Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

66 ”Sitä alotetaan jo

66 ”Sitä alotetaan jo siin tukisuhtees 3-4 kk aikasemmin se saattohoitotyö eli siin ruvetaan täl nuorel varmistamaan sitä, et hän tajuaa, et tää loppuu. Ja sit kun tää on loppunu, ni mitkä nää hänen keinot sit sen jälkeen on. Et varmistetaan sitä, et mitkä ne tavoittett sit onkaan ollut, ni miten hän sit tulee pärjäämään se tukisuhteen jälkeen niis asiois, mis th nyt on ollu apuna, mihin hän voi ottaa yhteyttä ja kaikkee tämmöstä, et sitä valmistellaan. Ja sit se päätös on myöskin semmonen, et kaikki osapuolet on tietosia et nyt se on loppu. Siin on semmonen päätöstapahtuma. Monesti sit kysytään, et mitä jos th:n ja tuettavan välil syntyy ystävyys, semmonen et ei se lopu sillon kun tukisuhde loppuu. Ni eihän me semmost voida kieltää. Mut sillon täytyy olla se tietosuus tukihenkilöllä varsinkin, ettei se oo sit enää --- th-toimintaa, et se on heiän ystävyyttä sitten. Ja voi olla et niit syntyy. Tottakai se th on varmaan kiinnostunu jatkossakin, et miten se nuori pärjää.” (H8) Tukisuhde päättyy yleensä tuettavan, tukihenkilön tai molempien päätöksestä. Lopettamispäätös voidaan tehdä myös yhdessä työntekijän tai viranomaisen kanssa esimerkiksi tarkistustapaamisten yhteydessä. Tukisuhteen päättymisen syynä on lähes aina tuettavan tai tukihenkilön elämäntilanteen muutos tai motivaation puute. Tukisuhde voidaan laittaa myös joksikin aikaa tauolle. Jo tukisuhdetta aloittaessa on siis syytä olla tarkkana. Suurin syy tukisuhteen päättymiseen johtunee nuorten tuettavien kohdalla kuitenkin jollain tavalla nuoren tilanteen muuttumisesta. Parhaassa tapauksessa tukisuhde tekee itsensä tarpeettomaksi, niin että tukihenkilöä ei enää tarvita. Työntekijöiden kertomia ikäviä esimerkkejä tukisuhteen päättymisestä olivat, että joskus tuettava häviää kokonaan tai tilanne pahenee, niin että tarvitaan esimerkiksi laitoshoitoa tai että tuettavalla ei alkuunkaan ollut motivaatiota toimintaan. Joskus myös tukihenkilö itse voi esimerkiksi sairastua tai muuttaa muualle, jolloin toiminta päättyy. Moni haastateltavista mainitsi, että tukisuhteen päättäminen sujuu yleensä sitä paremmin, mitä paremmin sen pystyy ennakoimaan ja ottamaan tuettavan kanssa puheeksi.

67 ”No ihannetapaukses se päättyy sit ku se 2 vuotta aikusten kohdalla esimerkiks ohi ja sit tuettava on virkistyny, piristyny, löytäny uutta tekemistä elämään et se ikäänkun tukihenkilö on tehny ittens tarpeettomaks et niinhän se menee ideaalisesti, mut eihän se aina käytännössä mee niin, et käytännös voi olla niin et tukisuhde ei toimi ollenkaan, et siin tuleekin sitte monennäköst, jotenki semmosta ei löydy aikatauluja, ei saada sopimaan yhteen ja se päättyy ikäänku siihen omaan mahdottomuuteensa. Mut aina mä aatttelen niin, et oli se syy mikä tahansa, niin joko niin et täällä tehdään ikäänkun sellanen lopetus, tai sit jossain tapauksessa mä oon lähettäny kirjeen --- .” (H2) 8.3 Tukihenkilötoiminnan kehittämistoiveet Kartoitin haastattelussa tukihenkilötoimintaan liittyvien käytännön järjestelyjen lisäksi työntekijöiden mietteitä ja toiveita siitä, mitä uutta konkreettista hyötyä TUEXI-hanke voi tukihenkilötoimintaan tuoda. Hankkeen tärkeimmiksi hyödyiksi nähtiin kuntien ja järjestöjen yhteistyön raamittaminen, eli miten järjestöjen tukihenkilöpalvelut tulevaisuudessa ovat kuntien käytettävissä. Kuntien ja järjestöjen välille olisi tärkeää saada yhdenmukaiset sopimus- ja rahoitusmallit Varsinais-Suomessa. Koettiin tärkeäksi, että pienten kuntien tukea tarvitsevat nuoret ovat keskeisessä asemassa ja hyödyn saajina hankkeessa. Myös yhteisen tukihenkilöiden koulutusrakennemallin luominen eri toimijoille, tukihenkilötoiminnan paikan hakeminen ja selkeyttäminen ennaltaehkäisevässä palvelukentässä sekä järjestöjen välisestä kilpailusta pois pääseminen nähtiin tärkeäksi. Toiveena oli, että kaikista tukihenkilötoimintaa järjestävistä yhdistyksistä Varsinais- Suomen alueella luotaisiin palvelukartta, ja tietoa vaihdettaisiin kaikissa kunnissa palveluohjauksen parantamiseksi. Monet varsinkin pienempien yhdistysten työntekijät, jotka järjestävät tukihenkilötoimintaa ainoana henkilönä työpaikallaan, mainitsivat kaipaavansa tukea ja tiedonvaihtoa samaa työtä tekevien työntekijöiden kanssa oman työnsä kehittämiseksi. Haastatteluista nousi myös kysymys tukihenkilöiden fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden turvaamisesta. Ongelmana siinä on, että työn vaitiolovelvollisuuden vuoksi, kukaan ei välttämättä tiedä, missä tukihenkilö liikkuu.

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena