Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

12 3.2

12 3.2 Vapaaehtoistoiminta julkisten palvelujen täydentäjänä Vapaaehtoistyötä tarvitaan, koska yhteiskunnan palkkatyönä tehtävä auttaminen ei koskaan riitä kaikkiin tarpeisiin. (Nyman 2003, 6.) Vapaaehtoistyö määriteltiin Suomessa 1980-luvulla palvelujärjestelmän näkökulmasta järjestöjen toiminnaksi, jonka tarkoituksena oli täydentää ja tukea julkisia palveluja. Vapaaehtoistyön merkitystä ihmisille itselleen ei vielä tuolloin katsottu kovin arvokkaaksi. Vielä 1990-luvun alussa vapaaehtoistyö oli pitkälti organisoitua järjestötoimintaa, mutta vähitellen lisääntyi myös itseorganisoitunut, omaehtoinen vapaaehtoistyö ja uusia vapaaehtoisten paikallisia yhdistyksiä ja toimintaryhmiä. Tänä päivänä vapaaehtoistyö on laaja-alaista, eikä rajoja sosiaali- ja terveyssektorien eri toimintakenttien välille voida vetää. Vapaaehtoistyö ja ammatillinen työ kulkevat rinnakkain, samoilla kentillä. Tulevaisuuden haasteena onkin ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyön kehittäminen. (Lehtinen 1997, 17–19.) Vapaaehtoistoiminnassa tulisi keskittyä ennen kaikkea ennalta ehkäisevään työhön ja vastuu korjaavasta työstä kuuluisi edelleen ammattityöntekijöille. Vapaaehtoistoiminnassa tulee korostaa ihmisten omaa vastuuta itsestään ja toisista ihmisistä. Siinä pyritään yhteisen tekemisen ja osallistumisen kautta lisäämään ihmisten hyvinvointia. Vapaaehtoistoiminta ei saa olla niihin tarpeisiin vastaamista, mitä sosiaalija terveysmenojen karsiminen aiheuttaa. Kuntien ei siis pitäisi pyrkiä säästämään järjestämällä sosiaalipalveluja vapaaehtoistyön voimin. Haberman & Parsby 1987 määrittelee vapaaehtoistoiminnan sosiaalipoliittinen aseman yhdeksi kolmesta auttamisen muodosta, jotka ovat julkinen (ammattiapu), vapaaehtoinen (järjestöt, yhdistykset, seurat, ryhmät) ja henkilökohtainen (perhe, suku, ystävät, naapurit). (Kuvio 1.) Parhaassa tapauksessa vapaaehtoistoiminta toimii siis palvelujen ja luonnollisen, perheen ja ystävien antaman tuen täydentäjänä auttamistyössä. (Lehtinen 1997, 10–11.)

13 Kuvio 1. Vapaaehtoistoiminnan sosiaalipoliittinen asema (Lehtinen 1997, 11). 3.3 Vapaaehtoistoiminta luonnollisten verkostojen tukena Kaupungistuminen ei ole vähentänyt arkielämän epävirallisen avun määrää. Suurimmissa vaikeuksissaan ihmiset hakevat apua edelleen etupäässä perheeltään ja suvultaan. Koska näiden saavutettavuus on esimerkiksi kasvavan muuttoliikkeen vuoksi heikentynyt, etsivät kaupunkilaiset maaseudun asukkaita useammin apua myös ammattityöntekijöiltä. Elämä urbaaneissa yhteisöissä ei sinänsä lisää eristäytyneisyyttä. Kaupunkien asukkailla on enemmän ja monisäikeisempiä kontakteja ystäviin, työtovereihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin kuin maaseudulla asuvilla. Naapurusto ei enää kuitenkaan muodosta sosiaalisten verkostojen keskustaa. Nykyään uudet sosiaaliset verkostot sisältävät enemmän henkilökohtaista valinnanvapautta kuin traditionaaliset ihmissuhdeverkostot, jotka muodostuivat enimmäkseen perheestä, suvusta ja naapureista. Lehtinen 1997, 4.) Sosiaalisten verkostojen muodostumisessa näkyy epätasa-arvoisuus, jolla tarkoitetaan, että valinnanmahdollisuudet riippuvat olennaisesti yksilön sosiaalisesta statuksesta. Lisääntyvä sosiaalinen yksilöityminen ei vähennä sosiaalisten suhteiden määrää. Sen sijaan se luo uudenlaista solidaarisuutta, joka ei synny velvollisuudentunnosta, vaan

Vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Materiaaleja - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Vuosikellossa - Kansalaisareena
pdf - Kansalaisareena
VARES–keskus - Kansalaisareena