Hallituksen kertomus ja tilinpäätös 2011 - Zimbabwen Aids-Orvot ry

zim.orvot.org

Hallituksen kertomus ja tilinpäätös 2011 - Zimbabwen Aids-Orvot ry

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY

TILINPÄÄTÖS 2011

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

Toimintaympäristö ja talouskehitys

Yhdistyksen toimintaedellytykset pysyivät vakaina vuonna 2011 huolimatta Euroopan

taloustilanteen epävarmuudesta. Tilinpäätös osoittaa, että yhdistyksen tulonmuodostus perustui

vakiintuneisiin kanaviin ja UM:n myöntämään kansalaisjärjestöjen hanketukeen. Pettymys oli, että

noin €7 000 odotettuja maksuja, kuten jäsen- ja kummimaksuja jäi saamatta; osin siksi, ettei

yhdistyksellä ole vielä käytössä automaattista laskutusjärjestelmää. Toimintavuoden kokonaistulot,

ml. tavaralahjoitusten arvo, olivat €325 612, mikä oli hyvin lähellä talousarvion lukua, €326 000.

Yhdistys lähetti Dzikwalle noin €14 000 budjetoitua enemmän rahaa lasten tukitoimintaan, sillä

kustannuspaineita syntyi erityisesti koulunkäynnin menoissa.

Yhdistyksen taseen loppusumma oli €42 607,50. Tilikauden tulos oli €21 354,86 ylijäämäinen.

Oma pääoma tilikauden lopussa oli €9 844,78.

Toiminnan rahoitus ja varojen käyttö

Vuoden 2011 kokonaistuotoista rahan osuus oli €313 681 ja kontin tavaralahjoituksia kertyi

€11 931 arvosta. Kummimaksujen suhteellinen osuus kokonaistuotoista kasvoi 39 %:iin

edellisvuoden 27 %:n tasolta. Kummimaksuista Suomen kummeilta tuli 90 % ja loput saatiin

Saksasta, Englannista, Skotlannista, Ruotsista ja Belgiasta. Merkittäviä kummiklustereita löytyy

Suomen Pankin ja FIVAn henkilökunnasta, Odd Fellows–järjestöstä, Suomen ja Skotlannin

vapaamuurareista, englantilaisen Crown Agents–rahoituslaitoksen henkilökunnasta ja

saksalaisesta Harare e.V. -yhdistyksestä.

Kummimaksujen ohella lasten hyvinvoinnin tukitoimintoihin kohdennettuja avustuksia saatiin

yhteensä €17 452 eli runsas 5 % kaikista tuloista. Suurin erä olivat ruoka-avustukset €10 227, jotka

saatiin kokonaan kotimaasta.

Varsinaisen toiminnan yleisiä avustuksia kertyi Suomesta €20 181 ja ulkomailta €7 433. Suomen

Pankki vietti 200-vuotistaivaltaan keskuspankkina ja antoi merkkivuoden kunniaksi €12 000

lahjoituksen. Lahjoituspäätöksessä on otettu huomioon pankin ja Finanssivalvonnan

henkilökuntaan kuuluvien kummien vuoden mittaan maksamat tukimaksut. Muita yleistuen

suurlahjoittajia olivat Skotlannin Royal Arch-vapaamuurarit €4 000 lahjoituksellaan, Odd Fellowsjärjestön

jäsenet kaikkiaan €1 730 yleistuella sekä eräs Joensuun kummi €1 000 avustuksella.

Yhdistyksen varainhankinta erotetaan varsinaisesta toiminnasta. Varainhankinnan tuottoja kertyi

yhteensä €64 617. Yksityisiltä lahjoittajilta saatiin rahana €46 686 ja tavaralahjoituksina €11 931.

Jäsenmaksujen ohella muita tuottoja saatiin eniten merkkipäivätuottojen ja esiintymispalkkioiden

lahjoituksista. Yhteensä kahdeksan suomalaista merkkipäivän viettäjää keräsi €11 890 orpolasten

hyväksi. Suurlahjoittaja oli Saksassa asuva suomalainen tukija, joka lahjoitti esiintymispalkkioitaan

yhteensä €20 739. Tämän lisäksi kerättiin pienehköjä määriä tapahtuma- ja muulla myynnillä sekä

lippailla. Osa varainhankinnan lahjoituksista, yhteensä €12 391, on kohdistettu lahjoituksiksi

rakennusprojektille.

Testamenttilahjoituksia ei kertomusvuonna saatu.

Ulkoministeriön hanketuki perustoimintaan, €90 000 on esitetty varsinaisen toiminnan tuotoissa.

Sen sijaan metsänistutuksen tuen vuodelle 2011 kirjattu osuus, €6 000 on esitetty varainhankinnan

tuotoissa, koska kyse on erillishankkeesta.

1


Rahalahjoitusten osuus kokonaistuotoista oli 67 % (54 % v. 2010), Suomen valtion

kehitysyhteistyövarojen osuus oli 29 % (44 % v. 2010) ja lahjoitustavaran osuus 4 % (2 % v. 2010).

Rahoituksen kertyminen vuonna 2011:

1%

1%

2%

12%

8%

Yhdistyksen rahoitus tulolähteittäin 2011, kokonaistuotot €325 612

4% 3%

UM-hanketuki yht.

Kummimaksut

30%

Muut varainhankinnan tuotot, ml.myynti

Yleisavustukset

Tavaralahjoitukset toimintakeskukselle

Ruoka-avustukset

Terveydenhoitoavustukset

Suojakotiavustukset

39%

Jäsenmaksut

Suomen valtion tuki yhdistykselle kehitysyhteistyön määrärahoista:

Tukimuoto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1) Hanketuki - orpojen

tukitoiminta

2) Hanketuki - keittiön

rakentaminen

60 000 60 000 60 000 100 000 90 000 90 000 60 000 50 000 40 000

80 000

3) Viestintätuki -

kansainvälisyyskasvatus

Suomessa

4) Hanketuki –

metsänistutusprojekti

15 000

6 000 42 000 20 000

Myönnetyt tuet eri

vuosina yhteensä, €

60 000 60 000 60 000 115 000 170 000 96 000 102 000 70 000 40 000


UM myönsi metsähankkeeseen vuodelle 2011 yht.€28 000, josta €6 000 käytettiin v.2011 ja loppuosa sisältyy

vuoden 2012 lukuihin.

2


Varojen käyttö vuonna 2011:

Yhdistyksen varainkäyttö 2011, kulut yht. €304 257

2%

2%

4%

4%

Kohdeavustukset varsin. tukitoimintaan

4%

Kohdeavustukset rakennusprojektille

Avustukset muille kohteille

Tavaralahjoitukset toimintakeskukselle

Hallintokulut

84%

Muut varainhankinnan kulut, ml. kontin rahti

Yhdistys käyttää valtaosan keräämistään varoista suoriin kohdeavustuksiin Dzikwalle.

Kohdeavustusten rahasiirrot olivat yhteensä €272 500, josta yli 93 %:ia meni lasten koulunkäynnin

ja hyvinvoinnin tukeen, loput toimintakeskuksen rakennushankkeelle ja metsäprojektiin. Tämän

ohella kirjattiin tavaralahjoitusten siirtona €11 931.

Hallintokuluja kertyi €7 180, mikä on vajaat 3 % kaikista kuluista. Hallintokulujen ja suomalaisten

toimijoiden matkakulujen osuus yhteensä oli noin 5 %:ia varainkäytöstä.

Hallinto ja valvonta

Organisaatio Suomessa:

Yhdistys toimii kansalaisjärjestönä Suomessa täysin vapaaehtoispohjalta. Vuoden 2011 alussa

Zimbabwen Aids-orvot ry:n jäsenmäärä oli 330 ja vuoden lopussa 360. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Kehitysyhteistyön Palvelukeskukseen (KEPA). Hallituksen jäseniä osallistui UM:n ja KEPAn

järjestämiin tilaisuuksiin kansalaisjärjestöille.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä Munkkiniemen yhteiskoululla

16.4.2011. Paikalla oli 26 jäsentä. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa Helsingissä

Yrkesinstitut Prakticumissa 11.12.2011 vahvistettiin vuoden 2012 toimintasuunnitelma,

kummimaksujen rakenne ja suuruus sekä talousarvio vuodelle 2012. Paikalla kokouksessa oli 36

osanottajaa, joista 28 oli jäseniä.

Yhdistyksen hallitus: Peter Rehnström puheenjohtaja, Esa Ojanen varapuheenjohtaja,

Merja Grandell rahastonhoitaja, Petri Mero, Terhi Tiikkainen ja Oili Wuolle sihteeri sekä

varajäseninä Louise Park ja Helena Pelkonen.

3


Yhdistyksen hallitus kokoontui 7 kertaa varsinaisiin kokouksiin ja piti muutamia

sähköpostipalavereita ja tiedotusryhmän kokouksia. Hallitus on käsitellyt yhdistyksen

taloustilannetta ja talousarvion toteutumaa erikseen tehtyjen tilanneraporttien avulla sekä saanut

ajankohtaista toimintaa koskevia raportteja Hararesta. Hallituksen jäsenet eivät peri

kokouspalkkiota.

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Risto Ekholm (KHT) Audit Polar Oy:stä ja varalla oli

Leila Kanniainen.

Kummit, muut tukijat ja vierailut Hararessa:

Kummeja oli vuoden 2011 alussa 314 vuoden lopussa 360. Yhteensä neljä kummia kävi vierailulla

Zimbabwessa vuonna 2011. Puheenjohtaja Peter Rehnström osallistui puolisonsa kanssa

toimintaan paikan päällä marraskuussa 2011 runsaan viikon ajan, osallistuen mm. vuoden 2012

budjettiriiheen. Hallituksen jäsen Petri Mero perehtyi viikon ajan toimintaan marraskuussa; kaikki

hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat nyt käyneet paikan päällä seuraamassa toiminnan

toteutusta, valvontaa ja raportointia.

Vapaaehtoiset ja muut erityistuen antajat:

Jäsenet, kummit ja muut tukijat osallistuvat monin tavoin toimintaan. Suomessa tukijat auttoivat

toimistotyössä, tietokantojen päivityksissä ja uudistamisessa, postituksissa, tapahtumissa sekä

jälleen kerran sankoin joukoin konttitalkoissa lauantaina 11.6. Kontin lähettämistä tukivat Suomen

Pankki antamalla varastotiloja, Kuljetusliike Niemi antamalla merkittävää kuljetusapua ja

Klaukkalan koulu järjestämällä pakkaustilat. Kiinnostus vapaaehtoistyöhön kentällä oli

kertomusvuonna vilkasta. Kenttätoiminnassa oli vuoden mittaan 11 vapaaehtoista Suomesta, yksi

Zimbabwesta ja yksi Ruotsista. Early Learning Oy ja Printel Oy lahjoittivat suuria määriä hienoa

opetusmateriaalia tukiopetukseen. Sick Oy lahjoitti useita hyväkuntoisia toimistohuonekaluja.

Tiedotus ja tapahtumat

Yhdistyksen toiminta oli esillä Suomen lehdistössä mm. Helsingin Sanomissa, Eeva-lehdessä ja

pienissä yhdistysjulkaisuissa. Tukiohjelman vetäjiä Seppoa ja Oilia haastateltiin 5.4.2011 MTV3:n

ohjelmassa ”Studio 55” ja puheenjohtaja Peteriä huhtikuussa yleisradion ruotsinkielisessä

aamuohjelmassa.

Yhdistyksen vuosikertomus painettiin espoolaisen Painovoima Oy:n avustamana. Yhdistys lähetti

sähköpostitse jäsenille, kummeille ja muille tukijoille toimintakertomuksen 2010 ja

toimintasuunnitelman 2011 talousarvioineen. Yhdistys teki toiminnasta uuden perusesitteen.

suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Perusjulkaisut ja ajankohtaistiedotteet ovat suomeksi ja

englanniksi; vuonna 2011 tehtiin myös lyhennelmiä ruotsin kielellä. Uutta DVD-elokuvaa

tukitoiminnasta ei tehty Zimbabwessa resurssipulan vuoksi.

Vuoden 2010 mittaan kummit ja tukijat saivat kaikkiaan 15 kummikirjettä tai -tiedotetta, jotka myös

käännettiin englanniksi. Vuosiraportit ja kaikki kummitiedotteet julkaistiin yhdistyksen nettisivustolla

Ajankohtaista -palstalla sekä suomeksi että englanniksi.

Yhdistys järjesti Oilin syntymäpäivän kunniaksi 65 osallistujan kummijuhlan18.8.2011 ja

jokavuotisen kummitapaamisen joulukuun yhdistyskokouksen yhteydessä 11.12.2011.

Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteessa: www.zim-orvot.org. Yhdistyksen Facebook-sivusto on

kerännyt noin 500 suosijaa ja ne löytyvät: http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot.

4


Lähiajan näkymät ja haasteet toiminnan kestävyydelle

Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 vahvistettiin ylimääräisessä

yhdistyskokouksessa 11.12.2011. Talousarvion loppusumma varsinaiselle tukitoiminnalle on

€264 000 ja varainhankinnalle €38 000. Yhdistys sitoutuu lähettämään €240 000 suoraa

kohdeavustusta Dzikwan toimintaan. Orpolasten lukumäärä pidetään 400 tuntumassa. Lisäksi

yhdistyksen kautta menee tukea metsänistutus-hankkeelle yhteensä €42 000 (v. 2011 siirtymää

€22 000 ja v. 2012 rahaa €20 000). Yhdistyksen tuki rakennushankkeisiin on kuluvana vuonna

suunnitelmien mukaan €14 000.

Tarvitsemme uusia kummeja ja pysyviä muita tukijoita:

Euroopan talouden epävarmuus saattaa pahentuessaan heijastua yhdistyksen toimintaan, jos

Suomen talous painuu taantumaan ja kuluttajien tulonmuodostus heikkenee kovasti.

Kummitoimintaan ja muiden toimintojen rahoitukseen voi tällöin olla vaikea saada uusia

sitoutuneita tukijoita. Rahoitusriskeistä toiminnalle oleellinen riski on jatkuvasti valuuttakurssiriski,

sillä pääosa tuloista on euroissa ja menot US-dollareissa. Riskiä on pyritty pienentämään

vaihtamalla eurovaroja Zimbabwessa Dzikwan vuonna 2011 perustetulle USD-tilille.

Vapaaehtoistoiminta näyttää jatkuvan myönteisenä, mutta vaatii riittävästi suunnittelu- ja

ohjauspanostuksia ollakseen tehokasta.

Tiedotustoiminnan terävöittäminen ja tehokas kampanjointi uusien pysyvien tukijoiden saamiseksi

vaativat paljon huomiota. Yhdistys ei saanut viime vuonna yhtään kumppania koulujen

päivätyökeräyksiin; tähän varainhankinnan kanavaan onkin selkeästi panostettava. Samoin uusien

suurlahjoittajien ja yritystukijoiden löytäminen vaatii kohdennettua tiedotusta ja kampanjoita.

Yhdistyksen tietohallinnossa on toteutuksessa kaksi keskeistä uudistusta: säännöllisten maksujen

laskutusjärjestelmä ja perustietojen hyödyntämistä sekä raportointia tukeva Exceltietokantauudistus.

Access-pohjaisesta tietokannasta on toistaiseksi luovuttu.

Varainhankinta Zimbabwessa haasteellista:

Zimbabwen talousnäkymät ja yhteiskunnallisen tilanteen lähiajan kehitys riippuvat pitkälti

seuraavien parlamentti- ja presidentinvaalien ajankohdasta, toteutustavasta ja tuloksista.

Merkittävä paikallinen varainhankinta orpolasten tukeen pysyy erittäin haasteellisena. Keskeinen

lähitavoite on saada Friends of Dzikwa Society rekisteröidyksi julkiseen varainhankitaan

oikeutetuksi kansalaisjärjestöksi. Rekisteröinnin jälkeen toiminta voi saada suoraa tukea

kansainvälisistä isoista apuohjelmista. Zimbabwessa tulee jatkuvasti vahvistaa kenttätoiminnan ja

johtamisen osaamista, toimintatapoja, seurantaa, arviointia sekä operatiivista ja taloudellista

valvontaa.

Dzivarasekwan orpolapset tarvitsevat paljon tukea koulunkäyntiin ja hyvinvointiin. Zimbabwen

opetussektori hyötyy edelleen sille kohdennetusta kansainvälisestä erityisavusta; mm. UNICEF

jakaa vuonna 2012 koulukirjoja yläasteille ja lukioon kaikille oppilaille. Toisaalta kustannuspaineet

yhdistyksen ja Dzikwan toiminnassa säilyvät, sillä monet koulut pyrkivät kohentamaan

opetustilojaan ja -välineitään ja velottavat investoinnit erityismaksuilla (special levies). Maan

yleinen taloustilanne ja julkisen sektorin velkaisuus ovat estäneet opettajien palkkojen merkittävät

tasokorjaukset. Työtaistelupaineita pulpahtaa pintaan ajoittain ja koulujen toiminta voi taas

vaikeutua.

Tuki Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista supistuu:

Suomen ulkoasianministeriön kautta saatu kansalaisjärjestöjen hanketuki on selvästi entistä

vähemmän kuluvalle kolmivuotiskaudelle 2012-2014, eivätkä mahdollisuudet hanketuen

5


jatkumiseen vaikuta hyviltä. UM korostaa tuen jatkuneen pitkään ja edellyttää lisää omistajuutta

Zimbabwessa sekä kasvavaa paikallista rahoitusta. Yhdistys pohtii uuden selkeän erillishankkeen

perustamista esim. puuttuvien syntymätodistusten hankintaan. Syntymätodistuksen puuttuminen

on vakava haitta Dzivarasekwan lapsille jo koulunkäynnissä ja estää myöhemmin myös

kansalaisoikeuksien toteutumisen. Vaikuttavuuden lisäämiseksi mukaan voidaan ottaa joukko

tukiohjelman ulkopuolisia lapsia.

6


Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Varsinainen toiminta € €

Tuotot

Kummimaksut 125 927,83 106 989,06

Terveydenhoitoavustukset 3 980,00 8 375,00

Ruoka-avustukset 10 227,25 12 580,00

Suojakotiavustukset 3 245,25 5 680,75

Ulkoministeriön hanketuki 90 000,00 90 000,00

Ulkoministeriön rakennustuki - 80 000,00

Muut avustukset 27 614,20 15 532,55

260 994,53 319 157,36

Kulut

Rahalahjoitukset Dzikwa Trustille - 254 109,00 - 235 040,00

Rahalahjoitukset rakennusprojektille - 12 391,00 - 126 387,00

Tavaralahjoitukset toimintakeskukselle - 11 931,00 - 9 590,00

Rahasiirrot muille kohteille - 6 000,00 - 10 573,00

Matkakulut - 7 595,32 - 8 143,52

Hallintokulut - 7 179,68 - 4 170,62

- 299 206,00 - 393 904,14

Tuotto- / kulujäämä - 38 211,47 - 74 746,78

Varainhankinta

Tuotot

Jäsenmaksut 7 290,00 6 020,00

Ulkoministeriön hanketuki metsäprojektille 6 000,00 -

Raha-avustukset rakennusprojektille 12 391,00 23 096,21

Saadut tavaralahjoitukset toimintakeskukselle 11 931,00 9 590,00

Myyntituotot 1 281,80 4 623,20

Muut varainhankinnan tuotot 25 723,53 28 619,21

Kulut

Tavaroiden kuljetus Zimbabween - 4 922,00 - 5 195,12

Muut varainhankinnan kulut - 129,00 - 4 663,77

Varainhankinnan tuotto- /kulujäämä 59 566,33 62 089,73

Tilikauden yli-/alijäämä 21 354,86 - 12 657,05

7


Tase 31.12.2011 31.12.2010

Vastaavaa € €

Pitkäaikaiset saamiset 10 000,00

Lyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset 10 977,41 -

Siirtosaamiset -

Rahat ja pankkisaamiset 21 630,09 761,99

Vastaavaa yhteensä 42 607,50 761,99

Vastattavaa

Oma pääoma

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä - 11 510,08 1 146,97

Tilikauden yli-/alijäämä 21 354,86 - 12 657,05

Vieras pääoma

9 844,78 - 11 510,08

Lyhytaikainen

Saadut ennakot 32 404,35 2 400,00

Ostovelat 53,74 249,37

Muut velat 7 292,36

Siirtovelat 304,63 2 330,34

Yhteensä 32 762,72 12 272,07

Vastattavaa yhteensä 42 607,50 761,99

8


Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tuloslaskelma:

Rahastotalletus on arvostettu nimellisarvoon. Kontin tavaralahjoitukset on arvostettu tullin

tilastoarvon mukaisesti.

Varsinaisen toiminnan tuotot:

Suomi muut maat yhteensä

kummimaksut 113438,00 12489,83 125927,83

terveydenhoitoavustukset 1580,00 2400,00 3980,00

ruoka-avustukset 10227,25 10227,25

suojakotiavustukset 3065,25 180,00 3245,25

muut avustukset 20181,30 7432,90 27614,20

Yhteensä ilman UM:tukea 148491,80 22502,73 170994,53

86,8 % 13,2 % 100,00 %

Varsinaisen toiminnan kulut

Varoja siirrettiin Dzikwalle yhteensä 254 109,00 + 12 391,00 + 6 000 = 272 500,00 euroa.

Ulkoministeriön metsähankkeelle kohdistamasta tuesta 28 000 euroa, 6 000 euroa kirjattiin

vuodelle 2011 ja loput 22 000 euroa siirrettiin UM:n luvalla vuodelle 2012.

Matkakulut koostuvat hankevastuuhenkilöiden lentokuluista ja ajokorvauksista Suomessa.

Hallintokulut, jotka ovat 2,4 % kaikista kuluista, koostuvat atk-, tiedotus-, tietoliikenne-, pankki- ja

toimistokuluista.

Tase:

Vastaavaa

Pitkäaikaisiin saamisiin on kirjattu 10 000,00 euron rahastotalletus Nordean Kasvu A

korkorahastoon. Lyhytaikaisiin saamisiin on kirjattu muina saamisina vuonna 2011 ulkomailta tehty

lahjoitus, 10 000,00 euroa, joka ei ollut saapunut yhdistyksen tilille ennen 31.12.2011. Loppuosa,

977,41 euroa on saaminen Seppo Ainamolta ja Oili Wuolteelta, joka on maksettu yhdistykselle

alkuvuonna 2012.

Vastattavaa

Saadut ennakot 32 404,35 euroa koostuvat seuraavista eristä:

UM:n metsähankkeelle vuonna 2011 myönnetyn tuen vuodelle 2012 siirretty osuus

22 000,00 euroa.

Kummien vuodelle 2012 kuuluvat kummimaksut 10 404,35 euroa.

9


YHTEYSTIEDOT

Kotisivut: www.zim-orvot.org

Facebook: www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot

Kummimaksut vuonna 2012:

‣ ala-aste (Grades1-7) €270

‣ ylä-aste ja lukio valtion kouluissa (Forms 1-6) €370

‣ yläaste/ lukio Pinewood High School (Forms 1-6) €600

‣ yläaste/ lukio sisäoppilaitoksessa/Dewure (Forms 1-6) €700

‣ suojakotikummius €300

‣ vammaisten lasten erityiskoulut (Batsirai & St. Giles) €450

jatko-opinnot minimi €700

Maksutili ja viite: Zimbabwen Aids-orvot ry, Nordea, tilinumero 174530-61640 ja IBANmuodossa:

FI7617453000061640. Kummimaksujen viite on 1012. SWIFT-koodi:

NDEAFIHH.

Suomessa:

Zimbabwen Aids-orvot ry

Purotie 3 A 33

00380 HELSINKI

Puh: +358 50 3226000 /Oili Wuolle tai

+358 40 7211405/ Seppo Ainamo

Sähköposti:

zim-orvot@hotmail.com

tai seppo.ainamo@kolumbus.fi

Zimbabwessa:

Dzikwa Trust Fund

P.O.Box HG 916

Highlands

HARARE

ZIMBABWE

Puh: +263 772 210855/ Seppo Ainamo tai

+263 772 403485/Oili Wuolle

Sähköposti:

dzikwatrust@africaonline.co.zw

10

More magazines by this user
Similar magazines