Kota- hanke - Kokkola

kokkola.fi

Kota- hanke - Kokkola

Kota- hanke

Kohdennetun tuen antaminen

1


Joustava yksilöllisen llisen oppimisen

pienryhmä

Toiminnan tavoitteena on:

►Lähikouluperiaatteen

turvaaminen/säilytt

ilyttäminen ja soveltaminen

Torkinmäen koululle

►Huomioida oppilaiden yksilölliset

lliset

lähtökohdat ja tarjota opetusta, jossa

oppimiselle annetaan riittävästi aikaa

2


► Tarjota osa-aikaista aikaista erityisopetusta, joka

saavuttaisi kaikki koulun ikäluokat

► Tarjota tehostettua tukea ennaltaehkäisev

isevästi sti

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

► Lisätä opettajien moniammatillista yhteistyötä

► Suunnitella toimintaa niin tavoitteellisesti ja

tarkoituksenmukaisesti, että avustajatarve

vähenee

► Vähentää

vanhempien epätietoisuutta lapsen

koulupolusta

3


►Lahjakkaiden oppilaiden tukeminen

►Kohdistaa tukea äidinkielen, matematiikan

sekä vieraan kielen opiskeluun

►Lisätä samanaikaisopetusta

4


Työnjako erityisopettajien kesken

► Erityisopettaja 1:

• puheopetus

• oppilaiden testaaminen, + eskarit

• sanelut, Allu- testit

• HOJKS+HOPS –palaverit

• yksilöerityisopetus

• hahmotus- ja muistiongelmat

• suomi 2. kielenä opetus

• oppilashuoltoryhmät

• Kaustarin erityisopetus

• lahjakkaiden opetus (matematiikka)

5


► Erityisopettaja 2:

• joustavien pienryhmien toiminnan suunnittelu

(1.-6.

-luokat)

• samanaikaisopetus

• säännöllinen yhteydenpito ja suunnittelu

luokanopettajien kanssa

• Hakalahden erityisopetus (Torkinmäen 6. luokat)

• palaverit oppilaista tarvittaessa

6


Kota- toiminnan vaikutukset luokissa

(kyselyn tuloksia)

► Luokan on voinut jakaa pienryhmiin ja

joustoryhmiin

► Eriyttäminen on ollut tehokkaampaa

► Tuki on saatu niille oppilaille, jotka sitä todella

tarvitsevat

► Tuen saanti on ollut runsaampaa

► Tuki on ollut laadukasta ja yksilöllist

llistä

► Erityisen tuen piirissä on enemmän n oppilaita kuin

aiemmin

7


►Toiminnan avulla luokanopettaja on voinut

luokassa keskittyä ns. keskitason oppilaisiin

►Oppilaan on voinut lähettl

hettää

kota- luokkaan,

jos opiskelu luokassa ei onnistu

►Opettaja on saanut pedagogista tukea ja

voinut jakaa kasvatusvastuuta

►Tukiopetuksen tarve on vähentynytv

8


Ovatko oppilaat saaneet riittävästi

erityisopetusta

► Mikä on riittävää

ää

► Lisätuki ei olisi koskaan pahitteeksi

► Ovat saaneet enemmän n kuin ennen ja

useammassa aineessa (esim. ma ja ylli)

► Luokkani oppilailla on paljon oppimisvaikeuksia,

joten tukea ei ole ollut siinä määrin riittävästi

► Erityisopetusta on tullut ekaluokkalaisille erityisesti

kodan kautta

► Erityinen tuki on ollut riittävää

ää ja säännöllistä

9


Onko tuki ollut riittävän n varhaista

►” No ei varmasti” eli tukea olisi tarvinnut jo

paljon aiemmin

►Uuden asian ennalta opettaminen on ollut

hyvä asia eli tuki on ollut varhaista

►Oppilaat ovat saaneet tukea heti, kun tarve

on ilmennyt (ekaluokilla)

►Eskariyhteistyö on tuonut varhaisen

puuttumisen mahdollisuuden

10


Mitä kokemuksia sinulla on

samanaikaisopetuksesta

►Samanaikaisopetusta ei ole ollut

►Ei ole kokemusta, mutta kehittämisen

arvoinen ajatus

►Samanaikaisopetus on hyvä asia

rinnakkaisluokan opettajan kanssa

asia ja olen tehnyt sitä

►Erittäin in hyvä juttu, etenkin ison luokan

kanssa

11


►Samanaikaisopetus vaatii enemmän

etukäteissuunnittelua

teissuunnittelua

►Samanaikaisopetus tulee varmasti

yleistymää

ään n tulevaisuudessa

12


Onko kouluavustajatoiminta

vastannut odotuksiasi

►Luokallani ei ole ollut tänä t lukuvuonna

avustajaa

►Avustajan käyttk

yttö on ollut tänä t vuonna

vähäistä

►Toimintaa pitäisi isi voida suunnitella etukäteen

teen

►On vastannut

13


Millainen on hyvä avustaja

►Oma-aloitteinen, aloitteinen, aktiivinen

►Kiinnittää

huomiota autettavan oppilaan

tekemisiin

►Liikkuu luokassa ja toimii koko ajan apuna

►Uskaltaa puuttua luokan tilanteisiin

►Omaa

” pelisilmää”

►Ottaa selvää

asioista ja kysyy opettajalta,

jos ei tiedä mitä kannattaisi tehdä

14


Miten avustajan toimintaa voisi

kehittää

ää

►Sopimalla pelisää

äännöt

►Kertomalla, mitä avustajalta odottaa

►Avustajan tulisi voida olla samassa luokassa

usein, jotta oppii tuntemaan luokan ja

opettajan tavat

►Enemmän n tunteja koulun puolelle, ei ip:n

puolelle

15


Kota- toimintaa vai lisää

avustajia

Kota- toimintaa tulisi jatkaa, jotta toimintaa

voisi vielä kehittää

►Oppilas hyötyy Kota- toiminnasta paljon

enemmän

►Erityisopettaja on ammattilainen

►Kumpikin on tärket

rkeää

►Avustaja on luokassa enemmänkin

nkin

rauhoittelija

16


Kota- toiminnalle ruusut ja risut

►RUUSUT: toiminta korvaa monta avustajaa

►Hyvä tuki oman opetuksen ohessa

►Yhteistyö on toimivaa

►Erityisopetuksen tunnit on nyt sijoitettu

paremmin

►Oppilaat menevät t mielellää

ään

erityisopetukseen

► Erityisopettajalla on ollut aikaa kuunnella ja antaa neuvoja

luokanopettajalle

17


►RISUT:

►Tulisi olla pitkän n tähtt

htäimen suunnitelmat

kunkin oppilaan osalta (mikäli mahdollista)

►Liian vähän v n tunteja alkuopetuksessa

►Tuntien aiheet pitäisi isi suunnitella aiemmin

(erityisopettajan ja luokanopettajan yhteissuunnittelulle

tarvittaisiin lisää

aikaa)

18Kiitos!

19

More magazines by this user
Similar magazines