Views
4 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

ikävaiheissa käydään

ikävaiheissa käydään läpi erilaisia muutoksia. Nuoruudessa elämä on muutoskohdassa, jossa monet asiat muuttuvat nopeasti. (Rautakorpi 2006, 12–13.) 32 Nuorille psykososiaalinen tuki on Helmisen mukaan erityisen tärkeää nopeiden elämänmuutosten keskellä sekä itseä ja muita koskevissa päätöstilanteissa. Psykososiaalinen tuen avulla pyritään rakentamaan pohjaa elämänhallinnalle ja terveen identiteetin muodostamiselle. Nuoret peilaavat käyttäytymistään ja omia roolejaan muiden reaktioihin. Tämä on myös osa sosialisaatio-prosessia eli kasvua yhteisön jäsenyyteen. (Lahikainen & Pirttilä-Backman 2003, 76.) Tukihenkilöiden antaman tuen merkitystä nuorten sosiaaliseen selviytymiseen olisi mielenkiintoista tutkia, mutta se ei ole tämän tutkimuksen tarkoitus. Halusin kuitenkin käsitellä sosiaalista tukea yhtenä teoriani osana, koska sosiaalinen tuki on henkilökohtaisen tukihenkilön toiminnan peruslähtökohta. On hyvin yleistä, että nuorten tuen tarve johtuu luonnollisen tuen puuttumisesta tai riittämättömyydestä. 6 TUTKIMUSPROSESSI Tutkimusprosessiin kuuluu tutkimuskysymyksien asettelu, tutkimusmenetelmän valinta ja teoriaan perehtyminen, tutkimusjoukon valinta sekä aineiston keruu. Opinnäytetyön tutkimusprosessiin kuuluu se, että edellisiin vaiheisiin voidaan aina palata ja esimerkiksi tutkimuskysymysten tarkentuminen tutkimusprosessin aikana kuuluu tutkimuksen tekoon. Myös tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykseni ovat tarkentuneet vähitellen jokaisessa prosessin vaiheessa. 6.1 Tutkimuskysymykset 1. Mitkä tahot järjestävät nuorten tukihenkilötoimintaa Turussa tällä hetkellä? Mitkä ovat näiden tahojen tukihenkilötoiminnan kohderyhmät?

33 2. Millä eri tavoin tukihenkilötoimintaa järjestetään ja koordinoidaan tällä hetkellä? Mitä tukihenkilötoimintaa koordinoivan työntekijän tehtäviin kuuluu? Millaisia kehittämisalueita tai -toiveita työntekijät näkivät tukihenkilötoiminnassa olevan? 6.2 Tutkimusaineisto Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla TUEXI – hankkeen niitä yhteistyökumppaneita, jotka organisoivat ja koordinoivat lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaa omassa organisaatiossaan. Lisäksi yksi haastatelluista koordinoi tukihenkilötoimintaa yhdistyksessä, joka ei kuulu hankkeen yhteistyökumppaneihin, mutta yksi yhteistyötahoista hakee tukihenkilönsä tältä yhdistykseltä. Yhteensä kolmen haastateltavien työntekijöiden kolmannen sektorin työnantajat eivät suoraan kuulu TUEXI – hankkeen yhteistyökumppaneihin. Aineisto koostuu näiden seitsemän työntekijöiden teemahaastattelusta (LIITE 1). Haastattelut toteutettiin kesäkuusta syyskuuhun 2007. Haastattelut nauhoitettiin ja purettiin litteroimalla mahdollisimman nopeasti haastattelun jälkeen. Käytännössä kaikki litteroinnit tehtiin syyskuun ja lokakuun 2007 aikana. Tehtiin yksi koehaastattelu ennen muita haastatteluja. Myös koehaastattelu koettiin tärkeäksi aineistoksi ja se otettiin mukaan tutkimuksen tuloksiin. 6.3 Tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelmänä käytän fenomenografista lähestymistapaa. Fenomenografiaa pidetään laadullisena ja tulkitsevana lähestymistapana, jonka avulla pyritään tutkimaan ihmisten erilaisia tapoja ymmärtää, kokea ja käsittää tutkittavaa ilmiötä. Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkija on ulkopuolinen tarkkailija, joka pyrkii kuvaamaan todellisuutta ja ihmisten kokemuksia sellaisena kuin tutkittava joukko ne ymmärtää ja käsittää. (Niikko 2003, 13, 24–25.)

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena