Views
4 years ago

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

ahoituslähteiden

ahoituslähteiden rahallinen yhteismerkitys vapaaehtoistoimintanne kannalta on?” Tulokset on tiivistetty seuraaviin kahteen taulukkoon. Taulukko 22. Muiden rahoituslähteiden rahallinen yhteismerkitys vapaaehtoistoiminnalle. Kuinka suuri muiden Vastauksia % rahoituslähteiden rahallinen yhteismerkitys vapaaehtoistoimintanne kannalta on? Erittäin suuri 219 29,7 Melko suuri 168 22,8 Melko pieni 138 18,7 Erittäin pieni 171 23,2 En osaa sanoa 41 5,6 Yhteensä 737 100 Vastaus puuttuu 252 Vastaus-% 74,5 N = 989 (1 139) Tuloksista ilmenee, että vastanneista yli puolelle RAY:n tuen ohella muiden rahoituslähteiden yhteismerkitys oli erittäin tai melko suuri. Tämä kertoo siitä, että useissa järjestöissä on onnistuttu hyvin myös muussa varainhankinnassa ja että tätä muuta rahaa on toisaalta kohdennettu juuri vapaaehtoistoimintaan. Rahallisen merkityksen lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan muiden rahoituslähteiden yhteismerkitystä muutoin kuin rahallisessa mielessä vapaaehtoistoiminnan kannalta. Tulokset on kuvattu taulukossa 23. Taulukko 23. Muiden rahoituslähteiden yhteismerkitys muutoin kuin rahallisessa mielessä. Kuinka suureksi arvioitte muiden Vastauksia % rahoituslähteiden yhteismerkityksen vapaaehtoistoimintanne kannalta muutoin kuin rahallisessa mielessä? Erittäin suuri 196 26,7 Melko suuri 222 30,3 Melko pieni 126 17,2 Erittäin pieni 109 14,9 En osaa sanoa 80 10,9 Yhteensä 733 100 Vastaus puuttuu 256 Vastaus-% 74,1 N = 989 (1 139) 40

Muiden rahoituslähteiden koettiin olevan merkityksellisiä muutoinkin kuin rahallisessa mielessä – vieläpä enemmän merkityksellisiä, mielenkiintoista kyllä, juuri muussa kuin rahallisessa mielessä. Toisaalta huomionarvoista on sekin, että muiden rahoituslähteiden rahallista merkitystä järjestöjensä vapaaehtoistoiminnan kannalta erittäin pienenä piti peräti joka neljäs (23,2 %). Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu muiden rahoituslähteiden merkitystä suhteessa järjestön tyyppiin. Taulukko 24. Muiden rahoituslähteiden merkitys eri järjestötyypeille. Kuinka suuri muiden rahoituslähteiden rahallinen yhteismerkitys vapaaehtoistoimintanne kannalta on? Mikä seuraavista vastaa lähinnä järjestöänne? Valtakunnallinen keskusjärjestö Muu valtakunnallinen järjestö Paikallinen/ alueellinen järjestö Erittäin suuri 26,4 % 21,0 % 23,5 % Melko suuri 24,2 % 21,0 % 23,0 % Melko pieni 16,5 % 20,0 % 18,7 % Erittäin pieni 28,6 % 34,3 % 20,2 % En osaa sanoa 4,4 % 3,8 % 6,1 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % Muiden rahoituslähteiden merkityksellä suhteessa erityyppisiin järjestöihin ei ole kovin suuria eroja. Muiden rahoituslähteiden merkitys on keskinäisessä vertailussa useammin erittäin pieni muissa valtakunnallisissa järjestöissä. Samoin vertaillen valtakunnallisissa keskusjärjestöissä rahallinen merkitys on suhteessa useimmiten erittäin suuri. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan, mitkä olivat keskeisiä kustannuseriä vapaaehtoistoiminnan järjestämisen ja kehittämisen kokonaiskustannuksista. Vastaajat ilmoittivat summat keskeisten kustannuserien kohdalle. Taulukossa 25 on kuvattu tiivistetysti, mitkä kustannuserät nousivat usein esille sekä niiden rahamäärien yhteissumma. Useimmiten keskeisistä vapaaehtoistoiminnan kuluista mainittiin tilakulut ja muut toiminnan edellyttämät tarvikkeet. Vapaaehtoisten kulukorvaukset, henkilöstökulut, vapaaehtoisten opastaminen ja kouluttaminen sekä vapaaehtoisten virkistystoiminta mainittiin myös hyvin usein. Harvimmin mainittiin keskeisenä kulueränä vapaaehtoisten rekrytointi. 41

Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Suhtautuminen muutokseen Muutokset - Kansalaisareena
Tuomareiden toiminta otteluissa
Lapin KOTTI -projekti ja sen toiminta
VVY toiminta 2005
Toiminta- ja taloussuunnitelma - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 - Etelä-Suomen Liikunta ja ...
Toiminta - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
META BLUE Bluetooth toiminen HandsFree järjestelmän esite
VVY toiminta 2007
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
ohjelma pdf-tiedostona - Kansalaisareena
Tuexi -tukihenkilötoiminta vanhemman kokemana - Kansalaisareena
Vertaistoiminta KANNATTAA - Kansalaisareena