11.11.2014 Views

Pöytäkirja - Kepa.fi

Pöytäkirja - Kepa.fi

Pöytäkirja - Kepa.fi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7)

Syyskokous 23.11.2012

24.11.2012

Aika 23.11.2012 klo 13:00

Paikka

Näkövammaisten keskusliiton Iiris-toimintakeskus

Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki

Kepan puheenjohtaja Elina Vuolan tervetulopuhe

Puheenjohtaja Elina Vuola toivotti kehitysministeri Heidi Hautalan esikuntineen ja

kokousväen tervetulleeksi syyskokoukseen.

Vuola toi kiitoksin esille Suomen uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman,

jossa kansalaistoimijoiden merkitystä on korostettu. Samoin äskettäin julkistettu

OECD:n arvio Suomen kehitysyhteistyöstä antoi tunnustusta suomalaiselle

kehitysyhteistyölle. OECD:n arvion suosituksissa kuitenkin kannustettiin

kiinnittämään huomiota kehitysavun pirstaleisuuteen ja avun keskittämiseen.

Kepassa ja sen jäsenistössä OECD:n arvion suositukset ovat herättäneet huolta,

millaisin periaattein ulkoministeriö tulevaisuudessa tukee kehitysyhteistyötä

tekevien kansalaisjärjestöjen toimintaa. Puheenjohtaja toivoi ministeri Hautalalta

näkemystä, haluaako ministeriö tulevaisuudessa ohjata suomalaisen

kansalaisjärjestötyön tiettyihin teemoihin ja tietyille maantieteellisille alueille tai

aikooko ministeriö jatkossa keskittää tukia suhteellisesti enemmän suurten

järjestöjen projekteihin.

Puheenjohtaja kiitti ulkoministeriötä ministeriön ja Kepan välisestä tiiviistä

yhteistyöstä sekä ministeriön tuesta Kepan toiminnalle seuraavalle kolmelle

vuodelle 2013-2015. Puhe kokonaisuudessaan on liitteenä A.

Kehitysministeri Heidi Hautala

Ministeri Hautala kiitti, että Kepa tunnetaan kehitysyhteistyön kentällä vahvana ja

arvostettuna toimijana. Hän piti ilahduttavana, että niin moni

maahanmuuttajataustainen järjestö on mukana Kepan toiminnassa ja päättämässä

yhdistyksen asioista tässäkin syyskokouksessa. Ministeri totesi kehitystyön

vastaisen turbulenssin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja totesi, että epäkohtien

esiin nostaminen on tärkeätä, sillä vain epäkohtiin puuttumalla saadaan tuloksia

aikaiseksi.

Ministeri kannusti katsomaan asioita kehitysyhteistyöalalla uusista näkökulmista,

priorisoimaan ja etsimään innovatiivisia ratkaisuja. Laaja kansalaisyhteiskunta

täydentää hallitusten kehitysyhteistyötä, ja siirtymävaiheessa kansalaisjärjestöillä on

vahva toimijan rooli. Järjestökentällä on tavoitteena avun pirstaleisuuden

vähentäminen ja suurempien kokonaisuuksien tuomien hyötyjen löytäminen. Syksyn

aikana toimitettiin ensimmäinen päästöhuutokauppa, josta Suomi nettosi 1,5 Meur.

Vaikka summasta käytetään osa ilmastopoliittisiin tarpeisiin, jää aikamoinen raha

käyttöön myös kehitysyhteistyön hyväksi.

Suomen kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen on hyvin käynnissä.

Ohjelman pohjavireenä on ihmisoikeusperustaisuus ja läpileikkaavana teemana

genderajattelu. Ministeri totesi, että näiden tulee olla aidosti mukana Suomen ja

kehitysmaiden sopimissa maaohjelmissa ja kansalaisjärjestöjen hankkeissa.

Lopuksi ministeri toivotti hyvää kokousta.


Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (7)

Syyskokous 23.11.2012

24.11.2012

Käsitellyt asiat

1

KOKOUKSEN AVAUS

2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja Elina Vuola avasi kokouksen klo 13:50.

Valitaan kokouspuheenjohtaja, kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

kolme ääntenlaskijaa.

Päätös

Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Ossi Heinänen, Plan Suomi Säätiö.

2.2. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätös

Valittiin

- kokouksen sihteeriksi Anja-Maija Palmu, Kepa ry.

- pöytäkirjan tarkastajiksi

Nur Mohamud, African Care ry

Laura Poussa, Invalidiliitto ry

- ääntenlaskijoiksi

Kai Lepomäki, Nuorten Kotkain Keskusliitto ry

Elina Lind, Suomen Kristillinen Lääkäriseura ry

Tove Selín, Vietnam-seura ry.

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Kepan sääntöjen §8 mukaan hallituksen on lähetettävä kutsu yhdistyksen kokouksiin

vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postittamalla kutsukirje yhdistyksen

jäsenille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

4

KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN

VAHVISTAMINEN

Päätös

Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 50, heidän edustamiensa

yhdistysten lukumääräksi 52 ja äänimääräksi 62. Lisäksi vahvistettiin kahden

puheoikeutetun tarkkailijan läsnäolo- ja puheoikeus sekä Kepan

henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus. Osallistujalista on liitteenä 4A.


Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (7)

Syyskokous 23.11.2012

24.11.2012

5

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös

Esityslista hyväksyttiin lähetetyssä muodossa.

6

JÄSENMAKSU VUODELLE 2013

Esittelijä

Kokouspuheenjohtaja

Esitys Hallitus ei esitä jäsenmaksuihin muutoksia vuodelle 2013, liite 6A.

Yleiskeskustelu

Päätös

Yleiskeskustelua ei ollut.

Syyskokous hyväksyi jäsenmaksut muutoksitta liitteessä 6A esitetyssä

muodossa.

7

OHJELMAKAUDEN 2013-2015 SUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Esittelijät

Esittely

Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja, hallintojohtaja

Liitteenä 7A on hallituksen esitys ohjelmakauden 2013-2015 suunnitelmaksi.

Yleiskeskustelu ohjelmasta

Toiminnanjohtaja kertoi, että ohjelmassa painottuvat vuosien 2012-2017 strategian

mukaisesti 'elävät jäsensuhteet' sekä Etelän toimintojen uudistaminen. Kepa tiivistää

jäsensuhteitaan ja jäsenistön asiantuntemusta hyödynnetään entistä enemmän.

Etelän työssä Kepa vahvistaa kattojärjestöroolia laajentamalla yhteyksiä Etelässä

toimiviin suomalaisiin järjestöihin ja ottaa käyttöön alueellisemman työtavan.

Ohjelmajohtaja totesi, että ohjelma rakentuu yhden globaalin ohjelman

periaatteelle. Keskeinen tavoite on maailman köyhyyden ja eriarvoisuuden

poistaminen. Ihmisoikeusperustaisuus kulkee kaikissa toiminnoissa pohjavireenä.

Ohjelman läpileikkaavia teemoja ovat elävät jäsensuhteet ja globaalisti verkottunut

Kepa. Ohjelmajohtajan laatima esittely on liitteenä 7C.

Kokousedustaja A. Malm, FIDIDA ry, kiitti, että ohjelmassa jalkautetaan hyvin

strategia 2012-2017. Hän esitti, että Kepa sen lisäksi, että toimii strategian

mukaisesti alustana jäsenistön yhteistyölle, olisi myös voimavara, joka kanavoisi

jäsenten yhteistyötä eteenpäin. Vastauksessaan ohjelmajohtaja kertoi, että uusista

työntekijöistä kampanjakoordinaattori keskittyy juuri yhteistyöprosesseihin.

Kokousedustaja J. Koroma, Suomi-Sierra-Leone-seura ry, tiedusteli, mille

maantieteellisille alueille Kepa aikoo suunnata seuraavaksi. Ohjelmajohtaja vastasi,

että uusia toimistoja ei aiota perustaa, vaan nykyisistä toimipisteistä seurataan

maantieteellisesti laajempia alueita. Toiminnanjohtaja kertoi, että ohjelmakaudella

2013-2015 pysytään nykyisissä maissa, mutta samalla tehdään selvityksiä ja

arviointia Kepan asemoitumisesta ja roolista etelässä seuraavalle ohjelmakaudelle

vuodesta 2016 eteenpäin.


Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (7)

Syyskokous 23.11.2012

24.11.2012

Ohjelman käsittely kappaleittain

Muutosehdotuksia ohjelmaan ei tehty.

Talousarvion esittely

Liitteenä 7B on hallituksen esitys ohjelmakauden 2013-2015 talousarvioksi.

Hallintojohtaja kertoi, että talousarvion loppusumma on 19,5 Meur, jossa on kasvua

edellisen ohjelmakauden talousarvioon on 7,4 prosenttia. Kepan palveluksessa tulee

olemaan 80 henkeä, 52 Helsingissä ja 28 maatoimistoissa.

Yleiskeskustelu talousarviosta

Yleiskeskustelua ei ollut.

Talousarvion yksityiskohtainen käsittely

Muutosehdotuksia talousarvioon ei tehty.

Päätös

Syyskokous hyväksyi vuosien 2013-2015 ohjelman ja talousarvion kokoukselle

lähetetyssä muodossa.

8

VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN

VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN

Esittelijä

Ohjelmajohtaja, hallintojohtaja

Ohjelman esittely Hallituksen esitys vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi on liitteessä 8A.

Ohjelmajohtaja totesi, että vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa käynnistetään

ohjelmakauden uudet ideat. Elävät jäsensuhteet, jäsenistön asiantuntemuksen,

osaamisen ja aloitteiden hyödyntäminen ovat punaisena lankana yhteistyössä Kepan

ja jäsenistön välillä. Kepan kirjaston ulkoiset kirjastopalvelut lakkautetaan,

kirjakokoelma karsitaan noin 20 prosenttiin ja voimavarat siirretään sähköisten

resurssien (e-kirjat, lehdet ja muut julkaisut) vahvistamiseen. Etelän työssä Kepa

vahvistaa yhteistyötä Etelässä toimivien suomalaisten järjestöjen kattojärjestönä.

Etelän kansalaisjärjestöjä vahvistetaan alueellisella ja globaalilla tasolla.

Ohjelmajohtajan laatima esittely on liitteenä 8C.

Talousarvion esittely

Talousarvio on liitteenä 8B. Samalla hallitus esittää, että syyskokous valtuuttaa

hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion. Hallintojohtaja totesi, että

tavoitteena on 7,95 prosentin omarahoitusosuus vuonna 2013. Suurimmat

omarahoitustuottoerät ovat Maailma kylässä -festivaalin tuottoja.

Yleiskeskustelu ohjelmasta ja talousarviosta

Kokousedustaja L. Lodenius, Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund r.y.,

kannusti jäsenjärjestöjä huomioimaan arkistoinnin merkityksen järjestön historian

tallettajana ja esitti toivomuksen, että Kepa voisi olla aloitteellinen ja auttaa ja

tukea jäseniä arkistoasioissa, jotta arkistot säilyvät. Kokousedustaja L. Peltonen,

Taksvärkki ry, tiedusteli, voisiko jäsenistö saada käyttöön toimintasuunnitelmassa

esitetyn Kepan riskienhallintaohjeistuksen. Hallintojohtaja ja taloussuunnittelija

kertoivat, että ohjeistus valmistuu tulevana vuonna, ja se tulee olemaan jäsenistön

saatavilla.


Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (7)

Syyskokous 23.11.2012

24.11.2012

Ohjelman ja talousarvion yksityiskohtainen käsittely

Muutosehdotuksia ei tehty.

Päätös

Syyskokous hyväksyi vuoden 2013 ohjelman ja talousarvion esitysten

mukaisesti sekä valtuutti hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion.

9

KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTENSÄ VALINTA

VUODEKSI 2013

Esittelijä

Esitys

Päätös

Hallintojohtaja

Hallitus esittää, että valitaan varsinaisiksi tilintarkastajiksi Anne Vuorio ja Katarina

Kaskimies sekä heidän varamiehikseen Eva Bruun ja Pekka Räsänen, kaikki KHT

(Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia), Ernst & Young Oy:stä.

Syyskokous päätti esityksen mukaisesti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi

valitaan Anne Vuorio ja Katarina Kaskimies sekä heidän varamiehikseen Eva

Bruun ja Pekka Räsänen, kaikki KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymiä

tilintarkastajia), Ernst & Young Oy:stä.

10

SÄÄNTÖMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN

Esittelijä

Esittely

Toiminnanjohtaja

Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kepan hallituksen tekemän

esityksen muutoksista sääntöihin. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) pyysi

sisällyttämään sääntöihin säätiöjäsenten äänimäärän määräytymisperusteen.

Kyseessä on yhdistyskokouksen päätöksentekoon ja voimasuhteisiin vaikuttava

seikka ja sen johdosta esitys korjattujen sääntöjen hyväksymisestä on nyt tehty

yhdistyskokoukselle. Esitys korjatuista säännöistä on liitteessä 10A ja täsmennykset

liitteessä 10B.

Toiminnanjohtajan mukaan PRH on esittänyt sääntöihin seuraavat poistot tai

täsmennykset ja antanut jo vihreätä valoa alla mainituille hallituksen esittämille

lisäyksille tai täsmennyksille:

4§ Yhdistyksen toiminnan tukeminen ja taloudellinen toiminta: poistetaan ”...sekä

järjestää muuta varainhankintaa”. Hallituksen esitys: lisätään sana ”myyjäisiä”.

8§ Jäsenmaksu: täsmennettävä ”...jäsenen harjoittaman yhdistyksen tarkoitusta

edistävän / toiminnan laajuuden / mukaan”. Hallituksen esitys: Jäsenmaksuluokan

määräytymisperusteena tulee olla säätiön viimeisimmän tilintarkastetun ja

vahvistetun tilinpäätöksen osoittama varojen käyttö sellaiseen toimintaan, joiden

edistämiseksi yhdistys sääntöjen 3 pykälän mukaisesti toimii.”

Pykälä 16 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen: poistetaan ”... tai muulla

yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla”. Hallituksen esitys: Poistetaan PRH:n

esityksen mukaisesti.


Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (7)

Syyskokous 23.11.2012

24.11.2012

Pykälä 18 Äänioikeus ja edustus yhdistyksen kokouksessa: PRH kysyy, kuinka

säätiöiden äänioikeus määräytyy – niillähän ei ole jäseniä? Hallituksen esitys:

Jäsenellä, joka on säätiö, yksi ääni, kuitenkin niin, että sellaisella säätiöllä on kaksi

ääntä, joka viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksensä mukaan

on käyttänyt varoja vähintään kymmenen miljoonaan euroa vuodessa sellaisiin

toimintoihin, joiden edistämiseksi yhdistys sääntöjen 3§:n mukaisesti toimii.

Yleiskeskustelu

Kokousedustaja A. Malm, FIDIDA ry, tiedusteli §4:n Yhdistyksen toiminnan

tukeminen ja taloudellinen toiminta osalta, kattaako pykälässä sana ”myyjäiset”

myös Maailma kylässä -festivaalin varainhankinnan. Toiminnanjohtaja kertoi, että

”myyjäiset”-sanan alle sisältyy Maailma Kylässä -festivaalilla tapahtuva

varainhankinta.

Yksityiskohtainen käsittely

Pykäliin 4, 8, 16 tai 18 ei tullut muutosesityksiä.

Päätös

Syyskokous hyväksyi säännöt hallituksen esityksen, liite 10A, mukaisesti.

11

VIESTINTÄ- JA KEHITYSKASVATUS- SEKÄ MATKATUKIEN HALLINNOINTI

Esittelijä

Esittely

Yleiskeskustelu

Päätös

Kokouspuheenjohtaja

Hallituksen esitys viestintä- ja kehityskasvatus- sekä matkatukien hallinnoinnin

järjestämisestä ja periaatteista on liitteessä 11A.

Kokousedustaja L. Lodenius, Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry,

esitti, että VKK-sihteeristössä varmistettaisiin ruotsinkielinen asiakaspalvelu.

Kokousedustaja H. Laukko, Suomen YK-liitto ry, tiedusteli, onko selvitetty, että

VKK ei vaikuta negatiivisesti Kepan ja jäsenistön varainhankintaan muilla

sektoreilla kuten esimerkiksi Maailma Kylässä -festivaalissa.

Syyskokous päätti, että

- Kepa ry suhtautuu myönteisesti ulkoministeriön aloitteeseen toteuttaa

viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien hallinnointi ja

toteuttaminen Kepan ohjelmana, ja lähtökohdiksi ehdotetaan seuraavia

periaatteita:

1. Kepa hakee vähintään 3-4 vuoden ohjelmakautta.

2. Kepan toimintojen periaatteena on viestintä- ja kehityskasvatus- sekä

konferenssi- ja matkatukien hyvä, tehokas, vaikuttava ja tuloksellinen hallinto.

3. Kepan viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien

ohjelmassa Kepa huolehtii, että Kepan jäsenjärjestöt ja ei-jäsenet ovat

hakuprosessissa samassa asemassa.

4. Hakuprosessissa noudatetaan vahvasti eettisyyttä, avoimuutta ja

varmistetaan toimijoiden ja valmistelijoiden esteettömyys valmistelussa ja

päätöksenteossa.

5. Viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien kehittäminen

Kepassa vahvistaa sen perustehtävää ja arvoja.

- merkitään pöytäkirjaan, että Kepa varmistaa VKK-sihteeristön valmiuden

ruotsinkieliseen asiakaspalveluun.


Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7 (7)

Syyskokous 23.11.2012

24.11.2012

12

ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioita ei ollut.

13

MUUT ASIAT

Sähköiset hankehakemukset

AEPF-verkosto

Kokousedustaja J. Koroma, Suomi-Sierra-Leone-seura ry, tiedusteli, onko jäsenten

syytä tehdä uudet sähköiset hankehakemukset ulkoministeriölle jo lähetettyjen

paperiversiona tehtyjen hakemusten tilalle. Edunvalvonnan järjestökoordinaattori

totesi, että tällä hakukierroksella voidaan vielä käyttää paperihakemuksia.

Kokousedustaja T. Selín, Vietnam-seura ry, kertoi terveiset Suomen Aasia-Eurooppa

kansalaisfoorumi - AEPF Finland -verkostosta. Kaikki kiinnostuneet ovat

tervetulleita verkoston jäseniksi ja/tai osallistumaan seminaareihin ja muihin

tilaisuuksiin.

Kepan verkkosivustosta

Kokousedustaja Ghansah Banful Richmond, Africans and African-Europeans in

Europe Association ry, esitti, että Kepan verkkosivuilla esiteltäisiin selkeästi, mitä

hyötyjä järjestöille on Kepan jäsenyydestä.

Päätös

Merkittiin kysymykset, kommentit ja saadut selvitykset pöytäkirjaan.

14

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouspuheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:35.

ELINA VUOLA

OSSI HEINÄNEN

Elina Vuola

Ossi Heinänen

puheenjohtaja § 1-2.1 puheenjohtaja § 2.2 -

ANJA-MAIJA PALMU

Anja-Maija Palmu

sihteeri

NUR MOHAMUD

Nur Mohamud

pöytäkirjan tarkastaja

LAURA POUSSA

Laura Poussa

pöytäkirjan tarkastaja

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!