Views
4 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

42 Suhteessa

42 Suhteessa vapaaehtoisiin tukihenkilöihin Suhteessa tukisuhteen ylläpitoon Pohjatyö Toimintavaihe Pohjatyö Toimintavaihe - mainonta - rekrytointi - haastattelu - ajankäyttö -peruskoulutus - sitouttaminen - jatkokoulutus - työnohjaus - virkistys - vakuutukset - kulukorvaukset - yhteistyö - tukihakemus - tukihenkilön valinta - tukisuhteen aloitus - tukisopimus - seuranta - päättäminen Kuvio 6. Työntekijän tehtävät tukihenkilötoiminnassa. Työntekijän on huolehdittava ylipäätään vapaaehtoisten tukihenkilöiden saamisesta toimintaan mukaan, jotta toimintaa voidaan jatkaa. Tämä on työntekijän pohjatyötä suhteessa vapaaehtoisiin. Työntekijän on myös huomioitava se, että tukihenkilöt ovat nimenomaan mukana vapaaehtoisesti ja voivat periaatteessa, missä vaiheessa tahansa keskeyttää työnsä. Koska kyseessä on usein asiakkaita, joiden kokemus muista ihmisistä on monessa tapauksessa muutenkin negatiivinen, työntekijän tehtävä on pyrkiä turvaamaan se, että tukihenkilö ei toimisi asiakkaille tai itselleen vahingollisesti millään tavalla. Tähän liittyy olennaisesti tukihenkilön jaksamisesta ja motivaatiosta huolehtiminen sekä toimintaan sitouttaminen. Tämä on työntekijän toimintavaiheen tehtävä suhteessa vapaaehtoisiin. Työntekijän tehtävät suhteessa tukisuhteeseen voidaan jakaa pohjatyöhön kuuluvaan yhteistyöhön eri organisaatioiden kanssa ja toimintavaiheeseen kuuluvaan tukisuhteen aloitukseen, ylläpitoon ja päättämiseen liittyviin tehtäviin. Eri yhdistyksistä löytyy monia eri variaatioita ja toimintakulttuureita liittyen tukihenkilötoiminnan järjestämiseen. TUEXI -hankkeen aloittamisvaiheessa yhdistysten puolelta nousi toive

43 siitä, että toiminnan järjestämistä voitaisiin yhdenmukaistaa. Sitä ennen koettiin tärkeäksi kartoittaa, millaisia eri tapoja tukihenkilötoiminnan järjestämisessä on tai onko siinä paljonkin yhtäläisyyksiä. ”Keskeisimmät tukihenkilötoiminnan koordinaattorin tehtävät, ni sehän tarkottaa käytännös sitä, et huolehtii kaikesta, mikä liittyy vapaaehtoseen tukihenkilötoimintaan, mut keskeisintä täs on varmaankin tukihenkilöiden eli vapaaehtoisten rekrytointi ja heist huolehtiminen eli heidän toimintaedellytyksistään huolehtiminen eri tavoin. Se on se tärkee ja saada tukihenkilöt pysymään, koska tukihenkilöistä on itse asiassa aika kova kilpailu, koska on paljon paikkoja jos käytetään tukihenkilöitä. Sit toinen keskeinen on niitten tukipyyntöjen vastaanotto eli yhteistyökuviot ---. Eli semmonen tiimityöskentely noitten muitten ammattiauttajien kanssa. Tukipyyntöjen vastaanotto. Ja sit erittäin tärkee ja aikaa vievä homma on sopivan tukihenkilön löytäminen tuettavalle, joka hakee tukihenkilöö, et se semmonen et tuntee vähän ihmisiä ja tietää mikä sopis kellekkin, ni se on tosi tärkeetä.” (H1) 8.1 Työntekijän tehtävät suhteessa vapaaehtoisiin tukihenkilöihin Työntekijän pohjatyöhön tukihenkilötoiminnan järjestämisessä suhteessa vapaaehtoisiin tukihenkilöihin kuuluu tukihenkilötoiminnasta mainostaminen, tukihenkilöiksi haluavien rekrytointi ja tukihenkilöhakemuksien vastaanotto, alkuhaastattelun teko, vapaaehtoisen kanssa ajankäytön miettiminen, tukihenkilön sitouttaminen toimintaan sekä tukihenkilöiden peruskoulutuksen järjestäminen. Työntekijän on siis toisin sanoen seulottava vapaaehtoiset aika tarkkaan ja katsottava, kenellä on oikeasti mahdollisuuksia sitoutua toimintaan tarpeeksi ennen kuin he voivat toimia tukihenkilönä. Toisaalta kaikki työntekijät mainitsevat tukihenkilötoiminnan tärkeimmiksi periaatteiksi vapaaehtoisuuden, joka tarkoittaa myös sitä, että periaatteessa jokaisella, joka vapaaehtoiseksi haluaa, on oikeus jollain tavalla vapaaehtoisena toimia.

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena