Views
4 years ago

OVA-ohje: PROPYYLIBENTSEENI - Työterveyslaitos

OVA-ohje: PROPYYLIBENTSEENI - Työterveyslaitos

Onnettomuuden vaaraa

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet: PROPYYLIBENTSEENI P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P271: Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. P331: EI saa oksennuttaa. P370+P378: Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen … P391: Valumat on kerättävä. P403+P233: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. P403+P235: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. P405: Varastoi lukitussa tilassa. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä). Huomautukset Huomautus C: Jotkin orgaaniset aineet saatetaan markkinoille tietyssä isomeerimuodossa tai useiden isomeerien seoksena. Tällöin toimittajan on merkittävä varoitusetikettiin, onko aine tietty isomeeri vai isomeerien seos. Direktiivin 67/548/ETY mukainen luokitus ja merkinnät Varoitusmerkit Haitallinen (Xn) Ympäristölle vaarallinen (N) Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet) R10: Syttyvää. R37: Ärsyttää hengityselimiä. R51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (S-lausekkeet) sivu 4 / 9

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet: PROPYYLIBENTSEENI (S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.) S24: Varottava kemikaalin joutumista iholle. S37: Käytettävä sopivia suojakäsineitä. S61: Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. S62: Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Lauseke S2 esitetään aineluettelossa suluissa ja se voidaan jättää etiketistä pois silloin, kun ainetta tai valmistetta myydään yksinomaan teolliseen käyttöön. Huomautukset Huomautus C: Jotkin orgaaniset aineet saatetaan markkinoille tietyssä isomeerimuodossa tai useiden isomeerien seoksena. Tällöin toimittajan on merkittävä varoitusetikettiin, onko aine tietty isomeeri vai isomeerien seos. Kuljetusluokitus ja -merkinnät Kuljetusluokitus ja -merkinnät määräytyvät kansainvälisten ja kansallisten kuljetusmääräysten mukaan. YK-numero: 2364 (n-PROPYYLIBENTSEENI) Kuljetusluokka: maantiekuljetus 3 merikuljetus 3 Pakkausryhmä: Varoituslipuke: Vaaran tunnusnumero: III 3 (palava neste) 30 (Palava neste (leimahduspiste 23 - 61 °C)) 1.6 Raja-arvoja Suomessa propyylibentseenille ei ole annettu HTP-arvoa (työpaikan ilman haitalliseksi tunnettu pitoisuus). TEEL-arvot (Temporary Emergency Exposure Limit, USA) TEEL-0 TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3 6 ppm /15 min 15 ppm /15 min 125 ppm /15 min 500 ppm /15 min (pitoisuus on >50 % -

OVA-ohje: KEVYT POLTTOÖLJY - Työterveyslaitos
OVA-ohje: 1-BUTANOLI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FORMALDEHYDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KSYLEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: PENTAANI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RASKAS POLTTOÖLJY - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETYYLIHEKSYYLIAKRYLAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: AKRYYLIAMIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KLOORI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: STYREENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RIKKIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: HIILIMONOKSIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FTAALIHAPPOANHYDRIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETIKKAHAPPOANHYDRIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: TOLUEENIDI-ISOSYANAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KLOORIVETY JA SUOLAHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: METAANISULFONIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RIKKIDIOKSIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FOSFORIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: VINYYLIASETAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: EPIKLOORIHYDRIINI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: BUTYYLIAKRYLAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FENOLI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ASETONITRIILI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: METAANI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: GLUTARALDEHYDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ASETYLEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KALIUMHYDROKSIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: EDTA - Työterveyslaitos