Views
3 years ago

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

U U T I S I A

U U T I S I A Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen Perusopetuksen laatukriteereitä tarkennettiin Opetusministeriön työryhmä valmisteli viime keväänä esityksen perusopetuksen laatukriteereiksi. Laatukriteereitä on tarkennettu lausuntokierrokselta saadun palautteen pohjalta. Laatukriteereihin on lisätty lausuntokierroksen palautteen jälkeen suositus ryhmäkoosta. Opetusryhmien suositeltava enimmäiskoko on keskimäärin 20–25. Opetuksen järjestäjä päättää ryhmäkoosta. Myös suositus opinto-ohjaajien määräksi on lisätty kriteereihin. Suositeltava enimmäisoppilasmäärä yhtä opinto-ohjaajaa kohti luokilla 7-9 on yhteensä 250. Perusopetuksen laatukriteereissä todetaan, että koulutuksen järjestäjän taloudellinen tilanne tai henkilöstön lomauttaminen ei saa vaarantaa oppilaan oikeutta opetukseen. Fyysinen oppimisympä- Lisätietoja http://www.minedu.fi ristö ja siihen liittyvät tavoitteet ovat saaneet oman laatukorttinsa. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun tilat, opetusvälineet (mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologia) ja oppimateriaalit sekä rakennettu lähiympäristö ja ympäröivä luonto. Laatukriteerit kohdistuvat kaikkiaan yhteentoista arviointialueeseen, josta kustakin on oma laatukriteeristönsä: johtaminen, henkilöstö, taloudelliset resurssit, arviointi, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö, fyysinen oppimisympäristö sekä oppimisympäristön turvallisuus. Laatukriteerien käyttöönottoa tuetaan vuosina 2009–2011 valtion erityisavustuksilla. Opetusministeriön asettama työryhmä valmistelee perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista. Aikaa työskentelyyn on varattu huhtikuun 2010 loppuun saakka. Suomen Vanhempainliittoa työryhmässä edustaa Tuija Metso. Työryhmän työskentelyn edistymistä voi seurata osoitteessa www.oph.fi/hankkeet/ perusopetuksen_yleisten_tavoitteiden_ja_tuntijaon_uudistaminen. Sivustolla voi myös keskustella aiheesta. Työryhmä on käynnistänyt perusopetuksen Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) syksyllä 2009 TNS Gallupilla teettämä kysely kartoitti vanhempien, päättäjien ja lastentarhanopettajien näkemyksiä talouskriisin vaikutuksista lasten asemaan ja lasten oikeuksien toteutumiseen. Kyselyyn vastasi 823 henkilöä, joista vanhempia oli 501. Kyselyssä vanhempien suurimmaksi huolen aiheiksi nousevat päiväkotiryhmien koko sekä henkilökunnan jaksaminen nyt ja tulevaisuudessa. Vanhemmat pelkäävät myös, että ruokailussa, retkissä ja materiaaleissa tullaan säästämään edelleen. Heillä on myös suuri huoli varhaiskasvatuksen laadun tulevaisuuteen liittyvän avoimen kansalaiskeskustelun ja toivoo runsaasti kannanottoja perusopetuksen tavoitteisiin ja tuntijakoon liittyvistä teemoista. Info Lastentarhanopettajaliiton kysely Kansallinen tuntijako on annettu valtioneuvoston asetuksessa. Siinä päätetään, miten perusopetukseen käytetty aika jaetaan eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen. Tuntijaossa ilmoitetaan oppiaineiden opetukseen käytettävät vähimmäismäärät vuosiviikkotunteina. Yksi vuosiviikkotunti vastaa 38 oppituntia. Opetuksen järjestäjä päättää asetuksen pohjalta paikallisesta tuntijaosta. (Lähde: Koulukielen sanasto) Vanhemmat päättäjiä huolestuneempia varhaiskasvatuksen tilasta heikkenemisestä ja he olisivat valmiita maksamaan enemmän veroja laadun ylläpitämiseksi. Yhteistyö päivähoidon henkilöstön ja lasten vanhempien välillä nähdään hyvänä, eikä sen pelätä heikkenevän. Lastentarhanopettajien käsitykset ja huolenaiheet ovat suhteellisen yhtenäisiä vanhempien kanssa, päättäjät sen sijaan näkevät asiat positiivisemmassa valossa. Lasten asema ja oikeudet 2009: Mitä lasten vanhemmat, LTO-yhdyshenkilöt ja kunnalliset päättäjät ajattelevat lasten asemasta, oikeuksista ja päivähoidon tilasta kotikunnassa? www.lastentarha.fi 4 • Vanhempien Sanomat

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö kaipaa uudistusta Päädytäänkö jälleen vain korjaamaan päivähoitolakia? Laki lasten päivähoidosta on annettu vuonna 1973. Lain voimassaolon aikana päivähoito on muuttunut ja päivähoitolakia onkin jouduttu muuttamaan ja täydentämään useasti. Nykyään puhutaan lasten varhaiskasvatuksesta – kokonaisuudesta, joka kattaa päivähoidon lisäksi myös esikoulun sekä aamu- ja iltapäivähoidon. Varhaiskasvatukseen liittyvän lain laatimista on vaadittu useilta eri tahoilta. Asiaa selvittäneen varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jaoston raportti ilmestyi marraskuussa 2009. Raportissa todetaan, että valtakunnallisella tasolla varhaiskasvatuksen hallinto on toistaiseksi sekä sosiaali- ja terveysministeriön että opetusministeriön alaisuudessa. Tästä syystä yhtenäisen varhaiskasvatuslain tekeminen ei vielä ole mahdollista. Jaosto teki esityksiä päivähoitolain muuttamiseksi liittyen päivähoidon palvelumuotoihin, palvelujen järjestämisen pe- riaatteisiin, varhaiskasvatuksen tavoitteisiin päivähoidossa, suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä erityisen tuen järjestämiseen ja yhteistyöhön viranomaisten kesken. Päivähoitolain kiireellisimmiksi muutostarpeiksi jaosto esittää lasten ja henkilöstön määrän nykyistä tarkempaa sääntelyä ja henkilöstörakenteen muuttamista. Raportti löytyy mm. varttua.stakes.fi -sivuilta. Vanhempien Sanomat • 5

Vanhempien Sanomat 2/2009 - Suomen Vanhempainliitto
1 Holoseenin Sanomat - Helsinki.fi
Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien ... - Mediakasvatus.fi
Suomen Uniman lehti 1/2010 - Unima.nu
1/2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
Lappilehti 1/2009 - Suomen Vapaakirkko
VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? - Suomen Vanhempainliitto
Vuosikertomus 2010 - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
HT 1 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Lappilehti 1/2010 - Suomen Vapaakirkko
2 /2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
HT 4 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Liplatus 1/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
Lapsemme 2/2010 - Mannerheimin Lastensuojeluliitto
1 - Suomen arkeologinen seura ry.
Ammattisotilas 1/2010 (pdf) - Aliupseeriliitto
Lappilehti 3/2010 - Suomen Vapaakirkko
Liplatus 3/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
Akti 1/2010 - Arkistolaitos
Jalopeura 2010 - Suomen Lions-liitto ry
Lappilehti 1/2012 - Suomen Vapaakirkko
Eläintaudit Suomessa 2010 (pdf) - Evira
Kuntoutus-lehti 4/2010 - Kuntoutussäätiö