Views
4 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

74 LÄHTEET Kirjalliset

74 LÄHTEET Kirjalliset lähteet Hannukkala, Marjo & Salonen, Kristina 2005. Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi. Suomen mielenterveysseura ja Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi -hanke. Painoprisma. Heikkilä, Matti & Roos, Milla (toim.) 2004. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2005. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Saarijärvi: Gummerrus Kirjapaino Oy. Himberg, Lea; Laakso, Juhani; Peltola, Ritva; Näätänen, Risto & Vidjeskog, Jan 2000. Kehittyvä ihminen Psykologia 2. 1. - 2. painos. Porvoo: WSOY. Hirsjärvi, S. & Hurme H. 2000. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Lisäpainos. Helsinki: Helsingin yliopisto. Kautto, Mikko (toim.) 2006. Suomalaisten hyvinvointi 2006. Helsinki: Stakes. Korhonen, Anu (toim.) 2005. Lastensuojelun tukihenkilön käsikirja. Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry. Jyväskylä: Gummerrus. Kumpusalo, Esko 1992. Sosiaalinen tuki, huolenpito ja terveys. Sosiaali- ja terveyshallitus Raportteja 8/1991. Helsinki: Vapk- kustannus. Kurki, Leena 2001 Kasvaminen palvelutehtävään Sosiaalipedagoginen katse vapaaehtoistyöhön 67–92. Teoksessa Eskola, Antti & Kurki, Leena (toim.) 2001. Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Osuuskunta Vastapaino. Jyväskylä: Gummerrus.

Lahikainen, Anja Riitta & Pirttilä-Backman, Anna-Maija 2003. Sosiaalipsykologian perusteet. 1. - 3. painos. Keuruu: Otava. 75 Lehtinen, Sini-Tuulia 1997. Vapaaehtoistoiminta – kasvava voimavara. Näkökulmia ammattityöhön. Helsinki: Kansalaisareena. Mikkola, Matti 2004. Lastensuojelulain tausta. Teoksessa Puonti, A., Saarnio T. & Hujala, A. (toim.) 2004 Lastensuojelu tänään. Jyväskylä: Gummerrus. Nerelli, Eero. Toiminnan ilo – kirja vapaaehtoiselle. Sosiaaliturvan Keskusliitto ry. Nuorisotyön Keskus ry. Niikko, Anneli 2003. Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia. Joensuu: Joensuun yliopisto. Nyman, Esa 2003. Tukihenkilön taskumatti. Painohäme Oy: Ylöjärvi 2003. Nyqvist, L. 2001. Väkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisuja 28. Turku: Painosalama Oy. Rautakorpi, Jaana 2006. ”Painoa vaan putos sydämeltä” – Tutkimus nuorten kriiseistä ja kriisityöstä Turun kriisikeskuksessa. Turku: Turun yliopisto. Ruskomaa, Leena (toim.) 2001. Vapaaehtoistoiminta Lapsiperhe – projektissa. Kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Helsinki: Käpylä Print Oy Salonen, Kristina 2007. Kriisityö auttaa karikosta eteenpäin. Mielenterveys – Mielenterveyden asiantuntijalehti 2/2007. 6–9.

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena