vuosikirja 2012

golfpiste.com

vuosikirja 2012

Stadgar för Vasa Golf rf.

1 §

Föreningens namn är Vaasan Golf r.y - Vasa

Golf r.f. och dess hemort är Vasa stad.

2 §

Föreningens syfte är att befrämja golf-spelandet

inom dess verksamhetsområde. Föreningen

förverkligar sitt syfte genom att

upprätthålla golfplanen för medlemmarnas

bruk och genom att anordna träningar, undervisning,

tävlingar, sammankomster och

andra tillställningar. Föreningen kan äga

fast och lös egendom samt idka klubbrestaurangverksamhet

på högst ett verksamhetsställe.

3 §

Föreningens egenliga medlemmar godkännes

av styrelsen på basen av ansökningar. En

egenlig medlem som ansluter sig till föreningen

erlägger en anslutningsavgift och årligen

en medlems-avgift som fastställs vid

föreningens höstmöte för följande år. Såsom

understödande medlem i föreningen kan

väljas en enskild person, samfund eller stiftelse

med rättskapacitet, som önskar understöda

föreningens verksamhet. Den understödande

medlemen betalar årligen en understödsavgift,

vars storlek det besluts om på

höstmötet. Till hedersmedlem i föreningen

kan kallas en person, som föreningen anser

vara därtill förtjänt. Egentliga och understödande

medlemmar godkännes av föreningens

styrelse. Hedersmedlem väljs på föreningens

möte på förslag av styrelsen. Hedersmedlem

betalar inte anslutnings- eller medlemsavgift

4 §

Föreningens ärenden sköts av en styrelse till

vilken hör en ordförande och nio medlemmar.

Ordföranden väljs för ett år åt gången.

Övriga styrelsemedlemmar väljs för tre år

sålunda, att varje år är alltid en tredjedel i tur

att avgå. I stället för styrelsemedlem som

avgår under mandatperioden väljs en ny

medlem på fö-reningens möte för den återstående

mandatperioden. Styrelsen väljer

inom sig årligen en viceordförande samt

inom sig eller utanför styrelsen en sekreterare

och en kassör.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av

styrelsemedlemmarna är närvarande och av

vilka en skall vara ordföranden eller viceordföranden.

5 §

Till styrelsens uppgifter hör:

- att övervaka att föreningens verksamhet

sker i enlighet med dessa stadgar och i

enlighet med lagen om föreningar

- att verkställa de beslut som fattats på föreningens

möte

- att sammankalla till föreningens möten

samt bereda och föredra de ärenden som

skall behandlas på dessa

- att sköta och förkovra föreningens tillgångar

samt övervaka föreningens bokföring

- att upprätthålla en förteckning över föreningens

medlemmar och avgöra ärenden

som gäller antagande och avskedande

av föreningens medlemmar

- att företräda föreningen gentemot tredje

part eller gentemot föreningsmedlem samt

företräda föreningen på de förbunds- och

föreningsmöten till vilka föreningen hör

- att uppgöra en verksamhetsplan samt en

budget för det kommande verksamhetsåret

för att godkännas på höstmötet

- att för vårmötet uppgöra en berättelse över

föreningens verksamhet under det föregående

året samt att till föreningens revisorer

lämna till granskning föreningens bokföring

med alla dess behövliga förklaringar

- att vidtaga övriga åtgärder för förverkligandet

av föreningens syftemål

23

More magazines by this user
Similar magazines