Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

yksilön vapaasta

yksilön vapaasta tahdosta. Itsemääräämisen ja mahdollisuuksien moninaistuminen on vähentänyt käyttäytymistä tukevien ja ohjaavien mallien määrää. (Lehtinen 1997, 5.) 14 Sosiaalisten verkostojen muutoksesta kertoo myös asiakaslukujen kasvu esimerkiksi mielenterveyspalveluihin. Esimerkiksi mielenterveysongelmat siis eivät tilastojen valossa ole kasvaneet, vaan sosiaaliset tukiverkostot ovat kaventuneet niin, että hakeudutaan useammin palvelujen piiriin. Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten yleinen hyvinvointi on samanaikaisesti pysynyt vähintäänkin ennallaan ja mahdollisesti jopa hieman lisääntynyt. (Kautto 2006, 71; Heikkilä & Roos 2005.) Ongelmallisissa tilanteissa ihmiset yleensä edelleen turvautuvat lähipiirinsä tukeen, mikäli tällaista sosiaalista verkostoa on. Jotkut selviävät pienten vaikeuksien läpikäynnin yksinkin. Eri ihmisillä on erilainen kyky kohdata elämän ongelmia tai kestää äkillisiä iskuja, joka voi juontua jopa niinkin kauas kuin vauvaiän kehitystehtävän perusturvallisuuden onnistuneeseen saavuttamiseen. Yleensä ulkopuolista tukea tarvitsevat ovat kuitenkin lähes aina yksinäisiä tai heidän sosiaalinen verkostonsa on heikko. Usein perheenjäsenet ovat esimerkiksi kaikki samassa tilanteessa, eivätkä jaksa ajatella asioita toisten näkökulmasta. Jos verkostot toimisivat, moni ei ehkä tarvitsisi ulkopuolista apua. (Salonen 2007, 9). 3.4 Vapaaehtoistoiminnan motiivit Vapaaehtoistyön motiiveja on monenlaisia. Perimmäisenä lähtökohtana ajatellaan olevan ihmisen halu auttaa muita. Vapaaehtoistyöstä kuitenkin saa myös paljon elämänsisältöä ja onnistumisen kokemuksia. Toisaalta kiinnostus ja jopa puhdas uteliaisuuskin muiden ihmisten maailmaan voi olla vapaaehtoisena toimimisen motiiveja. (L-S SMS:n tukihenkilökoulutus 2007.) Vapaaehtoisten motivaatio on vapaaehtoistyössä luonnollisesti vapaaehtoistoiminnan kivijalka. Ilman motivoitunutta työvoimaa toiminta kuihtuu kasaan. Vapaaehtoisuus, vapaamuotoisuus, joustavuus ja riippumattomuus ovat yhtä lailla vapaaehtoistyön

15 riskejä kuin vahvuuksia toiminnan jatkuvuudelle. (Yeung 2005, 83.) On siis selvää, että vapaaehtoisten sitoutumista, motivaatiota ja jaksamista on tuettava. Seuraavassa kappaleessa on lueteltu eri motivaatiotyyppejä lyhyesti. Suomalaisista vapaaehtoisista 80 % ilmoittaa motiivikseen haluavansa auttaa. Myös muissa Pohjoismaissa auttaminen oli vapaaehtoistyön motiivina liki 80 %:lla vapaaehtoisista. Suomalaisten vapaaehtoisten motiivit sijoittuivat tärkeysjärjestyksessä seuraaviin luokkiin: Altruistinen eli auttamismotiivi Oppiminen, halu oppia uusia asioita vapaaehtoistyöstä ja omasta itsestään. Itsetunto, tekemällä vapaaehtoistyötä ihminen kokee itsensä tärkeäksi. Sosiaalinen motiivi, halu ystävystyä uusien ihmisten kanssa, halu yhteistoimintaan lähiyhteisössä. Työura, miten vapaaehtoistyö edistää omaa työuraa tai pääsyä työmarkkinoille. Vaikuttaminen, miten haluaa vapaaehtoistoiminnalla vaikuttaa poliittisiin päätöksiin. (Kansalaisareena ry 2007 [viitattu 20.3.2007]). Länsimaisen yhteiskunnan modernisaatiolle on ollut luonteenomaista yksilöllisyyden lisääntyminen. Myös vapaaehtoistyön motiivit ovat muuttuneet yksilöllisempään suuntaan altruistisesta auttamismotiivista siihen, että vapaaehtoistyöstä saadaan myös jotain itselle. Yeung kuvaa vapaaehtoistyön motivaatioiden ulottuvuuksia timanttimallilla. (Kuvio 2.) (Nylund & Yeung 2005, 104–107.) Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien motivaation tärkeimpiä ylläpitäjiä on positiivinen ajattelu, jota voi tarpeen mukaan itsekin hoitaa. Omia reaktioitaan toiminnassa voi myös havainnoida ja mahdollisesti muuttaa. Vapaaehtoistoiminnassa tärkeintä olisi löytää auttamisen ilon lisäksi toiminnan ilo. (Nerelli 25, 35.)

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena