Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

LÄHTEET 74 LIITTEET 78

LÄHTEET 74 LIITTEET 78 Liite 1. Avustajakeskuksen avustajavälitys Liite 2. TEEMAHAASTATTELU KUVIOT Kuvio 1. Vapaaehtoistoiminnan sosiaalipoliittinen asema (Lehtinen 1997, 11). Kuvio 2. Vapaaehtoistoiminnan timanttimalli (Yeung 2005, 107). Kuvio 3. Avun kolminoituminen tukihenkilötoiminnassa (Ruskomaa 2001, 13). Kuvio 4. Tukihenkilötoiminnan eteneminen portaittain United Way -järjestön mallia mukaillen (Lehtinen 1997, 62.) Kuvio 5. Tukihenkilöprosessi12-18 -vuotiaille (TUEXI - hankesuunnitelma). Kuvio 6. Työntekijän tehtävät tukihenkilötoiminnassa. TAULUKOT Taulukko 1. Turun alueen järjestöjen tukihenkilötoiminnan kohderyhmät 2007. Taulukko 2. Turun alueen järjestöjen tukihenkilöt 2007.

7 1 JOHDANTO Opinnäytetyöni aihe syntyi Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n käynnistämän Alueellinen Nuorten Tukihenkilötoiminta (2007–2010) -hankkeen (TUEXI -hanke) yhteistyökumppanien palaverissa helmikuussa 2007. Hankkeen tarkoituksena on kehittää vapaaehtoistyöhön perustuvaa tukihenkilötoimintaa 12–18 -vuotiaille lapsille ja nuorille ehkäisevänä toimintana, osana lastensuojelun avohuoltoa varhaisen puuttumisen näkökulmasta. Tavoitteina on tukihenkilöiden rekrytointi ja koulutus sekä välitystoiminnan ja tukihenkilötoiminnan tietopankin kehittäminen ja ylläpito. Opinnäytetyöni tarkoituksena on kartoittaa vapaaehtoisesta tukihenkilötoiminnasta jo olemassa olevia käytäntöjä Turun alueen tukihenkilötoimintaa järjestävissä kolmannen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on selvittää erilaisia tapoja järjestää tukihenkilötoimintaa erityisesti nuorille ja raportoida niistä hankkeelle. Opinnäytetyön tuloksilla pyritään antamaan sekä hankkeen työntekijöille että muille tukihenkilötoimintaa järjestäville työntekijöille näkökulmaa siitä, mitä tukihenkilötoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon sekä, millä eri tavoin toimintaa voidaan järjestää. Opinnäytetyön toisena tavoitteena on edistää kumppanuuden syntymistä Turun alueen nuorisotyötä ja tukihenkilötoimintaa järjestävien organisaatioiden välillä. Tuloksilla pyritään kokoamaan yhteen eri toimintakäytännöt tukihenkilötoiminnassa, joiden perusteella voidaan käytäntöjä yhdenmukaistaa näin halutessa, ja täten edistää tukihenkilötoimintaa. Opinnäytetyöhön liittyvän työharjoittelun suoritan Lounais- Suomen Mielenterveysseura ry:n Turun kriisikeskuksessa, joka on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista. Opinnäytetyön aineisto muodostetaan seitsemästä teemahaastattelusta. Haastateltavat ovat Turun alueen kolmannen sektorin organisaatioiden tukihenkilötoimintaa järjestäviä työntekijöitä.

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena