17.11.2014 Views

Liite 1

Liite 1

Liite 1

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Liite 1

Viikin ja Kumpulan työryhmien jäsenet

Viikin henkilöstö- talous- ja yleishallinto

hallintopäällikkö Maija Halme, eläinlääketieteellinen tiedekunta, pj.

hallintopäällikkö Veli-Pekka Heiskanen, biotieteellinen tiedekunta

hallintopäällikkö Leo Pyymäki, farmasian tiedekunta

hallintopäällikkö Ulla-Irmeli Broman, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

hallintopäällikkö Arto Halinen, Biotekniikan instituutti

hallintopäällikkö Anna Mattila, Neurotieteen tutkimuskeskus

henkilöstöasiainpäällikkö Jaana Sirkiä, hallintovirasto

talouspäällikkö Sinikka Välikangas, hallintovirasto

palvelupäällikkö Hannele Heinänen, hallintovirasto

suunnittelija Sikke Hänninen, biotieteellinen tiedekunta

henkilöstösihteeri Tiina Airamo, biotieteellinen tiedekunta

taloussihteeri Lea Tiainen, eläinlääketieteellinen tiedekunta

taloussihteeri Tarja Viskari, farmasian tiedekunta

taloussuunnittelija Santtu Karivalo, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

amanuenssi Tiina Kaarlehto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

taloussihteeri Katriina Vaittinen, Biotekniikan instituutti

osastosihteeri Tarja Parviainen, Neurotieteen tutkimuskeskus

henkilöstö- ja taloussihteeri Satu-Anniina Pakarinen, hallintovirasto

henkilöstösihteeri Heidi Lassila, hallintovirasto

tutkimusasiamies Helena Meriluoto, hallintovirasto

suunnittelija Pirkko Jokela, hallintovirasto, sihteeri

Työryhmä työstää tehtäviä alaryhmissä. Projektien talous- ja henkilöstöpalveluiden alaryhmää vetää Hannele

Heinänen.

Viikin tietotekniikkapalvelut

tietotekniikkapäällikkö Miika Kahelin, hallintovirasto, pj.

suunnittelija Ulla Lehtonen, biotieteellinen tiedekunta

laboratorioteknikko Markku Ojala, biotieteellinen tiedekunta

tietotekniikkapäällikkö Harri Kainulainen, eläinlääketieteellinen tiedekunta

sovellussuunnittelija Mikael Husu, farmasian tiedekunta

laboratorioinsinööri Ismo Vanhala, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

pääsuunnittelija Iikka Salo, Biotekniikan instituutti

atk-suunnittelija Petri Veteli, Neurotieteen tutkimuskeskus

tietotekniikkasuunnittelija Pekka Savela, Viikin tiedekirjasto

it-tukihenkilö Mikko Lindfors, Viikin harjoittelukoulu

suunnittelija Kari Huittinen, hallintovirasto, sihteeri

Viikin tekniset palvelut

kiinteistöpalvelujohtaja Teppo Salmikivi, hallintovirasto, pj.

professori Tapio Palva, biotieteellinen tiedekunta

eläinlääketieteellisen tiedekunnan edustaja

laboratorioinsinööri Pentti Peltola, farmasian tiedekunta

yli-insinööri Antti Uusi-Rauva, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

hallintopäällikkö Arto Halinen, Biotekniikan instituutti

Neurotieteen tutkimuskeskuksen edustaja

arkkitehti Pirkko Varila, hallintovirasto

suunnittelija Kari Huittinen, hallintovirasto, sihteeri

Kumpulan henkilöstö- talous- ja yleishallinto

hallintopäällikkö Jorma Äijö, pj.

taloussuunnittelija Tarja Hämäläinen, tiedekunnan kanslia

henkilöstösihteeri Laura Karppinen, tiedekunnan kanslia


toimistopäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto, tietojenkäsittelytieteen laitos

hallintoamanuenssi Anne Mäkinen, fysikaalisten tieteiden laitos

osastosihteeri Heljä Heikkilä, kemian laitos

hallintopäällikkö Mikko Sainio, Fysiikan tutkimuslaitos

talouspäällikkö Sinikka Välikangas, hallintovirasto

henkilöstöasiainpäällikkö Jaana Sirkiä, hallintovirasto

mvs. hallintopäällikkö Antti Savolainen, sihteeri

Lisäksi työryhmä huolehtii teknisiä palveluita koskevasta suunnittelusta ja hyödyntää tarvittaessa asiantuntijoita.

Hallintoviraston nimeämänä asiantuntijana toimii kiinteistöpalvelujohtaja Teppo Salmikivi.

Kumpulan tietotekniikkapalvelut

tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo, pj.

professori Esko Ukkonen, tietojenkäsittelytieteen laitos

professori Pekka Pyykkö, kemian laitos

professori Mika Seppälä, matematiikan ja tilastotieteen laitos

professori Kai Nordlund, fysikaalisten tieteiden laitos

hallintopäällikkö Jorma Äijö

projektipäällikkö Veikko Karimäki, Fysiikan tutkimuslaitos

tietotekniikka-asiantuntija Paavo Lähteenmäki, hallintovirasto, sihteeri

Opintohallinnon ja opiskelijoiden palvelut

Opintohallinnon ja opiskelijoiden palveluiden osalta, mukaan lukien kansainväliset opiskelijapalvelut,

käynnistämisen edellyttämää valmistelua koordinoi hallintovirastossa opiskelijapalveluiden päällikkö Kati

Kettunen yhdessä Viikin ja Kumpulan tiedekuntien kanssa. Viikissä ja Kumpulassa asiaa valmistellaan erillisissä

työryhmissä.

Viikin työryhmä:

opiskelijapalveluiden päällikkö Kati Kettunen, hallintovirasto

kehittämispäällikkö Päivi Pakkanen, hallintovirasto

opintoasiainpäällikkö Mervi Pyyhtiä, biotieteellinen tiedekunta

opintoasiainpäällikkö Sanna Ryhänen, eläinlääketieteellinen tiedekunta

opintoasiainpäällikkö Helena Huhtala, farmasian tiedekunta

opintoasiainpäällikkö Ulla Sarajärvi, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Kumpulan työryhmä:

opintoasiainpäällikkö Anne Palo-Kauppi, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

opintoasiainsuunnittelija Eveliina Muukkonen, tiedekunnan kanslia

kansainvälisten asiain suunnittelija Katri Hiekkanen, tiedekunnan kanslia

lehtori Hannu Erkiö, tietojenkäsittelytieteen laitos

amanuenssi Hannu Honkasalo, matematiikan ja tilastotieteen laitos

amanuenssi Airi Töyrymäki, maantieteen laitos

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!