Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

10 Savolainen ja Sirenin

10 Savolainen ja Sirenin tutkimuksen tekemisen aikaan tutkimuksessa mukana olevilla kunnilla yhdellä ei ollut minkäänlaista tukihenkilötoimintaa, kolme kuntaa osti palvelut joko yksityisiltä yrityksiltä (esimerkiksi ammatillisia tukihenkilöitä välittävä Merikratos) tai järjestöiltä ja muut yrittivät selvitä itse tukihenkilöpalvelun tarjoamisesta. Käytännöt olivat vaihtelevia. Ongelmana oli erityisesti pienillä kunnilla löytää sopivia tukihenkilöitä nuorille. Kuntien yhteisenä toiveena oli, että joku ulkopuolinen taho ottaisi tukihenkilötoimintaan liittyvät järjestelyt vastuulleen kokonaisvaltaisesti. Näin sosiaalityöntekijät voisivat mielestään priorisoida ajankäyttöään nuorten ja heidän perheidensä tukemiseen sekä myös yhteistyöhön tukihenkilöiden kanssa. (Savolainen & Sirén 2006, 34.) 3 VAPAAEHTOISTYÖ Vapaaehtoistyötä voidaan tarkastella monista näkökulmista. Käytännössä se on laajasti määriteltynä kaikenlaista vapaaehtoisten avulla järjestettävää toimintaa niin liikunnan puolella kuin kulttuurisektorilla. Eri sektoreilla tehtävällä vapaaehtoistyöllä on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja ennaltaehkäisevässä sosiaalityössä. (Lehtinen 1997, 17.) Seuraavissa luvuissa keskitytään yleisesti vapaaehtoistyön periaatteisiin, vapaaehtoistoiminnan merkitykseen julkisten sosiaalipalvelujen ja luonnollisien verkostojen täydentäjänä sekä vapaaehtoistyön motiiveihin. 3.1 Vapaaehtoistoiminnan periaatteet Vapaaehtoistoiminta on kansalaisyhteiskunnan peruselementtejä. Se tuo osaltansa esiin ihmiskunnan jaloimpia toiveita: pyrkimyksen rauhaan, vapauteen, mahdollisuuksien luomiseen, turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, joiden tulee koskea kaikkia ihmisiä. Näin laajasti vapaaehtoistoiminnan määrittelee Vapaaehtoistoiminnan kansainvälinen julistus. Vapaaehtoistoiminta on sen mukaan tapa, jolla ihmiskunta pyrkii ylläpitämään yhteisöllisyyttä ja huolenpidon sekä palvelun inhimillisiä arvoja toisin sanoen pyrkimään osallisuuteen ja vaikuttamaan omalta osaltaan yleiseen

11 hyvinvointiin. Perusajatuksena vapaaehtoistyössä on usko siihen, että ”kansoillamme on voima muuttaa maailma”. Julistus myös korostaa jokaisen ihmisen oikeutta osallistua vapaaehtoistyöhön. Jokaisella naisella, miehellä ja lapsella on oikeus järjestäytyä ja tehdä vapaaehtoistyötä riippumatta kulttuurisesta tai etnisestä taustastaan, uskonnostaan, iästään, sukupuolestaan tai fyysisestä, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastaan. Kaikilla maailman ihmisillä tulisi olla oikeus yksityisen ja yhteisöllisen toiminnan avulla tarjota aikaansa, kykyjään ja energiaansa toisille ihmisille ja yhteisölleen odottamatta taloudellisia palkkioita. Tämä kansainvälinen julistus on toisaalta todistus globalisaatiosta ja siitä, että maailma pienenee ja muuttuu jatkuvasti. Ihmiset ja kansat tulevat sekä törmäämään toisiinsa että tarvitsemaan toisiaan tulevaisuudessa yhä enemmän. (Kansalaisareena ry 2007 [viitattu 20.3.2007]). Käytännössä vapaaehtoistyön tai -toiminnan periaatteita ovat niin auttajan kuin autettavankin vapaaehtoisuus, palkattomuus ja se, että sitä tehdään tavallisen ihmisen taidoin. Periaatteisiin kuitenkin kuuluu, että vapaaehtoisen ne kulut, jotka toiminnasta aiheutuvat tulee vapaaehtoiselle korvata. Vapaaehtoistyön tulisi olla ammatillisesti ohjattua ja vapaaehtoistyöntekijöiden omasta henkisestä hyvinvoinnista on myös tärkeää huolehtia esimerkiksi järjestämällä tuki- sekä virkistystoimintaa. Vapaaehtoistoimintaa on tuettava, mutta sitä ei pitäisi kontrolloida liikaa. Käytännössä julkisin varoin toteutettava vapaaehtoistoiminta on kuitenkin jonkin verran määrättyä. (Lehtinen 1997, 20–21.) Nymanin (2003) mukaan vapaaehtoistoiminnan perusta on vastuu lähimmäisestä. Toiminnan tarkoitus on lisätä osallisuutta ja hyvinvointia niin yksilöiden tasolla kuin yhteisössä ja yhteiskunnallisesti. Yksilötasolla vapaaehtoistoiminta lisää oikein järjestettynä niin auttajan kuin autettavankin hyvinvointia. Vapaaehtoistoiminnan tulee edistää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja tasa-arvoa. Auttamisen etiikkaan myös kuuluu ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja yhteiskunnan mahdollisen normaalin jäsenyyden turvaaminen. (Nyman 2003, 6–9.) Vapaaehtoistyön käytännön periaatteita käsitellään lisää vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa käsittelevässä luvussa.

Vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Materiaaleja - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Vuosikellossa - Kansalaisareena
pdf - Kansalaisareena
VARES–keskus - Kansalaisareena