Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

44 Toimintavaiheeseen

44 Toimintavaiheeseen suhteessa vapaaehtoisiin kuuluu puolestaan tukihenkilöiden jaksamisesta ja motivaatiosta huolehtiminen. Kun tukihenkilö on motivoitunut tukemaan asiakasta ja lisäksi on huolehtinut omista voimavaroistaan eli jaksaa toimia tukihenkilönä, on hän myös hyvällä tavalla sitoutunut tukityöhönsä. Työntekijän on huolehdittava näistä vapaaehtoisen työntekijän edellytyksistä. Suurin osa haastatelluista järjestää tukihenkilöille esimerkiksi työnohjauksia, virkistyspäiviä ja lisäkoulutuksia. Myös kulukorvausten maksaminen ja pyrkimys työturvallisuuteen esimerkiksi vakuutuksilla voidaan lukea toimintavaiheen työtehtäviin. Oleellisinta on kuitenkin vapaaehtoisen oma henkilökohtainen arvomaailma ja se, miten ihminen itseään motivoi. ” --- mun tehtävä on ylläpitää th:iden motivaatioo olla täs toiminnas ---, et kyllähän se motivaatio joskus katoo itse kullakin ihan palkkatyössäkin saati vapaaehtoistyössä, ko aattelee et siit on viel helpompi lähtee, kun palkallisesti sä et oo sidoksis siihen. Mut täs on se onni täs hommas, et nää ihmiset on ihan oikeesti motivoituneita. Heil on sellaset elämänarvot ja päämäärät, et he aattelee näist asioist niin et he haluaa olla. --- Et aika usein ihmiset ku tulee tähän, ni he on ihan oikeesti kiinnostuneita, eikä he sit lähde pois. Et ei mun tarvii niin hirveesti motivoida heit olee täs toiminnas. Se on tietty tärkee juttu, et ylläpitää niit toimintaedellytyksii eli se on niit työnohjauksii ja niit muit juttui, mitä tähän sit tuodaan ja lisäkoulutuksii, et sitä kautta sit motivaatioo pyritään pitää yllä.” (H1) Tukihenkilön motivaatio voi olla hyvin erilainen. Suurin osa haastatelluista mainitsi, että alkuvaiheessa tukihenkilöt yleensä sanovat haluavansa auttaa, mutta yhä useammin uskalletaan haluta myös itselleen jotakin. 8.1.1 Mainonta ja rekrytointi Lähes kaikki haastateltavat kertoivat saavansa tukihenkilönsä mainostamalla pääasiassa eri lehtiin ja oppilaitoksiin. Lehdistä mainittiin erikseen Turkulainen. Oppilaitoksista eniten mainostettiin Ammattikorkeakouluihin, Yliopiston eri tiedekuntiin ja joihinkin toisen asteen oppilaitoksiin, pääasiassa sosiaali- ja terveysalalle. Mainostaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi perinteisillä ilmoituksilla lehdissä tai eri ilmoitustauluilla,

45 mutta myös sähköposti ja omilla internetsivuilla mainostaminen mainittiin. Yleensä mainostetaan tukihenkilökurssin alkamista, mutta voidaan ilmoittaa vain, että tukihenkilöitä haetaan, eikä ilmoiteta sen tarkempia kurssin alkamispäiviä. Muutamat mainitsivat myös, että suurin osa tukihenkilöistä tulee muun yhdistyksen toiminnan ja puskaradion kautta. Joskus erillistä mainostamista ei tarvita eikä siihen ei aina ole resurssejakaan. Tärkeänä asiana mainonnassa tuli ilmi se, että on järjestönä yleisellä tasolla hyvällä tavalla näkyvyyttä ja mukana esimerkiksi eri tapahtumissa tai järjestämässä tapahtumia. Toinen ääripää on se, että ei asiakkaiden vuoksi tällaista näkyvyyttä. Toiset mainostavat ja rekrytoivat tukihenkilöitä periaatteessa koko ajan ja toisilla se keskittyy esimerkiksi alkusyksyyn ja alkukevääseen silloin, kun kurssit alkavat. ”--- et mul on semmonen ajatus, et kun me positiivisella tavalla ollaan järjestönä laajalla rintamalla näkyvissä koko ajan, ni kaikkihan se on osaltaan myöskin rekrytoimista. Eli ihmiset ohjautuvat meijän järjestöön näkemään sen ja tutustuu mein palveluihin, vaikkapa mä oon järjestäny jotain --- konsertteja --- ... pohja siin ajatuksena on et me saadaan näkyvyyttä järjestönä.” (H3) Tukihenkilöiden rekrytoinnin ensimmäisessä vaiheessa ollaan yleensä sähköpostitse tai puhelimitse yhteydessä tukihenkilöksi haluavaan. Monet soittavat vain kysyäkseen, mistä on kysymys ja mihin sitoutuu, jos ryhtyy tukihenkilöksi. Tässä vaiheessa työntekijän tehtävä on sekä kertoa faktat toiminnasta ja mitä se todellisuudessa pitää sisällään että miettiä, onko henkilöllä todellista motivaatiota ja aikaa ryhtyä vapaaehtoistyöhön. Tästäkin löytyy variaatiota, kuinka rankalla kädellä tukihenkilöksi haluavia karsitaan tai mahdollisesti siirretään toiseen vapaaehtoistyön muotoon tässä vaiheessa tukihenkilöprosessia. Vastuu rekrytoinnista voidaan myös siirtää toiselle henkilölle, kuten oppilaitoksen opettajalle silloin, kun tukihenkilötoiminta on sisällytetty opiskelijoiden vapaavalintaisiin opintoihin. Yhteydenottovaiheen jälkeen yksi työntekijöistä kertoi lähettävänsä henkilölle kirjeen, jossa kerrotaan tukihenkilötoiminnasta. Kirjeen mukana voidaan lähettää myös tukihenkilöksi haluavan

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena