Käyttöohje Niittokone 530 - Savenmaa

kauppa.savenmaa.fi

Käyttöohje Niittokone 530 - Savenmaa

Käyttöohje Niittokone 530

SISÄLLYSLUETTELO

SUORITUSKYKY JA TEKNISET TIEDOT

KOKOAMINEN JA KULJETUS

TURVAMÄÄRÄYKSET

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN

KÄYTTÖ JA SÄÄTÖ

HUOLTO

TURVATARKASTUKSET

TAKUU

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Kiitos, että valitsit SOLO laatutuotteen. Tuotteemme ovat suunnittelijoidemme ja valmistustyöntekijöidemme

monivuotisen ammatillisen kokemuksen sekä valmistuksessa käyttämiemme

ensiluokkaisten komponenttien tulos.

Lue ennen niittokoneen käyttöönottoa tämä käyttöohje huolellisesti läpi, ja noudata erityisen

tarkasti annettuja turvaohjeita. Huomioi erityisesti kuvakkeella korostetut ohjeet.

Tuotteen epäasiallinen tai huolimaton käyttö saattaa vaarantaa oman terveytesi lisäksi myös

sivullisten terveyden! Jotta saisit uuden niittokoneesi jatkuvasti toimimaan parhaalla mahdollisella

tavalla ja teholla, noudata tarkasti myös huolto-ohjeita.

Lue tarkasti tämä käyttöohje ennen kuin aloitat niittokoneen käytön.

Turvamääräyksiä on ehdottomasti noudatettava!

Julkaisu / versio: 07 / 2001


530

TÄRKEIMMÄT OSAKOKONAISUUDET

1 - Kytkinvipu

2 - Käsikaasu

3 - Niittoterän käyttövipu

4 - Aisa

5 - Käynnistin

6 - Ruohonohjain

7 - Niittoterä

8 - Polttoainesäiliön korkki

9 - Rikastimen painonappi

10 - Aisan korkeudensäätö

11 - Öljyn täyttökorkki

Kuva 1.

TEKNISET TIEDOT

Malli:

SOLO 530 H

Paino:

48 kg

Moottorityyppi: 4-tahtinen bensiinimoottori

Moottorimalli: Honda GCV 135

Sylinteritilavuus: 135 cm 3

Teho käyttöakselilla: 4,5 hv / 3,4 kW (3600 r/min)

Kuva 2.

- Polttoaine: Bensiini 95 E

- Käynnistin vetonarunpalauttajalla

- Moottorin sammuttava turvalaite aisassa

- Ilmanpuhdistin

- Polttoaineenkulutus: 0,8 kg/h (3600 r/min)

- Moottorin vaihteistoöljy: SAE 80W/90

- Moottorin öljytilavuus: 0,6 l

- Manuaalinen kulun- ja niittoteränkäyttö

- Tärinävaimennettu aisa

- Kumipyörät: 360 x 85 (3.50-6)

- Niittoterän leveys (EMS): 81 cm

- Erilliset kulun- ja niittoteränkäytön kytkimet ja hihnankiristimet

Laitteen tunnistustiedot (sarjanumero, moottori, paino, teho) ovat

merkittynä kuvan 2 kohta A mukaisesti tyyppikilpeen.

2


530

Kuva 3.

KOKOAMINEN JA KULJETUS

Leveys: 100 cm Pituus: 47 cm Korkeus: 63 cm

Ota niittokone pois kuljetuspakkauksestaan.

Kiinnitä aisa pulteillaan (2 kpl) niittokoneen kiinnikkeisiin, huomioi

vaijereiden oikea reititys (ks. kuva 1 osa 10).

Irrota lukitusjousi (kuva 4 osa A) pultista (kuva 4 osa B) ja aseta

terä kiinnikkeelleen. Aseta pultti runkoon (osa C) ja kiinnitä lukitusjousi

(osa A) reiän suuntaisesti. Aseta muoviholkki (D) pitimeensä

ruohonohjaimessa (E) ja molemmat reikäänsä teränkäyttöpultissa

(F). Kiinnitä lopuksi ruohonohjain (E) pulteilla (G) kierrereikiinsä terärungossa.

Kuljetusta varten niittokoneen polttoainesäiliö on tyhjennettävä ja

terä suojattava muovisuojuksellaan. Lue oheinen tiedotuslehtinen, jos

niittokone on varustettu ESM-terällä.

Kuva 4.

HUOMIO: NIITTOKONE TOIMITETAAN TEHTAALTA ILMAN POLTTOAINETTA JA ÖLJYÄ.

TURVAMÄÄRÄYKSET

- Älä lisää polttoainetta moottorin käydessä tai suljetussa tilassa. Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen

lisäämistä. Tupakointi ja avotuli ovat polttoainesäiliötä täytettäessä täyttöpaikan läheisyydessä kielletyt!

- Ole erityisen varovainen työskennellessäsi pensaiden läheisyydessä ja rinteissä (käytä kaltevaa pintaa niittäessäsi

liukastumisen estävällä pohjalla varustettuja kenkiä).

- Noudata teräasetelman huolto-ohjeen määräyksiä terää vaihtaessasi.

- Jos niittokone saa törmäyksessä esteeseen iskun, on koneen käyttöohjeen mukainen kunto ja toiminta tarkastettava

ennen töiden jatkamista.

- Pidä kädet ja jalat etäällä toiminnassa olevasta terästä.

- Käydessään moottori muodostaa myrkyllisiä (mm. hiilimonoksidia sisältäviä) pakokaasuja, jotka voivat osittain olla

näkymättömiä ja hajuttomia. Vältä pakokaasujen hengittämistä. Älä käytä niittokonetta suljetussa tilassa!

- Niittokoneen käyttäminen on sallittua vasta, kun kaikki sen osat, varsinkin turvalaitteet, ovat asennettuna paikallaan

ja kiinnitykset on kiristetty.

3


530

- Suoritettaessa puhdistus-, huolto- tai korjaustöitä moottori on aina ensin sammutettava.

TÄRKEÄ HUOMIO: Niittokoneen käyttö kaltevuudeltaan jyrkemmällä kuin 30 % rinteellä on kielletty.

- Emme vastaa käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä johtuvista vahingoista.

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN

Moottoria käynnistettäessä on huomioitava:

- Polttoainesäiliö on täytetty.

- Moottoriöljy: Moottoriöljyn pinnan on oltava mittatikkuun merkittyjen vähimmäis- ja enimmäiskorkeuden viivojen

välillä; tarkasta säännöllisesti ja lisää öljyä tarvittaessa. HUOMIO: NIITTOKONE TOIMITETAAN TEHTAALTA ILMAN

ÖLJYÄ.

- NOUDATA MOOTTORINVALMISTAJAN AO. MOOTTORITYYPIN KÄYTTÖOHJEENSA LUVUSSA ”ENNEN MOOT-

TORIN KÄYNNISTÄMISTÄ” ANTAMIA MÄÄRÄYKSIÄ.

- Tarkasta voimansiirron öljyt säännöllisesti.

- Tarkasta turva- ja käyttölaitteiden (-vipujen) toimivuus.

- Moottorin saa käynnistää ainoastaan ulkona.

- Aseta käsikaasuvipu (ks. kuva 5) käynnistysasentoon ”Start” ja tartu käynnistyskahvaan

(ks. kuva 6). Kiristä vetonarua kunnes tunnet moottorin vastuksen, joka jälkeen suorita

määrätietoinen käynnistysveto. Toista käynnistysvetoja, kunnes moottori käynnistyy. Älä

päästä vetonarua vapaasti tempautumaan palautusjousensa vetämänä koteloonsa, vaan

vaimenna palautumista välttääksesi käynnistimen vaurioituminen.

- Noudata moottorin käynnistyksessä moottorinvalmistajan ao. moottorityypin käyttöohjeensa

luvussa ”Moottorin käynnistäminen” antamia määräyksiä.

- Kun moottori on käynnistynyt, säädä käyntinopeus käsikaasuvivulla sopivaksi (ks. kuva

5).

- Niittokoneen kytkinvipu B (ks. kuva 7) on pidettävä pohjaan vedettynä niittotyön aikana.

Jos vipu vapautetaan, niittokone pysähtyy.

Kuva 5.

- Niittokoneen terän käyttövipu C (ks. kuva 6) on pidettävä pohjaan vedettynä niittotyön aikana. Jos vipu vapautetaan,

niittoterä pysähtyy.

- Kun niittokonetta siirretään käsin (moottorikäytön irrotus), on vaihdevipu B vedettävä vapaalle vedettyäsi kytkinvipu

D pohjaan.

- Aseta moottoria sammutettaessa käsikaasuvipu (ks. kuva 5) sammutusasentoon ”Stop”.

MOOTTORIN TURVASAMMUTUSVIPU

Turvavivun (sammutusvipu / pitokytkin, kuva 7) tarkoituksena on sammuttaa moottori, kun ote aisasta irtoaa. Tarkasta

turvalaitteiden ja vivuston toimivuus ja säätö määrävälein.

Kuva 6.

Kuva 7.

4


530

KÄYTTÖ JA SÄÄTÖ

Ennen niittotyön aloittamista teräasetelma on öljyttävä. Käynnistä sen jälkeen moottori noudattaen moottorinvalmistajan

ao. moottorityypin antamia käynnistysohjeita.

- Säädä moottori niittotyön ajaksi ja niitto- ja kulkukytkintä käyttäessäsi käyntinopeusalueensa puoliväliin.

- Niittämisen aluksi säädä käsikaasuvipu auki 3/4-osan verran käyttöalueestaan tai täysin auki-asentoon ”MAX”, jotta

liikkeellelähtöä ja leikkuutyön aloittamista varten käytössä olisi kylliksi voimaa.

- Pidä niittotyössä muuriin, polun reunakivetykseen tms. riittävä välimatka, jottei terä vahingossa osuisi mahdollisesti

vaurion aiheuttavaan esteeseen.

- Jos käyttöhihna alkaa luistaa, löysää ao. vivun säätöruuvia ja säädä n. 5 mm välys kytkinvaijeriin.

- Voit säätää aisan korkeutta aisankiinnityksen siipimuttereista 2 eri korkeusasentoon (ks. kuva 1 osa 10).

- Noudata moottorin säädöissä moottorinvalmistajan ao. moottorityypin käyttöohjeensa luvussa ”Moottorin säädöt”

antamia säätöohjeita.

Kuva 8. Kuva 9.

HUOLTO

- Ohjeet moottoriöljyn vaihtamiseen ja muut moottorin huolto-ohjeet (sytytystulppa, ilmanpuhdistin, säädöt) löydät

oheisesta moottorin käsikirjasta.

- Ohje: Ota ensin takakansi auki, jotta saisit öljynpoistotulpan ruuvattua irti (ks. kuva 8, D). Valuta öljy sopivaan

keräysastiaan, kierrä tulppa takaisin paikalleen ja lisää ohjeen mukainen määrä uutta öljyä moottoriin.

- Tarkasta säännöllisesti vaihteiston öljymäärä öljykorkin mittatikusta; lisää tarvittaessa.

- Öljy on vaihdettava 200 käyttötunnin välein. Valuta vanha öljy ulos avaamalla öljytulppa.

- Valuta öljy sopivaan keräysastiaan; odota kunnes tippuminen lakkaa ja kierrä öljytulppa takaisin paikalleen. Lisää

suositeltua öljyä mittatikun ylärajaan.

- Kun niitto ei säädöistä huolimatta enää suju, on terä teroitettava tai vaihdettava.

- Suosittelemme varsinkin takuuaikana mekaanisten huoltotöiden antamista valtuutetun huoltoliikkeemme suoritettavaksi.

- Voit kuljetuksen helpottamiseksi irrottaa aisan kiinnittimistään (ks. kuva 1 osa 10). Suosittelemme myös terän

irrottamista kuljetuksen ajaksi. Irrota teräasetelman erikoissokka (ks. kuva 9 osa E); käytä suojakäsineitä ja aseta

ensin teränsuojus paikalleen.

- Tarkasta pulttien ja kiinnitysten kireys säännöllisesti; varmista erityisesti teräosien kiinnitys pitimiinsä.

HUOMIO

Suosittelemme moottorin sammuttamista aina, kun niittokonetta ei heti käytetä.

5


530

TAKUUEHDOT

Niittokoneella oheislaitteineen on vuoden takuu; takuu ei kuitenkaan koske sähkö- ja kumiosia. Valmistaja sitoutuu

vaihtamaan vialliset osat kustannuksitta. Takuukorvausvaatimukset on esitettävä ao. laitteen valtuutetulle SOLO-edustajalle.

Alihankkijoiden valmistamia laiteosia, erityisesti moottoria, koskevat ao. valmistajien takuuehdot ja näitä koskevat takuukorvausvaatimukset

tulee osoittaa kyseisten valmistajien edustajille.

Mahdollisten ongelmatapausten ja toimenpidetarpeiden suhteen pyydämme kääntymään laitteenne Teille myyneen liikkeen

puoleen.

SERTIFIOINTI

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja SOLO Kleinmotoren GmbH vakuuttaa, että tuote*) täyttää direktiivien 98/37/EG ja 89/336/EWG

(huomioiden 92/31/EWG muutokset) vaatimukset.

*) Tuotekuvaus: Niittokone

Tuotesarja/-malli: SOLO 530

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksemme ei ole voimassa, jos tuotettamme muutetaan ilman lupaamme.

Mitattu äänenpaine käyttäjän korvan tasolla:

79,1 dB(A)

Aisan keskikohdan tärinäarvo 1,6 m korkeudella EN 28662 painotuksella: 12,9 m/s 2

Sindelfi ngen 1. 1. 2000

SOLO Kleinmotoren GmbH

Stuttgarter Strasse 41

D-71069 Sindelfi ngen

Hans Emmerich

Toimitusjohtaja

SOLO Kleinmotoren GmbH

Postfach 60 01 52 - D-71050 SINDELFINGEN

TEL. 0 70 31 / 3 01-0 TELEFAX 0 70 31 / 301 - 130

Valtuutetun jälleenmyyjän leima

6


530

Leikkuuteränsäätökisko

Pienosapakkauksen sisältö

Kiinnikkeet

Kärkikappale

Ruuvi

Työkalut (Honda)

Aluslevy

Holkki

Työkalut (B&S /

Tecumseh)

Aisankiinnikkeet

Moottorin käsikirja

Terän lukitusjousi

Pyörien lukitustapit

1. Tärkeää:

Asenna holkki kärkikappaleeseen ja liitä osat

terään.

2. Liitä kärkikappale ja terätanko käyttöpulttiin. Varmista,

että käyttöpultti on holkin reiässä.

Huomio:

Osien väärä tai huolimaton kokoaminen voi vakavasti vaurioittaa niittokonetta; takuu ei korvaa em. syystä syntynyttä

vahinkoa.

7

More magazines by this user
Similar magazines