Views
3 years ago

OVA-ohje: PROPYYLIBENTSEENI - Työterveyslaitos

OVA-ohje: PROPYYLIBENTSEENI - Työterveyslaitos

Onnettomuuden vaaraa

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet: PROPYYLIBENTSEENI 4.4 Lääkärin antama hoito Hoito on oireenmukaista. 4.5 Jätteiden käsittely Propyylibentseeniä sisältävä jäte luokitellaan pitoisuudesta riippuen joko ongelmajätteeksi tai jätteeksi. 5 Käsittely ja varastointi Pyri suljettuun prosessiin tai käytä tehokasta kohdepoistoa. Estä höyryn pääsy työpaikan ilmaan ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä suojakäsineitä, suojalaseja, suojavaatetusta ja tarvittaessa hengityksensuojainta (suodatin A). Erittäin hyvä materiaali henkilönsuojaimiin on esimerkiksi fluorikumi (Viton ® ). Työskentelytilan läheisyydessä tulee olla hätäsuihku ja silmienhuuhtelupaikka. Käsittele ja varastoi propyylibentseeni erillään syttymis- ja lämmönlähteistä sekä vahvoista hapettimista. Tupakointi on kielletty. Tulitöihin tarvitaan työlupa. Estä staattisen sähkön muodostuminen maadoituksin. Sähkölaitteiden ja valaistuksen tulee olla räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä. Varastoi propyylibentseeni kuivassa, viileässä, hyvin ilmastoidussa, auringonvalolta suojatussa ja paloturvallisessa tilassa, tiiviisti suljetuissa säiliöissä. Suuret propyylibentseenimäärät tulee mieluiten varastoida ulkona. Tarkkaile mahdollisia vuotoja. Propyylibentseenin käsittelyä ja varastointia koskee asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999 muutoksineen) sekä valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003) (ATEXsäädökset). Tilaluokituksesta on annettu ohjeita standardissa SFS-EN 60 079-10 sekä käsikirjassa SFS 59. 6 Kuljetusmääräyksiä Aineen pakkaus sekä kollien ja säiliöiden merkinnät on tehtävä kuljetusmääräyksissä annettujen yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. Jokaiseen kolliin on merkittävä aineen YK-numero ja sen eteen kirjaimet "UN" (propyylibentseeni: UN 2364). Kolli on varustettava myös kyseisen aineen varoituslipukkeella (propyylibentseeni: varoituslipuke 3). 7 Kirjallisuus AQUIRE (Aquatic Information Retrieval). U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 2008. Brandes E, Möller W. Safety Characteristic Data, Volume 1: Flammable Liquids and Gases. 2nd ed. Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, 2008. EFDB (Environmental Fate Data Base). Syracuse Research Corporation (SRC), Syracuse (NY), 2009. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus). Fire Protection Guide to Hazardous Materials, 13. painos, NFPA International, 2002. GESTIS (Gefahrstoffinformationssystem der gewerblichen Berufsgenossenschaften). Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA), Deutschland; 2009. Hazardous Substances Data Bank (HSDB). National Library of Medicine, 2009. sivu 8 / 9

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet: PROPYYLIBENTSEENI International Maritime Organization (IMO). International maritime dangerous goods code, Amdt. 33-06, London: IMO, 2006. Kemikaalien ympäristötietorekisteri/Data bank of environmental properties of chemicals. Suomen ympäristökeskus, Helsinki, 2009. Protective Action Criteria (PAC) with AEGLs, ERPGs, & TEELs: Rev. 26 for Chemicals of Concern (09/2010). Subcommittee on Consequence Assessment and Protective Actions (SCAPA), 2010. The Merck Index, 13. painos, Merck & Co., Inc., 2001. The N-CLASS Database on Environmental Hazard Classification. Version Web 6.2 Brussels: European Commission, European Chemicals Bureau & Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2009. Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä. Lakikokoelma. Edita Publishing Oy, Helsinki, 2009. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle Päivitetty 13.01.2011. Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta. © Työterveyslaitos sivu 9 / 9

OVA-ohje: KEVYT POLTTOÖLJY - Työterveyslaitos
OVA-ohje: 1-BUTANOLI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FORMALDEHYDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KSYLEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: PENTAANI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RASKAS POLTTOÖLJY - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETYYLIHEKSYYLIAKRYLAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: AKRYYLIAMIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KLOORI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: STYREENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RIKKIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: HIILIMONOKSIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FTAALIHAPPOANHYDRIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETIKKAHAPPOANHYDRIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: TOLUEENIDI-ISOSYANAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KLOORIVETY JA SUOLAHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: METAANISULFONIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RIKKIDIOKSIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FOSFORIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: VINYYLIASETAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: EPIKLOORIHYDRIINI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: BUTYYLIAKRYLAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FENOLI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ASETONITRIILI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: METAANI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: GLUTARALDEHYDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ASETYLEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KALIUMHYDROKSIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: EDTA - Työterveyslaitos