tilaomaisuudesta on

syntynyt Kokkolassa tähän mennessä noin 43 milj. euroa korjausvelkaa. Laskelmat osoittavat lisäksi, että

kaupungin tilaomaisuuden vuosikuluma on tällä hetkellä noin 4,4 milj. euroa/vuosi. Peruskuntoarvioista

laaditun yhteenvedon mukaan kiinteistöjen peruskorjauksiin vuosina 2002 – 2008 olisi pitänyt käyttää

keskimäärin noin 5 milj. euroa / vuosi.

Kiinteistöihin osoitetut määrärahat ovat viimeksi kuluneina vuosina olleet noin puolet tarpeesta, minkä

vuoksi kiinteistöjen korjausvelka on edelleen kasvussa. Viime vuonna peruskorjausten painopisteenä

on ollut ilmanvaihdon tehostaminen.

84 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kaupungin tilaomaisuus vuoden 2008 lopussa:

kerrosala 169 086 m 2

huoneistoala 165 250 m 2

bruttoala 194 749 m 2

-

-

-

-

-

tilavuus lämmin 800 809 m³

tilavuus kylmä 70 733 m³.

Ulkopuolelta vuokrattujen tilojen pinta-ala oli 22 327 m 2 , mistä pääosan muodostavat Pikiruukin kasarmista

vuokratut tilat, Koivuhaan koulun ja päiväkodin vuokratilat, Kuusikummun ja IVG-Polarin vuokratilat.

Rakentaminen

Merkittävin rakennushanke oli Hollihaan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen käynnistyminen kesällä.

Muita koulupuolen hankkeita olivat tilaelementtiratkaisuina toteutetut Kaustarin pienten oppilaiden koulun

ja Isonkylän koulun laajennusosan valmistuminen syyslukukauden alkuun. Öjan koulun vanhassa osassa

tehtiin lattioiden ja putkistojen peruskorjaus sekä toiminnallisia muutoksia. Ruotsalaisen yläasteen ja

lukion vesikatosta korjattiin osa ja hissin modernisointi käynnistyi joulukuussa. Mäntykankaan koulun

pihatyöt tehtiin loppuun. Kiviniityn koulun ruokalarakennuksen ikkunat uusittiin ja lahovauriot ikkunoiden

alapuolisilta osilta korjattiin.

Perusturvan tärkeimmät hankkeet olivat Ruotsalaisen päiväkodin peruskorjauksen valmistuminen helmikuussa

sekä pihatöiden toteuttaminen kesätauon aikana. Halkokarin päiväkodin ilmanvaihtokone ja

automatiikka uusittiin ja Englantilaisen päiväkodin vesikatto maalattiin ja pääovi uusittiin.

Tervarannan asunnoissa toteutettiin keittiöremontti ja päärakennuksessa sijaitsevista varastotiloista

tehtiin kotipalvelulle sosiaali-, työ- ja kokoontumistiloja.

Roosintalon näyttelytiloihin asennettiin Argon -sammutusjärjestelmä ja turvajärjestelmät uusittiin. Järjestelmien

uusimisen yhteydessä tehtiin muutoksia mm. näyttelytilan ja konservaattorin työtilojen huoneratkaisuihin

ja valaistukseen sekä 2. kerroksen seinäpinnat ja katot maalattiin. Museokorttelin rakennusten

peltivesikatot maalattiin ja puujulkisivujen lahovauriot korjattiin ja maalattiin. Rapatut julkisivut korjattiin,

Näyttelyhallin rappaus uusittiin kokonaan ja julkisivut maalattiin. Suolamakasiinin julkisivut paikkarapattiin

ja julkisivut maalattiin osittain. Kotiseutumuseon päärakennuksen katto uusittiin ja tehtiin lahokorjauksia

mm. räystäsrakenteen osalta.

Jäähallin vesikaton loivan lappeen korjaustyöt ja liikuntalautakunnan hankkiman uuden tulostaulun

asennustyöt suoritettiin.

Teatterin valaistusjärjestelmään saatiin valtion avustus ja hankkeesta toteutettiin puolet talousarvion

mukaisesti. Hanke jatkuu vuonna 2009. Syksyllä 2007 käynnistynyt varikon konehallin rakennushanke

valmistui huhtikuussa. Kaupungintalon korjauksina toteutettiin mm. kaupunginhallituksen kokoushuoneen

pintamateriaalien ja AV-laitteiden uusiminen sekä kiinteistöautomatiikan uusiminen D-siipeen.

Suunnittelutöistä merkittävimmät olivat Hollihaan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelutyö

sekä Villan koulun peruskorjauksen luonnossuunnittelu. Molemmissa kohteissa arkkitehtisuunnittelu toteutettiin

omana työnä. Honkaharjun vanhainkodin hankesuunnittelussa tutkittiin konsultin avustamana

varsinaisen suunnittelutyön pohjaksi olemassa olevan rakennuksen peruskorjausmahdollisuutta toiminnallisuuden

kannalta. Kokkolanseudun opiston kunto- ja rakenneselvitys peruskorjauksen hankesuunnittelua

varten valmistui elokuussa. Jalkapallostadionin hankesuunnitelmat valmistuivat keväällä 2008.

Työohjelman ulkopuolisissa hankkeissa tekninen palvelukeskus on ollut mukana suunnittelu- ja rakennuttamistehtävissä

Drakenin talon pää- ja piharakennusten maalaus- ja korjaustöissä.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

85


Asuntotuotanto

Valtuuston 20.2.2006 hyväksymässä asuntopoliittisessa ohjelmassa on tavoitteeksi asetettu 210 asunnon

vuosittainen tuotanto.

Tavoitteellinen jakauma ohjelmakaudella on määritelty seuraavasti:

- vuokra-asunnot 40 asuntoa vuodessa

- omakotitalot 110 asuntoa vuodessa

- omistus / osaomistusasunnot 60 asuntoa vuodessa

Vuonna 2008 asuntotuotanto toteutui seuraavasti:

- omakotitalot 166 asuntoa

- omistus / osaomistusasunnot 106 asuntoa

yhteensä 272 asuntoa

Asuntotuotannon kokonaismäärä kasvoi hieman vuodesta 2007, mikä johtui vilkkaasta kerrostalotuotannosta.

Kerrostaloasuntoja valmistui 99. Omakotitaloja valmistui edelleen runsaasti. Vuokra-asuntoja

ei valmistunut vuonna 2008.

Asuntotuotanto/väestönkehitys

900

kpl

850

800

750

700

650

600

550

500

normaalit vuokra-asunnot

opiskelija-asunnot

korkotukilainoitetut vuokra-asunnot

asuntotuotanto yhteensä

väestön muutos

asuntotuotantotavoite

ASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN

TAVOITE 210 ASUNTOA/VUOSI

450

400

350

300

250

V

200

150

100

50

0

-50

-100

-150

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

86 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Yhteenvetona voidaan todeta, että asuntotuotannon kokonaisvolyymi ylitti valtuuston asettaman tavoitteen,

mutta myönnettyjen rakennuslupien perusteella voidaan ennakoida että vuoden 2009 asuntotuotanto

tulee pienenemään arviolta puolella.

Valtionlainoitettujen vuokratalojen käyttöaste on vuoden aikana ollut hyvä.

Henkilöstö

Teknisen palvelukeskuksen henkilöstöresurssit olivat vuoden 2008 aikana henkilötyövuosiksi muutettuna

yhteensä 315 henkilötyövuotta.

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN HENKILÖTYÖVUODET v. 2006 - 2008

Vuonna 2006 yht. 310,68

Vuonna 2007 yht. 315,03

Vuonna 2008 yht. 315,01

200

150

2006 2007 2008

100

50

0

HALLINTOPALVELUT YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT TILAPALVELUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖPALVELUT

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ta Ta-muutos Muutettu Tp Ero

1 000 € 2008 Ta 2008

Toimintatuotot 24 302 0 24 302 24 820 -518

Toimintakulut -25 884 -645 -26 529 -26 823 293

Toimintakate -1 582 -645 -2 227 -2 002 -225

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

87


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille yhdyskunnan rakentamiseen

ja ylläpitoon liittyvät palvelut, kuten:

- huolehtia kaupungin ympäristön laadusta

- huolehtia kaupunkikuvasta ja viihtyisyydestä

- huolehtia kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Tavoite

Lautakunnan tehtävänä on omalla toiminnallaan tukea koko kaupungin strategian toteuttamista ja

keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Lautakunta pyrkii kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden

lisäämisellä aikaansaamaan positiivisen kehityksen asumis- ja yritystoiminnassa sekä työllisyydessä.

Tässä keskeisiä vaikuttamiskeinoja ovat kaupunkiympäristön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen

korkea taso, tonttien hyvä saatavuus, kestävän kehityksen edistäminen, luonto- ja ympäristöarvojen

säilyttäminen sekä viranomaistoimintojen tehokkuus ja joustavuus.

Organisaatio

Teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä

hoitaa tekninen palvelukeskus. Tekninen palvelukeskus jakaantuu tehtävien mukaan kolmeen vastuualueeseen:

- kaupunkiympäristön vastuualue, jonka tehtäviä ovat: kaavoitus-, rakennusvalvonta-, ympäristö-,

kaupunkimittaus-, maapolitiikka- ja kartta-, paikkatieto- sekä puisto- ja vihersuunnittelupalvelut

- yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue, jonka tehtävinä ovat yhdyskuntatekninen suunnittelu

ja rakentaminen, kunnossapito, keskusvarikko, puistot ja liikuntapaikat

- tilapalveluiden vastuualue, joka huolehtii kaupungin toimitiloista ja asuntoasioista.

Yleistä menneestä ja tulevasta

Vuonna 2008 tekninen hallinto osallistui Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntaliitoksen valmisteluun

minkä vuoksi joitakin asetettuja tavoitteita ei saavutettu. Toimialan tehtävät ja talousarvion perusteella

laadittu työohjelma onnistuttiin pääsääntöisesti kuitenkin toteuttamaan. Energiaan liittyvät määrärahat

ylittyivät niukasti maailmanlaajuisen suhdannetilanteen vuoksi.

Vuotta 2009 leimaa Suur-Kokkolan toiminnan vakiinnuttaminen. Aluksi on tärkeintä saada arki toimimaan

mahdollisimman hyvin. Sen jälkeen on syytä paneutua yhteisen Kokkolan kehitystyöhön.

Kaavoituspalvelut

Kaavoituspalvelujen tulosyksikkö jakautuu yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen toimintayksiköihin.

Yleiskaavoitus tapahtuu kaupunginhallituksen alaisuudessa. Kaupunginhallitus päättää kaikkien

kaavojen laatimisesta ja vuosittaisesta kaavoituskatsauksesta, joka toimii kaavoituksen työohjelmana.

Rakennus- ja ympäristölautakunta huolehtii asemakaavoituksesta. Poikkeamislupapäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

tehdään hallinto- ja toimintasäännöissä määritellyllä tavalla.

Kaavoituspalvelujen työtehtävissä on vielä näkynyt vuonna 2003 alkanut vilkas asuin- ja työpaikkarakentaminen,

vaikka rakentamisen huippusuhdanne on tältä erää ohi. Asuntotonttien kysynnän väheneminen

mahdollistaa asemakaavoitetun tonttireservin kasvattamisen tavoitetasolle. Yritysrakentamisessa keskeiset

asemakaavoitusta edellyttävät hankkeet ovat toteutumassa. Kuntaliitoksen vuoksi on liitosjärjestelyjen

yhteydessä valmisteltu vuoden 2009 kaavoitusohjelmaa ja kaavoituskatsausta. Kaavoituskatsausta

ylläpidetään kaupungin uusituilla www-sivuilla.

88 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Yleiskaavoitus

Yleiskaavoitusta koordinoi ja ohjaa kaupunkisuunnitteluryhmä ja yleiskaava-asioita valmistelee kaupunginjohtajan

nimeämä maankäyttöryhmä. Yleiskaavoituksessa päätyönä on ollut Öjan ja Rödsö-Möllerin

rantayleiskaavaa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa. Trullevinniemen ja Harrinniemen huvila-asutusta

käsittelevä rantayleiskaavatyö on viimeistelty ja tulossa hallinnolliseen käsittelyyn vuoden

2009 aikana.

Kantakaupungin yleiskaava 2030:n laatiminen on käynnistetty loppuvuodesta 2006 ja tavoitteellinen

valmistumisvuosi on 2010. Vuonna 2008 on laadittu perusselvityksiä.

Maaseutuasutuksen vaiheyleiskaava on tulossa hallinnolliseen käsittelyyn. Suurteollisuusalueelle on

laadittu tavoitesuunnitelmaa yhdessä satamalaitoksen ja alueen yritysten kanssa, ja sen pohjalta on

käynnistynyt asemakaavojen tarkistaminen ja laatiminen.

Asemakaavatyöt

Asemakaavatöitä valmistui vuoden aikana 18. Vuoden lopussa oli valmisteilla eri vaiheissaan runsaat

40 asemakaavatyötä. Vuoden aikana saivat lainvoimat uuden Citymarketin ja Rautatienkadun asemakaavamuutokset,

joista oli valitettu.

Merkittävimpiä asemakaavatöitä ovat olleet asuntomessualueen asemakaava ja ns. Niemen tontin asemakaavamuutos,

josta alueellinen ympäristökeskus on jättänyt kaupungille oikaisukehotuksen ja josta

on jätetty myös kaksi valitusta.

Uusia omakotitontteja on asemakaavoitettu noin 170 ja näiden ohella yhtiömuotoisia asuntokortteleita

pientalorakentamiseen. Uusia työpaikka-alueiden korttelialueita asemakaavoitettiin yli 20 hehtaaria.

Asemakaavoja valmistui talonrakennusta ja muita rakennushankkeita varten. Näitä olivat PortTower,

Hollihaan koulu ja Chydenia Centerin viimeinen vaihe kortteliin 1-2. Ykspihlajan Potinrannan–Sahanniemen

yleisasemakaava valmistui.

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvat

Vireillä olevia Kyläasutuksen vaiheyleiskaavaa ja Rantayleiskaavaa on voitu käyttää perusteena lupia

puollettaessa. Suunnittelutarve- ja poikkeamislupien viime vuosien kehitys on esitetty seuraavassa

taulukossa.

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

kpl 95 91 93 86 94 108 124 114 92

Maapolitiikka

Tulossa oleva taantuma alkoi näkyä jo vuoden 2008 loppupuolella omakotitalotonttien luovutusmäärissä.

Kaikkiaan luovutettiin 63 uutta tonttia, joista 42 myytiin ja 21 vuokrattiin. Eniten taantuma näkyi syksyn

2008 omakotitalotonttien varauksissa. Syksyn yhteishaussa varauksia tuli vain noin 20.

Lähes kaikkia tontteja kyettiin luovuttamaan heti kysynnän mukaan. Kaupungin luovuttamat AP- ja A-

tontit (2377 k-m2) olivat uusilla pientaloalueilla. Liike- ja teollisuustonttien luovutus (68288 k-m2) kasvoi

edellisestä vuodesta, vaikka Heinolan hankkeiden aikataulut venyivät yhä.

Maata hankittiin 111,3 hehtaaria, josta vesialuetta oli 89 hehtaaria. Merkittävä osa maasta, 20,5 hehtaaria,

oli raakamaata, jota tullaan käyttämään tulevaisuudessa yhdyskuntarakentamiseen. Maanhankintamenot

olivat 0,71 milj. euroa.

Maanmyyntitulot olivat 2,45 milj. euroa, josta aikaisemmin vuokralla olleiden tonttien osuus oli 0,36 milj.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

89


euroa. Tonttien vuokratulot kasvoivat hieman, 1,36 milj. euroon. Nettotulot laskivat 3,10 milj. euroon,

mutta vuosien 2006–2007 suuremmat nettotulot johtuivat aiemmin vuokrattujen tonttien suurista myyntimääristä.

Työpaikka-alueiden teollisuus- ja varastotonttien hintoja tarkistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä

19.5.2008.

Maanhankinnan ja luovutuksen talouskehitys vuosilta 1986–2008 ilmenee alla olevasta kaaviosta.

Maanhankinnan ja luovutuksen talous 1988 - 2008

4 000 000

3 500 000

3 000 000

HANK.MENOT

MYYNTITULOT

VUOKRATULOT

NETTOTULOT

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Kaupunkimittauspalvelut

Vuoden 2007 vilkkaana jatkunut rakentaminen ja tontinmyynti näkyivät kaupunkimittauspalvelujen toiminnassa

ja tuloksissa joiltakin osin vielä vuonna 2008.

Kaupunkimittauspalvelut jakautuu kahteen toimintayksikköön, kiinteistönmuodostuspalveluihin ja maastomittauspalveluihin.

Kiinteistönmuodostuspalvelujen päätehtävänä on vastata asemakaavan toteuttamisen

edellyttämistä tonttijakojen laatimisista ja niistä aiheutuvista kiinteistötoimituksista. Kiinteistönmuodostuspalvelujen

tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia kiinteistörekisterin sekä rakennus- ja huoneistorekisterin

ylläpidosta. Tonttijakojen ja lohkomisten määrissä palattiin muutaman vilkkaamman vuoden jälkeen

vuoden 2005 tasolle. Yleiset alueet on muodostettu kiinteistöiksi sitä mukaa, kuin niitä kaavoituksen

kautta on laadittu. Rakennuslupa- ym. karttojen myynti on säilynyt likimain edellisten vuosien tasolla.

Kuntaliitokseen liittyen Lohtajan kirkonkylän ja Marinkaisten pohjakartta saatiin vietyä syksyn aikana

kaupungin järjestelmään.

Maastomittauspalveluiden työajasta suurin osa, 26 %, kului paikalleen mittauksiin, joista suurimpina

hankkeina voidaan mainita asuntomessualueen alustavat paalutukset ja Rytimäen sekä Kuusimäen

asuntoalueiden katujen ja tonttien maastoon merkinnät. Loppuvuodesta maastomittauspalveluja työllisti

runsaasti vt 8 - Satamatien liikenneympyrän mittaustyöt.

Rakennusvalvontaan liittyviä mittauksia suoritettiin 330 rakennukseen, mikä muodosti 21 % työajasta.

Vilkkaiden kuluneiden vuosien seurauksena sijaintikatselmusten määrä nousi edellisvuosista.

90 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Suurin lisäys suoritteissa tapahtui kuitenkin maaperäselvityksissä. Suurin yksittäinen hanke oli asuntomessualueen

maaperätutkimukset, joista tehtiin yli sata maaperäanalyysiä.

Suoritteita: 2004 2005 2006 2007 2008

Tonttijakoja 48 36 65 56 38

Kiinteistötoimenpiteitä 62 89 137 150 84

- tontin lohkomisia / tontteja 44/99 50/104 74/235 78/191 53/85

- yleisen alueen lohkomisia 9 35 40 50 18

- rasitetoimituksia 4 4 6 4 3

Rakennuspaikan merk. 240 285 259 238 211

Sijaintikatselmuksia 84 86 65 69 85

Maaperäselvityksiä 590 333 250 355 599

Uudiskartoitusta ha 75 80 72 49

Paikkatieto- ja karttapalvelut

Internetin ja intranetin muutos- ja kehitystyö

Internetsivujen päivityssiirto uuteen julkaisujärjestelmään aloitettiin maaliskuussa ja uudet sivut julkaistiin

2.4.2008. Sivut julkaistiin ensin suomenkielisinä ja sisällöntuottajat pyrkivät tuottamaan oman aikataulunsa

mukaisesti myös ruotsinkieliset sivut.

Vuoden lopussa lisättiin liittyvistä kunnista tulevien uusien henkilöiden yhteystietoja Internet-sivuille.

Varsinaisia sisällöltään uusia sivuja tulee vain vuokratalokohteisiin. Liittyvien kuntien vanhat internetsivut

lakkasivat toimimasta 1.1.2009. Vanhoilta, poistuvilta sivuilta siirretään vielä kevään aikana esim.

pöytäkirjat. Pääasiassa asiat sulautetaan Kokkolan nykyisiin sivuihin.

Syyskuussa käynnistyi Intranetin uusimisprojekti. Intra toteutetaan Navigo-julkaisujärjestelmällä. Intran

uusimiseen liittyen henkilöstöyksikkö järjesti koulutuspäivän.

Osoiteasiat

Osoitenumeroita on määritetty aikaisempien nimistötoimikunnan päätösten pohjalta loma-asunnoille.

Saarien loma-asuntojen osoitteistaminen on edelleen kesken. Samannimiset saarten nimet käsiteltäneen

kevään 2009 aikana. Nimistötoimikunta kokoontui vuoden aikana nimiasioihin liittyen kuusi kertaa.

Kevään 2008 aikana käynnistettiin kuntaliitosalueen samannimisten teiden ja katujen selvitystyö. Toukokuussa

osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa varten koottiin kaikkien 1800 asianosaisen yhteystiedot

väestötieto- (VTJ) ja kiinteistötieto- (KTJ) palveluista. Uusia osoitteita määriteltiin kuntaliitostilanteessa

729.

Loma-asuntojen osoitteistamisen sekä kuntien osoitejärjestelmien muiden puutteiden ja mahdollisten

virheiden korjauksen tuloksena on valmisteltu Lohtajan alueelle noin 450, Kälviälle noin 660 ja Ullavaan

noin 120 uutta tai korjattua osoitetietoa.

Fotogrammetriset työt

Ortoilmakuvaus

Kuntaliitosalueiden kunta- ja kyläkeskusten rakennetuilta alueilta hankittiin ortoilmakuvaus, jolla turvataan

suunnittelijoille liitosalueiden ensikäden maastoinformaatio. Liittyvien kuntien kartta-aineistot osoittautuivat

sisällöllisesti ja päivityksiltään vaihteleviksi. Ortokuvaus korvaa pohjakarttojen puutteita suunnittelussa.

Kaiken kaikkiaan kuvaus käsitti noin 360 km 2 alueen.

Toimintakertomus 2008

91

Kokkolan kaupunki


Laserkeilaus

Kesällä hankittiin n. 35 km 2 alueelta laserkeilausaineisto, josta valmistetaan myöhemmin mm. maasto-,

maanpinta- ja korkeusmalleja, sekä kaupunkimalleja. Kokonaisuudessaan aineisto käsittää lähes miljardi

(950 milj.) pistettä. Aineistolla voidaan täydentää myös kaavan pohjakarttaa. Tämä laserkeilausaineiston

hyödyntämistyö ajoittuu vuodelle 2009. Aineistoa on jo varattu mm. tulevan asuntomessualueen

suunnittelua varten.

Pictometry

Syksyllä allekirjoitettiin hankintasopimus ns. pictometry-kuvauksesta. Kuvausalue käsitti n. 48 km 2 kaupungin

rakennettua aluetta. Aineistoon tehtiin kolmen vuoden (2009-2011) käyttöoikeuslisenssi. Hankinta

tukee suunnittelua tarjoamalla monipuolisen ja havainnollisen ns. viistoilmakuvaston teknisen viraston

käyttöön ja se on tukena hyödynnettäessä laserkeilausaineistosta tehtävää mallinnusta.

Kartastotyöt

Loppuvuodesta solmittiin yhdistelmäjohtokartta-aineistojen käyttöoikeussopimus, jonka allekirjoittivat

Kokkolan Energia, Kenet Oy, Kokkolan Vesi ja Kokkolan Puhelin. Neuvottelut uusien johtolaitosten

saamiseksi mukaan sopimukseen on myös aloitettu. Johtotietojen julkaisua WebMapissa testattiin, kun

em. laitosten aineistot saatiin käyttöön.

Internet-karttapalveluun (IKP) tehtiin osoitteistamistyön edellyttämät muutostyöt. Mm. Kokkolaan liittyvien

kuntien omat palvelut yhdistettiin Kokkolan palvelun alle. Ulkoilukarttapalvelun (UKP) laajennustyöt kuntaliitosalueille

aloitettiin myös loppuvuodesta. Kokkolan internet-pääsivuilla julkaistuun latu- ja jääkenttien

kunnossapitotietopalvelun toteutukseen osallistuttiin tarjoamalla liityntä em. ulkoilukarttapalveluun.

Paikkatietoanalyysit

Terveyskeskukselle tehtiin väestön ikärakenneselvitys sairaanhoitopiireittäin sekä eri aluejaoilla. Lisäksi

terveyskeskukselle tehtiin katunimilistaus (sekä osoitepistelistaus) sairaanhoitopiireittäin. Sivistystoimelle

tehtiin Rytimäen ja Halkokarin koulupiirin alueella vuosina 2002-2007 syntyneiden poiminta. Sivistyskeskuksen/päivähoidon

tarpeisiin koottiin Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan vuosina 2002-2003 syntyneiden

lasten osoitelista. Jätehuoltolautakunnalle selvitettiin Ullavan koti- ja vapaa-ajan jätehuoltopisteiden

osoitetietoja. Väestörekisterikeskuksen (VRK) kanssa tehtiin vaalitietoihin liittyvää yhteistyötä.

Kopiolaitos

Kopiolaitoksen toiminta lisääntyi määrällisesti noin 40 % edellisvuosiin (2006-2007) verrattuna. Tähän vaikutti mm. väritulostuksen

kasvu, Hollihaan koulun piirustuskopiointi sekä 0,5 henkilön lisätyöpanos. Kopiolaitokseen hankittiin mm. uusi väritulostin

sekä vaihdettiin tehokkaampi värilaser-tulostin.

Muuta

Yksikkö toimi myös teknisen kuntaliitostyöryhmän alaryhmänä tehtävänään osoite- ja kartta-asioiden

hoitaminen kuntaliitostilanteessa. Alaryhmä kokoontui vuoden aikana muutaman kerran ja hoiti osoitemuutosasiat

sekä aineistosiirrot yhteistyössä liittyvien kuntien teknisten, em. asioista vastaavien henkilöiden

kanssa. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun, Centria-kehitysyksikön kanssa tehtiin yhteistyötä

internetkarttapalvelun kehittämisessä. Ulkoilukarttapalvelun käyttöliittymää kehitettiin ja modernisoitiin

hyödyntämään tehokkaampaa tekniikkaa.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaupungissa tapahtuvaa rakennustoimintaa yleisen edun

kannalta. Tavoitteena on kaupunkikuvan sekä rakennetun ympäristön kehittäminen ja parantaminen.

92 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Muuna keskeisenä tavoitteena on järjestää rakentamisen tehokas ohjaus, neuvonta ja valvonta.

Rakennuslupien määrä väheni selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. Lupien kerrosala oli kuitenkin

edellisvuotta selvästi suurempi suurien liikerakennushankkeiden johdosta. Myönnettyjä rakennuslupia

oli 358 (459 vuonna 2007), uudis- ja lisärakennusten kerrosalan ollessa 82634 k-am 2 (71048 k-am2 ).

Pientalorakennuslupia myönnettiin 84 (135), joissa asuntoja oli 88 (149). Pientaloja valmistui 144 (157),

joissa asuntoja oli 164 (171). Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin vuoden aikana 1906, joista

käyttöönotto- ja loppukatselmuksia oli 721. Keskeneräisiä rakennuslupakohteita oli vuoden lopussa

1880 (1991).

Yleisvalvonnassa keskityttiin edelleen luvattoman rakentamisen selvittämiseen, ja rauenneiden lupien

lopputarkastuksia jatkettiin tehostetusti.

Rakennusvalvontataksaan tehtiin vuoden alussa tarpeelliset tarkistukset ja korjaukset.

Kuntaliitoksen valmistelutyö vei runsaasti työaikaa. Työ toteutettiin huolella, jotta järjestelmä toimisi

kitkatta heti vuoden alusta.

SUORITTEET 2005 2006 2007 2008

Rakennus- ja toimenpidelupia 635 613 576 491

Purkulupia ja ilmoituksia 23 15 21 16

Maisematyölupia 1 2 4 -

Rak.järj. mukaisia ilmoituksia 10 9 9 13

Rakennusrasitteita 5 5 -

Toimenpidekehotuksia - 29 32 -

Työnjohtajien

hyväksymispäätöksiä 740 706 656 579

Hylättyjä lupapäätöksiä - 2 5 1

Aloituskokouksia 248 228 254 178

Rakennuslupiin liittyviä

katselmuksia ja tarkastuksia

(ei koske toimenpidelupia) 1494 1596 1946 1906

Ympäristöpalvelut

Yleistä

Ympäristöpalveluiden tulosyksikön tehtävät koostuvat ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen käytön lupaja

valvontatehtävistä (viranomaistoiminta) sekä ympäristönsuojelun edistämistehtävistä mm. luonnonsuojelun,

luonnonvirkistyskäytön, maankäytön suunnittelun sekä ympäristötiedottamisen ja -kasvatuksen

alalla. Tulosyksikkö jakautuu ympäristölupa- ja luonnonsuojeluasioiden toimintayksiköihin.

Vuoden merkittävimpiä hankkeita olivat Kokkolan ympäristöraportin 2007 sekä laajan alueellisen bioindikaattoritutkimuksen

valmistuminen. Lisäksi valmistauduttiin kuntaliitokseen.

Ympäristövaikutusten arviointihankkeena (YVA) käynnistyi EkoKem-palvelut/teollisuusjätteen käsittelyja

kierrätyshanke. Valmistelussa olivat Ekogas/biokaasuhanke sekä Finngrid/voimalinja (Ventusneva-

Muhos).

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

93


Lupa-asiat ja valvonta

Lupa-, ilmoitus- ja lausuntoasioiden määrä oli suunnilleen edellisvuoden tasolla.

2005 2006 2007 2008

Ympäristölupa 4 4 4 16

Jätevesien johtamislupa 70 56 46 23

Meluilmoitus 34 30 27 25

Ruoppausilmoitus 33 25 17 12

Kehotukset ja valvonta-asiat 52 42 64 50 (7)

Reklamaatiot 100 120 135 115

Lupapäätös (muut) 9 18 20 28

Lausunnot / vastineet 11 11 19 8

Nitraattidirektiivin mukainen

ilmoitus

23 27 18 19

Ympäristönsuojelulain asteittainen täytäntöönpano etenee asteittain ja toimialoittain.

Ilmanlaadun tarkkailussa toteutettiin Kokkolan alueen ilmanlaadun tarkkailusuunnitelma vuosille 2007-

2011. Tarkkailuun sisältyvät jatkuvatoimiset mittaukset sekä bioindikaattoriselvitys sekä lisäksi Kokkolan

ilmanlaadun internetsivut, joista voi nähdä ilmanlaatutiedot reaaliajassa. PAH-selvitys käynnistettiin.

Wise-hankkeessa selvitetään langattomien tiedonsiirtoverkkojen käyttämistä melumittauksissa ja -selvityksissä.

Yhteistyöhankkeet

Ympäristöpalvelut osallistui aktiivisesti kaupungin työllistämishankkeisiin. Yhteistyössä ylläpidettiin ympäristöauditointi-

ja ulkoilureitti- sekä luontohanketoimintaa.

Kansainvälisistä yhteistyöhankkeista merkittävimmät olivat Merenkurkun neuvoston ympäristöyhteistyöhankkeet

Interreg-rahoituksen turvin sekä Itämeren piirissä Interreg-III rahoituksella toteutettu Astrahanke

(ilmastomuutokseen sopeutuminen kaupunkisuunnittelussa). Ilmastomuutoksesta ja muutokseen

sopeutumisesta tiedotettiin aktiivisesti yhteistyöryhmiä.

Ympäristöyhteistyö Fushunin ystävyyskaupungin kanssa jatkui informaatiovaihdolla ja ilmanlaadun bioindikaattoreita

koskevan yhteistyöhankkeen toteutuksella sekä erillisen raakavesihankkeen suunnittelulla.

Yhteistyöhanketta Ilalan (Tansania) kanssa selvitettiin.

Kuntien ympäristönsuojelun kustannus- ja vaikuttavuus Kuva-hanke käynnistyi. Kuva-hankkeessa

nivotaan yhteen ympäristötilinpäätös, Kokkolan Agendan indikaattoreiden teksti- ja numero-osat sekä

Kokkolan ympäristöntila -raportointi.

Pohjaveden suojeluasioihin liittyviä hankkeita oli vireillä useita, joista merkittävimmät ovat GTK:n laatima

geologisen rakenteen selvitys, pohjavesialueen suojelusuunnitelma (Possu) sekä pohjavesialueen

yhteistarkkailu, joka käynnistyy vuoden 2009 alussa.

Pilaantuneiden maa-alueiden merkittävimpiä hankkeita olivat Patamäen maankaatopaikan selvitykset

sekä Santahaan alueen vanhojen ampumaratavallien kunnostus.

Kokkolan Suurteollisuus ry:n toiminnan käynnistyttyä on myös aloitettu laajamittainen ympäristönsuojeluyhteistyö

suurteollisuuden kanssa.

Alustava hankesuunnitelma laadittiin happamien sulfaattimaiden vaikutuksista Perhonjoen veden laatuun.

94 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Luonto ja virkistyskäyttö

Perhonjoen alaosan ja merialueen kalatalouden ja kalastuksen kehittämishanke jatkui kaupungin,

Kruunupyyn kunnan, kalastusosakaskuntien ja TE-keskuksen yhteistyönä. Perhonjokisuun kalaväylän

hakemusasia laitettiin vireille maanmittaustoimituksena.

Kokkolan saariston Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta alkoi Länsi-Suomen

ympäristökeskuksen ja kaupungin yhteistyönä. Hanke toteutetaan 2008-2010 laajaan osallisuuteen

perustuen.

Kokkolan ulkoilureittien ylläpitoon, hoitoon ja kehittämiseen osallistuttiin aktiivisesti yhteistyössä puistot

ja liikuntapaikat -tulosyksikön, liikuntapalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Perinnebiotooppien hoitoa ja laidunnusta jatkettiin maatalouden ympäristönhoitorahoituksella Rummelö-

Harrbådan lintuvesillä yli 30 hehtaarin alueella. Laajalahden lintuvesillä osallistuttiin luonnonhoitohankkeen

toteutukseen neljän hehtaarin alueella yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Ympäristökasvatus ja ympäristötiedottaminen

Ympäristöpalvelut osallistui edelleen luontokoulu Villa Elban toiminnan tukemiseen. Osallistuttiin LSU:

n alueen alueelliseen ympäristökasvatusfoorumin ja useisiin yleisötapahtumiin. Lokakuussa järjestettiin

kansainvälinen ilmastomuutosasioihin keskittynyt Astra-kongressi Kokkolassa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ta Ta-muutos Muutettu Tp Ero

1 000 € 2008 Ta 2008

Toimintatuotot 2 274 0 2 274 2 342 -68

Toimintakulut -3 324 -249 -3 573 -3 528 -45

Toimintakate -1 050 -249 -1 298 -1 186 -113

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

95


PELASTUSLAUTAKUNTA

Vuosi 2008 oli Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen viides toimintavuosi alueellisena

pelastustoimena. Pelastuslaitos tuotti lakisääteiset pelastustoimen palvelut 15 kunnan alueelle

– 101 821 asukkaalle – sekä sairaankuljetuspalvelut viidelle pelastusalueen kunnalle.

Alueen pelastustoimesta vastuullisena monijäsenisenä toimielimenä toimi yksitoistajäseninen ylikunnallinen

pelastuslautakunta, joka kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä, lakisääteisen tarkastusvelvollisuuden piiriin kuuluvia, kerran vuodessa

tarkastettavia kohteita tarkastettiin 976 (97,6 % tavoitteesta) ja kerran kymmenessä vuodessa

tarkastettavia kohteita tarkastettiin 2 289 (78,7 % tavoitteesta). Valistus- ja neuvontatoiminta tavoitti noin

20 000 henkilöä: tavoite ylittyi moninkertaisesti. Muut tarkastukset ja katselmukset kyettiin toimittamaan

palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Palo- ja pelastushälytyksiä oli 2 294, jossa on laskua 0,56 % edelliseen vuoteen verrattuna. Onnettomuuskohteista

52 % saavutettiin alle 6 minuutissa, 81 % alle 10 minuutissa ja 96 % alle 20 minuutissa.

Toimintavalmiusaikojen ylityksiä oli 2 % (edellisenä vuonna 3 %). Pelastuslaitoksen keskimääräinen

toimintavalmiusaika oli kertomusvuonna 7 minuuttia 12 sekuntia, parannusta edelliseen vuoteen verrattuna

oli 19 sekuntia.

Sairaankuljetustehtäviä oli 8 640, jossa on lisäystä 13 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Pelastuslaitos pysyi kaupunginvaltuuston päättämässä talousarvioraamissa laitoksen käyttömenojen

ollessa 5 857 295 €, kasvua edelliseen vuoteen oli 3,94 %.

PELASTUSLAUTAKUNTA

Ta Ta-muutos Muutettu Tp Ero

1 000 € 2008 Ta 2008

Toimintatuotot 8 586 0 8 586 7 705 882

Toimintakulut -8 586 0 -8 586 -7 705 -882

Toimintakate 0 0 0 0 0

96 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


2.2.LIIKELAITOSTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

KOKKOLAN ENERGIA

Tuottaa, ostaa sekä myy sähköä ja

kaukolämpöä sekä vuokraa

siirtoverkkoa ja myy palveluita

Liikevaihto yhteensä 38 532 166 €

- energian myynti 34 252 166 €

- talous/hallinto/verkkovuokra 2 500 000 €

- asennusmyynti 1 780 000 €

Liikevaihto yhteensä 32 332 764,83 €

- energian myynti 29 912 878,59 €

- talous/hallinto/verkkovuokra 2 958 997,33 €

- asennusmyynti 1 460 888,91 €

Tilikauden voitto 1 937 037 €

Peruspääoman tuotto 3 880 248 €

Yhteensä 5 817 285 €

Tilikauden voitto 1 447 960,57 €

Peruspääoman tuotto 3 655 174,78 €

Yhteensä 5 103 135,35 €

Toiminnassa otetaan huomioon

tasapainoisesti saatavuuden, ympäristön ja

talouden vaatimukset. Erityinen tavoite

suunnittelukaudella on energialaitoksen

myönteisen kehityksen takaavan

toimintatavan löytäminen ja kehityksen

edellyttämien investointien suunnittelu.

Toiminnan laatutavoitteet toimitusvarmuuden ja ympäristönäkökohtien

osalta saavutettiin tyydyttävästi. Energialiiketoiminnan tulostavoite ei

täyttynyt, mutta jakeluverkon vuokratulot ylittivät budjetoidun.

Liikelaitoksen sisäisen toiminnan kehittämistavoitteita ei saavutettu.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

97


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

Kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti

huolehtia toiminta-alueellaan häiriöttömästä

vedenhankinnasta, puhdistuksesta

ja jakelusta sekä viemäröinnistä ja

jäteveden käsittelystä

KOKKOLAN VESI

Kuluttajille jaettava veden tulee täyttää sosiaali- ja

terveysministeriön talousvesiasetuksen laatuvaatimukset

Puhdistetun jäteveden tulee täyttää vesioikeuden

asettamat lupaehdot.

Laatuvaatimukset ja –suositukset saavutettiin. Sataman

alueella ajoittain lieviä ongelmia talousveden kohonneiden

rautapitoisuuksien vuoksi, ongelmat hoidettiin verkoston

huuhtelulla.

Jätevedenpuhdistuksessa saavutettiin kaikki lupaehdot

vain kolmannella vuosineljänneksellä. Ensimmäisessä neljännesvuositarkkailuissa

lupaehto ylittyi BOD:n, kiintoaineen

ja COD:n osalta. Toisessa neljännesvuositarkkailussa

lupaehto ylittyi kiintoaineen osalta ja neljännessä BOD:n

osalta. Ylitykset olivat lieviä, enimmäkseen riittämättömään

puhdistustehoon liittyviä. Sallitut pitoisuudet ylittyivät vain

ensimmäisen vuosineljänneksen BOD:n osalta. Lupaehtojen

ylityksiin vaikuttivat sadevesien suuri määrä ja jäteveden

alhainen lämpötila.

Varaudutaan uuden jätevedenpuhdistamon investointiin

ja luovutettavien tonttien verkostojen rakentamiseen

(tonttitakuu)

Käyttömaksuja korotettiin vuoden 2008 alusta lukien.

Omakotitontteja rakennettiin yhteensä 77 kpl, lisäksi rivi-

/paritalotontteja 3 ja yksi YL-tontti (vesi, viemäri, hulevesi)

Teollisuustontteihin investoitiin Lahdenperän ja Topparinmäen

alueilla. Uusia liittyjiä tuli vuoden 2008 aikana seuraavasti:

omakotitaloja 80, pari/rivitaloja 9, kouluja 2 ja teollisuusrakennuksia

9 kpl.

Verkostojen toimintavarmuutta parannetaan noudattamalla

hyväksyttyä uusintaohjelmaa

Ohjelman mukaisia kohteita saneerattiin mm. Ykspihlajassa

(Pohjolankatu ja Ilmarisenkatu) ja Pellaksentiellä.

Haja-asutusalueen vesihuollon kehittämistä toteutetaan

erillisten päätösten mukaisesti

Omakustannusperiaatteella huomioidaan nykyiset ja

tulevat investointi- ja kehittämistarpeet

Päätettiin, että osallistutaan haja-asutusalueen hankkeisiin

vesihuoltolain mukaisesti aiheuttamis- ja omakustannusperiaatteita

noudattaen.

Liittymis- ja palvelumaksuihin tehtiin indeksikorotus vuoden

2008 alusta.

Liikeylijäämä on n. 519 400 euroa Liikeylijäämäksi muodostui n. 1 358 300 €.

98 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri Toimenpiteet

KOKKOLAN SATAMA

Laadukas, tehokas, ennustettava Liiketoiminnan tuotot 7,53 milj.€

Tilikauden tulos 0,09 milj.€

Kokonaisliikenne 3,2 milj.tonnia

Liiketoiminnan tuotot olivat 12,154 milj.€. Lisäystä edelliseen

vuoteen verrattuna 26,8% ja lisäystä TA2008 verrattuna

43%.

Tilikauden tulos (Vuosikate) ennen satunnaisia eriä 2,391

milj.€.

Investointivaraus 0,330 milj.€. Poistoeron vähennyksen

vaikutus tilinpäätöksessä oli 0,089 milj.€. Tilikauden ylijäämä

2,151 milj.€.

Kokonaisliikenteen määrä oli 5,703 milj. tonnia. Lisäystä

edelliseen vuoteen verrattuna 19,4% ja lisäystä TA2008

verrattuna 78%.

Satama voi kilpailukykyisin hinnoin

huolehtia tehokkaasti ja laadukkaasti

kotimaisen teollisuuden ja

yritystoiminnan sekä

kauttakulkuliikenteen kuljetuksista.

Tavoitteena on uuden kotimaisen

irtotavaraliikenteen sekä kappaletavaraliikenteen

kehittäminen. Venäjän transitoliikenteen

ylläpitäminen, kehittäminen ja monipuolistaminen.

Kotimainen irtotavaraliikenne sekä kappaletavaraliikenne

lisääntyivät noin 11,7 %. Venäjän transitoliikenne oli noin 2,2

milj. tonnia eli 38 % kokonaistavaraliikenteestä.

Liikennemäärät jakaantuivat melko tasaisesti

transitoliikenteen, paikallisen suurteollisuuden ja yritysten

sekä Keski-Suomen liikenteen kesken.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

99


3. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty sivulla 32.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain on esitetty toimialojen toimintakertomuksissa

sivulta 62 alkaen.

Käyttötalousosan toteutumavertailu talousarvion muutoksineen on esitetty valtuuston hyväksymällä

sitovuustasolla sivulta 108 alkaen.

Investointiosan toteutumavertailu on esitetty sivulta 110 alkaen.

Rahoitusosa on esitetty sivulla 139.

100 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot

Toimintatuotot ilman

Ta-muutokset

ta

tos

Muutettu

Muu-

Ta 2008

Tp 2008 Ero

liikelaitoksia

% Tp 2007

Myyntituotot 28 767 65 28 833 28 448 385 1 381 5,1 % 27 066,9

Maksutuotot 4 961 145 5 106 5 562 -456 683 14,0 % 4 879,3

Tuet ja avustukset 3 030 164 3 193 3 563 -370 225 6,7 % 3 338,5

Vuokratuotot 15 817 11 15 828 15 828 0 1 340 9,3 % 14 487,6

Muut toimintatuotot 2 712 11 2 722 3 410 -688 -1 227 -26,5 % 4 637,3

Yhteensä 55 287 395 55 682 56 812 -1 129 2 402 4,4 % 54 410

Talousarvion mukaiset toimintatuotot olivat 55,3 milj. euroa. Vuoden aikana hyväksyttiin tuloarvion korotuksia

395 000 euroa. Tilivuoden toimintatuotot olivat yhteensä 56,8 milj. euroa ja tulojen ylitys muutettuun

talousarvioon nähden oli 1,1 milj. euroa. Muihin toimintatuottoihin kuuluvaa käyttöomaisuuden

myyntivoittoa tuloutui lähinnä tonttien myynnistä noin 2,1 milj. euroa, joka oli 0,3 milj. euroa arvioitua

enemmän.

Toimintakulut

Toimintakulut Ta 2008 Ta-muutokset Muutettu ta Tp 2008 Ero Muutos % Tp 2007

Henkilöstökulut 81 870 2 189 84 059 81 905 2 154 4 010 5,1 % 77 895

Palvelujen ostot 101 126 5 759 106 885 106 706 179 8 962 9,2 % 97 744

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 013 214 8 227 9 124 -897 302 3,4 % 8 822

Avustukset 12 367 509 12 876 11 703 1 173 -658 -5,3 % 12 361

Vuokrat 14 884 75 14 959 14 794 166 1 510 11,4 % 13 284

Muut kulut 1 625 -82 1 543 816 727 72 9,6 % 744

Yhteensä 219 885 8 665 228 550 225 047 3 503 14 197 6,7 % 210 850

Toimintakuluihin oli varattu 219,9 milj. euroa, lisämäärärahoja myönnettiin 8,7 milj. euroa. Suurimmat

lisämäärärahat myönnettiin terveydenhuollon määrärahoihin 3,6 milj. euroa, perusturvalautakunnan

menoihin 3,4 milj. euroa, koulutuslautakunnan menoihin 0,9 milj. euroa kaupunginhallituksen menoihin

0,33 milj. euroa ja teknisen lautakunnan menoihin 0,25 milj. euroa.

Perusturvalautakunnan menojen ylitykseen saatiin valtuuston päätöksellä käyttää nettoyksiköiden

toimintakatteen säästöjä, yhteensä 200 000 euroa. Perusturvalautakunnan menoja pienensi vuosilta

2005-2007 saatu 581 752 euron alv-palautus.

Koulutuslautakunnan menot ilman nettositovia yksiköitä ylittyivät 22056 euroa arvioitua enemmän.

Toisaalta tulot ylittyivät 26929 euroa. Nettositovien yksiköiden toimintakate ylittyi 5547 euroa, joten

lautakunnan toimintakate ylittyi 674 euroa.

Toimintakulut olivat 225,0 milj. euroa, joten säästöä muutettuun talousarvioon nähden syntyi noin 3,5

milj. euroa.

Toimintakate

Toimintakate Ta 2008 Ta-muutokset Muutettu ta Tp 2008 Ero Muutos Tp 2007

Toimintakate -162 864 -8 270 -171 134 -166 026 -5 108 -12 317 8,0 % -153710

Toimintakate oli alkuperäisen talousarvion mukaan –162,9 milj. euroa ja se toteutui -166,0 milj. eurona.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

101


Verotulot

Verotulot 1000 € Ta 2008 Tp 2008 Ero Ero % Muutos 08/07 %

Kunnallisvero 100 400 104 863 4 463 4,4 % 12 984 14,1 %

Yhteisövero 12 226 16 573 4 347 35,6 % 5 429 48,7 %

Kiinteistövero 6 002 5 954 -48 -0,8 % 435 0,8 %

Koiravero 22 15 -7 -30,3 % -1 -5,8 %

Yhteensä 118 650 127 405 8 755 7,4 % 18 848 17,4 %

Verotulojen kehitys 1000 € 2004 2005 2006 2007 2008

Kunnallisvero 79 316 81 940 86 075 91 879 104 863

Yhteisövero 5 145 5 164 7 455 11 143 16 573

Kiinteistövero 4 708 5 096 5 235 5 519 5 954

Koiravero 19 18 17 16 15

Yhteensä 89 189 92 218 98 782 108 557 127 405

Verotuloja oli budjetoitu kaikkiaan 118,6 milj. euroa, ja niitä kertyi 127,4 milj. euroa eli 8,8 milj, euroa

arvioitua enemmän. Kunnallisveroja saatiin 104,9 milj. euroa, joka oli 4,5 milj. euroa arvioitua enemmän.

Vuoden 2007 verotusta oikaistiin 1,3 milj. eurolla.

Yhteisöveroja kertyi 16,6 milj. euroa, joka oli 4,3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Kiinteistöveroja

tuloutettiin yhteensä 6,0 milj. euroa. Koiraveroja kertyi 15 340 euroa.

Valtionosuudet

Valtionosuudet 1000 € Ta 2008 Tp 2008 Ero Ero % Muutos 08/07 %

Yleinen valtionosuus 1 889 1 894 5 0,3 % -327 -14,7 %

Sosiaali- ja terveystoimi 36 320 36 930 610 1,7 % 5 091 16,0 %

Opetus- ja kulttuuritoimi 8 043 8 099 56 0,7 % -244 -2,9 %

Yhteensä 46 252 46 922 670 1,4 % 4 520 10,7 %

Valtionosuuksia saatiin yhteensä 46,9 milj. euroa, joka oli 0,7 milj. euroa arvioitua enemmän. Ylitys johtui

lähinnä sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudesta.

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot ja kulut Ta 2008 Ta-muut. Muutettu ta Tp 2008 Ero Muutos % Tp 2007

Korkotuotot 250 250 622 -372 84 15,6 % 538

Liikelaitosten peruspääoma 6 056 6 056 6 015 41 206 3,5 % 5 810

Muut rahoitustuotot 520 520 529 -9 -42 -7,3 % 571

Korkokulut -4 200 -4 200 -5 074 874 -972 23,7 % -4 102

Muut rahoituskulut -200 -200 -29 -171 -18 176,9 % -10

Yhteensä 2 426 0 2 426 2 064 362 -743 -26,5 % 2 807

Korkotuottoja kertyi 0,6 milj. euroa lähinnä liikelaitosten konttokuranttitilin tuottoina. Muita rahoitustuottoja

oli 0,5 milj. euroa.

Liikelaitosten maksama peruspääoman tuotto kaupungille toteutui talousarvion mukaisesti eli

6,0 milj. eurona. Energialaitoksen tuotto oli 3,7 milj. euroa, sataman 1,9 milj. euroa ja vesilaitoksen

0,4 milj. euroa.

Korkokulut olivat 5,1 milj. euroa ja ne ylittyivät noin 0,9 milj. euroa. Ylityksen aiheutti korkotason nousu.

Lainojen keskikorko oli 4,4 % 31.12.2008.

102 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämä

Vuosikate, tulos ja

Muutettu

Ta 2008 Ta-muut.

ylijäämä

ta

Tp 2008 Ero Muutos % Tp 2007

Vuosikate 4 464 -8 270 -3 806 10 365 -14 171 10 308 18153,3 % 57

Poistot 5 895 0 5 895 5 951 -56 332 5,9 % 5 619

Tilikauden tulos -1 432 -8 270 -9 701 4 414 -14 115 9 976 -179,4 % -5 562

Poistoeron muutos 0 0 0 128 -128 0 0,0 % 128

Varausten ja rahastojen

muutos

0 0 0 -3 917 3 917 -4 185 -1565,6 % 267

Yhteensä -1 432 -8 270 -9 701 625 -10 326 5 791 -112,1 % -5 167

Talousarviossa vuosikatteeksi oli arvioitu 4,5 milj. euroa. Talousarviomuutosten jälkeen vuosikatetavoite

oli - 3,8 milj. euroa. Toteutumaksi muodostui 10,4 milj. euroa. Käyttöomaisuuden poistot toteutuivat

talousarvion mukaisesti 5,9 milj. eurona.

Tilikauden tulos oli 4,4 milj. euroa, joka oli 5,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Tuloksen

järjestelyerien eli varaus- ja rahastosiirtojen jälkeen tulos oli 0,6 milj. euroa ylijäämäinen.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

103


3.2 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA

2008 2008

KAUPUNGINHALLITUS

MENOT -2 279 000 -200 000 -2 479 000 -1 134 616,72 -1 344 383,28

TULOT 2 200 000 340 000 2 540 000 2 538 751,35 1 248,65

NETTO -79 000 140 000 61 000 1 404 134,63 -1 343 134,63

PERUSTURVALAUTAKUNTA

MENOT -73 000 -30 000 -103 000 -91 995,14 -11 004,86

TULOT 10 000 0 10 000 4 806,69 5 193,31

NETTO -63 000 -30 000 -93 000 -87 188,45 -5 811,55

KOULUTUSLAUTAKUNTA

MENOT -135 000 0 -135 000 -128 975,93 -6 024,07

TULOT 0 0 0 0,00 0,00

NETTO -135 000 0 -135 000 -128 975,93 -6 024,07

MENOT 0,00

TULOT 0,00

NETTO 0 0 0 0,00 0,00

KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTK

MENOT 0 0 0 0,00 0,00

TULOT 0 0 0 0,00 0,00

NETTO 0 0 0 0,00 0,00

LIIKUNTALAUTAKUNTA

MENOT -100 000 0 -100 000 -99 700,20 -299,80

TULOT

NETTO -100 000 0 -100 000 -99 700,20 -299,80

TEKNINEN LAUTAKUNTA

MENOT -10 668 000 -2 991 245 -13 659 245 -10 641 838,28 -3 017 406,72

TULOT 80 000 0 80 000 593 574,62 -513 574,62

NETTO -10 588 000 -2 991 245 -13 579 245 -10 048 263,66 -3 530 981,34

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

MENOT -72 500 0 -72 500 -52 650,00 -19 850,00

TULOT 0 0 0 0,00 0,00

NETTO -72 500 0 -72 500 -52 650,00 -19 850,00

PELASTUSTOIMI

MENOT -818 500 0 -818 500 -413 845,24 -404 654,76

TULOT 699 500 0 699 500 398 421,45 301 078,55

NETTO -119 000 0 -119 000 -15 423,79 -103 576,21

KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINNIT

MENOT -14 146 000 -3 221 245 -17 367 245 -12 563 621,51 -4 803 623,49

TULOT 2 989 500 340 000 3 329 500 3 535 554,11 -206 054,11

NETTO -11 156 500 -2 881 245 -14 037 745 -9 028 067,40 -5 009 677,60

Investointimäärärahojen toteutuminen kohteittain on esitetty sivulla 121.

Vuoden 2008 toteutumatta jääneistä investointimäärärahoista uudelleenbudjetoidaan vuodelle 2009

keskeneräisten kohteitten määrärahoja yhteensä 3,4 milj. euroa.

Suurimpana talonrakennuskohteena jatkuvat Hollihaan koulun peruskorjaus ja laajennus ja leirintäalueen

rakennusten rakentaminen. Honkaharjun II-vaiheen, Villan koulun ja Urheilutalon suunnittelua jatketaan

vuonna 2009. Liikenneväylien investointeihin uudelleenbudjetoidaan mm. Topparinmäen teollisuusalueen

katuihin sekä Vanhansatamanlahdentien rakentamiseen.

104 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Vuoden 2008 talonrakennusinvestoinneista suurin osa oli koulurakennushankkeita, joihin käytettiin 4, 4

milj. euroa. Merkittävin hanke oli Hollihaan koulun peruskorjaus ja laajennus, johon käytettiin 2,5 milj.

euroa, liikuntatilojen valtionavustusta siihen saatiin 200 000 euroa.

Liikenneväyliin käytettiin yhteensä 3,8 milj. euroa, tuloja saatiin 0,2 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet

olivat Vanhansatamanlahden alueen teiden rakentaminen, johon käytettiin yhteensä 0,4 milj. euroa

Uudisrakennuskohteisiin käytettiin 0,4 milj. euroa. Vt 8 ja Satamatien kiertoliittymään käytettiin 0,8 milj.

euroa kaupungin maksuosuutena.

Puistojen rakentamiseen käytettiin 0,2 milj. euroa. Muiden yhdyskuntapalveluiden rakentamiseen käytettiin

0,2 milj. euroa, suurin hanke oli asuntomessualueen esirakentaminen 0,2 milj. euroa .

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

105


3.3 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Rahoitusosan toteutuminen

Rahoituslaskelma Ta 2008

Tamuut.

Muutettu

ta Tp 2008 Ero Muutos %

Tp

2007

Tulorahoitus 2 664 -8 270 -5 606 8 362 -13 968 11 490 -367,4 % -3 128

Investoinnit -11 157 -2 881 -14 038 -9 028 -5 010 -1 083 13,6 % -7 945

Antolainojen muutokset

0 0 -36 36 6 -13,4 % -41

Lainakannan muutokset

8 371 8 371 1 151 7 220 -12 824 -91,8 % 13 974

Muut maksuvalmiuden

muutokset

0 0 1 770 -1 770 2 909 -255,3 % -1 139

Yhteensä -122 -11 151 -11 273 2 219 -13 491 498 28,9 % 1 721

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 7,8 milj. euroa parempana varsinaiseen

talousarvioon verrattuna. Toiminnan rahavirta ylitti varsinaisen talousarvion 5,7 milj. eurolla ja investointien

rahavirta 2,1 milj. eurolla. Rahoituksen rahavirta toteutui 5,5 milj. euroa heikompana.

106 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


3.4. SOPEUTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN

Sopeuttamisohjelman kolmannen vuoden toteutuminen on seuraava:

Kaupunki Sope Ta 2008 Toteutunut Erotus

(alkuper.)

Sope/tot.

(1000 e) (1000 e) (1000 e) (1000e)

Toimintakate -149 667 -162 864 - 166 026 - 16 359

Verotulot ja valtionos. 149 601 164 902 174 327 24 726

Vuosikate 3 151 4 464 10 365 7 214

Yli-/alijäämä - 2 260 - 1 432 625 2 885

Investoinnit /netto 7 767 11 157 9 028 1 261

Lainakanta 96 619 98 970 102 375 5 756

Kaupunki ja Sope Ta 2008 Toteutunut Erotus

liikelaitokset yhteensä (alkuper.) Sope/tot.

(1000 e) (1000 e) (1000e) (1000e)

Toimintakate - 133 817 -146 336 - 147 157 -13 340

Verotulot ja valtionos. 149 601 164 902 174 327 24 726

Vuosikate 13 224 13 945 22 488 9 264

Yli-/alijäämä 1 233 1 179 4 811 3 578

Investoinnit /netto 16 088 26 817 20 517 4 429

Lainakanta 122 656 134 989 117 110 -5 546

Kumulatiivinen ylijäämä 2 878 13 647 10 769

Kaupungin käyttötalouden toimintakate oli sopeuttamisohjelman tavoitetta heikompi lähinnä terveydenhuollon,

perusturva- ja koulutuslautakunnan menojen ylitysten johdosta. Korkokulut ylittivät myös arvion

korkojen nousun ja lainamäärän lisäyksen johdosta. Toisaalta verotulojen kasvu on ollut merkittävästi

arvioitua parempi. Tilikauden tulos oli noin 3,0 milj. euroa sopeuttamisohjelman tavoitetta suurempi.

Nettoinvestoinnit olivat suuremmat kuin sopeuttamisohjelmassa. Investointien nettotasoa ovat nostaneet

huomattavan suuret kouluinvestoinnit.

Koko kaupungin tulos (ml. liikelaitokset) ja muut tunnusluvut olivat parempia kuin sopeuttamisohjelmassa,

mikä johtuu ensisijaisesti verotulojen kasvusta.

Kaupungin lainakanta (ilman liikelaitoksia) on ylittänyt sopeuttamisohjelman mukaisen tavoitteen noin

5,8 milj. €. Liikelaitokset mukaan lukien lainakanta taas alittuu n. 5,5 milj. €.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

107


3.5. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

SITOVUUSTASOLLA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

vuosi 2008 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio

talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toimintatulot 10 200 10 200 10 280,00 80,00

Toimintamenot -136 615 -136 615 -130 461,39 6 153,61

Toimintakate -126 415 0 -126 415 -120 181,39 6 233,61

KAUPUNGINHALLITUS

Toimintatulot 11 855 641 0 11 855 641 12 726 843,73

Elinkeinotoiminta 34 600 34 600 12 816,76

Palkkavaraus 0 0 0,00

Työllisyysvaraus 685 000 0 685 000 822 038,97

Konsernipalvelut 6 569 051 0 6 569 051 6 867 122,68

Toimintatulot 4 566 990 0 4 566 990 5 024 865,32 457 875,32

Toimintamenot -28 070 362 1 475 852 -26 594 510 -24 922 741,15

Elinkeinotoiminta -2 787 280 -3 370 -2 790 650 -2 370 958,27

Palkkavaraus -2 395 600 1 580 375 -815 225 227 677,35

Työllisyysvaraus -1 581 490 -380 380 -1 961 870 -2 025 345,78

Konsernipalvelut -6 517 397 -157 846 -6 675 243 -6 963 306,03

Toimintamenot -14 788 595 437 073 -14 351 522 -13 790 808,42 560 713,58

Toimintakate -16 214 721 1 475 852 -14 738 869 -12 195 897,42 2 542 971,58

Elinkeinotoiminta -2 752 680 -3 370 -2 756 050 -2 358 141,51 397 908,49

Palkkavaraus -2 395 600 1 580 375 -815 225 227 677,35 1 042 902,35

Työllisyysvaraus -896 490 -380 380 -1 276 870 -1 203 306,81 73 563,19

Konsernipalvelut 51 654 -157 846 -106 192 -96 183,35 10 008,65

Toimintakate -10 221 605 437 073 -9 784 532 -8 765 943,10 1 018 588,90

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Toimintatulot 0,00

Toimintamenot -57 969 000 -3 601 133 -61 570 133 -61 554 602,39 15 530,61

Toimintakate -57 969 000 -3 601 133 -61 570 133 -61 554 602,39 15 530,61

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Toimintatulot 7 533 440 145 000 7 678 440 8 372 726,31

Toimeentulotuki 954 800 954 800 978 664,17

Toimintatulot 6 578 640 145 000 6 723 640 7 394 062,14 670 422,14

Toimintamenot -53 466 629 -3 930 941 -57 397 570 -56 016 275,61

Toimeentulotuki -1 842 000 -75 000 -1 917 000 -1 951 011,10

Työmarkkinatuki/kuntaosu -1 250 000 165 000 -1 085 000 -909 296,84

Toimintamenot -50 374 629 -4 020 941 -54 395 570 -53 155 967,67 1 239 602,33

Toimintakate -45 933 189 -3 785 941 -49 719 130 -47 643 549,30

Toimeentulotuki -887 200 -75 000 -962 200 -972 346,93 -10 146,93

Työmarkkinatuki/kuntaosu -1 250 000 165 000 -1 085 000 -909 296,84 175 703,16

Toimintakate -43 795 989 -3 875 941 -47 671 930 -45 761 906 1 910 024,47

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Toimintatulot 1 210 700 250 000 1 460 700 1 650 894,65

Kokkolan seudun opisto 337 100 337 100 500 364,91

Projektit 0 0 0,00

Toimintatulot 873 600 250 000 1 123 600 1 150 529,74 26 929,74

Toimintamenot -31 838 044 -1 522 195 -33 360 239 -33 551 107,48

Kokkolan seudun opisto -1 386 350 -1 386 350 -1 555 162,08

Projektit 0 0,00

Toimintamenot -30 451 694 -1 522 195 -31 973 889 -31 995 945,40 -22 056,40

Toimintakate -30 627 344 -1 272 195 -31 899 539 -31 900 212,83

Kokkolan seudun opisto -1 049 250 0 -1 049 250 -1 054 797,17 -5 547,17

Projektit 0 0 0 0,00 0,00

Toimintakate -29 578 094 -1 272 195 -30 850 289 -30 845 415,66 4 873,34

108 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

vuosi 2008 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio

talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama

KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTK

Toimintatulot 325 100 325 100 379 711,94

Toimintamenot -6 858 300 -172 983 -7 031 283 -7 043 185,71

Toimintakate -6 533 200 -172 983 -6 706 183 -6 663 473,77 42 709,23

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Toimintatulot 922 500 922 500 1 012 667,58

Toimintamenot -3 751 156 -19 810 -3 770 966 -3 772 970,04

Toimintakate -2 828 656 -19 810 -2 848 466 -2 760 302,46 88 163,54

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toimintatulot 24 302 312 24 302 312 24 820 343,91

Jätehuolto/vastaanottoase 161 500 161 500 178 683,70

Tilaustyöt 549 500 549 500 1 017 743,61

Toimintatulot 23 591 312 0 23 591 312 23 623 916,60 32 604,60

Toimintamenot -25 884 253 -644 935 -26 529 188 -26 822 683,06

Jätehuolto/vastaanottoase -93 820 -93 820 -111 206,33

Tilaustyöt -549 500 -549 500 -1 057 919,73

Toimintamenot -25 240 933 -644 935 -25 885 868 -25 653 557,00 232 311,00

Toimintakate -1 581 941 -644 935 -2 226 876 -2 002 339,15

Jätehuolto/vastaanottoase 67 680 0 67 680 67 477,37 -202,63

Tilaustyöt 0 0 0 -40 176,12 -40 176,12

Toimintakate -1 649 621 -644 935 -2 294 556 -2 029 640,40 264 915,60

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK

Toimintatulot 2 274 400 2 274 400 2 342 197,87

Metsätilat 281 200 281 200 262 200,89

Toimintatulot 1 993 200 0 1 993 200 2 079 996,98 86 796,98

Toimintamenot -3 324 250 -248 560 -3 572 810 -3 528 050,13

Metsätilat -284 970 -4 190 -289 160 -266 575,12

Toimintamenot -3 039 280 -244 370 -3 283 650 -3 261 475,01 22 174,99

Toimintakate -1 049 850 -248 560 -1 298 410 -1 185 852,26 112 557,74

Metsätilat -3 770 -4 190 -7 960 -4 374,23 3 585,77

Toimintakate -1 046 080 -244 370 -1 290 450 -1 181 478 108 971,97

PELASTUSLAUTAKUNTA

Toimintatulot 8 586 421 8 586 421 7 704 892,81 -881 528,19

Toimintamenot -8 586 421 -8 586 421 -7 704 892,81 881 528,19

Toimintakate 0 0 0 0,00 0,00

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Toimintatulot 57 020 714 395 000 57 415 714 59 020 558,80

Nettositovat 10 820 351 0 10 820 351 12 032 015,21

Toimintatulot ilman nettosit. 46 200 363 395 000 46 595 363 46 988 543,59 393 180,59

Toimintamenot -219 885 030 -8 664 705 -228 549 735 -225 046 969,77

Nettositovat -29 297 863 931 796 -28 366 067 -27 799 259,68

Toimintamenot ilman nettosit. -190 587 167 -9 596 501 -200 183 668 -197 247 710,09 2 935 957,91

Toimintakate -162 864 316 -8 269 705 -171 134 021 -166 026 410,97

Nettositovat -18 477 512 931 796 -17 545 716 -15 767 244,47 1 778 471,53

Toimintakate ilman nettosit. -144 386 804 -9 201 501 -153 588 305 -150 259 166,50 3 329 138,50

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

109


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

vuosi 2008 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio

talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama

KAUPUNGINHALLITUS

Menot -2 279 000 -200 000 -2 479 000 -1 134 616,72

Tulot 2 200 000 340 000 2 540 000 2 538 751,35

Netto -79 000 140 000 61 000 1 404 134,63 1 343 134,63

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Menot -73 000 -30 000 -103 000 -91 995,14 11 004,86

Tulot 10 000 10 000 4 806,69 -5 193,31

Netto -63 000 -30 000 -93 000 -87 188,45

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Menot -135 000 0 -135 000 -128 975,93 6 024,07

Tulot 0 0 0,00 0,00

Netto -135 000 0 -135 000 -128 975,93

KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTK

Menot 0 0 0,00 0,00

Tulot 0 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 0,00

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Menot -100 000 0 -100 000 -99 700,20 299,80

Tulot 0 0 0,00 0,00

Netto -100 000 0 -100 000 -99 700,20

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Asuinrakennukset

Menot -175 000 -175 000 -109 064,55 65 935,45

Tulot 0 0 0,00 0,00

Netto -175 000 0 -175 000 -109 064,55

Perusturva rakennukset

Menot -260 000 -190 258 -450 258 -280 090,01 170 167,99

Tulot 0 0,00 0,00

Netto -260 000 -190 258 -450 258 -280 090,01

Koulutus rakennukset

Menot -3 690 000 -1 219 020 -4 909 020 -4 382 543,21 526 476,79

Tulot 10 000 0 10 000 210 000,00 200 000,00

Netto -3 680 000 -1 219 020 -4 899 020 -4 172 543,21

Kulttuuri ja nuoriso rakennukset

Menot -695 000 -695 000 -664 683,37 30 316,63

Tulot 70 000 70 000 87 742,17 17 742,17

Netto -625 000 0 -625 000 -576 941,20

Liikunta rakennukset

Menot -400 000 -164 500 -564 500 -161 799,49 402 700,51

Tulot 0 0,00 0,00

Netto -400 000 -164 500 -564 500 -161 799,49

Tekninen rakennukset

Menot -1 290 000 -130 017 -1 420 017 -518 963,61 901 053,39

Tulot 0 0,00 0,00

Netto -1 290 000 -130 017 -1 420 017 -518 963,61

Talonrakennus yhteensä

Menot -6 510 000 -1 703 795 -8 213 795 -6 117 144,24 2 096 650,76

Tulot 80 000 0 80 000 297 742,17 217 742,17

Netto -6 430 000 -1 703 795 -8 133 795 -5 819 402,07

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Menot -3 758 000 -1 287 450 -5 045 450 -4 396 406,24

Tulot 0 0 0 291 734,09

Netto -3 758 000 -1 287 450 -5 045 450 -4 104 672,15 940 777,85

110 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

vuosi 2008 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio

talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama

Kuljetusvälineet

Menot -400 000 -400 000 -128 287,80 271 712,20

Tulot 0 0 4 098,36 4 098,36

Netto -400 000 0 -400 000 -124 189,44

TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä

Menot -10 668 000 -2 991 245 -13 659 245 -10 641 838,28

Tulot 80 000 0 80 000 593 574,62

Netto -10 588 000 -2 991 245 -13 579 245 -10 048 263,66

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK

Menot -72 500 0 -72 500 -52 650,00 19 850,00

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -72 500 0 -72 500 -52 650,00

PELASTUSLAUTAKUNTA

Menot -818 500 0 -818 500 -413 845,24

Tulot 699 500 0 699 500 398 421,45

Netto -119 000 0 -119 000 -15 423,79 103 576,21

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot -14 146 000 -3 221 245 -17 367 245 -12 563 621,51

Tulot 2 989 500 340 000 3 329 500 3 535 554,11

Netto -11 156 500 -2 881 245 -14 037 745 -9 028 067,40

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

111


3.6. KÄYTTÖTALOUDEN JA INVESTOINTIEN ERITTELYT

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA

2008 2008 %/ TA 2 007

TARKASTUSTOIMINTA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 10 200 10 200 10 280,00 -80,00 100,8 9 940

TOIMINTAKULUT -136 615 -136 615 -130 461,39 -6 153,61 95,5 -133 875

TOIMINTAKATE -126 415 0 -126 415 -120 181,39 -6 233,61 95,1 -123 935

VUOSIKATE -126 415 0 -126 415 -120 181,39 -6 233,61 95,1 -123 935

TILIKAUDEN TULOS -126 415 0 -126 415 -120 181,39 -6 233,61 95,1 -123 935

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/AL -126 415 0 -126 415 -120 181,39 -6 233,61 95,1 -123 935

TARKASTUSLAUTAKUNTA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 10 200 0 10 200 10 280,00 -80,00 100,8 9 940

TOIMINTAKULUT -136 615 0 -136 615 -130 461,39 -6 153,61 95,5 -133 875

TOIMINTAKATE -126 415 0 -126 415 -120 181,39 -6 233,61 95,1 -123 935

VUOSIKATE -126 415 0 -126 415 -120 181,39 -6 233,61 95,1 -123 935

TILIKAUDEN TULOS -126 415 0 -126 415 -120 181,39 -6 233,61 95,1 -123 935

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/AL -126 415 0 -126 415 -120 181,39 -6 233,61 95,1 -123 935

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 0 0,00 0,00 50 420

TOIMINTAKULUT -117 500 -117 500 -95 211,93 -22 288,07 81,0 -74 898

TOIMINTAKATE -117 500 0 -117 500 -95 211,93 -22 288,07 81,0 -24 478

VUOSIKATE -117 500 0 -117 500 -95 211,93 -22 288,07 81,0 -24 478

TILIKAUDEN TULOS -117 500 0 -117 500 -95 211,93 -22 288,07 81,0 -24 478

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/AL -117 500 0 -117 500 -95 211,93 -22 288,07 81,0 -24 478

KUNTALIITOS

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 0 0,00 0,00

TOIMINTAKULUT -200 000 -200 000 -197 690,46 -2 309,54 98,8

TOIMINTAKATE 0 -200 000 -200 000 -197 690,46 -2 309,54 98,8 0

VUOSIKATE 0 -200 000 -200 000 -197 690,46 -2 309,54 98,8 0

TILIKAUDEN TULOS 0 -200 000 -200 000 -197 690,46 -2 309,54 98,8 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/AL 0 -200 000 -200 000 -197 690,46 -2 309,54 98,8 0

KAUPUNGIN JOHTAMINEN

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 2 183 240 2 183 240 2 093 443,49 89 796,51 95,9 3 373 775

TOIMINTAKULUT -3 578 680 535 507 -3 043 173 -2 878 618,11 -164 554,89 94,6 -2 827 881

TOIMINTAKATE -1 395 440 535 507 -859 933 -785 174,62 -74 758,38 91,3 545 894

VUOSIKATE -1 395 440 535 507 -859 933 -785 174,62 -74 758,38 91,3 545 894

TILIKAUDEN TULOS -1 404 560 535 507 -869 053 -794 295,10 -74 757,90 91,4 536 774

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -1 404 560 535 507 -869 053 -794 295,10 -74 757,90 91,4 536 774

KESKUSVIRASTO

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 2 140 950 2 140 950 2 657 420,97 -516 470,97 124,1 2 566 672

TOIMINTAKULUT -6 090 750 -434 701 -6 525 451 -6 709 974,74 184 523,74 102,8 -6 381 993

TOIMINTAKATE -3 949 800 -434 701 -4 384 501 -4 052 553,77 -331 947,23 92,4 -3 815 321

VUOSIKATE -3 949 800 -434 701 -4 384 501 -4 052 553,77 -331 947,23 92,4 -3 815 321

TILIKAUDEN TULOS -3 988 085 -434 701 -4 422 786 -4 090 838,28 -331 947,72 92,5 -3 870 692

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -3 988 085 -434 701 -4 422 786 -4 090 838,28 -331 947,72 92,5 -3 870 692

ELINKEINOTOIMINTA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 34 600 34 600 12 816,76 21 783,24 37,0 55 322

TOIMINTAKULUT -2 787 280 -3 370 -2 790 650 -2 370 958,27 -419 691,73 85,0 -2 379 058

TOIMINTAKATE -2 752 680 -3 370 -2 756 050 -2 358 141,51 -397 908,49 85,6 -2 323 736

112 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA

2008 2008 %/ TA 2 007

VUOSIKATE -2 752 680 -3 370 -2 756 050 -2 358 141,51 -397 908,49 85,6 -2 323 736

TILIKAUDEN TULOS -2 752 680 -3 370 -2 756 050 -2 358 141,51 -397 908,49 85,6 -2 323 736

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -2 752 680 -3 370 -2 756 050 -2 358 141,51 -397 908,49 85,6 -2 323 736

ASUNTOMESSUT

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 0 0,00 0,00

TOIMINTAKULUT 0 -40 663,55 40 663,55

TOIMINTAKATE 0 0 0 -40 663,55 40 663,55 0

VUOSIKATE 0 0 0 -40 663,55 40 663,55 0

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 -43 679,45 43 679,45 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ 0 0 0 -43 679,45 43 679,45 0

MAASEUTUELINKEINOVIRANOMAINEN

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 3 300 3 300 3 166,64 133,36 96,0 3 448

TOIMINTAKULUT -75 595 -75 595 -70 430,64 -5 164,36 93,2 -64 391

TOIMINTAKATE -72 295 0 -72 295 -67 264,00 -5 031,00 93,0 -60 943

VUOSIKATE -72 295 0 -72 295 -67 264,00 -5 031,00 93,0 -60 943

TILIKAUDEN TULOS -72 295 0 -72 295 -67 264,00 -5 031,00 93,0 -60 943

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -72 295 0 -72 295 -67 264,00 -5 031,00 93,0 -60 943

KÄYTTÖVARAUS

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 685 000 -822 036 -137 036 175,56 -137 211,56

TOIMINTAKULUT -4 642 720 3 738 835 -903 885 207 068,19 -1 110 953,19 -22,9 -485 985

TOIMINTAKATE -3 957 720 2 916 799 -1 040 921 207 243,75 -1 248 164,75 -19,9 -485 985

VUOSIKATE -3 957 720 2 916 799 -1 040 921 207 243,75 -1 248 164,75 -19,9 -485 985

TILIKAUDEN TULOS -3 957 720 2 916 799 -1 040 921 207 243,75 -1 248 164,75 -19,9 -485 985

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -3 957 720 2 916 799 -1 040 921 207 243,75 -1 248 164,75 -19,9 -485 985

KONSERNIPALVELUT

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 6 569 051 6 569 051 6 867 122,68 -298 071,68 104,5 6 219 168

TOIMINTAKULUT -6 517 397 -157 846 -6 675 243 -6 963 306,03 288 063,03 104,3 -6 286 530

TOIMINTAKATE 51 654 -157 846 -106 192 -96 183,35 -10 008,65 90,6 -67 362

VUOSIKATE 51 654 -157 846 -106 192 -96 183,35 -10 008,65 90,6 -67 362

TILIKAUDEN TULOS 51 654 -157 846 -106 192 -96 183,35 -10 008,65 90,6 -67 362

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ 51 654 -157 846 -106 192 -96 183,35 -10 008,65 90,6 -67 362

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄT

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 0,00 281

TOIMINTAKULUT -335 380 -335 380 -318 687,44 -16 692,56 95,0 -294 210

TOIMINTAKATE -335 380 0 -335 380 -318 687,44 -16 692,56 95,0 -293 929

VUOSIKATE -335 380 0 -335 380 -318 687,44 -16 692,56 95,0 -293 929

TILIKAUDEN TULOS -335 380 0 -335 380 -318 687,44 -16 692,56 95,0 -293 929

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -335 380 0 -335 380 -318 687,44 -16 692,56 95,0 -293 929

KORKEAKOULUOPETUS JA TUTKIMUS

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTAKULUT -727 000 -727 000 -721 068,12 -5 931,88 99,2 -710 252

TOIMINTAKATE -727 000 0 -727 000 -721 068,12 -5 931,88 99,2 -710 252

VUOSIKATE -727 000 0 -727 000 -721 068,12 -5 931,88 99,2 -710 252

TILIKAUDEN TULOS -727 000 0 -727 000 -721 068,12 -5 931,88 99,2 -710 252

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -727 000 0 -727 000 -721 068,12 -5 931,88 99,2 -710 252

JOUKKOLIIKENNE

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

113


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA

2008 2008 %/ TA 2 007

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 239 500 239 500 174 169,00 65 331,00 72,7 163 626

TOIMINTAKULUT -480 900 -480 900 -485 570,02 4 670,02 101,0 -361 068

TOIMINTAKATE -241 400 0 -241 400 -311 401,02 70 001,02 129,0 -197 442

VUOSIKATE -241 400 0 -241 400 -311 401,02 70 001,02 129,0 -197 442

TILIKAUDEN TULOS -241 400 0 -241 400 -311 401,02 70 001,02 129,0 -197 442

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -241 400 0 -241 400 -311 401,02 70 001,02 129,0 -197 442

TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 355 026 355 026 355 025,76 0,24 100,0 280 313

TOIMINTAKULUT -9 970 -1 136 551 -1 146 521 -1 146 520,52 -0,48 100,0 -969 812

TOIMINTAKATE -9 970 -781 525 -791 495 -791 494,76 -0,24 100,0 -689 499

VUOSIKATE -9 970 -781 525 -791 495 -791 494,76 -0,24 100,0 -689 499

TILIKAUDEN TULOS -9 970 -781 525 -791 495 -791 494,76 -0,24 100,0 -689 499

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -9 970 -781 525 -791 495 -791 494,76 -0,24 100,0 -689 499

TYÖLLISTÄMINEN

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 400 339 400 339 400 342,08 -3,08 100,0 487 025

TOIMINTAKULUT -538 908 -538 908 -538 911,56 3,56 100,0 -661 720

TOIMINTAKATE 0 -138 569 -138 569 -138 569,48 0,48 100,0 -174 695

VUOSIKATE 0 -138 569 -138 569 -138 569,48 0,48 100,0 -174 695

TILIKAUDEN TULOS 0 -138 569 -138 569 -138 569,48 0,48 100,0 -174 695

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ 0 -138 569 -138 569 -138 569,48 0,48 100,0 -174 695

TYÖLLISYYSRAHASTO

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 0 0,00 0,00 0

TOIMINTAKULUT 0 -7 000,00 7 000,00 -10 031

0

TOIMINTAKATE 0 0 0 -7 000,00 7 000,00 -10 031

VUOSIKATE 0 0 0 -7 000,00 7 000,00 -10 031

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 -7 000,00 7 000,00 -10 031

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ 0 0 0 -7 000,00 7 000,00 -10 031

TYÖMARKKINATUKIUUDISTUS

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 66 671 66 671 66 671,13 -0,13 31 572

TOIMINTAKULUT -5 800 -327 114 -332 914 -332 913,70 -0,30 100,0 -224 245

TOIMINTAKATE -5 800 -260 443 -266 243 -266 242,57 -0,43 100,0 -192 673

VUOSIKATE -5 800 -260 443 -266 243 -266 242,57 -0,43 100,0 -192 673

TILIKAUDEN TULOS -5 800 -260 443 -266 243 -266 242,57 -0,43 100,0 -192 673

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -5 800 -260 443 -266 243 -266 242,57 -0,43 100,0 -192 673

PELASTUSTOIMINTA/kh

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 0 96 489,66 -96 489,66 115 207

TOIMINTAKULUT -2 701 390 -2 701 390 -2 252 284,25 -449 105,75 83,4 -2 165 824

0

TOIMINTAKATE -2 701 390 0 -2 701 390 -2 155 794,59 -545 595,41 79,8 -2 050 617

VUOSIKATE -2 701 390 0 -2 701 390 -2 155 794,59 -545 595,41 79,8 -2 050 617

TILIKAUDEN TULOS -2 814 153 0 -2 814 153 -2 252 616,00 -561 537,00 80,0 -2 152 485

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -2 814 153 0 -2 814 153 -2 252 616,00 -561 537,00 80,0 -2 152 485

KAUPUNGINHALLITUS

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 11 855 641 0 11 855 641 12 726 843,73 -871 202,73 107,3 13 346 829

TOIMINTAKULUT -28 070 362 1 475 852 -26 594 510 -24 922 741,15 -1 671 768,85 93,7 -23 897 898

TOIMINTAKATE -16 214 721 1 475 852 -14 738 869 -12 195 897,42 -2 542 971,58 82,7 -10 551 070

114 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA

2008 2008 %/ TA 2 007

VUOSIKATE -16 214 721 1 475 852 -14 738 869 -12 195 897,42 -2 542 971,58 82,7 -10 551 070

TILIKAUDEN TULOS -16 374 889 1 475 852 -14 899 037 -12 343 139,72 -2 555 897,28 82,8 -10 717 429

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -16 374 889 1 475 852 -14 899 037 -12 343 139,72 -2 555 897,28 82,8 -10 717 429

0

TERVEYSKESKUS 0

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT -20 619 000 -2 200 000 -22 819 000 -22 789 257,16 -29 742,84 99,9 -20 744 515

TOIMINTAKATE -20 619 000 -2 200 000 -22 819 000 -22 789 257,16 -29 742,84 99,9 -20 744 515

VUOSIKATE -20 619 000 -2 200 000 -22 819 000 -22 789 257,16 -29 742,84 99,9 -20 744 515

TILIKAUDEN TULOS -20 619 000 -2 200 000 -22 819 000 -22 789 257,16 -29 742,84 99,9 -20 744 515

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -20 619 000 -2 200 000 -22 819 000 -22 789 257,16 -29 742,84 99,9 -20 744 515

KESKUSSAIRAALA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTAKULUT -36 400 000 -1 000 000 -37 400 000 -37 336 083,54 -63 916,46 99,8 -34 109 688

TOIMINTAKATE -36 400 000 -1 000 000 -37 400 000 -37 336 083,54 -63 916,46 99,8 -34 109 688

VUOSIKATE -36 400 000 -1 000 000 -37 400 000 -37 336 083,54 -63 916,46 99,8 -34 109 688

TILIKAUDEN TULOS -36 400 000 -1 000 000 -37 400 000 -37 336 083,54 -63 916,46 99,8 -34 109 688

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -36 400 000 -1 000 000 -37 400 000 -37 336 083,54 -63 916,46 99,8 -34 109 688

MUU TERVEYDENHOITO

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT -950 000 -401 133 -1 351 133 -1 429 261,69 78 128,69 105,8 -1 077 658

TOIMINTAKATE -950 000 -401 133 -1 351 133 -1 429 261,69 78 128,69 105,8 -1 077 658

VUOSIKATE -950 000 -401 133 -1 351 133 -1 429 261,69 78 128,69 105,8 -1 077 658

TILIKAUDEN TULOS -950 000 -401 133 -1 351 133 -1 429 261,69 78 128,69 105,8 -1 077 658

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -950 000 -401 133 -1 351 133 -1 429 261,69 78 128,69 105,8 -1 077 658

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT -57 969 000 -3 601 133 -61 570 133 -61 554 602,39 -15 530,61 100,0 -55 931 862

TOIMINTAKATE -57 969 000 -3 601 133 -61 570 133 -61 554 602,39 -15 530,61 100,0 -55 931 862

VUOSIKATE -57 969 000 -3 601 133 -61 570 133 -61 554 602,39 -15 530,61 100,0 -55 931 862

TILIKAUDEN TULOS -57 969 000 -3 601 133 -61 570 133 -61 554 602,39 -15 530,61 100,0 -55 931 862

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -57 969 000 -3 601 133 -61 570 133 -61 554 602,39 -15 530,61 100,0 -55 931 862

YHTEISPALVELUKESKUS

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 101 800 101 800 248 006,37 -146 206,37 243,6 197 203

TOIMINTAKULUT -1 070 925 -60 280 -1 131 205 -1 286 935,73 155 730,73 113,8 -1 154 790

TOIMINTAKATE -969 125 -60 280 -1 029 405 -1 038 929,36 9 524,36 100,9 -957 587

VUOSIKATE -969 125 -60 280 -1 029 405 -1 038 929,36 9 524,36 100,9 -957 587

TILIKAUDEN TULOS -969 125 -60 280 -1 029 405 -1 038 929,36 9 524,36 100,9 -958 396

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -969 125 -60 280 -1 029 405 -1 038 929,36 9 524,36 100,9 -958 396

PERHETUKIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 1 968 040 1 968 040 2 084 497,49 -116 457,49 105,9 1 972 112

TOIMINTAKULUT -10 655 705 -765 248 -11 420 953 -11 169 608,56 -251 344,44 97,8 -10 595 458

TOIMINTAKATE -8 687 665 -765 248 -9 452 913 -9 085 111,07 -367 801,93 96,1 -8 623 346

VUOSIKATE -8 687 665 -765 248 -9 452 913 -9 085 111,07 -367 801,93 96,1 -8 623 346

TILIKAUDEN TULOS -8 687 665 -765 248 -9 452 913 -9 086 405,81 -366 507,19 96,1 -8 623 346

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -8 687 665 -765 248 -9 452 913 -9 086 405,81 -366 507,19 96,1 -8 623 346

LASTEN PÄIVÄHOITO

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

115


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA

2008 2008 %/ TA 2 007

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 1 704 570 60 000 1 764 570 1 865 177,01 -100 607,01 105,7 1 644 990

TOIMINTAKULUT -18 423 542 -1 282 915 -19 706 457 -18 539 637,42 -1 166 819,58 94,1 -17 832 885

0

TOIMINTAKATE -16 718 972 -1 222 915 -17 941 887 -16 674 460,41 -1 267 426,59 92,9 -16 187 895

VUOSIKATE -16 718 972 -1 222 915 -17 941 887 -16 674 460,41 -1 267 426,59 92,9 -16 187 895

TILIKAUDEN TULOS -16 746 767 -1 222 915 -17 969 682 -16 708 957,34 -1 260 724,66 93,0 -16 219 293

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -16 746 767 -1 222 915 -17 969 682 -16 708 957,34 -1 260 724,66 93,0 -16 219 293

VAMMAISTEN JA VANHUSTEN PALVELUT

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 3 759 030 85 000 3 844 030 4 175 045,44 -331 015,44 108,6 3 657 172

TOIMINTAKULUT -23 316 457 -1 822 498 -25 138 955 -25 020 093,90 -118 861,10 99,5 -22 853 062

TOIMINTAKATE -19 557 427 -1 737 498 -21 294 925 -20 845 048,46 -449 876,54 97,9 -19 195 890

VUOSIKATE -19 557 427 -1 737 498 -21 294 925 -20 845 048,46 -449 876,54 97,9 -19 195 890

TILIKAUDEN TULOS -19 604 290 -1 737 498 -21 341 788 -20 890 541,18 -451 246,82 97,9 -19 242 039

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -19 604 290 -1 737 498 -21 341 788 -20 890 541,18 -451 246,82 97,9 -19 242 039

PERUSTURVALAUTAKUNTA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 7 533 440 145 000 7 678 440 8 372 726,31 -694 286,31 109,0 7 471 477

TOIMINTAKULUT -53 466 629 -3 930 941 -57 397 570 -56 016 275,61 -1 381 294,39 97,6 -52 436 195

TOIMINTAKATE -45 933 189 -3 785 941 -49 719 130 -47 643 549,30 -2 075 580,70 95,8 -44 964 718

VUOSIKATE -45 933 189 -3 785 941 -49 719 130 -47 643 549,30 -2 075 580,70 95,8 -44 964 718

TILIKAUDEN TULOS -46 007 847 -3 785 941 -49 793 788 -47 724 833,69 -2 068 954,31 95,8 -45 043 074

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -46 007 847 -3 785 941 -49 793 788 -47 724 833,69 -2 068 954,31 95,8 -45 043 074

PALVELUKESKUS

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 1 100 1 100 92,86 1 007,14 8,4 1 203

TOIMINTAKULUT -825 060 -540 -825 600 -823 892,20 -1 707,80 99,8 -850 657

TOIMINTAKATE -823 960 -540 -824 500 -823 799,34 -700,66 99,9 -849 455

VUOSIKATE -823 960 -540 -824 500 -823 799,34 -700,66 99,9 -849 455

TILIKAUDEN TULOS -823 960 -540 -824 500 -823 799,34 -700,66 99,9 -849 455

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -823 960 -540 -824 500 -823 799,34 -700,66 99,9 -849 455

PERUSOPETUS

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 323 000 148 000 471 000 485 833,62 -14 833,62 103,1 377 816

TOIMINTAKULUT -21 569 852 -983 680 -22 553 532 -22 612 767,15 59 235,15 100,3 -21 416 165

TOIMINTAKATE -21 246 852 -835 680 -22 082 532 -22 126 933,53 44 401,53 100,2 -21 038 349

VUOSIKATE -21 246 852 -835 680 -22 082 532 -22 126 933,53 44 401,53 100,2 -21 038 349

TILIKAUDEN TULOS -21 524 423 -835 680 -22 360 103 -22 426 926,94 66 823,94 100,3 -21 272 031

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -21 524 423 -835 680 -22 360 103 -22 426 926,94 66 823,94 100,3 -21 272 031

ERITYISOPETUS

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 139 700 12 000 151 700 126 141,89 25 558,11 83,2 114 679

TOIMINTAKULUT -3 058 238 -431 700 -3 489 938 -3 482 725,05 -7 212,95 99,8 -3 267 791

TOIMINTAKATE -2 918 538 -419 700 -3 338 238 -3 356 583,16 18 345,16 100,5 -3 153 112

VUOSIKATE -2 918 538 -419 700 -3 338 238 -3 356 583,16 18 345,16 100,5 -3 153 112

TILIKAUDEN TULOS -2 918 538 -419 700 -3 338 238 -3 356 583,16 18 345,16 100,5 -3 153 112

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -2 918 538 -419 700 -3 338 238 -3 356 583,16 18 345,16 100,5 -3 153 112

LUKIOT

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 409 800 90 000 499 800 538 461,37 -38 661,37 107,7 367 937

TOIMINTAKULUT -4 998 544 -106 275 -5 104 819 -5 076 561,00 -28 258,00 99,4 -4 922 834

TOIMINTAKATE -4 588 744 -16 275 -4 605 019 -4 538 099,63 -66 919,37 98,5 -4 554 897

116 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA

2008 2008 %/ TA 2 007

VUOSIKATE -4 588 744 -16 275 -4 605 019 -4 538 099,63 -66 919,37 98,5 -4 554 897

TILIKAUDEN TULOS -4 596 492 -16 275 -4 612 767 -4 545 847,19 -66 919,81 98,5 -4 562 645

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -4 596 492 -16 275 -4 612 767 -4 545 847,19 -66 919,81 98,5 -4 562 645

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 337 100 337 100 500 364,91 -163 264,91 148,4 453 028

TOIMINTAKULUT -1 386 350 -1 386 350 -1 555 162,08 168 812,08 112,2 -1 341 763

TOIMINTAKATE -1 049 250 0 -1 049 250 -1 054 797,17 5 547,17 100,5 -888 735

VUOSIKATE -1 049 250 0 -1 049 250 -1 054 797,17 5 547,17 100,5 -888 735

TILIKAUDEN TULOS -1 049 250 0 -1 049 250 -1 054 797,17 5 547,17 100,5 -888 735

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -1 049 250 0 -1 049 250 -1 054 797,17 5 547,17 100,5 -888 735

KOULUTUSLAUTAKUNTA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 1 210 700 250 000 1 460 700 1 650 894,65 -190 194,65 113,0 1 314 662

TOIMINTAKULUT -31 838 044 -1 522 195 -33 360 239 -33 551 107,48 190 868,48 100,6 -31 799 209

TOIMINTAKATE -30 627 344 -1 272 195 -31 899 539 -31 900 212,83 673,83 100,0 -30 484 547

VUOSIKATE -30 627 344 -1 272 195 -31 899 539 -31 900 212,83 673,83 100,0 -30 484 547

TILIKAUDEN TULOS -30 912 663 -1 272 195 -32 184 858 -32 207 953,80 23 095,80 100,1 -30 725 977

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -30 912 663 -1 272 195 -32 184 858 -32 207 953,80 23 095,80 100,1 -30 725 977

YHTEISET MENOT JA KANSLIA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 26,20 -26,20 685

TOIMINTAKULUT -237 180 -19 105 -256 285 -267 954,60 11 669,60 104,6 -245 968

TOIMINTAKATE -237 180 -19 105 -256 285 -267 928,40 11 643,40 104,5 -245 282

VUOSIKATE -237 180 -19 105 -256 285 -267 928,40 11 643,40 104,5 -245 282

TILIKAUDEN TULOS -237 180 -19 105 -256 285 -267 928,40 11 643,40 104,5 -245 282

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -237 180 -19 105 -256 285 -267 928,40 11 643,40 104,5 -245 282

KULTTUURI

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 5 000 5 000 6 260,81 -1 260,81 125,2 5 848

TOIMINTAKULUT -2 545 400 -21 650 -2 567 050 -2 564 460,67 -2 589,33 99,9 -2 440 121

TOIMINTAKATE -2 540 400 -21 650 -2 562 050 -2 558 199,86 -3 850,14 99,8 -2 434 274

VUOSIKATE -2 540 400 -21 650 -2 562 050 -2 558 199,86 -3 850,14 99,8 -2 434 274

TILIKAUDEN TULOS -2 540 400 -21 650 -2 562 050 -2 558 199,86 -3 850,14 99,8 -2 434 274

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -2 540 400 -21 650 -2 562 050 -2 558 199,86 -3 850,14 99,8 -2 434 274

KIRJASTO

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 120 600 120 600 99 280,98 21 319,02 82,3 103 082

TOIMINTAKULUT -2 224 640 -107 918 -2 332 558 -2 298 121,96 -34 436,04 98,5 -2 117 761

TOIMINTAKATE -2 104 040 -107 918 -2 211 958 -2 198 840,98 -13 117,02 99,4 -2 014 680

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

117


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA

2008 2008 %/ TA 2 007

VUOSIKATE -2 104 040 -107 918 -2 211 958 -2 198 840,98 -13 117,02 99,4 -2 014 680

TILIKAUDEN TULOS -2 114 181 -107 918 -2 222 099 -2 212 626,19 -9 472,81 99,6 -2 032 109

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -2 114 181 -107 918 -2 222 099 -2 212 626,19 -9 472,81 99,6 -2 032 109

MUSEOT

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 58 400 58 400 93 019,64 -34 619,64 159,3 83 326

TOIMINTAKULUT -824 820 4 105 -820 715 -862 787,58 42 072,58 105,1 -762 168

TOIMINTAKATE -766 420 4 105 -762 315 -769 767,94 7 452,94 101,0 -678 842

VUOSIKATE -766 420 4 105 -762 315 -769 767,94 7 452,94 101,0 -678 842

TILIKAUDEN TULOS -766 420 4 105 -762 315 -769 767,94 7 452,94 101,0 -680 692

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -766 420 4 105 -762 315 -769 767,94 7 452,94 101,0 -680 692

NUORISOTYÖ

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 141 100 141 100 181 124,31 -40 024,31 128,4 186 729

TOIMINTAKULUT -1 026 260 -28415 -1 054 675 -1 049 860,90 -4 814,10 99,5 -983 004

TOIMINTAKATE -885 160 -28 415 -913 575 -868 736,59 -44 838,41 95,1 -796 276

VUOSIKATE -885 160 -28 415 -913 575 -868 736,59 -44 838,41 95,1 -796 276

TILIKAUDEN TULOS -885 160 -28 415 -913 575 -868 736,59 -44 838,41 95,1 -796 276

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -885 160 -28 415 -913 575 -868 736,59 -44 838,41 95,1 -796 276

KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTK

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 325 100 0 325 100 379 711,94 -54 611,94 116,8 379 669

TOIMINTAKULUT -6 858 300 -172 983 -7 031 283 -7 043 185,71 11 902,71 100,2 -6 549 023

TOIMINTAKATE -6 533 200 -172 983 -6 706 183 -6 663 473,77 -42 709,23 99,4 -6 169 353

VUOSIKATE -6 533 200 -172 983 -6 706 183 -6 663 473,77 -42 709,23 99,4 -6 169 353

TILIKAUDEN TULOS -6 543 341 -172 983 -6 716 324 -6 677 258,98 -39 065,02 99,4 -6 188 633

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -6 543 341 -172 983 -6 716 324 -6 677 258,98 -39 065,02 99,4 -6 188 633

LIIKUNTA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 922 500 922 500 1 012 667,58 -90 167,58 109,8 950 755

TOIMINTAKULUT -3 751 156 -19 810 -3 770 966 -3 772 970,04 2 004,04 100,1 -3 461 901

TOIMINTAKATE -2 828 656 -19 810 -2 848 466 -2 760 302,46 -88 163,54 96,9 -2 511 146

VUOSIKATE -2 828 656 -19 810 -2 848 466 -2 760 302,46 -88 163,54 96,9 -2 511 146

TILIKAUDEN TULOS -2 957 934 -19 810 -2 977 744 -2 898 909,22 -78 834,78 97,4 -2 643 315

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -2 957 934 -19 810 -2 977 744 -2 898 909,22 -78 834,78 97,4 -2 643 315

LIIKUNTALAUTAKUNTA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 922 500 0 922 500 1 012 667,58 -90 167,58 109,8 950 755

TOIMINTAKULUT -3 751 156 -19 810 -3 770 966 -3 772 970,04 2 004,04 100,1 -3 461 901

TOIMINTAKATE -2 828 656 -19 810 -2 848 466 -2 760 302,46 -88 163,54 96,9 -2 511 146

VUOSIKATE -2 828 656 -19 810 -2 848 466 -2 760 302,46 -88 163,54 96,9 -2 511 146

TILIKAUDEN TULOS -2 957 934 -19 810 -2 977 744 -2 898 909,22 -78 834,78 97,4 -2 643 315

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -2 957 934 -19 810 -2 977 744 -2 898 909,22 -78 834,78 97,4 -2 643 315

HALLINTOPALVELUT

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 570 850 570 850 575 591,88 -4 741,88 100,8 553 686

TOIMINTAKULUT -1 054 405 -28 000 -1 082 405 -1 042 962,33 -39 442,67 96,4 -1 003 276

TOIMINTAKATE -483 555 -28 000 -511 555 -467 370,45 -44 184,55 91,4 -449 590

VUOSIKATE -483 555 -28 000 -511 555 -467 370,45 -44 184,55 91,4 -449 590

TILIKAUDEN TULOS -484 555 -28 000 -512 555 -468 370,78 -44 184,22 91,4 -451 591

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -484 555 -28 000 -512 555 -468 370,78 -44 184,22 91,4 -451 591

118 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA

2008 2008 %/ TA 2 007

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 4 327 772 4 327 772 5 012 068,84 -684 296,84 115,8 5 509 238

TOIMINTAKULUT -8 472 175 -166 900 -8 639 075 -9 124 696,01 485 621,01 105,6 -9 055 877

TOIMINTAKATE -4 144 403 -166 900 -4 311 303 -4 112 627,17 -198 675,83 95,4 -3 546 638

VUOSIKATE -4 144 403 -166 900 -4 311 303 -4 112 627,17 -198 675,83 95,4 -3 546 638

TILIKAUDEN TULOS -6 597 870 -166 900 -6 764 770 -6 575 700,16 -189 069,84 97,2 -5 907 055

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -6 597 870 -166 900 -6 764 770 -6 575 700,16 -189 069,84 97,2 -5 907 055

TILAPALVELU

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 19 403 690 19 403 690 19 232 683,19 171 006,81 99,1 17 797 884

TOIMINTAKULUT -16 357 673 -450 035 -16 807 708 -16 655 024,72 -152 683,28 99,1 -15 548 653

TOIMINTAKATE 3 046 017 -450 035 2 595 982 2 577 658,47 18 323,53 99,3 2 249 231

VUOSIKATE 3 046 017 -450 035 2 595 982 2 577 658,47 18 323,53 99,3 2 249 231

TILIKAUDEN TULOS 324 150 -450 035 -125 885 -159 469,28 33 584,28 126,7 -315 181

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -870 956 -450 035 -1 320 991 -1 317 491,28 -3 499,72 99,7 -1 451 516

TEKNINEN LAUTAKUNTA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 24 302 312 0 24 302 312 24 820 343,91 -518 031,91 102,1 23 860 808

TOIMINTAKULUT -25 884 253 -644 935 -26 529 188 -26 822 683,06 293 495,06 101,1 -25 607 806

TOIMINTAKATE -1 581 941 -644 935 -2 226 876 -2 002 339,15 -224 536,85 89,9 -1 746 997

VUOSIKATE -1 581 941 -644 935 -2 226 876 -2 002 339,15 -224 536,85 89,9 -1 746 997

TILIKAUDEN TULOS -6 758 275 -644 935 -7 403 210 -7 203 540,22 -199 669,78 97,3 -6 673 827

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -7 953 381 -644 935 -8 598 316 -8 361 562,22 -236 753,78 97,2 -7 810 162

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN VASTUUALUE

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 2 274 400 2 274 400 2 342 197,87 -67 797,87 103,0 2 243 955

TOIMINTAKULUT -3 324 250 -248 560 -3 572 810 -3 528 050,13 -44 759,87 98,7 -3 469 912

TOIMINTAKATE -1 049 850 -248 560 -1 298 410 -1 185 852,26 -112 557,74 91,3 -1 225 956

VUOSIKATE -1 049 850 -248 560 -1 298 410 -1 185 852,26 -112 557,74 91,3 -1 225 956

TILIKAUDEN TULOS -1 109 217 -248 560 -1 357 777 -1 246 777,46 -110 999,54 91,8 -1 280 371

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -1 109 217 -248 560 -1 357 777 -1 246 777,46 -110 999,54 91,8 -1 280 371

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 2 274 400 0 2 274 400 2 342 197,87 -67 797,87 103,0 2 243 955

TOIMINTAKULUT -3 324 250 -248 560 -3 572 810 -3 528 050,13 -44 759,87 98,7 -3 469 912

TOIMINTAKATE -1 049 850 -248 560 -1 298 410 -1 185 852,26 -112 557,74 91,3 -1 225 956

VUOSIKATE -1 049 850 -248 560 -1 298 410 -1 185 852,26 -112 557,74 91,3 -1 225 956

TILIKAUDEN TULOS -1 109 217 -248 560 -1 357 777 -1 246 777,46 -110 999,54 91,8 -1 280 371

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -1 109 217 -248 560 -1 357 777 -1 246 777,46 -110 999,54 91,8 -1 280 371

VIRANOMAISTOIMINTA JA HALLINTO

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 2 030 570 2 030 570 1 806 280,89 224 289,11 89,0 1 875 739

TOIMINTAKULUT -2 030 570 -2 030 570 -1 806 280,89 -224 289,11 89,0 -1 875 739

TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00 0

VUOSIKATE 0 0 0 0,00 0,00 0

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00 0,00 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ 0 0 0 0,00 0,00 0

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

119


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA

2008 2008 %/ TA 2 007

PELASTUSTOIMINTA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 5 016 918 5 016 918 4 371 263,67 645 654,33 87,1 4 257 213

TOIMINTAKULUT -5 016 918 -5 016 918 -4 371 263,67 -645 654,33 87,1 -4 257 213

TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00 0

VUOSIKATE 0 0 0 0,00 0,00 0

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00 0,00 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ 0 0 0 0,00 0,00 0

SAIRAANKULJETUS

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 1 528 533 1 528 533 1 518 948,25 9 584,75 99,4 1 421 016

TOIMINTAKULUT -1 528 533 -1 528 533 -1 518 948,25 -9 584,75 99,4 -1 421 016

TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00 0

VUOSIKATE 0 0 0 0,00 0,00 0

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00 0,00 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ 0 0 0 0,00 0,00 0

KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TOIMITILAT

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 10 400 10 400 8 400,00 2 000,00 80,8 8 100

TOIMINTAKULUT -10 400 -10 400 -8 400,00 -2 000,00 80,8 -8 100

TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00 0

VUOSIKATE 0 0 0 0,00 0,00 0

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00 0,00 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ 0 0 0 0,00 0,00 0

PELASTUSLAUTAKUNTA

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 8 586 421 0 8 586 421 7 704 892,81 881 528,19 89,7 7 562 068

TOIMINTAKULUT -8 586 421 0 -8 586 421 -7 704 892,81 -881 528,19 89,7 -7 562 068

TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00 0

VUOSIKATE 0 0 0 0,00 0,00 0

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00 0,00 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ 0 0 0 0,00 0,00 0

RAHOITUS

TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00 0

T U L O S L A S K E L M A

VUOSIKATE 167 328 059 167 328 059 176 391 004,21 -9 062 945,21 105,4 153 766 366

TILIKAUDEN TULOS 167 328 059 0 167 328 059 176 391 004,21 -9 062 945,21 105,4 153 766 366

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ 167 328 059 0 167 328 059 173 759 760,96 -6 431 701,96 103,8 155 298 009

KOKKOLAN KAUPUNKI

T U L O S L A S K E L M A

TOIMINTATUOTOT 57 020 714 395 000 57 415 714 59 020 558,80 -1 604 844,80 102,8 57 140 164

TOIMINTAKULUT -219 885 030 -8 664 705 -228 549 735 -225 046 969,77 -3 502 765,23 98,5 -210 849 748

TOIMINTAKATE -162 864 316 -8 269 705 -171 134 021 -166 026 410,97 -5 107 610,03 97,0 -153 709 584

VUOSIKATE 4 463 743 -8 269 705 -3 805 962 10 364 593,24 -14 170 555,24 -272,3 56 782

TILIKAUDEN TULOS -1 431 522 -8 269 705 -9 701 227 4 413 807,34 -14 115 034,34 -45,5 -5 562 055

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ -2 626 628 -8 269 705 -10 896 333 624 542,09 -11 520 875,09 -5,7 -5 166 747

120 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL

KARLEBY STAD 1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA

BUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE

2008 2 008

KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN

MAA- JA VESIALUEET OSTO - KÖP AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

Menot - Utgifter -1 200 000 -1 200 000 -938 749,94 -261 250,06

Tulot - Inkomster 2 000 000 340 000 2 340 000 2 452 381,35 -112 381,35

Netto 800 000 340 000 1 140 000 1 513 631,41 -373 631,41

RAKENNUSTEN MYYNTI - FÖRSÄLJN. AV BYGGN.

Menot - Utgifter 0 0,00 0,00

Tulot - Inkomster 200 000 200 000 86 370,00 113 630,00

Netto 200 000 0 200 000 86 370,00 113 630,00

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT -

VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Menot - Utgifter -1 000 000 -200 000 -1 200 000 -83 640,81 -1 116 359,19

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -1 000 000 -200 000 -1 200 000 -83 640,81 -1 116 359,19

INVESTOINTIAVUSTUKSET KUNTAYHTYMILLE - INVESTERINGSBIDRAG TILL SAMKOMMUNER

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUKSEN KY -

SAMKOMMUN FÖR UTBILDNING I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

Menot - Utgifter -58 000 -58 000 -70 304,13 12 304,13

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -58 000 0 -58 000 -70 304,13 12 304,13

OPTIMA SAMKOMMUN

Menot - Utgifter 0 -1 059,59 1 059,59

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 -1 059,59 1 059,59

SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Menot - Utgifter -21 000 -21 000 -20 688,00 -312,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -21 000 0 -21 000 -20 688,00 -312,00

KRUUNUPYYN KANSANOPISTO - KRONOBY FOLKHÖGSSK

Menot - Utgifter 0 -20 174,25 20 174,25

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 -20 174,25 20 174,25

KÅRKULLA SAMKOMMUN

Menot - Utgifter 0 0,00 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER

Menot - Utgifter -79 000 0 -79 000 -112 225,97 33 225,97

Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00

Netto -79 000 0 -79 000 -112 225,97 33 225,97

KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN

Menot - Utgifter -2 279 000 -200 000 -2 479 000 -1 134 616,72 -1 344 383,28

Tulot - Inkomster 2 200 000 340 000 2 540 000 2 538 751,35 1 248,65

Netto -79 000 140 000 61 000 1 404 134,63 -1 343 134,63

PERUSTURVALAUTAKUNTA - BASTRYGGHETSNÄMNDEN

KULJETUSVÄLINEET - TRANSPORTMEDEL

TERVAKARTANO/TUKIPALVELUT -TERVAKARTANO/STÖDTJÄNSTER

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 1 528,00 -1 528,00

Netto 0 0 0 1 528,00 -1 528,00

KEVA-PALVELUKESKUS - KEVA SERVICECENTER

Menot - Utgifter -30 000 -30 000 -29 508,20 -491,80

Tulot - Inkomster 10 000 10 000 3 278,69 6 721,31

Netto -20 000 0 -20 000 -26 229,51 6 229,51

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

121


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL

KARLEBY STAD 1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA

BUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE

2008 2 008

MUUT KONEET JA KALUSTO - ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER

PÄIVÄKODIT PIHALEIKKIVÄLINEET - DAGHEM REDSKAP FÖR UTELEKAR

Menot - Utgifter -30 000 -30 000 -18 428,80 -11 571,20

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -30 000 0 -30 000 -18 428,80 -11 571,20

PÄIVÄKODIT ALLERGIAYK KALUSTAMINEN

Menot - Utgifter 0 0 -1 062,48 1 062,48

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 -1 062,48 1 062,48

PERHETUKIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA / LASTENKOTI KALUSTEET -

FAMILJESTÖDTJÄNSTER OCH UTKOMSTÖD/MATERIALANSKAFFNING TILL BARNHEM

Menot - Utgifter -13 000 -13 000 -12 947,23 -52,77

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -13 000 0 -13 000 -12 947,23 -52,77

KAUSTARIN JA HALKOKARIN ESIOPETUS

Menot - Utgifter 0 -30 000 -30 000 -30 048,43 48,43

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 -30 000 -30 000 -30 048,43 48,43

PERUSTURVALAUTAKUNTA - BASTRYGGHETSNÄMNDEN

Menot - Utgifter -73 000 -30 000 -103 000 -91 995,14 -11 004,86

Tulot - Inkomster 10 000 0 10 000 4 806,69 5 193,31

Netto -63 000 -30 000 -93 000 -87 188,45 -5 811,55

KOULUTUSLAUTAKUNTA - UTBILDNINGSNÄMNDEN

MUUT KONEET JA KALUSTO - ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER

HAKALAHDEN YLÄASTE - HAKALAX SKOLA

Menot - Utgifter -50 000 -50 000 -49 876,38 -123,62

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -50 000 0 -50 000 -49 876,38 -123,62

MÄNTYKANKAAN KOULU - TALLÅSENS SKOLA

Menot - Utgifter 0 0,00 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

PIHALEIKKIVÄLINEET - REDSKAP FÖR UTELEKAR

Menot - Utgifter -30 000 -30 000 -27 948,56 -2 051,44

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -30 000 0 -30 000 -27 948,56 -2 051,44

KAUSTARIN KOULU - KAUSTAR SKOLA

Menot - Utgifter -35 000 -35 000 -34 736,42 -263,58

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -35 000 0 -35 000 -34 736,42 -263,58

ISOKYLÄN KOULU - STORBY SKOLA

Menot - Utgifter -20 000 -20 000 -16 414,57 -3 585,43

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -20 000 0 -20 000 -16 414,57 -3 585,43

KOULUTUSLAUTAKUNTA - UTBILDNINGSNÄMNDEN

Menot - Utgifter -135 000 0 -135 000 -128 975,93 -6 024,07

Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00

Netto -135 000 0 -135 000 -128 975,93 -6 024,07

LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -

FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

LIIKUNTA-ALUEET - IDROTTSOMRÅDEN

VARAUS -

Menot - Utgifter -75 000 -75 000 -57 430,20 -17 569,80

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -75 000 0 -75 000 -57 430,20 -17 569,80

122 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL

KARLEBY STAD 1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA

BUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE

2008 2 008

MUUT KONEET JA KALUSTO - ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER

LIIKUNTA KONEET JA KALUSTO/JÄÄHALLIN TULOSTAULU -

IDROTT MASKINER OCH INVENTARIER

Menot - Utgifter -25 000 -25 000 -42 270,00 17 270,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -25 000 0 -25 000 -42 270,00 17 270,00

LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN

Menot - Utgifter -100 000 0 -100 000 -99 700,20 -299,80

Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00

Netto -100 000 0 -100 000 -99 700,20 -299,80

TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER

TERVARANTA - TJÄRUSTRAND

Menot - Utgifter -175 000 -175 000 -109 064,55 -65 935,45

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -175 000 0 -175 000 -109 064,55 -65 935,45

ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER

Menot - Utgifter -175 000 0 -175 000 -109 064,55 -65 935,45

Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00

Netto -175 000 0 -175 000 -109 064,55 -65 935,45

MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADER

PERUSTURVA - BASTRYGGHET

HALKOKARIN PÄIVÄKOTI - HALKOKARI DAGHEM

Menot - Utgifter -60 000 -60 000 -59 978,43 -21,57

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -60 000 0 -60 000 -59 978,43 -21,57

RUOTSALAINEN PÄIVÄKOTI - SVENSKA DAGHEMMET

Menot - Utgifter -40 000 -40 000 -95 677,91 55 677,91

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -40 000 0 -40 000 -95 677,91 55 677,91

KIRKONMÄEN PÄIVÄKOTI - KYRKBACKENS DAGHEM

Menot - Utgifter -85 000 -85 000 -53 050,60 -31 949,40

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 -85 000 -85 000 -53 050,60 -31 949,40

KATARINEGÅRDEN

Menot - Utgifter 0 0,00 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

HONKAHARJU II-VAIHE, SUUNNITTELU JA KORJAUS -

FURUÅSEN, II SKEDET, PLANERING OCH REPARATIONER

Menot - Utgifter -100 000 -109 000 -209 000 -13 425,79 -195 574,21

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -100 000 -109 000 -209 000 -13 425,79 -195 574,21

PÄIVÄKOTIEN AITOJEN UUSIMINEN - FÖRNYANDE AV STAKET VID DAGHEMMEN

Menot - Utgifter -48 000 3 742 -44 258 -43 494,57 -763,43

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -48 000 3 742 -44 258 -43 494,57 -763,43

ENGLANTILAINEN PÄIVÄKOTI - ENGELSKA DAGHEMMET

Menot - Utgifter -12 000 -12 000 -14 462,71 2 462,71

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -12 000 0 -12 000 -14 462,71 2 462,71

HOITOLAITOKSET YM - VÅRDINRÄTTNINGAR

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

123


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL

KARLEBY STAD 1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA

BUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE

2008 2 008

PERUSTURVA - BASTRYGGHET

Menot - Utgifter -260 000 -190 258 -450 258 -280 090,01 -170 167,99

Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00

Netto -260 000 -190 258 -450 258 -280 090,01 -170 167,99

MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADER

KOULUTUS - UTBILDNING

ISOKYLÄN KOULU - STORBY SKOLA

Menot - Utgifter -597 000 -597 000 -620 730,21 23 730,21

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 -597 000 -597 000 -620 730,21 23 730,21

CHYDENIUKSEN KOULU - CHYDENIUS SKOLA

Menot - Utgifter -30 000 -30 000 -17 409,82 -12 590,18

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -30 000 0 -30 000 -17 409,82 -12 590,18

MÄNTYKANKAAN KOULU - TALLÅSENS SKOLA

Menot - Utgifter -200 000 -200 000 -85 213,08 -114 786,92

Tulot - Inkomster 10 000 10 000 10 000,00 0,00

Netto 10 000 -200 000 -190 000 -75 213,08 -114 786,92

JOKILAAKSON KOULU - ÄLVDALENS SKOLA

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

HALKOKARIN KOULU - HALKOKARI SKOLA

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

KIVINIITYN KOULU - STENÄNGENS SKOLA

Menot - Utgifter -40 000 -40 000 -33 718,70 -6 281,30

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -40 000 0 -40 000 -33 718,70 -6 281,30

ÖJAN KOULU - ÖJA SKOLA

Menot - Utgifter -140 000 -122 000 -262 000 -249 347,90 -12 652,10

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -140 000 -122 000 -262 000 -249 347,90 -12 652,10

VILLAN KOULU - VILLA SKOLA

Menot - Utgifter -65 000 -65 000 -18 305,87 -46 694,13

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 -65 000 -65 000 -18 305,87 -46 694,13

HOLLIHAAN KOULU - HÅLLHAGENS SKOLA

Menot - Utgifter -2 800 000 -43 000 -2 843 000 -2 468 922,77 -374 077,23

Tulot - Inkomster 0 200 000,00 -200 000,00

Netto -2 800 000 -43 000 -2 843 000 -2 268 922,77 -574 077,23

RUOTSALAINEN YLÄASTE JA LUKIO - SVENSKA HÖGSTADIET OCH GYMNASIET

Menot - Utgifter -180 000 -180 000 -183 780,43 3 780,43

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -180 000 0 -180 000 -183 780,43 3 780,43

KAUSTARIN KOULU - KAUSTAR SKOLA

Menot - Utgifter -400 000 -198 000 -598 000 -651 886,16 53 886,16

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -400 000 -198 000 -598 000 -651 886,16 53 886,16

ISOKYLÄN KOULU RIVITALOT - STORBY SKOLA

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

MÄNTYKANKAAN KOULU - TALLÅSENS SKOLA

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

124 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL

KARLEBY STAD 1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA

BUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE

2008 2 008

KEITTIÖLAITTEET - KÖKSAPPARATUR

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

TEKNISTEN TÖIDEN LUOKKIEN TYÖSUOJELUPUUTTEIDEN KORJAUKSET -

REPARATION AV BRISTER I ARBETARSKYDD I KLASSRUM FÖR TEKNISKT ARBETE

Menot - Utgifter -25 000 5 980 -19 020 -19 019,38 -0,62

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -25 000 5 980 -19 020 -19 019,38 -0,62

KOULUJEN AITOJEN UUSIMINEN - FÖRNYANDE AV STAKET VID SKOLORNA

Menot - Utgifter -25 000 -25 000 -17 336,80 -7 663,20

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -25 000 0 -25 000 -17 336,80 -7 663,20

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO - KARLEBYNEJDENS INSTITUT

Menot - Utgifter -50 000 -50 000 -16 872,09 -33 127,91

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -50 000 0 -50 000 -16 872,09 -33 127,91

KOULUTUS - UTBILDNING

Menot - Utgifter -3 690 000 -1 219 020 -4 909 020 -4 382 543,21 -526 476,79

Tulot - Inkomster 10 000 0 10 000 210 000,00 -200 000,00

Netto -3 680 000 -1 219 020 -4 899 020 -4 172 543,21 -726 476,79

MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADER

KULTTUURI- JA NUORISO - KULTUR OCH UNGDOM

HANSA (KESKIKAUPUNGIN NUORISOTALO) - HANSA (UNGDOMSGÅRDEN I CENTRUM)

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

ROOSINTALO - ROOSKA GÅRDEN

Menot - Utgifter -270 000 -270 000 -189 557,59 -80 442,41

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -270 000 0 -270 000 -189 557,59 -80 442,41

ISOJÄRVEN NUORISOTALO - STORTRÄSKS UNGDOMSGÅRD

Menot - Utgifter -170 000 -170 000 -161 692,53 -8 307,47

Tulot - Inkomster 50 000 50 000 50 000,00 0,00

Netto -120 000 0 -120 000 -111 692,53 -8 307,47

MUSEOKORTTELI - MUSEIKVARTERET

Menot - Utgifter -20 000 -20 000 -24 289,84 4 289,84

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -20 000 0 -20 000 -24 289,84 4 289,84

DRAKEN TALON KUNNOSTAMINEN - RENOVERING AV DRAKES HUS

Menot - Utgifter 0 -17 742,17 17 742,17

Tulot - Inkomster 0 17 742,17 -17 742,17

Netto 0 0 0 0,00 0,00

KALASTAJA- JA KOTISEUTUMUSEO - FISKAR- OCH HEMBYGDSMUSEET

Menot - Utgifter -15 000 -15 000 -26 557,94 11 557,94

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -15 000 0 -15 000 -26 557,94 11 557,94

MUSEORAK. KORJAUS MUSEOPÄIVIÄ 2009 VARTEN -

MUSEIBYGGN.REPARATION FÖR MUSEIDAG. 2009

Menot - Utgifter -120 000 -120 000 -142 117,88 22 117,88

Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00

Netto -120 000 0 -120 000 -142 117,88 22 117,88

VARTIOLINNA

Menot - Utgifter -100 000 -100 000 -102 725,42 2 725,42

Tulot - Inkomster 20 000 20 000 20 000,00 0,00

Netto -80 000 0 -80 000 -82 725,42 2 725,42

KULTTUURI JA NUORISO - KULTUR OCH UNGDOM

Menot - Utgifter -695 000 0 -695 000 -664 683,37 -30 316,63

Tulot - Inkomster 70 000 0 70 000 87 742,17 -17 742,17

Netto -625 000 0 -625 000 -576 941,20 -48 058,80

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

125


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL

KARLEBY STAD 1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA

BUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE

2008 2 008

MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADER

LIIKUNTA - IDROTT

UIMAHALLI - SIMHALLEN

Menot - Utgifter -15 000 -15 000 -14 742,81 -257,19

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto 0 -15 000 -15 000 -14 742,81 -257,19

JÄÄHALLI - ISHALLEN

Menot - Utgifter -350 000 -350 000 -110 681,63 -239 318,37

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -350 000 0 -350 000 -110 681,63 -239 318,37

JALKAPALLOSTADION - FOTBOLLSSTADION

Menot - Utgifter -50 000 -49 500 -99 500 -36 375,05 -63 124,95

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -50 000 -49 500 -99 500 -36 375,05 -63 124,95

URHEILUTALON PERUSKORJAUS - GRUNDRENOVERING AV IDROTTSGÅRDEN

Menot - Utgifter -100 000 -100 000 -100 000,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto 0 -100 000 -100 000 0,00 -100 000,00

LIIKUNTA - IDROTT

Menot - Utgifter -400 000 -164 500 -564 500 -161 799,49 -402 700,51

Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00

Netto -400 000 -164 500 -564 500 -161 799,49 -402 700,51

SIVISTYS - BILDNING

Menot - Utgifter -4 785 000 -1 383 520 -6 168 520 -5 209 026,07 -959 493,93

Tulot - Inkomster 80 000 0 80 000 297 742,17 -217 742,17

Netto -4 705 000 -1 383 520 -6 088 520 -4 911 283,90 -1 177 236,10

MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADER

TEKNINEN TOIMI - TEKNISKA VÄSENDET

SIIVOOJIEN SOSIAALI- JA APUTILOJEN PERUSKORJAUS -

OMBYGGNAD AV PERSONALRUM FÖR STÄDERSKOR

Menot - Utgifter -20 000 20 000 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -20 000 20 000 0 0,00 0,00

TOIMINNALLISET MUUTOKSET - FUNKTIONELLA FÖRÄNDRINGAR

Menot - Utgifter -80 000 8 830 -71 170 -71 169,28 -0,72

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -80 000 8 830 -71 170 -71 169,28 -0,72

KAUPUNGINTALO - STADSHUSET

Menot - Utgifter -350 000 -350 000 -89 492,50 -260 507,50

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -350 000 0 -350 000 -89 492,50 -260 507,50

RTV-TALO

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

LEIRINTÄALUE - CAMPINGOMRÅDE

Menot - Utgifter -400 000 -200 000 -600 000 -12 863,50 -587 136,50

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -400 000 -200 000 -600 000 -12 863,50 -587 136,50

TAIDEKOULU/RENLUNDIN KOULU - KONST/RENLUNDS SKOLA

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

ARVAAMATTOMAT PERUSKORJAUKSET - OFÖRUTSEDDA TOTALRENOVERINGAR

Menot - Utgifter -90 000 15 542 -74 458 -62 148,53 -12 309,47

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -90 000 15 542 -74 458 -62 148,53 -12 309,47

126 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL

KARLEBY STAD 1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA

BUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE

2008 2 008

TRULLEVIN KALASATAMA - TRULLÖ FISKEHAMN

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

VARIKKO - STADENS DEPÅ

Menot - Utgifter -300 000 -300 000 -266 889,80 -33 110,20

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -300 000 0 -300 000 -266 889,80 -33 110,20

KIINTEISTÖAUTOMATIIKKA - FASTIGHETSAUTOMATIK

Menot - Utgifter -25 000 7 703 -17 297 -16 400,00 -897,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -25 000 7 703 -17 297 -16 400,00 -897,00

RAKENNUSTEN MAALAUSTYÖT - HUSMÅLNING

Menot - Utgifter -25 000 17 908 -7 092 -7 092,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -25 000 17 908 -7 092 0,00 -7 092,00

TEKNINEN TOIMI - TEKNISKA VÄSENDET

Menot - Utgifter -1 290 000 -130 017 -1 420 017 -518 963,61 -901 053,39

Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00

Netto -1 290 000 -130 017 -1 420 017 -518 963,61 -901 053,39

MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADER

Menot - Utgifter -6 335 000 -1 703 795 -8 038 795 -6 008 079,69 -2 030 715,31

Tulot - Inkomster 80 000 0 80 000 297 742,17 -217 742,17

Netto -6 255 000 -1 703 795 -7 958 795 -5 710 337,52 -2 248 457,48

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

Menot - Utgifter -6 510 000 -1 703 795 -8 213 795 -6 117 144,24 -2 096 650,76

Tulot - Inkomster 80 000 0 80 000 297 742,17 -217 742,17

Netto -6 430 000 -1 703 795 -8 133 795 -5 819 402,07 -2 314 392,93

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -

FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

LIIKENNEVÄYLÄT - TRAFIKLEDER

Menot - Utgifter -3 000 000 -465 850 -3 465 850 -2 994 634,53 -471 215,47

Tulot - Inkomster 0 172 542,09 -172 542,09

Netto -3 000 000 -465 850 -3 465 850 -2 822 092,44 -643 757,56

KIERTOLIITTYMÄ VT 8 - CIRKULATIONSPLATSEN VID RIKSVÄG 8

Menot - Utgifter -200 000 -600 000 -800 000 -752 768,50 -47 231,50

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -200 000 -600 000 -800 000 -752 768,50 -47 231,50

KÄVELYKESKUSTA - PROMENADCENTRUM

Menot - Utgifter -100 000 -37 600 -137 600 -96 263,29 -41 336,71

Tulot - Inkomster 0 67 000,00 -67 000,00

Netto -100 000 -37 600 -137 600 -29 263,29 -108 336,71

PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT - PARKER OCH LEKPLATSER

Menot - Utgifter -168 000 -35 000 -203 000 -202 903,04 -96,96

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -168 000 -35 000 -203 000 -202 903,04 -96,96

JÄTEHUOLTO - AVFALLSHANTERING

Menot - Utgifter -100 000 -100 000 -129 320,59 29 320,59

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -100 000 0 -100 000 -129 320,59 29 320,59

MUUT YHDYSKUNTAPALVELUT - ÖVRIG SAMHÄLLSSERVICE

KENTÄN KUNNOSTUS / NÄYTTELY - ISTÅNDSÄTTNING AV PLAN/ UTSTÄLLNING

Menot - Utgifter -30 000 -30 000 -29 983,14 -16,86

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -30 000 0 -30 000 -29 983,14 -16,86

9 VANHANSATAMANLAHTI - GAMLAHAMNSVIKEN

Menot - Utgifter 0 -2 026,35 2 026,35

Tulot - Inkomster 0 52 192,00 -52 192,00

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

127


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL

KARLEBY STAD 1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA

BUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE

2008 2 008

Netto 0 0 0 50 165,65 -50 165,65

ASUNTOMESSUALUE

Menot - Utgifter -100 000 -100 000 -180 953,80 80 953,80

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -100 000 0 -100 000 -180 953,80 80 953,80

SUNTI - SUNDET

Menot - Utgifter -50 000 -50 000 -2 720,00 -47 280,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -50 000 0 -50 000 -2 720,00 -47 280,00

VANHANSATAMALAHDEN KUNNOSTUS-

FÖRBÄTTRING AV GAMLAHAMNSVIKEN

Menot - Utgifter -149 000 -149 000 -705,00 -148 295,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto 0 -149 000 -149 000 -705,00 -148 295,00

VENEVÄYLÄT JA LAITURIT - FARLEDER OCH BRYGGOR FÖR BÅTAR

VÄYLÄMERKKIEN JA LINJATAULUJEN UUSIMINEN -

FÖRNYANDE AV SJÖMÄRKEN OCH ENSMÄRKEN

Menot - Utgifter -10 000 -10 000 -4 128,00 -5 872,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -10 000 0 -10 000 -4 128,00 -5 872,00

MUUT YHDYSKUNTAPALVELUT - ÖVRIG SAMHÄLLSSERVICE

Menot - Utgifter -190 000 -149 000 -339 000 -220 516,29 -118 483,71

Tulot - Inkomster 0 0 0 52 192,00 -52 192,00

Netto -190 000 -149 000 -339 000 -168 324,29 -170 675,71

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET - FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDN.

Menot - Utgifter -3 758 000 -1 287 450 -5 045 450 -4 396 406,24 -649 043,76

Tulot - Inkomster 0 0 0 291 734,09 -291 734,09

Netto -3 758 000 -1 287 450 -5 045 450 -4 104 672,15 -940 777,85

KULJETUSVÄLINEET - TRANSPORTMEDEL

TEKNINEN PALVELUTOIMINTA - TEKNISK SERVICEVERKSAMHET

Menot - Utgifter -50 000 -50 000 -48 491,07 -1 508,93

Tulot - Inkomster 0 4 098,36 -4 098,36

Netto -50 000 0 -50 000 -44 392,71 -5 607,29

KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN -

UNDERHÅLL OCH BYGGANDE

Menot - Utgifter -350 000 -350 000 -79 796,73 -270 203,27

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -350 000 0 -350 000 -79 796,73 -270 203,27

KULJETUSVÄLINEET - TRANSPORTMEDEL

Menot - Utgifter -400 000 0 -400 000 -128 287,80 -271 712,20

Tulot - Inkomster 0 0 0 4 098,36 -4 098,36

Netto -400 000 0 -400 000 -124 189,44 -275 810,56

TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN

Menot - Utgifter -10 668 000 -2 991 245 -13 659 245 -10 641 838 -3 017 407

Tulot - Inkomster 80 000 0 80 000 593 575 -513 575

Netto -10 588 000 -2 991 245 -13 579 245 -10 048 263,66 -3 530 981,34

RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

MUUT KONEET JA KALUSTO - ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER

ILMANTARKKAILULAITTEET - APPARATUR FÖR LUFTKONTROLL

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

128 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL

KARLEBY STAD 1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA

BUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE

2008 2 008

9 KAUPUNKIMITTAUSPALVELUT - STADSMÄTNINGSTJÄNSTER

Menot - Utgifter -50 500 -50 500 -39 000,00 -11 500,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -50 500 0 -50 500 -39 000,00 -11 500,00

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUT / TULOSTIN -

PLATSDATASERVICE OCH KARTTJÄNSTER/ SKRIVARE

Menot - Utgifter -22 000 -22 000 -13 650,00 -8 350,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto -22 000 0 -22 000 -13 650,00 -8 350,00

RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA - BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

Menot - Utgifter -72 500 0 -72 500 -52 650,00 -19 850,00

Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00

Netto -72 500 0 -72 500 -52 650,00 -19 850,00

PELASTUSLAUTAKUNTA - RÄDDNINGSNÄMNDEN

IRTAIN OMAISUUS - LÖSEGENDOM

KANNUS

Menot - Utgifter -14 000 -14 000 -7 852,80 -6 147,20

Tulot - Inkomster 14 000 14 000 7 852,80 6 147,20

Netto 0 0 0 0,00 0,00

HIMANKA - HIMANGO

Menot - Utgifter -171 000 -171 000 -171 000,00

Tulot - Inkomster 171 000 171 000 171 000,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

LOHTAJA - LOCHTEÅ

Menot - Utgifter -12 000 -12 000 -12 000,00

Tulot - Inkomster 12 000 12 000 12 000,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

KÄLVIÄ - KELVIÅ

Menot - Utgifter -96 000 -96 000 -96 000,00

Tulot - Inkomster 96 000 96 000 96 000,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

ULLAVA

Menot - Utgifter -12 000 -12 000 -12 000,00

Tulot - Inkomster 12 000 12 000 12 000,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

KAUSTINEN - KAUSTBY

Menot - Utgifter -42 000 -42 000 -117 003,97 75 003,97

Tulot - Inkomster 42 000 42 000 117 003,97 -75 003,97

Netto 0 0 0 0,00 0,00

VETELI - VETIL

Menot - Utgifter -16 000 -16 000 -12 077,87 -3 922,13

Tulot - Inkomster 16 000 16 000 12 077,87 3 922,13

Netto 0 0 0 0,00 0,00

HALSUA - HALSO

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

LESTIJÄRVI

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

PERHO

Menot - Utgifter -42 000 -42 000 -30 843,80 -11 156,20

Tulot - Inkomster 42 000 42 000 30 843,80 11 156,20

Netto 0 0 0 0,00 0,00

TOHOLAMPI

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

129


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL

KARLEBY STAD 1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA

BUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE

2008 2 008

KRUUNUPYY - KRONOBY

Menot - Utgifter -82 500 -82 500 -22 333,61 -60 166,39

Tulot - Inkomster 82 500 82 500 22 333,61 60 166,39

Netto 0 0 0 0,00 0,00

PIETARSAARI - JAKOBSTAD

Menot - Utgifter -136 000 -136 000 -130 201,84 -5 798,16

Tulot - Inkomster 136 000 136 000 130 201,84 5 798,16

Netto 0 0 0 0,00 0,00

MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER

Menot - Utgifter -623 500 0 -623 500 -320 313,89 -303 186,11

Tulot - Inkomster 623 500 0 623 500 320 313,89 303 186,11

Netto 0 0 0 0,00 0,00

KOKKOLA KULJETUSVÄLINEET - KARLEBY TRANSPORTMEDEL

PIENAUTOKALUSTON VAIHTO - BYTE AV PERSONBIL

Menot - Utgifter -34 000 -34 000 -24 479,51 -9 520,49

Tulot - Inkomster 34 000 34 000 21 522,95 12 477,05

Netto 0 0 0 -2 956,56 2 956,56

SAIRAANKULJETUS - SJUKTRANSPORT

Menot - Utgifter 0 0,00

Tulot - Inkomster 0 0,00

Netto 0 0 0 0,00 0,00

KOKKOLA KONEET JA KALUSTO - KARLEBY MASKINER OCH INVENTARIER

VÄESTÖNSUOJELU/VARAUTUMISHANKINNAT -

BEFOLKNINGSSKYDD/BEREDSKAPSANSKAFFNINGAR

Menot - Utgifter 0 -29 916,84 29 916,84

Tulot - Inkomster 0 15 156,61 -15 156,61

Netto 0 0 0 -14 760,23 14 760,23

PAINEILMALAITEKALUSTO - TRYCKLUFTSAPPARATUR

Menot - Utgifter -130 000 -130 000 -8 135,00 -121 865,00

Tulot - Inkomster 11 000 11 000 11 000,00

Netto -119 000 0 -119 000 -8 135,00 -110 865,00

HARJAPUHDISTUSKAUHA - OLJEUPPTAGARE MED ROTERANDE BORST

Menot - Utgifter -31 000 -31 000 -31 000,00 0,00

Tulot - Inkomster 31 000 31 000 41 428,00 -10 428,00

Netto 0 0 0 10 428,00 -10 428,00

KOKKOLA - KARLEBY

Menot - Utgifter -195 000 0 -195 000 -93 531,35 -101 468,65

Tulot - Inkomster 76 000 0 76 000 78 107,56 -2 107,56

Netto -119 000 0 -119 000 -15 423,79 -103 576,21

PELASTUSTOIMI - RÄDDNINGSVÄSENDET

Menot - Utgifter -818 500 0 -818 500 -413 845,24 -404 654,76

Tulot - Inkomster 699 500 0 699 500 398 421,45 301 078,55

Netto -119 000 0 -119 000 -15 423,79 -103 576,21

INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

Menot - Utgifter -14 146 000 -3 221 245 -17 367 245 -12 563 621,51 -4 803 623,49

Tulot - Inkomster 2 989 500 340 000 3 329 500 3 535 554,11 -206 054,11

Netto -11 156 500 -2 881 245 -14 037 745 -9 028 067,40 -5 009 677,60

130 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


3.7. TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASE ILMAN LIIKELAITOKSIA

KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaitoksia

2008 2007

TULOSLASKELMA Alkuper. Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toteutuma % Toteutuma Mu% 07/08

talousarvio muutokset muutosten jälk.

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 28 767 627 65 259 28 832 886 28 447 881,52 385 004,48 98,9% 27 066 910,92 5,10 %

Maksutuotot 4 961 388 145 000 5 106 388 5 562 395,48 -456 007,48 112,1% 4 879 328,04 14,00 %

Tuet ja avustukset 3 029 700 163 541 3 193 241 3 563 326,25 -370 085,25 117,6% 3 338 519,65 6,73 %

Vuokratuotot 15 817 098 10 700 15 827 798 15 827 857,13 -59,13 100,1% 14 487 583,52 9,25 %

Muut toimintatuotot 2 711 791 10 500 2 722 291 3 410 259,49 -687 968,49 125,8% 4 637 348,32 -26,46 %

TOIMINTATUOTOT yhteensä 55 287 604 395 000 55 682 604 56 811 719,87 -1 129 115,87 102,8% 54 409 690,45 4,41 %

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 733 110 1 733 110 2 208 838,93 -475 728,93 127,4% 2 730 473,07 -19,10 %

TUOTOT yhteensä 57 020 714 395 000 57 415 714 59 020 558,80 -1 604 844,80 103,5% 57 140 163,52 3,29 %

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 62 887 420 1 742 144 64 629 564 63 667 035,61 962 528,39 101,2% 60 369 407,48 5,46 %

Henkilösivukulut

Eläkekulut 14 882 345 327 823 15 210 168 14 654 044,46 556 123,54 98,5% 13 954 368,20 5,01 %

Muut henkilösivukulut 4 939 940 119 331 5 059 271 4 687 121,06 372 149,94 94,9% 4 583 170,31 2,27 %

Henkilöstökorv. ja muut korjauserät -839 792 -839 792 -1 103 359,81 263 567,81 131,4% -1 011 926,67 9,04 %

Henkilöstökulut yhteensä 81 869 913 2 189 298 84 059 211 81 904 841,32 2 154 369,68 100,0% 77 895 019,32 5,15 %

Palvelujen ostot 101 126 491 5 758 666 106 885 157 106 705 927,70 179 229,30 105,5% 97 744 022,64 9,17 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 012 800 214 189 8 226 989 9 124 222,39 -897 233,39 113,9% 8 822 069,43 3,42 %

Avustukset 12 366 873 509 239 12 876 112 11 702 655,19 1 173 456,81 94,6% 12 360 612,97 -5,32 %

Muut toimintakulut 16 508 953 -6 687 16 502 266 15 609 323,17 892 942,83 94,6% 14 028 023,59 11,27 %

TOIMINTAKULUT yhteensä 219 885 030 8 664 705 228 549 735 225 046 969,77 3 502 765,23 102,3% 210 849 747,95 6,73 %

TOIMINTAKATE -162 864 316 -8 269 705 -171 134 021 -166 026 410,97 -5 107 610,03 101,9% -153 709 584,43 8,01 %

VEROTULOT 118 650 000 118 650 000 127 404 698,70 -8 754 698,70 107,4% 108 557 085,94 17,36 %

VALTIONOSUUDET 46 252 000 46 252 000 46 922 277,00 -670 277,00 101,4% 42 402 362,75 10,66 %

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot 250 000 250 000 622 034,38 -372 034,38 248,8% 538 154,86 15,59 %

Korvaus peruspääomasta liikel. 6 056 059 6 056 059 6 015 058,78 41 000,22 99,3% 5 809 551,40 3,54 %

Muut rahoitustuotot 520 000 520 000 529 154,82 -9 154,82 101,8% 571 127,16 -7,35 %

Korkokulut -4 200 000 -4 200 000 -5 073 651,52 873 651,52 120,8% -4 101 575,62 23,70 %

Muut rahoituskulut -200 000 -200 000 -28 567,95 -171 432,05 14,3% -10 340,00 176,29 %

VUOSIKATE 4 463 743 -8 269 705 -3 805 962 10 364 593,24 -14 170 555,24 232,2% 56 782,06

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot -5 895 265 -5 895 265 -5 877 287,81 -17 977,19 99,7% -5 618 837,44 4,60 %

Kertaluonteiset poistot 0 -73 498,09 73 498,09 0,00

SATUNNAISET ERÄT

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS -1 431 522 -8 269 705 -9 701 227 4 413 807,34 -14 115 034,34 -308,3% -5 562 055,38 -179,36 %

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 128 018,22 -128 018,22 128 018,22

VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -1 821 628,49 1 821 628,49 209 093,17

RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -2 095 654,98 2 095 654,98 58 196,42

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 431 522 -8 269 705 -9 701 227 624 542,09 -10 325 769,09 -43,6% -5 166 747,57 -112,09 %

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut % 25,5 % 26,1 %

Vuosikate/Poistot, % 176,35 % 1,01 %

Vuosikate, €/asukas 277,96 € 1,54 €

Asukasmäärä 37 288 36 966

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

131


KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaitoksia

2008 2007

VEROTULOJEN ERITTELY Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot.% Toteutuma

talousarvio muutokset muutosten jälk.

Verotulot

Kunnan tulovero 100 400 000 100 400 000 104 862 878,69 -4 462 878,69 104,4 % 91 879 102,20

Osuus yhteisöveron tuotosta 12 226 000 12 226 000 16 572 668,92 -4 346 668,92 135,6 % 11 143 174,92

Kiinteistövero 6 002 000 6 002 000 5 953 811,09 48 188,91 99,2 % 5 518 528,82

Muut verotulot 22 000 22 000 15 340,00 6 660,00 69,7 % 16 280,00

Verotulot yhteensä 118 650 000 0 118 650 000 127 404 698,70 -8 754 698,70 107,4 % 108 557 085,94

Tuloveroprosentti

v 2003 18,75

v 2004 19,00

v 2005 19,00

v 2006 19,00

v 2007 19,25

v 2008 19,75

2008 2007

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot.% Toteutuma

talousarvio muutokset muutosten jälk.

Valtionosuudet

Yleinen 1 889 000 1 889 000 1 893 924,00 -4 924,00 100,3 % 2 220 776,75

Sosiaali- ja terveydenhuolto 36 320 000 36 320 000 36 929 703,00 -609 703,00 101,7 % 31 838 548,00

Opetus- ja kulttuuritoimi 8 043 000 8 043 000 8 098 650,00 -55 650,00 100,7 % 8 343 038,00

Valtionosuudet yhteensä 46 252 000 0 46 252 000 46 922 277,00 -670 277,00 101,4 % 42 402 362,75

LIIKELAITOSTEN 2008 2007

PERUSPÄÄOMAN TUOTTO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot.% Toteutuma

talousarvio muutokset muutosten jälk.

Liikelaitosten peruspääoman tuotto

Kokkolan Energia 3 880 248 3 880 248 3 655 174,78 225 073,22 94,2 % 3 580 713,40

Kokkolan Satama 1 746 015 1 746 015 1 929 194,00 -183 179,00 110,5 % 1 799 584,00

Kokkola Vesi 429 796 429 796 430 690,00 -894,00 100,2 % 429 254,00

Liikel. peruspääoman tuotto yhtee 6 056 059 0 6 056 059 6 015 058,78 41 000,22 99,3 % 5 809 551,40

132 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KOKKOLA * TA 2008 TP 2008 TP 2007

Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toteutuma

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien netto

Tulorahoitus

Vuosikate 4 463 743 -8 269 705 -3 805 962 10 364 593,24 -14 170 555 56 782,06

Satunnaiset erät 0 0,00 0 0,00

Tulorahoituksen korjauserät -1 800 000 -1 800 000 -2 002 395,11 202 395 -3 184 297,22

Tulorahoitus 2 663 743 -8 269 705 -5 605 962 8 362 198,13 -13 968 160 -3 127 515,16

Investoinnit

Investointimenot -14 146 000 -3 221 245 -17 367 245 -12 563 621,51 -4 803 623 -14 309 379,30

Rahoitusosuudet investointimenoih 1 898 000 1 898 000 965 374,76 932 625 2 627 496,67

Fuusioinvestointi 0,00 0 0,00

Fuusioinvestointi osake pois 0,00 0 0,00

Pysyvien vastaavien myyntituotot 1 091 500 340 000 1 431 500 2 570 179,35 -1 138 679 3 736 774,55

Investoinnit -11 156 500 -2 881 245 -14 037 745 -9 028 067,40 -5 009 678 -7 945 108,08

Toiminnan ja inv. netto -8 492 757 -11 150 950 -19 643 707 -665 869,27 -18 977 838 -11 072 623,24

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 0 0 0,00 0 0,00

Antolainasaamisten lisäys 0 0 -35 916,40 35 916 -41 488,83

Antolainauksen muutokset 0 0 0 -35 916,40 35 916 -41 488,83

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 21 021 000 21 021 000 21 021 000,00 0 21 300 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 650 000 -12 650 000 -12 727 584,63 77 585 -12 900 966,78

Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys 0 -7 142 607,20 7 142 607 5 575 284,57

Lainakannan muutokset 8 371 000 0 8 371 000 1 150 808,17 7 220 192 13 974 317,79

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 20 041,92 -20 042 86 478,16

Vaihto-omaisuuden muutokset 0 13 757,54 -13 758 -41 601,16

Saamisten muutokset 0 0 1 192 724,02 -1 192 724 -3 035 303,27

Korottomien velkojen muutos 0 543 147,34 -543 147 1 851 224,11

Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 1 769 670,82 -1 769 671 -1 139 202,16

Rahoitustoiminnan netto 8 371 000 0 8 371 000 2 884 562,59 5 486 437 12 793 626,80

Rahavarojen muutos -121 757 -11 150 950 -11 272 707 2 218 693,32 -13 491 400 1 721 003,56

0,00 0,00

Rahavarojen muutos 2 218 693,32 1 721 003,56

Rahavarat 31.12. 12 617 447,20 10 398 753,88

Rahavarat 1.1. -10 398 753,88 -8 677 750,32

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, % 36,4 % -24,6 % 89,4 % 0,5 %

Pääomamenojen tulorahoitus, % 17,9 % -13,5 % 42,5 % 0,2 %

Lainanhoitokate 0,5 0,0 0,9 0,2

Kassan riittavyys, pv 18 16

Asukasmäärä 37 288 36 966

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

133


KOKKOLAN KAUPUNKI *kaupunki ilman liikelaitoksia

T A S E

V A S T A A V A A 2008 2007

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

1. AINEETTOMAT OIKEUDET 43 290,78 71 632,87

2. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 131 216,98 174 507,76 110 018,34 181 651,21

II AINEELLISET HYÖDYKKEET

1. MAA- JA VESIALUEET 17 464 882,85 16 926 553,33

2. RAKENNUKSET 55 466 818,26 52 220 349,69

3. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 32 825 313,14 31 138 806,13

4. KONEET JA KALUSTO 2 787 559,12 3 197 589,87

5. MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 766 696,36 1 766 696,36

6. ENNAKKOM. JA KESKENER. HANK. 2 941 243,52 113 252 513,25 2 991 403,39 108 241 398,77

III SIJOITUKSET

1. OSAKKEET JA OSUUDET 85 494 467,61 85 298 600,83

3. MUUT LAINASAAMISET 2 536 371,39 2 536 371,39

4. MUUT SAAMISET 146 988,43 88 177 827,43 111 072,03 87 946 044,25

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 201 604 848,44 196 369 094,23

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

1. VALTION TOIMEKSIANNOT 613 233,14 755 058,04

2. LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATT 509 333,09 507 684,19

3. MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 100 253,30 1 222 819,53 98 202,43 1 360 944,66

TOIMEKSIANTOJEN VARAT yhteensä 1 222 819,53 1 360 944,66

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

I VAIHTO-OMAISUUS

1. AINEET JA TARVIKKEET 328 779,23 347 964,25

4. MUU VAIHTO-OMAISUUS 26 982,23 355 761,46 21 554,75 369 519,00

II SAAMISET

PITKÄAIKAISET SAAMISET

2. LAINASAAMISET 0,00 0,00

3. MUUT SAAMISET 1 025 535,00 1 025 535,00 1 230 642,00 1 230 642,00

LYHYTAIKAISET SAAMISET

1. MYYNTISAAMISET 2 221 463,48 2 637 011,63

2. LAINASAAMISET 205 107,00 318 608,00

3. MUUT SAAMISET 1 937 138,63 2 397 439,06

4. SIIRTOSAAMISET 87 832,95 4 451 542,06 86 100,39 5 439 159,08

III RAHOITUSARVOPAPERIT

OSAKKEET JA OSUUDET

IV RAHAT JA PANKKISAAMISET 12 617 447,20 12 617 447,20 10 398 753,88 10 398 753,88

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 18 450 285,72 17 438 073,96

V A S T A A V A A YHTEENSÄ 221 277 953,69 215 168 112,85

134 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


V A S T A T T A V A A 2008 2007

A OMA PÄÄOMA

I PERUSPÄÄOMA 112 710 075,62 112 710 075,62

III MUUT OMAT RAHASTOT 4 494 437,95 2 398 782,97

IV EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ -31 770 225,49 -26 603 477,92

V TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 624 542,09 86 058 830,17 -5 166 747,57 83 338 633,10

OMA PÄÄOMA yhteensä 86 058 830,17 , 83 338 633,10

B POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET

1. POISTOERO 3 521 004,22 3 649 022,44

2. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2 053 095,37 5 574 099,59 231 466,88 3 880 489,32

POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR. yhteensä 5 574 099,59 3 880 489,32

C PAKOLLISET VARAUKSET

1. ELÄKEVARAUKSET 299 273,20 347 300,00

2. MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 1 429 597,89 1 728 871,09 1 261 409,89 1 608 709,89

PAKOLLISET VARAUKSET yhteensä 1 728 871,09 1 608 709,89

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

1. VALTION TOIMEKSIANNOT 580 502,01 718 819,38

2. LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 534 569,30 524 015,13

3. MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 798 986,46 1 914 057,77 789 306,47 2 032 140,98

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yhteensä 1 914 057,77 2 032 140,98

E VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOKSILT 83 540 358,23 76 803 918,65

3. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 319 233,89 346 768,31

4. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 3 027,38 3 027,38

7. MUUT VELAT 0,00 83 862 619,50 0,00 77 153 714,34

LYHYTAIKAINEN

2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOKSILT 18 486 704,53 24 250 339,46

3. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 25 470,79 23 847,62

4. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0,00

5. SAADUT ENNAKOT 0,00 0,00

6. OSTOVELAT 4 380 705,91 4 278 203,46

7. MUUT VELAT 7 060 674,51 6 925 090,46

8. SIIRTOVELAT 12 185 919,83 42 139 475,57 11 676 944,22 47 154 425,22

VIERAS PÄÄOMA yhteensä 126 002 095,07 124 308 139,56

V A S T A T T A V A A YHTEENSÄ 221 277 953,69 215 168 112,85

0,00 0,00

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 41,4 % 40,5 %

Rahoitusvarallisuus €/asukas -2 894 -2 901

Suhteellinen velkaantuneisuus -% 50,4 % 60,5 %

Lainat, €/asukas 2 746 2 744

Lainakanta 31.12., 1 000 eur 102 375 101 428

Lainasaamiset 31.12., 1 000 eur 2 536 2 536

Asukasmäärä 37 288 36 966

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

135


136 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

137


1. TULOSLASKELMA

KOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitokset

VIRALLINEN TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 57 715 190,87 53 130 672,22

Maksutuotot 5 348 096,58 4 748 657,31

Tuet ja avustukset 3 572 710,14 3 364 798,35

Vuokratuotot 5 275 438,30 4 629 126,78

Muut toimintatuotot 3 663 855,30 5 382 818,28

TOIMINTATUOTOT yhteensä 75 575 291,19 71 256 072,94

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 2 278 563,66 2 781 711,46

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 67 386 238,03 63 949 487,44

Henkilösivukulut

Eläkekulut 15 836 669,92 14 896 792,29

Muut henkilösivukulut 4 952 360,58 4 803 180,03

Henkilöstökorv. ja muut korjauserät -1 162 790,88 -1 065 478,74

Henkilöstökulut yhteensä 87 012 477,65 82 583 981,02

Palvelujen ostot 92 309 348,77 84 584 498,77

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30 461 203,90 26 029 671,05

Avustukset 11 659 033,37 12 286 239,77

Muut toimintakulut 3 568 310,90 3 761 734,89

TOIMINTAKULUT yhteensä 225 010 374,59 209 246 125,50

TOIMINTAKATE -147 156 519,74 -135 208 341,10

VEROTULOT 127 404 698,70 108 557 085,94

VALTIONOSUUDET 46 922 277,00 42 402 362,75

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot 309 399,31 203 874,26

Muut rahoitustuotot 665 293,83 690 399,73

Korkokulut -5 627 587,26 -4 654 849,37

Muut rahoituskulut -29 974,49 -11 185,70

VUOSIKATE 22 487 587,35 11 979 346,51

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot -12 835 913,26 -12 081 876,19

Kertaluonteiset poistot -277 953,12 -56 121,41

SATUNNAISET ERÄT

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00

Satunnaiset kulut -32 952,58 0,00

TILIKAUDEN TULOS 9 340 768,39 -158 651,09

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -382 268,13 202 731,87

VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -2 051 628,49 209 093,17

RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -2 095 654,98 58 196,42

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 4 811 216,79 311 370,37

138 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


2. RAHOITUSLASKELMA

KOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitokset

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

Toiminnan ja investointien netto

Tulorahoitus

Vuosikate 22 487 587,35 11 979 346,51

Satunnaiset erät -32 952,58 0,00

Tulorahoituksen korjauserät -2 026 009,87 20 428 624,90 -3 195 494,68 8 783 851,83

Investoinnit

Investointimenot -24 097 261,63 -28 393 406,17

Rahoitusosuudet investointim 974 866,52 2 659 087,31

Fuusioinvestointi

Fuusioinvestointi osake pois

Pysyvien vastaavien myyntituotot 2 605 494,11 -20 516 901,00 4 379 435,85 -21 354 883,01

Toiminnan ja investointien netto -88 276,10 -12 571 031,18

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 0,00 0,00

Antolainasaamisten lisäys -5 520,00 -5 520,00 0,00 0,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 21 021 000,00 21 300 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -15 306 197,60 -15 500 601,15

Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys -7 346 521,97 -1 631 719,57 4 341 807,80 10 141 206,65

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien 20 041,92 86 478,16

Vaihto-omaisuuden muutokset -86 921,64 100 505,61

Saamisten muutokset 3 014 128,09 -4 277 912,18

Korottomat lyhytaik. velat muutos -291 570,94 2 655 677,43 4 522 841,27 431 912,86

Rahoitustoiminnan netto 1 018 437,86 10 573 119,51

Rahavarojen muutos 930 161,76 -1 997 911,67

0,00 0,00

Rahavarojen muutos 930 161,76 -1 997 911,67

Rahavarat 31.12. 5 823 611,95 4 893 450,19

Rahavarat 1.1. -4 893 450,19 -6 891 361,86

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, % 97,3 % 46,6 %

Pääomamenojen tulorahoitus, % 58,5 % 29,1 %

Lainanhoitokate 1,3 0,8

Kassan riittavyys, pv 8 7

Asukasmäärä 37 288 36 966

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

139


3. TASE

KOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitokset

T A S E 31.12.2008 31.12.2007

V A S T A A V A A

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

1. AINEETTOMAT OIKEUDET 131 276,23 214 264,66

2. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 678 681,09 809 957,32 581 864,35 796 129,01

II AINEELLISET HYÖDYKKEET

1. MAA- JA VESIALUEET 18 318 624,68 17 678 795,16

2. RAKENNUKSET 73 468 506,01 68 125 242,21

3. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 120 689 562,17 115 839 262,83

4. KONEET JA KALUSTO 3 768 454,72 4 206 751,60

5. MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 766 696,36 1 766 696,36

6. ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER. 4 068 279,52 222 080 123,46 4 692 995,91 212 309 744,07

III SIJOITUKSET

1. OSAKKEET JA OSUUDET 53 870 428,14 54 105 430,15

3. MUUT LAINASAAMISET 2 536 371,39 2 536 371,39

4. MUUT SAAMISET 5 940,48 56 412 740,01 420,48 56 642 222,02

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 279 302 820,79 269 748 095,10

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

1. VALTION TOIMEKSIANNOT 613 233,14 755 058,04

2. LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISK 509 333,09 507 684,19

3. MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 100 253,30 1 222 819,53 98 202,43 1 360 944,66

TOIMEKSIANTOJEN VARAT yhteensä 1 222 819,53 1 360 944,66

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

I VAIHTO-OMAISUUS

1. AINEET JA TARVIKKEET 959 575,69 878 081,53

4. MUU VAIHTO-OMAISUUS 26 982,23 986 557,92 21 554,75 899 636,28

II SAAMISET

PITKÄAIKAISET SAAMISET

2. LAINASAAMISET 0,00 0,00

3. MUUT SAAMISET 1 025 535,00 1 025 535,00 1 230 642,00 1 230 642,00

LYHYTAIKAISET SAAMISET

1. MYYNTISAAMISET 10 344 044,15 9 906 375,07

2. LAINASAAMISET 205 107,00 2 736 907,25

3. MUUT SAAMISET 1 937 138,63 2 397 439,06

4. SIIRTOSAAMISET 279 325,91 12 765 615,69 533 915,40 15 574 636,78

RAHOITUSARVOPAPERIT

OSAKKEET JA OSUUDET

IV RAHAT JA PANKKISAAMISET 5 823 611,95 5 823 611,95 4 893 450,19 4 893 450,19

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 20 601 320,56 22 598 365,25

V A S T A A V A A YHTEENSÄ 301 126 960,88 293 707 405,01

140 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


V A S T A T T A V A A

A OMA PÄÄOMA

I PERUSPÄÄOMA 112 710 075,62 112 710 075,62

II LIITTYMAKSURAHASTO

III MUUT OMAT RAHASTOT 4 494 437,95 2 398 782,97

IV EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 8 836 397,27 8 525 026,90

V TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 811 216,79 130 852 127,63 311 370,37 123 945 255,86

OMA PÄÄOMA yhteensä 130 852 127,63 123 945 255,86

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

1. POISTOERO 5 605 422,58 5 223 154,45

2. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 833 095,37 9 438 517,95 1 781 466,88 7 004 621,33

POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET yhteensä 9 438 517,95 7 004 621,33

C PAKOLLISET VARAUKSET

1. ELÄKEVARAUKSET 299 273,20 347 300,00

2. MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 1 429 597,89 1 728 871,09 1 261 409,89 1 608 709,89

PAKOLLISET VARAUKSET yhteensä 1 728 871,09 1 608 709,89

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

1. VALTION TOIMEKSIANNOT 580 502,01 718 819,38

2. LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA 534 569,30 524 015,13

3. MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA 798 986,46 1 914 057,77 789 306,47 2 032 140,98

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yhteensä 1 914 057,77 2 032 140,98

E VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOK 95 657 031,04 91 459 681,25

3. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 359 598,91 426 657,45

4. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 3 027,38 3 027,38

7. MUUT VELAT 16 103 125,83 112 122 783,16 15 579 445,93 107 468 812,01

LYHYTAIKAINEN

2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOK 21 025 793,32 26 789 427,25

3. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 64 994,91 63 371,80

4. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA

5. SAADUT ENNAKOT 3 907,05 3 276,21

6. OSTOVELAT 8 481 904,00 7 927 910,20

7. MUUT VELAT 2 016 193,66 2 034 269,24

8. SIIRTOVELAT 13 477 810,34 45 070 603,28 14 829 610,24 51 647 864,94

VIERAS PÄÄOMA yhteensä 157 193 386,44 159 116 676,95

V A S T A T T A V A A YHTEENSÄ 301 126 960,88 293 707 405,01

0,00 0,00

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 46,6 % 44,6 %

Rahoitusvarallisuus €/asukas -3 689,52 -3 717,33

Suhteellinen velkaantuneisuus -% 62,9 % 71,6 %

Lainat, €/asukas 3 140,70 3 212,20

Lainakanta 31.12., 1 000 € 117 110 118 742

Lainasaamiset 31.12., 1 000 € 2 536,37 2 536,37

Asukasmäärä 37 288 36 966

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

141


4. KONSERNILASKELMAT

KAUPUNKI **

KOKKOLA KONSERNI 2008 2008

TULOSLASKELMA Kaupunki Konserni

Toimintatuotot 77 853 854,85 199 200 737,67

Toimintakulut 225 010 374,59 -334 547 661,33

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -119 685,51

TOIMINTAKATE -147 156 519,74 -135 466 609,17

Verotulot 127 404 698,70 127 404 698,70

Valtionosuudet 46 922 277,00 46 922 277,00

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 309 399,31 850 800,73

Muut rahoitustuotot 665 293,83 698 220,55

Korkokulut -5 627 587,26 -9 252 936,26

Muut rahoituskulut -29 974,49 -76 555,71

Rahoitustuotot ja -kulut -4 682 868,61 -7 780 470,69

VUOSIKATE 22 487 587,35 31 079 895,83

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -13 113 866,38 -19 778 126,26

Tilikauden yli- ja alipariarvot -2 013 882,57

Arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset -13 113 866,38 -21 792 008,83

Satunnaiset erät -32 952,58 1 657 814,70

TILIKAUDEN TULOS 9 340 768,39 10 945 701,71

Tilinpäätössiirrot -4 529 551,60 -5 098 124,08

Vähemmistöosuus -461,40

Osuus kuntayhtymien tuloksesta

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 811 216,79 5 847 116,23

142 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KAUPUNKI **

KOKKOLA KONSERNI 2008 2008

TASE Kaupunki Konserni

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 131 276,23 1 520 441,04

Konserniliikearvo

Muut pitkävaikutteiset menot 678 681,09 688 672,85

Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 809 957,32 2 209 113,89

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 18 318 624,68 21 804 096,36

Rakennukset 73 468 506,01 176 196 474,91

Kiinteät rakenteet ja laitteet 120 689 562,17 123 868 240,52

Koneet ja kalusto 3 768 454,72 11 278 708,53

Muut aineelliset hyödykkeet 1 766 696,36 3 197 835,45

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 068 279,52 11 254 437,57

Aineelliset hyödykkeet 222 080 123,46 347 599 793,34

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 12 250 965,33 60 206,61

Osakkuusyhteisöosakkeet 2 156 468,13 1 844 230,52

Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotuk 39 462 994,67 29 105 161,40

Joukkovelkakirjasaamiset

Muut lainasaamiset 2 536 371,39 800 000,00

Muut saamiset 5 940,48 62 879,09

Sijoitukset 56 412 740,00 31 872 477,62

PYSYVÄT VASTAAVAT 279 302 820,78 381 681 384,84

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 222 819,53 1 797 686,78

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 986 557,92 2 258 759,87

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset 1 025 535,00 1 485 892,51

Lyhytaikaiset saamiset 12 765 615,69 21 498 435,72

Saamiset 13 791 150,69 22 984 328,23

Rahoitusarvopaperit 0,00 1 015 890,38

Rahat ja pankkisaamiset 5 823 611,95 21 685 034,81

VAIHTUVAT VASTAAVAT 20 601 320,56 47 944 013,29

VASTAAVAA 301 126 960,88 431 423 084,91

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

143


KAUPUNKI **

KOKKOLA KONSERNI 2008 2008

TASE Kaupunki Konserni

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 112 710 075,62 113 915 984,92

Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä

Ylikurssirahasto 2 254 624,87

Arvonkorotusrahasto 1 828 567,25

Muut omat rahastot 4 494 437,95 9 604 390,53

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 8 836 397,27 9 953 753,22

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 811 216,79 5 847 116,23

OMA PÄÄOMA 130 852 127,63 143 404 437,02

VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,00 2 959 161,84

KONSERNIRESERVI

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero 5 605 422,58 10 339 239,81

Vapaaehtoiset varaukset 3 833 095,37 4 688 539,25

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 9 438 517,95 15 027 779,06

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 299 273,20 408 843,19

Muut pakolliset varaukset 1 429 597,89 3 556 260,63

PAKOLLISET VARAUKSET 1 728 871,09 3 965 103,82

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 914 057,77 5 126 320,34

Laskennallinen verovelka 0,00 107 214,99

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 96 019 657,33 178 129 485,96

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 16 103 125,83 15 602 258,24

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 21 090 788,23 23 745 242,12

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 23 979 815,05 43 356 081,51

VIERAS PÄÄOMA 157 193 386,44 260 833 067,83

VASTATTAVAA 301 126 960,88 431 423 084,91

144 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI *** konserni

KONSERNI TULOSLASKELMA 12/2008 12/2007

Toimintatuotot 199 200 737,67

Toimintakulut -334 547 661,33

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -119 685,51

TOIMINTAKATE -135 466 609,17

Verotulot 127 404 698,70

Valtionosuudet 46 922 277,00

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 850 800,73

Muut rahoitustuotot 698 220,55

Korkokulut -9 252 936,26

Muut rahoituskulut -76 555,71

Rahoitustuotot ja -kulut -7 780 470,69

VUOSIKATE 31 079 895,83

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -20 247 366,64

Tilikauden yli- ja alipariarvot -2 013 882,57

Arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset -22 261 249,21

Satunnaiset erät 2 235 553,08

TILIKAUDEN TULOS 11 054 199,71

Tilinpäätössiirrot -5 206 622,08

Vähemmistöosuus -461,40

Osuus kuntayhtymien tuloksesta

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 5 847 116,23

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 59,5 %

Vuosikate/Poistot, % 142,6 %

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

145


KOKKOLAN KAUPUNKI *** konserni

KONSERNI TASE 12/2008 12/2007

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 1 520 441,04 1 686 453,20

Konserniliikearvo

Muut pitkävaikutteiset menot 688 672,85 637 090,60

Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2 209 113,89 2 323 543,80

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 21 804 096,36 21 084 365,18

Rakennukset 176 196 474,91 169 758 513,07

Kiinteät rakenteet ja laitteet 123 868 240,52 119 697 719,49

Koneet ja kalusto 11 278 708,53 10 214 660,10

Muut aineelliset hyödykkeet 3 197 835,45 2 342 411,25

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 11 254 437,57 8 122 800,25

Aineelliset hyödykkeet 347 599 793,34 331 220 469,34

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 60 206,61

Osakkuusyhteisöosakkeet 1 844 230,52 4 186 928,12

Liikelaitosten peruspääomaosuudet 0,00 0,00

Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset 29 105 161,40 27 327 085,62

Joukkovelkakirjasaamiset

Muut lainasaamiset 800 000,00 166 865,13

Muut saamiset 62 879,09 21 191,14

Sijoitukset 31 872 477,62 31 702 070,01

PYSYVÄT VASTAAVAT 381 681 384,84 365 246 083,15

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 797 686,78 1 760 050,53

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 2 258 759,87 2 079 865,93

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset 1 485 892,51 1 717 956,62

Lyhytaikaiset saamiset 21 498 435,72 21 891 509,88

Saamiset 22 984 328,23 23 609 466,50

Rahoitusarvopaperit 1 015 890,38 1 548 397,10

Rahat ja pankkisaamiset 21 685 034,81 12 933 384,62

VAIHTUVAT VASTAAVAT 47 944 013,29 40 171 114,15

VASTAAVAA 431 423 084,91 407 177 247,83

146 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI *** konserni

KONSERNI TASE 12/2008 12/2007

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 113 915 984,92 114 814 992,78

Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 3 486 332,26

Ylikurssirahasto 2 254 624,87 0,00

Arvonkorotusrahasto 1 828 567,25 1 827 724,34

Muut omat rahastot 9 604 390,53 8 294 065,96

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9 953 753,22 4 007 581,34

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 847 116,23 346 321,97

OMA PÄÄOMA 143 404 437,02 132 777 018,65

VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 959 161,84 2 840 539,26

KONSERNIRESERVI

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero 10 339 239,81 9 511 966,49

Vapaaehtoiset varaukset 4 688 539,25 2 234 337,38

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 15 027 779,06 11 746 303,87

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 408 843,19 466 909,13

Muut pakolliset varaukset 3 556 260,63 2 838 192,67

PAKOLLISET VARAUKSET 3 965 103,82 3 305 101,80

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 5 126 320,34 3 903 623,19

Laskennallinen verovelka 107 214,99

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 178 129 485,96 167 464 658,54

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 15 602 258,24 14 713 386,75

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 23 745 242,12 27 883 741,40

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 43 356 081,51 42 542 874,37

VIERAS PÄÄOMA 260 833 067,83 252 604 661,06

VASTATTAVAA 431 423 084,91 407 177 247,83

Investointien tulorahoitus, % 75,0 %

Pääomamenojen tulorahoitus, % 51,9 %

Lainanhoitokate 1,5

Kassan riittävyys, pv 21 19

Omavaraisuusaste, % 37,4 % 35,5 %

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 69,8 % 75,8 %

Lainakanta 31.12., 1000 eur 201 875 195 348

Lainasaamiset 31.12., 1000 eur 800

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

147


KOKKOLAN KAUPUNKI *** konserni

RAHOITUSLASKELMA 12/2008

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 31 079 895,83

Satunnaiset erät 2 235 553,08

Tulorahoituksen korjauserät -1 343 693,32

31 971 755,60

Investointien rahavirta

Investointimenot -40 854 681,74

Rahoitusosuudet investointimenoihin -553 629,42

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 6 717 869,58

-34 690 441,58

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 718 685,99

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -912 883,57

Antolainasaamisten vähennykset 835 804,74

-77 078,83

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 29 303 164,06

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -18 507 961,42

Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 179 553,39

6 615 649,26

Oman pääoman muutokset

Oman pääoman muutokset 898 690,74

Muutokset vähemmistön osuudessa 108 567,01

1 007 257,75

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 185 137,21

Vaihto-omaisuuden muutos -215 959,36

Saamisten muutos 270 642,93

Korottomien velkojen muutos 1 947 026,95

3 186 847,72

Rahoituksen rahavirta 10 732 675,90

Rahavarojen muutos 8 013 989,91

Rahavarat kauden lopussa 22 700 925,19

Rahavarat 1.1. 14 686 935,28

Rahavarojen muutos 8 013 989,91

148 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

149


1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

KOKKOLAN KAUPUNKI * * kaupunki ja liikelaitokset

Arvostus- ja jaksotusperiaateet sekä menetelmät

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä

suunnitelman mukaisilla poistoilla, jotka on laskettu

kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty

tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO periaatteen mukaisesti hankintamenon tai

sitä alemman todennäköisen hankintamenon määräisenä polttoaine- ,

uimahallin-, lahjatavara- sekä K-P:n kuvateos varaston osalta.

Muiden osalta vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen käyttäen hankintamenojen keskihintaa.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen

arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai

sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Edellisten tilikausien vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että kunta on

saanut päivähoidon tukien laskennallisen veron alv-palautusta 581.752,45 vuosilta-2005-2007

Valuuttamääräiset velat

Ulkomaan määräiset erät on muutettu Suomen rahaksi Suomen Pankin tilinpäätöspäivänä

noteeraamaan keskikurssiin.

150 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

KOKKOLAN KAUPUNKI * * kaupunki ja liikelaitokset

TOIMINTATUOTOT

2008 2007 Muutos%

KAUPUNKI

Tarkastuslautakunta 0 0

Kaupunginhallitus 4 186 283 5 451 488 -23,21 %

Terveyden ja sairaahoito 0 0

Perusturvalautakunta 8 332 592 7 416 321 12,35 %

Koulutuslautakunta 1 615 069 1 246 676 29,55 %

Kulttuuri- ja nuorisotoimen ltk 369 205 350 086 5,46 %

Liikuntalautakunta 919 159 852 882 7,77 %

Tekninen lautakunta 2 502 754 2 425 805 3,17 %

Rakennus- ja ympäristöltk 2 251 989 2 144 546 5,01 %

Pelastuslautakunta 5 786 809 5 641 101

KAUPUNKI yhteensä 25 963 859 25 528 905 1,70 %

LIIKELAITOKSET

Kokkolan Energia 32 575 856 31 522 942 3,34 %

Liikevaihto 31 947 689 30 356 749 5,24 %

Muut varsinaisen toiminnan tuotot 628 167 1 166 193 -46,14 %

Satama 12 154 597 9 585 077 26,81 %

Liikevaihto 10 543 961 8 284 501 27,27 %

Muut varsinaisen toiminnan tuotot 1 610 635 1 300 576 23,84 %

Vesilaitos 4 880 980 4 619 149 5,67 %

Liikevaihto 4 835 582 4 609 971 4,89 %

Muut varsinaisen toiminnan tuotot 45 398 9 177 394,67 %

LIIKELAITOKSET yhteensä 49 611 433 45 727 168 8,49 %

TOIMINTATUOTOT yhteensä 75 575 291 71 256 073 6,06 %

SATUNNAISET ERÄT 2008 2007

Satunnaiset tuotot

0

Satunnaiset kulut -32 953 0

Klan energia -32 953

0

SATUNNAISET ERÄT yhteensä -32 953 0

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

2008 2007

Eläkejärjestelmän eläkevastuu 1.1. 347 300 347 300

Lisäykset tilikaudella

Vähennykset tilikaudella -48 027

Eläkevastuu 31.12. 299 273 347 300

Kaatopaikan maisemointi 1.1. 1 261 410 1 093 222

Lisäykset tilikaudella 168 188 168 188

Vähennykset tilikaudella

Kaatopaikan maisemointi 31.12 1 429 598 1 261 410

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

151


SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty vston 11.11.96 § 152

hyväksymää poistosuunnitelmaa.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat oikeudet 5 vuotta Tasapoisto

Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 vuotta* Tasapoisto

Maa- ja vesialueet

ei poistoa

Rakennukset 18-40 vuotta Tasapoisto

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet 25 vuotta Tasapoisto

Kaukolämpöverkko ja sähköjohdot 30 vuotta Tasapoisto

Vesi- ja viemäriverkosto 35 vuotta Tasapoisto

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 12-30 vuotta Tasapoisto

Koneet ja kalusto 5-15 vuotta Tasapoisto

Muut aineelliset hyödykkeet ei poistoa ei poistoa

*) jollei tätä pitempää poistoaikaa, enintään 20 vuotta, voida erityisestä syystä pitää hyvän

kirjanpitotavan mukaisena.

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 €, on kirjattu vuosikuluiksi.

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT

Poikkeavat 2008 2007

Muut toimintatuotot

Rakennukset

Arvopaperit

Yhteensä 0 0

Tavanomaiset

Muut toimintatuotot

Maa-alueet 2 051 961 3 335 518

Rakennukset 56 704 0

Kuljetusvälineet ja kalusto 37 506 28 165

Arvopaperit 0 0

Yhteensä 2 146 171 3 363 683

Myyntitappiot

Rakennukset 0 0

POISTOJEN JA KESKIMÄÄRÄISTEN KORVAUSINVESTOINTIEN VASTAAVUUS

2007 2008 2009 2010 2011 yht KA

Poistonalaiset investoinnit 22 860 529 22 962 645 41 528 000 48 160 000 40 099 000 175 610 174 35 122 035

Rahoitusosuudet -2 659 087 -974 867 -1 355 000 -2 465 000 -2 743 000 -10 196 954 -2 039 391

Investointien omahankintamenot 20 201 442 21 987 778 40 173 000 45 695 000 37 356 000 165 413 221 33 082 644

Suunnitelman mukaiset poistot 12 137 998 13 113 866 14 603 024 14 884 000 15 452 000 70 190 888 14 038 178

ero 19 044 466

Poikkeama %(Erotus/investoinnit-%) 57,57 %

Keskimääräisten investointien ja poistotason erotus johtuu pääosin vertailukauden mittavista investoinneista vuosina 2007-2011.

Suurimmat investointikohteet ovat

Investoinnit 2007 2008 2009 2010 2011 Yhteensä

Uimahallin peruskorjaus ja jäähalli 74 988 125 424 52 000 100 000 340 000 692 413

Kouluinvestoinnit 3 148 340 4 382 543 6 121 000 2 640 000 6 577 000 22 868 883

Päiväkoti-investoinnit 514 948 280 090 630 000 295 000 465 000 2 185 038

Urheilutalon peruskorjaus 0 0 100 000 100 000 2 500 000 2 700 000

Leirintäalue 0 12 864 200 000 212 864

Satamatie ja kiertoliittymä 216 585 752 978 1 300 000 2 269 562

Vanhan sataman lahti 1 019 183 220 516 1 239 700

Asuntomessualue 935 000 100 000 100 000 1 135 000

Viemärilaitos (puhdistamo) 1 700 000 10 260 000 5 130 000 17 090 000

Kokkolan Energia 9 674 479 2 781 593 9 066 000 9 066 000 7 800 000 38 388 072

Yhteensä 14 648 524 8 556 008 19 169 000 22 461 000 22 812 000 87 646 532

Rahoitusosuudet 1 579 097 384 504 450 000 1 100 000 3 513 601

Omahankintameno 13 069 427 8 171 505 18 719 000 22 461 000 21 712 000 84 132 931

Keskiarvo 16 826 586

152 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


3. TASEEN LIITETIEDOT

KOKKOLAN KAUPUNKI * * kaupunki ja liikelaitokset 2008

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

Käyttöomaisuus

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat Muut pitkävai- Yhteensä

oikeudet kutteiset menot

Poistamaton hankintameno 1.1. 214 265 581 864 796 129

Lisäykset 2 500 265 505 268 005

Rahoitusosuudet 0

Vähennykset 0

Poistamaton hankintameno 31.12. 216 765 847 369 1 064 134

Tilikauden poisto -85 488 -168 688 -254 176

Poistojen vähennys 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 131 276 678 681 809 957

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja Rakennukset Kiinteät rakenteet

vesialueet

ja laitteet

Hankintameno 1.1. 17 678 795 68 125 242 115 839 263

Lisäykset 1 040 250 8 954 106 13 222 033

Rahoitusosuudet -77 742 -301 226

Vähennykset -400 420 -29 666 -11 700

Hankintameno 31.12. 18 318 625 76 971 940 128 748 370

Tilikauden poisto -3 503 434 -8 058 808

Kirjanpitoarvo 31.12. 18 318 625 73 468 506 120 689 562

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja Muut aineelliset Keskeneräiset Yhteensä

kalusto hyödykkeet hankinnat

Hankintameno 1.1. 4 206 752 1 766 696 4 692 996 212 309 744

Lisäykset 1 133 931 0 -286 061 24 064 259

Rahoitusosuudet -375 899 0 -220 000 -974 867

Vähennykset -17 537 -459 323

Hankintameno 31.12. 4 947 248 1 766 696 4 186 934 234 939 814

Tilikauden poisto -1 178 793 -118 655 -12 859 690

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 768 455 1 766 696 4 068 280 222 080 123

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet Kuntayhtymä- Osakkeet Muut osakkeet Yhteensä

tytäryhteisöt osuudet osakkuus- ja ja osuudet

muut omistusyht.

Hankintameno 1.1. 12 247 816 12 186 173 2 156 468 27 514 973 54 105 430

Lisäykset 3 149 112 226 0 -350 377 -235 002

Rahoitusosuudet 0

Vähennykset 0 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 12 250 965 12 298 399 2 156 468 27 164 596 53 870 428

Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä

tytäryhteisöt kuntayhtymät osakkuus- ja muut yhteisöt

muut omistusyht.

Hankintameno 1.1. 2 499 034 0 37 338 420 2 536 792

Lisäykset 5 520 5 520

Vähennykset 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 504 554 0 37 338 420 2 542 312

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

153


SAAMISET 2008 2007

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 1 235 700 627 596

Lainasaamiset 0 2 531 799

Siirtosaamiset 0 0

Yhteensä 1 235 700 3 159 395

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

Myyntisaamiset 541 232,76 1 011 958

Siirtosaamiset 0 0

Yhteensä 541 233 1 011 958

Saamiset muilta

Myyntisaamiset 8 567 112 8 240 940

Lainasaamiset 205 107 205 108

Muut saamiset 1 937 139 2 397 439

Siirtosaamiset 279 326 533 915

Yhteensä 10 988 684 11 377 402

Myyntisaamiset yhteensä 10 344 044 9 906 375

Lainasaamiset yhteensä 205 107 2 736 907

Muut saamiset yhteensä 1 937 139 2 397 439

Siirtosaamiset yhteensä 279 326 533 915

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 1.1. 112 710 076 112 710 076

Peruspääoma 31.12. 112 710 076 112 710 076

Muut omat rahastot

Vahinkorahaston pääoma 1.1. 952 655 1 000 821

Siirrot rahastoon edell tilikausilta 737 284

Siirrot rahastoon tilikaudella 50 237

Siirrot rahastosta tilikaudella -40 176 -48 166

Vahinkorahaston pääoma 31.12. 1 700 000 952 655

Tilikaudelta 2004 rahastosiirto tekemättä 192 392

Tilikaudelta 2005 rahastosiirto tekemättä 175 771

Tilikaudelta 2006 rahastosiirto tekemättä 183 020

Tilikaudelta 2007 rahastosiirto tekemättä 186 102

yht tekemättä 737 284

Pysäköintirahaston pääoma 1.1. 1 432 008 1 432 008

Siirrot rahastoon edell tilikausilta 549 577

Siirrot rahastoon tilikaudella 155 732 0

Siirrot rahastosta tilikaudella 0 0

Pysäköintirahaston pääoma 31.12 2 137 317 1 432 008

Tilikaudelta 2004 rahastosiirto tekemättä 146 495

Tilikaudelta 2005 rahastosiirto tekemättä 108 846

Tilikaudelta 2006 rahastosiirto tekemättä 139 696

Tilikaudelta 2007 rahastosiirto tekemättä 154 541

yht tekemättä 549 577

Työllisyysrahaston pääoma 1.1. 14 120 24 151

Siirrot rahastoon tilikaudella 650 000 0

Siirrot rahastosta tilikaudella -7 000 -10 031

Työllistämirahaston pääoma 31.12. 657 120 14 120

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 8 836 397 8 525 027

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 8 836 397 8 525 027

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4 811 217 311 370

OMA PÄÄOMA yhteensä 130 852 128 123 945 256

154 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Investointivaraukset

Kokkolan Satama 330 000 600 000

Kokkolan Vesi 1 450 000 950 000

Muu toiminta 1 950 031 200 031

Yhteensä 3 730 031 1 750 031

Muut varaukset

Hlöstön kehittämisraha 103 065 31 436

VAPAAEHTOISET VARAUKSET yhteensä 3 833 095 1 781 467

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 299 273 347 300

Muut pakolliset varaukset

Kaatopaikan maisemointi 1 429 598 1 261 410

Yhteensä 1 728 871 1 608 710

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 95 657 031 91 459 681

Lainat julkisyhteisöiltä 359 599 426 657

Lainat muilta luotonantajilta 3 027 3 027

Yhteensä 96 019 657 91 889 366

Joista erääntyy 1.1.2014 tai sen jälkeen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 35 175 236 36 993 717

Lainat julkisyhteisöiltä 218 027 244 204

Lainat muilta luotonantajilta 3 027 3 027

Yhteensä 35 396 290 37 240 949

Liittymismaksut 16 070 155 15 549 648

Muut velat 32 971 29 798

Yhteensä 16 103 126 15 579 446

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 112 122 783 107 468 812

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 21 025 793 26 789 427

Lainat julkisyhteisöiltä 64 995 63 372

Saadut ennakot 3 907 3 276

Yhteensä 21 094 695 26 856 075

Velat tytäryhteisöille

Ostovelat 333 784 649 616

Siirtovelat 0 0

Muut velat 0 0

Yhteensä 333 784 649 616

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsen

Ostovelat 1 161 835 84 186

Siirtovelat 0 0

Yhteensä 1 161 835 84 186

Velat muille

Ostovelat 6 986 284 7 194 107

Siirtovelat 13 477 810 14 829 610

Muut velat 2 016 194 2 034 269

Yhteensä 22 480 288 24 057 987

Ostovelat yhteensä 8 481 904 7 927 910

Siirtovelat yhteensä 13 477 810 14 829 610

Muut velat yhteensä 2 016 194 2 034 269

SIIRTOVELAT

Olennaiset erät

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 10 680 276 10 801 433

Lomatoimen palkkavelat

Korkojaksotukset 1 139 117 972 977

Tulonsiirrot projekteista 489 246 249 758

Kuntapalautukset 688 799 560 099

Pohjolan Voima osakemerkintä 0 2 000 000

EL verkostoinvestointi 0 166 957

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

155


4. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus

takauskeskuksen takausvastuista 31.12 74 655 530 53 807 571

Kunnan osuus takauskeskuksen

kattamattomista takausvastuista 31.12 0 0

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus

takauskeskuksen rahastosta 31.12 70 285 66 388

LEASINGVASTUUT

Leasingvastuiden yhteismäärä 1 474 723 1 432 199

MUUT VASTUUT

Omasta velasta

Kiinnitykset 0 0

Tytäryhteisöjen velasta

Kiinnitykset 706 389 706 389

Takaukset 35 250 361 35 495 602

Osakkuusyhteisöjen velasta

Kiinnitykset 0 0

Takaukset 1 937 466 2 128 514

Muiden velasta

Kiinnitykset

Takaukset 2 587 668 2 756 354

Muut vastuut

Muut vastuut 696 456 284 019

Ei velan vakuutena

Kiinnitykset 0 0

Kiinnitykset 706 389 706 389

Takaukset 39 775 495 40 380 471

Muut vastuut 696 456 284 019

MUUT VASTUUT yhteensä 41 178 340 41 370 879

ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUT

Arvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöistä

Tilikaudelta 2008 1 147 013 0

Tilikaudelta 2007 995 652 1 106 280

Tilikaudelta 2006 768 712 960 890

Tilikaudelta 2005 612 690 700 217

Tilikaudelta 2004 781 801 781 801

Tilikaudelta 2003 285 348

yhteensä 3 158 856 3 834 536

Ympäristövastuu sitoumus

Länsi-Suomen ympäristökeskus 700 000 0

Päästöoikeudet

Kokkolan Energian päästöoikeudet

Toteutuneiden päästöjen määrä 341 tCO2 209 tCO2

Liittymismaksu vakuus

Kenet Oy 4 000 000 4 000 000

- josta käytetty 622 831 317 651

Päättösopimus

Kokkolan Energia kh 9.3.2009 § 216

Vastuut rakennuskustannuksista

Kokkolan Sataman vastuu Kiinteistö Oy Porthandling:lle 431 429 460 073

HUOLLETTAVIEN VARAT

Huollettavien varat ja pääomat 213 682 193 494

VAKUUSTALLETUKSET

Vakuustalletukset 1 437 844 1 020 682

ELATUSTUKISAAMISET

Elatustukisaamiset 1.1. 1 348 273 1 392 876

Poistetut saamiset tilikaudelta 73 247 71 498

Elatustukisaamiset 31.12. 1 112 426 1 348 273

Kirjattu rahoitusom. muihin saamisiin 21 805 21 805

156 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

KOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitokset

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 2008 2007 Muutos%

Työssäolevat

Yleishallinto 212 206 2,91 %

Sosiaali- ja terveystoimi 794 743 6,86 %

Opetus- ja kulttuuritoimi 622 611 1,80 %

Tekninen ja alueellinen pelastustoimi 437 427 2,34 %

Liiketoiminta 117 110 6,36 %

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ yhteensä 2 182 2 097 4,05 %

HENKILÖSTÖKULUT 2008 2007 Muutos%

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 67 386 238 63 949 487 5,37 %

Henkilösivukulut 20 789 031 19 699 972 5,53 %

Eläkekulut 15 836 670 14 896 792 6,31 %

Muut henkilösivukulut 4 952 361 4 803 180 3,11 %

Henkilöstökorvaukset ja muut korj.erät -1 162 791 -1 065 479 9,13 %

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 87 012 478 82 583 981 5,36 %

Aktivoitu käyttöomaisuuteen 1 078 091 847 251 27,25 %

HENKILÖSTÖKULUT yhteensä 88 090 568 83 431 232 5,58 %

Luontoisetujen raha-arvo 327 383 286 796 14,15 %

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

157


6. OSAKKEET JA OSUUDET

KOKKOLAN KAUPUNKI

* *kaupunki ja liikelaitokset

OSAKKEET JA OSUUDET

TYTÄRYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDET

Osake Muutos Osake (kpl) 31.12.2007 Lisäys 31.12.2008 Rahastokpl

31.12.2008 Vähennys osuus

Asunto Oy Ouluntie 56 5 202 5 202 47 933,56 47 933,56

Kiinteistö Oy Tankkari 4 604 5 4 609 774 382,29 2 644,65 777 026,94

Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate 1 512 1 512 1 512 000,00 1 512 000,00

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy 980 521 980 521 4 054 194,76 4 054 194,76 1 161 028,84

Kokkolan Teollisuuskylä Oy 16 000 16 000 2 547 257,65 2 547 257,65

Koivuhaan Palvelukeskus Oy 11 030 11 030 1 159 453,93 1 159 453,93

Kokkolan Talohoito Oy 500 500 8 163,62 8 163,62

Kokkolan Kehitysyhtiö Oy 350 350 0,00

Kokkolanseudun Kehitys Oy 3 401 3 401 340 100,00 340 100,00

Kokkolan Matkailu Oy 1 459 1 459 252 284,27 252 284,27

Kokkolan Urheilutalo Oy 29 184 15 29 199 580 946,00 504,60 581 450,60

Nuorisokeskus Villa Elba Oy 24 000 24 000 471 100,00 471 100,00 100 000,00

Kenet Oy 1 000 1 000 500 000,00 500 000,00

Kiinteistö Oy Sotilastorpanpaja 72 72 0,00 0,00

Pohjoismainen Taidekoulusäätiö 0,00 0,00

Klan Sotainvalidien palveluasuntosäätiö 0,00 0,00

12 247 816,08 3 149,25 12 250 965,33 1 261 028,84

OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDET

Osake Muutos Osake (kpl) 31.12.2007 Lisäys 31.12.2008 Rahastokpl

31.12.2008 Vähennys osuus

Asunto Oy Heinäsirkankatu 375 375 946,05 946,05

Kiinteistö Oy Ampulli 11 997 11 997 20 177,49 20 177,49

Kiinteistö Oy Klan Palvelutalo 363 363 773 276,62 773 276,62 1 680 961,63

Kiinteistö Oy Sokoja kylätalo-

Fastighet Ab Såka byagård 30 30 176 597,33 176 597,33 352 437,80

Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli 170 170 170 000,00 170 000,00

Fastighet Ab Kronoby flyghangar 0,00

Ekorosk Oy 404 404 339 739,61 339 739,61

Enerit Oy 17 17 3 431,03 3 431,03

Suomen Yrittäjyysakatemia Säätiö 0 0,00 0,00

Teknologiakeskus KETEK Oy 140 140 140 000,00 140 000,00

Kiinteistö Oy Port Handling 630 630 132 300,00 132 300,00

Kiinteistö Oy Kokkolan Kampus 300 300 300 000,00 300 000,00

Kiinteistö Oy Trullevi 100 100 100 000,00 100 000,00

Kokkotyö säätiö 0,00 0,00

2 156 468,13 0,00 2 156 468,13 2 033 399,43

158 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


MUUT OSAKKEET JA OSUUDET

Osake Muutos Osake (kpl) 31.12.2007 Lisäys 31.12.2008 Rahastokpl

31.12.2008 Vähennys osuus

Asunto Oy Aurinkomäentie II 400 400 27 562,55 27 562,55

Asunto Oy Haavanhalko 465 465 29 475,94 29 475,94

Asunto Oy Hakalaxgatan 83 160 160 17 483,12 17 483,12

Asunto Oy Iso- ja Pikkuveli 616 616 23 581,29 23 581,29

Asunto Oy Katariinank 36-50

Bostads Ab Katarineg 36-50 283 283 1 449,04 1 449,04

Asunto Oy Kirkkosaarni

Bostads Ab Kyrkasken 0 0 0,00 0,00

Asunto Oy Kokkolan Antinkulma 4 770 4 770 8 022,56 8 022,56

Asunto Oy Pajuntorni 1 495 1 495 34 175,79 34 175,79

Asunto Oy Sanna-Sofia 628 628 32 148,82 32 148,82

Asunto Oy Siltatalo 13 015 13 015 258 890,46 258 890,46

Asunto Oy Vallihaka 2 546 2 546 8 770,02 8 770,02

Kiinteistö Oy Koivumehiläinen 0 0 0,00 0,00

Kiinteistö Oy Klan Isokatu 5 80 80 40 891,87 40 891,87

Kiinteistö Oy Rukapörssi 93 93 153 555,58 153 555,58

Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy -

Gamlakarleby Linjebilstationsfastigh 169 169 17 054,26 32 368,43 49 422,69

Novo Group Oyj 0 0 0,00 0,00

WM Data Ab 0 0 0,00 0,00

LogigaCMG 7 638 7 638 8 577,93 8 577,93

Finn-Nolia Oy 200 200 16 818,79 16 818,79

Pohjanmaan Sato Oy 1 1 408,49 408,49

Kokkolan Puhelin Oy -

Gamlakarleby Telefon Ab osuutta 323 323 111 756,67 111 756,67

Kokkolan Puhelin Oy -

Gamlakarleby Telefon Ab 1 002 1 002 11 945,38 406,00 12 351,38

Kuntarahoitus Oyj * *) 112 750 112 750 103 415,77 103 415,77

OK Keskikaista 0,00 60,00 60,00

Pikespo Oy 100 100 1 681,88 1 681,88

Pohjanmaan YH-rakennuttaja Oy 8 8 20 182,56 20 182,56

Reisjärven sopeutumisvalm Oy 0 0 0,00 0,00

Vartius Oy 3 3 2 522,82 2 522,82

Ab Det Finlanssvenska kompetenscentret

inom det sociala området 5 5 400,00 400,00

Metal Fund ky/Oy ISI Industry Software Ab 7 298,40 -7 298,40 0,00

Teknoventure Oy 10 000 10 000 0,00 0,00

Öjanjärven vesistön säännöstely-yhtiö -

Regleringsbolaget för Öjasjöns vattendrag 132 868,46 132 868,46

Osuuskunta Viexpo 2 2 168,19 168,19

Osuusmaksu Metsäliitto 29 748,70 29 748,70

Wedeco Seed Fund Ky 300 300 66 816,00 54 955,52 121 771,52

Pohjolan Voima Oy 754 355 754 355 20 878 429,77 20 878 429,77

Pohjolan Voima Oy 87 299 87 299 2 058 463,75 2 058 463,75

Pohjolan Voima Oy 3 789 3 789 212 184,00 212 184,00

Pohjolan Voima Oy 6 963 6 963 389 928,00 389 928,00

Pohjolan Voima Oy 46 428 46 428 2 599 968,00 -430 868,79 2 169 099,21

Fincopower Oy 25 25 4 423,34 4 423,34

Kyro Oyj 2 955 2 955 48 188,97 48 188,97

Nordic Energy Oy 56 56 12 460,23 12 460,23

Powest Oy 150 150 143 256,00 143 256,00

27 514 973,40 -350 377,24 27 164 596,16 0,00

OSAKKEET JA OSUUDET yhteensä 41 819 257,61 -347 227,99 41 572 029,62 3 294 428,27

18 874 509,72 Kaupunki 15 152 165,32

* *) Sulautuneen Kuntien Asuntoluotto Oyj:n 22 944 747,89 Klan Energia 26 419 864,30

osakkeet vaihdettu Kuntarahoitus Oyj:n 41 819 257,61 41 572 029,62

osakkeisiin

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

159


7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNIN RAKENNE JA SISÄLTÖ

Nimi

Kotipaikka

Kunnan

omistus

osuus %

Konsernin

omistus

osuus %

Äänivallan

osuus %

Konsernin

osuus omasta

pääomasta (€)

Konsernin

osuus vieraasta

pääomasta (€)

Konsernin

osuus

tilikauden

tuloksesta (€)

Tytäryhteisöt

Osakeyhtiöt

Asunto Oy

Ouluntie 56 Kokkola 52 52 52 48 144,36 322 615,02 3,77

Kiinteistö Oy

Tankkari Kokkola 98,5 98,5 98,5 1 025 827,75 8 928 659,22 20 042,18

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy Kokkola 100 100 100 3 685 691,92 38 992 742,72 0,00

Kokkolan Teollisuuskylä Oy Kokkola 100 100 100 1 857 270,04 3 103 129,61 -46 057,38

Kiinteistö Oy TecPark Kokkola 59 59 59 37 796,77 302 386,06 -1 436,21

Kiinteistö Oy Klan iPark Kokkola 100 100 100 387 028,91 5 483 373,00 0,00

Kiinteistö Oy Klan Steel Park Kokkola 60 60 60 98 963,14 245 367,74 -474,94

Kiinteistö Oy Klan Laser Park Kokkola 60 60 60 156 000,00 789 622,84 0,00

Kiinteistö Oy Klan Marin Park Kokkola 60 60 60 300 000,00 1 798 649,99 0,00

Kiinteistö Oy Klan Alu-Boat Pa Kokkola 60 60 60 90 000,00 538 584,20 3 173,66

Kiinteistö Oy Klan AH Park Kokkola 0 72 0 274 055,31 1 052 303,04 -3 144,69

Kiinteistö Oy Klan Innogate Kokkola 61,2 61,2 61,2 1 513 375,36 1 507 175,77 0,00

Koivuhaan Palvelukeskus Oy Kokkola 73,7 73,7 73,7 2 995 089,60 2 126 917,03 0,00

Kokkolan Talohoito Kokkola 100 100 100 8 500,00 269 566,87 0,00

Kokkolan Kehitysyhtiö Oy Kokkola 100 100 100 77 194,79 20 535,15 5 937,39

Kip Infra Oy Kokkola 100 100 100 2 652 953,06 1 847 765,55 1 943 319,20

Kokkolan Urheilutalo Oy Kokkola 99,8 99,8 99,8 1 462 808,44 113 521,00 19 643,73

Kokkolan Matkailu Oy Kokkola 100 100 100 207 575,56 103 284,02 -26 800,35

Kokko Line Oy Kokkola 88,2 88,2 88,2 100 042,96 81 991,89 -21 925,79

Nuorisokeskus Villa Elba Oy Kokkola 100 100 100 285 898,91 304 919,77 7 361,65

Kokkolanseudun Kehitys Oy Kokkola 68,02 68,02 68,02 340 690,90 507 600,58 357,66

Kenet Oy Kokkola 100 100 100 1 002 883,88 2 845 420,60 349 550,30

Pohjoismainen taidekoulusäät Kokkola 100 100 100 3 684,50 21 963,82 -20 868,12

Klan Sotainvalidien palveluas. Kokkola 100 100 100 124 379,14 554 311,52 41 938,41

Klan kaupungiteatterin kannat Kokkola 100 100 100 65 060,33 172 952,17 5 256,32

Kuntayhtymät

K-P sairaanhoitopiirin kuntayh Kokkola 59,1 59,1 0 5 547 749,56 18 966 968,27 354 494,39

Kokkolanseudun terveyskesku Kokkola 80,6 80,6 0 2 869 950,64 7 373 864,14 155 972,79

Svenska Österbottens förbund Vaasa 2,4 2,381 0 928 473,15 117 093,27 12 945,82

Keski-Pohjanmaan koulutusyh Kokkola 40,8 40,817 0 7 594 921,00 5 632 844,79 457 814,85

Kronoby folkhögskola Kruunupyy 19 19,048 0 195 034,33 44 907,72 0,00

Keski-Pohjanmaan liitto Kokkola 52,4 52,4 0 381 427,64 243 540,68 -60 115,09

Optima samkommun Pietarsaari 13,7 13,655 0 1 538 611,10 1 021 867,47 48 180,18

Kårkulla samkommun Kirjala 2,1 2,086 0 205 525,39 182 520,23 19 734,04

Osakkuusyhteisöt

Asunto Oy Heinäsirkankatu Kokkola 12,5 12,5 0 0,00 0,00 0,00

Kiinteistö Oy Ampulli Kokkola 37,5 37,5 0 0,00 0,00 0,00

Kiinteistö Oy Klan palvelutalo Kokkola 24,6 24,6 0 0,00 0,00 0,00

Kiinteistö Oy Sokojan kylätalo Kokkola 30 30 0 0,00 0,00 0,00

Ekorosk Oy Pietarsaari 35,9 35,9 0 0,00 0,00 0,00

Kiinteistö Oy Porthandling Kokkola 39,4 39,4 0 0,00 0,00 0,00

Teknologiakeskus Ketek Oy Kokkola 40 40 0 0,00 0,00 0,00

Enerit Oy Vaasa 32,7 32,7 0 0,00 0,00 0,00

Kiinteistö Oy Kokkolan Kampu Kokkola 25 25 0 0,00 0,00 0,00

Kiinteistö Oy Trullevi Kokkola 28,6 28,6 0 0,00 0,00 0,00

Kiinteistö Oy Kruunupyyn lento Kruunupyy 50 50 0 0,00 0,00 0,00

Kokkotyö säätiö Kokkola 73 26,22 73 0,00 0,00 0,00

160 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI * * *konserni

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksen laajuus ja konsernirakenteen muutokset

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja niiden tytäryhteisöt sekä

kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä.

Tilikauden aikana on perutettu uusi tytäryhteisö Kiinteisto Oy Klan AH Park joka kuuluu

Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n alakonserniin sekä Kip Infra Oy joka kuuluu

Kokkolan Kehitysyhtiö Oy:n alakonserniin. Kokkotyö säätiö ei ole enään konsernin tytäryhteisö.

Keskinäisen omistuksen elminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi

on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä.

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty sekä

konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien taseisiin

merkityt olennaiset keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty

vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Kuntayhtymien kautta tulevaa välillistä omistamista ei huomioida.

Liittymismaksujen sisäiset eliminoinnit on huomioitu.

Ns. negatiivinen vähemmistöosuus on oikaistu vuodesta 2001 alkaen negatiivisuuden

aiheuttaneeseen erään.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

161


KOKKOLA konserni ***

TASEEN LIITETIEDOT 2008 2007

SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

Verosaamiset 56 144,40

Jaksotetut henkilöstökulut 3 947,30

Vuokrasaamiset 422 525,11 44 471,09

Korkosiirtosaamiset 6 388,77 84 809,15

Vakuutuskorvaukset 120,40

Alv palautus 38 090,42 1 062 725,17

OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET

Peruspääoma

Peruspääoma 1.1. 112 445 775,95 114 881 247,42

Peruspääoma lisäykset 195 964,03 0,00

Peruspääoma vähennykset 1 274 244,94 66 254,64

Peruspääoma siirrot erien välillä 0,00

Peruspääoma 113 915 984,92 114 814 992,78

Ylikurssirahasto

Ylikurssirahasto 1.1. 2 254 624,87 2 254 624,87

Ylikurssirahasto 2 254 624,87 2 254 624,87

Arvonkorotusrahasto

Arvonkorotusrahasto 1.1. 1 828 571,26 1 832 948,74

Arvonkorotusrahasto lisäykset

Arvonkorotusrahasto vähennykset -4,00

Arvonkorotusrahasto siirrot erien välillä

Arvonkorotusrahasto 1 828 567,25 1 832 948,74

Vararahasto

Vararahasto 1.1. 3 554,32 25 368,38

Vararahasto lisäykset 699 633,86

Vararahasto vähennykset -21 814,06

Vararahasto siirrot erien välillä

Vararahasto 703 188,18 3 554,32

Rahastopääomat

Rahastopääomat 1.1. 5 436 764,03 5 339 897,78

Rahastopääomat lisäykset 1 119 503,86 346 217,96

Rahastopääomat vähennykset -63 591,17 -249 831,69

Rahastopääomat siirrot erien välillä 0,00

Rahastopääomat 6 492 676,71 5 436 284,05

Rahastopääomat, as.koht.1

Rahastopääomat, as. koht 1, 1.1. 952 654,72 1 090 819,22

Rahastopääomat, as.koht.1, lisäykset 747 345,28

Rahastopääomat, as.koht.1, vähennykset -138 164,50

Rahastopääomat, as.koht.1, siirrot erien välillä 0,00

Rahastopääomat, as.koht.1 1 700 000,00 952 654,72

Rahastopääomat, as.koht.2

Rahastopääomat, as. koht. 2, 1.1. 65 525,64 167 486,46

Rahastopääomat, as.koht.2, lisäykset 643 000,00

Rahastopääomat, as.koht.2, vähennykset -10 030,50

Rahastopääomat, as.koht.2, siirrot erien välillä 0,04

Rahastopääomat, as.koht.2 708 525,64 157 456,00

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) muutos

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1. 9 993 376,43 3 694 727,01

Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset -4 824,36 0,00

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) muutos -34 798,85

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9 953 753,22 4 007 581,34

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 847 116,23 346 321,97

OMA PÄÄOMA 143 404 437,02 132 777 018,65

162 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


KOKKOLA konserni ***

TASEEN LIITETIEDOT 2008 2007

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 847 116,23 346 321,97

OMA PÄÄOMA 143 404 437,02 132 777 018,65

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖH. KUIN 5V. KULUTTUA

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 89 190 510,65

Lainat julkisyhteisöiltä 218 026,74

Lainat muilta luotonantajilta 3 027,38

Muut pitkäaikaiset velat 2 993 591,07

Velat, jotka erääntyvät myöh. kuin 5 v. kuluttua 92 405 155,84 0,00

ERITTELY OLENNAISISTA PAKOLLISIIN VARAUKSIIN MERKITYISTÄ ERISTÄ

Eläkevaraus 408 843,19 466 909,13

Eläkevaraukset 408 843,19 466 909,13

Muut pakolliset varaukset

Ympäristövelvotteista johtuva varaus 1 896 253,12 1 261 410,00

Potilasvahinkovastuuvaraus 1 660 007,51 1 576 782,67

Muut pakolliset varaukset 3 556 260,63 2 838 192,67

PAKOLLISET VARAUKSET 3 965 103,82 3 305 101,80

SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

Verovelat 202 016,14

Jaksotetut henkilöstökulut 1 000 482,05

Lomapalkkajaksotukset 14 853 069,06 17 174 689,26

Korkojaksotukset 2 026 081,11 1 574 031,25

Vuokravakuudet 238 109,34 125 741,53

Vuokraennakot 103 173,62 25 786,30

Potilasvahinkovastuumaksut 478 024,44 478 718,80

Kuntapalautukset 1 444 207,07 1 099 759,16

VELAT JA ANNETUT VAKUUDET

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 593 287,90

Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset, 1 1 393 100,58

Vakuudeksi annetut kiinnitykset, kiinteistöt 1 393 100,58 0,00

Muut omasta puolesta annetut vakuudet

Kiinteistökiinnitykset 677 281,80

Omasta puolesta annetut vakuudet 677 281,80 0,00

Tytär- & muiden kons.yht. puolesta annetut vakuudet

Kiinteistökiinnitykset 2 416 239,00

Irtaimistokiinnitykset

Pantatut arvopaperit

Takaukset 39 374 501,50

Muut

Tytär- ja muiden kons.yht.puolesta annetut vakuudet, as.koht.1

Tytär- ja muiden kons.yht.puolesta annetut vakuudet, as.koht.2

Tytär- & muiden kons.yht. puolesta annetut vakuudet 41 790 740,50 0,00

Omistusyhteysyritysten puolesta annetut vakuudet

Takaukset 1 937 466,00

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

163


KOKKOLA konserni ***

TASEEN LIITETIEDOT 2008 2007

LEASING- JA VUOKRAVASTUUT

Leasingvastuut

Alle vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 229 255,08

1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 1 711 520,20

Myöhemmin erääntyvät leasingvastuut 13 414,93

Leasingvastuut 1 954 190,22 1 967 325,66

Muut vuokravastuut

Muut vuokravastuut 3 559,00

Muut vuokravastuut 3 559,00 0,00

VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN

YHTEISÖJEN PUOLESTA

Omistusyhteysyhteisöjen puolesta annetut vakuudet

Alkuperäinen pääoma 2 449 020,00

Jäljellä oleva pääoma 2 153 579,09 3 516 636,00

MUUT VASTUUSITOUMUKSET

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 74 655 530,00 53 807 570,85

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31 70 285,00 66 388,36

MUUT TALOUDELLISET VASTUUT

Muut taloudelliset vastuut

Kunnan antamat täytetakaukset asuntolainoista

Sopimusvastuut 4 891 872,41

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12

Muut taloudelliset vastuut 4 891 872,41 2 249 105,00

VAKUUSTALLETUKSET

Vakuustalletukset 1 437 844,04 1 020 681,79

ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUT

Arvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöistä

yhteensä 3 158 855,60 3 834 535,86

Liittymismaksu vakuus

Kenet Oy 4 000 000,00 4 000 000,00

josta käytetty 622 831,04 317 651,04

Päättösopimus

Kokkolan Energia kh 9.3.2009 § 216

Vastuut rakennuskustannuksista

Kokkolan Sataman vastuu Kiinteistö Oy Porthandling:lle 431 429,00 460 073,37

164 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

165


166 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


1.1. LIIKELAITOKSET

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

167


168 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

169


170 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

171


172 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

173


174 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

175


176 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

177


178 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

179


180 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

181


182 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

183


184 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

185


186 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

187


188 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

189


190 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

191


192 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

193


194 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

195


196 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

197


198 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

199


200 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

201


202 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

203


204 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

205


206 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

207


208 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

209


210 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

211


212 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

213


214 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

215


216 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

217


218 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

219


220 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

221


222 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

223


224 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

225


226 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

227


228 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

229


230 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


1.2.YHTEENVETO LIIKELAITOKSISTA

LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ

T U L O S L A S K E L M A

1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007

LIIKEVAIHTO 50 015 441,21 45 750 732,77

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 69 724,73 51 238,39

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2 302 268,92 1 867 806,70

MATERIAALIT JA PALVELUT

AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -23 726 430,27 -19 196 241,30

VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS 100 679,18 -142 110,05

PALVELUJEN OSTOT -4 430 691,78 -28 056 442,87 -4 142 525,33 -23 480 876,68

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT -3 719 202,42 -3 580 079,96

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT -1 182 625,46 -942 424,09

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -265 239,52 -220 009,72

HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT 59 431,07 -5 107 636,33 53 552,07 -4 688 961,70

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -7 163 080,48 -6 519 160,16

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -35 318,18 -7 139,25

VUOKRAT -149 006,34 -297 259,95

MUUT LIIKETOIMINTAKULUT -169 139,91 -353 464,43 -694 296,95 -998 696,15

LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ) 11 706 810,75 11 982 083,17

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT 274 315,93 246 603,40

MUUT RAHOITUSTUOTOT 136 139,01 119 272,57

KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULU -447 668,00 -432 145,00

MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -693 218,74 -702 012,75

KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -6 015 058,78 -5 809 551,40

MUUT RAHOITUSKULUT -1 406,54 -6 746 897,12 -845,70 -6 578 678,88

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENN. SATUNNAISIA 4 959 913,63 5 403 404,29

SATUNNAISET ERÄT

SATUNNAISET TUOTOT 0,00 0,00

SATUNNAISET KULUT -32 952,58 -32 952,58 0,00 0,00

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENN. VARAUKSIA 4 926 961,05 5 403 404,29

POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS -510 286,35 74 713,65

VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS -230 000,00 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 186 674,70 5 478 117,94

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

231


LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ

T U L O S L A S K E L M A

01.01.2008 - 31.12.2008

TA TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA

2008 2008 % 2 007

LIIKEVAIHTO 50 859 674 50 015 441,21 844 232,79 98,3 45 750 733

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 66 740 69 724,73 -2 984,73 104,5 51 238

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 1 117 486 2 302 268,92 -1 184 782,92 206,0 1 867 807

MATERIAALIT JA PALVELUT

AINEET,TARVIKKEET JA TAVAR

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -26 971 564 -23 726 430,27 -3 245 133,73 88,0 -19 196 241

VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNY 0 100 679,18 -100 679,18 -142 110

AINEET,TARVIKKEET JA TAVAR -26 971 564 -23 625 751,09 -3 345 812,91 87,6 -19 338 351

PALVELUJEN OSTOT -3 286 918 -4 430 691,78 1 143 773,78 134,8 -4 142 525

MATERIAALIT JA PALVELUT -30 258 482 -28 056 442,87 -2 202 039,13 92,7 -23 480 877

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT -3 558 414 -3 719 202,42 160 788,42 104,5 -3 580 080

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT -1 030 137 -1 182 625,46 152 488,46 114,8 -942 424

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -266 567 -265 239,52 -1 327,48 99,5 -220 010

HENKILÖSIVUKULUT -1 296 704 -1 447 864,98 151 160,98 111,7 -1 162 434

HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MU -54 972 59 431,07 -114 403,07 -108,1 53 552

HENKILÖSTÖKULUT -4 910 090 -5 107 636,33 197 546,33 104,0 -4 688 962

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -7 007 580 -7 163 080,48 155 500,48 102,2 -6 519 160

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 007 580 -7 163 080,48 155 500,48 102,2 -6 519 160

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 0 -35 318,18 33 818,18 -5 639

VUOKRAT -137 894 -149 006,34 11 112,34 108,1 -297 260

MUUT LIIKETOIMINTAKULUT -229 015 -169 139,91 -59 875,09 73,9 -694 297

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -366 909 -353 464,43 -13 444,57 96,3 -997 196

-42 543 061 -40 680 624,11 -1 862 436,89 95,6 -35 686 195

LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ) 9 500 839 11 706 810,75 -2 205 971,75 123,2 11 982 083

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT 30 208 274 315,93 -244 107,93 908,1 246 603

MUUT RAHOITUSTUOTOT 124 182 136 139,01 -11 957,01 109,6 119 273

KUNNALLE MAKSETUT KORKOKU -200 000 -447 668,00 247 668,00 223,8 -432 145

MUILLE MAKSETUT KORKOKULU -925 451 -693 218,74 -232 232,26 74,9 -702 013

KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -6 056 059 -6 015 058,78 -41 000,22 99,3 -5 809 551

MUUT RAHOITUSKULUT 0 -1 406,54 1 406,54 -846

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -7 027 120 -6 746 897,12 -280 222,88 96,0 -6 578 679

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENN. SATUNNAISIA 2 473 719 4 959 913,63 -2 486 194,63 200,5 5 403 404

SATUNNAISET ERÄT

SATUNNAISET TUOTOT 0 0,00 0,00 0

SATUNNAISET KULUT 0 -32 952,58 0,00 0

SATUNNAISET ERÄT 0 -32 952,58 0,00 0

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENN. VARAUKSIA 2 473 719 4 926 961,05 -2 486 194,63 199,2 5 403 404

POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 89 714 -510 286,35 600 000,35 74 714

VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 0 -230 000,00 0,00 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 563 433 4 186 674,70 -1 886 194,28 163,3 5 478 118

232 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


LIIKELAITOKSET TA 2008 TP 2008 TP 2007

YHTEENVETO

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus

Liikeylijäämä (-alijäämä) 9 500 839 11 706 810,75 11 982 083,17

Poistot ja arvonalentumiset 7 007 580 7 163 080,48 6 519 160,16

Rahoitustuotot ja kulut -7 027 120 -6 746 897,12 -6 578 678,88

Satunnaiset erät 0 -32 952,58 0,00

Tulorahoituksen korjauserät 0 -23 614,76 -11 197,46

9 481 299 12 066 426,77 11 911 366,99

Investointien rahavirta

Investointimenot -15 661 000 -11 533 640,12 -13 453 660,65

Rahoitusosuudet investointim 0 9 491,76 43 885,72

Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustu 0 35 314,76 0,00

-15 661 000 -11 488 833,60 -13 409 774,93

Toiminnan ja investointien

rahavirta -6 179 701 577 593,17 -1 498 407,94

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset- 0,00 0,00 -3 805,00

Antolainasaamisten vähennykset+ 0 0 0

Lainakannan muutokset

Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen lis. + 0 0,00 0,00

Muilta saat. pitkäaik.lainojen lis.+ 7 950 000 0,00 0,00

Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen väh.- 0 0,00 0,00

Muilta saat. pitkäaik.lainojen väh.- -2 702 352 -2 578 612,97 -2 599 634,37

Kunnalta saat. lyhytaik.lainojen muutos 0 1 187 608,35 4 501 164,76

Muilta saat. lyhytaik.lainojen muutos 0 0,00 0,00

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman muutos 0 0,00 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Liittymismaksujen muutos 700 000 0,00 0,00

Vaihto-omaisuuden muutokset 0 -100 679,18 142 106,77

Pitkä- ja Lyhytaik. saam. muutokset kun 0 0,00 0,00

Pitkä- ja Lyhytaik. saam. muutokset mu 0 1 821 404,07 -1 242 608,91

Korott.pitkä- ja lyhytaik.velk. muutos 0 -804 321,88 2 716 910,99

Rahoituksen rahavirta 5 947 648 -474 601,61 3 514 134,24

Rahavarojen muutos -232 053 102 991,56 2 015 726,30

0,00 0,00

Rahavarojen muutos 102 991,56 2 015 726,30

Rahavarat 31.12. 8 971 495,87 8 868 504,31

Rahavarat 1.1. -8 868 504,31 -6 852 778,01

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, % 60,5 % 104,7 % 88,8 %

Pääomamenojen tulorahoitus, % 51,6 % 85,6 % 74,4 %

Lainanhoitokate 3,51 4,68 4,58

Kassan riittavyys, pv 0 59,85 62,11

Asukasmäärä 37 100 37 288 36 966

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

233


LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ

T A S E 31.12.2008 31.12.2007

V A S T A A V A A

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

1. AINEETTOMAT OIKEUDET 87 985,45 142 631,79

2. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 547 464,11 471 846,01

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 635 449,56 614 477,80

II AINEELLISET HYÖDYKKEET

1. MAA- JA VESIALUEET 853 741,83 752 241,83

2. RAKENNUKSET 18 001 687,75 15 904 892,52

3. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 87 864 249,03 84 700 456,70

4. KONEET JA KALUSTO 980 895,60 1 009 161,73

6. ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER. HANKINNAT 1 127 036,00 1 701 592,52

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 108 827 610,21 104 068 345,30

III SIJOITUKSET

1. OSAKKEET JA OSUUDET 26 552 164,30 26 983 033,09

4. MUUT SAAMISET 28 174,20 28 174,20

SIJOITUKSET yhteensä 26 580 338,50 27 011 207,29

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 136 043 398,27 131 694 030,39

B VAIHTUVAT VASTAAVAT

I VAIHTO-OMAISUUS

1. AINEET JA TARVIKKEET 630 796,46 530 117,28

VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 630 796,46 530 117,28

II SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

1. MYYNTISAAMISET 8 122 580,67 7 269 363,44

2. LAINASAAMISET 0,00 2 418 299,25

4. MUUT SAAMISET 0,00 0,00

5. SIIRTOSAAMISET 191 492,96 447 815,01

SAAMISET yhteensä 8 314 073,63 10 135 477,70

IV RAHAT JA PANKKISAAMISET 8 971 495,87 8 868 504,31

RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä 8 971 495,87 8 868 504,31

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 17 916 365,96 19 534 099,29

V A S T A A V A A 153 959 764,23 151 228 129,68

V A S T A T T A V A A

A OMA PÄÄOMA

I PERUSPÄÄOMA 58 176 203,77 58 176 203,77

II LIITTYMISMAKSURAHASTO 0,00 0,00

IV EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 40 606 622,76 35 128 504,82

V TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 186 674,70 5 478 117,94

OMA PÄÄOMA yhteensä 102 969 501,23 98 782 826,53

B POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET

1. POISTOERO 2 084 418,36 1 574 132,01

2. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 780 000,00 1 550 000,00

POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR. yhteensä 3 864 418,36 3 124 132,01

D VIERAS PÄÄOMA

I PITKÄAIKAINEN

2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 12 116 672,81 14 655 762,60

4. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 40 365,02 79 889,14

9. MUUT VELAT 16 272 347,98 15 718 271,68

PITKÄAIKAINEN yhteensä 28 429 385,81 30 453 923,42

II LYHYTAIKAINEN

2. LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 2 539 088,79 2 539 087,79

3. LAINAT KAUPUNGILTA 10 446 167,20

4. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 39 524,12 39 524,18

6 SAADUT ENNAKOT 3 907,05 3 276,21

7. OSTOVELAT 4 101 198,09 3 649 706,74

9. MUUT VELAT 274 683,07 9 482 986,78

10. SIIRTOVELAT 1 291 890,51 3 152 666,02

LYHYTAIKAINEN yhteensä 18 696 458,83 18 867 247,72

VIERAS PÄÄOMA yhteensä 47 125 844,64 49 321 171,14

V A S T A T T A V A A 153 959 764,23 151 228 129,68

0,00 0,00

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 66,9 % 65,3 %

Rahoitusvarallisuus eur/asukas -807 -820

Suhteellinen velkaantuneisuus % 98,9 % 97,6 %

Lainat, €/asukas 681 468

Lainakanta 31.12., 1 000 € 25 186 17 318

Lainasaamiset 31.12., 1 000 € 0 0

Asukasmäärä 36 966 36 966

234 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


LIIKELAITOKSET

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

1.1.2008 - 31.12.2008

TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA

2008 2008 % 2007

KOKKOLAN ENERGIA

MENOT -6 350 000 -6 350 000 -2 781 592,97 -3 568 407,03 43,8 % -9 674 479

TULOT 0 23 614,76 -23 614,76 630 366

NETTO -6 350 000 0 -6 350 000 -2 757 978,21 -3 592 021,79 43,4 % -9 044 113

VESILAITOS

MENOT -4 311 000 0 -4 311 000 -1 466 648,02 -2 844 351,98 34,0 % -1 654 059

TULOT 0 9 491,76 -9 491,76 31 591

NETTO -4 311 000 0 -4 311 000 -1 457 156,26 -2 853 843,74 33,8 % -1 622 468

SATAMA

MENOT -5 000 000 -5 000 000 -7 285 399,13 2 285 399,13 145,7 % -2 755 489

TULOT 0 11 700,00 -11 700,00 12 295

NETTO -5 000 000 0 -5 000 000 -7 273 699,13 2 273 699,13 145,5 % -2 743 194

KLAN KAUPUNKI LIIKEL/INVESTOINNIT

MENOT -15 661 000 0 -15 661 000 -11 533 640,12 -4 127 359,88 73,6 % -14 084 027

TULOT 0 0 0 44 806,52 -44 806,52 #JAKO/0! 674 252

NETTO -15 661 000 0 -15 661 000 -11 488 833,60 -4 172 166,40 73,4 % -13 409 775

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

235


236 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

237


TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

KOKKOLAN KAUPUNGINHALLITUS

Kokkola 30.3.2009

Puheenjohtaja

Pekka Nurmi

I varapuheenjohtaja

Kari Urpilainen

II varapuheenjohtaja Pentti Haimakainen

Seija Haapalehto

Pirkko Häli

Riitta Kalliokoski

Kajsa Kouvo

Pertti Leskelä

Helinä Marjamaa

Heikki Paldanius

Riitta Rahkola

Mauri Salo

Seppo Tastula

Kaupunginjohtaja

Antti Isotalus

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kokkola _____._____.2009

__________________________________

JHTT

238 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

239


LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

JA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄ

Tasekirja

Päiväkirja

Pääkirja

pysyvästi, sidottuna

10 vuotta, atk-tulosteena

10 vuotta, atk-tulosteena

Elektronisella ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä tallennetut laskut

säilytetään koneellisella tietovälineellä.

LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA

01 Kassatositteet 760 Varikko ja Puutarha inv.

02 Pankkitositteet Op Kyrönmaa 761 Palolaitos sis.

03 Pankkitositteet Nordea 762 Tekpa hallinto sis.

04 Pankkitositteet OP 763 Tekpa inv. Hallinto

05 Pankkitositteet Sampo 764 Tekpa työkaluvuokrat

06 Pankkitositteet Aktia 765 Tekpa korjaamo sis.

07 Pankkitositteet Handelsbanken 766 Tekpa kuljetus sis.

08 Pankkitositteet Valuutta 767 Puutyöpaja kiint.korj.

09 Pankkitositteet Perhehuolto 768 Kopiolaitos sis.

10 OR/suoritukset 769 Liikennemerkkipaja sisäinen

101 Palvelukassa talousyksikkö 770 Kiinteistö- ja mittausosasto

102 Palvelukassa Klan Energia 771 Tiemestari sis.

103 Palvelukassa tekpa 775 Tekpa korjaamo inv.sis.

11 MR/suoritukset 776 Tekpa kuljetus inv.sis.

12 MR/viitesuoritukset 777 Puutyöpaja inv.sis.

13 Hansa kahvio 778 Kopiolaitos inv.sis.

14 Alkavan taseen saldomuutokset 779 Liikennemerkkipaja inv sisäinen

15 Elatusturva 780 Puutarha sis.

21 OR/Talousyksikkö 781 Vesilaitos sis.

22 OR/Perusturva 790 Käyttöomaisuuskirjaukset

24 OR/Sivistystoimen palvelukeskus 801 Yleislaskutus

25 OR/Tekpa/investoinnit 802 Yleislaskutus 02

26 OR/Tekpa/käyttötalous 803 Yleislaskutus 03

27 OR/Tekpa/tilapalvelu 804 Yleislaskutus 04

28 OR/Vesihuolto 805 Yleislaskutus 05

29 OR/Satama 807 Alueellinen pelastustoimi kuntalaskut

200 Energia kassatositteet 809 Yleislaskutus 09

201 Energia pankkitos. Nordea 810 Yleislaskutus 10

202 Energia pankkitos. HB 812 Yleislaskutus 12

203 Energia pankkitos. Aktia 816 Yleislaskutus 16

204 Energia pankkitos. Kyrönmaa OP 817 Koulutoimisto/koulutilat

205 Energia pankkitos. OP 818 Liikuntatsto/Vapaa-aika

206 Energia pankkitos. Sampo 820 Yleislaskutus 20

207 Energia pankkitos. Nordea/Euro tili 821 Yleislaskutus 21

208 Energia työlaskutili 822 Yleislaskutus 22

30 OR/Ruokahuolto 823 Yleislaskutus 23

31 OR/Tienesti 824 Yleislaskutus 24

32 OR/Kokkolan Energia 825 Yleislaskutus 25

321 Visio/Energialaitos 826 Yleislaskutus 26

33 Satama/ AWT 827 Yleislaskutus 27

41 EU/Hallintoyksikkö 828 Yleislaskutus 28

42 EU/Perusturva 830 Kotipalvelu 30

43 EU/Kouluvirasto 831 Päivähoito 31

44 EU/Vapaa-aikavirasto 833 Tukipalvelu 33

45 EU/Tekpa 834 Leikkikentät 34

46 EU/Ruokahuolto 835 Vanhainkoti Honkaharju 36

47 EU/Tienesti 836 Vanhainkoti Ventus 36

48 EU/Vesihuolto 838 Yleislaskutus 38

49 EU/Satama 839 Vuokralaskutus/Perusturva

50 Rondo 840 Kotisairaanhoito 40

57 Rondo Satama 841 Yleislaskutus/Perusturva 41

58 Rondo Vesilaitos 851 Jätehuolto 51

240 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


60 Palkkatositteet 852 Tekninen virasto/Ympäristöosasto

61 Perhehuolto suorasiirrot 860 Tontinvuokrat 60

62 Jaksotukset 861 Venepaikat 61

63 Matkalaskutositteet 862 Vuokralaskutus

64 Tilinpäätösviennit 863 Tontinvaraus 63

65 Muistiot/Talousyksikkö 864 Liikennemerkkiverstaan laskutus

66 Muistiot/Perusturva 865 Tekninen virasto korjaamo ulkoinen laskutus

67 Muistiot/Sivistystoimen palvelukeskus 866 Tekninen virasto kuljetus ulkoinen laskutus

68 Muistiot/Tekpa 867 Tekninen virasto puutyöpaja/kiint. Korj.

69 Muistiot/Klan Energia 868 Kopiolaitos Tekpa

70 Muistiot/Eu projektit 869 Satama ulk.

710 Keskusvirasto/Monistus 870 Vesilaskutus/sisäiset

711 Keskusvirasto/Puhelinkulut 872 Vesilaskutus 72

712 Keskusvirasto/Postikulut 880 Koiraverot 80

715 Keskushallinto/laskennalliset sis. 881 Sataman valuuttamääräiset

718 Liikuntatoimisto/vapaa-aika 882 Perusturva yl830-1,834

720 Sisäinen laskutus/kerta 883 Talousyksikkö yl 880

730 Kouluvirasto/sis. 884 Satama yl 824, 881

740 Perusturva/sis. 885 Tekpa yl 851,860,862

741 Perusturva/investoinnit sis. 889 Vanha varasto

750 Yl/Tilapalvelu sis. 890 Varastovalvonta

751 Tilapalvelu/Siivoustoimisto 891 Klan energia

752 Tilapalvelu/Tekninen isännöinti 892 Murskevarasto

753 Tilapalvelu/Talonmieskeskus 893 Keskushallinnon varasto

755 Isännöinti/vuokralaskutus

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

241


TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT

2008 2007

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / Kaupunki

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 25,5 26,1

Vuosikate % poistoista 174,2 1,0

Vuosikate, €/asukas 278 2

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / Kaupunki ja liikelaitokset

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 33,9 34,5

Vuosikate % poistoista 171,5 98,7

Vuosikate, €/asukas 603 324

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / Kaupunki

Investointien tulorahoitus-% 89,4 0,5

Pääomamenojen tulorahoitus % 42,5 0,2

Lainanhoitokate 0,9 0,2

Kassan riittävyys (pv) 18 16

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / Kaupunki ja liikelaitokset

Investointien tulorahoitus-% 97,3 46,6

Pääomamenojen tulorahoitus % 58,5 29,1

Lainanhoitokate 1,3 0,8

Kassan riittävyys (pv) 8 7

TASEEN TUNNUSLUVUT / Kaupunki

Omavaraisuus-% 41,4 40,5

Rahoitusvarallisuus €/asukas -2 894 -2 901

Suhteellinen velkaantuneisuus-% 50,4 60,5

Lainakanta 31.12. 1 000 eur 102 375 101 428

Lainat 31.12. €/asukas 2 746 2 744

Lainasaamiset 31.12. 1 000 eur 2 536 2 536

TASEEN TUNNUSLUVUT / Kaupunki ja liikelaitokset

Omavaraisuus-% 46,6 44,6

Rahoitusvarallisuus €/asukas -3 690 -3 717

Suhteellinen velkaantuneisuus-% 62,9 71,6

Lainakanta 31.12., 1000 € 117 110 118 742

Lainat 31.12. €/asukas 3 141 3 212

Lainasaamiset 31.12., 1000 € 2 536 2 536

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-% 37,4 35,5

Lainakanta 31.12. 1000 €, 201 875 195 348

Lainasaamiset 31.12., 1000 € 800 167

Asukasluku 31.12. 37 288 36 966

242 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista:

= 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)

Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja

maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä

sadasta osoittaa taas, paljonko toimintakuluista rahoitetaan verotuloina ja valtionosuuksina.

Vuosikate % poistoista:

= 100 x Vuosikate / Poistot

Vuosikate €/asukas:

Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään väestölaskennan mukaista asukaslukua tilikauden

lopussa.

LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Voitto %:

= 100 x (Yli/alijäämä ennen varauksia/liikevaihto)

Sijoitetun pääoman tuotto %:

= 100 x (Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut +

Muille maksetut korkokulut + korvaus peruspääomasta)/(Oma pääoma + Sijoitettu korollinen

vieras pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset). Tunnusluku mittaa liikelaitoksen suhteellista

kannattavuutta ottaen huomioon sekä oman että vieraan pääoman ehtoisen sijoitetun pääoman.

Kunnan sijoitetun pääoman tuotto %:

= 100 x (Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut +

+ korvaus peruspääomasta)/(Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja

vapaaehtoiset varaukset). Tunnusluku mittaa liikelaitoksen kannattavuutta kunnan sijoittaman

pääoman suhteen.

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %:

= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno

Investointien tulorahoitus- tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista

(käyttöomaisuusinvestoinnit – investointien rahoitusosuudet) on rahoitettu tulorahoituksella.

Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi

pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää

vähentämällä.

Pääomamenojen tulorahoitus, %:

= 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys +

Lainanlyhennykset)

Tunnusluku joka osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu

tulorahoituksella.

Lainanhoitokate:

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja

lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai

suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan

lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja.

Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja

heikko kun arvo jää alle yhden.

Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki

243


Kassavarat 31.12.:

= (Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset)

Kassan riittävyys (pv):

= 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Kassan riittävyys kuvaa kunnan maksuvalmiutta päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän

kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %:

= 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä

sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden

keskimääräistä 70%:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee

kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Rahoitusvarallisuus €/asukas:

= ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) – (Vieras pääoma – Saadut

ennakot)) / Asukasmäärä

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun, eli kattavatko

rahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset vieraan pääoman.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %.:

= 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot (Sisältää sis.tulot)

Suhteellinen velkaantuneisuus- % kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan

pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä

paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin noin 30%.

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainat €/asukas

= Lainakanta 31.12. / Asukasmäärä 31.12.

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamiset

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Konsernin omavaraisuus (%):

= 100 x (Oma pääoma + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma

– Saadut ennakot)

Konsernin lainakanta 31.12.:

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Konsernin lainat €/asukas

= Konsernin lainakanta 31.12. / Asukasmäärä 31.12.

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamiset

244 Toimintakertomus 2008

Kokkolan kaupunki