28.12.2014 Views

1zFzxHY

1zFzxHY

1zFzxHY

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Suomen

Salibandyliitto ry

Talousarvio 2015

www.salibandy.net


Merkittävät muutokset budjetissa

2015

• Naisten MM 2015

– Tuottoja noin 460 tuhatta €

– Avustuksia noin 460 tuhatta €

– Kuluja noin 975 tuhatta €

– Nettotulos noin -55 tuhatta €

• Keskitetty erotuomaripalkkioiden

maksujärjestelmä

– Tuottoja noin 660 tuhatta €

– Kuluja noin 660 tuhatta €

www.salibandy.net 2


8 000 000

Salibandyliiton budjetti vuosittain 2004-2015

7 500 000

7 000 000

Liikevaihto 7,7 Milj. €

Muutos +28 %

6 500 000

6 000 000

5 500 000

5 000 000

4 500 000

4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

www.salibandy.net 3


SSBL:n tulorahoituksen jakauma 2015

Toiminta-avustus

13%

Erityisavustukset

2% Erityismäärärahat

4%

Muut tuotot

0%

Osanottomaksut

34%

Yhteistyösopimukset

6%

Muut tuotot

15%

Lisenssimaksutotot

20%

Jäsenmaksutuotot

3%

Pääsylipputulot

4%

www.salibandy.net 4


SSBL:n kulujakauma 2015

Ulkopuoliset palvelut

10%

Matkakulut

22%

Materiaalikulut

2%

Muut varsinaisentoim. kulut

7%

Varainhankinnan kulut

3%

Palkat

19%

Vuokrakulut

17%

Henkilösivukulut

4%

Palkkiot

14%

www.salibandy.net 5


SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TALOUSARVIO 2015

VARSINAINEN TOIMINTA Budjetti 2015 Budjetti 2014 Tilinpäätös

2013

OSANOTTOMAKSUT YHTEENSÄ 2 607 080 2 395 315 2 348 089

PÄÄSYMAKSUT

Pääsymaksu/pääsylipputulot 300 000 0 35 949

MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 1 190 950 519 750 564 382

TUOTOT YHTEENSÄ 4 098 030 2 915 065 2 948 420

PALKAT JA PALKKIOT -2 520 123 -1 908 458 -1 734 616

HENKILÖSIVUKULUT -319 557 -301 315 -289 939

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -2 839 680 -2 209 773 -2 024 555

POISTOT YHTEENSÄ -25 633 -6 700 -3 506

VUOKRAT YHTEENSÄ -1 330 130 -1 116 961 -1 132 422

ULKOPUOLISET PALVELUT YHTEENSÄ -798 544 -559 245 -658 078

MATKAKULUT YHTEENSÄ -1 722 344 -1 465 646 -1 395 994

MATERIAALIKULUT YHTEENSÄ -155 946 -96 896 -112 649

MUUT VARSIN. TOIMINNAN KULUT -558 477 -402 021 -417 996

KULUT YLEISTOIMINTA -7 430 754 -5 857 242 -5 745 200

VARSIN. TOIMINNAN TUOTTO-

/KULUJÄÄMÄ -3 332 724 -2 942 177 -2 796 780

www.salibandy.net 6


Budjetti 2015 Budjetti 2014 Tilinpäätös

2013

VARAINHANKINTA

TUOTOT YHTEENSÄ 2 453 382 2 039 032 1 891 361

KULUT

KULUT YHTEENSÄ -425 039 -91 000 0

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 2 028 343 1 948 032 1 891 361

TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ -1 304 382 -994 146 -905 419

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

TUOTOT

KULUT

Osinkotuotot 1 000 1 000 870

Korkotuotot 3 000 5 000 2 508

Vuokratutot 0 0 0

Korkokulut -1 000 -1 000 -1 240

Muut rahoituskulut 0 0 0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 3 000 5 000 2 138

OMATOIMINEN TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ -1 301 382 -989 146 -903 281

SATUNNAISET ERÄT

Satunnaiset tuotot 0 0 0

YLEISAVUSTUKSET

Valtion toiminta-avustus 1 000 000 950 000 869 000

Valtion erityisavustukset 320 000 70 000 60 000

Muut yleisavustukset 50 000 40 000 27 000

Yleisavustukset yhteensä 1 370 000 1 060 000 956 000

KOKONAISTUOTTO- /KULUJÄÄMÄ 68 618 70 854 52 719

TILIKAUDEN TULOS 68 618 70 854 52 719

www.salibandy.net 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!