Views
4 years ago

OVA-ohje: PROPYYLIBENTSEENI - Työterveyslaitos

OVA-ohje: PROPYYLIBENTSEENI - Työterveyslaitos

Onnettomuuden vaaraa

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet: PROPYYLIBENTSEENI Synonyymit suomi: ruotsi: englanti: saksa: n-propyylibentseeni, 1-propyylibentseeni, fenyylipropaani 1-propylbensen, 1-propylbenzen, n-propylbensen, n-propylbenzen, 1-fenylpropan propylbenzene, n-propylbenzene, 1-propylbenzene, phenylpropane, isocumene Propylbenzol, 1-Propylbenzol, n-Propylbenzol 1 Aineen ominaisuudet, luokitus ja käyttö 1.1 Aineen kuvaus Propyylibentseeni on väritön neste, jolla on pistävä, aromaattinen haju. 1.2 Yleisiä fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia Molekyylimassa 120,2 g/mol Tiheys 20 °C:ssa (vesi = 1) 0,86 Sulamispiste -100 °C Kiehumispiste 159 °C Höyrynpaine 0,4 kPa (20 °C:ssa) Höyryn tiheys 4,1 (ilma = 1) Tasapainotilakonsentraatio Liukoisuus Jakautumiskerroin P (n-oktanoli/vesi) Henryn lain vakio Muuntokertoimet (höyry) 20 °C:ssa 0,4 % (4000 ppm) 20 °C:ssa; haihtuva veteen liukenematon (60 mg/l), liukenee erittäin hyvin etanoliin, etyylieetteriin ja asetoniin log Pow = 3,7; rasvahakuinen 7,9 • 10 -3 atm × m 3 /mol haihtuu helposti vedestä 1 ppm = 5,00 mg/m 3 1 mg/m 3 = 0,20 ppm 1.3 Reaktiivisuus Propyylibentseeni reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Propyylibentseeni syövyttää kumia. sivu 2 / 9

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet: PROPYYLIBENTSEENI 1.4 Palo- ja räjähdysvaara Leimahduspiste: 39 °C Syttymisrajat: 0,8-6 % Itsesyttymislämpötila: 450 °C Propyylibentseeni on syttyvä neste. Aine syttyy lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. Lämpimästä propyylibentseenistä haihtuva höyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Propyylibentseenisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana. 1.5 Luokitus ja merkinnät Varoitusmerkit sekä vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet on esitetty sekä uuden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (ns. CLP-asetuksen) että kumoutuvan direktiivin 67/548/ETY kriteerien mukaisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus ja merkinnät Varoitusmerkit Huomiosana: VAARA Vaaralausekkeet H226: Syttyvä neste ja höyry H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Turvalausekkeet Tässä esitetyistä kumeenin turvalausekkeista valitaan käytön mukaan sopivimmat. Varoitusetiketissä saa olla enintään kuusi turvalauseketta, paitsi milloin vaaran luonteen ja vakavuuden osoittamiseksi on käytettävä useampia lausekkeita. P210: Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/ avotulelta/ kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty. P233: Säilytä tiiviisti suljettuna. P240: Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/ yhdistettävä. P241: Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/…/laitteita. P242: Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. P243: Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. sivu 3 / 9

OVA-ohje: KEVYT POLTTOÖLJY - Työterveyslaitos
OVA-ohje: 1-BUTANOLI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FORMALDEHYDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KSYLEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: PENTAANI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RASKAS POLTTOÖLJY - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETYYLIHEKSYYLIAKRYLAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: AKRYYLIAMIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: STYREENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RIKKIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KLOORI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FTAALIHAPPOANHYDRIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETIKKAHAPPOANHYDRIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: HIILIMONOKSIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: TOLUEENIDI-ISOSYANAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KLOORIVETY JA SUOLAHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: VINYYLIASETAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: METAANISULFONIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RIKKIDIOKSIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FOSFORIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: EPIKLOORIHYDRIINI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: BUTYYLIAKRYLAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FENOLI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ASETONITRIILI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: METAANI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: GLUTARALDEHYDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ASETYLEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KALIUMHYDROKSIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: EDTA - Työterveyslaitos