Views
3 years ago

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

Suomi monikulttuuristuu

Suomi monikulttuuristuu nopeasti: vuonna 1990 Suomessa asui 26 000 ulkomaiden kansalaista, vuonna 2008 heitä oli jo 143 000. Rajanvetoa kasvatuksen kentällä Suomalainen yhteiskunta on viime vuosina monikulttuuristunut ja väestön rakenteessa tapahtuneet muutokset näkyvät myös koulumaailmassa. Opettaja kohtaa työssään entistä enemmän maahanmuuttajaperheitä, mikä asettaa opettajan ammattitaidolle ja kodin ja koulun yhteistyölle uudenlaisia odotuksia. Yllättävää kyllä, maahanmuuttajavanhempien näkemyksistä on Suomessa vielä varsin vähän tutkimusta. Teksti: SANNA HAPPO JA HENNA KORHONEN Sanna Happo ja Henna Korhonen tekivät Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella keväällä 2008 pro gradu -tutkielman, jossa selvitettiin venäjän- ja persiankielisten maahanmuuttajavanhempien näkökulmia kasvatusvastuusta ja kodin ja koulun yhteistyöstä. Tutkimus koostui kahdesta osasta: maahanmuuttajavanhemmille suunnatusta kartoittavasta kyselystä sekä ryhmähaastatteluista. Maahanmuuttajavanhemmat kokivat ensisijaisen kasvatusvastuun olevan heillä itsellään, ja he olettivat koulun huolehtivan erityisesti tiedollisesta kasvatusvastuualueesta. Vanhemmat luottivat opettajan ammattitaitoon ja arvostivat tämän työtä. Kysymykset kasvatusvastuusta eivät siis näyttäytyneet tutkimuksessa erityisen ongelmallisina. Myös suomalaisia vanhempia käsittelevissä tutkimuksissa on korostunut vanhempien vahva lapsista välittäminen. Kulttuurit kohtaavat kasvatuksessa Yllättävää tuloksissa oli se, kuinka samanlaisia ne olivat syntyperäisten suomalaisten vanhempien kasvatusnäkemyksiä käsittelevien tutkimusten kanssa. Merkittäviä eroja ei myöskään löytynyt venäjän- ja persiankielisten vanhempien näkemysten välillä. Maahanmuuttajavanhempia yhdistävät samansuuntaiset kokemukset maahanmuutosta ja sen haasteista, mutta kasvatusvastuunäkemykset eivät ole yksistään kulttuurisidon- 14 • Vanhempien Sanomat

Vanhempainyhdistykset matkalla monikulttuurisuuteen Suomen Vanhempainliiton monikulttuurista vanhempainyhdistystoimintaa kehittävä projekti käynnistyy keväällä 2010 RAY:n tuella. Kolmivuotisessa projektissa luodaan vanhempainyhdistyksille toimintamalleja ja aineistoa monikulttuuriseen toimintaan yhteistyössä vanhempien ja muiden tahojen kanssa. Lisäksi rakennetaan maahanmuuttajatoiminnassa mukana olevien vanhempain- Vanhempainyhdistystoiminta on vanhemmille avointa vapaaehtoistoimintaa päiväkodin tai koulun lasten ja nuorten hyväksi. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita mukaan, mutta miten rohkaista osallistumaan vanhempaa, jolle suomalainen koulu ja kulttuuri ovat vieraita? Kuinka maahanmuuttajavanhempi voi osallistua vanhempainyhdistyksen toimintaan, jos jopa yhteinen kieli puuttuu? ” naisia. Kasvatuksen yleiset horisontit ovat kulttuurista riippumatta samoja ja kasvatuksella näyttäisi olevan ajaton perustansa. Tutkimuksen mukaan vanhemmat toivoivat koulun huolehtivan enemmän myös sosiaalisesta kasvatusvastuualueesta. Tämä ei kuitenkaan johtunut vanhempien välinpitämättömyydestä, vaan yksinkertaisesti siitä, ettei maahanmuuttajavanhemmilla usein ole riittävää suomen kielen taitoa ja tuntemusta suomalaisesta kulttuurista, jotta he voisivat opettaa lapsilleen uuden kulttuurin käytänteitä ja toimintatapoja. Eettisestä kasvatusvastuualueesta vanhemmilla oli erilaisia mielipiteitä. Vanhemmat kokivat arvojen ja maailmankatsomuksen välittämisen kuuluvan pääasiassa kodille, mutta eivät kokeneet uskonnon opettamista koulussa ongelmana. Koulussa toivottiin kerrottavan erityisesti maailmanuskonnoista sekä niiden historiasta ja yhteisistä piirteistä. Yhteisöllisyys kiinnostaa Maahanmuuttajavanhemmat pitivät kodin ja koulun yhteistyötä tärkeänä ja olivat kiinnostuneita myös vanhempien välisestä yhteistyöstä, mutta kokivat siihen osallistumisen vaikeaksi vieraan kielen ja sosiaalisten kontaktien vähäisyyden vuoksi. He kokivatkin tarvitsevansa lisää kulttuurista ja sosiaalista pääomaa pystyäkseen osallistumaan lastensa koulunkäyntiin kokonaisvaltaisesti. Tuleekin pohtia, kuinka maahanmuuttajavanhemmille voitaisiin tarjota enemmän mahdollisuuksia osallistua kodin ja koulun yhteistyöhön ja saada vertaistukea muilta vanhemmilta; halua ja tarvetta tähän maahanmuuttajavanhemmilla tutkimuksen perusteella on: ”Täällä Suomessa kuulin, että siellä koulussa on joku tämmöinen vanhempainkomitea, ja minulle sitten mieheni sanoi, että haluaisitko mennä siihen, että siihen kuuluu muutamien lasten vanhempia. Ja minä sitten sanoin, että totta kai haluaisin mennä, mutta niille muille ihmisillehän tulisi siitä kasa ongelmia, jos minä menisin sinne ja en ymmärtäisi suomea ja kaikki pitäisi minulle sitten erikseen selittää.” yhdistysten yhteistyöverkosto sekä järjestetään erilaisia tapaamisia. Maahanmuuttajavanhempien osallistumisen kynnystä madalletaan tarjoamalla tietoa vanhempainyhdistystoiminnasta ja kannustamalla osallistumiseen. Vanhempien välinen yhteistyö hyödyttää lasta. Muualta Suomeen muuttanut lapsi tarvitsee vanhempiensa tukea koulunkäyntiinsä ja kasvaakseen osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Hänen vanhempansa tarvitsevat tietoa suomalaisesta koulusta, yhteiskunnasta ja vanhempana toimimisesta. Siinä me kantaväestön vanhemmat voimme olla avuksi. Suomi monikulttuuristuu nopeasti: vuonna 1990 Suomessa asui 26 000 ulkomaiden kansalaista, vuonna 2008 heitä oli jo 143 000. Yllättävää kyllä, maahanmuuttajavanhempien näkemyksistä on Suomessa vielä varsin vähän tutkimusta. Suomen Vanhempainliitto palkitsi Sanna Hapon ja Henna Korhosen pro gradu – tutkielman lokakuussa 2009. Liiton gradukilpailuun osallistui yhteensä 15 kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää tutkielmaa. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Happo, S. & Korhonen, H. 2008. Rajanvetoa kasvatuksen kentällä. Maahanmuuttajavanhempien näkemyksiä kasvatusvastuusta ja kodin ja koulun yhteistyöstä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu -tutkielma. Vanhempien Sanomat • 15

Vanhempien Sanomat 2/2009 - Suomen Vanhempainliitto
1 Holoseenin Sanomat - Helsinki.fi
Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien ... - Mediakasvatus.fi
Suomen Uniman lehti 1/2010 - Unima.nu
1/2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
Lappilehti 1/2009 - Suomen Vapaakirkko
VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? - Suomen Vanhempainliitto
Vuosikertomus 2010 - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
HT 1 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Lappilehti 1/2010 - Suomen Vapaakirkko
2 /2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
HT 4 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Liplatus 1/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
1 - Suomen arkeologinen seura ry.
Lapsemme 2/2010 - Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Ammattisotilas 1/2010 (pdf) - Aliupseeriliitto
Lappilehti 3/2010 - Suomen Vapaakirkko
Akti 1/2010 - Arkistolaitos
Liplatus 3/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
Jalopeura 2010 - Suomen Lions-liitto ry
Lappilehti 1/2012 - Suomen Vapaakirkko
Eläintaudit Suomessa 2010 (pdf) - Evira
Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille -esite - Espoo