vuosikirja 2012

golfpiste.com

vuosikirja 2012

12 §

På föreningens möte har envar ordinarie

medlem som erlagt sin medlemsavgift samt

hedersmedlem en röst, som han kan använda

endast personligen. Understödande

medlem i föreningen har rätt att uttala sig,

men har inte rösträtt på föreningens möten.

Ärendena avgörs på föreningens möte

med enkel majoritet förutom i de fall då lag

eller dessa regler annorlunda påbjuder. Vid

lika röstetal avgör mötets ordförandens röst

vid val och vid sluten omröstning avgör

lotten. Omröstningen är öppen, om inte

åtminstone fem medlemmar kräver sluten

omröstning.

Inom föreningens styrelse avgörs ärendena

medelst enkel majoritet. Vid lika röstetal

avgör ordförandens röst. Vid föreningens

möten föres protokoll, som ordföranden

och sekreteraren bekräftar med sina namnunderskrifter

och som två vid mötet närvarande

medlemmar justerar och intygar riktigheten

av. Det protokoll som förs över

styrelsens möte justeras och godkännes på

styrelsens följande möte.

13 §

Beslut om ändring av dessa stadgar kan göras

på föreningens möte. För att en ändring skall

bli godkänd bör den godkännas av minst 3/4

av de angivna rösterna.

14 §

Vid upplösning av föreningen, besluter föreningens

upphävningsmöte, till vilka ändamål

föreningens tillgångar skall användas.

15 §

Utöver vad som har stadgats i dessa stadgar,

skall gällande lag om föreningar följas.

16 §

Så länge som ovanstående regler är i kraft

bibehålls medlemsrättigheterna som förut.

25

More magazines by this user
Similar magazines