vuosikirja 2012

golfpiste.com

vuosikirja 2012

6 §

Föreningens namn tecknas av ordföranden

och viceordföranden tillsammans eller av

någondera tillsammans med en styrelsemedlem

eller tillsammans med sekreteraren.

7 §

Föreningens bokslut skall uppgöras per kalenderår.

Bokföringen och nödiga handlingar

skall överlämnas åt revisorerna före den 15

februari. Revisorerna bör avge sitt utlåtande

till styrelsen inom februari månad.

8 §

Beslutandemakten i föreningen utövas av

föreningsmötet. Två ordinariemöten hålles

varje år, av vilka höstmötet hålles inom

november månad och vårmötet inom april

månad. Om tid och plats för de ordinarie

mötena, samt om ärenden som skall upptas

på dessa meddelas åt föreningens medlemmar

antingen medelst personlig skriftlig kallelse

eller medelst annons, som kungöres i

minst två på orten allmänt spridda tidningar,

minst en vecka före mötet. Om föreningens

extra-ordinarie möten meddelas på samma

sätt och samtidigt som om ordinarie möten.

På föreningens möte leder styrelseordföranden

ordet tills ordförande för mötet och

övriga mötesfunktionärer har valts.

Föreningsmedlem som önskar få ett

ärende till behandling på följande höst- eller

vårmöte, skall göra en skriftlig framställning

till styrelsens ordförande före den 1 oktober

och före den 1 mars för höst- respektive

vårmötet.

9 §

På höstmötet behandlas följande ärenden:

- göres en översikt över innevarande års verksamhet

och förmögenhetsförvaltning

- godkännes styrelsens förslag till verksamhetsplan

och budget för följande år

- fastställes storleken av medlems-, understöds-

och anslutningsavgifter

- fastställes ordförandens och övriga styrelsemedlemmars

arvoden

- fastställes revisorernas arvoden

- väljes för följande verksamhetsperiod styrelsens

ordförande och styrelsens andra

medlemmar i stället för dem som är i tur

att avgå

- väljes två revisorer samt suppleanter för

dessa

- behandlas övriga ärenden som beretts av

styrelsen samt de ärenden som nämnts i

möteskallelsen

10 §

På vårmötet behandlas följande ärenden:

- styrelsens berättelse över föregående års

verksamhet

- föregående verksamhetsårs bokslut och

revisionsberättelse

- beslutes om fastställande av bokslutet och

beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och

övriga redovisnings- och ansvarsskyldiga

vad gäller bokföring och förvaltning

- behandlas övriga av styrelsen beredda ärenden

och ärenden som nämnts i möteskallelsen

11 §

På extraordinarie möte behandlas de ärenden

som upptagits i möteskallelsen. Extraordinarie

möte hålles då styrelsen anser det

vara nödvändigt, föreningens möte det

besluter eller om minst 1/10 av föreningens

röstberättigade medlemmar skriftligen hos

styrelsen anhåller därom.

24

More magazines by this user
Similar magazines