Ohjausyksiköt Käyttöohje • 08/2009 - Siemens

siemens.fi

Ohjausyksiköt Käyttöohje • 08/2009 - Siemens

Ohjausyksiköt

Käyttöohje • 08/2009


Johdanto 1

Kuvaus 2

SINAMICS

SINAMICS G120

CU240S- ja CU240E-ohjausyksiköt,

FW 3.2

Käyttöohje

Kytkentä 3

Käyttöönotto 4

Toiminnot 5

Huolto ja ylläpito 6

Viestit ja häiriökoodit 7

Tekniset tiedot 8

Painos 08/2009, FW 3.2

08/2009


Turvaohjeet

Sinun turvallisuutesi vuoksi ja esinevahinkojen välttämiseksi, tutustu huolellisesti tämän oppaan sisältämiin turvaohjeisiin. Henkilökohtaista turvallisuutta on korostettu tässä oppaassa varoituskolmioilla. Ainoastaan esinevahinkoja koskevat varoitukset eivät merkitty varoituskolmioilla. Alla olevat varoitukset ja huomiot on luokiteltu vaarallisuuden mukaan seuraavasti.

ONNETTOMUUSVAARA Tarkoittaa tämän oppaan tai tuotteeseen liitettyjen varoitustekstien merkityksessä sitä, että seurauksena on kuolema, vakavia ruumiinvammoja tai huomattavia esinevahinkoja, jos asiaankuuluvia varotoimenpiteitä ei noudateta.

VAROITUS

tämän oppaan tai tuotteeseen liitettyjen varoitustekstien merkityksessä sitä, että seurauksena voi olla kuolema, vakavia ruumiinvammoja tai huomattavia esinevahinkoja, jos asiaankuuluvia varotoimenpiteitä ei noudateta.

VAARA Tarkoittaa

tämän oppaan tai tuotteeseen liitettyjen varoitustekstien merkityksessä sitä, että seurauksena voi olla lieviä ruumiinvammoja tai vähäisiä aineellisia vahinkoja, jos asiaankuuluvia varotoimenpiteitä ei noudateta.

VAARA Tarkoittaa

varoituskolmiota tarkoittaa tämän oppaan tai tuotteeseen liitettyjen varoitustekstien merkityksessä sitä, että seurauksena voi olla esinevahinkoja, jos asiaankuuluvia varotoimenpiteitä ei noudateta. Ilman

HUOM! Tarkoittaa tämän oppaan merkityksessä sitä, että epätarkoituksenmukainen lopputulos tai tilanne voi syntyä, mikäli kyseistä tietoa tuotteesta tai käyttöohjeen osasta ei oteta huomioon. Tilanteissa, joissa on useampia vaaroja läsnä, käytetään aina korkeimman vaaran mukaista varoitusta.

koskevat varoitukset, jotka on merkitty varoituskolmioin, voivat myös sisältää varoituksen esinevahingoista.

Asiantunteva henkilö Laitteen/systeemin saa asentaa ja käyttää vain tätä opasta noudattaen. Käyttöönoton ja käytön saa suorittaa Henkilövahinkoja asiantunteva henkilö. Tämän oppaan tai tuotteeseen liitettyjen varoitustekstien merkityksessä asiantuntevalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on perehtynyt tuotteen kokoamiseen, asentamiseen, käyttöön ottamiseen ja käyttöön sekä näihin töihin liittyviin vaaroihin. Henkilöllä on oltava seuraavanlainen pätevyys: ainoastaan

koulutuksen, opastuksen tai muulla tavalla pätevyyden kytkeä ja purkaa, maadoittaa ja merkitä virtapiirejä ja laitteita turvateknisten määräysten mukaisesti. 2. turvallisuusteknisten normien mukaista koulutusta tai opastusta soveltuvien turvateknisten varusteiden hoidosta ja käytöstä. 1.

Saanut ensiapukoulutusta.

Määräysten mukainen käyttö Huomioi alla oleva varoitus:

VAROITUS 3.

saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka sille on määritetty oppaassa, ja yhdessä vain sellaisten laitteiden ja osien kanssa, jotka Siemens on hyväksynyt tai joita se suosittelee. Tuotteen oikeanlainen ja luotettava toiminta edellyttää asianmukaista kuljetusta, varastointia, asemointia ja asennusta, sekä huolellista Laitteistoa

ja huoltoa.

Kaikki nimet, jotka on merkitty ®-merkillä ovat Siemens-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muiden tässä Tavaramerkitkäyttö

Siemens Osakeyhtiö Copyright © Siemens Osakeyhtiö 2009.

Industry Sector

Kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin pidätetään

PL 60, 02601

Espoo

FINLAND

esiintyvien tavaramerkkien käyttö kolmannen osapuolen toimesta voi loukata niiden omistajien oikeuksia.

Vastuuvapaus Olemme tarkistaneet, että asiakirjan sisältö vastaa kuvattua laitteistoa ja ohjelmistoa. Eroavaisuuksia voi kuitenkin oppaassa

eikä takuuta anneta siitä, että toisaalta kuvaus ja toisaalta ja ovat yhtenevät. Asiakirjaan sisällytetyt tiedot tarkistetaan aika ajoin, ja tarvittavat muutokset sisällytetään seuraavaan painokseen. olla,


Johdanto................................

............9 1.1 Tietoja käsikirjasta...................................................................................................................9 1.2 Nopeutettu käyttöönotto.........................................................................................................10 1

Taajuusmuuttajan sovittaminen sovellukseen (parametrointi aloittelevia käyttäjiä varten)....................................................................................................................................11 1.3.1 Yleiset perusteet....................................................................................................................11 1.3.2 Parametrit...............................................................................................................................12 1.3.3 Jatkoparametroivat parametrit...............................................................................................13

Usein tarvittavat parametrit....................................................................................................14 1.4.1 Perusparametrilista................................................................................................................16

Laajennetut liitäntä mahdollisuudet.......................................................................................20 1.5.1 BICO-teknologia: perusperiaatteet........................................................................................20 1.5.2 esimerkki....................................................................................................23 2 Kuvaus................................

............25

Taajuusmuuttajajärjestelmän modulaarisuus........................................................................25 2.2 Ohjausyksiköt.........................................................................................................................27 2.3 Teho-osat...............................................................................................................................28 2.1

Kuristimet suodattimet........................................................................................................29 3 Kytkentä................................

...........31

2.4

Toimenpiteet taajuusmuuttajan asentamiseksi......................................................................31 3.2 Kuristimien ja suodattimien asennus.....................................................................................32

asennus..............................................................................................................34 3.3.1 Mitat, porauksen mittakuvat, minimietäisyydet, kiristysmomentit..........................................35 3.1

Teho-osien johdotus..............................................................................................................40 3.3.3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus: EMC-standardin mukainen kytkentä.........................43

Ohjausyksikön asentaminen..................................................................................................45 3.4.1 Liitännät, liittimet, kytkimet, ohjausliittimet, ohjausyksikön LEDit ja liitäntäkaaviot................46 3.3.2 Käyttöönotto................................

................................................................

.....55

Ohjausyksikön ja teho-osan ensikytkentä - viesti F0395.......................................................56 4

Tehdasasetusten palautus.....................................................................................................57 4.3 Käyttöönoton valmistelut........................................................................................................58 4.2

Käyttöönotto tehdasasetuksilla..............................................................................................61 4.4.1 Esimerkkijohdotuksia tehdasasetuksille................................................................................62 4.4.2 Taajuusmuuttajan tehdasasetus............................................................................................64 4.4.3 Riviliittimien oletusasetukset..................................................................................................66

Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla.......................................................................................68 4.5.1 STARTER-projektin luominen................................................................................................69 4.5.2 Online-yhteyden muodostaminen PC:n ja taajuusmuuttajan välille (online-tilaan siirtyminen).............................................................................................................................74 4.5.3 Yleisen käyttöönoton aloittaminen.........................................................................................75 5 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

Sisällysluettelo


Sisällysluettelo

Sovelluksen käyttöönotto.......................................................................................................80

Käyttöönotto käyttöpaneelilla.................................................................................................81 4.6.1 Peruskäyttöönottopaneelin toiminta.......................................................................................81 4.6.2 BOP-peruskäyttöpaneelin painikkeet ja näytöt......................................................................82 4.5.4

Parametrointi BOP-paneelilla (kaksi esimerkkiä)...................................................................83 4.6.4 Käyttöönoton vaiheet.............................................................................................................84 4.6.5 U/f-säädön käyttöönotto.........................................................................................................84 4.6.3

varmuuskopiointi käyttöpaneelilla ja muistikortilla....................................................87 4.7.1 lataaminen BOP-paneelilla...................................................................87 4.7.2 Tietojen tallennus ja siirto MMC-muistikortilla........................................................................88 5 Toiminnot................................

.........91

Yleiskatsaus taajuusmuuttajan toimintoihin...........................................................................91

Ohjauspaikat..........................................................................................................................94 5.2.1 Ohjauspaikkojen valinta.........................................................................................................94 5.2.2 Toimintojen määrittäminen digitaalituloihin............................................................................95 5.1

Moottorin ohjaus kenttäväylällä..............................................................................................96 5.3 Ohjearvolähteet......................................................................................................................97 5.2.3

Taajuusohjearvolähteiden valinta..........................................................................................97 5.3.2 Analogiatulojen käyttö ohjearvolähteinä................................................................................98 5.3.3 Moottoripotentiometrin käyttö ohjearvolähteenä..................................................................100 5.3.4 Kiinteän taajuuden käyttö ohjearvolähteenä........................................................................101 5.3.5 Moottorin nopeussäätö kenttäväylällä..................................................................................102 5.3.1

Ohjearvon muodostus..........................................................................................................103 5.4.1 Minimi- ja maksimitaajuus....................................................................................................103 5.4.2 Ramppigeneraattorin parametrointi.....................................................................................104

Säätömenetelmät.................................................................................................................106

U/f-säätö...............................................................................................................................106 5.5.1.1 Tyypillisiä sovelluksia U/f-säädölle.......................................................................................106

Lineaarinen U/f-säätö...........................................................................................................107 5.5.1.3 Neliöllinen U/f-säätö.............................................................................................................108 5.5.1.4 U/f-säädön lisäominaisuudet................................................................................................108

Vektorisäätö.........................................................................................................................109 5.5.2.1 Tyypillisiä sovelluksia vektorisäädölle..................................................................................109 5.5.1.2

Vektorisäädön käyttöönotto.................................................................................................110 5.5.2.3 Momenttisäätö......................................................................................................................111 5.5.2.4 Nopeusanturin käyttö...........................................................................................................112

Taajuusmuuttajan toimintatilan valvonta..............................................................................115 5.5.2.2

Erityistoimintojen digitaalilähtöihin......................................................................115 5.6.2 Tiettyjen toimintojen määrittely analogialilähtöihin...............................................................117 5.6.1

Teknologiatoiminnot.............................................................................................................119

Taajuusmuuttajan jarrutustoiminnot.....................................................................................119 5.7.1.1 Dynaaminen jarrutus............................................................................................................120

5.7.1.2 Verkkoonjarrutus..................................................................................................................121 5.7.1.3 Moottorin pitojarrun parametrointi........................................................................................122

Automaattinen uudelleenkäynnistys vauhtikäynnistys.....................................................125 5.7.2.1 Vauhtikäynnistys: taajuusmuuttajan kytkeminen päälle kun moottori pyörii........................125 5.7.2.2 Automaattikäynnistystoiminto sähkökatkon jälkeen.............................................................127 5.7.3 Teknologiaohjain..................................................................................................................131

Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä......................................................................................132 5.8.1 Tietoliikenneliitännät.............................................................................................................132

Tiedonsiirto USS-protokollalla..............................................................................................132 5.8.2.1 USS-viestikehyksen käyttäjän tietoalue...............................................................................135 08/2009 Käyttöohje, 6 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Sisällysluettelo

USS-parametrikanavan tietorakenne...................................................................................135

Viestintä PROFIBUS- ja PROFINET-väylillä.......................................................................136 5.8.3.1 PROFIBUS-väylään..............................................................136 5.8.3.2 PROFIBUS-väylälle......................................137 5.8.3.3 Taajuusmuuttajan liittäminen PROFINET-väylään..............................................................147 5.8.2.2

Esimerkki taajuusmuuttajan konfiguroinnista PROFINET-väylään......................................148 5.9 Turvatoiminnot.....................................................................................................................151 5.8.3.4

Yleiskatsaus.........................................................................................................................151 5.9.2 Turvatulojen kytkeminen......................................................................................................154 5.9.3 Turvaparametrien tehdasasetusten palautus......................................................................156 5.9.4 PROFIsafe-liitännällä...................................................................157 5.9.5 Turvatoimintojen ohjaus digitaalituloilla...............................................................................157 5.9.1

STO-toiminnon asetukset....................................................................................................160 5.9.7 SS1-, SLS- ja SBC-turvatoimintojen asetukset....................................................................162

ja -raportti..................................................................................................164 5.9.8.1 dokumentointi..........................................................................................165 5.9.8.2 toimintojen tarkastus...............................................................................166 5.9.6

Hyväksymistestin täyttäminen.............................................................................................169 6 Huolto ja ylläpito................................

.............................171

5.9.8.3

Taajuusmuuttajan käyttäytyminen komponenttien vaihdossa.............................................171 6.2 Teho-osan vaihtaminen.......................................................................................................172 6.3 Ohjausyksikön vaihtaminen.................................................................................................173 6.1

Standardikäyttöönotto..........................................................................................................174 7 Viestit ja häiriökoodit................................

......................175

7.1 LEDien tilanäytöt..................................................................................................................176 6.4

Varoitus- ja häiriöviestit........................................................................................................181 7.2.1 Häiriö- ja varoitusviestien luettelo........................................................................................184 8 Tekniset tiedot................................

................................................................

...............................205

CU240S-ohjausyksikkö..............................................................................205 8.2 Tekniset tiedot: CU240E-ohjausyksikkö..............................................................................206 8.3 PM240-teho-osat.............................................................................207 8.1 tiedot.....................................................................................208 8.5 tiedot: PM250-teho-osat.............................................................................211 8.6 riippuvaiset tekniset tiedot, Teho-osat.......................................................212 8.4

Yleiset tekniset tiedot, PM260-teho-osat.............................................................................213 8.8 Tehosta riippuvat tekniset tiedot, PM260-teho-osat............................................................214 8.7

Hakemisto................................

................................................................

................................................................

................................................................

......215

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 7 CU240S-


Kuka tarvitsee käyttöohjeita ja miksi Tämä käyttöohje on pääasiassa tarkoitettu asentajille, käyttöönottohenkilökunnalle ja koneenkäyttäjille. Käyttöohje esittelee laitteet ja laitekomponentit sekä mahdollistaa edellä mainittujen kohderyhmien tekemien asennusten, kytkentöjen, parametrointien ja

käyttöönottojen onnistumisen turvallisesti ja oikein.

Mitä tämä käyttöohje sisältää Tämä käyttöohje sisältää yhteenvedon kaikesta siitä tiedosta, jota tarvitaan taajuusmuuttajien

käyttämiseen normaaleissa ja turvalisissa olosuhteissa. Käyttöohjeessa oleva tieto koostettu siten, että se on riittävä kaikkiin standardi sovelluksiin ja mahdollistaa käyttöjen käyttöönoton mahdollisimman tehokkaasti. Niiltä taajuusmuuttajan

kun on nähty tarpeelliseksi, on lisätty lisätietoa aloittelivia käyttäjiä varten. Käyttöohjeessa on myös tietoa erikoissovelluksista. Niihin liittyvää tietoa on tiivistetty sillä oletuksella, että lukijalla on jo entuudestaan vahva tekninen tietämys näiden sovellusten konfiguroinnista parametroinnista. Tämä edellä mainittu on yhteydessä esimerkiksi osin,

ja turvasovelluksien käyttöön.

Lisätietoa SINAMICS G120:stä ●Ladattavissa

Ladattavissa: List Manual kenttäväyläjärjestelmien

CU240E- ja CU240S- ohjausyksiköt. List Manual sisältää muun muassa seuraavaa (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/32465038)

kuvauksen kaikista parametreista –Lohkokaaviot kaikista taajuusmuuttajan toiminnoista –Listan häiriö- ja varoitusviesteistä. –Yksityiskohtaisen Ladattavissa: Kaikki käyttöohjeet, käsikirjat SINAMICS G120:stä (englanniksi) (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/22339653/133300) ●DVD

DVD: SD Manual Collection - kaikki käsikirjat pienjännitemoottoreista, vaihdemoottoreista ja pienjännitetaajuusmuuttajista 5 eri kielellä. ●Ladattavissa

6SL3298-0CA00-0MG0 (toimitettu kerran) –MLFB: 6SL3298-0CA10-0MG0 (päivityspalvelu 1 vuoden, toimitetaan 4 kertaa)

●Ladattavissa

Ladattavissa: Catalog D 11.1: SINAMICS G110 / G120 Inverter Chassis Units SINAMICS G120D Distributed Inverters. (http://sd.nes.siemens.de/sales_2003/support/info/catalogues/html_76/index.html#Cat alogs_Inverters) Katalogi sisältää tilaustiedot, kuin myös suunnittelu- ja valintatiedot.

9 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

1

Johdanto 1.1 Tietoja käsikirjasta


Toimenpiteet käyttöönotossa 1. Tarvittavat komponentit –Teho-osa(PM) ja ohjausyksikkö (CU), jossa optiona käyttöpaneeli tai PCliitäntäsarja.

Taajuusmuuttajan asennus -> kappale 3.1 (s. 31) –Teho-osan asennus (vähimmäisetäisyydet, komponentit) -> kappale 3.3 (s. 34). –Teho-osien kytkentä (verkkosyöttön kytkennät, moottoripiiri (∆/Y), EMC) -> kappale 3.3.2 (s. 40) kappale 3.3.3 (s. 43). 2.

asennus ja kytkentä (ohjausliittimet, käyttöliittymä) -> kappale 3.4.1 –Ohjausyksikön

46). 3. Verkon syöttöjännitteen ja 24 V:n apujänniteen päällekytkentä 4. Käyttöönoton valmistelu (s.

joka tulee osata ennen käyttöönottoa -> kappale 4.3 (s. 58) –Jos komponentit ovat käytettyjä, tehdasasetusten palautus -> kappale 4.2 (s. 57). 5. Pikakäyttöönotto –Tietoa,

käytetään tehdasasetuksia -> kappale 4.4 (s. 61). –STARTER-käyttöönotto-ohjelmalla-> kappale 4.5 (s. 68). –Kun

-> kappale 4.6 (s. 81). 6. Tietojen pysyvä tallennus virran katkaisusta riippumatta -> kappale 4.7 (s. 87). 7. Nyt voit käynnistää moottorin. –BOP-peruskäyttöpaneelilla Taajuusmuuttajan hienosäätö Yllä kuvatun käyttöönottotoimenpiteiden jälkeen taajuusmuuttaja on varustettu perustoiminnoilla ja asetuksilla, jotka ovat täysin riittäviä moneen sovellukseen. Käyttämällä kappalessa 5 (s. 91) kuvattuja toimintoja ja parametreja, voit tarvittaessa

taajuusmuuttajan takaisinkytketyn nopeussäädön vastaamaan tarkalleen sovellustasi. sovittaa

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 10 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

1.2 Nopeutettu käyttöönotto

1.2 Nopeutettu käyttöönotto Johdanto


Parametroitava taajuusmuuttaja muuttaa standardimoottorit pyörimisnopeussäädettäviksi käytöiksi Taajuusmuuttajat parametroidaan yhteensopivaksi käytettävän moottorin kanssa siten, että saavutetaan sen optimaalinen toiminta ja suojaus. Tämä on mahdollista käyttäen yhtä seuraavista käyttöpäätteistä:

ja näyttöyksikkö (käyttöpaneeli), on napsautettu kiinni taajuusmuuttajaan. ●Ohjelmisto (STARTER-käyttöönotto-ohjelma), joka mahdollistaa taajuusmuuttajan parametroinnin ja ohjauksen PC:llä. ●Näppäimistö

käytetään erityisesti parantamaan ja laajentamaan moottorien käynnistys- ja nopeusvastetta. Taajuusmuuttajia

Moni standardisovellus voi toimia oletusasetuksilla Vaikka taajuusmuuttajia voidaankin parametroida varsin erityisiä sovelluksia varten, onnistuu monen standardisovelluksen konfigurointi vain muutamaa parametria muuttamalla.

Käytä tehdasasetuksia (aina kun mahdollista) Perussovelluksissa käyttöönotto voidaan suorittaa käyttäen ainoastaan tehdasasetuksia (ks. osio "Käyttöönotto tehdasasetuksilla" (s. 61)).

Käytä pikakäyttöönottoa (yksinkertaisissa standardisovelluksissa) Suuressa osaa standardisoveluksista käyttöönotto voidaan suorittaa syöttämällä tai

vain muutamaa parametria pikakäyttöönoton aikana (ks. osio "Käyttöönotto käyttöpaneelilla" (s. 81)). vaihtamalla

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 11 CU240S-

1.3 Taajuusmuuttajan sovittaminen aloittelevia käyttäjiä varten) (parametrointi sovellukseen 1.3

1.3

Taajuusmuuttajan sovittaminen sovellukseen (parametrointi

(

aloittelevia käyttäjiä varten)

1.3.1 Yleiset perusteet

Johdanto


Parametrityypit Parametreja on kahta tyyppiä: asetus- ja lukuparametreja.

Asetusparametrit esitetään neljällä numerolla, joita edeltää kirjain "P". Voit muuttaa näiden parametrien arvoja määriteltyjen rajojen sisällä.

Esimerkki: P0305 on moottorin nimellisvirran parametri yksikkönään ampeeri. Tämä parametri Asetusparametrit

käyttöönoton yhteydessä. Voit antaa tälle arvon väliltä 0,01 ja 10000. asetetaan

Lukuparametrit Lukuparametrit esitetään neljällä numerolla, joita edeltää kirjain "r". Näiden parametrien arvoja voi muuttaa.

Esimerkki:

on parametri taajuusmuuttajan lähtövirralle. Taajuusmuuttaja mittaa virtaa ja kirjoittaa virta-arvon parametriin. Saat parametrin arvon näytölle esimerkiksi taajuusmuuttajan analogilähdön avulla.

Kirjoitettavien parametrien suojauksen r0027

arvojen muuttaminen riippuu tietyistä ehdoista. Jos parametrin asetusyritys Parametrien

taajuusmuuttajan toimesta voi syynä olla jokin seuraavista: 1. Taajuusmuuttajan toimintatila ei salli parametrien muuttamista. Esimerkiksi tiettyjä parametreja voi muuttaa ainoastaan, kun taajuusmuuttaja on käyttöönottotilassa. 2. Osassa tapauksia parametrien muuttaminen ei ole mahdollista automaattisesta hylätään

johtuen. Esimerkki: Kun P0701 = 1 ON/OFF1-komento on kytketty digitaalituloon 0. Jatkoparametroinnissa parametrilla P0840 (ON/OFF1-komennon lähde) on arvo 722.0 (digitaalitulo 0:n tila), mikä tarkoittaa, että parametria P0840 ei voida enää muuttaa. jatkoparametroinnista

Parametrien suojaus on aktivoitu parametrilla P0927. Esimerkki: P0927 = 1101 estää parametrien muuttamisen BOP-paneelilla. 3.

Manual määrittelee jokaiselle parametrille olosuhteet, jotka kulloinkin vaikuttavat parametrien muuttamiseen. List

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 12 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

1.3.2 Parametrit

1.3 Taajuusmuuttajan sovittaminen sovellukseen (parametrointi aloittelevia käyttäjiä varten) Johdanto


Tämä helpottaa huomattavasti monimutkaisten toimintojen parametrointia.

Esimerkki: Parametri i P0700 (ohjauspaikka) Parametrilla voidaan vaihtaa ohjauspaikaa kenttäväylästä digitaalituloihin. Kun parametrin P0700 arvoa muutetaan 6:sta (ohjauspaikka"kenttäväylä") 2:teen parametreja.

"digitaalitulot"), muita parametriarvoja muutetaan automaattisesti:

digitaalituloihin (P0701... P0713) ●Uudet toiminnot liitetään digitaalilähtöihin (P0731... P0733) (ohjauspaikka

ohjaus on yhdistetty digitaalitulojen signaaleihin (P0800, P0801, P0840 jne.) ●Taajuusmuuttajan

Lisätietoja jatkoparametroinnista parametrille P0700, ks. List Manual.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 13 CU240S-

1.3.3 Jatkoparametroivat parametrit

1.3 Taajuusmuuttajan sovittaminen sovellukseen (parametrointi aloittelevia käyttäjiä varten) Johdanto

muutat tiettyjä parametreja, järjestelmä voi automaattisesti muuttaa toisia Kun


Parametrit, jotka ovat avuksi monessa tilanteessa

Taulukko 1-1 Näin suodatat parametrilistaa siten, että pidät näkyvillä olevien parametrien lukumäärän piilossa

Parametri Kuvaus P0003 Käyttäjän parametrointioikeustaso ( oikeustaso (User access level) 1: Standardi: Saallii pääsyn useimmin käytettäviin parametreihin (tehdasasetus) 2: Laajennettu: Parametrointioikeus esim. taajuusmuuttajan I/O-toimintoihin 3: Ekspertti: Eksperttien käyttöön

= Parametrisuodatin

0: Kaikki parametrit ovat näkyvillä (tehdasasetus) 2: Taajuusmuuttaja 3: Moottori - moottorin ja lähtökuristimen tiedot ovat näkyvillä P0004

Nopeusanturi - valinnaisen nopeusanturin parametrit ovat näkyvillä Taulukko 1-2 Näin vaihdetaan käyttöönottotilaan tai palautetaan tehdasasetukset 4: Parametri Kuvaus P0010 = Käyttöönottoparametrit

Valmis (tehdasasetus) 1: Suorita pikakäyttöönotto 30: Tehdasasetus - aloita tehdasasetusten palautus

1-3 ( Näin määrität ohjausyksikön (CU) kiinteän ohjelmiston version (firmware

version) Taulukko

Parametri Kuvaus r0018 Ohjelmistoversio on näkyvillä

1-4 Näin palautat parametrit tehdasasetuksiinsa

Parametri Kuvaus P0010 30 30: Tehdasasetus - aloita tehdasasetusten palautus Taulukko

= 1 1: Resetointi - kaikkien parametrien palautus tehdasasetuksiin (Poikkeus: Salasanasuojattuja suojatoimintojen parametreja ei resetoida) P0970

1-5 Näin valitset taajuusmuuttajan ohjaussignaalien ohjauspaikan (ON/OFF, suunnan kääntö)

Parametri Kuvaus P0700 = 0: Tehdasasetus 1: Käyttöpaneeli Taulukko

Digitaalitulot (P0701… P0709): tehdasasetus ei-kenttäväyläohjattaville taajuusmuuttajille 4: USS-protokolla RS 232 -liitännällä 2:

5: USS-protokolla RS 485 -liitännällä(ei saatavilla CU240S DP tai CU240S DP-F) 6: Kenttäväylä (P2050… P02091): (tehdasasetus kenttäväyläohjattaville taajuusmuuttajille)

08/2009 Käyttöohje, 14 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

1.4 Usein tarvittavat parametrit

1.4 Usein tarvittavat parametrit Johdanto


1.4 Usein tarvittavat parametrit Johdanto

1-6 Näin valitset taajuusohjeen

Parametrit Kuvaus P1000 = 0: Ei pääohjearvoa 1: MOP-ohjearvo Taulukko

Analoginen ohjearvo (tehdasasetus ei-kenttäväyläohjattaville taajuusmuuttajille) 3: Kiinteä taajuus 4: 232 5: USS-protokolla RS 485 -liitännällä 2:

Kenttäväylä (tehdasasetus kenttäväyläohjattaville taajuusmuuttajille) 7: Analoginen ohjearvo 2 Taulukko 1-7 Näin parametroit kiihdytys- ja jarrutusajat 6: Parametrit Kuvaus P1080 Minimitaajuus

[Hz] P1082 Maksimitaajuus

[Hz] tehdasasetus P1120 = … Kiihdytysaika 10.00 [s] 50.00

… Jarrutusaika 10.00 [s] Taulukko 1-8 Näin asetat säätötavan P1121 Parametrit Kuvaus P0003 2 Laajennettu parametrointioikeus

P1300 = ... Lineaarinen (tehdasasetus) 1: Vuovirran (FCC)

Neliöllinen 3: Ohjelmoitava U/f-säätö 20: Anturiton vektorisäätö 2:

Takaisinkytketty vektorisäätö 22: Anturiton momenttisäätö Taulukko 1-9 Näin optimoit U/f-säädön käynnistyskäyttäytymisen korkealle

käynnistysvääntömomenti

tille

ja ylikuormalle 21: Parametrit Kuvaus P0003 2 Laajennettu parametrointioikeus

P1310 = … kompensoimaan resistiivisiä häviöitä

vaikuttaa pysähdyksistä aina nimellisnopeuteen saakka.

laskee jatkuvasti nopeuden kasvaessa. Maksimijännitteenlisäys vaikuttaa nollanopeudella ja on volteissa: Moottorin nimellisvirta (P305) × staattorin resistanssi (P350) × P1310 /100. Jännitteenlisäys

= … Jännite kiihdytettäessä Jännitteenlisäys vaikuttaa pysähdyksistä aina nimellisnopeuteen saakka. P1311

riippumaton nopeudesta. Jännitteenlisäys on volteissa: Moottorin nimellisvirta (P305) × staattorin resistanssi (P350) × P1311 /100

15 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


1-10 Lista perusparametreista

Parametri Kuvaus P0003 Käyttäjän pääsyoikeustaso (User access level) 1: Standardi: Saallii pääsyn useimmin käytettäviin parametreihin (tehdasasetus) Taulukko

Laajennettu: Parametrointioikeus esim. taajuusmuuttajan I/O-toimintoihin 3: Ekspertti: Eksperttien käyttöön P0010 = Käyttöönottoparametrit

Valmis (tehdasasetus) 1: Suorita pikakäyttöönotto 2:

Tehdasasetuksien (P970 1) 30: palautus (P9761 = salasana + P970 = 10) 95: Turvaparametrien asetus

Ohjelmistoversio

(Firmware) r0020 Taajuusohjearvo

arvo [Hz] r0021 Taajuusoloarvo [Hz] r0022 Nopeusoloarvo [1/min] r0018 Lähtövirta [A] r0031 Moottorin momentti [Nm] r0052 Tilasana 1 r0054 1 r0027 Ohjaussana 2 r0055

Roottorin nopeus (mitattu)[Hz]

P0304 nimellisjännite [V] P0305 nimellisvirta [A] P0307 ottorin nimellisteho [kW] r0061 cos phi [cosφ] P0310 nimellistaajuus [Hz] P0311 nimellisnopeus [1/min] P0320 Moottorin [%] P0308 Laskettu magnetointivirta [A] P0331

Moottoriparametrien laskenta (0) P0346 Magnetointiaika [s] P0347 Demagnetointiaika [s] P0350 Mitattu staattorivastus [Ω] P0340 Pulssianturin aktivointi 0: Estetty 2: aktivoitu ( HTL / 2 kanavaa, A + B) P0400

P0601 lämpötilavalvonta 0: Ei anturia 1: PTC-termistorit P0640 Moottorin ylikuormitusraja (200%) P0700 Ohjauspaikan valinta 0: Tehdasasetukset 1: Käyttöpaneeli 2: Riviliittimet CU240S) 6: Profibus (tehdasasetus DP) 08/2009 Käyttöohje, 16 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

1.4.1 Perusparametrilista

1.4 Usein tarvittavat parametrit Johdanto


Parametri Kuvaus P0701-0709 Digitaalitulojen alitulojen 0 8 toiminta (0- 99) 0: Tulo estetty 1: eteen (ON/OFF)

Käyntiin taakse

Suunnanvaihto 15: Kiinteät taajuudet 99: Vapaa parametrointi P0731-0733 Digitalilähtöjen 1 - 3 toiminta (52.3/52.7/0) 52.2: Käynnissä 12:

Häiriö 52.7: Varoitus 52.12: Jarrun ohjaus (vapautus P1215) 52.3:

Analogiatulon tyyppi (0) 0: (0... 10 V) 1: (0... 10 V) 2: (0... 20 mA) 3: Unipolaarinen virtatulo valvonnalla (0... 20 mA) 4: Bipolaarinen jännitetulo (-10... 10 V) P0756 CI: AO / Analogialähdön toiminnan määrittely (21:0) 21 Taajuuden oloarvo (skaalattu parametrilla P2000) 24 Lähtötaajuuden P2000) 25 Lähtöjänniteen oloarvo (skaalattu parametrilla P2001) 26 Välipiirin jännitteen oloarvo (skaalattu parametrilla P2001) 27 CO: Lähtövirran oloarvo (skaalattu parametrilla P2002) P0771 Analogialähdöntyyppi (0) 0: Virtalähtö P0776

Jännitelähtö P0802 muistista

ista (0)(ensin P0010 = 30)

käyttöpaneelille

MMC-kortille

Parametrien tallennus EEPROM-muistiin

(0)(ensin P0010 = 30) 1: käyttöpaneelilta 2: Siirto MMC-kortilta P0918 Profibusosoite (3) P0803 Viimeisin häiriökoodi r0949 Häiriön arvo P0970 Tehdasasetuksien palautus (P0010 = 30, P0970 = 1) r0947

palautus (P0010 = 30, P0970 = 10) P1000 Taajuusohjeen valinta 1: Näppäimistö moottoripotentiometri (OP) 2: Analogiaohje 1 (tehdasasetus CU240S) 3: Kiinteät taajuudet Turva-asetusten

Profibus (tehdasasetus CU240S DP) P1001 - P1015 Kiinteät taajuudet 1 - P1070 valinta15 (0… 65 Hz, 5 Hz:n välein)

Pääohjearvon 755.0 1 (tehdasasetus CU240S) 6: Analogitulo 2 1024 = Kiinteät taajuudet 755.1

1.4 Usein tarvittavat parametrit Johdanto

1050 = Moottoripotentiometri 2050.1 = Profibus (tehdasasetus CU240S DP) P1080 Minimitaajuus (0 Hz) P1082 Maksimitaajuus (50 Hz) P2000 Referenssitaajuus

(50 Hz = 100% = 4000 Hex) P1120 Kiihdytysaika s) P1121 Jarrutusaika (10 s) P1200 Vauhtikäynnistys

(0) 17 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


1.4 Usein tarvittavat parametrit Johdanto

Parametri Kuvaus P1210 jälleenkäynnistys (1) 1: jännitteen kytkemisen jälkeen 2: Automaattinen jälkeen 3: Kuittaus ja autom.käynnistys jännitteen kytkemisen jälkeen

Pitojarrun aktivointi (0) P1216 Jarrun vapautusaika (0,1 s) P1215

Jarrun sulkeutumisaika (0,1 s) P1237 Jarrukatkojan (0% ED = poiskytketty) P1240 Udc

dc-säätimen

aktivointi

Ei aktivoitu (P1237# 0) P1217

Aktivoitu P1300 Säätötapa (0)

Lineaarinen Vuovirtasäätö (FCC) 2: Neliöllinen U/f-säätö

vektorisäätö (SLVC) 21: Takaisikytketty vektorisäätö (VC) 22: Anturiton momenttisäätö 20:

Jatkuva jännitelisäys (Boost)(50%)

P1312 Käynnistyksen jänniteenlisäys

(0%) P1460 k

P1462 t

P1310 vahvistus kp (3) P1472 Nopeussäätäjän integraali tn (400 ms) P1500 Momenttiohjeen valinta (0) 1: Näppäimistö/moottoripotentiometri P1470 1 6: Profibus 7: Analogiaohje 2 2:

eteen (5,13 Nm) P1521 momenttiraja taakse (-5,13 Nm) P1570 Moottorin vuon ohjearvo (100%) P1787 Xm-sovitus

(norm.


Parametri Kuvaus P2003 Referenssimomentti (2 x moottorimomentti 100 % = 4000 Hex) P2004 Referenssiteho (2 x moottoriteho = 100 % = 4000 Hex) P2010 USS-baudiluku

USSbaudiluku (8 = 38400 Baudia)

USS-osoite

P2012 USSosoite (0)

USS-prosessidatan (PZD) pituus (2 = 2 sanaa / 16-bit) P2040 Watch dog -aika

(500 ms) P2200 PID-säät

säätimen aktivointi

(0) P2011 Vapaasti ohjelmoitavat lohkot (0) P2800

Pikaparametroinnin päättäminen (0)

Ei pikaparametrointia 1: tehdasasetuksien palautuksella 2: (I/O-tehdasarvojen palautus) 3: Päätä vain moottoritietojen osalta 10: P3900

Hylkää turvatoimintojen muutokset P7844 Hyväksymistestaus / Varmennus (0) P8458 MMC-muistikortin automaattinen kortinluku (1) 0: Ei automaattisesti 11:

Yhden kerran 2: Aina P9601 P9602 Turvatoimintojen aktivointi 1:

Turvajarrun aktivointi (0) P9603 Turvasignaalien ohjauspaikka Bitti 7: PROFIsafe (muut bitit oltava 0) P9659 aikamääritys (8 h)

Turvaprosessin testipysäytyksen jäljellä oleva aika P9761 Turvatoimintojen salasana r9772 tilasana r9798 r9660 P1

Turvatoiminnon tarkastussumma

summan P1 vahvistus P9801 P9802 Turvatoimintojen aktivointi P9799

Turvajarrun aktivointi (0) P9803 Turvasignaalien ohjauspaikka

Bitti 7: (muut bitit oltava 0) P9810 PROFIsafe-osoite

(sama kuin Profibus)

P2 P9899 Turvatoiminnon tarkastussumman P2 vahvistus r9898

1.4 Usein tarvittavat parametrit Johdanto

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 19 CU240S-


BICO-te

teknolog

nologian toiminnallinen periaate ja taajuusmuuttajan ohjaustoiminnot Taajuusmuuttajan ohjelmisto sisältää valikoiman nopeussäädön ohjaustoimintoja, tiedonsiirtotoimintoja, kuin myös monenlaisia diagnostiikka- ja käyttötoimintoja. Nämä toiminnot ovat yhdistetty sisäisten signaalipolkujen avulla ja muodostavat

Kuva 1-1 Esimerkki: Ennaltamääritetty signaalikytkentä digitaalitulolle 0 ei-väyläohjattavalla oletusohjausrakenteen.

Toiminnot voidaan parametroida ja yhdistää tarpeen mukaan. Toimintojen signaalikytkennät toteutetaan suoraan ohjelmistossa. Monet toiminnot käyttävät ohjausyksiköllä

tuloja, lähtöjä ja parametreja. valikoimaa

1-2 Esimerkki: MOP-toiminto (moottoroitu potentiometri)

Binectorit ja connectorit Connectorit ja binectorit ovat elementtejä, joita käytetään signaalien vaihtoon yksilöllisten Kuva

välillä. Connectoreja ja binectoreita voidaan ajatella ikään kuin "muistilokeroina": toimintojen

käytetään "analogi"-signaalien nopeuden ohjearvon) ●Binectoreita käytetään "digitaali"-signaalien tallentamiseen (esim."MOP:n nosto"- komento) ●Connectoreita BICO-te

teknologian määritelmä BICO-teknologia kuvastaa parametrointia, jota voidaan käyttää eri toimintojen välillä kaikkien sisäisten signaalien katkaisuun tai vastaavasti uusien luomiseen. Tämä toteutetaan käyttäen binectoreita ja connectoreita, joista juontaa myös nimitys BICO-

(Binector Connector Technology).

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 20 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

1.5 Laajennetut liitäntä mahdollisuudet

1.5 Laajennetut liitäntä mahdollisuudet Johdanto

1.5.1 BICO-teknologia: perusperiaatteet


1.5 Laajennetut liitäntä mahdollisuudet Johdanto

BICO

CO-parametri

parametrit Voit käyttää BICO-parametreja määrittelemään toiminnon tulosignaalien lähteet. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttämällä BICO-parametreja voit määritellä, mistä connectorista ja binectorista toiminto lukee tulosignaalinsa. Näin ollen on mahdollista "yhdistää" laitteisiin

toiminnot tarpeen mukaan. BICO-parametrityypejä on saatavilla neljää erilaista: ●Binector-tulot: BI tallennetut

BICO-symbol

symbolit

CI ●Binector-lähdöt: BO ●Connector-lähdöt: CO ●Connector-tulot:

CO/BO

(CO/BO) ovat parametreja, jotka yhdistävät enemmän kuin yhden binector-lähdön yhdessä tilasanassa (esim. r0052 CO/BO: tilasana 1). Jokainen ●Binector/connector-lähdöt:

CO Connector-lähtö

, FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 21 CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

Tietovirta

sanassa esittää digitaalisignaalia (binääri). Tämä ominaisuus vähentää parametrien lukumäärää ja helpottaa parametrien asettamista sarjaliitännän avulla (datan siirto). BICO-parametrit, jotka ovat tyyppiä CO, BO, tai CO/BO, voidaan käyttää useammin kuin kerran. bitti esittely ja kuvaus

Taulukko 1-11 Binector-symboleita

Lyhenne ja symboli Kuvaus

Toiminto it:

Binector-tulo BI

Toiminto

BO Binector-lähtö 


Tietovirta

Toiminto

1-12 Connector-symboleita

Lyhenne ja symboli Kuvaus CI Connector-tulo Taulukko

Toiminto

Tietovirta

Toiminto

Tietovirta

Toiminto


1.5 Laajennetut liitäntä mahdollisuudet Johdanto

1-13 Connector- ja binector-lähtöjen symboleita

Lyhenne ja symboli Kuvaus CO/BO Binector/connector-lähtö Taulukko

Milloin tulee käyttää teknologiaa

knologiaa BICO-teknologia mahdollistaa taajuusmuuttajan sovittamisen vastaamaan laaja-alaisesti eri vaatimuksia. Tämän ei välttämättä tarvitse sisältää erityisen monimutkaisia toimintoja.

1: Määritä digitaalitulolle eri toiminto.

2: Vaihda nopeuden ohjearvo kiinteästä taajuudesta analogiatuloon.

Mitä ennakkotoimia pitää ottaa huomioon käytettäessä BICO-te

tekn

knologiaa

ologiaa Sisäisiä yhteiskytkentöjä käsiteltäessä tulee aina olla varovainen. Pidä kirjaa mitä Esimerkki

teet, sillä muutosten selvittäminen jälkikäteen voi olla hankalaa. STARTER-käyttöönotto-ohjelmassa on useita näyttöjä, jotka helpottavat huomattavasti muutoksia

käyttöä. Kytkettävät signaalit näkyvät selväkielisenä tekstinä, mikä tarkoittaa, että tarvitse aikaisempaa tietämystä BICO-teknologiasta.

Mitä tietolähteitä tarvitaan parametrien asettamiseen BICO-te

teknologialla

knologialla BICO-teknologian

ohjekirja on riittävä yksinkertaisten signaalikytkentöjen tekemiseen, esim. digitaalitulojen erilaisten merkitysten määrittämiseen. ●Parametrilista (ks. List Manual) on riittävä monimutkaisempien tekemiseen. ●Tämä

myös tutustua lohkokaavioihin (ks. List Manual) vaativien signaalikytkentöjen toteuttamiseksi. ●Voit

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 22 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

Toiminto

Tietovirta

Toiminnot


1.5 Laajennetut liitäntä mahdollisuudet Johdanto

Esimerkki: Perus PLC-toiminnallisuuden siirtäminen taajuusmuuttajaan Kuljetinjärjestelmä konfiguroidaan siten, että se voidaan käynnistää ainoastaan silloin kun kaksi signaalia on voimassa samanaikaisesti. Signaalit voivat olla esimerkiksi seuraavanlaiset:

on käynnissä (tarvittavaa öljynpainetta ei saavuteta vielä viiteen sekunttiin). ●Suojaovi on suljettu. Tehtävä on toteutettu asettamalla ja kytkemällä vapaita lohkoja digitaalitulon 0 ja ●Öljypumppu

sisäisen ON-käskyn väliin. moottorin

1-3 Esimerkki: Lukituksen signaalikytkentä Taulukko 1-14 Lukituksen parametrointi

Parametri Kuvaus Kuva 3 eksperttitason pääsyoikeus parametreihin P0700 2 Valitse ohjauspaikka: Digitaalitulot P0701 0 (DI0) P0702 (esim.) 99 Aktivoi/"avaa" digitaalitulo 1 (DI1) BICO-parametrointia varten P0003

= 1 ohjelmoitavat lohkot (FFB) P2801 [In000] = 1 AND-lohkon yksilöllinen aktivointi P2800

[In000] 1 TIMER-lohkon (ajastin lohko) yksilöllinen aktivointi P2850 5.0 Aseta TIMER-viiveajaksi: 5 sekunttia P2849 r0722.0 DI0:n tila TIMER-tuloon r0722.0 Parametri, joka näyttää digitaalitulon 0 tilan. P2802

[In000] r2852 TIMER-lähtö AND-lohkon ensimmäiseen tuloon P2810 [In001] = r0722.1 DI1:n tila AND-lohkon toiseen tuloon r0722.1 = Parametri, joka näyttää digitaalitulon 1 tilan. P0840 = r2811 Yhdistä AND-lähtö ohjauskomentoon ON/OFF1

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 23 CU240S-

1.5.2 BICO-teknologia esimerkki


1.5 Laajennetut liitäntä mahdollisuudet Johdanto

selitys Avaa oletussignaalikytkentä BICO-paramet

parametrointia varten Oletusasetus P0701 = 1 merkitsee seuraavaa sisäistä signaalikytkentää: Esimerkin

1-4 Oletusparametrointi Kuva

P0701 = 99 tarkoittaa, että esiasetettu signaalikytkentä on katkaistu ja tämän vuoksi yhteys on avattu BICO-parametrointia varten. Asetus

1-5 BICO-parametrointi Kun P0701 = 99, ON/OFF1-toiminnon (P0840) binector-tulo on valmis aktivoitavaksi muusta signaalilähteestä kuin r0722.0 (tässä tapauksessa r2852). Kuva

1-6 Kytkentä kahden toiminnon lisäämisen jälkeen Kuva

Toimintojen kytkennän perusperiaate BICO-teknologian avulla Kytkentä kahden toiminnon välillä sisältää connectorin/binectorin ja BICO-parametrin. Kytkennät tehdään aina kyseisen toiminnon tuloon nähden, mikä tarkoittaa sitä, että aikaisemman toiminnon lähtö pitää aina määrittää seuraavan toiminnon tuloon. Määritys

aina syöttämällä connectorin tai binectorin numero, josta vaaditut tulosignaalit luetaan BICO-parametriin. Esimerkiksi kuvassa 1-6 AND-lohkon lähtö johdotetaan käynnistyskäskyyn (ON/OFF1) asettamalla käynnistyskäskyn parametrin P0840 arvoksi r2811. tehdään

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 24 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


SINAMICS G120 -sarjan taajuusmuuttajien yleiskatsaus

Modulaarisen rakenteensa ansiosta, SINAMICS G120 -taajuusmuuttajia voidaan käyttää

• Ohjausyksikkö

ja kytkettyä moottoria eri säätötavoilla (jotka voidaan valita vaatimusten mukaan). Se tukee paikallis- tai keskusohjauksen ja valvontalaitteiden tiedonsiirtoa. teho-osaa

saatavilla moottoreille, joiden teho-


alue on välillä 0.37 kW:a ja 250 kW:a. Teho-osia

ja joustavan moottorin käytön takaamiseksi käytetään IGBT-teknologiaa ja pulssinleveys-modulaatiota. Luotettavan

Ohjausyksikkö

Teho-osa

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 25 CU240S-

2

Kuvaus 2.1 Taajuusmuuttajajärjestelmän modula

odulaari

risuus

niin toiminnallisuuden kuin tehon puolesta eri sovelluksissa. Jokainen SINAMICS G120 -taajuusmuuttaja koostuu ohjausyksiköstä (CU) ja teho-osasta (PM). Tehoalue ulottuu 0.37 kW:sta 250 kW:tiin. Peruskäyttöpaneeli (BOP) ja STARTER-käyttöönotto-ohjelmisto ovat saatavilla laaja-alaisesti

varten. Saatavilla on myös valikoima sovelluskohtaisia lisäkomponentteja (esim. suodattimia, kuristimia, jarruvastuksia). käyttöönottoa

Taajuusmuuttajan pääkomponentit Jokainen SINAMICS G120 -taajuusmuuttaja koostuu ohjausyksiköstä (CU) teho-osasta

SINAMICS G120 -sarjassa ohjausyksiköt voidaan yhdistää minkä tahansa saman sarjan teho-osan kanssa. (Control Unit) ohjaa valvoo (PM).


2.1 Taajuusmuuttajajärjestelmän modulaarisuus Kuvaus

Lisäkomponent

omponentit

Pääkomponenttien lisäksi on saatavilla seuraavia lisäkomponentteja käyttöönottoa ja parametrointia varten:

(OP) parametrointiin, diagnostiikkaan, ohjaukseen ja käyttöparametrien kopiointiin. Käyttöpaneeli

standardikäyttöönoton suorittamiseksi useamalle kuin yhdelle taajuusmuuttajalle ja datan ulkoiseen varmuuskopiointiin. MMC-muistikortti

ja STARTER-käyttöönotto-ohjelma PC:llä tehtävään kehoteohjattuun käyttöönottoon. PC-liitäntäsarja

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 26 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

• Verkkosuodattimet

• Verkkokuristimet

• Jarruvastukset

• Lähtökuristimet

• Siniaaltosuodatin

• Pitojarrurele

• Turvajarrurele

• Adapteri

• Suojavaipan

ja kuristimet (luokat A ja B) Suodattimet

Muita lisäoptioita

asennukseen liitinsarja DIN-kisko


2.2 Ohjausyksiköt Kuvaus

turvatoiminnoilla Ohjausyksiköt kenttäväyläliitännällä CU240E CU240S CU240S DP CU240S PN CU240S DP-F CU240S PN-F Ohjausyksiköt

tehokkaita Toiminnollisesti

toimintaan digitaalitulojen

USS:lla RS485 kautta. Ohjausyksikkö CU240S, jossa lisäksi PROFIBUS DPkäyttöliittymä.

Ohjausyksikkö CU240S, jossa lisäksi PROFINETkäyttöliittymä.

Ohjausyksikkö CU240S, jossa lisäksi PROFIBUS DPkäyttöliittymä

ja turvatoiminnot digitaalitulojen tai PROFIsafen kautta. kuitenkin Ohjausyksikkö variaatiot liitäntöjä. 2-1

sama kuin CU240S, Kustannus-

Ohjaus-yksikkö

ei enkooderi-

variaatioita. CU240S

ja vähemmän I/O-

Kuva

CU240S, jossa lisäksi PROFINETkäyttöliittymä

ja turvatoiminnot Ohjausyksikkö

tai PROFIsafen kautta. digitaalitulojen

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 27 CU240S-

2.2 Ohjausyksikö

hjausyksiköt


2-2 Teho-osa versiot Teho-osien eri versioita on saatavilla eri verkkojännitteille tehoalueelta välillä 0.37 kW:a ja 250 kW:a. Riippuen käytetystä teho-osasta, regeneroivassa tilassa energia joko: ●syötetään takaisin syöttöverkkoon (Efficient Infeed Technology) Kuva

välipiiriin ja/tai syötetään ulkoiseen jarruvastukseen.

Teho-osat runkokoon mukaan Riippuen lähtötehosta, teho-osia on saatavilla eri runkokokoja. Runkokokojen valikoima ●ladataan

FSA:ta FSGX:än.

FSA FSB FSC FSD FSE FSF FSGX ulottuu

kW 1.5 2.2 kW … 4kW 7.5 15 kW 18.5 kW … 30 kW 37 45 kW 55 kW 132 kW 160 … 250 kW

verkkosuodatin,

A-luok. ○ ◑1) ◑2) PM240 3-vaihe, 400V AC 0.37 …

● ● ◑2) kW … 15 kW 18.5 kW- 30 kW 37 … 45 kW 55 … 90 kW Integr. jarrukatkoja.

suodatin, A-luok.

PM250 3-vaihe, 400V AC - - 7.5 -

● ● ● ● Verkkoon-jarruttava. verkko-

Integr.

3-vaihe, 690V AC PM260

tai integr. verkkosuodatin, A- luokka. Integroidulla siniaaltosuodattimella Ilman

Verkkoon-jarruttava.

- - -

kW 18.5 kW 30 … 55 kW

11 - …

● ●

● = ominaisuus saatavilla; ○ = ominaisuus ei saatavilla; ◑ = ominaisuus saatavilla, modifioitu; 1) PM240-teho-osat, 110 kW ja suuremmat, ovat saatavilla ainoastaan ilman integroitua A-luokan suodatinta. Sen sijaan saatavilla on erillinen A-luokan suodatin asennettavaksi teho-osan ulkopuolelle. 2) FSGX -teho-osa on saatavilla vain ilman integroituja komponentteja. Sen sijaan saatavilla on erillisiä verkkokuristimia, verkkosuodatimia, lähtökuristimia, siniaaltosuodattimia, jarrukatkojia, jarruvastuksia pitojarrureleitä.

08/2009 Käyttöohje, 28 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

-

2.3 Teho-os

osat

2.3 Teho-osat Kuvaus


2.4 Kuristimet ja suodattimet Kuvaus

k Kuormapuolen komponent

omponentit

Verkkopuolen komponentit

Teho-osa

osa Verkkokuristin Verkkosuodattimet

Luokka B Jarruvastus Siniaaltosuodatin

Lähtöku

kuristin

PM240 ● ● ● ● PM260 - ● - Integroitu - PM250

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 29 CU240S-

2.4 Kuristimet ja suodattimet

YleisesittelyKuristimet ja Yleisesittely Riippuen teho-osasta, seuraavat suodattimien ja kuristimien yhdistelmät ovat sallittuja:


Esivaatimukset taajuusmuuttajan asentamiseen Tarkista, että seuraavat esivaatimukset täyttyvät, ennen taajuusmuuttajan asentamista:

tarvittavat komponentit, työkalut ja pienet osat saatavilla asennusta varten

toiminta ympäristön olosuhteet sallittut Katso: Tekniset tiedot (s. 207). ●Ovatko

liittimien kannet - jos olemassa. –Kytke moottori- syöttökaapelit. –Maadoita suojavaippa laajalta pinta-alata, mikäli tarpeellista käytä suojavaipan liitinsarjaa. –Poista

liittimien kannet takaisin. 5. Asenna ohjausyksikkö –Avaa ohjausyksikön liittimien kannet. –Aseta

ohjauskaapelit liittimiin. –Maadoita suojavaippa laajalta pinta-alalta, mikäli tarpeellista käytä suojavaipan –Kytke

–Sulje liittimien kannet. 6. Ohjausyksikkö – käytetään korkeamman tason ohjaimella – kytkentä kenttäväylään liitinsarjaa.

DP - ja CANopen -liitännässä kytke ohjausyksikkö 9-pin sub D - liittimellä. –RS 485:llä kytke kaksiosaisen väyläliittimen kautta. –PROFIBUS

7. Käyttöyksikön käyttöönottoa varten, liitä joko käyttäjän ohjaus- näyttölaite (käyttöpaneeli) tai kytke taajuusmuuttaja PC:hen PC-liitäntäsarjan avulla. Asennus on nyt valmis ja voit aloittaa käyttöönoton.

31 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

3

Kytkentä

3.1 Toimenpiteet taajuusmuuttajan asentamiseksi

kaapelit johdotukset asennettu soveltuvien asetusten mukaisesti Katso: EMC-standardin mukainen kytkentä (s. 43). ●Ovatko minimietäisyydet muista laitteista riittävät (Riittävä jäähdytys) Katso: Luku: Mitat, porauksen mittakuvat, minimietäisyydet, kiristysmomentit (s. 35). ●Onko

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/30563173/133300)

ja Asennusvaiheet 4. Asenna teho-osa (yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät "Installation Manual for the Power Modules")


verkkokuristimella, verkkosuodattimelle ja lähtökuristimella. Asennuksissa, joissa on enemmän kuin kaksi kantatyypin järjestelmäkomponenttia (esim. verkkosuodatin + verkkokuristin + lähtökuristin), komponentit tulee asentaa teho-osien kylkeen, jolloin verkkokuristin ja -suodatin asennetaan teho-osan alle ja lähtökuristin sivulle. lähtökuristimella.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 32 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

3.2 Kuristimien ja suodattimien asennus

3.2 Kuristimien ja suodattimien asennus Kytkentä

Taajuusmuuttajien järjestelmäkomponenttien tilaasäästävä asennus Moni taajuusmuuttajan järjestelmäkomponentti on suunniteltu suoraan runkoon liitettäväksi. Näin ollen asennetaan taustalevyyn ja taajuusmuuttaja sen päälle tilansäästön saavuttamiseksi. Peruskomponentteja voidaan asentaa enintään

päällekkäin.

PM240 kaksi

Teholähde

Teho-osa

Teho-osa

lähde

runkokoko FSA teho-osat: PM240

Verkkokuristin

Teholähde

PM240 teho-osasta, jossa runkokoissa FSA - FSC ja pohjassa runkokoissa FSD - FSE. Hahmotelma

verkkoliittimet ovat pohjassa. tapauksesssa

Teho-osa

Teho-osa

kantakomponenttina. PM240 teho-osa runkokokoa FSA, jossa verkkokuristin ja A-luokan verkkosuodatin. Verkkopuolen kuristimet on varustettu liittimin, kun taas kuristimet teho-osan puolella on varustettu esivalmistetulla kaapelilla. Viimeisessä asennuspaikassa verkkoliittimet ovat yläpuolella Runkokoolla FSA voidaan verkkokuristimen lisäksi käyttää A-luokan verkkosuodatinta. Tässä verkkokuristin

jotka ovat runkokokoa FSB ja suurempia, ovat saatavilla integroidulla A-luokan verkkosuodattimilla (tässä tapauksessa ulkoista A-luokan suodatinta ei tarvita). Teho-osat,

moottoriin

PM240: runkokoko FSA verkko- ja

Verkkokuristin

Verkkosuodatin

Verkkokuristin

Teholähde

Lähtökuristin

Verkkosuodatin

Lähtökuristin

Verkkokuristin

Teho-

moottoriin


PM250

PM250 teho-osasta, jossa B- luokan verkkosuodatin kantakomponenttina. Hahmotelma PM250 teho-osasta, jossa B- luokan verkkosuodatin kantakomponenttina. Hahmotelma

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 33 CU240S-

Teho-osa

Teholähde

Kuristimien ja suodattimien asennus

Teho-osa

3.2

Verkkosuodatin

Teholähde

Verkkosuodatin

Lähtö-

Kytkentä

kuristin

moottoriin


Teho-osan osan asennusvaihtoehdot Muodosta riippuen on olemassa useita tapoja asentaa taajuusmuuttajia. Tämä käyttöohje kuvaa kuinka taajuusmuuttaja asennetaan suoraan kaapin seinään.

Asennusvaihtoehdot

Runkokoko A B C D E F GX

asennuskiskoille --- --- --- kaappipaneeliin suojavaipan asennusarjalla --- Suora kaapin seinäänl X X X X X X X Kiinnitys

Teho-osan osan asennus Valitse sovellukseesi parhaiten sopiva asennusvaihtoehto ja asenna teho-osa tässä osiossa olevien ohjeiden mukaan.

HUOM!

Tietoa asennuksesta Teho-osaa ei saa asentaa vaakasuoraan.

jotka haitata virtausta, ei pidä asentaa tälle alueelle. Varmista, ettei taajuusmuuttajan tuuletusaukkoja ole peitetty ja ettei jäähdytysilman virtausta ole estetty.

Lisäkomponenttien asennus Laitteita, Oikein voisivat Väärin jäähdytysilman

käyttää lisäkomponentteja, kuten: verkkokuristimia, - suodattimia, jarruvastuksia, jarrureleitä jne. Huomioi lisäkomponenttien mukana tulevat kiinnitys- asennusohjeet! voidaan riippuen Sovelluksesta

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 34 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

3.3 Teho-osien osien asennus

3.3 Teho-osien asennus Kytkentä


Yleisesitys teho-osien

osien mitoista

ja porauksen mittakuvat

0.37

kW … 1.5 kW 2,2 kW … 4 kW 7,5 kW … 15 kW

• 2.5

• Sivulta:

• Päältä/pohjasta:

• Erillinen:

• CU240E:llä:

• CU240S:llä:

• 2.5

• Sivulta:

• Päältä/pohjasta:

• Erillinen:

• CU240E:llä:

• CU240S:llä:

• 2.5 Kiristysmomentit Nm

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 35 CU240S-

• Sivulta:

• Päältä/pohjasta:

• Erillinen:

• CU240E:llä:

• CU240S:llä:

3.3.1 Mitat, porauksen mittakuvat, minimietäisyydet, kiristysmomentit

3.3 Teho-osien asennus Kytkentä

• 2 M4-pultti x M4-mutteri Kiinnikkeet

• 2

• 2

• 4

• 4

• 4

• 4

• 4

• 4

M4-välilevy Kiinnikkeet

M4-pultti

M4-mutteri x M4-välilevy Kiinnikkeet

M5-pultti x M5-mutteri x

x M5-välilevy

Nm Kiristysmomentit Nm Etäisyydet muista laitteista 0 mm:iä 40°C:seen asti 30 mm:iä 40°C:sta ja korkeammasta Kiristysmomentit

Etäisyydet muista laitteista 0 mm:iä 40°C:seen asti 40 mm:iä 40°C:sta ja korkeammasta 100 Etäisyydet muista laitteista 0 mm:iä 40°C:seen asti 50 mm:iä 40°C:sta ja korkeammasta 125 Syvyys 145 mm 187 mm 165 mm 207 mm 185 mm 227 mm 100

mm Syvyys 228 mm Syvyys 248 mm 208


3.3 Teho-osien asennus Kytkentä

18.5 kW … 30 kW ilman suodatinta 18.5 kW … 30 kW suodattimella PM240:lle ja PM250:lle

11 kW … 18 kW for PM260

4

6

Sivulta:

• Päältä/pohjasta:

Tehoyksikkö:

• CU240E:llä:

• CU240S:llä:

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 36 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

Kiinnikkeet •

• 4 x mutterit M6-pultti

• 4


• muista laitteista Etäisyydet Kiristysmomentit

M6 välilevyt Nm 0 mm x

mm 300

Syvyys •

204 mm

267 mm 246

Kiinnikkeet

Syvyys laitteista muista Etäisyydet

3.3 Teho-osien asennus Kytkentä

37 kW … 45 kW ilman suodatinta 37 kW … 45 kW suodattimella

4

6

Sivulta:

• Päältä/pohjasta:

Tehoyksikkö:

• CU240E:llä:

• CU240S:llä:

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 37 CU240S-

Kiristysmomentit •

• 4 x M6-mutteri M6-pultti

• 4

M6-välilevy Nm 0 mm x

mm 204 mm 300

267 mm 246


3.3 Teho-osien asennus Kytkentä

55 kW … 132 kW ilman suodatinta PM240:lle

ja PM250:lle

30 kW … 55 kW PM260:lle

55 kW … 90 kW suodattimella

4

13

Sivulta:

• Päältä/pohjasta:

Tehoyksikkö:

• CU240E:llä:

• CU240S:llä:

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 38 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

Kiinnikkeet •

• 4 x M8-mutteri M8-pultti

• 4

350 mm


• muista laitteista Etäisyydet Kiristysmomentit

M8-välilevy Nm 0 mm x

Syvyys •

316 mm

379 mm 358


Kiinnikkeet

laitteista Kiristysmomentit muista Syvyys Etäisyydet

6

13

Sivulta:

• Päältä:

• Pohjasta:

544

160 kW … 250 kW PM240:lle

3.3 Teho-osien asennus Kytkentä

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 39 CU240S-

• 6

• 6

M8-pultti

M8-mutteri x M8-välilevy

mm 0

250 mm

150 mm

Nm

mm


Esivaatimukset Kun teho-osa on asianmukaisesti asennettu, voidaan tehdä verkko- ja moottorikytkennät. Seuraavat turvallisuushuomautukset tulee käydä huolella läpi.

VAROITUS

Verkko- ja moottorikytkennät Taajuusmuuttaja pitää olla suojamaadoitettu sekä verkon että moottorin puoleisesta päästä. Jos tätä ei tehdä huolellisesti, voi seurauksena syntyä vaaratilanne, joka tietyissä olosuhteissa voi

hengenvaaraan tai kuolemaan. Laite pitää kytkeä irti sähköisestä teholähteestä, ennen kuin laitteeseen tehdään yhtään johtaa

tai niitä muutetaan jollain tapaa. Taajuusmuuttajan liittimissä voi esiintyä vaarallisia jännitteitä vielä taajuusmuuttajan sammuttamisen jälkeen. Verkkosyötön irtikytkemisen jälkeen odota vähintään 5 minuuttia, kunnes tehoyksikkö on purkanut jännitteen. Vasta tämän jälkeen suorita tarvittavat asennustyöt. kytkentään

kytket taajuusmuuttajan syöttöjännitteeseen varmista, että moottorin liitäntäkotelo on suljettu. Vaikka LEDit tai indikaattorit eivät syty tai aktivoidu, kun toiminta vaihdetaan ON-tilasta OFFtilaan,

tämä ei silti välttämättä tarkoita, että yksikkö on kytketty pois päältä tai on jännitteetön. Syöttöverkon oikosulkusuhteen verrattuna taajuusmuuttajaan tulee olla vähintään 100. Kun

että taajuusmuuttaja on konfiguroitu oikealle syöttöjännitteelle (taajuusmuuttajaa ei saa kytkeä korkeampaan syöttöjännitteesen). Jos vikavirtasuoja on asennettu elektroniikkalaitteiden syöttöpuolelle suojaamaan suoraa tai Varmista,

kontaktia vastaan, ainoastaan B-tyyppi on sallittu. Kaikissa muissa tapauksissa tulee ottaa käyttöön muut suojatoimenpiteet, kuten suojaamalla elektroniikkalaitteet ympäristön vaikutuksilta kahdennetulla tai vahvistetulla eristyksellä, tai galvaanisesti erottamalla syöttöjännitteestä muuntajan avulla. epäsuoraa VAARA

Syöttö- ohjauskaapelit Ohjauskaapelit tulee asettaa erilleen syöttökaapeleista, jotta varmistetaan, ettei järjestelmään tule induktiivista tai kapasitiivisia häiriöitä.

Huom

Suojalaitteet

että oikeanlaiset vikavirtasuojat ja/tai sulakkeet (määritelyillä nimellisvirroilla) on kytketty syöttöverkon ja taajuusmuuttajan väliin (ks. tekniset tiedot). Varmista,

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 40 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

3.3.2 Teho-osien osien johdotus

3.3 Teho-osien asennus Kytkentä


Kytkentäesimerkki: täesimerkki: Teho-osa

osa PM240

• Tähtikytkentä

Jarru-

releen

liittimet


Moottorin tyyppikilvestä löytyvät Kolmiokytkentä

kytkentätiedot: esimerkiksi: 230/400V Δ/Y tarkoittaa, että 400 V:n syöttöverkossa moottori kytketään tähteen (Y-kytkentä). oikeat

vastus Jarru-

3.3 Teho-osien asennus Kytkentä

Kolmiokytkentä Tähtikytkentä

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 41 CU240S-

Ohjausyksikkö

Sulakkeet

Teho-osa

Jarrurele

Kuva 3-1 Kytkentäkaavio: PM240-teho-osa jarrureleellä

Tähti- ja kolmiokytkentä SIEMENSin moottoreiden liitäntäkoteloiden kannen sisäpuolelle on merkitty kaaviot molempia

varten: (Y) (Δ) kytkentätapoja


3.3 Teho-osien asennus Kytkentä

Teho-osien osien kytkeminen

Verkkoliitäntä

verkkoliitäntä liittimiin U1/L1, V1/L2 ja W1/L3. Kytke verkkoliitännän suojamaajohdin taajuusmuuttajan PE-liittimeen.

joissa ei ole integroitua verkkosuodatinta, voidaan kytkeä maadoitettuun (TN, TT) ja maadoittamattomaan (IT) syöttöverkkoon. Teho-osat, joissa on integroitu A-luokan verkkosuodatin, Teho-osat,

käytettäväksi ainoastaan TN-verkoissa. soveltuvat

• Suojaamaton

kytkentä

Jarruvastuksen


Jarruvastus voidaan kytkeä R2. liittimiin Älä DCP/R1 maadoita ja jarruvastusta taajuusmuuttajaan, vaan suoraan maadoituskiskoon. suodattimella taajuusmuuttajille m 25 suod. ilman 50 Suojavaipallinen

pitemmistä kaapelin pituuksista ks. Catalog D11.1 Lisätietoa

FSA FSB FSC FSD FSE FSF FSGX Teho 0.37 kW … 1.5 kW 2.2 kW 4 kW 7.5 15 kW 18.5 kW 30 kW 37 45 kW 55 kW 132 kW 160 250 kW Liittimen

1 mm² … 2.5 mm² mm² … 6 mm² 4 … 10 mm² 10 … 35 mm² 10 … 35 mm² 35 … 120 mm² 95 mm² … 2 x 240 mm² Kiristysmomentti 1.1 Nm 1.5 Nm 2.25 Nm 6 Nm 6 Nm 13 Nm 14 Nm poikkipinta

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 42 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

Moot

ottor

toriliitäntä

Jarruvastuksen kytkentä

liittimiin U2, V2 W2. Kytke moottorin suojamaajohdin taajuusmuuttajan -liittimeen. Seuraavat kaapelin pituudet ovat

100 m sallittuja:


EMC-standardin mukainen kytkentä Esimerkkikuva osoittaa, miten häiriösuojaus tehdään runkokoolle FSA käyttäen suojavaipan liitinsarjaa. Vastaavat suojavaipan liitinsarjat on saatavilla kaikille teho-osien runkoille (lisätietoa ks. Catalog D11.1).

tulee kytkeä suojavaipan liitinsarjaan mahdollisimman suurelta pinta-alalta suojaklipsien avulla. Suojavaipat

3-2 Suojavaipan liitinsarja FSA

Huom Kuva

mukainen häiriösuojaus voidaan toteuttaa myös ilman suojavaipan liitinsarjaa. Tällöin tulee varmistaa, että kaapelien suojavaipat maadoitetaan mahdollisiman suurelta pinta-alta. EMC-standardin

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 43 CU240S-

3.3.3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus: EMC-standardin mukainen kytkentä

3.3 Teho-osien asennus Kytkentä


3.3 Teho-osien asennus Kytkentä

Sähkömagn

magneetisten häiriöiden välttäminen Taajuusmuuttajat on suunniteltu toimimaan teollisuusympäristössä, jossa voi olla runsaasti sähkömagneettisia häiriöitä. Hyvän asennustavan noudattaminen varmistaa tavallisesti turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Jos ongelmia esiintyy, noudata alla

ohjeita.

Vaaditut toimenpiteet olevia

että osaston kaikki laitteet on maadoitettu hyvin käyttäen lyhyitä ja suuri poikkipinta-alaisia maadoituskaapeleita, jotka on kytketty yhteiseen maadoituspisteeseen tai maadoituskiskoon. ●Varmista, että jokainen taajuusmuuttajaan liitetty ohjauslaite (esimerkiksi ohjelmoitava ●Varmista,

on kytketty samaan maahan tai maadoituspisteeseen kuin taajuusmuuttaja lyhyellä ja suuri poikkipinta-alaisella kaapelilla. ●Kytke moottoreilta tuleva maa suoraan maaliitäntään (PE) vastaavassa taajuusmuuttajassa. logiikka)

maajohtimet ovat suositeltavia, koska niiden impedanssi on muita pienempi suurilla taajuuksilla. ●Litteät

kaikkien kaapelien päät siististi varmistaen, että vaipaton kaapelipää jää mahdollisimman lyhyeksi. ●Vedä ohjauskaapelit mahdollisimman erillään tehokaapeleista käyttäen eri kaapelikouruja sijoita ne 90° kulmaan toisiinsa nähden mikäli johtojen on ristettävä. ●Päätä

kun mahdollista, käytä suojattuja johtoja ohjausjohdotuksissa ja maadoita vaippa molemmista päistä. ●Varmista, että osaston kontaktorit on varustettu vaimennuspiirillä, joko RC-suotopiiri vaihtovirtakontaktoreissa tai nolladiodi tasavirtakontaktoreissa kytkettynä kelan yli. ●Aina

varistorivaimentimet ovat tehokkaat. Tämä tärkeää, kun kontaktoreita ohjataan taajuusmuuttajan releellä. Myös

suojattuja tai suojavaipallisia kaapeleita moottoriliitännöissä ja maadoita suojaus kummastakin päästä kaapeleiden maadoituskiinnikkeiden avulla. ●Käytä

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 44 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


Ohjausyksikön asennus teho-osaan

osaan

• Kaapelin

• Kiristysmomentti

3.4 Ohjausyksikön asentaminen Kytkentä

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 45 CU240S-

3.4 Ohjausyksikön asentaminen

on yksinkertaisesti napsautettu kiinni teho-osaan. Tämä samalla muodostaa kaikki sähköliitännät näiden kahden komponentin välillä. Ohjausyksikkö voidaan irrottaa painamalla irrotuspainiketta 3.

Liitinsuojien irrottaminen Ohjausliittimiin pääsee käsiksi irrottamalla suojus viereisen kuvan osoittamalla tavalla. maksimipoikkipinta-ala ohjausliittimille

mm2. 0,25 Nm 2,5


Prosessin ja käyttäjärajapintojen yleiskatsaus Ohjausyksiköstä löytyy seuraavat liitännät: ●Liittimet tulo- ja lähtösignaaleille

asetusten lataamiseen taajuusmuuttajalta ja taajuusmuuttajaan ●Liitin liikennöintiin korkeamman tason ohjainten kanssa ●DIP-kytkimet nopeusanturin ja analogitulojen konfigurointiin sekä tarvittaessa PROFIBUS-osoitteen asettamiseen. ●Muistikorttipaikka

diagnostiikkaa varten Kaikki nämä liitännät on esitetty seuraavassa kuvassa. ●LEDit

MMC-muistikorttipaikka

DIP-kytkimet PROFIBUS-osoitteen asettamiseen

(ohjausyksikön sivulla) - vain DP-versiolle

DIP-kytkimet

analogitulojen ja

anturin konfigurointiin

Liitäntä BOP tai PC-liitäntäsarjalle

Taajuusmuuttajan tilanäytön LEDi

Liittimet digitaali- tai analogitulo- ja

lähtösignaaleille

DIP-kytkin väylän päätevastukselle

Korkeamman tason ohjaimen tietoliikenneliitäntä SUB D - tai RJ45-liittim

liittimelle

Suojavaipan kiinnityslevy käyttäjärajapinnat CU240E/S 3-3 Kuva

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 46 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

3.4.1 Liitännät, liittimet, kyt

k

ytkimet, ohjausliittimet, ohjausyksikön LEDit ja liitäntäkaaviot

3.4 Ohjausyksikön asentaminen Kytkentä


Potentiometri:

Ohjearvotulo

Kytkimet:

Moottoriohjaus

Näyttö:

Lähtötaajuus

Signaalivalot:

Häiriöt

3.4 Ohjausyksikön asentaminen Kytkentä

10 V jännitelähde

0V

Taajuusohje

ON/OFF

Suunnanvaihto

Kuittaus

24 V jännitelähde

Lähtötaajuus

häiriö aktiivinen

Käytön varoitus aktiivinen

Kuva 3-4 Yleisliitäntäkaavio, CU240

*Liittimet turvatoimintoisille versioille/** vain CU240E

47 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

0V


3.4 Ohjausyksikön asentaminen Kytkentä

Liittimien sijoitus ja toiminnallisuus ohjausyksiköllä CU240S Kaikki ohjausyksiköt on varustettu samoilla ohjausliittimillä. Riippuen kuitenkin ohjausyksikön versiosta, tehdasasetusten aktivointi tietyille digitaalituloille ja liitännöille vaihtelee (ks. liitäntäkaavio CU240S/E ja CU240S-DP/CU240S-DPF/CU240S-

Toisin kuin standardi ohjausyksiköissä, turvatoimintoisissa ohjausyksiköissä CU240S DP- F ja PN-F on kuusi digitaalituloa yhdeksän sijaan, sillä ne on varustettu kahdella PN/CU240S-PN-F).

digitaalitulolla. Vikavarmennetut digitaalitulot ovat redundantteja ja kummallakin on kahdennetut liittimet. Digitaalilähtö

0 Digitaalilähtö

1 Digitaalilähtö

2 Anturiliitännät

varmennetulla

0-5 Digitaalitulot 6-8 standardi ohjausyksiköille: CU240S, CU240S DP,

PN Anturin teholähde 24 V jännitelähtö

Digitaalitulot

ohjausyksiköille:

DP-F, CU240S PN-F turvatoimintoisille

turvadigitaalituloa Kaksi

tulo 0 Analogialähtö

0 Analogiatulo

1 Analogialähtö

1 Ulkoinen 24 V Analogia-

Kuva 3-5 Liitimien yleisesitys: CU240S-DP /-DP-F/-PN/-PN-F

syöttö 10 V lähtö Lämpötila-anturi

08/2009 Käyttöohje, 48 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Liitäntäkaavio ohjausyksikö

kölle

CU240E

3.4 Ohjausyksikön asentaminen Kytkentä

Kuva 3-6 Liitäntäkaavio CU240E

3.2 Käyttöohje, 08/2009 49 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


3.4 Ohjausyksikön asentaminen Kytkentä

Liitäntäkaavio ohjausyksikölle

CU240S

Kuva 3-7 Liitäntäkaavio CU240S

3.2 50 Käyttöohje, 08/2009 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Liitäntäkaavio ohjausyksik

usyksikölle

CU240S DP

3.4 Ohjausyksikön asentaminen Kytkentä

Kuva 3-8 Liitäntäkaavio CU240S DP

Käyttöohje, 08/2009 51 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


3.4 Ohjausyksikön asentaminen Kytkentä

Liitäntäkaavio ohjausyksikölle

CU240S DP-F

Kuva 3-9 Liitäntäkaavio CU240S DP-F

52 Käyttöohje, 08/2009 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Liitäntäkaavio ohjausyksikö

kölle

CU240S PN

3.4 Ohjausyksikön asentaminen Kytkentä

Kuva 3-10 Liitäntäkaavio CU240S PN

Käyttöohje, 08/2009 53 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


3.4 Ohjausyksikön asentaminen Kytkentä

Liitäntäkaavio ohjausyksikö

kölle

CU240S PN-F

Kuva 3-11 Liitäntäkaavio CU240S PN-F

54 Käyttöohje, 08/2009 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Vaihtoehtoiset käyttöönottotavat

Taajuusmuuttajan toiminnot aktivoidaan ja konfiguroidaan käyttäen parametreja. Parametreihin pääsee käsiksi joko käyttäjän ohjain/näyttölaitteella (käyttöpaneeli) tai PC:llä STARTER-käyttöönotto-ohjelmalla asianmukaisen taajuusmuuttajaliitännän kautta.

voidaan myös parametroida tallentamalla parametriasetukset MMCmuistikortille

tai käyttöpaneelille tämän jälkeen siirtämällä toiseen taajuusmuuttajaan, jolla on sama konfiguraatio ja toiminto. Alla listattuja vaihtoehtoisia käyttöönottotapoja on selostettu seuraavissa osioissa: Taajuusmuuttajia

käyttäen tehdasasetuksia ●Käyttöönotto STARTER-käyttöönotto-ohjelmalla

käyttöpaneelilla ●Tietojen varmuuskopiointi käyttöpaneelilla ja MMC-muistikortilla

Käyttäjillä on pääsy taajuusmuuttajan parametreihin seuraavien rajapintojen kautta

●Käyttöönotto

kenttäväylän kautta STARTER PC-liitäntäsarjan

kautta BOP-ohjauspaneeli

MMCmuistikortti

STARTER

(CU) Lisälaiteliitäntä (USS tai RS232) Ohjausyksikkö

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 55 CU240S-

4

Käyttöönotto


Kuvaus

F0395 näytetään, kun ohjausyksikkö ja teho-osa kytketään päälle ensikertaa tai sen jälkeen kun ne on vaihdettu. Viestiä F0395 käyttämällä varmistetaan, ettei kahta taajuusmuuttajakomponenttia:

ja teho-osa, vaihdeta ilman asianmukaista lupaa. Jos kuittaat tämän viestin, otat vastuun siitä, että ohjausyksikön parametriasetukset vastaavat teho-osaa ja että laitteet on kytketty oikein. Esimerkiksi, että kaikkien vaiheiden lähdöt on kytketty oikein. ohjausyksikkö Viestin F0395 kuittaus Riippuen siitä mikä ohjauspaikka on asetettu, voit kuitata viestin F0395 seuraavilla

BOP-paneeli: paina toimintopainiketta FN.

riviliittimet (P0700 = 2): digitaalitulo 2 (tehdasasetus kuittauskäskylle). tavoilla:

ohjauspaikka on kenttäväylä (P0700 = 6): ohjaussana 1 (STW1/ bitti 7) Viesti F0395 kuitataan myös kun palautetaan tehdasasetukset. ●Jos

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 56 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

4.1 Ohjausyksikön ja teho-osan osan ensikytkentä - viesti F0395

4.1 Ohjausyksikön ja teho-osan ensikytkentä - viesti F0395 Käyttöönotto


4.2 Tehdasasetusten palautus Käyttöönotto

Jos mikään muu ei auta, palauta tehdasasetukset! Voit palauttaa parametrilla P0970, jos parametroinnissa on tehty virheitä ja taajuusmuuttaja toimii väärin.

4-1 Tehdasasetusten palautus Taulukko

Parametri tai

toimenpide P0003 30 P0970 = 1 P0010

"BUSY" BOP-näyttö:

Tietoliikenne Teho-osan P0100 P0014

Kuvaus

Parametrointioikeus 1: Normaali

Käyttöönottoparametrit 30: Tehdasasetus - aloita tehdasasetusten palautus

Tehdasasetuksien palautus 1: Palautus - palauttaa parametrit tehdasasetuksiin

tehdasasetukset on palautettu parametrit P0970 ja P0010 asetetaan Kun

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 57 CU240S-

4.2 Tehdasasetusten palautus

näkyy edistymispalkki arvoon 0 ja BOP-paneelinäyttö palaa takaisin normaalitilaan. STARTER-ohjelmassa

Huom Tiedonsiirto on estetty sen aikaa, kun parametrien tehdasasetuksia palautetaan. Seuraavat parametrit pysyvät muuttumattomina tehdasasetusten palautuksen jälkeenkin:

Eurooppa/Pohjois-Amerikka parametrit ominaistiedot Varastotila


Esivaatimukset: : ennenkuin Ennenkuin aloitat parametroinnin, tulee sinulle olla selvää seuraavat seikat, jotka koskevat sovelluksesi käyttöönottoa.

Riittävätkö tehdasasetukset sovelluksellesi Aluksi tarkista, mitä tehdasasetuksia voit käyttää ja mitä asetuksia haluat muuttaa (ks. osio "Käyttöönotto tehdasasetuksilla" (s. 61)). Tätä tehdessäsi saatat huomata, että sinun tarvitsee muuttaa vain muutamaa parametria.

Minkä tyyppistä moottor

oria

käytät [P0300]

●Synkroni- vai oikosulkumoottori

ovat tehtaalla esiasennettu sovelluksia varten, joissa käytetään 4-napaisia kolmivaiheisia oikosulkumoottoreita, jotka vastaavat taajuusmuuttajan suoritusarvoja.

Moot

ottor

toritiedot / moottorin tyyppikilpitiedot SINAMICS-taajuusmuuttajat

käytössäsi on STARTER-käyttöönotto-ohjelma ja SIEMENS-moottori, sinun tarvitsee määrittää ainoastaan moottorin tilausnumero. Muissa tapauksissa moottoritiedot tulee lukea moottorin tyyppikilvestä ja syöttää ne asianmukaisiin parametreihin. Jos

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 58 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

4.3 Käyttöönoton on valmistelut

4.3 Käyttöönoton valmistelut Käyttöönotto


4.3 Käyttöönoton valmistelut Käyttöönotto

Huom

Tietoa asennuksesta Syöttämäsi moottorin tyyppikilpitietojen on vastattava moottorin kytkentätapaa (tähtikytkentä[Y]/ kolmiokytkentä [∆]), esimerkiksi kolmiokytkennälle on annettava

arvot tyyppikilvestä.

Millä alueella maailmassa moottoria käytetään - Moottoristandardi [P0100] kolmiokytkennän

ICE: 50 Hz [kW]- tehdasasetus ●Pohjois-Amerikka NEMA: 60 Hz [hp] tai 60 Hz [kW]

Onko käytössä ulkoinen nopeusanturi, ja jos on, niin mikä on sen resoluutio

[P0400] ●Eurooppa

tyyppi ●Anturipulssien lukumäärä (resoluutio) per kierros ●Nopeusanturin

Mikä on moottorin toimintaympäristön lämpötila ●Moottorin ympäristölämpötila [P0625], jos poikkeaa tehdasasetuksesta = 20 °C

Mitä säätötapaa haluat käyttää sovelluksessasi [P1300]

tehdään anturittoman U/f-säädön ja takaisinkytketyn vektorisäädön välillä. ●Anturiton U/f-säätö on yksinkertaisin säätömenetelmä taajuusmuuttajalle. Sitä käytetään esimerkiksi pumppu-, puhallin- ja kuljetinsovelluksissa. ●Takaisinkytketyllä vektorisäädöllä nopeuden poikkeama ohjearvon ja todellisen Erotus

välillä on pienempi kuin anturittomalla U/f-säädöllä. Lisäksi on mahdollista määritellä vääntömomentti. Tämä on sopiva säätötapa sovelluksille, kuten: kelain-, nopeuden

nostin- tai erikoiskuljetinkäytöt.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 59 CU240S-


4.3 Käyttöönoton valmistelut Käyttöönotto

Mitä ohjauspaikkoja- ohjearvolähteitä on käytössäsi Käytettävissä olevat ohjauspaikat ja ohjearvolähteet riippuvat taajuusmuuttajasta. Ohjauspaikkojen ja ohjearvolähteiden oletustehdasasetukset poikkeavat toisistaan, riippuen siitä onko taajuusmuuttajassasi käytössä kenttäväylä vai ei tai turvatoimintoja vai

●Mahdollisia ohjauspaikkoja [P0700] ei.

–Kenttäväylä(tehdasasetus väyläohjattaville ja turvatoimintoisille –Paikalliset riviliittimet/kytkimet (tehdasasetus ei-väyläohjattaville taajuusmuuttajille) –Ohjauspaneeli

ohjearvolähteitä [P1000] –Moottoripotentiometri –Analogiaohje ●Mahdollisia

taajuus –Kenttäväylä –Kiinteä

Moottorien ohjaus riviliittimillä Moottorin käynnistämiseen, pysäyttämiseen ja pyörimissuunnanvaihtoon on useita eri tapoja, jotka voidaan konfiguroida parametrilla P0727. Seuraavat kaksijohdinohjausversiot ovat saatavilla tehdasasetuksella (P0727 = 0):

ja poiskytkeminen yhdellä ohjauskäskyllä ja peruutus toisella ohjauskäskyllä. ●Pyörimissuunnan päälle- ja poiskytkeminen molemmilla ohjauskäskyillä. Moottorin minim

inimi- ja maksimi

●Päälleja

maksimitaajuus, jolla moottori toimii, on rajoitettu riippumatta taajuuden ohjearvosta. Minimi-

[P1080]- 0 Hz ●Maksimitaajuus [P1082]- tehdasasetus 50 Hz

Kiihdytys- ja jarrutusaika ●Minimitaajuus

ja jarrutusaika määrittelevät moottorin maksimikiihtyvyyden, kun nopeuden ohjearvo vaihtelee. Kiihdytys- ja jarrutusaika on aikaväli moottorin pysähtymisen ja maksimitaajuuden välillä, tai toisinpäin. ●Kiihdytysaika [P1120]- 10 s Kiihdytys-

[P1121]- tehdasasetus 10 s ●Jarrutusaika

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 60 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


4.4 Käyttöönotto tehdasasetuksilla Käyttöönotto

Esivaatimukset tehdasasetusten käytölle Yksinkertaisissa sovelluksissa käyttöönotto voidaan suorittaa käyttäen ainoastaan tehdasasetuksia. Tässä osiossa selitetään mitä esivaatimuksia tulee täyttää tätä tarkoitusta varten ja kuinka se tehdään.

ja moottorin tulee vastata toisiaan. Vertaile tietoja tyyppikilvestä teho-osan teknisiin tietoihin. –Taajuusmuuttajan nimellisvirran pitää vähintään olla sama kuin moottorin. –Moottoritehon tulisi vastata taajuusmuuttajan tehoa. Moottoreita voidaan käyttää 1.

joka on 25 %… 100 % taajuusmuuttajan tehosta. 2. Digitaali- ja analogitulojen pitää olla kytketty esimerkkijohdotuksen mukaisesti (ks. osio "Esimerkkijohdotuksia tehdasasetuksille" (s.62)). 3. Tämän jälkeen sinun tulee määrittää taajuusmuuttajalle seuraavat asiat: tehoalueella,

–Käyttöpaneeli –Ohjauspaikka:

–Kenttäväylä Voit vaihtaa tämän ohjauspaikan parametrilla P0700, jos tehdasasetus ei ole sopiva sovellukseesi. –Digitaalitulot

ohjearvo (ohjearvolähde): –Analogitulosta(analogiaohje)

–Kiinteätaajuus digitaalitulosta –Kenttäväylältä –Nopeuden

vaihtaa tämän taajuusohjeen lähteen parametrilla P1000, jos tehdasasetus ei ole sopiva sovellukseesi. Voit

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 61 CU240S-

4.4 Käyttöönotto tehdasasetuksilla


Moni sovellus toimii tehdasasetuksilla Varmistaaksesi, että tehdasasetuksia voidaan käyttää, tulee taajuusmuuttajan riviliittimet johdottaa seuraavien esimerkkien mukaisesti.

Oletusasetukset ohjausliittimille

timille CU240E:lle

10 V jännitelähde 0V

ON/OFF Taajuusohje

Suunnanvaihto 24 V jännitelähde Kuittaus

Lähtötaajuus

Käytön häiriö aktiivinen

Käytön varoitus aktiivinen

yleisesitys: esimerkkijohdotus tehdasasetusten käyttöön 0V liittimien CU240E 4-1 Kuva

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 62 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

4.4.1 Esimerkkijohdotuksia ksia tehdasasetuksille

4.4 Käyttöönotto tehdasasetuksilla Käyttöönotto


4.4 Käyttöönotto tehdasasetuksilla Käyttöönotto

Oletusasetukset ohjausliittimille ei-kenttäv

kenttäväyläoh

äyläohjattavalle

CU240S:lle

Taajuusohje 0V 10 V jännitelähde ON/OFF

Syöttö

V jännitelähde Kuittaus Suunnanvaihto 24

Lähtötaajuus

Käytön hälytys aktiivinen varoitus Kuva 4-2 CU240S liittimien yleisesitys: esimerkkijohdotus tehdasasetusten käyttöön * Turvatoimintoiset mallit suluissa

63 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

0V


Oletus

etusohjauspaikat ja -ohjearvolähteet

Automaatiosovelluksissa käytetyissä taajuusmuuttajissa on asianmukaiset kenttäväyläliitännät. Nämä taajuusmuuttajat ovat tehtaalla esiasetettu siten, että oikeilla ohjaus- ja tilasignaaleilla voidaan liikennöidä kenttäväyläliitänällä.

joissa ei ole kenttäväyläliitäntää, ovat tehdasesiasetettuja siten, että digitaali- ja analogiatulo- lähtösignaaleilla liikennöidään riviliittimillä. Esimerkiksi, jos et halua ohjata kenttäväyläliitännällä (esim. PROFIBUS) varustettua taajuusmuuttajaa kenttäväylällä, vaan sen sijaan käyttäen kytkimiä ja painikkeita, jotka on Taajuusmuuttajat,

digitaalituloihin, tulee parametria P0700 muuttaa seuraavasti. kytketty

4-2 Ohjauspaikat ja ohjearvolähteet

Parametrit

rit Kuvaus P0700 ohjauspaikka

Digitaalitulot (P0701 P0709), ohjausyksiköille ilman kenttäväyläliitäntää) Taulukko (P2050… P2091), (tehdasasetus kenttäväyläliitäntäisille ohjausyksiköille) P1000 = 2 tai 6 Valitse ohjearvolähde 2: Analogiaohje ohjausyksiköille ilman kenttäväyläliitäntää) 6: Kenttäväylä (tehdasasetus kenttäväyläliitäntäisille ohjausyksiköille)

4-3 Tärkeiden lisäparametrien tehdasasetukset Taulukko

Paramet

metri

Tehdasasetus

Tehdasasetuksen tarkoitus

Toiminto

• • NEMA, IEC,

1 Oikosulkumoottori Valitse moottorityyppi (oikosulkumoottori/

synkronimoottori). P0304 400 [V] nimellisjännite

volttien kanssa). P0300

Riippuu tehoosasta.

[A] Moottorin nimellisvirta (yhtäpitävä tyyppikilven ampeerien kanssa). P0305

P0307 Riippuu tehoosasta.

[kW/hp] (yhtäpitävä tyyppikilven kW/hp kanssa). P0308 [cos phi] nimellistehokerroin (yhtäpitävä

cos "phi" kanssa), jos P0100 = 1, niin P0308 on tarpeeton. P0309 0 [%] nimellishyötysuhde (yhtäpitävä tyyppikilven prosenttien kanssa), jos P0100 = 0, niin P0309 on tarpeeton. P0310 50 [Hz] Moottorin nimellistaajuus (yhtäpitävä tyyppikilven hertsien kanssa). 1 08/2009 Käyttöohje, 64 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

21

4.4.2 Taajuusmuuttajan tehdasasetus

4.4 Käyttöönotto tehdasasetuksilla Käyttöönotto

P0004 P0003

P0100 P0010

Pääsy useimmin käytettyihin parametreihin. Parametrointioikeuden valinta. Kaikki parametrit ovat näkyvillä. Parametrisuodatin: Suodattaa parametrit toiminnallisuuden mukaan. 1

Käyttövalmis. Käyttöönottoparametri. 0 Eurooppa [50 Hz]. Alueellisen syöttöverkon taajuus: Eurooppa Pohjois-Amerikka. Parametrointi-

oikeustaso

1


4.4 Käyttöönotto tehdasasetuksilla Käyttöönotto

Paramet

metri

Tehdasasetus

Tehdasasetuksen tarkoitus

Toiminto

Parametrointi-

oikeustaso P0311 1395 [rpm] nimellisnopeus (yhtäpitävä tyyppikilven rpm:n kanssa). 1

0 Itsetuuletteinen: Akselikiinnitetty

tuuletin moottorissa. Moottorin (määritä moottorin jäähdytysmenetelmä). 2 P0335

[°C] ympäristölämpötila. P0640 200 [%] Moottorin ylikuormitusraja (syötetty prosentteina, viittaa parametriin P0305). P0700 tai 2: ei-kenttäväyläinen P0625

kenttäväylällinen ohj.yks. Valitse ohjauspaikka. P0727 DI0: ON/OFF DI1: Suunnanvaihto Ohjausvaste, kun moottori käynnistyy (käynnistys, pysäytys, suunnanvaihto). P0970 Lukittu Tehdasasetusten palautus 6:

2 tai 6 2: ei-kenttäväyläinen 6: kenttäväylällinen ohj.yks. Valitse taajuusohjeen lähde (ohjearvotulo). P1080 0 [Hz] Minimitaajuus. P1000

50 [Hz] Maksimitaajuus. P1120 Kiihdytysaika. P1121 10 [s] Jarrutusaika. P1300 Lineaarinen U/f-säätö Säätötapa. P1082

0 Ei pikakäyttöönottoa Päättää pikakäyttöönoton. P3900

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 65 CU240S-

2

3

31

2

1


t Prosessiliitäntöjen tehdasasetu

ehdasasetukset

Digitaalitulot

itulot

Liitin

Lyhenne

Parametri Tehdasasetus

Tehdasasetuksen tarkoitus

DI0 P0701 1 ON/OFF1. 6 DI1 P0702 12 Suunnanvaihto. 7 DI2 P0703 9 Häiriönkuittaus. 5

DI3 P0704 15 0 [P1001]. 16 DI4 P0705 16 Kiinteän taajuuden valintabitti 1 (asettaa)[P1002].

8

DI5 P0706 17 2 [P1003]. 40 DI6 P0707 18 Kiinteän taajuuden valintabitti 3 (asettaa)[P1004].

41 DI7 P0708 17

DI8 P0709 Digitaalitulo lukittu.

Turvatoi

toimintojen digita

igitaalitulot

itulot 42 Liitin

Lyhenne

Parametri Tehdasasetus

Tehdasasetuksen tarkoitus

60 FDI0A P9603 0 Turvatoimintojen digitaalitulot on lukittu.

FDI0B 62 FDI1A 63 FDI1B 61 Digitaalilähdöt ilähdöt (relelähdöt)

Liitin

Lyhenne

Parametri Tehdasasetus

Tehdasasetuksen tarkoitus 18 NC

NO 20 COM DO0 P0731 52.3 Käytön häiriö aktiivinen. 19

NO 22 COM DO1 P0732 52.7 Käytön varoitus aktiivinen. 23 NC 21

NO 24

25 COM DO2 P0733 0.0 Relelähtö on lukittu.

08/2009 Käyttöohje, 66 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

4.4.3 Riviliittimien oletusasetukset

4.4 Käyttöönotto tehdasasetuksilla Käyttöönotto


4.4 Käyttöönotto tehdasasetuksilla Käyttöönotto

Analogiatulot

Liitin

Lyhenne

Parametri Tehdasasetus

Tehdasasetuksen tarkoitus 3 AI0+

AI0- AI0 P0756 [0] 0 Aseta unipolaarinen jännitetulo 0 V … +10 V DC lisäksi ohj.yks. kotelon DIP-kytkimen parametrointi. 4

AI1+ AI1 P0756 [1] 0 11 AI- Aseta unipolaarinen jännitetulo 0 V … +10 V DC lisäksi ohj.yks. kotelon DIP-kytkimen parametrointi. 10 Analogialähdöt

Liitin

Lyhenne

Parametri Tehdasasetus

Tehdasasetuksen tarkoitus 12 AO0+

AO0- AO0 P0771[0] 21 Taajuusmuuttajan lähtötaajuus, analogialähtö 0 voidaan vaihtaa virtalähdöstä jännitelähdöksi parametrilla P0776. 13

AO1+ AO1 P0771[1] 21 27 AO1- Taajuusmuuttajan lähtötaajuus, analogialähtö 1 on ainoastaan virtalähtö. 26 Anturiliitäntä (anturi)

Liitin

Toiminto

Parametri Tehdasasetus

Tehdasasetuksen tarkoitus 70 ei-

P0400 0 Nopeusanturin mittaus on lukittu (ei anturia).

Kanava A - invertoiva 71

ei-

73 Kanava -

Channel B 72 ei-

75 Nollapulssi - invertoiva 74

Liitin

Lyhenne

PTC/KTY84-liitäntä

Parametri Tehdasasetus

Tehdasasetuksen tarkoitus

14 PTC+ P0601 0 Moottorin lämpötila-anturin mittaus on lukittu (ei anturia). 15 PTC-

67 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Esivaatimukset STARTER-käyttöönotto-ohjelma sisältää Project Wizard -sovelluksen, joka ohjaa sinut askel askeleelta läpi käyttöönottoprosessin. Taajuusmuuttajan konfigurointi PC:llä on huomattavasti käyttäjäystävällisempää ja nopeampaa, kuin käyttöönotto käyttöpaneelilla.

käyttöönotto PC:llä edellyttää seuraavaa: ●PC-liitäntäsarja taajuusmuuttajan liittämiseen PC:lle. Tilausnro.: 6SL3255-0AA00-2AA1 Taajuusmuuttajan

4-3 PC-liitäntäsarja ●Asennettu STARTER-ohjelma. (toimitetaan PC-liitäntäsarjan mukana). Voit myös ladata ohjelman uusimman version Internetistä osoitteesta: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804985/133100 Kuva

pitää olla kytkettynä taajuusmuuttajaan (moottorin ID-ajo) ●Moottorin

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 68 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla

4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto


4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto

Kuvaus Taajuusmuuttaja voidaan parametroida käyttäjäystävällisesti Project Wizard -sovelluksen avulla. Tässä osiossa esitetyn käyttöönoton toimenpiteet noudattavat Project Wizard - sovellusta. Tietoliikenne PC:n ja taajuusmuuttajan välillä tapahtuu USS-protokollan

sarjaliitännän kautta. mukaisen

päälle taajuusmuuttajan syöttöjännite. ●Käynnistä STARTER-käyttöönotto-ohjelma. ●Käytä Project Wizard -sovellusta ja klikkaa "Find drive units online... ". ●Kytke

4-4 Aloitusvalintaikkuna ●Ilmestyvässä viestiruudusta (ei esillä tässä), syötä projektillesi kuvaava nimi, esimerkiksi "Peruskäyttöönotto" ja klikkaa "Continue". Ylläoleva valintaikkuna tulee näkyviin. Kuva

Kuva 4-5 PC-liitännän asennus ●Klikkaa "Change and test... " asettaaksesi PG/PC-liitännän.

69 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

4.5.1 STARTER-projektin luominen


4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto

PG/PC-liitännän asennus

●Valitse "PC COM-Port (USS)" valintakentästä ja klikkaa "Properties...".

4-6 USS-protokollan mukaisen sarjaliitännän asennus ●Jos "PC COM-Port ei ole saatavilla, klikkaa "Select..." asentaaksesi "PC COM-Port (USS)"-liitännän, kuten nähdään "Install/Remove Interfaces"- valintaikkunassa. Kuva

Kuva 4-7 USS-protokollan mukaisen liitännän asentaminen

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 70 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto

olet asentanut "PC COM-Port (USS)"-liitännän, sulje valintaikkuna ja avaa "Properties- PC COM-Port (USS)".

●Jos

4-8 PC COM - määritteet (properties) ●Tässä valintaikkunassa voit asettaa COM-liitännän (COM1, COM2, COM3) ja siirtonopeuden (baud rate) (oletus: 38400). ●Määrittääksesi liitäntäsi oikeat arvot, valitse esimerkiksi COM1 ja tämän jälkeen Kuva

"Read". ●"RS 485" -välilehden alta valitse "Automatic mode". PC tarkistaa, käyttäen useaa siirtonopeutta peräkkäin, onko yhteydet taajuusmuuttajaan luotu. Tämä voi kestää useamman minuutin. klikkaa

"" tulee esiin siirtonopeuden testikentässä, tällöin siirtonopeustesti on epäonnistunut ja sinun tulisi valita eri COM-liitäntä. Oikean COM-liitännän ●Jos

tapauksessa näkyviin tulee arvo. Syötä tämä arvo "baud rate" -valintaruutuun.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 71 CU240S-


4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto

klikkaat "OK","Set PG/PC Interface" -valintaikkuna tulee jälleen näkyviin.

Vinkki ●Kun

PG/PC Interface" -valintaikkunassa näet asemat, joihin on pääsy USSsarjaväylällä

valitsemalla "Diagnostics...":

"Set

valitset "OK" uudestaan, siirryt takaisin Project Wizard-sovellukseen. ●Klikkaamalla "Continue" suoritetaan haku laitteille, jotka ovat saatavilla online-tilassa, ja tämän jälkeen tulet vaiheeseen "Insert drives". ●Kun

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 72 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


Käyttöjen lisääminen

4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto

4-9 Käyttöjen lisääminen ●Tässä valintaikkunassa syötä nimi taajuusmuuttajallesi, esimerkiksi "SINAMICS_G120_CU240S"(ei

välilyöntejä tai erikoismerkkejä) tai käytä ohjelman ehdottamaa nimeä. Kuva

"Next". ●Sulje "Summary"-valintaikkuna valitsemalla "Finish". ●Klikkaa

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 73 CU240S-


Kuvaus

Edellä mainituin toimenpitein luotu projekti ja taajuusmuuttajasi liitetty projektipuuhun. Kuitenkaan online-yhteyttä ei ole vielä olemassa. ●Klikkaa ("Connect target system"), jotta pääset online-tilaan taajuusmuuttajan

Vasemmanpuoleinen sarake valintaikkunassa sisältää tallennetut online-tiedot, kun taas oikeanpuoleinen sarake sisältää tallennetut offline-tiedot. ●Klikkaa "Load HW configuration to PG" ladataksesi online-tiedot PC:llesi. kanssa.

4-10 Online-tilassa löydetyt taajuusmuuttajat (esimerkkinä käytetty SINAMICS G120:tä ohjausyksiköllä CU240S DP) ●Saattaaksesi valintasi päätökseen, valitse "Close". ●Tilanäyttö vaihtuu sinitaustaisesta offline-tilasta keltataustaiseksi online-tilaksi. Kuva

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 74 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

4.5.2 Online-yhteyden muodostaminen PC:n ja taajuusmuuttajan välille (online

nline-tilaan

siirtyminen)

4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto


4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto

Kuvaus ●Kun viimeinen valintaikkuna osiossa "online-tilaan siirtyminen" on suljettu, teksti "Offline mode" oikeassa alakulmassa muuttuu tekstiksi "Online mode".

4-11 Online-tilaan siirtyminen STARTER-ohjelmassa (esimerkkinä SINAMICS G120) ●Kun modulaarisilla taajuusmuuttajilla, jotka sisältävät ohjausyksikön (CU) ja teho-osan (PM), suoritetaan ensimmäinen käynnistys ja ohjausyksikön tai teho-osan vaihto, annetaan viesti F0395. Tämä viesti on suunniteltu eikä tarkoita, että taajuusmuuttaja Kuva

viallinen. Viestillä on mahdollista valvoa, ettei yksittäisiä taajuusmuuttajan osia (CU tai PM) vaihdeta luvatta. ●Valitse ja kuittaa viesti F0395, kuten on kuvattu osiossa "Ohjausyksikön ja teho-osan ensikytkentä". olisi Huom

kuvakkeista ja symboleista saat tietoa avaamalla online-avun. Paina ja valitse haluttu kuvake tai symboli. Esimerkiksi: STARTER-ohjelman

käyttöyksikkö ()(drive unit) tuplaklikkaamalla käyttöobjektia ()(drive object). ●Avaa

"Configuration". ●Klikkaa "Wizard..." käyttöönottoa (perus) varten ja seuraa Wizard-sovelluksen ohjeita.

75 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

4.5.3 Yleisen käyttöönoton on aloittaminen


4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto

Käyttöönoton suorittaminen

Project Wizard - sovellus käy vaihe vaiheelta läpi sovelluksesi perusasetukset käyttäen vetovalikkoja. ●Saat seuraavan valikon esille klikkaamalla "Next".

Kuva 4-12 Aloitusvalintaikkuna: käyttöönotto

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 76 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto

functions" -valikon kohdassa suosittelemme, että moottoritietojen identifiointille valitaan "Disabled"(lukittu).

●"Drive

4-13 Moottoritietojen identifioinnin valinnan poisto

Huom Kuva Moottoritietojen identifiointi vaaditaan ainoastaan vertorisäädölle.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 77 CU240S-


4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto

of the motor data" -valikossa suosittelemme, että valitset "Restore factory settings and calculate motor data" tehdasasetusten palautuksen ja moottoritietojen laskennan. ●"Calculation

Kuva 4-14 Moottoritietojen laskenta ja tehdasasetusten palautus

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 78 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto

Wizard -sovelluksen(ensimmäinen) käyttöönotto päättyy seuraavaan yhteenvetoon: ●Project

4-15 Käyttöönoton lopetus ●Lopuksi valitse "Finish". Kuva

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 79 CU240S-


Kuvaus ●Nyt voit käyttöönottaa sovelluksesi käyttämällä "Drive Navigator" -näyttöjä tai projektipuusta saatavia toimintoja ●Tallenna asetuksesi, jotta ne ovat suojattu sähkökatkoksen varalle (ks. jäljempänä).

olet käyttöönottanut sovelluksesi, katkaise online-yhteys PC:n ja taajuusmuuttajan välillä klikkaamalla . ●Kun

4-16 Sovelluksen valintaikkuna

Tehosyötöstä riippumaton tiedon tallentaminen ●Projektipuusta valitse SINAMICS-projektisi. Kuva

"Drive Navigator". ●Valitse "Commissioning" projektinavigaattorista. ●Tuplaklikkaa

●Valintaikkunassa valitse "Save data in the drive (RAM to ROM)". Voit nyt katkaista online-yhteyden klikkaamalla "Disconnect from target system".

08/2009 Käyttöohje, 80 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

4.5.4 Sovelluksen käyttöönotto

4.5 Käyttöönotto STARTER-ohjelmalla Käyttöönotto


4.6 Käyttöönotto käyttöpaneelilla Käyttöönotto

sekä siirtää niitä (s. 87). Peruskäyttöpaneelia voidaan käyttää taajuusmuuttajan käyttöönottoon, toiminnan valvontaan yksittäisten parametrien asettamiseen. Painikkeita voidaan käyttää esimerkiksi ohjaussignaalien ja nopeusohjeen asettamiseen. Parametrimuutokset, jotka tietoja

tehty BOP-paneelilla, tallennetaan taajuumuuttajan muistiin ne ovat suojattu sähkökatkolta.

Peruskäyttöpaneeli paikalliseen käyttöön ja kuinka se kiinnitetään ohjausyksikköön

on joka taajuusmuuttajien käytön paikallisesti. BOP-paneelia voidaan käyttää useammalle kuin yhdelle taajuusmuuttajalle ja asennetaan suoraan ohjausyksikköön. BOP-paneelissa on 8 painiketta kaksirivinen näyttö arvojen ja yksiköiden katseluun: Peruskäyttöpaneeli BOP-paneelin syöttö- kiinnittäminen näyttölaite, ohjausyksikköön mahdollistaa

numeron tai arvon ●Rivi 2 näyttää vastaavan mittayksikön. parametrin 1 ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 81 CU240S-

4.6 Käyttöönotto käyttöpaneelilla

4.6.1 Peruskäyttöönottopaneelin toiminta

tarjoaa useita eri käyttöönottovaihtoehtoja ja tapoja tallentaa (BOP) Peruskäyttöpaneeli


Kuinka BOP-paneelia käytetään Taulukko4-4 Peruskäyttöpaneelin painikkeet ja toiminnot

Paneeli/painike

ainike

Toiminto

Vaikutus

tilan Näyttää parametrien numerot, arvot ja mittayksiköt. Parametriasetukset Tällä painikkeella pääset käsiksi parametrilistaan. r _ lukuparametrit: vain luku käyttöön Ilmoittaa

___ aseteltavat parametrit: näitä voi muuttaa P_

eteenpäin parametrilistassa. Pienennä arvo Tällä painikkeella voit selata taaksepäin parametrilistassa. Suurenna

Tämän painikkeen toiminta riippuu näytettävästä datasta

parametrinumero on näkyvillä ja painat tätä painiketta kerran lyhyesti, voit palata parametrilistan alkuun r0000. Jos parametriarvo näkyvillä ja painat tätä painiketta Toiminnot

lyhyesti, kursori hyppää seuraavaan paikkaan (esim. moninumeroiseen lukuun). Tämän avulla voit esimerkiksi muuttaa desimaalilukua numero kerrallaan. kerran

Pysäytys Käynnistys

Pyörimissuunnanvaihto

ryömintänopeus Moottorin

varoitus- tai hälytysviesti on näkyvillä ja painat tätä painiketta lyhyesti, tämä kuittaa viestin. Paina tätä painiketta käynnistääksesi moottorin. Tehdasasetuksessa tämä painike ei ole aktivoitu: Jos

aseta P0700 1. Paina tätä painiketta pysäyttääksesi moottorin. OFF2 aktivoidaan aina: Paina lyhyesti kahdesti tai paina kerran pitkään: moottori hidastuu vapaasti pysähdyksiin. Aktivointi:

OFF1 ei ole aktivoitu: Aktivointi: aseta P0700 = 1. Painamalla tätä painiketta, moottorin pyörimissuunta Tehdasasetuksessa

(myötäpäivään tai vastapäivään). Tehdasasetuksessa tämä painike ei ole aktivoitu. Aktivointi: aseta P0700 = 1. Pyörittää moottoria ryömintänopeudella. Moottori vaihtuu

ja pyörii ennalta asetetulla ryömintänopeudella, niin kauan kuin painiketta painetaan (ja pidetään pohjassa). käynnistyy

Tehdasasetuksessa tämä painike ei ole aktivoitu. Aktivointi: aseta P0700 = 1.

08/2009 Käyttöohje, 82 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

4.6.2 BOP-peruskäyttöpaneeli

peruskäyttöpaneelin painikkeet ja näytöt

4.6 Käyttöönotto käyttöpaneelilla Käyttöönotto


sähkökatkon varalta.

Parametriarvon muuttaminen BOP-paneelilla

Seuraava kuvaus on esimerkki siitä, kuinka muutetaan parametria BOP-paneelilla. suojattu

4-5 P0003 muuttaminen (aseta parametrointioikeuden tasolle "3")

Vaihe

Tulos näytöllä 1 päästäksesi parametreihin. Taulukko

Paina kunnes näytöllä on P0003. 2

päästäksesi parametrin arvoon. 4 tai asettaaksesi halutun arvon. 5 Paina vahvistaaksesi ja tallentaaksesi arvon. 3

Käyttäjä voi nyt katsella kaikkia parametreja vaiheissa 1-3.

Parametriarvon muuttaminen BOP-paneeli

paneelilla, lla, kun parametrilla on useampi kuin yksi indeksi

Seuraava esimerkki näyttää, kuinka indeksoidun parametrin arvoa voidaan muuttaa. 6

4-6 Indeksiparametrin P0700 muuttaminen (aseta ohjauspaikka "BOP" indeksille 1) Taulukko

Vaihe 1 päästäksesi parametreihin. 2 niin usein tai pitkään kuin vaadittu, kunnes näytöllä P0700.

: indeksi "in000" on näytöllä. 4 valitaksesi indeksin 1. 5 nähdäksesi tämänhetkisen arvon, joka on asetettu. 3 tai , kunnes tarvittava arvo näytöllä. 7 Paina vahvistaaksesi ja tallentaaksesi arvon. 6

Tulos näytöllä

kunnes r0000 on näytöllä. 9 Paina , palauttaaksesi näytön perusnäkymään (joka on Huomasiakkaan määrittelemä). 8 Kun parametriarvoja muutetaan, BOP-paneeli näyttää ajoittain viestiä "bUSY". Tämä

tarkoittaa sitä, että taajuusmuuttaja käsittelee parhaillaan korkeamman prioriteetin tehtävää.

83 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

4.6.3 Parametrointi BOP-paneelilla (kaksi esimerkkiä)

e

4.6 Käyttöönotto käyttöpaneelilla Käyttöönotto

parametrimuutokset, jotka tehdään BOP-paneelilla, tallentuvat siten, että ne ovat Kaikki


sovellukseen. Lineaarisella U/f-säädöllä toimiva laite voidaan asettaa syöttämällä seuraavat parametrit.

U/f-säädön parametriasetukset moneen

4-7 Parametrointioikeustason ja parametrisuodattimen asettaminen

Parametrit

Kuvaus P0003 = 1 1: Normaali: Sallii pääsyn yleisesti käytettyihin parametreihin (tehdasasetus). Taulukko

Laajennettu: Sallii laajennetun pääsyn, esim. taajuusmuuttajan I/O-toiminnot. 3: Ekspertti: Eksperttien käyttöön. 2:

= 1 Käyttöönottoparametrit

Valmis (tehdasasetus). 1: Pikakäyttöönotto. 30: Tehdasasetuksien palautus. Parametroidaksesi moottorin tyyppikilpitiedot, aseta P0010 = 1. P0010

4-8 Tiedot asennuspaikan ympäristöolosuhteista

Parametrit

Kuvaus P0100 = 0 / Pohjois-Amerikka

(alueellisen syöttöverkon taajuus) 0: Eurooppa [kW], standarditaajuus 50 Hz (tehdasasetus) Taulukko [hp], 2: Pohjois-Amerikka [kW], standarditaajuus: 60 Hz 1:

0 kuristin

0: Ei suodatinta (tehdasasetus) P0233 induktanssi

P0230

= ... Lähtökuristimen kapasitanssi 0.000 (tehdasasetus) P0234

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 84 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

4.6.4 Käyttöönoton vaiheet

4.6 Käyttöönotto käyttöpaneelilla Käyttöönotto

osio ohjeistaa askel askeleelta pikakäyttöönoton, joka on riittävä suurimpaan Seuraava

4.6.5 U/f-säädön käyttöönotto

voidaan asettaa tarpeen mukaan, U/f-säätö on riittävä kuormitusominaisuudet Koska

sovelluksia. Ensimmäinen askel käyttöönotossa on varmistaa, että taajuusmuuttaja ja moottori ovat yhteensopivia. Tämä taajuusmuuttaja-moottoriyhdistelmä voidaan tämän jälkeen sovittaa käyttölaitteen vaatimusten mukaisesti. osaan

sovitetaan sovelluksen vaatimuksiin parametroimalla. Parametrilista selityksineen on esitetty seuraavilla sivuilla. Taajuusmuuttaja


4.6 Käyttöönotto käyttöpaneelilla Käyttöönotto

4-9 Yhdenmukaiset moottoritiedot moottorin tyyppikilven kanssa

Parametrit

Kuvaus P0304 Moottorin nimellisjännite (syötä arvo moottorin tyyppikilvestä voltteina). 400 [v](tehdasasetus)

Taulukko

pitää vastata moottorin kytkentätapaa (tähti/kolmio)(esim.

moottorin kolmiokytkennässä, tulee syöttää kolmiokytkennän tiedot tyyppikilvestä). P0305 = … Moottorin nimellisvirta (syötä arvo moottorin tyyppikilvestä ampeereina). Tyyppikilpitietojen

[A](tehdasasetus)

P0307 … Moottor

torin nimellisteho (syötä arvo moottorin tyyppikilvestä kW tai hp) 0.37 [kW/ hp] (tehdasasetus)

0 tai 2, tieto määritellään kW:na. Jos P0100 = 1, tieto määritellään hp:na. 1 ... nimellistehokerroin [cos phi] 0.820 Tämä parametri on epäolennainen, kun P0100 = 1 tai 2. P0310 = … Moottorin nimellistaajuus (syötä arvo moottorin tyyppikilvestä Hz:nä) 50.00 [Hz](tehdasasetus)

P0308

tätä parametria on muutettu, moottorin napaparien lukumäärä lasketaan automaattisesti uudestaan. Kun

… Moottorin nimellis

lispyörimis

pyörimisnopeus

(syötä arvo moottorin tyyppikilvestä rpm:nä) 1395 [U/ min] Taulukko 4-10 Määritä ohjauspaikka ja taajuusohjeen lähde P0311 Parametri Kuvaus P0700 = 2 tai 6 Valitse ohjauspaikka 0: Standardi (palauttaa ohjausyksikön tehdasasetukset) 1: BOP (Peruskäyttöpaneelin painikkeet) 2: Riviliittimet erillisille ohjausyksiköille)

232 5: USS-protokolla RS 485 -liittimellä 6: Kenttäväylä (tehdasasetus kenttäväyläliitäntäisille ohjausyksiköille) 4:

= 2 tai 6 Valitse taajuusohjeen lähde 0: Ei ohjearvoa 1: Moottoripotentiometrin (MOP) ohjearvo 2: Analogiaohje (tehdasasetus erillisille ohjausyksiköille) 3: Kiinteä 4: 232 P1000

USS-protokolla RS 485 -liitännällä 6: Kenttäväylä (tehdasasetus kenttäväyläliitäntäisille ohjausyksiköille) 7: Analogiaohje 2 5:

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 85 CU240S-


4.6 Käyttöönotto käyttöpaneelilla Käyttöönotto

4-11 Parametrit, jotka tulee asettaa jokaisessa sovelluksessa

Parametri Kuvaus P1080 Minimitaajuus

0.00 [Hz] tehdasasetus Taulukko

minimitaajuus (Hz), jolla moottori käy riippumatta taajuusohjearvosta. Tässä asetettu arvo pätee sekä myötä- että vastapäivään pyörimiselle. P1082 = … Maksim

imitaajuus

itaajuus Syötä

[Hz] tehdasasetus Syötä maksimitaajuus (Hz), johon moottorin pyörimisnopeus on rajoitettu riippumatta taajuusohjearvosta. Tässä asetettu arvo pätee sekä myötä- että vastapäivään pyörimiselle. P1120 Kiihdytysaika 50.00

[s] Syötä (sekunneissa), jossa moottorin on kiihdytettävä pysähdyksistä maksimitaajuuteen (P1082). Jos kiihdytysaika on liian lyhyt, annetaan varoitus A0501 (virtaraja-arvo) tai taajuusmuuttaja sammuu hälytyksellä F0001 (ylivirta). 10.00

= … Jarrutusaika 10.00 [s] Syötä aika (sekunneissa), jossa moottorin on hidastettava (jarrutettava) maksimitaajuudesta (P1082) pysähdyksiin. Jos jarrutusaika on liian lyhyt, P1121

varoitus A0501 (virtaraja-arvo) tai A0502 (ylijänniteen raja-arvo) tai taajuusmuuttaja sammuu hälytyksellä F0001 (ylivirta) tai F0002 (ylijännite). Taulukko 4-12 Pikakäyttöönoton päättäminen (= aloita sisäinen moottoritietojen laskenta) annetaan Parametri Kuvaus P3900 = 1 Pikakäyttöönoton päättäminen 0: Ei pikakäyttöönottoa (tehdasasetus) 1: palautuksella

Laskee moottoritiedot pikakäyttöönottoparametreilla

I/O:lle - Palauttaa tehdasasetukset kaikille muille parametreille 2: Pikakäyttöönotto I/O-tehdasasetusten palautuksella

modifioiduilla pikakäyttöönottoparametreilla

Palauttaa tehdasasetukset I/O:lle

3: Pikakäyttöönotto vain moottoritietojen osalta

Laskee moottoritiedot pikakäyttöönottoparametreilla

I/O-asetukset pysyvät muuttumattomina

Kaikki muut parametrit pysyvät muuttumattomina

P3900 = 1, 2, tai 3, P1082 arvo kirjoitetaan parametriin P2000.

suoritetaan loppuun, viesti "bUSY" näkyy BOP-paneelilla. Tämä tarkoittaa, että järjestelmä laskee ohjaustietoja ja tallentaa parametriarvoja EEPROM-muistiin.

pikakäyttöönotto on suoritettu, P3900 P0010 asetetaan arvoon 0. -

painat FN- ja P-painiketta BOP-paneelilla, taajuuden oloarvo tulee näkyville. Kun

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 86 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


Käyttöönotto

Käyttöpaneeli tietojen varmuuskopionnissa ja tiedonsiirtämisessä

iirtämisessä Voit tallentaa parametriasetuksesi käyttöpaneelille ja siirtää sen toiseen taajuusmuuttajaan, esimerkiksi parametroidaksesi identtisesti useamman laitteen tai ladataksesi asetukset takaisin, kun laite on vaihdettu.

Esivaatimukset parametrien siirtämiseen käyttöpaneelilta eri taajuusmuuttajaan Ohjausyksikön, jonne parametriasetukset siirretään, on oltava samaa tyyppiä ja asennettuna sama ohjelmistoversio (Firmware) kuin lähde ohjausyksikössäkin (samalla tyypillä tarkoitetaan samaa tilausnumeroa).

t Parametrien tallennus käyttöpaneeliin (upload)

• Jos


LEDi (punainen) syttyy. Tässä tapauksessa yritä tiedonsiirtoa uudelleen. Jos

Parametrien lataaminen käyttöpaneelista taajuusmuuttajaan (download)

• Jos

• Jos

LEDi (punainen) syttyy. Tässä tapauksessa yritä tiedonsiirtoa uudelleen.

87 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

4.7 Tietojen varmuuskopiointi käyttöpaneelilla ja muistikortilla

muistikortilla ja käyttöpaneelilla varmuuskopiointi Tietojen 4.7

4.7

Tietojen varmuuskopiointi käyttöpaneelilla ja muistikortilla

4.7.1 Tietojen tallennus ja lataaminen BOP-paneelilla

4-13 Tiedonsiirto taajuusmuuttajasta käyttöpaneeliin Paramet

arametrit

Kuvaus P0003 3 3: Parametrioikeustaso 3 (ekspertti) Taulukko 3030: Parametrien siirron aloitus P0802 = 1 1: Tiedonsiirto EEPROM-muistista

(taajuusmuuttajan) käyttöpaneeliin

P0010 ja P0802 palautuvat arvoon 0 ja "RDY"-LEDi syttyy. P0010

on epäonnistunut, hälytys F0055 tai F0057 tulee näkyviin ja "SF"- tallennus

4-14 Tiedonsiirto käyttöpaneelilta taajuusmuuttajaan

Parametrit

Kuvaus P0003 3 3: Parametrioikeustaso 3 (ekspertti) Taulukko 3030: Parametrien siirron aloitus P0803 = 1 1: Tiedonsiirto EEPROM-muistiin

(taajuusmuuttajan) käyttöpanelista tallennus onnistunut, P0010 ja P0803 palautuvat arvoon 0 ja "RDY"-LEDi P0010

tallennus on epäonnistunut, hälytys F0055 tai F0057 tulee näkyviin ja "SF"- syttyy.


MMC-muistikortti tietojen varmuuskopioinnissa ja tiedonsiir

siirro

ross

ssa Voit tallentaa parametriasetuksesi muistikortille ja siirtää sen toisiin taajuusmuuttajiin, esim. parametroidaksesi identtisesti useamman laitteen tai siirtääksesi asetukset takaisin, kun laite on vaihdettu.

Varmuuskopiointi

ointi MMC-muistikortti on taajuusmuuttajan parametriasetusten irrotettava ja haihtumaton flash-muisti, joka ei tarvitse virtalähdettä. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi parametriasetusten siirtämiseen uuteen taajuusmuuttajaan, joka on vaihdettu vanhan

Suosittelemme MMC-muistikortin (tilausnumero: 6SL3254-0AM00-0AA0) käyttöä. tilalle.

Esivaatimukset

parametrien siirtämiseen MMC-muistikortilta eri taajuusmuuttajaan Ohjausyksikön, jonne parametriasetukset siirretään, on oltava samaa tyyppiä ja asennettuna sama ohjelmistoversio (Firmware) kuin lähde ohjausyksikössäkin (samalla tyypillä tarkoitetaan samaa tilausnumeroa).

Parametrien

varmuuskopiointi MMC-muistikortille

(upload) Taulukko 4-15 Tiedonsiirto taajuusmuuttajasta muistikortille

Parametrit

Kuvaus

sisään Laita

A0564 Kun tallennetaan tietoja, tämä varoitus voidaan jättää huomioimatta. MMC

Poista MMC

• Jos


LEDi (punainen) syttyy. Tässä tapauksessa yritä tiedonsiirtoa uudelleen. Jos

Huom

tallentamiseen kuluva aika Tiedon siirtäminen MMC- muistikortille voi kestää muutaman minuutin.

08/2009 Käyttöohje, 88 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

4.7.2 Tietojen tallennus ja siirto MMC-muistikortilla

4.7 Tietojen varmuuskopiointi käyttöpaneelilla ja muistikortilla Käyttöönotto

varoitus näytetään vain, jos parametrin arvo P8458 = 1 tai 2. Se tarkoittaa, että MMC-kortti laitettiin sisään sillä välin kun laite oli toiminnassa ja MMC-korttia ei ollut sisällä kun taajuusmuuttaja käynnistettiin. P0003 3 3: Parametrioikeustaso 3 (ekspertti) Tämä 3030: Parametrien siirron aloitus P0802 = 2 2: Tiedonsiirto EEPROM-muistista

(taajuusmuuttajan) MMC-muistikortille. LEDi välkkyy. P0010

on onnistunut, P0010 ja P0802 palautuvat arvoon 0 ja "RDY"-LEDi tallennus

tallennus on epäonnistunut, hälytys F0061 tai F0062 tulee näkyviin ja "SF"- syttyy.


4.7 Tietojen varmuuskopiointi käyttöpaneelilla ja muistikortilla Käyttöönotto

Parametrien lataaminen MMC-muistikortilta

taajuusmuuttajaan (download)

Parametrit

• Jos


muistiin (taajuusmuuttajan) MMC-muistikortilta. "RDY"-

(punainen) syttyy. Tässä tapauksessa yritä tiedonsiirtoa uudelleen. LEDi Jos

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 89 CU240S-

4-16 Tiedonsiirto muistikortilta taajuusmuuttajaan it Kuvaus P0003 3 3: Parametrioikeustaso 3 (ekspertti) Taulukko 3030: Parametrien siirron aloitus P0803 = 2 2: Tiedonsiirto EEPROM-muistiin LEDi välkkyy. P0010 P0010 ja P0803 palautuvat arvoon 0 ja "RDY"-LEDi syttyy. tallennus on epäonnistunut, hälytys F0061 tai F0062 tulee näkyviin ja "SF"-


Kuva 5-1 Yleiskatsaus taajuusmuuttajan toimintoihin

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 91 CU240S-

5

Toiminnot 5.1 Yleiskatsaus taajuusmuuttajan toimintoihin

- STO

- STO

- SS1

- SBC

Turvatoiminnot

Ohjauspaikat

- Riviliittimet

- Käyttöpaneeli

- Kenttäväylä

Suojaustoiminnot

-Ylivirta

-Ylijännite

-Ylilämpötila

-Järjestelmäsuojaus

- PROFIsafe

- Turvatulot

Turvaohjauspaikat

Teknologiatoiminnot

- Vauhtikäynnistys

- Teknologiaohjain

- Automaattinen

uudelleen käynnistys

- Jarrun ohjaus

Moottorin ohjaus

- U/f-säätö

- Takaisinkytketty

vektorisäätö

- Anturillinen

vektorisäätö

- Momenttisäätö

- Kineettinen puskurointi

- DC-jarru

- Paikoitusramppi

- Ohjelmoitavat toimintalohkot

Taajuusmuuttajan ohjaus

-Kaksijohdin ohjaus

-Kolmijohdin ohjaus

-Kenttäväylä ohjaus

Ohjearvolaskenta

- Ramppigeneraattori

- Rajoitus

Ohjearvolähteet

- Analogiatulot

- Kiinteät taajuudet

- Moottoripotentiometri

- Ryömintäohje

- Kenttäväylä

Tilaviestit

- Riviliittimet

- Analogialähdöt

- Kenttäväylä


5.1 Yleiskatsaus taajuusmuuttajan toimintoihin Toiminnot

Kaikkia sovelluksia koskevat toiminnot Toiminnot, joita tarvitset jokaisessa sovelluksessa sijaitsevat keskellä edellä nähtyä toimintojen yleiskatsausta. Näiden toimintojen parametrit on varustettu vastaavilla perusasetuksilla pikakäyttöönoton

jolloin useassa tapauksessa moottoria voidaan käyttää ilman lisäparametrointia.

Taajuusmuuttajan ohjaus on vastuussa kaikista muista taajuusmuuttajan toiminnoista. Se muun muassa määrittelee taajuusmuuttajan vasteen ulkoisiin aikana,

Ohjauspaikka määrittelee sen, ohjaussignaalit moottorin käynnistystä varten vastaanotetaan, esimerkiksi riviliittimistä tai kenttäväylältä. ohjaussignaaleihin.

Ohjearvolähde määrittelee mistä taajuusohje syötetään moottorille, esimerkiksi analogiaohje tai kenttäväylä.

Ohjearvolaskenta käyttää ramppigeneraattoria estääkseen nopeuden askelmaiset muutokset ja rajoittaakseen nopeuden sallitulle maksimiarvolle.

Moottorin takaisinkytkentä

ntä takaa, että moottorin nopeus vastaa ohjearvoa.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 92 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


5.1 Yleiskatsaus taajuusmuuttajan toimintoihin Toiminnot

Vain erikoissovelluksissa tarvittavat toiminnot Toiminnot, joiden parametreja tulee muokata ainoastaan kun on tarvetta, on sijoitettu edellä esitetyn toimintojen yleiskatsauksen ulkokehälle.

estävät ylikuormituksia ja toimintatiloja, jotka voivat vahingoittaa moottoria, taajuusmuuttajaa ja kuormaa. Esimerkiksi moottorin lämpötilan valvonta asetetaan tällä. Tuotantotoiminnot

Tilaviestit ovat digitaali- ja analogiasignaaleita, jotka luetaan riviliittimiltä tai kenttäväylältä. Esimerkkeinä viesteistä ovat muun muassa moottorin nopeuden oloarvo tai taajuusmuuttajan lähettämä häiriö.

Teknologiatoiminnot mahdollistavat esimerkiksi moottorin pitojarrun aktivoinnin tai korkeamman painetason tai lämpötilan ohjauksen lisäämisen teknologiaohjaimen avulla.

Turvatoimintoja käytetään sovelluksissa, joiden tulee täyttää toiminnalliseen turvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia. Nämä toiminnot on saatavilla ainoastaan

varustetuille taajuusmuuttajille. turvaominaisuuksilla Liitäntä kenttäväylään Jos haluat käyttää taajuusmuuttajaa kenttäväylällä, tulee sinun kytkeä seuraavat toiminnot kenttäväylälle: ●Ohjauspaikat

●Ohjearvolähteet

Yhteys kenttäväylään voidaan muodostaa ohjelmistotyökalujen avulla ohjausjärjestelmästä. Tämä käyttöohje sisältää kuvauksia siitä, kuinka käyttää PROFIBUS- PROFINET-liitäntää SIMATIC-ohjaimella. ●Tilaviestit

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 93 CU240S-


Ohjauspaikkan valinta [P0700] Moottori kytketään päälle ja pois ulkoisten taajuusmuuttajan ohjauskäskyjen avulla. Seuraavia ohjauspaikkoja voidaan käyttää määrittämään ohjauskäskyjä: ●Käyttäjäohjaus / näyttölaite (käyttöpaneeli)

Käytettävissä olevat ohjauspaikat riippuvat taajuusmuuttajan versiosta. ●Riviliittimet

taajuusmuuttajille on esivalittu kenttäväyläliityntä (P0700 = 6) ohjauspaikaksi. ●Kenttäväyläliitäntäisille

taajuusmuuttajille on esivalittu riviliittimien digitaalitulot (P0700 = 2) ohjauspaikaksi. Taulukko 5-1 Parametrit taajuusmuuttajan ohjauspaikan valintaan ●Ei-kenttäväyläliitäntäisille Parametrit Kuvaus P0700 = … 0: Tehdasoletusasetus 1: Käyttöpaneeli 2: Digitaalitulot (P0701... P0709), tehdasasetus ei-kenttäväyläliitäntäiselle taajuusmuuttajalle

232 4: USS-protokolla RS 485 -liitännällä(ei saatavilla kaikille taajuusmuuttajille) 5: Kenttäväylä (P2050... P02091), tehdasasetus kenttäväyläliitäntäisille 3:

taajuusmuuttajille.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 94 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

5.2 Ohjauspaikat

5.2 Ohjauspaikat Toiminnot

5.2.1 Ohjauspaikkojen valinta


5.2 Ohjauspaikat Toiminnot

Ohjauskäskyjen määrittäminen digitaalituloihin ohjauspaikkoina [P0701...P0709]

Digitaalitulot on tehtaalla esimääritelty tietyin ohjauskäskyin. Digitaalitulot ovat kuitenkin vapaasti määriteltävissä halutulle ohjauskäskylle. Riippuen ohjausyksikön versiosta, SINAMICS-taajuusmuuttajat on varustettu 9:än digitaalituloon saakka.

5-2 Tiedonsiirto käyttöpaneelilta taajuusmuuttajaan

nro.:

nro. Ohjauskäsky

Liitin5: 0 (DI0) Moottorin päälle- ja poiskytkentä (ON/OFF1) Taulukko 6: 1 (DI1) Pyörimissuunnanvaihto

7: 2 (DI2) Häiriönkuittaus

8: 3 (DI3) 1 Liitin16: 4 (DI4) 2 17: Digitaalitulo 5 (DI5) Kiinteän taajuuden 3 valinta

Saatavilla ohjausyksikössä CU240E

DP-F

PN-F

Liitin40: 6 (DI6) Kiinteän taajuuden 4 valinta

Liitin41: 7 (DI7) 42: Digitaalitulo 8 (DI8) Lukittu DP CU240S PN

5-3 asetusten Digitaalitulo P0003 2 parametrointioikeus Digitaalitulojen Taulukko muuttaminen

Liitin5: 0 P0701 nro. Parametri Kuvaus

Mahdollisia arvoja parametreille Laajennettu (DI0) P0701 nro.: - P0709:

Liitin6: 1 (DI1) P0702 0: Digitaalitulo lukittu 1: päälle- ja poiskytkentä (ON/OFF1)

Liitin7: 2 (DI2) P0703 Liitin8: 3 (DI3) P0704 2: Moottorin aktivointi myötäpäivään (CW) 3: pyörii vapaasti pysähdyksiin (OFF2) 4: Nopea pysäytys (OFF3)

9: Häiriönkuittaus 10: myötäpäivään (CW) 11: Ryömintä vastapäivään (CCW) 12: Pyörimissuunnanvaihto 13: 14: Moottoripotentiometrin taajuuden kasvattaminen 15: 0)

1) 17: 2) Liitin16: 4 (DI4) P0705 16: ... 3) (bitti valinta taajuuden Kiinteän 18: 40:

= P0706 (DI5) 5 Digitaalitulo Liitin17: Liitin40: 6 (DI6) P0707 Liitin41: 7 (DI7) P0708 42: Digitaalitulo 8 (DI8) P0709 = ... 25: DC-jarru 27: PID-säädin aktivoitu 29: Ulkoinen häiriö 33: Lisätaajuusohjeen esto 99: Digitaalitulon vapaa ohjelmointi BICO-teknologialla

vapautat yhden digitaalitulon vapaasti ohjelmoitavaksi BICO-teknologialla (P701...P709 = 99), pitää yhdistää tarvittavaan ohjauskäskyyn. Jos arvo 99 on osoitettu digitaalitulolle määrittämään sen toiminnan, voidaan tämä kumota ainoastaan tekemällä tehdasasetusten palautus. 95 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

5.2.2 Toimintojen määrittäminen digitaalituloihin


Ohjauskäskyt kenttäväylällä Taajuusmuuttaja pitää olla kytkettynä korkeamman tason ohjaimeen STARTER-ohjelman kautta, jotta moottoria voidaan ohjata kenttäväylällä. Lisätietoja katso osio "Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä".

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 96 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

5.2.3 Moottorin ohjaus kenttäväylällä

5.2 Ohjauspaikat Toiminnot


5.3 Ohjearvolähteet Toiminnot

Ohjearvolähteen valinta [P1000] Moottorin nopeus voidaan asettaa taajuusohjeella. Seuraavia lähteitä voidaan käyttää määrittämään taajuusohjearvon: ●Analogiatulot

taajuus digitaalituloifsta (riviliittimet) ●Moottoripotentiometri ●Kenttäväylät ●Kiinteä

olevat taajuusohjearvolähteet riippuvat taajuusmuuttajan versiosta. ●Kenttäväyläliitäntäisille taajuusmuuttajille on esivalittu kenttäväyläliityntä (P0700 = 6) Saatavilla

●Ei-kenttäväyläliitäntäisille taajuusmuuttajille on esivalittu analogiatulo (P0700 = 2) taajuusohjearvolähteeksi.

5-4 Tiedonsiirto käyttöpaneelilta taajuusmuuttajaan

Parametri Kuvaus P0003 1 Normaali: Pääsy useimmin käytettyihin parametreihin Taulukko

= … 0: Ei ohjearvoa 1: Moottoripotentiometrin (MOP) ohjearvo (P1031... P1040) 2: Analogiaohje (P0756... P0762), tehdasasetus ei-kenttäväyläliitäntäisille P1000

3: Kiinteätaajuus (P1001... P1023) 4: USS-protokolla RS 232 -liitännällä 5: Kenttäväylä (P2050... P02091), tehdasasetus kenttäväyläliitäntäisille taajuusmuuttajille

Ohjearvojen lisääminen eri lähteistä Voit lisätä useamman ohjearvon taajuusohjearvolähteen parametrin P1000 avulla. Lisätietoja ks. List Manual (P1000 parametrilistalla ja lohkokaavio 5000).

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 97 CU240S-

5.3 Ohjearvolähteet

5.3.1 Taajuusohjearvolähteiden valinta


Taajuusohjearvo analogiatulon kautta [P1000 = 2] Analogiaohjearvot luetaan niitä vastaavista analogiatuloista. Asetus, joka määrittää onko analogiaohje jännite- (10 V) vai virtaohje (20 mA), tulee tehdä parametrilla P0756 ja lisäksi ohjausyksikön DIP-kytkimillä.

Huom Vain analogiatuloa 0 (AI0) voidaan käyttää bipolaarisena jännitetulona.

Liittimen nro.

ja merkitys Parametrit Kuvaus DIP-kytkimen ON: Virtatulo

AI0+ 4 AI0- [0] 1 10 AI1+ 3

AI1- [1] 2 P0756 = 0 Analogiatulon tyyppi (AI) Määritää analogiatulon tyypin ja aktivoi analogiatulon valvonnan. 0: (0... +10 V) (tehdasasetus) 11 (0... +10 V) 2: (0 mA ... 20 mA) 3: Unipolaarinen virtatulo valvonnalla (0 mA ... 20 mA) 4: Bipolaarinen jännitetulo (-10... +10 V) 1:

0 P0758 = 0.0 y1[V tai mA]

Analogiatulon skaalausarvo Tämä parametri näyttää x1:den määrän prosentteina parametrista P2000 (referenssitaajuus) P0757

P0759 [V tai mA] P0760 100 skaalausarvo y2 Tämä parametri näyttää x2:den määrän prosentteina parametrista P2000 (referenssitaajuus) P0761 = 0 Analogiatulon kuolleen alueen leveys

08/2009 Käyttöohje, 98 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

5.3.2 Analogiatulojen käyttö ohjearvolähteinä

5.3 Ohjearvolähteet Toiminnot

Liitäntä tulee tehdä lähteen analogiatulontyypistä riippuen.

24 V syöttö

5 V syöttö

Päätä

Kanava A

5-5 Analogiatulon asettaminen ja parametrointi ohjearvolähtökäyttöön Taulukko OFF: Jännitetulo (tehdasasetus) asettaminen

Päätä

Kanava B

Päätä

Kanava N


Liittimen nro.

ja merkitys Parametrit Kuvaus DIP-kytkimen ON: Virtatulo

AI0+ 4 AI0- [0] 1 10 AI1+ 3

AI1- [1] 2 P0756 2 tyyppi (AI) 2: Unipolaarinen virtatulo (0 mA ... 20 mA) P0757 4.0 [mA]

11

= 0.0 Analogiatulon skaalausarvo y1 Tämä parametri näyttää x1:den määrän prosentteina parametrista P2000 (referenssitaajuus) P0758

20 [mA]

P0760 100 skaalausarvo y2 Tämä parametri näyttää x2:den määrän prosentteina parametrista P2000 (referenssitaajuus) P0759

= 4.0 Analogiatulon kuolleen alueen leveys P0761

Toiminnot

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 99 CU240S-

Taulukko 5-6 Esimerkki: Analogiatulon skaalaus 4 - 20 mA:iin

24 V syöttö

5 V syöttö

Päätä

Kanava A

asettaminen OFF: Jännitetulo (tehdasasetus)

Päätä

Kanava B

5.3 Ohjearvolähteet

Päätä

Kanava N


Taajuusohjearvo moottoripotentiometrilla

etrilla (MOP)(kun P1000 = 1 -> P1031) Moottoripotentiometritoiminto simuloi elektromekaanisen potentiometrin ohjearvojen syöttöä. Moottoripotentiometrin arvo asetetaan "ylös"- ja "alas"-ohjauskäskyillä

5-7 Esimerkki: Moottoripotentiometrin lisääminen käyttäen Käyttöpaneelia

Parametri Kuvaus P0700 Käyttöpaneeli: ON- ja OFF-painikkeet ja myös "ylös"- ja "alas"-näppäimet Taulukko 1 1: Moottoripotentiometrin (MOP) ohjearvo (P1031... P1040) P1031 = 0 MOP:n ohjearvomuisti P1000

moottoripotentiometrin ohjearvo, joka oli aktiivinen ennen OFF-käskyä tai alasajoa voidaan tallentaa. 0: MOP-ohjearvoa ei (tehdasasetus) 1: tallennetaan parametriin P1040 Viimeinen 1 Estä MOP:n vastakkainen suunta 0: sallittu 1: Käänteinen pyörimissuunta on lukittu (tehdasasetus) P1040 5 MOP:n ohjearvo Määrittää moottoripotentiometrin (MOP) ohjearvon [Hz]. Tehdasasetus on 5 Hz. P1032

= 50 Referenssitaajuus (Hz): 100 % MOP: n lähtöarvo vastaa taajuuden ohjearvoa parametrilla P2000. P2000

P2000 tulee muuttaa, jos tarvittava maksimitaajuus on suurempi kuin 50 Hz. Taulukko 5-8 Esimerkki: Moottoripotentiometrin lisääminen käyttäen digitaalituloja Parametria Parametri Kuvaus

P0700 2 2: Digitaalitulot P0701...P0709 (DI x ON/OFF: DI y "ylös" DI z "alas") P0701 1 1: ON/OFF1

1313: "ylös" P0703 = 1414: MOP "alas" P0702

1 1: MOP-ohjearvo P1031 = 0 MOP:n ohjearvomuisti Viimeinen moottoripotentiometrin ohjearvo, joka oli aktiivinen ennen OFF-käskyä tai alasajoa voidaan tallentaa. 0: MOP-ohjearvoa ei (tehdasasetus) P1000 tallennetaan parametriin P1040 1:

P1032 1 Estä MOP:n vastakkainen suunta 0: sallittu 1: Käänteinen pyörimissuunta on lukittu (tehdasasetus) P1040 5 MOP:n ohjearvo Määrittää moottoripotentiometrin (MOP) ohjearvon [Hz]. Tehdasasetus on 5 Hz. P2000 = 50 Referenssitaajuus (Hz): 100 % MOP: n lähtöarvo vastaa taajuuden ohjearvoa parametrilla P2000. Parametria P2000 tulee muuttaa, jos tarvittava maksimitaajuus on suurempi kuin 50 Hz. 08/2009 Käyttöohje, 100 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

5.3.3 Moottoripotentiometrin käyttö ohjearvolähteenä

5.3 Ohjearvolähteet Toiminnot


5.3 Ohjearvolähteet Toiminnot

Taajuusohjearvo kiinteällä taajuudella (P1000 = 3) Kiinteät taajuudet määritellään parametreilla P1001 - P1004 ja ne voidaan osoittaa vastaaviin digitaalituloihin parametreilla P1020 - P1023.

5-9 taajuuksien valintaan

Parametri Kuvaus P1016 = 1 Kiinteä taajuus - toimintatila, määrittelee Taulukko Parametrit suoraan

valintaan.

(tehdasasetus) 2: Binäärikoodattu valinta toimenpiteet Kiinteä kiinteiden taajuus taajuuksien (FF) Kiinteä taajuus 1 (FF1) 1: voidaan Suoravalinta valita käyttäen neljän digitaalitulon (tehdasasetus: DI3 ... DI6) yhdistelmää (esim. summaten). Tehdasasetukset tukevat seuraavia lisäyhdistelmiä: Kiinteän taajuuden valinta Kiinteän taajuuden parametrit FF [Hz] DI3 (P1020 722.3) DI4 (P1021 722.4) DI5 (P1022 722.5) DI6 (P1023 = 722.6) P1001 0 P1002 5 Hz) P1003 10 P1004 (oletus = 15 Hz) 05

10 15 HZ:nä) (arvot 0 = P1001

5 2 (FF2

FF2) P1003 10 3 (FF3

FF3) P1004 15 Kiinteä taajuus 4 (FF4

FF4) P1002 722.3 FF1 DI3 P1021 722.4 FF2 P1022 722.5 FF3valinta DI4 P1020

= 722.6 FF4valinta DI5 DI6 avulla P1023

DI4

DI4, DI5, DI6

DI3, DI5, DI6 DI3, DI4, DI5, DI6

P1001+P1003 P1001+P1004 P1002+P1003 P1003+P1004

P1001+P1002

P1001+P1002+P1003+P1004

15 20 10

30 25

binäärikoodatusta kiinteiden taajuuksien valinnasta (P1016 = 2) ks. List Manual Lisätietoa

3210. Taulukko 5-10 Parametrit taajuuksien suoraan valintaan lohkokaavio Parametri Kuvaus P0003 3 Aktivoi eksperttitason parametrointioikeus P0700 2 Ohjauspaikan valinta: Digitaalitulot (riviliittimet)

1 ON/OFF1 (DI0)- tehdasasetus P0702 12 Pyörimissuunnanvaihto (DI1)- tehdasasetus P0703 = 99 Aktivoi ("avaa") digitaalitulo 2 (DI2) P0701

P0704 = 99 Aktivoi ("avaa") digitaalitulo 3 (DI3)

P0705 99 Aktivoi ("avaa") digitaalitulo 4 (DI4) P1001 4.00 1 (FF1) P1002 8.00 Määrittää kiinteän taajuuden 2 (FF2) Hz:nä P1020 r0722.2 DI2:n r0722.2 2 P1021 = r0722.3 Kytke kiinteä taajuus 1 (FF1) DI3:n tilaan. r0722.3 = parametri, joka näyttää digitaalitulon 3 tilan. 101 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

5.3.4 Kiinteän taajuuden käyttö ohjearvolähteenä


Moottorin pyörimisnopeuden määrittäminen kenttäväylällä

Taajuusmuuttaja pitää olla kytkettynä korkeamman tason ohjaimeen STARTER-ohjelman avulla, jotta moottorin pyörimisnopeus voidaan määrittää kenttäväylällä. Lisätietoja ks. "Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä".

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 102 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

5.3.5 Moottorin nopeussäätö kenttäväylällä

5.3 Ohjearvolähteet Toiminnot


5.4 Ohjearvon muodostus Toiminnot

Nopeuden ohjearvon rajoittaminen Nopeuden ohjearvo rajoitetaan sekä minimi- että maksimitaajuuden avulla.

Minimitaajuus Kun moottori kytketään päälle, se kiihdyttää minimitaajuuteen, huolimatta siitä mikä taajuusohjearvo. Asetettu minimiarvo pätee molempiin pyörimissuuntiin. Rajoitus ominaisuutensa lisäksi minimitaajuutta voidaan käyttää eri seurantatoimintojen

(esim. moottorin pitojarru avataan tai suljetaan, kun minimitaajuus on referenssiarvona

Maksimitaajuus Taajuuden ohjearvo on rajoitettu maksimitaajuuteen molempiin pyörimissuuntiin. saavutettu).

ylityksestä ilmoitetaan viestillä. Maksimitaajuus toimii niin ikään tärkeänä referenssiarvona monelle taajuusmuuttajan toiminnolle (esim. ramppigeneraattori). Maksimitaajuuden

5-11 Parametrit minimi- ja maksimitaajuudelle Taulukko

Parametri Kuvaus P1080 Minimitaajuus P1082 Maksimitaajuus

103 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

5.4 Ohjearvon muodostus

Positiivinen

rajoitus

Ohjearvon laskenta Ohjearvon laskenta muuttaa nopeuden ohjearvoa, toisinsanoen se rajoittaa ohjearvon maksimi- tai minimiarvoon ja käyttää ramppigeneraattoria estämään moottorin askelmaiset nopeuden muutokset.

Kiihdytysaika

Jarrutusaika

Nopeuden ohjearvo

ohjearvolähteestä

Nopeuden ohjearvo

moottorin ohjaukseen

Negatiivinen

rajoitus

Ramppigeneraattori

5.4.1 Minimi

ohjearvon laskenta Taajuusmuuttajan 5-2 Kuva

5.4.1

inimi- ja maksimitaajuus


kiihtymään ja hidastumaan pehmeämmin, jolloin mekaaninen rasitus laitteen komponentteihin pienenee. moottorin Kiihdytys- ja jarrutusajat Ramppigeneraattorin kiihdytys- ja jarrutusajat voidaan asettaa toisistaan riippumatta. Valitsemasi ajat riippuvat täysin kyseisestä sovelluksesta ja voivat vaihdella muutamasta 100 ms:sta (esim. kuljetinhihnakäytöille) useisiin minuutteihin (esim. linkokäytöt).

moottori kytketään päälle tai pois ON- tai OFF1-käskyllä, moottori kiihdyttää tai hidastaa ramppigeneraattorille asetettujen aikojen mukaisesti. Kun

5-12 Parametrit kiihdytys- ja jarrutusajoille

Parametri Kuvaus P1120 Kiihdytysaika Kiihdytyksen kesto (sekunneissa) Taulukko

maksimitaajuuteen (P1082). P1121 = … Jarrutusaika Jarrutuksen kesto (sekunneissa) nollanopeudesta

(P1082) pysähdyksiin. maksimitaajuudesta

(OFF3) on erillinen jarrutusaika, joka asetetaan parametrilla P1135.

Huom Pikapysäytystoiminnolla

kiihdytys- ja jarrutusajat ovat liian lyhyitä, moottori jarruttaa tai kiihdyttää suurimalla mahdollisella momentilla asetettu jarrutus- tai kiihdytysaika ylitetään. Jos

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 104 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

5.4.2 Ramppigeneraattorin parametrointi

5.4 Ohjearvon muodostus Toiminnot

ramppigeneraattori rajoittaa ohjearvon muutosnopeutta. Tämä saa Ohjearvokanavan

parametrointiparametrointi

Ramppigeneraattorin parametrointi


5.4 Ohjearvon muodostus Toiminnot

Pyöristys Kiihdytystä voidaan pehmentää pyöristämällä. Moottorin käynnistyessä ja jarruttaessa syntyviä nykäyksiä voidaan vaimentaa yksitellen toisistaan riippumatta. Pyöristystä voidaan käyttää moottorin jarrutus- ja kiihdytysaikojen pidentämiseen.

parametroidut kiihdytys- ja jarrutusajat pitenevät. Pyöristys ei vaikuta jarrutusaikaan, mikäli suoritetaan pikapysäytys (OFF3). Ramppigeneraattorille

5-13 Pyöristysparametrit

Parametri Kuvaus P1130 aloituksen

Taulukko Kiihdytyksen lopetuksen P1132 aloituksen P1133 Jarrutuksen lopetuksen pyöristysaika (sekunneissa) P1131

= … Pyöristystyyppi Lisätietoja tästä toiminnosta, ks. List Manual (lohkokaavio 5300 ja parametrilista). P1134

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 105 CU240S-


5.5.1.1 Tyypillisiä sovelluksia U/f-säädölle

U/f-säätö sopii erinomaisesti melkein mihin tahansa sovellukseen, jossa oikosulkumoottorin nopeutta tulee säätää. U/f-säädön tyypillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi:

●Puhaltimet ●Kompressorit ●Pumput

kuljettimet

U/f-säädön perusominaisuudet ●Vaakatasoiset

säätelee moottorin jännitettä nopeuden ohjearvon perusteella. Nopeusohjeen ja staattorijännitteen suhde lasketaan ominaiskäyrien perusteella. Taajuusmuuttajassa on kaksi keskeisintä ominaiskäyrästöä: lineaarinen ja neliöllinen. Käyttäjän määrittelemät ominaiskäyrät ovat myös mahdollisia. U/f-säätö

ei ole korkean tarkkuuden moottorin nopeuden säätömenetelmä. Nopeuden

ja moottorin akselin pyörimisnopeus poikkeavat aina hieman toisistaan (jättämä). Poikkeama riippuu kuormasta. Jos kytkettyä moottoria kuormitetaan nimellisvääntömomentilla, on moottorin nopeus nimellisjättämän verran nopeuden ohjearvon alapuolella. Moottorin on puolestaan ohjearvon yläpuolella, jos kuorma U/f-säätö

moottoria (toimii generaattorina). pyörittää

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 106 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

5.5 Säätömenetelmät

5.5 Säätömenetelmät Toiminnot

Yleiskatsaus Taajuusmuuttajille, joita käytetään synkroni- ja oikosulkumoottoreiden kanssa, on kaksi eri anturitonta ja takaisinkytkettyä säätötapaa. ●Jännite-taajuussäätö (U/f-säätö).

●Vektorisäätö

5.5.1 U/f-säätö


5.5 Säätömenetelmät Toiminnot

5.5.1.2 Lineaarinen U/f-säätö

Taulukko 5-14 Säätötavan valinta

Parametri Kuvaus P0003 2 Laajennettu parametrointioikeus

P1300 = 0 Säätötapa: lineaarinen U/f-säätö

Käynnistysominaisuuksien optimointi suurille käynnistysvääntömometeille ja hetkellisille

ylikuormille Taajuusmuuttaja voi tuottaa suuremman jännitteen pienillä nopeuksilla ja kiihdytettäessä.

tapauksista, joissa tämä on välttämätöntä: ●Hetkellinen moottorin ylikuormitus kiihdytettäessä ●Suuren käynnistysmomentti omaava toimilaite Esimerkkejä

pito Taustatietona lineaarinen U/f-säätö olettaa moottorin olevan ideaalinen ilman resistiivisiä häviöitä. Moottorin staattorin ja kaapelin resistiiviset häviöt pienentävät saatavilla olevaa vääntömomenttia ja tämä seikka tulee ottaa huomioon osassa sovelluksia. Näiden ●Kuorman

vaikutus on sitä suurempi, mitä pienempi moottori ja mitä pienempi sen pyörimisnopeus on. Häviöitä voidaan kompensoida U/f-säädössä nostamalla jännitettä pienillä nopeuksilla (jännittelisäysparametrit: P1310 ja P1311 ). häviöiden

Huom Kasvata jännitteenlisäystä ainoastaan pienin askelin, kunnes saavutetaan haluttu

käyttäytyminen. Liian suuret parametrien P1310 ja P1311 arvot voivat johtaa moottorin ylikuumenemiseen ja taajuusmuuttajan ylivirtalaukaisuun.

5-15 Käynnistysominaisuuksien optimointi

Parametri Kuvaus P0003 = 2 Laajennettu parametrointioikeus Taulukko

kompensoimaan resistiivisiä häviöitä Jännitteenlisäys vaikuttaa kaikkilla nimellisnopeutta pienemmillä nopeuksilla ja sen suuruus laskee jatkuvasti nopeuden kasvaessa. Maksimijännitteenlisäys vaikuttaa nollanopeudella ja on volteissa: Moottorin nimellisvirta (P305) × staattorin resistanssi (P350) × P1310 /100. P1310

= … kiihdytettäessä

vaikuttaa pysähdyksistä aina nimellisnopeuteen saakka. Jännitteenlisäys on riippumaton nopeudesta. P1311

Jännitteenlisäys on volteissa: Moottorin nimellisvirta (P305) × staattorin resistanssi (P350) × P1311 /100 Lisätietoja tästä toiminnosta ks. List Manual (Lohkokaaviot 6100 ja 6200 sekä parametrilista)

107 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Säätömenetelmät Toiminnot

5.5.1.3 Neliöllinen U/f-säätö

Huom

U/f-säätöä ei tule käyttää sovelluksissa, jotka vaativat suurta käynnistysmomenttia. Sopivat sovellukset ovat pumppu- ja puhallinkäytöt Neliöllistä

5-16 Säätötavan asettaminen

Parametri Kuvaus P0003 Laajennettu parametrointioikeus Taulukko

= 2 Säätötapa: Neliöllinen U/f-säätö

5.5.1.4 U/f-säädön lisäominaisuudet P1300

ja neliöllisen U/f-säädön lisäksi on saatavilla erikoissovelluksiin sopivia lisäversioita U/f-säädöstä. Lineaarisen

5-17 U/f-säädön lisämenetelmät (P1300)

Parametriarvo

arvo Sovellus P1300 1 Lineaarinen U/f-vu

vuovirtasäätö (FCC) Staattoriresistanssin aiheuttamat jännitehäviöt kompensoidaan automaattisesti. Taulukko

on erityisen hyödyllinen pienten moottorien tapauksessa, sillä niillä on suhteessa suurempi staattoriresistanssi. Esivaatimuksena on, että staattoriresistanssi parametrilla P350 on määritetty mahdollisimman tarkkaan. P1300 = 3 Vapaasti aseteltava U/f-säätö

säätö, Tämä

tukee synkronimoottorien momenttiominaisuuksia (SIEMOSYN-moottorit). joka

5 P1300 6 Lineaarinen U/f-säätö tekstiilisovelluksiin, joissa tärkeää, nopeus pysyy vakiona kaikissa olosuhteissa. Tällä asetuksella on seuraavat vaikutukset: 1. Kun maksimivirtaraja on saavutettu, pienennetään staattorijännitettä, mutta ei nopeutta (taajuutta). 2. Jättämän kompensointi on lukittu.

= 19 U/f-säätö ilman ominaiskäyrää. Taajuuden ja jännitteen keskinäistä suhdetta ei lasketa taajuusmuuttajassa, vaan se jää käyttäjän määriteltäväksi. BICOtekniikalla

P1330 määrittelee jänniteohjearvon tuloliitännän (esim. analogiatulo -> P1300

P1330 = 755). Lisätietoja tästä toiminnosta ks. List Manual (Lohkokaaviot 6100 ja 6200)

08/2009 Käyttöohje, 108 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


5.5 Säätömenetelmät Toiminnot

5.5.2.1 Tyypillisiä sovelluksia vektorisäädölle Vektorisäätöä voidaan käyttää moottorin nopeuden ja vääntömomentin säätöön. Vektrisäätöä käytetään usein ilman moottorin pyörimisnopeuden suoraa mittausta. Tätä

kutsutaan anturittomaksi vektorisäädöksi. Vektorisäätöä käytetään myös nopeusanturilla erikoissovelluksissa (anturillinen vektorisäätö).

Vektorisäädön vertailu U/F-säätöön

säätötapaa

on seuraavat edut U/f-säätöön nähden: ●Nopeus on tasaisempi kuorman vaihdellessa ●Lyhyemmät kiihdytysajat ohjearvon muuttuessa Vektorisäädöllä

ja jarrutus on mahdollista tehdä säädettävällä maksimimomentilla ●Parempi moottorin toimilaitteen suojaus säädettävillä momenttirajoilla ●Kiihdytys

momentti on mahdollista saavuttaa pysähdyksistä

Vektorisäädön käyttöä tulee v e välttä

lttää ä seuraavissa tapauksissa:

moottori on liian pieni taajuusmuuttajaan nähden (moottorin nimellisteho ei saa ●Täysi

vähemmän kuin yksi neljäsosa taajuusmuuttajan nimellistehosta)

maksimitaajuus on suurempi kuin 200 Hz

useampi moottori kytketään yhteen taajuusmuuttajaan olla

erotuskytkintä käytetään taajuusmuuttajan ja moottorin välissä, ja se avataan moottoria käynnistettäessä tai käynnin aikana. ●Jos

Tyypillisiä sovelluksia anturittomalle ja takaisinkytketylle vektorisäädölle Vektorisäätöä käytetään tyypillisesti seuraavissa sovelluksissa: ●Nostolaitteissa ja pystysuorissa hihnakuljettimissa

●Ekstruuderi ●Auki-kiinnirullaimet

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 109 CU240S-

5.5.2 Vektorisäätö


Säätömenetelmät Toiminnot

5.5.2.2 Vektorisäädö

ektorisäädön n käyttöönotto Vektorisäätö nopeusanturilla tai ilman vaatii huolellisesti tehdyn käyttöönoton ja näin ollen sen saa suorittaa ainoastaan käyttöönottohenkilöstö, jolla on kokemusta kyseisen säätömenetelmän käsittelystä.

Vektorisäädön käyttöönoton eri vaiheet 1. Suorita pikakäyttöönotto (P0010 = 1)

vektorisäätö toimisi täydellisesti, on ehdottoman tärkeää, että moottoritiedot annetaan oikein. 2. Suorita moottorin idetifiointi (P1900 = 2) Moottoritietojen identifiointi pitää suorittaa kylmälle moottorille. Moottoritietojen Jotta

tulee suorittaa pikakäyttöönoton jälkeen, sillä se antaa moottorimallille tietoja, joita moottoritietojen identifiointi vielä edelleen tarkentaa. 3. Suorita automaattinen nopeussäätäjän optimointi (P1960 = 1), jos sovellus on sellainen, että voi pyöriä vapaasti. identifiointi

5-18 Vektorisäädön tärkeimmät parametrit Taulukko

Parametri Kuvaus P0003 2 Laajennettu parametrointioikeus P1300 20 Säätötapa: Anturiton vektorisäätö

P0360 Moottoritiedot siirretään moottorin tyyppikilvestä pikakäyttöönoton aikana ja lasketaan moottoritietojen identifioinnilla. P1442 ... P1496 Nopeussäätäjän parametrit P0300 Lisävääntömomentti P1520 = ... Momenttiraja ajettaessa eteen P1511

Momenttiraja ajettaessa taakse P1530 eteen (moottorialue) P1531 = ... Tehoraja ajettaessa taakse (generaattorialue) P1521

tästä toiminnosta ks. List Manual (parametrilista ja lohkokaaviot 7000, 7500, 7700, 7800 sekä 7900). Lisätietoja löytyy myös Internetistä: (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7494205)

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 110 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


5.5 Säätömenetelmät Toiminnot

5.5.2.3 Momenttisäätö Momenttisäätö on osa vektorisäätöä ja normaalisti se vastaanottaa ohjearvon nopeussäätäjän lähdöstä. Takaisinkytketystä nopeussäädöstä saadaan takaisinkytketty momenttisäätö deaktivoimalla nopeussäätäjä ja syöttämällä momenttiohje suoraan

Taajuusmuuttaja ei tämän jälkeen enää säädä moottorin pyörimisnopeutta, vaan moottorin tuottamaa momenttia. virtasäätäjälle.

Momenttisäädön tyypillisiä sovelluksia Momenttisäätöä käytetään sovelluksissa, joissa moottorin nopeus määritetään kuormasta käsin. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi: ●Kuorman jako isäntä- orjakäytön välillä:

on nopeusohjattu orjakäyttö momenttiohjattu. ●Kelauskoneilla

Momenttisäädön käyttöönoton eri vaiheet Isäntäkäyttö

Suorita pikakäyttöönotto (P0010 = 1) 1.

momenttisäätö toimisi täydellisesti, on ehdottoman tärkeää, että moottoritiedot annetaan oikein. 2. Suorita moottorin idetifiointi (P1900 = 2) Moottoritietojen identifiointi pitää suorittaa kylmälle moottorille. Moottoritietojen Jotta

tulee suorittaa pikakäyttöönoton jälkeen, sillä se antaa moottorimallille tietoja, joita moottoritietojen identifiointi vielä edelleen tarkentaa. Taulukko 5-19 Momenttisäädön tärkeimmät parametrit identifiointi Parametri Kuvaus P0003 = 2 Laajennettu parametrointioikeus

= ... Säätötapa:

tapa: 20: vektorisäätö 21: vektorisäätö 22: Anturiton momenttisäätö 23: Takaisinkytketty momenttisäätö P1300

... P0360 Moottoritiedot siirretään moottorin tyyppikilvestä pikakäyttöönoton aikana ja lasketaan moottoritietojen identifioinnilla. P1511 Lisävääntömomentti P1520 eteen P0300

= ... Momenttiraja ajettaessa taakse P1521

= ... Tehoraja ajettaessa eteen (moottorialue) P1530

P1531 = ... Tehoraja ajettaessa taakse (generaattorialue) Lisätietoja tästä toiminnosta ks. List Manual (parametrilista ja lohkokaaviot 7200, 7700 ja 7900).

111 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Säätömenetelmät Toiminnot

5.5.2.4 Nopeusanturin käyttö

Suurempi tarkkuus nopeusanturilla Nopeusanturi kasvattaa nopeuden ja momentin tarkkuutta vektorisäädössä nopeuksilla,

ovat noin 10% moottorin nimellistaajuuden alapuolella. jotka

Nopeusanturin käyttöönotto Nopeusanturi vaatii seuraavat käyttöönoton vaiheet: 1. Kytke (ks. alla).

jännite ohjausyksikön DIP-kytkimillä (ks. alla). 3. nopeusanturin parametrit (ks. alla). 4. Aseta taajuusmuuttaja U/f-säädölle (P1300 = 0). 2.

Käynnistä moottori keskinopeudella. 6. Vertaile parametreja r0061 (nopeusanturin signaali Hz:nä) ja r0021 (laskettu nopeus Hz:nä) huomioiden etumerkin ja absoluuttiarvon. 5.

eivät täsmää korjaa anturin kytkentä tai invertoi signaali (P0410 = 1). 8. Jos kahden arvon absoluuttiarvot eivät täsmää, tarkista P0408, nopeusanturin johdotus ja DIP-kytkinten asetukset. 7. etumerkit

takaisinkytkettyyn säätötapaan: P1300 = 21 tai P1300 =23.

Nopeusanturin kytkentä

tä Anturi voidaan kytkeä vain CU240S, CU240S DP, CU240S DP-F, CU240S PN tai 9.

90°

Vaihda

-ohjausyksiköihin. Vain kaksipulssikanavaisia (A B) antureita vaihesiirrolla voidaan kytkeä. PN-F CU240S

5-20 Ohjausyksikön liittimet nopeusanturin kytkentään

Liitin Merkintä Toiminto 28 U0V OUT Teholähteen syöttöjännitteen referenssipotentiaali Taulukko

ENC+ SUPPLY Anturin syöttöjännite 70 AP 71 AN A, invertoiva tulo 33

ENC BP Pulssikanava B, ei-invertoiva tulo 72

73 BN Pulssikanava B, invertoiva 74 ZP ei-invertoiva tulo 75 ENC ZN Nollasignaali, invertoiva tulo

08/2009 Käyttöohje, 112 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


5.5 Säätömenetelmät Toiminnot

VAROITUS Käytä suojattua kaapelia nopeusanturin kytkemiseen. Vaippaa ei saa katkaista väliliittimien kohdalla.

Anturin jännitteen asettaminen

Taulukko 5-21 Anturin asetukset kytkimiin.

Anturityyppi Ei anturia

** Syöttöjännite: 5 V TTL-anturi

Syöttöjännite: 24 V HTL-anturi

Ohjausyksikön DIP

DIP-kytkimillä 1 ja 2 ole vaikutusta asetettaessa anturin jännitettä **) Standardi TTL-antureita käytettäessä on suositeltavaa, että DIP-kytkimet 5,6 ja 7 on kytketty pois (OFF). Jos käytetään differentiaalisia TTL-antureita ja tarvitaan pitkää kaapelia (pitempi kuin 50 metriä), tällöin DIP-kytkimet 5,6 ja 7 voidaan asettaa päälle (ON). *) VAROITUS

Jos DIP-kytkin 3 on päällä ON-asennossa (24 V), TTL-anturia (jännitetaso 5 V) ei saa kytkeä taajuusmuuttajaan.

113 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

24 V syöttö

5 V syöttö

Päätä

kanava A

DIP-kytkinten* asettaminen Ohjausyksikön

jännite asetetaan ohjausyksikön etupuolella olevilla DIP-kytkimillä. Jos käytät BOP-paneelia tai PC-liitäntäsarjaa, tulee tämä moduuli irroittaa, jotta pääset käsiksi Anturin

Päätä

kanava B

Päätä

kanava N

24 V syöttö

5 V syöttö

Päätä

kanava A

Päätä

kanava B

Päätä

kanava N

24 V syöttö

5 V syöttö

Päätä

kanava A

Päätä

kanava B

Päätä

kanava N


5.5 Säätömenetelmät Toiminnot

Parametri

• 0:

• 2:

• 12:

• 0:

• 1:

• 0:

• 1:

Sallittu nopeuden poikkeama anturisignaalin valvontaan (F0090) P0494 ... Viiveaika nopeussignaalin katoamiselle (viivästetty vaste nopeussignaali katoamiseen)

21 P0492

P1300 = 23 Säätötapa: 21: vektorisäätö 23: Takaisinkytketty momenttisäätö tai

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 114 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

5-22 Nopeusanturin tärkeimmät parametrit Parametri Kuvaus Taulukko

2 Laajennettu parametrointioikeus P0400 ... Anturityypin valinta:

Anturisignaalia ei huomioida

A ja B ilman nollapulssia P0003

pulssikanavalla A ja B ja nollapulssilla P0408 Anturipulssien lukumäärä per kierros P0410 = ... Sisäisen pyörimissuunnan vaihto Anturisignaalia ei muuteta

invertoidaan

= ... Nopeusvasteen katoaminen Moottori on kytketty poispäältä häiriöllä F0090 Varoitus ja vaihto SLVC, jos SVC P0491


Erityistoimintojen määrittely digitaalilähtöihin Saatavilla on kolme digitaalilähtöä, jotka voidaan ohjelmoida näyttämään taajuusmuuttajan eri toimintatiloja, esimerkiksi häiriöitä, varoituksia, virtaraja-arvojen ylityksiä ja niin edelleen.

5-23 Digitaalilähtöjen tehdasasetukset

Liittimen nro. ja merkitys Kuvaus 18 NC Taulukko

NO 20 COM Digitaalilähtö 0 Taajuusmuuttajan häiriö aktiivinen 19

NO 22 COM 1 Taajuusmuuttajan varoitus aktiivinen 23 NC 21

NO 25 COM Digitaalilähtö 2 Digitaalilähtö deaktivoitu 24

Toiminnot

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 115 CU240S-

5.6 Taajuusmuuttajan toimintatilan valvonta

5.6 Taajuusmuuttajan toimintatilan valvonta

ja hälytyksiä tai erilaisia varoituksia kuten toimintatiloja, Taajuusmuuttajan

5.6

Taajuusmuuttajan toimintatilan valvonta

5.6.1 Erityistoimintojen toimintojen määrittely

digitaalilähtöihin

oloarvoja voidaan näyttää käyttäen digitaali- ja analogialähtöjä. Esiasetukset (oletusasetukset) voidaan mukauttaa tietyn laitoksen tai järjestelmän vaatimuksiin seuraavan osion kuvausten perusteella. taajuusmuuttajan


5.6 Taajuusmuuttajan toimintatilan valvonta Toiminnot

5-24 Digitaalilähtöjen tehdasasetukset

Liittimen nro. ja merkitys Parametri Kuvaus P0003 = 2 Laajennettu parametrointioikeus Taulukko

NC 19 NO 20 COM Digitaalilähtö 0 P0731 Mahdollisia arvoja ja toimintoja parametreille P0731, P0732 P0732: 0 Digitaalilähtö lukittu 52.0 Taajuusmuuttaja valmis 18

NO 22 COM 1 P0732 23 NC 21

NO 25 COM Digitaalilähtö 2 P0733 24

toimintavalmis 52.2 käynnissä 52.3 Taajuusmuuttajan häiriö aktiivinen 52.4 OFF2 52.5 OFF3 aktiivinen 52.6 Käynnistys estetty 52.1

Käytön varoitus aktiivinen 52.8 Ohjearvo/oloarvo poikkeama 52.9 PZD-ohjaus (prosessidataohjaus) 52.10 f_act >= P1082 (f_max) 52.11 Varoitus: Moottorivirta/momenttiraja 52.12 Jarru aktiivinen 52.7 ylikuormitus 52.14 Moottorin pyöriminen myötäpäivään 52.15 Taajuusmuuttajan ylikuormitus 52.13

DC-jarru aktiivinen 53.1 < P2167 (f_off) 53.2 > P1080 (f_min) 53.3 Virran oloarvo r0027 ≥ P2170 53.6 f_act ≥ ohjearvo (f_set) 53.0

Digitaalilähtöjen invertointi P0748

0: 0

1: 1 Bitti 2: Digitaalilähtö 2 Lisäksi digitaalilähdöt voidaan kytkeä kaikkien binector-lähtöjen kanssa.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 116 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


Toiminnot

Erityistoimintojen määrittely analogialähtöihin Saatavilla on kaksi analogialähtöä, jotka voidaan parametroida näyttämään muuttujien arvoja, esimerkiksi nopeuden, lähtöjännitteen tai -virran oloarvoja.

5-25 Analogialähtöjen tehdasasetukset

Liittimen nro. ja merkitys Toiminto 12 AO0+ Taulukko

AO0- 0 26 AO1+ 27 AO1- Analogialähtö 1 Nopeuden oloarvo 13

5-26 Analogialähtöjen toimintojen muuttaminen Taulukko

Liittimen nro. ja merkitys Parametri Toiminto 12 AO0+ 13 AO0- 0 0]

AO1+ 27 AO1- Analogialähtö 1 P0771 [ind. 1] Mahdollisia arvoja ja toimintoja parametrille P0771, indeksi 0 ja indeksi 1: Arvotoiminto 21: taajuuden oloarvo (tehdasasetus: skaalattu vastaamaan parametria P2000) 24: lähtötaajuuden P2000) 25: lähtöjännitteen oloarvo

26 26: CO välipiirin jännitteen oloarvo (tehdasasetus: skaalattu vastaamaan parametria P2001)

CO lähtövirran oloarvo (tehdasasetus: skaalattu vastaamaan parametria P2002) Analogialähdöt voidaan myös yhdistää kaikkien connector-lähtöjen kanssa. Lista connector-lähdöistä ks. List Manual. 27:

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 117 CU240S-

5.6.2 Tiettyjen

toimintojen määrittely analogialilähtöihin

Tiettyjen toimintojen määrittely analogialilähtöihin

valvonta toimintatilan Taajuusmuuttajan 5.6


5.6 Taajuusmuuttajan toimintatilan valvonta Toiminnot

5-27 Analogialähtöjen lisäasetukset

Parametri Kuvaus P0775 Salli absoluuttinen arvo Määrittää käytetäänkö analogialähdön absoluutista arvoa vai ei. Tämä parametri Taulukko

lähdössä absoluuttista arvoa, jos tämä on sallittu. Jos alkuperäinen arvo oli negatiivinen, niin vastaava bitti asetetaan r0785. P0776 = 0 Analogialähdön tyyppi parametrin r0774 skaalaus. käyttää

Virtalähtö (tehdasasetus) 1. Jännitelähtö

Huom.: P0776 muuttaa parametrin r0774 skaalausta (0:sta 20 mA:in ⇔ 0:sta 10 V:in). Skaalausparametrit P0778 ja P0780 kuten myös kuollut kaista syötetään aina 0:sta 20 mA:in.

0 voidaan vaihtaa jännitelähdöksi välille 0 - 10 V.

1 on ainoastaan virtalähtö, jos sitä käytetään jännitelähtönä, se tulee sulkea 500 Ω vastuksella. P0777 0.0 Määrittää lähdön suuruuden x1 (prosenteissa). Tämä parametri on minimi-analogiaarvo

ilmaistuna prosentteina P200x arvosta (riippuen miten P0771 on asetettu). Analogialähtö

= 0 Analogiatulon n skaalausarvo y1 Tämä parametri on x1:den arvo (mA). P0778

100 Analogiatulon skaalausarvo x2 Määrittää x2:den lähdön suuruuden prosentteina. Tämä parametri on maksimianalogia-arvo ilmoitettuna prosentteina P200x arvosta (riippuen miten P0771 on asetettu). P0779 20 Analogiatulon skaalausarvo y2 Tämä parametri on x2:den arvo (mA). P0781 = 0 k Analogialähdön kuolleen kaistanleveys Tällä voidaan asettaa kuolleen kaistanleveys P0780

(mA). analogialähdölle

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 118 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


●Jarrutustoiminnot

5.7 Teknologiatoiminnot Toiminnot

jarrutetaan sähköisesti taajuusmuuttajalla. Sähköinen jarrutus on täysin vapaa mekaanisesta kulumisesta. Moottori kytketään yleensä poispäältä seisahduksissa, jotta säästetään energiaa ettei moottorin lämpötilaa tarpeettomasti kasvateta. ●Moottori

jarrut ovat yleensä moottorin pitojarruja, jotka suljetaan kun moottori on pysähtynyt. Mekaaniset käyttöjarrut, joilla jarrutetaan moottorin pyöriessä, ovat alttiita kovalle kulutukselle ja tämän vuoksi niitä käytetään usein ainoastaan hätäjarruina.

Sähköinen jarrutus ja jarrutusenergia ●Mekaaniset

toimii generaattorina, jos siihen kytkettyä kuormaa jarrutetaan sähköisesti kuormasta vapautuva liike-energia on suurempi kuin mekaaniset ja Oikosulkumoottori

häviöt. Tässä tapauksessa moottori muuttaa liike-energiaa sähköenergiaksi. Esimerkkejä tyypillisistä sovelluksista, joissa moottori toimii hetkellisesti generaattorina, ovat muun muassa: ●Hiomalaikkakäytöt sähköiset

Tietyissä käyttösovelluksissa moottori voi toimia generaattorina pitempiä aikoja. Esimerkiksi: ●Lingot ●Puhaltimet.

●Nosturit

joissa kuorman liikesuunta on alaspäin.

Taajuusmuuttajan jarrutusmenetelmät ●Kuljettimet,

Jarrutusenergian käsittelyyn on useampia eri tekniikoita, jotka riippuvat kyseisestä sovelluksesta ja taajuusmuuttajan tyypistä. ●Jarrutusenergia muutetaan lämmöksi moottorissa (DC compound-jarrutus)

muuttaa lämmöksi jarruvastuksessa (dynaaminen jarrutus) ●Taajuusmuuttaja syöttää jarrutusenergian takaisin syöttöverkkoon (verkkoonjarrutustus).

119 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

5.7 Teknologiatoiminnot

seuraavat teknologiatoiminnot tarjoaa Taajuusmuuttaja

5.7.1 Taajuusmuuttajan jarrutustoiminnot

ja mekaanisen jarrutuksen välille tehdään ero: sähköisen Moottorin

uudelleen käynnistys ja vauhtikäynnistys ●Perusprosessinohjaustoiminnot ●Paikoittava alasajoramppi ●Automaattinen aritmeettiset toiminnot vapaasti ohjelmoitavilla toimintalohkoilla Tarkemmat kuvaukset löydät seuraavista osioista. ●Loogiset


Teknologiatoiminnot Toiminnot

5.7.1.1 Dynaaminen j Dynaamiset jarrutussovellukset

lämmöksi.

5-4 Dynaaminen jarrutus taajuusmuuttajan jarrukatkojalla Kuva

ohjaa dynaamista jarrutusta välipiirin jännitteestä riippuen. Jarruvastuksen lämpötilavalvontaa tulee seurata. Taajuusmuuttaja pitää kytkeä pois päältä, jos jarruvastus ylikuumenee. Taajuusmuuttaja VAROITUS Jos käytetään epätarkoituksenmukaista jarruvastusta, on vaarana tulipalo ja taajuusmuuttajan vakava viottuminen. Jarruvastuksen lämpötila nousee käytön aikana. Tästä johtuen, vältä joutumista suoraan

jarruvastuksien kanssa. Varmista, että laitteet on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan ja tuuletus on riittävä. kosketukseen

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 120 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

Jarruvastus

jarrutusta käytetään tyypillisesti sovelluksissa, joissa moottorilta edellytetään dynaamista toimintaa eri nopeuksilla tai jatkuvilla suunnanvaihdoilla. Esimerkkeinä Dynaamista

Taajuusmuuttaja

sovelluksista ovat kuljetin- tai nostinkäytöt. Dynaaminen jarrutus vaatii ulkoisen jarruvastuksen, jonka toimintaa säätelee taajuusmuuttajan sisäinen jarrukatkoja. tällaisista Dynaamisen jarrutuksen käyttöominaisuudet Dynaaminen jarrutus muuttaa jarrutusenergian, joka vapautuu moottorin jarruttaessa,

Katkojan

ohjaus


5.7 Teknologiatoiminnot Toiminnot

Dynaamisen jarrutuksen parametrointi Taulukko 5-28 Parametrit dynaamisen jarrutuksen aktivointiin ja asetuksiin

Parametri Kuvaus

Laajennettu parametrointioikeus

0 tai P1240 = 2 UDCmax

DCmax-säätimen deaktivointi P0003

Signaalin vapautus dynaamisen jarrutuksen käyttöjakso 0: Dynaaminen jarrutus on lukittu 1: 5% käyttöjakso** 2: 10% 3: 20% 4: 50% P1237

100% käyttöjakso Tässä asetettu käyttöjakso on efektiivinen vain jos jarruvastus on saavuttanut toimintalämpötilansa. Kylmä jarruvastus kytketään kiinni tästä parametrista huolimatta, silloin kun tarpeellista. **) SIEMENSin vastukset on suunniteltu 5%:n käyttöjaksoille. 5:

5.7.1.2 Verkkoonjarrutussovellukset

rrutussovellukset Verkkoonjarrutusta käytetään tyypillisesti sovelluksissa, joissa jarrutusenergiaa syntyy

tai pitempiä aikoja. Esimerkkeinä tällaisista sovelluksista ovat lingot, aukirullaimet nosturit.

Verkkoonjarrutuksen käyttöominaisuudet hetkittäin

voi syöttää 100% tehostaan takaisin syöttöverkkoon. Taulukko 5-29 Parametrit verkkoonjarrutuksen asettamiseen Taajuusmuuttaja

Parametrit Kuvaus

Verkkoonjarrutu

rrutusvaihtoehto U/f-säädölle (P1300 < 20) P640 Moottorin ylikuormitusraja Asettaa maksimiverkkoonjarrutustehon. Taajuusmuuttaja sammuu hälytykseen

jos ylittää tämän arvon yli 5 sekunnin ajan.

Verkkoonj

rkkoonjarrutusvaihtoehto vektorisäädölle (P1300 ≥ 20) P1531 Verkkoonjarrutuksen tehoraja F0028,

verkkoonjarrutusteho saavuttaa tämän arvon, moottori ei enää pysty Jos

seuraamaan nopeuden ohjearvoaan, joten moottorin nopeus kasvaa. Taajuusmuuttaja sammuu hälytykseen F0028, jos verkkoonjarrutusteho ylittää tämän arvon.

121 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Teknologiatoiminnot Toiminnot

5.7.1.3 Moottorin pitojarrun parametrointi

Moottorin pitojarrusovellukset Moottorin pitojarru estää moottoria pyörimästä, kun taajuusmuuttaja on kytketty pois

Taajuusmuuttajaan on sisäänrakennettu logiikkaa ohjaamaan moottorin pitojarrua. Taajuusmuuttajan sisäinen moottorin pitojarruohjaus on sopiva seuraavanlaisiin päältä.

Moottorin pitojarruohjaus ja STO-komentojen jälkeen Seuraavien signaalien tapauksessa ei oteta huomioon jarrun sulkeutumisaikaa: ●OFF2-komento, tai

lisäksi STO-komennon (Safe Torque Off) jälkeen. Näiden ohjauskäskyjen jälkeen lähetetään välittömästi signaali sulkea moottorin pitojarru ●Turvasovelluksille

riippumatta moottorin nopeudesta.

FW 3.2 122 Käyttöohje, 08/2009 , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

Moottorin magnetointi

valmis

●Pumput ●Puhaltimet sovelluksiin:

pystysuuntaisiin kuljettimiin.

Moottorin pitojarruohjauksen käyttöominaisuudet OFF1- ja OFF3-komentojen jälkeen ●Vaaka-

Piste 1 Piste 2

Jarrun

tila

Auki

Kiinni

Jarrun vapautusaika

Jarrun sulkeutumisaika

moottorin pitojarruohjauksesta OFF1- ja OFF3-komentojen jälkeen Signaalikaavio 5-4 Kuva• Nostimet Kaikki

• Hissit

• Nosturit.

5.7 Teknologiatoiminnot Toiminnot

Ennen käyttöönottoa lukitse kaikki vaaralliset kuormat (esimerkiksi kallistuvilla kuljettimilla olevat kuormat). 2. Ehkäise moottorin pitojarruohjauksen toiminta, esimerkiksi irroittamalla ohjauskaapelit. 3. Avatessasi moottorin pitojarrua varmista, että on olemassa momentti, joka estää 1.

hetkellisesti putoamasta. –Tarkista magnetointiaika P0346. Magnetointiaika on ennalta määritelty järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ja tulee olla suurempi kuin nolla. –U/f-säädöllä(P1300 = 0 - 3), aseta jännitteenlisäysparametrit (boost) P1310, kuormaa

P1311.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 123 CU240S-

Epäaktiivinen

Aktiivinen

Moottorin magnetointi

valmis

Jarrun

tila

Auki

Kiinni

Jarrun vapautusaika

Jarrun sulkeutumisaika

Kuva 5-5 Signaalikaavio moottorin pitojarruohjauksesta OFF2-komennon jälkeen

Moottorin pitojarruohjauslogiikan käyttöönotto

VAROITUS Seuraavat vaativat moottorin pitojarrun erikoisasetuksia. Näissä tapauksissa moottorin

käyttöönoton voi suorittaa vain kokenut henkilöstö: sovellukset, jotka koskevat ihmisten liikuttamista tai kuljettamista pitojarruohjauksen


5.7 Teknologiatoiminnot Toiminnot

Parametroi moottorin pitojarrun vapautus- sulkeutumisajat. On erittäin tärkeää, että elektromekaanista jarrutusta ohjataan oikea-aikaisesti (jarrun vapautusaika, jarrun sulkeutumisaika, vapautusaika) jarrujen suojaamiseksi pitkäaikaisilta vaurioilta. Tarkat arvot löytyvät kytketyn teknisistä tiedoista. Tyypillisiä arvoja: 4.

vapautusajat ovat välillä 35 ms 500 ms –Jarrun sulkuajat ovat välillä 15 ms ja 300 ms

ovat välillä 25 ms ja 230 ms. 5. Moottorin pitojarruohjauksen palautus –Mekaaninen kytketään taajuusmuuttajaan jarrureleen kautta. Tilasignaalin r0052 bitti 12 "jarru aktiivinen" ohjaa jarrua. –Avausajat

pelkän tilasignaalin r0052 bitti 12 parametreilla P0731 - P0733 (relelähdöt) valitseminen ei riitä. Aktivoidaksesi moottorin pitojarrun, parametri =1215 pitää lisäksi asettaa arvoon 1. Kun sisäänrakennetulla pitojarrulla varustettu moottori on käyttöönotettu, "naksunta" –Yksinkertaisesti

on merkki siitä, että jarru on asianmukaisesti vapautettu. moottorissa

5-30 Moottorin pitojarrun ohjauslogiikan parametrit

Parametrit Kuvaus P0003 2 Laajennettu parametrointioikeus Taulukko ... pitojarrun aktivointi 0: lukittu (tehdasasetus) 1: Moottorin aktivoitu P0731 = 52.C BI: Digitaalilähtö 1 toiminta Huom.: P1215

jarrurelettä digitaalilähdöstä tulee seuraavan päteä: esimerkiksi digitaalilähtö 1: P0731 = 52.C = 52.12 Ohjataksesi

Magnetointiaika

20 s, tehdasasetus 1 s P1080 Minimitaajuus

650 Hz, tehdasasetus 0 Hz. Moottorin minimitaajuus riippumatta taajuusohjeesta P0346 ... Jarrun vapautusaika

... 20 s, tehdasasetus 0,1 Huom.: P1216 jarrun vapautusaika + releen avautumisaika P1217 = ... Jarrun sulkeutumisaika P1216

... 20 s, tehdasasetus 0,1 s Huom.: P1217 > jarrun sulkeutumisaika + releen sulkeutumisaika 0

= ... Nollanopeuden valvontaika 0 ... 300 s, tehdasasetus 4 s P1227

r0052.12 "Jarru aktiivinen" -tila

08/2009 Käyttöohje, 124 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


5.7 Teknologiatoiminnot Toiminnot

Moottorin pitojarrun avaaminen parametrilla P1218 Parametrilla P1218 voit pakottaa jarrun auki, esimerkiksi liikuttaaksesi kuljetinkäyttöä käsin. P1218 jätetään huomiotta, jos moottorin pitojarru suljetaan STO:n takia.

VAROITUS

Varmista jarrun pitämät kuormat!

tämä toimenpide peruuttaa "jarru aktiivinen" -signaalin, joka vuorostaan pakottaa jarrun aukeamaan, on käyttäjän varmistettava, että silloin kun moottori on sammutettu, on kaikki jarrun pitämät kuormat varmistettu ennen signaalin perumista. Koska

5.7.2.1 Vauhtikäynnistys: taajuusmuuttajan kytkeminen päälle kun moottori pyörii

Kuvaus Vauhtikäynnistystoiminto, joka aktivoidaan parametrilla P1200, mahdollistaa

kytkemisen pyörivään moottoriin. Toimintoa tulee käyttää aina kun moottori saattaa pyöriä. Näin voi käydä: ●lyhyen verkkohäiriön jälkeen ●kun taajuusmuuttaja on sammutettu, mutta ilmavirtaus pyörittää vielä puhallinta (joko taajuusmuuttajan

tai vastapäivään) ●jos kuorma pyörittää moottoria. myötä-

toiminto on hyödyllinen varsinkin tilanteissa, joissa moottorien kuormien hitausmomentit ovat suuria, koska toiminnolla voidaan estää äkilliset rasitukset mekaanisiin komponentteihin. Jos tätä toimintoa ei käytetä edellä mainituissa tilanteissa, voi seurauksena olla moottorin Tämä

• Käyttö

• Vaikka

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 125 CU240S-

5.7.2 Automaattinen uudelleenkäynnistys ja vauhtikäynnistys

5-31 Parametri moottorin pitojarrun pakotettuun aukaisuun

Parametri Kuvaus P0003 3 Salli ekspertti parametrointioikeus

Taulukko

= 1 Pakotettu moottorin pitojarrun avaus P1218

ja sammuminen (ylivirtahäiriö F0001). Vauhtikäynnistystoimintoa voidaan käyttää taajuusmuuttajan ja moottorin taajuuksien synkronointiin. ylivirta VAROITUS

Käyttö käynnistyy automaattisesti!

Kun tämä toiminto on aktivoitu (P1200 > 0), tulee kaikkien järjestelmän parissa työskentelevien olla tietoisia seuraavista seikoista:

automaattisesti käyttö on pysähtynyt, voidaan käynnistää herätevirralla. käynnistyy


5.7 Teknologiatoiminnot Toiminnot

Sisääntuloarvot

Taulukko 5-32 Päätoimintoparametrit

Parametri Kuvaus P1200 = ... Vauhtikäynnistys 0: lukittu (tehdasasetus)

• Käynnistys

• Häiriöt

• OFF2

• Häiriöt

• OFF2

• Käynnistys

• Häiriöt

• OFF2

• Häiriöt

• OFF2

1-6 aktiivinen

5-34 Käyttöönoton lisäparametrit

Parametri Kuvaus P1202 = Taulukko Moottorivirta: Vauhtikäynnistys Annettu prosentteina: 10% ... 200%, tehdasasetus 100% Määrittelee herätevirran suhteessa moottorin nimellisvirtaan (P0305), joka on ...

voimassa kun vauhtikäynnistystoimintoa käytetään. P1203 = ... Hakutaajuus: Vauhtikäynnistys Annettu prosentteina: 10% ... 200%, tehdasasetus 100% Asettaa kertoimen, jolla lähtötaajuus vaihtelee vauhtikäynnistyksen aikana synkronoidakseen itsensä pyörivän moottorin kanssa.

08/2009 Käyttöohje, 126 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

5-33 Vauhtikäynnistystoiminnon yleiskatsaus

P1200 aktivoitu Hakusuunta

0 lukittu (tehdasasetus) - Taulukko aina aktiivinen 2 Vauhtikäynnistys aktiivinen sen jälkeen kun: (Power ON) Haku suoritetaan molempiin suuntiin. Käynnistys ohjearvon suuntaan. 1

3 Vauhtikäynnistys aktiivinen sen jälkeen kun:

suoritetaan molempiin suuntiin. Käynnistys ohjearvon suuntaan. Haku

aina aktiivinen 5 Vauhtikäynnistys aktiivinen sen jälkeen kun: (Power ON) Haku suoritetaan vain ohjearvon suuntaan. 4

6 Vauhtikäynnistys aktiivinen sen jälkeen kun:

suoritetaan vain ohjearvon suuntaan. Haku


5.7 Teknologiatoiminnot Toiminnot

Huom Mitä korkeampi hakutaajuus (P1203) on, sitä pitempi on hakuaika. Matalampi hakutaajuus lyhentää hakuaikaa. Vauhtikäynnistystoiminto hidastaa moottoria hieman. Mitä pienempi on käytön

sitä enemmän käyttö hidastuu. vääntömomentti,

ei tule aktivoida linjakäyttöisille moottoreille johtuen yksittäisten moottorien erilaisista vapaakäyntiominaisuuksista. Vauhtikäynnistystoimintoa 5.7.2.2 Automaattikäynnistystoiminto sähkökatkon jälkeen

Uudelleen sähkökatkon ja/tai häiriöiden jälkeen muutaman sekunnin sisällä Automaattikäynnistystoimintoa käytetään pääasiassa silloin, taajuusmuuttaja toimii

automaattisesti uudelleen käynnistää käytön, kun sähköt erillislaitteena.

takaisin sähkökatkon jälkeen. Kaikki häiriöt kuitataan automaattisesti ja käyttö kytketään päälle uudestaan.

Syöttöverkon alijännite tai sähkökatko kytkeytyvät

alijännitteellä tarkoitetaan tilannetta, jossa jännite laskee hetkellisesti ja palaa tämän jälkeen ennalleen. Sähkökatko on niin lyhyt, että taajuusmuuttajan 400 V:n jännitesyöttö katkeaa hetkellisesti, mutta ohjauselektroniikan teholähde säilyy. Sähkökatko kuvaa tilannetta, jossa sähköt katkeavat pidemmäksi aikaa, jolloin välipiirin Syöttöverkon

romahtaa täysin ja taajuusmuuttajan ohjausyksikkö on virraton.

Tärkeä sekundaarinen ehto

vaatii ON-käskyn (käynnistys) ennen sähkökatkoa ja sen jälkeen. ON-käsky pitää olla liitettynä digitaalitulon kautta. Kenttäväylältä tuleva ON-käsky jätetään huomiotta. Koska toimintoa ei ole rajoitettu syöttöverkon häiriöihin , sitä voidaan käyttää häiriöiden Automaattikäynnistystoiminto

kuittaukseen ja uudelleen käynnistämiseen häiriön jälkeen. Taajuusmuuttajan kytkeminen pyörivään moottoriin sallitaan aktivoimalla vauhtikäynnistys parametrin P1200 kautta. automaattiseen

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 127 CU240S-


5.7 Teknologiatoiminnot Toiminnot

VAROITUS Kun automaattikäynnistystoiminto on aktivoitu (P1210 > 1), moottori voi automaattisesti uudelleen käynnistyä sähköjen kytkeydyttyä takaisin. Tämä on erityisen vaarallista, jos on virheellisesti oletettu moottoreiden kytkeytyneen pois päältä pitkän sähkökatkon jälkeen.

syystä seurauksena voi olla kuolema, vakavia ruumiinvammoja tai huomattavia esinevahinkoja, jos henkilöstö menee automaattikäynnistystilassa olevien moottoreiden työalueelle. Tästä

Automaattikäynnistyksen käyttöönotto 1. Parametroi automaattikäynnistys käyttäen parametriä P1210. 2. Aseta käynnistysyritysten lukumäärä parametrilla P1211.

Jos automaattikäynnistyksessä taajuusmuuttaja halutaan kytkeä jo pyörivään moottoriin, tulee vauhtikäynnistys aktivoida käyttäen parametria P1200. 4. Varmista, että toimii asianmukaisesti 3. Automaattikäynnistyksen parametrointi Taulukko 5-35 Automaattikäynnistyksen parametrointi

Parametrit Kuvaus P1210 = Automaattikäynnistystila 0: lukittu 1: Häiriönkuittaus ON-käskyn jälkeen: P1211 lukittu (tehdasasetus)

jälkeen: P1211 lukittu 3: tai häiriön jälkeen: P1211 aktivoitu 4: jälkeen: P1211 aktivoitu 5: sähkökatkon ja häiriön jälkeen: P1211 lukittu 6: syöttöverkon alijännitteen / vian tai häiriön jälkeen: P1211 2:

P1211 = Automaattikäynnistysyritysten lukumäärä [minimi 0 ... maksimi 10] 3 (tehdasasetus) lukittu

P1200 = Vauhtikäynnistys

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 128 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


• Verkkosyötön

• Moottori

• Moottori

• Mitään

• Verkkosyötön

• ON-käskyn


• ON-käskyn Tämä

• Käynnistysyritysten

• Mitään

• ON-käskyn

• Käynnistysyritysten

• Verkkosyötön

• ON-käskyn

• Tämä

• Jos

käskyn jälkeen (P1211 lukittu)

5.7 Teknologiatoiminnot Toiminnot

aina. Mahdolliset häiriöt kuitataan ensin automaattisesti.

08/2009 129 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

5-36 Automaattikäynnistyksen toimintaperiaate

0: Automaattikäynnistys lukittu Mahdolliset häiriöt pitää kuitata syöttöverkon jännitteen palautumisen jälkeen. Tämän jälkeen ONkäsky

tulee kytkeä päälle uudestaan, jotta taajuusmuuttaja käynnistyisi. Taulukko P1210 = 1: Häiriönkuittaus ON-käskyn jälkeen (P1211 lukittu) Sähkökatkon jälkeen, heti kun verkkojännite on palautunut, taajuusmuuttaja kuittaa

kaikki häiriöt (itseresetointi). alijännitteestä johtuvia häiriöitä ei kuitata automaattisesti. ei käynnisty automaattisesti. lähtee pyörimään uudestaan ainoastaan, jos ON-käsky annetaan uudestaan automaattisesti

palautumisen jälkeen.

P1210 = 2: Automaattikäynnistys sähkökatkon jälkeen - ei lisäkäynnistysyrityksiä (P1211 lukittu) Sähkökatkon jälkeen, heti kun verkkojännite palautunut, taajuusmuuttaja automaattisesti kuittaa häiriön F0003 (itseresetointi) ja käynnistyy automaattisesti uudelleen. verkkojännitteen

häiriöitä ei kuitata automaattisesti. muita

alijännitteestä johtuvia häiriöitä ei kuitata automaattisesti.

kytkeminen päälle virrattomassa tilassa johtaa automaattikäynnistykseen

jos taajuusmuuttaja oli valmiustilassa (ready) kun sähkökatkos tapahtui.

P1210 = 3 Automaattikäynnistys istys syöttöverkon alijännitetilan tai häiriön jälkeen -

lisäkäynnistysyrityksillä (P1211 aktivoitu) Syöttöverkon alijännitetilan jälkeen, heti kun verkkojännite palautunut, taajuusmuuttaja kuittaa automaattisesti kaikki häiriöt (itseresetoi) ja käynnistyy automaattisesti uudelleen. ainoastaan,

on riippumaton sähkökatkosta tai syöttöverkon alijännitteestä. kytkemisellä päälle virrattomassa tilassa ei ole vaikutusta, jos taajuusmuuttaja oli toiminto

(ready) kun sähkökatkos tapahtui. lukumäärä voidaan asettaa (jos uudelleen käynnistys katkaistaan uuden valmiustilassa

takia).

P1210 = 4 Automaattikäynnistys syöttöverkon alijännitetilan jälkeen (P1211 aktivoitu) Sähkökatkon ja syöttöverkon alijännitetilan jälkeen, heti kun verkkojännite on palautunut, taajuusmuuttaja automaattisesti kuittaa häiriön F0003 (itseresetoi) ja käynnistyy automaattisesti häiriön

häiriöitä ei kuitata automaattisesti. kytkemisellä päälle virrattomassa tilassa ei ole vaikutusta. lukumäärä voidaan asettaa (jos uudelleen käynnistys katkaistaan uuden häiriön takia). muita P1210 = 5 Automaattikäynnistys sähkökatkon ja häiriön jälkeen (P1211 lukittu) Sähkökatkon jälkeen, heti kun verkkojännite on palautunut, taajuusmuuttaja automaattisesti kuittaa kaikki häiriöt (resetoi ne) ja käynnistyy automaattisesti uudelleen.

uudelleen.

johtuvia häiriöitä ei kuitata automaattisesti. kytkeminen päälle virrattomassa tilassa johtaa aina automaattikäynnistykseen. Mahdolliset häiriöt kuitataan ensin automaattisesti.

P1210 = 6 Automaattikäynnistys syöttöverkon alijännitetilan jälkeen / sähkökatkos tai häiriö alijännitteestä (P1211 lukittu) Taajuusmuuttaja automaattisesti kuittaa kaikki häiriöt (itseresetoi), ja heti kun verkkojännite on palautunut, käynnistyy automaattisesti uudelleen. toiminto on riippumaton sähkökatkosta tai syöttöverkon alijännitteestä. ON-käsky kytketään päälle sähkökatkon aikana, niin automaattikäynnistys suoritetaan


5.7 Teknologiatoiminnot Toiminnot

Automaattikäynnistyksen ominaisuudet

ON-käsky aina aktiivinen

ON-käsky virrattomassa tilassa

Häiriö F0003 johtuen Kaikki muut häiriöt P1210

Sähkökatkosta Syöttöverkon

alijännitetilasta Ennen

sähkökatkoa Käynnin aikana Taajuusmuuttaja

antaa häiriön.

Ennen

sähkökatkoa Taajuusmuuttaja

valmis.

Ennen

sähkökatkoa 0 --* --* --* --* --* --*

Häiriönkuittaus --* Häiriönkuittaus --* 2 --* --* --* --* Uudelleen käynnistys 1 Häiriönkuittaus + uudelleen käynnistys Häiriönkuittaus + uudelleen käynnistys Häiriönkuittaus + uudelleen käynnistys 4 Häiriönkuittaus + uudelleen käynnistys Häiriönkuittaus + uudelleen 3 --* --* --* --* käynnistys

--* --* 6 Häiriönkuittaus + uudelleen käynnistys Häiriönkuittaus + uudelleen 5 Häiriönkuittaus + uudelleen käynnistys Häiriönkuittaus + uudelleen käynnistys Häiriönkuittaus + uudelleen käynnistys Uudelleen käynnistys *)-- = ei toimenpidettä käynnistys

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 130 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


5.7 Teknologiatoiminnot Toiminnot

5-6 Esimerkki: Teknologiaohjain pinnankorkeuden säädössä Teknologiaohjain määrittää moottorin nopeuden ohjearvon siten, että säädettävä prosessimuuttuja vastaa ohjearvoaan. Teknologiaohjain on suunniteltu PID-ohjaimeksi, mikä tekee siitä erittäin joustavan. Kuva

ohjearvo voidaan syöttää samoista ohjearvolähteistä, kuin nopeuden ohjearvotkin. Teknologiaohjain on varustettu myös omalla moottoripotentiometrilla ja omilla kiinteillä taajuuksilla. Teknologiaohjaimen ohjearvot, oloarvot ja ohjaussignaalit määritetään BICO-teknologian Teknologiaohjaimen

avulla.

5-37 Teknologiaohjaimen parametrit

Parametri Kuvaus P2200 = ... Teknologiaohjaimen aktivointi Taulukko r2225 Kiinteät taajuudet P2231 P2248 Moottoripotentiometri P2251 ... r2294 Teknologiaohjaimen parametrit P2201

tästä toiminnosta saat parametrilistasta ja lohkokaaviosta 5100 ks. List Manual. Lisätietoja

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 131 CU240S-

5.7.3 Teknologiaohjain

Ramppigeneraattori

teknologiaohjaimen ohjearvoksi

Teknologiaohjaimen

ohjearvo

Teknologiaohjain korkeamman tason ohjaustoimintojen prosessointiin Teknologiaohjain tukee monenlaisia yksinkertaisia prosessinohjauksen tehtäviä. Sitä käytetään esimerkiksi paineen, pinnankorkeuksien tai virtaamien säätöön.

PID-säädin

Nopeusohje

Nopeuden

ohjaus

Nopeus

Teknologiaohjaimen oloarvo

Pinnankorkeusanturi

Pumppu


Ohjausyksikköversioiden kenttäväyläliitännät Taajuusmuuttajia on saatavilla eri versioita, jotka soveltuvat tietoliikenteeseen korkeamman tason ohjaimien kanssa, seuraavan listan mukaisesti: ●CU240E JA CU240S USS-protokolla RS 485 -liitäntä

PZD:n kautta (prosessidatakanava) –Parametrointi PKW:tä käyttäen (parametrikanava) ●CU240S DP ja CU240S DP-F PROFIBUS DP –Ohjaus

syklistä toimintaa käyttäen telegrammeilla 1, 20, 350, 352 999 –Ohjaus ja parametrointi syklisessä toiminnassa käyttäen telegrammeja 353 ja 354

USS-protokollastandardin mukainen ( sarjaliitäntä (Universal I

Serial Interface

nterface) Käyttäjät voivat muodostaa sarjaliitännän korkeamman tason isäntäjärjestelmän (master) ja useamman orjajärjestelmän (slave) välille USS-protokollan avulla (RS 485 -liitäntä). Isäntäjärjestelmä sisältää ohjelmoitavan logiikkaohjaimen (esimerkiksi SIMATIC S7-200)

PC:n. Taajuusmuuttajat ovat aina orjalaitteita väyläjärjestelmässä. USS-protokolla mahdollistaa syklisen tiedonsiirron automaatiotehtävien (vaatii kiinteä telegrammin pituuden) ja visualisointitehtävien toteuttamisen. Tässä tapauksessa vaihteleva pituuksiset telegrammit ovat parempia, sillä tekstit ja parametrikuvaukset tai

muuttaa yhdessä telegrammissa ilman, että tietoa pitää jakaa osiin.

USS-väylän topologia RS-485

485-liitännällä

voidaan

RS 485 -liitännällä voidaan toteuttaa tietoliikenneverkko, jossa ohjaukseen on kytketty

enintään 31 taajuusmuuttajaa (orjia). Topologia tulee konfiguroida linjaan, jossa ensimmäinen ja viimeinen laite on päätetty päätevastuksella.

08/2009 Käyttöohje, 132 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä

5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

5.8.1 Tietoliikenneliitännät

5.8.2 Tiedonsiirto USS-protokollalla

asyklisellä tiedonsiirrolla ●CU240S DP JA CU240S DP-F PROFINET

syklistä toimintaa käyttäen telegrammeilla 1, 20, 350, 352 999 –Parametrointi

ja parametrointi syklisessä toiminnassa käyttäen telegrammeja 353 ja 354 –Parametrointi asyklisellä tiedonsiirrolla –Ohjaus


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

USS-tietoliikenneverkko RS 485 -liitännällä

CU240E-ohja

ohjausyksiköllä

Kuvasta näkyy RS 485 - liitännän liittimet (29/30) päätevastuksen DIP-kytkimet CU240E-ohjausyksikössä.

USS-tietoliikenneverkko

RS 485 -liitännällä CU240S-ohjausyksiköllä

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 133 CU240S-

RS485-

Isäntä

Oletusasento on OFF (ei päätevastusta).

RS485-orja RS485-orja Viimeinen

RS485-orja

Suodatus

USS-verkko RS 485 -liitännällä 5-7 Kuva

RS485-

Isäntä

näkyy RS 485 - liitännän liittimet (29/30) päätevastuksen DIP-kytkimet CU240E-ohjausyksikössä. Oletusasento on Kuvasta

RS485-orja RS485-orja Viimeinen

RS485-orja

Päätevastus

(ei päätevastusta).

Päätevastus

OFF

Suodatus

USS-verkko RS 485 -liitännällä 5-8 Kuva


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

VAROITUS Ero maapotentiaaleissa isäntälaitteen (master) ja orjalaitteiden (slave) välillä RS 485-verkossa voi vahingoittaa taajuusmuuttajan ohjausyksikköä. Varmista, että maapotentiaali on ehdottomasti sama isäntä- orjalaitteella.

SUB D -liitäntä CU240S-ohjausyksikössä (nastojen sijoittelu)

180° varustettu 9-pinnisellä SUB D -liittimellä taajuusmuuttajan kytkemiseksi RS 485-liitäntään. Standardia 9-pinnistä SUB D -liitintä kaapelilähdöllä voidaan käyttää USS-protokollan mukaiseen tiedonsiirtoon RS 485-liitännällä. CU240S-ohjausyksiköt on

Nastojen asettelu 9-pin SUB D -liitin

Nasta Merkintä

Kuvaus 1 Taulukko 5-38

Käyttämätön 3 RS 485P Lähetys- ja vastaanottosignaali (+) - 2

5 0 V Maadoituksen referenssitaso 6 4 8 RS 458N Lähetys- ja vastaanottosignaali (-) 9 - Käyttämätön 7

Suojavaippa (runko) Samapotentiaalinen liitos

Kaapelien pituudet ja laitteiden lukumäärä X

5-39 Laitteiden maksimilukumäärä ja kaapelin pituudet

Siirtonopeus bit/s Laitteiden maksimilukumäärä Maksimi kaapelin pituus 2.400 ... 93.750 32 1200 Taulukko

(maks.) 30 1000 m 115.200

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 134 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


5.8.2.1 USS

5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

5-9 USS-käyttäjätietorakenne Parametrikanavan pituuden määritellään parametrilla P2013, kun taas prosessidatan pituus määritellään parametrilla P2012. Jos tarvitaan ainoastaan parametrikanavaa tai ainoastaan prosessidatakanavaa, tarpeettoman kanavan parametrit voidaan asettaa Kuva

("vain PKW" tai "vain PZD"). Jos molempia kanavia tarvitaan, ne tulee siirtää yhdessä. nollaan 5.8.2.2 USS-parametrikanavan tietorakenne

Kuvaus Parametrikanavaa käytetään taajuusmuuttajan parametrien valvontaan ja/tai

Aina kun tietoa siirretään, lähetetään parametri ID ja siihen liittyvä parametriarvo. Parametrikanava voidaan asettaa kiinteään pituuteen (3 tai 4 datasanaa) tai vaihtelevaan pituuteen. ●Ensimmäinen datasana sisältää aina ID:n (PKE) muuttamiseen.

datasana sisältää parametrin indeksin (IND) ●Kolmas ja neljäs datasana sisältää parametriarvot, tekstit ja kuvaukset (PWE). ●Toinen

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 135 CU240S-

Käyttäjätiedon rakenne

jaksot.

Protokolladata

Parametrikanava (PKW)

käyttäjän tietoalue USS-protokollan käyttäjän tietoaluetta käytetään sovellustiedonsiirtoon. Prosessidataa USS-viestikehyksen

syklisesti taajuusmuuttajan ja ohjaimen välillä prosessidatakanavaa (PZD) siirretään

Prossessidata (PZD)

Protokollasanat

PKW/PZD rakenne

Datatavut

kun taas parametrikanavaa käytetään parametrien asykliseen siirtoon. Seuraavasta kuvasta käy ilmi parametrikanavan ja prosessidatan (PZD) rakenne ja pitkin,

(vaihteleva pituus)


5.8.3.1 Taajuusmuuttajan liittäminen PROFIBUS-väylään

SUB D -liittimen sijoittelu DP -verkkoon liittämiseksi Taajuusmuuttajan ohjausyksiköt CU240S DP ja CU240S DP-F on varustettu SUB D -

PROFIBUS-kaapelin kytkemiseksi. Taulukko 5-40 Laitteiden maksimilukumäärä ja kaapelin pituudet liitännällä Nasta Merkintä Kuvaus

Alue 1 Suojaus Maadoituskytkentä 2 U0V Referenssipiste käyttäjälle

RxD/TxD-P Vastaanotto- tai lähetysdata P (B/B’) RS 485 4 CNTR-P Ohjaussignaali TTL 5 DGND Referenssipotentiaali PROFIBUSdatalle

(C(C’) 3

VP Syöttöjännitteen plusnasta 5 V ± 10 % 7 U24V Kelluva +24 V syöttö (100 mA) 8 RxD/TxD-N Vastaanotto- tai lähetysdata N (A/A’) RS 485 6

- Ei määritelty Runko Suojavaippa Suojavaippa 9

SUB D -liitäntä sopii SIMATIC RS 485 -väyläliittimeen.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 136 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

5.8.3 Viestintä PROFIBUS- ja PROFINET-väylillä

5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

Suositeltavat PROFIBUS-liittimet

Suositelemme seuraavia liittimiä PROFIBUS-kaapelille: 1. 6GK1500-0FC00

6GK1500-0EA02 Molemmat liittimet sopivat, lähtevän kaapelin kulmasta riippuen, kaikille SINAMICS G120 -ohjausyksiköille. 2.

Huom

PROFIBUS

FIBUS-liikennöinti, kun taajuusmuuttajan 400 V:n syöttöjännite on kytketty pois Ohjausyksikön PROFIBUS-yhteys katkeaa heti syöttöjännitteen katkettua, jos taajuusmuuttajaa syötetään ainoastaan teho-osan 400 V:n verkkosyötöstä. Tämän

ohjausyksikkö tulee kytkeä erilliseen 24 V:n apujännitelähteeseen liittimiin 31 (+24 V In) 32 (0 V In). estämiseksi PROFIBUS-kaapelin sallitut pituudet, asennus ja suojaus Tietoa tästä löydät seuraavasta linkistä:

5.8.3.2 Esimerkki taajuusmuuttajan konfiguroinnista PROFIBUS-väylälle

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1971286)

Tehtävä Käyttöä, jossa on SINAMICS G120 -taajuusmuuttaja, halutaan ohjata SIMATICkeskusohjaimesta

PROFIBUS-väylällä. Jolloin ohjaussignaalit ja nopeusohje lähetetään S7-300-keskusyksiköstä käytölle. Käyttö lähettää toiseen suuntaan PROFIBUS-väylällä

tilaviestit ja nopeuden oloarvon. Seuraavassa osiossa on esimerkin avulla esitetty vaihe vaiheelta ohjeet siitä, kuinka keskusyksikölle

liitetään korkeamman tason SIMATIC-ohjaimeen PROFIBUS-väylällä. PROFIBUS-verkon laajentaminen lisätaajuusmuuttajilla edellyttää yksinkertaisesti asianmukaisten vaiheiden toistamista.

Mitä esitietoja vaaditaan taajuusmuuttaja

esimerkissä oletetaan, että lukija osaa S7-ohjaimen ja STEP 7 -työkalun käytön perusteet, eikä niitä näin ollen ole sisällytetty tähän osioon. Tässä

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 137 CU240S-


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

Laitteistokomponentit (esimerkki)

Komponentti Tyyppi Tilausnumero. Määrä Keskusohjain

PS307 2 A 6ES7307-1BA00-0AA0 S7-keskusyksikkö (CPU) CPU 315-2DP 6ES7315-2AG10-0AB0 1 Teholähde

MMC 2MB 6ES7953-8LL11-0AA0 DIN-kisko DIN-kisko 6ES7390-1AE80-0AA0 PROFIBUS-liitin PROFIBUS-liitin Muistikortti

PROFIBUS-kaapeli 6ES7972-0BB50-0XA0 Käyttö

- ohjausyksikkö CU240S DP 6SL3244-0BA20-1PA0 PROFIBUS-kaapeli

G120 -tehoosa

PM240 6SL3224-0BE21-5UA0 1 SINAMICS

BOP 6SL3255-0AA00-4BA1 Moottori Kolmivaiheinen oikosulkumoottori 1LA7060-4AB10 PROFIBUS-liitin PROFIBUS-liitin 6GK1500-0FC00 1 Peruskäyttöpaneeli Huom Tämän käyttöohjeen esimerkissä käytetään ylläolevaa laitteistolistaa. Myös muita samankaltaisia laitteita, joita ei ole listassa, voidaan käyttää.

Ohjelmistokomponentit

Komponentti Tyyppi Tilausnumero. Määrä

ärä SIMATIC STEP 7 V5.3 + SP3 6ES7810-4CC07-0YA5 V4.1 SP2 HF4 6SL3072-0AA00-0AG0 V5.4 6SW1700-5JA00-4AA01

Drive ES Basic on käyttötekniikkajärjestelmän perusohjelmisto, jossa yhdistyy STARTER

ja Siemens-ohjaimet. STEP 7 Manager -käyttöliittymä toimii alustana, jossa Drive ES Basic -ohjelma mahdollistaa liikennöinnin, konfiguroinnin ja tiedostojen käyttöteknologia

tallentamisen automaatioympäristössä.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 138 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 139 CU240S-

Bitti 0

Taajuusmuuttajan PROFIBUS

Bitti 1

Bitti 2

Bitti 3

Bitti 4

PROFIBUS-osoitteen asettaminen Ohjausyksikössä sijaitsee kaksi DIP-kytkinlohkoa. Taajuusmuuttajan PROFIBUS-osoite asetetaan toisella niistä. PROFIBUS-osoitteen DIP-kytkin on ohjelmistoversiosta (FW) riippuen, joko etupuolella käyttö- ja näyttölaitteen (käyttöpaneelin) Taajuusmuuttajan

tai ohjausyksikön kyljessä. alapuolella

Bitti 5

Bitti 6

PROFIBUS-osoitteen

DIP-kytkimet

5-10 PROFIBUS DIP-kytkimet Vaihtoehtoisesti PROFIBUS-osoite voidaan asettaa parametrilla P0918. DIP-kytkin asetukset ovat prioriteetissa etusijalla parametriin P0918 nähden. Kuva VAROITUS Kun PROFIBUS-osoitetta muutetaan, pitää ohjausyksikkölle suorittaa pois- ja päällekytkentä, jotta uusi aktivoituu. Tämä tulee tehdä kytkemällä ohjausyksikön teholähde päälle- ja pois, riippumatta siitä saako ohjausyksikkö tehonsa taajuusmuuttajalta vai erillisestä 24 V:n

jännitelähteestä.

Ilman toimintoa

PROFIBUS-DP

toimintatila-LEDit

PROFIBUS-DP-

liitäntä

PROFIBUS-liitäntä, -diagnostiikka ja osoitteen asettaminen ohjausyksikölle 5-11 Kuva


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

DIP-kytkimen osoitteeksi 10 (kuten esitetty seuraavassa taulukossa) Taulukko 5-41 Esimerkkejä PROFIBUS-osoitteen asettamiseen Aseta DIP-kytkin

3 4 5 6 7

tämän rivin arvojen summa 1 2 4 8 163264

Esimerkki 1: Osoite = 117 = 1 + 4 + 16 + 32 + 64 OFF

Esimerkki 2: Osoite = 39 = 1 + 2 + 4 + 32 OFF ON ON

osoitealue on määritelty allaolevassa taulukossa: Taulukko 5-42 Sallitut PROFIBUS-osoitteet Sallittu DIP-kytkimen asetukset Merkitys 2

PROFIBUS-osoite asetettu parametrilla P0918 1 ... 125 Kelvollinen 126, 127 Epäkelpo PROFIBUS-osoite 0 Taajuusmuuttajan yhdistäminen korkeamman tason SIMATIC-ohjaukseen

Kun olet asettanut taajuusmuuttajan PROFIBUS-osoitteen, kaikki jäljelle jääneet asetukset, joita tarvitaan taajuusmuuttajan yhdistämiseen SIMATIC-ohjaukseen, suoritetaan STEP 7 -työkalun laitteistokonfiguroinnilla (HW Config).

STEP 7 -projektin luominen

uusi STEP 7 -projekti ja anna projektille nimi (esimerkiksi"G120_in_S7").

Luo

5-12 Luo uusi projekti STEP 7 -työkalulla Kuva

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 140 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

SIMATIC 300 -ohjaimen

konfigurointi ja PROFIBUS-verkon luominen Lisää S7 300 -keskusyksikkö(CPU).

5-13 Lisää SIMATIC 300 -asema Avaa laitteistokonfiguraatio (HW Config) STEP 7 -työkalussa. Kuva

Kuva 5-14 Avaa laitteistokonfigurointi (HW Config)

08/2009 141 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

S7 300 -laajennuskehikko(subrack) projektiisi vedä ja pudota -toiminnolla SIMATIC 300 -laitteistoluettelosta. Kytke teholähde laajennuskehikon korttipaikkaan 1 (slot 1) ja CPU 315-2 DP korttipaikkaan 2 (slot 2). Kun lisäät SIMATIC 300 -keskusyksikön(CPU), ilmestyy näkyville ikkuna, jossa voit Lisää

verkon. Luo PROFIBUS DP -verkko. määritellä

Kuva 5-15 Lisää SIMATIC 300 -asema PROFIBUS DP -verkolla

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 142 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

Taajuusmuuttajan konfigurointi ja liittäminen PROFIBUS-verkkoon

Taajuusmuuttaja voidaan yhdistää S7-ohjaukseen kahdella tapaa STEP 7 -työkalulla: 1. Käyttäen taajuusmuuttajan GSD-tiedostoa.

on standardoitu PROFIBUS-orjan laitetiedosto. Sitä käyttävät kaikki ohjaimet, jotka ovat PROFIBUS-isäntälaitteita (master). 2. STEP 7 object manager -sovelluksen kautta. GSD

hieman käyttäjäystävällisempi tapa on saatavilla ainoastaan S7-ohjaimille ja asennetulle Drive ES Basic -ohjelmalle. Seuraavassa osiossa käydään läpi, kuinka taajuusmuuttaja konfiguroidaan käyttäen GSD-tiedostoa. Tämä GSD-tiedoston asentaminen STEP 7 -työkalussa

SINAMICS-taajuusmuuttajien GSD-tiedostot on saatavilla Internetistä. Tämä on integroitu STEP 7 -työkalun laitteistokonfigurointiin (HW Config).

Kuva 5-16 Asenna GSD-tiedosto STEP 7 -työkalun laitteistokonfiguraatiossa (HW Config)

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 143 CU240S-


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

GSD-tiedosto on asennettu, taajuusmuuttaja ilmestyy objektiksi "PROFIBUS DP" - kohdan alle laitteistokonfiguroinnin tuoteluetteloon. Kun

Kuva 5-17 G120 laitteistokonfiguroinnin tuoteluettelo

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 144 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

vedä ja pudota -toiminnolla PROFIBUS-verkkoon. Syötä taajuusmuuttajalle asetettu PROFIBUS-osoite laitteistokonfiguraatioon. Vie

5-18 Yhdistä G120 PROFIBUS-verkkoon Taajuusmuuttajaobjekti laitteistokonfiguroinnin tuoteluettelossa sisältää useamman telegrammityypin. Telegrammityyppi määrittelee sen, mitä syklistä dataa (= prosessidata (PZD)) vaihdetaan ohjaimen ja taajuusmuuttajan välillä. Esimerkiksi Kuva

1, vastaanottaa ohjaimelta prosessidatan nopeusohjeen ja ohjaussanan ja palauttaa sen nopeuden oloarvon ja tilasanan prosessidataan. standarditelegrammiellä

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 145 CU240S-


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

tarvittava telegrammityyppi taajuusmuuttajan korttipaikkaan 1 (slot 1) vedä ja pudota -toiminnolla laitteistoluettelosta. Lisää

5-19 Määritä SINAMICS G120 -taajuusmuuttajan telegrammityyppi ohjaukselle STEP 7 -työkalu määrittelee automaattisesti taajuusmuuttajan prosessidatan sisältävän osoitealueen. Standarditelegrammi 1 vie neljä tavua tulodataa ja neljä tavua lähtödataa. Kuva Huom

määritteleminen taajuusmuuttajassa

ttajassa Telegrammityypin asetus laitteistokonfiguraatiossa (HW Config) pätee ainoastaan ohjaimen puolelle. Taajuusmuuttajassa sama telegrammityyppi pitää asettaa STARTER-

tai BOP-paneelilla parametrilla P0922. ohjelmalla

Viimeiset työvaiheet

●Tallenna ja käännä projekti STEP 7 -työkalussa. ●Luo online-yhteys PC:si ja S7-keskusyksikön (CPU) välille ja lataa (download) projektidata S7-keskusyksikölle.

nyt yhdistetty S7-keskusyksikköön. Tietoliikenneliitäntä keskusyksikön (CPU) ja taajuusmuuttajan välillä on määritelty PROFIdrive-profiilin Taajuusmuuttaja

perusteella.

CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 146 Käyttöohje, 08/2009 ja CU240S-


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

5.8.3.3 Taajuusmuuttajan liittäminen PROFINET-väylään

RJ45-liittimen sijoittelu taajuusmuuttajan liittämiseksi PROFINET-väylään

CU240S PN ja CU240S PN-F ohjausyksiköt on varustettu kaksi RJ45-kololiittimisellä

Yhteydet optisiin verkkoihin luodaan kytkimien kautta, jotka on varustettu sähköisillä ja optisilla porteilla. Taajuusmuuttaja kytketään tämän jälkeen sähköiseen porttiin. Ethernet-kytkimellä.

5-43 Sallitut PROFIBUS-osoitteet

Nasta Merkintä Merkitys

Johdon väri 1 TX+ + Keltainen Taulukko Lähtevä data - Oranssi 3 RX+ Vastaanotettava data + Valkoinen 4 2

- 6 RX- Vastaanotettava data - Sininen 5

SIMATIC NET Industrial Ethernet FastConnect RF45 -pistokkeen 180 kokoamisesta katso "Assembly Instructions for SIMATIC NET Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug". Ohje ladattavissa Internetistä: (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/23175326/130000) Tuotetietoja Suositeltavat PROFINET-liittimet

Suosittelemme seuraavaa liitintä PROFINET-kaapeliin: 6GK1901-1BB10-2Ax0

Lisätietoa PROFINET-kenttäväyläjärjestelmästä

PROFINET-kenttäväyläjärjestelmästä löytyy Internetistä: (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/19292127) Tietoa

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 147 CU240S-


Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

5.8.3.4 Esimerkki taajuusmuuttajan konfiguroinnista PROFINET-väylään

PROFIBUS- ja PROFINET-järjestelmien eroja Toimenpiteet taajuusmuuttajan liittämiseksi PROFINET-väylään poikkeavat ainoastaan

edellisestä PROFIBUS-väylän ohjeistuksesta. Seuraava osio kattaakin ainoastaan merkittävimmät eroavaisuudet PROFIBUS- ja PROFINET-järjestelmien välillä. hieman

Laitteistokomponentit (esimerkki) Kuten PROFIBUS-väylän tapauksessakin, pitää S7-keskusyksikkö (CPU), taajuusmuuttajan ohjausyksikkö ja tiedonsiirtokaapeli konfiguroida PROFINET-väylää varten.

Komponentti Tyyppi Tilausnumero. Määrä Keskusohjain Teholähde PS307 2 A 6ES7307-1BA00-0AA0 (CPU) CPU 315-2 PN/DP V2.5 ja korkeampi. 6ES7315-2EH13-0AB0 1 S7-keskusyksikkö

Ohjelmistokomponentit

MMC 2MB 6ES7953-8LL11-0AA0 DIN-kisko DIN-kisko 6ES7390-1AE80-0AA0 PROFINET-liitin PROFINET-liitin 6GK1901-1BB10-2Ax0 Muistikortti

PROFINET-kaapeli 6XV1840-2AH10 Käyttö

- ohjausyksikkö CU240S PN 6SL3244-0BA20-1FA0 PROFINET-kaapeli

G120 -tehoosa

PM240 6SL3224-0BE21-5UA0 1 SINAMICS

BOP 6SL3255-0AA00-4BA1 Moottori Kolmivaiheinen oikosulkumoottori 1LA7060-4AB10 PROFINET-liitin PROFINET-liitin 6GK1901-1BB10-2Ax0 1 Peruskäyttöpaneeli Huom Tämän käyttöohjeen esimerkissä käytetään ylläolevaa laitteistolistaa. Myös muita samankaltaisia laitteita, joita ei ole listassa, voidaan käyttää.

Komponentti Tyyppi Tilausnumero. Määrä SIMATIC STEP 7 6ES7810-4CC07-0YA5 STARTER V4.1 SP2 HF4 6SL3072-0AA00-0AG0 Drive ES Basic V5.4 6SW1700-5JA00-4AA0 1

08/2009 Käyttöohje, 148 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

Taajuusmuuttajan usmuuttajan yhdistäminen korkeamman tason SIMATIC-ohjauks

ohjaukseen

Kaikki asetukset, joita tarvitaan taajuusmuuttajan yhdistämiseksi SIMATIC-ohjaimeen, suoritetaan STEP 7 -työkalun laitteistokonfiguroinnilla (HW Config).

STEP 7 -projektin luominen ja SIMATIC 300 -ohjaimen konfigurointi

tehtävä toimenpide on hyvin samanlainen kuin PROFIBUS-osion ohjeessa. Pääasialliset erot ovat: 1. Moduuliluettelosta valitse PROFINET-liitäntäkykyinen S7-ohjain (esimerkiksi CPU 315-2 PN/DP). Tässä

Kun olet lisännyt SIMATIC 300 -ohjaimen, luo PROFINET-verkko. 2.

Kuva 5-20 Lisää SIMATIC 300 -asema PROFINET-verkolla

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 149 CU240S-


5.8 Toiminta kenttäväyläjärjestelmissä Toiminnot

Taajuusmuuttajan konfigurointi ja liittäminen PROFINET-verkkoon

Taajuusmuuttaja liitetään GSDML-tiedostollaan korkeamman tason ohjaukseen PROFINET-väylää pitkin. SINAMICS-taajuusmuuttajien GSDML-tiedostot saatavilla Internetistä. Kun GSDML-tiedosto on asennettu (katso"Taajuusmuuttajan konfigurointi ja

PROFIBUS-verkkoon"), taajuusmuuttaja ilmestyy objektiksi "PROFINET"-

kohdan alle laitteistokonfiguroinnin tuoteluetteloon. Vie taajuusmuuttaja vedä ja pudota -toiminnolla PROFIBUS-verkkoon ja valitse liittäminen

telegrammityypiksi standarditelegrammi 1.

5-21 G120 standarditelegrammilla 1 STEP 7 -työkalussa PROFINET-verkossa

Viimeiset työvaiheet ●Tallenna ja käännä projekti STEP 7 -työkalussa. Kuva

online-yhteys PC:si ja S7-keskusyksikön (CPU) välille ja lataa (download) projektidata S7-keskusyksikölle. Taajuusmuuttaja nyt yhdistetty S7-keskusyksikköön. Tietoliikenneliitäntä keskusyksikön (CPU) ja taajuusmuuttajan välillä on määritelty PROFIdrive-profiilin ●Luo

perusteella.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 150 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

Toiminnallinen turvallisuus Laitteen osat, jotka toimivat sähkökäytöillä aiheuttavat turvallisuusriskin. Laite ei ainoastaan voi vaurioitua, vaan seurauksena voi olla vakava ruumiinvamma tai kuolema, jos käyttöä käytetään väärin tai toimii yllättävällä tavalla toimintahäiriön sattuessa.

turvallisuus vähentää tätä laitteiden aiheuttamaa onnettomuusriskiä hyväksyttävälle riskitasolle.

Integroidut turvatoiminnot SINAMICS G120 -ohjausyksiköillä

Toiminnallinen

DP-F - ja CU240S PN-F -ohjausyksiköt sisältävät integroituja turvatoimintoja, jotka ovat turvastandardien EN 954-1 Cat. 3 IEC 61508 SIL 2 -tason mukaisia: CU240S

5-44 Integroidut turvatoiminnot

Lyhenne Kuvaus (FI/EN) Toiminto STO Turvallinen pysäytystila Taulukko

Torque Off Moottori kytketään turvallisesti nolla vääntömomentille. SS1 Turvapysäytys 1

Stop 1 ajetaan hallitusti pysähdyksiin. Safe

Alennettu turvanopeus Safely Limited Speed Moottorin pyörimisnopeutta rajoitetaan hallitusti. SLS

Turvallinen jarrun ohjaus Safe Brake Control Moottorin pitojarrua ohjataan turvallisesti SBC Perusvaatimukset turvatoimintojen käytölle 1. Laitteen riskin arviointi (esimerkiksi standardin SFS-EN ISO 14121-1 "Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 1: Periaatteet" mukaan) mahdollistaa taajuusmuuttajan turvatoimintojen käytön SIL 2 tai 3 -tasojen mukaisesti.

Taajuusmuuttajan nopeuden ohjauksen pitää toimia täydellisesti. Jokainen turvatoiminnollinen käyttö (käyttö = taajuusmuuttaja + moottori + jarru + toimilaite) tulee järjestää niin, että kaikkia toimilaitteen toimintoja voidaan asianmukaisesti valvoa 2.

ja, että taajuusmuuttaja toimii raja-arvojensa (virran, lämpötilan, jännitteen jne.) sisällä.

3. Kun laite on onnistuneesti käyttöönotettu, pitää tarkastella tyypillisiä toimintaolosuhteita ja käyttää laitetta lähellä sallittuja raja-arvoja. Turvatoiminnolliseen käyttöön saa tulla toimintahäiriötä missään olosuhteissa.

151 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

5.9 Turvatoiminnot

5.9.1 Yleiskatsaus


5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

Sallitut säätötavat käytettäessä turvatoimintoja Kun edellä mainitut ehdot on täytetty, voidaan turvatoimintoja käyttää sekä U/f-säätöön että vektorisäätöön.

Rajoitukset koskien SLS- ja SS1-toimintoja

VAROITUS

ja SLS-turvatoimintoja ei pidä käyttää, jos pois päältä kytketyn moottoriin toimilaitteen mekaaniset osat voivat kiihdyttää moottoria. Se on epäolennaista onko mekaaninen jarru asennettu vai ei. SS1-

1. Nosturin nostolaitteen kannattelema kuorma voi kiihdyttää moottoria heti, kun moottori on kytketty poispäältä. Tässä tapauksessa turvatoiminnot SS1 SLS eivät ole sallittuja. Myös tilanteissa, joissa nostolaitteen mekaaninen jarru on yleensä kiinni Esimerkkejä:

poiskytkemisen jälkeen, ei ole merkitystä siihen, että turvatoimintojen SS1 ja SLS käyttö tässä sovelluksessa on kielletty. 2. Vaakatasoinen kuljetin jarruttaa kitkan takia aina pysähdyksiin, heti kun moottori moottorin

poispäältä. Tässä tapauksessa turvatoimintoja SS1 ja SLS voidaan käyttää ilman mitään rajoituksia. kytketään

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 152 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

Turvatoimintojen sovellusesimerkkejä Taulukko 5-45 Turvatoimintojen sovellusesimerkkejä

Ongelman kuvaus

Sopiva

turvatoiminto Ratkaisu Kun HÄTÄSEIS-painiketta on painettu, pysähtynyt moottori ei saa käynnistyä STO Taajuusmuuttajan ohjaus riviliittimien kautta käyttäen hätäseis-painiketta

HÄTÄSEIS-keskuspainike on suunniteltu estämään useamman käytön vahinkokäynnistyksen. STO Hätäseis-painikkeen valvonta keskusohjauksessa. Taajuusmuuttajan ohjaus PROFIsafen kautta. vahingossa.

kaapelin katkeamisesta moottorin pitojarrun ollessa aktiivinen pitää viestittää. SBC Kytke moottorin pitojarru optiona saatavaan taajuusmuuttajan turvajarrumoduuliin (safe brake module) Suojaoven avaamisen jälkeen laitteen käyttäjällä on pääsy laitteen vaaraalueelle

Oikosulusta kuljetinhihnan tulee käydä matalalla nopeudella. SLS Taajuusmuuttajan ohjaus riviliittimillä käyttäen painiketta kuljetinhihnan liikuttamiseen.

suojaovi on avattu, moottorin pitää olla pysähtynyt. SS1 Aktivoi taajuusmuuttajan SS1-toiminto ja salli suojaoven toiminta heti, kun taajuusmuuttaja ilmoittaa, että STO on aktivoitu. Kun Turvatoimintojen ohjaus Taajuusmuuttajan turvatoimintoja voidaan ohjata turvadigitaalitulojen, kuin myös turvakeskusyksikön PROFIsafe-turvaväyläjärjestelmällä PROFIBUS- tai PROFINETväyliä

pitkin.

Turvasignaalien takaisinkytkennät taajuusmuuttajalta

turvatoimintoja käytetään, tarvitaan yleensä takaisinkytkentä, joka kertoo onko käyttö turvatoimintatilassa vai ei. Tätä tarvitaan esimerkiksi SLS-toiminnon tapauksessa, jos taajuusmuuttaja on hidastanut moottorin pyörimisnopeuden alle nopeuden valvontarajan. Taajuusmuuttaja ilmoittaa Kun

turvasignaalikanavia pitkin. Tämän tiedon pohjalta korkeamman tason ohjain voi laukaista jatkotoimenpiteitä (esimerkiksi sallia suojaoven toiminta). Takaisinkytketyt turvasignaalit taajuusmuuttajalta toteutetaan PROFIsafen avulla. turvatilastaan Turvatoimintojen valvonta - passivointi: Turvaominaisuuksilla varustettu taajuusmuuttaja valvoo pysyvästi laitteistoa ja ohjelmistoa, kuin myös turvatoiminnon ajoitusta heti, kun toiminta aktivoitiin.

Häiriötilanteessa taajuusmuuttaja passivoi itsensä:

käynnistää STO-toiminnon ja moottori kytketään turvallisesti vääntömomentittomaan tilaan. ●Taajuusmuuttaja ilmoittaa häiriöstä. Parametrilistasta, taajuusmuuttajan häiriöviestien alta, löytyy tietoa ja ohjeita siitä miten tulee toimia häiriön kuittaamiseksi ja taajuusmuuttajan passivoinnin päättämiseksi.

153 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Anturien kytkentä turvatuloihin Taajuusmuuttajan turvatulot on suunniteltu kahden normaalisti avautuvan (NC) sähkömekaanisen anturin kytkentään. Kahden sulkeutuvan (NO) ja kahden vaihtokoskettimen (1 NO ja 1 NC) suora kytkentä ei

mahdollista. ole

5-22 Anturit, jotka voidaan kytkeä turvatuloihin Seuraava kaavio esittää pääasialliset kytkentävaihtoehdot turvatuloille tapauksessa, jossa kaikki komponentit on asennettu ohjauskaappin sisään. ●Antureiden kytkentä sähkömekaanisin koskettimin, esimerkiksi hätäseis-painike ja Kuva

●Sähköisten antureiden kytkentä, esimerkiksi SIMATIC FS-400 -valoverhot. ●Turvareleiden SIRIUS 3TK28. rajakytkimet.

kytkentä, esimerkiksi SIMATIC F -digitaalilähtömoduulit. ●Turvalähtöjen

Kuva 5-24 Sähköisen anturin tai toimilaitteen kytkentä ohjauskaapin sisään

08/2009 Käyttöohje, 154 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

5.9.2 Turvatulojen kytkeminen

5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

Lähetin

5-23 Sähkömekaanisen anturin tai toimilaitteen kytkentä

Vastaanotin

Kuva


Kuva 5-25 Turvareleen kytkentä ohjauskaapin sisään

5-26 SIMATIC F-digitaalilähtömoduulin kytkentä ohjauskaapin sisään Lisää kytkentävaihtoehtoja on listattu alla: (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/27231237) Kuva

5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 155 CU240S-


jo muutettu. Jos et tiedä tarkalleen turvaparametrien asetuksia, niin palauta nämä parametrit takaisin tehdasasetuksiinsa. turvaparametreja Mitkä parametrit palautetaan tehdasasetuksiinsa Turvaparametrien takaisin tehdasasetuksiin ei muuta muiden parametrien asetuksia, esimerkiksi moottoritietoja tai näiden liittimien merkityksiä. Tehdasasetusten palautus asettaa kaikki turvaparametrit takaisin standardi arvoihin,

●P9761 SI-salasanan syöttö (tehdasasetus 12345) poikkeuksina:

vaihto ●P9763 SI-salasanan vaihdon vahvistus.

Toimenpide ●P9762

Yhdistä PC ja taajuusmuuttaja PC-liitäntäsarjan tai kenttäväylän kautta. 2. Mene online-tilaan klikkaamalla painiketta tuplaklikkaamalla saat esille turvatoimintojen valintaikkunan. "Safety Integrated" -valikko näkyy päänäytöllä. 1.

Klikkaa hiirellä painiketta näytön alareunassa. 4. Syötä turvasalasana seuraavaan valintaikkunaan ja vahvista klikkaamalla "OK". Taajuusmuuttajan turvaparametrit on nyt palautettu tehdasasetuksiinsa. 3.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 156 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

5.9.3 Turvaparametrien tehdasasetusten etusten palautus

5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

turvatoimintojen käyttöönoton aloitusta tulee tietää onko taajuusmuuttajan Ennen


PROFIBUS- tai PROFINET-väylällä PROFIsafe-turvaprofiilin kautta.

5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

Turvatulojen aktivointi Taajuusmuuttajan turvatulot aktivoidaan määrittämällä sille turvatoiminto. Tämä on kuvattu seuraavaksi esimerkin avulla. Esimerkki näyttää turvadigitaalitulon FD10 määrittämisen STO-turvatoimintoon käyttäen STARTER-ohjelmaa.

Toimenpide 1. Kytke PC taajuusmuuttajaan esimerkiksi PC-liitäntäsarjan avulla. 2. Käynnistä STARTER-parametrointi- ja käyttöönotto-ohjelma ja mene online-tilaan.

STARTER-ohjelmassa valitse turvatoimintonäyttö (Safety Integrated). 3.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 157 CU240S-

5.9.4 Turvatoimintojen ohjaus PROFIsafe

ROFIsafe-liitännällä

ohjata digitaalituloista tai kenttäväylällä, esimerkiksi joko voidaan Turvatoimintoja

5.9.5 Turvatoimintojen ohjaus digitaalituloilla

taajuusmuuttajan kytkennästä SIMATIC-turvaohjaukseen PROFIsafeliitännällä

on saatavilla Internetissä seuraavista osoitteista:

PROFIBUS-ohjaus (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/24093625) Esimerkkejä

G120 turvatoimintojen PROFINET-ohjaus (STO, SLS ja SS1) S7 300-F - keskusyksiköllä (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/29585944) ●SINAMICS


5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

Valitse "Enables"-välilehti. Yksikään turvatuloista ei ole aktivoitu tehdasasetuksissa, toisin sanoen yhdellekkään sisääntulolle ei ole määritelty turvatoimintoa. 4.

Klikkaa painiketta STARTER-näytön alareunassa ja syötä turvasalasana. Oletussalasana on "12345". Taajuusmuuttaja antaa varoituksen A1698 merkiksi siitä, että turva-asetuksia ollaan paraikaa muuttamassa. Lisäksi seuraavat LEDit vilkkuvat ohjausyksikössä: RDY, ES, 5.

SS1 ja SLS. 6. Määritä turvadigitaalitulo 0 (FDI0) STO-toimintoon klikkaamalla kahteen tarvittavaan kytkimeen. STO,

toiminto valitaan aina kahdella kanavalla, toisin sanoen molemmat kytkimet tulee aina sulkea toiminnan aktivoimiseksi. Aktivoitu turvatulo esitetään vihreällä viivalla (kytkin menee kiinni). Voit tehdä lisäasetuksia turvatoimintoihin tai päättää turvatoimintojen käyttöönoton. Tarvittava

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 158 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

Turvatulon signaalien suodatus ja kosketinvärähtelyn poisto (debouncing

debouncing) Heti kun turvatulolle määritetty turvatoiminto, taajuusmuuttaja tarkistaa tulosignaalin johdonmukaisuuden (consistency), jolloin signaalit molemmissa liitännöissä edellyttävät aina samaa signaalitilaa (high tai low).

Syitä epäjohdonmukaisiin tulosignaaleihin Sähkömekaanisilla antureilla (esimerkiksi hätäseis-painikkeet tai ovikytkimet) koskettimet

hetkellisesti värähdellä kytkentähetkellä. Kaksi anturikosketinta ei myöskään koskaan kytkeydy täsmälleen samaan aikaan. Tästä johtuen taajuusmuuttaja antaa häiriön, joka ilmaisee signaalien epäjohdonmukaisuudesta. Tämän estämiseksi taajuusmuuttajan tulosignaalit tulee suodattaa. voivat

5-27 Turvatulojen signaalien kosketinvärähtelyjen poisto ja suodatus Kuva

Signaalisuodattimien asettaminen taajuusmuuttajassa Aseta kosketinvärähtelyn poistoaika (P9650 ja P9850) sellaiselle tasolle, jolla kosketinvärähtelystä tai signaalihäiriöistä aiheutuvia häiriöviestejä ei esiinny.

Huom Lyhyet vasteajat ovat keskeisiä laitteiden toiminnallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Suodatusajat kasvattavat aikaa, jonka taajuusmuuttaja tarvitsee turvasignaaleihin reagoimiseen. Tästä syystä, älä aseta suodatusaikoja yhtään vaadittua pidemmiksi.

Turvaparametrien siirtäminen 1. Klikkaa painiketta hyväksyäksesi kaikki tekemäsi asetukset. 2. Jos oletussalasanaa ei ole muutettu, sinua kehoitetaan muuttamaan sitä. Merkitse

salasana muistiin. 3. Seuraavassa valintaikkunassa vahvista turvaparametrien tarkastussummat. Tämä päättää turva-asetusten muuttamisen. muutettu

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 159 CU240S-


Pysäytyssekvenssien

yssekvenssien testaus Pysäytyssekvenssit ovat taajuusmuuttajan elektroniikkapiirejä, joita käytetään moottorin kytkemiseen turvallisesti poispäältä. Pysäytyssekvenssit tarkistettava säännöllisesti, jotta varmistetaan, että turvaominaisuuksilla varustettu taajuusmuuttaja vastaa

vaatimuksia. Pysäytyssekvenssit tarkistetaan aina, kun taajuusmuuttaja kytketään päälle. Lisäksi taajuusmuuttaja tarkistaa aina (tehdasasetus) pysäytyssekvenssit, jos STO-toimintoa ei ole valittu. sertifioituja

testaus kestää noin kolme sekuntia. Moottoria ei voi kytkeä päälle testin aikana. Taajuusmuuttaja ilmoittaa tästä tilasta (päällekytkentä estetty) tilasanassa (r0052, bitti 6). Korkeamman tason ohjaimen tulee evaluoida tämä bitti varmistaakseen, Pysäytyssekvenssien

taajuusmuuttaja hyväksyy ON-käskyn.

ON-käskyn jälkeisen pysäytyssekvenssin testauksen deaktivointi Pysäytyssekvenssin testauksesta aiheutuva viive olla häiritsevä sovelluksissa, joissa että

usein STO-turvatoimintoa. Jos haluat eliminoida odotusajan jokaisen STOtoimintapyynnön

jälkeen, deaktivoi säännöllinen pysäytyssekvenssin testaus, kun poistutaan STO-toiminnosta (P9601, bitti 1 ja P9801, bitti 1). 1. Kytke PC taajuusmuuttajaan esimerkiksi PC-liitäntäsarjalla. tarvitaan

Käynnistä STARTER-parametrointi- ja käyttöönotto-ohjelma ja mene online-tilaan. 3. STARTER-ohjelmassa valitse turvatoimintonäyttöjä. 2.

4. Valitse "Safe Torque Off (STO)" -näyttö turvatoimintanäytöistä.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 160 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

5.9.6 STO-toiminnon asetukset

5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

voi tehdä kaksi asetusta. STO-turvatoiminnolle


5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

Klikkaa painiketta STARTER-näytön alareunassa ja syötä turvasalasana. Oletussalasana on "12345". Taajuusmuuttaja antaa varoituksen A1698 merkiksi siitä, että turva-asetuksia ollaan paraikaa muuttamassa. Lisäksi seuraavat LEDit vilkkuvat ohjausyksikössä: RDY, ES, 5.

SS1 ja SLS. 6. Deaktivoi säännöllinen pysäytyssekvenssin testaus, kun poistutaan STO-toiminnosta. STO,

Koeajat pysäytyssekvenssien valvontaan Ajastin valvoo pysäytystestin suorittamista. Valvonta-aika (P9659) voidaan ulottaa aina enintään yhteen vuoteen asti. Kun ajastin on mennyt umpeen, tämä ilmoitetaan tilasanan r9772, bittillä 15. Korkeamman tason ohjaimen tulee valvoa tätä bittiä, jotta varmistutaan

että STO-turvatoimintoa testataan säännöllisin väliajoin. siitä,

5-28 Koeajat pysäytyssekvensseille

Huom Kuva

olet deaktivoinut säännöllisen pysäytyssekvenssin testauksen, pitää ennen koeajan päättymistä taajuusmuuttajalle suorittaa pois- ja päällekytkentä. Jos Turvaparametrien siirtäminen 1. Klikkaa painiketta hyväksyäksesi kaikki tekemäsi asetukset.

Jos oletussalasanaa ei ole muutettu, sinua kehoitetaan muuttamaan sitä. Merkitse muutettu salasana muistiin. 3. Seuraavassa valintaikkunassa vahvista turvaparametrien tarkastussummat. Tämä päättää turva-asetusten muuttamisen. 2.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 161 CU240S-


BOP-paneelilla on aina erittäin aikaa vievää siitä syystä, että kaikki parametrit pitää asettaa kahdesti. Turvatoiminnot parametroidaan seuraavan kaavion mukaan: 1. Mene online-tilaan STARTER-ohjelmassa, avaa turvatoimintonäyttö ja klikkaa parametrointi

2. Salli turvaparametrit syöttämällä oikea salasana painiketta

Muuta turvatoiminnon parametreja 4. Suorita parametrointi loppuun klikkaamalla painiketta 3.

Vahvista turvaparametrien tarkastussummat. SS1-, SLS- ja SBC-toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Function Manual:ista: (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/31676845) 5. SS1-turvatoiminto (

(Safe Stop 1) Taulukko 5-46 SS1-turvatoiminnon parametreja

Parametrit Kuvaus P9603 P9803 = ... Turvatoimintojen signaalilähteen valinta

P9880 … Jarruramppi Laskukaava jarrurampin laskemiseksi löytyy Function Manual:ista. P9681 P9881 Jarrurampin jarrutusaika P9680 P9882 Pysähdyksen valvonnan minimitaajuus

imitaajuus P9761 Turvatoimintojen salasana P9799 P9682 ... r9798 r9898 = ... Turvaparametrien tarkastussumma

summa P9899

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 162 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

5.9.7 SS1-, , SLS- ja SBC-turvatoimintojen asetukset

5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

turvatoiminnot aina käyttäen STARTER PC-työkalua. Turvatoimintojen Parametroi


5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

SLS-turv

turvatoiminto (Safely Limited Speed) SLS-turvatoimintoa voidaan käyttää kolmessa eri tilassa. Riippuen tilasta, taajuusmuuttajan toiminta poikkeaa, kun SLS-turvatoiminto on aktivoitu.

5-47 SLS-turvatoiminnon parametreja

Parametrit Kuvaus Taulukko

P9803 ... Turvatoimintojen signaalilähteen valinta P9680 P9880 … Jarruramppi Laskukaava jarrurampin laskemiseksi löytyy Function Manual:ista. P9603 P9881 Jarrurampin jarrutusaika P9690 P9890 SLS-toiminnon kiinteä taajuusohjearvo P9681 P9891 = ... Nopeudenvalvonnan toleranssi P9691

P9892 SLS-turvatoiminnon tila P9761 Turvatoimintojen salasana P9799 P9692 ... r9798 r9898 = ... Turvaparametrien tarkastussumma

summa P9899 SBC-turvatoiminto (

(Safe Brake Control) SBC-turvatoiminto mahdollinen ainoastaan turvajarrureleen (Safe Brake Relay)

Taulukko 5-48 parametreja yhteydessä.

Parametrit Kuvaus P9602 P9802 SBC-turvatoiminnon aktivointi P9761 Turvatoimintojen salasana

P9899 ... r9798 r9898 = ... Turvaparametrien tarkastussumma

summa P9799

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 163 CU240S-


Turvatoimintojen hyväksymistestin raportointi Turvaparametrien tarkistamiseksi pitää suorittaa hyväksymistesti (acceptance test) sen jälkeen, kun on suoritettu ensikäyttöönotto ja kun turvaparametreja on muutettu. Hyväksymistesti tulee dokumentoida raportin muodossa. Hyväksymistestiraportit ovat osa

ja ne pitää arkistoida sen mukaisesti. Tarkastussummat (r9798 ja r9898) takaavat, että myöhemmin tehtävät muutokset turvaparametreihin voidaan tunnistaa. laitedokumentaatiota Mitä toimenpiteitä pitää ä tehdä, kun hyväksymistesti suoritetaan turvatoiminnoille

1. Laitedokumentaatio

laite, mukaan lukien sen turvatoiminnot. –Laitteen kuvaus ja yleisesitys tai lohkokaavio. –Jokaisen käytön turvatoiminnot. Dokumentoi

kuvaus

2. Toimintojen testaus

Tarkista jokainen erillinen turvatoiminto. –Turvalaitteiden 3. Päätä raportti Dokumentoi käyttöönottojakso ja allekirjoita raportti.

turvatoimintojen parametrit. –Dokumentoi tarkastussummat. –Sisällytä tietoa siitä, että tiedot on varmuuskopioitu ja arkistoitu. –Tarkista

raportti.

4. Raportin liitteet Sisällytä toimintojen testaukseen liittyvät mittauspöytäkirjat ja -tulosteet. –Allekirjoita

–Tulostetut käyrämuodot. –Varoitusraportit.

voit luoda listan kaikista taajuusmuuttajan muutetuista parametreista. Ohjeet tämän tekemiseen on saatavilla: (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/29319456) –Tarvittaessa

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 164 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

5.9.8 Hyväksymistest

testi ja -raportti

5.9 Turvatoiminnot Toiminnot


5.9.8.1 Hyväksymistestin dokumentointi

Yleiskatsaus numero Päivämäärä Testin suorittava henkilö Hyväksymistestin

5-49 Järjestelmän kuvaus ja yleiskatsaus tai lohkokaavio Taulukko

Tyyppi Sarjanumero Valmistaja Sovellus

Lohkokaavio tai laitteiston/koneen yleisesityskaavio Loppuasiakas

5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

5-50 Jokaisen käytön turvatoiminnot

Käytön numero Firmware-versio

SI-versio

Turvatoiminnot r0018 = r9770 = Esimerkki: STO Taulukko

5-51 Turvatoimintoisten laitteiden kuvaukset

Käytön numero Kuvaus Esimerkkejä:

johdotus (suojaovi, hätäseis) Taulukko

ryhmittely STO-liittimien

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 165 CU240S-


Turvatoiminnot Toiminnot

5.9.8.2 Hyväksymistestin n toimintojen tarkastus

Kuvaus Toimintojen tarkastus tulee suorittaa jokaiselle yksittäiselle käytölle (olettaen, että laite

tämän). sallii

Testin suorittaminen Ensikäyttöönotto

käyttöönotto Merkitse tarkastusmerkki Standardi

• Taajuusmuuttaja

• Ei

• r9772.0

• P9659

• Moottori

• Moottori

• Ei

• r9772.0

• Ei

• r9772.0

• Kaapelointi

• Oikea

• Laitteisto

• Pysäytyssekvenssit

• Oikeat

• STO-toiminnon

• Pysäytyssekvenssien

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 166 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

Toiminnon tarkastus: Safe Torque Off (STO) Tämä tarkastus sisältää seuraavat vaiheet: Taulukko 5-52 Safe Torque Off -toiminto(STO)

ro. Kuvaus 1. Alkutila ilmoittaa "valmis kytkettäväksi päälle" (P0010 = 0) turvahäiriöitä ja -varoituksia Nro

Tila

r9772.1 = 0 (STO ei valittu, eikä aktiivinen) = pakotettujen tarkastustoimenpiteiden aikavälit asetettu oikein. =

Kytke moottori päälle. 3. Tarkista, että kyseinen moottori pyörii. 4. Valitse STO, kun ON-käsky on aktiivinen. 5. seuraavat seikat: 2.

ja pidetään paikoillaan mekaanisella jarrulla, jos

on käytössä turvahäiriötä = r9772.1 = 1 (STO valittu ja aktiivinen), r9772.14 = 1, jos turvajarrun ohjaus on aktiivinen. jarrutetaan

pyörii vapaasti pysähdyksiin

Poista STO valinta 7. Tarkista seuraavat seikat: turvahäiriötä = r9772.1 = 0 (STO ei valittu, eikä aktiivinen), r9772.14 = 0. 6.

Tarkista, että kyseinen moottori pyörii. Jos pyörii, tarkista seuraavat seikat: ohjausyksikön ja teho-osan välillä on oikein määritys: käytön nro. - taajuusmuuttaja - teho-osa - moottori toimii oikein 8.

oikein kytketty on

määrittelyt ohjausyksiköllä oikea parametrointi pakotetun tarkastustoimenpiteen jaksollisuus STO-liittimien


• Taajuusmuuttaja

• Ei

• r9772.0

• r9772.2

• Moottorin

• Moottori

• Moottori

• Ei

• r9772.1

• r9772.2

• r9772.14


• r9772.1 Ei

• r9772.2

• r9772.14

• Kaapelointi

• Oikea

• Laitteisto


• Oikeat Pysäytyssekvenssit

• SS1-toiminnon

5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 167 CU240S-

Toiminnon tarkastus: Safe Stop 1 (SS1)

tarkastus sisältää seuraavat vaiheet: Taulukko 5-53 Safe Stop 1 -toiminto(SS1)

Nro

ro. Kuvaus Tämä

Alkutila ilmoittaa "valmis kytkettäväksi päälle" (P0010 = 0) turvahäiriöitä ja -varoituksia = r9772.1 = 0 (STO ei valittu, eikä aktiivinen) 1.

Tila

r9772.3 = 0 (SS1 ei valittu, eikä aktiivinen) 2. Kytke moottori päälle. 3. Tarkista, että kyseinen moottori pyörii. 4. Valitse SS1, kun ON-käsky on aktiivinen. = seuraavat seikat: nopeus hidastuu asetetun jarrutusajan mukaisesti 5.

käytä sekunttikelloa) pyörii vapaasti pysähdyksiin sen jälkeen, kun parametroitu (tarvittaessa

on alitettu jarrutetaan ja pidetään paikoillaan mekaanisella jarrulla, jos miniminopeus

on käytössä turvahäiriötä = 1 (STO aktiivinen) jarru

1 (SS1 valittu) = 1, jos turvajarrun valvontatoiminto on aktivoitu =

Poista SS1 7. Tarkista seuraavat seikat: turvahäiriötä 6.

0 (SS1 ei valittu) = 0 8. Tarkista, että kyseinen moottori pyörii. Jos pyörii, tarkista seuraavat seikat: ohjausyksikön ja teho-osan välillä on oikein =

käytön nro. - taajuusmuuttaja - teho-osa - moottori toimii oikein on oikein kytketty STO-liittimien määrittelyt ohjausyksiköllä määritys:

parametrointi oikea

= 0 (STO ei aktiivinen)


5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

Nro

• Taajuusmuuttaja

• Ei

• r9772.4

• r9772.4

•–SLS-tila 0 Moottorin

• r9772.5

• Ei

• r9772.4

• Kaapelointi

• Oikea

• Laitteisto

• Pysäytyssekvenssit

• SLS-toiminnon

nopeus laskee valitun jarrutusajan mukaisesti ja tämän jälkeen taajuusmuuttaja passivoidaan myöhemmin Käytön

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 168 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

Tila

Toiminnon tarkastus: Safely Limited Speed (SLS) Tämä tarkastus sisältää seuraavat vaiheet: Taulukko 5-54 Safely Limited Speed -toiminto(SLS)

Kuvaus 1. Alkutila ilmoittaa "valmis kytkettäväksi päälle" (P0010 = 0) ro.

ja -varoituksia = r9772.5 = 0 (SLS ei valittu, eikä aktiivinen) 2. Kytke moottori päälle. Moottorin nopeuden tulee olla suurempi kuin parametroitu alennettu turvanopeus (Safely Limited Speed), jos laite sallii tämän turvahäiriöitä

Tarkista, että kyseinen moottori pyörii. 4. Valitse SLS, kun ON-käsky on aktiivinen. 5. seuraavat seikat: = 1 (SLS valittu) 3.

vaste riippuu valitusta SLS-toiminnon tilasta

1 Käytön nopeus laskee valitun jarrutusajan mukaisesti. Tämän jälkeen moottori pyörii parametroidulla alennetulla turvanopeudella (Safely Limited Speed)

2 –SLS-tila –SLS-tila 3 Taajuusmuuttaja passivoidaan välittömästi, moottori pyörii vapaasti pysähdyksiin

= 1 (SLS aktiivinen)

oikea parametrointi

Poista SLS 7. Tarkista seuraavat seikat: turvahäiriötä = r9772.5 (SLS ei valittu, eikä aktiivinen) 6.

Tarkista, että kyseinen moottori pyörii. Jos pyörii, tarkista seuraavat seikat: ohjausyksikön ja teho-osan välillä on oikein määritys: käytön nro. - taajuusmuuttaja - teho-osa - moottori toimii oikein 8.

oikein kytketty on


5.9.8.3 Hyväksymistestin parametritn täyttäminen

Turvatoimintojen Tarkastussumma

summa Ohjausyksikkö

Käyttö

5.9 Turvatoiminnot Toiminnot

Onko tarkastussummien summien vertailuarvo tarkistettu

Kyllä

Ei

Käyttö

Ohjausyksikön

kön tarkastussummat

summat

Nimi Käytön nro. r9798 r9898

Tietojen varmuuskopiointi ja arkistointi Tallennusmateriaali

Tyyppi Sovellus Päivämäärä Missä säilytetään

PLC-ohjelma Piirikaaviot Parametri

Allekirjoitukset Käyttöönottohenkilö

Vahvistaa, että edellä mainitut tarkastukset ja testi on tehty oikein.

Päivämäärä Sovellus Yritys tai osasto Allekirjoitus

Laitevalmistaja OEM Vahvistaa edellä dokumentoidun parametroinnin oikeellisuuden

Päivämäärä Sovellus Yritys tai osasto Allekirjoitus

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 169 CU240S-


Komponentit tulee vaihtaa saman tyyppisiin ja saman versioisiin Ohjausyksikkö ja teho-osa voidaan tarvittaessa vaihtaa laitteella, joka on samaa tyyppiä

versiota ilman käytön uudelleen käyttöönottoa. Näin taataan laitteiden saatavuus eri tilanteissa.

vaihtoon ilman uudelleen käyttöönottoa tarvitaan muistikortti, jossa on oikeat parametriasetukset. Yksityiskohdat on kuvattu seuraavassa osiossa. Ohjausyksikön Huom

Oikeat parametriasetukset

parametriasetukset parametriasetuksia, jotka vastaavat ohjausyksikön tyyppiä ja ohjelmistojulkaisua sekä ovat sovitettu vastaamaan tiettyä sovellusta.

F0395 näkyy aina BOP-paneelilla (ohjausyksikön SF-LEDi syttyy), kun yksikkö Oikeat ensimmäistä kertaa tai teho-osan vaihdon jälkeen. Viesti on ilmoitus siitä, että komponentteja on vaihdettu. Tässä tapauksessa, kun moottori kytketään päälle, tarkista moottorin pyörimissuunta ja vaste ohjaussignaaleihin.

Eri komponenttien tai version vaihtaminen

vaihdat eri (esimerkiksi PROFIBUS-ohjausyksikön PROFINETyksikköön)

tai komponentteja, joilla eri ohjelmistoversio, pitää käytölle suorittaa uudelleen käyttöönotto.

Kysymyksiä, joita voi tulla ilmi komponenttien vaihdon yhteydessä Jos

luon oikeat parametriasetukset Oikeat parametriasetukset voit tehdä STARTER-käyttöönotto-ohjelmalla (s. 68) tai käyttöpaneelilla (s. 81). ●Mitä vaihtoehtoja on olemassa parametrien tallentamiseen Voit tallentaa parametriasetukset muistikortille BOP-paneelille (s. 87) tai tietokoneelle (s. 68), jota ●Kuinka

käyttöönotossa STARTER-ohjelmalla. ●Kuinka lataan kelvolliset parametriasetukset taajuusmuuttajaan Muistikortilta, kun käytät

taajuusmuuttaja käynnistetään tai manuaalisesti lataamalla parametrit muistikortilta BOP-paneelilta (s. 87) tai PC:ltä (s. 68).

Huom

Standardi käyttöönotto Yhtäläisyyksien vuoksi on molemmat toimenpiteet: komponenttien vaihto ja standardi käyttöönotto muistikortilla, kuvattu tässä osiossa. 171 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

6

Huolto ja ylläpito 6.1 Taajuusmuuttajan käyttäytyminen komponenttien vaihdossa


käyttöönottoa. Jos vaihdat teho-osan samantyyppisellä ja -muotoisella, mutta nimellisteholtaan suuremmalla, ei uudelleen käyttöönotto ole ehdottomasti välttämätöntä ja voit kuitata viestin F0395. Tällä voi kuitenkin olla vaikutusta anturittoman tai anturillisen uudelleen

tarkkuuteen. Jos vaihdat teho-osan samantyyppiseen ja nimellisteholtaan pienempään, tulee käytölle suorittaa uudelleen käyttöönotto. vektorisäädön VAROITUS Ennen kuin vaihdat teho-osan varmista, että kaikki parametriasetukset on tallennettu ohjausyksikön EEPROM-muistiin (viittaus parametreihin P0014 tai P0971).

Teho-osan osan vaihto 1. pois päältä ja odota 5 minuuttia, kunne laite on purkanut varauksensa. 2. Kytke teho-osan tehokaapeli irti.

Irrota ohjausyksikkö teho-osasta. 4. Vaihda teho-osa. 5. Asenna ohjausyksikkö uuteen teho-osaan. 3. tehokaapeli. 7. Kytke teho-osan teholähde takaisin päälle. 6.

Ennen teholähteen päällekytkemistä varmista, että uusi teho-osa osa oikein asennettu ja

kytketty. 8. Odota, kunnes taajuusmuuttaja on täysin käynnistynyt (RDY- ja SF-LEDi on syttynyt, BOP-paneeli palaa normaalinäyttötilaan).

Kuittaa viesti F0395 (SF-LEDi pois päältä). 10. Moottoria käynnistettäessä, tarkista pyörimissuunta ja vaste ohjaussignaaleihin. 11. Turvaominaisuuksilla varustetuilla taajuusmuuttajilla tarkista myös asetetut turvatoiminnot. 9.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 172 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

6.2 Teho-osan osan vaihtaminen

ja ylläpito 6.2 Teho-osan vaihtaminen Huolto

teho-osa voidaan vaihtaa identtisellä moduulilla (sama tyyppi ja versio) ilman Tarvittaessa


ja ylläpito 6.3 Ohjausyksikön vaihtaminen Huolto

omaavaan ilman taajuusmuuttajan uudelleen käyttöönottoa sillä oletuksella, että tarvittavat parametriasetukset on tallennettu muistikortille ja muistikortin automaattinen kortinluku (P8458 = 1) on aktivoitu. Tämän tehdäksesi toimi seuraavasti: ohjelmistoversion

Toimenpiteet ohjausyksikön vaihtamiseksi 1. Kytke taajuusmuuttaja pois päältä odota 5 minuuttia, kunne laite on purkanut varauksensa. 2. Irrota ohjauskaapelit ohjausyksiköstä.

Poista toimimaton ohjausyksikkö teho-osasta. 4. Asenna uusi ohjausyksikkö teho-osaan. 5. ohjauskaapelit. 3.

Aseta oikeat parametriasetukset sisältävä muistikortti uuteen ohjausyksikköön. 7. Kytke taajuusmuuttajan teholähde päälle uudestaan (oikeat parametriasetukset 6.

tämän jälkeen muistikortilta taajuusmuuttajaan). 8. Odota, kunnes taajuusmuuttaja on täysin käynnistynyt (RDY- ja SF-LEDi on syttynyt, BOP-paneeli palaa normaalinäyttötilaan). 9. Poista muistikortti ja kuittaa viesti F0395 (SF-LEDi on pimeä). ladataan

Moottoria käynnistettäessä, tarkista pyörimissuunta ja vaste ohjaussignaaleihin. 11. Turvaominaisuuksilla varustetuilla taajuusmuuttajilla tarkista myös asetetut turvatoiminnot. 10.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 173 CU240S-

6.3 Ohjausyksikön vaihtaminen

vaihtaa ohjausyksikön toiseen samantyyppiseen ja saman tarvittaessa Voit


Standardikäyttöönotto oikeilla parametriasetuksilla Jos sinulla on oikeat parametriasetukset muistikortilla, voit suorittaa standardikäyttöönoton useammalle taajuusmuuttajalle.

Esivaatimukset

taajuusmuuttaja (samantyyppiset ohjausyksiköt ja teho-osat) tulee käyttöönottaa samalle sovellukselle. ●Oikeat parametriasetukset sisältävä muistikortti on saatavilla ja muistikortin automaattinen kortinluku (P8458 = 1) on aktivoitu. ●Useampi Toimenpiteet standardikäyttöönottoa varten

Aseta muistikortti ensimmäisen taajuusmuuttajan ohjausyksikköön. 2. Kytke taajuusmuuttajan teholähde päälle (oikeat parametriasetukset ladataan muistikortilta taajuusmuuttajaan). 3. Odota, kunnes on täysin käynnistynyt (RDY- ja SF-LEDi on syttynyt, 1.

palaa normaalinäyttötilaan). 4. Poista muistikortti ja kuittaa viesti F0395 (SF-LEDi on pimeä). 5. Jatka seuraavaan taajuusmuuttajaan. BOP-paneeli

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 174 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

6.4 Standardikäyttöönotto

ja ylläpito 6.4 Standardikäyttöönotto Huolto


Yleiskatsaus G120-taajuusmuuttaja sisältää seuraavat diagnostiikkailmaisimet: ●LEDit ohjausyksikössä

yksityiskohtaiset selitykset, katso "LED-tilojen ilmaisimet" (alla). ●Häiriö- varoitusnumerot –Varoitukset antavat varoitustietoa. Ne eivät laukaise mitään järjestelmän toimintoa ja niitä ei tarvitse kuitata. LED-tilojen

ilmenee häiriö, taajuusmuuttaja kytkeytyy pois päältä ja ohjausyksikön SF- LEDi syttyy. Taajuusmuuttajaa ei voida käynnistää uudelleen, ennen kuin häiriö on –Jos

Kun on korjattu, se pitää kuitata. Varoitus- ja häiriönumerot näkyvät käyttöpaneelilla, STARTER-ohjelmassa tai korkeamman tason ohjausjärjestelmässä. poistettu. Huom Varoitusten ja häiriöiden kuvaukset, kuten myös tarvittavat korjaustoimenpiteet löytyvät STARTER-ohjelman online-avusta tai List Manual osiosta "Faults and alarm messages".

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 175 CU240S-

7

Viestit ja häiriökoodit


Kuva 7-1 Tila-LEDit ohjausyksiköillä CU240S, CU240S DP, CU240S DP-F, CU240S PN

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 176 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

7.1 LEDien tilanäytöt

ja häiriökoodit 7.1 LEDien tilanäytöt Viestit

CU240S toimintatilojen LEDit

Yleinen häiriö

Valmis

LEDit eri taajuusmuuttajaversioissa näyttämiseksi.

CU240S DP-F toimintatilojen LEDit

eri LEDein toimintatilojen varustettu riippuen versiosta on Taajuusmuuttajat

Yleinen häiriö

Valmis

Väylän häiriö

Lopputila

CU240S toimintatilojen LEDit

Yleinen häiriö

Valmis

Väylän

häiriö

Yleinen häiriö

Valmis

Väylän häiriö

CU240S DP-F toimintatilojen LEDit

Yhteys muodostettu

Lopputila

Rx/Tx -tila

Yleinen häiriö

Valmis

Väylän

häiriö

CU240S PN toimintatilojen LEDit

Yhteys muodostettu

Rx/Tx -tila


ja häiriökoodit 7.1 LEDien tilanäytöt Viestit Diagnostiikka LEDeillä

Huom "---" ilmoittaa, että LED-tila (päällä, pois tai vilkkuu) ei koske kyseistä tilaa.

ja häiriötiloja

asettamalla kenttäväylän valvonta-ajan parametrin P2040 arvoon "0".

177 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

Käyttöönotto

LED-tilanäyttö standarditaajuusmuuttajille Taulukko 7-1 Tilanäytöt CU240S-ohjausyksiköllä

• LED-näytöt

• SF

(punainen)

RDY

(vihreä) Päällä/Pois Vilkkuu • Pois Yleinen häiriö Päällä Parametrien Tehdasasetusten

Käyttöönotto

• Tehdasasetusten


Päällä Pois --- Yleinen häiriö Parametrien

Vilkkuu (ei dataa)) Päällä/Pois Päällä/Pois Päällä Väylän häiriö (hakee siirtonopeutta) Pois --- Valmis

Huom

Ohjausyksikkö sikkö PROFIBUS DP -liitännäl

liitännällä, lä, ohjaus riviliittimien kautta Jos PROFIBUS DP -liitäntäistä ohjausyksikköä käytetään riviliittimillä, standardiasetuksessa BF-LEDi ilmoittaa häiriön (vilkkuu). Voit estää tämän häiriönäytön

Mahdollisia toiminta- ja häiriötiloja

palautus (vihreä)

lataaminen

Päällä Taulukko 7-2 Tilanäytöt CU240S DP -ohjausyksiköllä Pois


Valmis

LED-näytöt

SF

(punainen) RDY

(vihreä) BF

(punainen) Mahdollisia toiminta- ja häiriötiloja Päällä/Pois Vilkkuu --- palautus

lataaminen


ja 7.1 LEDien tilanäytöt Viestit häiriökoodit

Tilanäytöt CU240S PN -ohjausyksiköllä

LED-näytöt

SF

(punainen) RDY

(vihreä) BF

(punainen) LNK

(vihreä) ACT

(keltainen) Taulukko


7-3

--- Päällä/Pois Päällä/Pois Vilkkuu Päällä/Pois

ja häiriötiloja

Pois --- Päällä/Pois Päällä/Pois Yleinen Vilkkuu (ei dataa) Päällä/Pois Päällä/Pois Päällä POIS POIS Väylän häiriö (hakee siirtonopeutta)

Päällä/Pois Yhteys valmis

Päällä POIS POIS Ei yhteyttä Päällä/Pois Päällä/Pois POIS Tiedonsiirto aktiivinen

--- Päällä/Pois Päällä/Pois Valmis LEDPois


Vilkkuu Vilkkuu --- Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Parametrien lataaminen muistikortilta Turvaparametrien

POIS POIS Päällä --- Päällä/Pois Päällä

7-5 Tiedonsiirron tilanäytöt CU240S DP-F -ohjausyksiköllä

LED-näytöt

Taulukko

SF

(punainen) RDY

(vihreä) BF

(punainen) Mahdollisia toiminta

Vilkkuu (ei dataa) Päällä/Pois Päällä/Pois Päällä Väylän häiriö (hakee siirtonopeutta) ES-, STO- ja SS1-LEDeillä ei ole merkitystä CU240S DP-F -ohjausyksikön tiedonsiirtotilaan.

08/2009 Käyttöohje, 178 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

Käyttöönotto

• Tehdasasetusten

• Parametrien

Käyttöönotto

• Tehdasasetusten

• Parametrien

Turvakäyttöönotto

Yleinen häiriö Valmis käynnistettäessä

ahdollisia toiminta- ja häiriötiloja

Mahdollisia toiminta- ja häiriötiloja (keltainen)

palautus

lataaminen

Taulukko 7-4 Yleiset tilanäytöt CU240S DP-F -ohjausyksiköllä

LED-tilanäyttö

turvaominaisuuksilla varustetuille

taajuusmuuttajille - CU240S DP-F

• SF

(punainen) RDY

(vihreä) BF

(punainen) ES

(keltainen) STO

(keltainen) SS1

(keltainen)SLS

en) Päällä/Pois Vilkkuu --- Päällä/Pois --- --- --- • --- Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Päällä/Pois

lataaminen manuaalisesti uudelleen asetus palautus

LED-näytöt

Mahdollisia toiminta- ja häiriötiloja en)


7-6 CU240S -ohjausyksiköllä

LED-näytöt

SF

(punainen) RDY

(vihreä) ES

(keltainen) STO

(keltainen) SS1

(keltainen) SLS

(keltainen) Taulukko


Turvatilanäytöt


DP-F

Vilkkuu --- --- STO Päällä/Pois Päällä POIS Päällä/Pois Päällä/Pois Päälllä SLS parametroitu Päällä aloitettu

Päällä --- Vilkkuu SLS saavutettu

Päällä/Pois Päällä Päällä/Pois parametroitu

POIS aloitettu Päällä/Pois Päällä --- Vilkkuu --- SS1 saavutettu

POIS Päällä POIS POIS POIS Passivointi

ei ole vaikutusta CU240S DP-F -ohjausyksikön turvatiloihin. BF-LEDillä

ja häiriökoodit 7.1 LEDien tilanäytöt Viestit ja häiriötiloja


Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Parametrien lataaminen muistikortilta Turvaparametrien

Päällä POIS Yleinen häiriö POIS Päällä Päällä/Pois --- --- --- Valmis käynnistettäessä

LNK- ja ACT-LEDeillä ei ole vaikutusta CU240S PN-F -ohjausyksikön yleiseen tilaan. BF-,

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 179 CU240S-

STO

Käyttöönotto

• Tehdasasetusten

• Parametrien

Turvakäyttöönotto

Mahdollisia toiminta- ja häiriötiloja Päällä/Pois Päällä POIS Päällä Päällä/Pois Päällä/Pois STO parametroitu aloitettu (keltainen)

saavutettu

Taulukko 7-7 Yleiset tilanäytöt CU240S PN-F -ohjausyksiköllä

LED-tilanäytöt

turvaominaisuuksilla varustetuille taajuusmuuttajille - CU240S PN-F

• SF

(punainen) RDY

(vihreä) ES

(keltainen) STO

(keltainen) SS1

(keltainen) SLS

(keltainen) Päällä/Pois Vilkkuu Päällä/Pois --- --- --- • Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Päällä/Pois

lataaminen manuaalisesti uudelleen asetus palautus

LED-näytöt

Mahdollisia toiminta- ja häiriötiloja (keltainen)


ja häiriökoodit 7.1 LEDien tilanäytöt Viestit

7-8 Tiedonsiirron tilanäytöt CU240S PN-F -ohjausyksiköllä

LED-näytöt

SF

(punainen) RDY

(vihreä) BF

(punainen) LNK

(vihreä) ACT

(keltainen) Mahdollisia toiminta- ja häiriötiloja

Taulukko Vilkkuu Päällä (ei dataa) Päällä/Pois Päällä/Pois Päällä POIS POIS Väylän häiriö (hakee siirtonopeutta)

POIS --- Päällä/Pois PROFIsafen häiriö

Päällä/Pois Yhteys valmis

Päällä POIS POIS Ei yhteyttä

Päällä/Pois POIS Päällä Tiedonsiirto aktiivinen ES-, STO- ja SS1-LEDeillä ei ole merkitystä CU240S PN-F -ohjausyksikön tiedonsiirtotilaan. Päällä/Pois


Päällä/Pois Päällä POIS Päällä/Pois Päällä/Pois Päälllä SLS parametroitu STO

aloitettu

Päällä --- Vilkkuu SLS saavutettu

Päällä/Pois Päällä Päällä/Pois parametroitu

POIS aloitettu Päällä/Pois Päällä --- Vilkkuu --- SS1 saavutettu

POIS Päällä POIS POIS POIS Passivointi

LNK-, ACT-LEDillä ei ole vaikutusta CU240S PN-F -ohjausyksikön turvatiloihin. BF-,

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 180 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

STO

7-9 CU240S PN-F -ohjausyksiköllä

LED-näytöt

SF

(punainen) RDY

(vihreä) Taulukko Turvatilanäytöt BF ES

(keltainen) STO

(keltainen) SS1

(keltainen) SLS

(keltainen)

Mahdollisia toiminta- ja häiriötiloja

• POIS Päällä Päällä/Pois Päällä/Pois STO parametroitu Päällä/Pois Päällä Päällä Vilkkuu --- --- aloitettu saavutettu


häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit Diagnostiikka varoitus- ja häiriönumeroiden perusteella Jos varoitus- tai hälytysehto toteutuu, käyttöpaneelilla näkyy vastaavan varoituksen tai hälytyksen numero. ●Taajuusmuuttaja jatkaa toimintaansa, jos annetaan varoitus.

pysähtyy, jos tapahtuu häiriö. Taulukko 7-10 Turvatilanäytöt CU240S PN-F -ohjausyksiköllä ●Taajuusmuuttaja Varoitus-

numero

Merkitys Syy PROFIBUS-isäntälaitteen (master) tekemät parametri- tai konfiguraatioasetukset ovat epäkelpoja. A0700 Korjaa PROFIBUS-konfiguraatio. Syy PROFIBUS-yhteys katkaistu. A0702 Korjaus Tarkista liitin, kaapeli ja PROFIBUS-isäntälaite.

ei joko vastaanota yhtään ohjearvoa tai vastaanottaa vain epäkelpoja ohjearvoja (ohjaussana = 0). A0703 Korjaus PROFIBUS-isäntälaiteen ohjearvot. Kytke SIMATIC CPU päälle (RUN). Syy

Vähintään yksi vastaanotin kahden väyläliittyjän (node) välissä ei ole vielä aktiivinen tai on viallinen. A0704 Aktivoi kahden liittyjän välinen lähetin. Syy

Taajuusmuuttaja ei vastaanota yhtään oloarvoa. A0705 Korjaus Vaihda ohjausyksikkö tai teho-osa (taajuusmuuttaja on viallinen). Syy

PROFIBUS DP -ohjelmistovirhe. A0706 Korjaus Ei diagnostiikkaparametria r2041. Syy Taajuusmuuttaja havainnut virheen PROFIBUStiedonsiirtoyhteydessä.

A0710 Ohjausyksikkö tiedonsiirtoliitäntä voi olla katkaistu.

Epäkelpo PROFIBUS-parametri. A0711 Korjaus Tarkista osoitteet P0918 ja P2041.

Ei tiedonsiirtoa PROBUS-väylää pitkin. Alkanut varoituksista A0702, Syy

A0703 ja A0704. Parametrilla P2040 asetettu telegrammin valvontaaika

on kulunut loppuun. Lisätietoja ks. List Manual, osio "Faults and Alarms". F0070 Korjaus Tarkista kytkentä tiedonsiirtolaitteisen välillä ja varmista, että käytetään oikeata ohjaussanaa.

181 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

7.2 Varoitus- ja häiriöviestit


ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit Häiriökoodien lukeminen Seuraavat parametrit tulee ottaa huomioon vianetsinnän aikana: ●Häiriö on tallennettu parametriin r0947 sitä vastaavan koodinumeron alle, esimerkiksi F0003 = 3.

liittyvä häiriöarvo: tallennettu parametriin r0949 (0 = ei häiriöarvoa). ●Häiriön aikaleima on tallennettu parametriin r0948, josta se voidaan lukea. ●Siihen

lukumäärä (P0952) on tallennettu parametriin r0947, josta se voidaan lukea.

Viestien lukeminen ●Häiriökoodien

parametrit tulee ottaa huomioon, kun käsitellään varoituksia: ●Varoitus on tallennettu parametriin r2110 sitä vastaavan koodinumeron alle, josta se voidaan lukea, esimerkiksi A0503 = 503. Arvo 0 tarkoittaa, että varoitusta ei ole. Indeksin avulla pääset katsomaan kahta nykyistä ja kahta edellistä varoitusta. Seuraavat Yleinen häiriön kuittaus Voit käyttää yhtä seuraavista menetelmistä häiriön kuittaukseen:

FN-painiketta BOP-paneelilla. ●Tehdasasetus: kuittaus digitaalitulolla DI2. ●Aseta bitti 7 ohjaussanasta 1 (r0054). ●Paina

taajuusmuuttaja pois päältä uudestaan päälle. (Kytke verkkosyöttö ohjausyksikön ulkoinen 24 V:n syöttö pois ja uudestaan päälle.)

Häiriöt, jotka voidaan kuitata kytkemällä laite pois uudestaan päälle ●Kytke Parametrin EEPROM-virhe.

F00052 Teho-osan häiriö. ●F00051

F00061 muistikortti ei ole käytössä. ●F00062

epäkelpoista. ●F00063

Automaattinen tietojen lataus, muistikortin sisältö on yhteensopimatonta.

Käyttö on yrittänyt ladata tietoja automaattisesti järjestelmän käynnistyessä.

F01601

Järjestelmän käynnistyksen häiriö ●F00064

Huom Käyttöä ei voida käyttää, ennen kuin kaikki aktiiviset häiriöt on kuitattu. Toimenpide häiriön F0395 kuittaamiseksi on kuvattu tämän käyttöohjeen osiossa "Ohjausyksikön ja teho-osan

ensikytkentä - viesti F0395 (s. 56)".

Käyttöohje, 08/2009 182 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit

Moottorin häiriö ilman häiriökoodia tai varoitusta

Jos moottori ei käynnisty, kun PÄÄLLE-käsky on annettu:

onko P0010 = 0.

taajuusmuuttajan tila parametrilla r0052.

ohjauspaikka ja ohjearvolähde (P0700 ja P1000). ●Tarkista vastaako moottoritiedot taajuusmuuttajan tietoja: kuormitusalue ja jännite.

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 183 CU240S-


F00001 (N) Ylivirta

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Moottoriteho (p0307) ei vastaa taajuusmuuttajan tehoa (r0206).

Moottorijohdossa oikosulku.

Maasulku.

Korjaus: Tarkista, että:

Moottorin teho (p0307) vastaa taajuusmuuttajan tehoa (r0206).

Kaapelipituusrajat eivät ylity.

Moottorikaapeleissa tai moottorissa ei ole oiko- tai maasulkua.

Moottoriparametrit ovat käytössä olevan moottorin mukaiset.

Staattorivastuksen arvo (p0350) on oikea. • Moottorin pyöriminen ei ole estetty tai että ei ole ylikuormitettu.

Pidennä kiihdytysaikaa (p1120).

Pienennä asetettua käynnistyksen jännitteenlisäystä (p1312).

Huom: 0: HW r0949 1: SW ilmoitettu.

F00002 Ylijännite

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Liian korkea verkkosyöttöjännite.

Moottori toimii generaattorina

0: HW ilmoitettu. r0949 = 1 tai 2: SW ilmoitettu.

Korjaus: Tarkista, että: • Syöttöjännite (p0210) pysyy syöttöjännitteen arvokilvessä annettujen arvojen sisällä.

Jarrutusaika (p1121) vastaa kuormituksen inertiaa.

Tarvittava jarrutusteho on määrättyjen rajojen sisällä.

Huom: Moottorin toiminta generaattorina voi olla seurausta nopeasta jarrutuksesta tai jos voimassa oleva kuorma pyörittää moottoria.

F00003 Alijännite

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Verkkojännitehäiriö. • Kuormituspiikki määrättyjen rajojen ulkopuolella.

0: HW ilmoitettu r0949 = 1 tai 2: SW ilmoitettu

Korjaus: Tarkista, että syöttöjännite (p0210) on arvokilvessä määrättyjen rajojen sisällä.

Huom: Varoitus A0503 ilmestyy, jos ohjausyksikkö (CU) on kytketty ulkoiseen 24 V:n tasajännitelähteeseen ja teho-

(PM) ei ole kytketty. Vaikka tämä varoitus ilmestyy, taajuusmuuttaja ei laukaise hälytystä F0003 käynnistyskäskyn jälkeen.

F00004 Taajuusmuuttajan ylilämpö

Reaktio: OFF 2 osaa Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: ylikuormitettu. • Tuuletus riittämätön.

Kytkentätaajuus liian korkea.

Ympäristön lämpötila liian korkea.

Tuuletin epäkunnossa

Korjaus: Tarkista, että:

Kuorma tai käyttöjakso ei ole liian suuri.

Moottorin teho (p0307) vastaa taajuusmuuttajan tehoa (r0206).

Kytkentätaajuus on asetettu oletusarvon mukaisesti.

Ympäristön lämpötila ole liian korkea.

Sisäinen laitetuuletin pyörii kun on käynnissä.

Lisäksi FS-, FX- GX-malleille: • r0949 = 1: Tasasuuntaajan ylilämpö. 08/2009 Käyttöohje, 184 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

7.2.1 Häiriö- ja varoitusviestien luettelo

ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit


2: Ympäristön ylilämpö.

r0949 = 3: EBOX ylilämpö

F00005 I2T

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Taajuusmuuttaja ylikuormitettu.

liian vaativa.

ylittää tehon Korjaus:

Tarkista, että:

Käyttöjakso pysyy määriteltyjen rajojen sisällä. • Moottorin teho (p0307) vastaa taajuusmuuttajan tehoa (r0206).

F00006 Taajuusmuuttajan sisälämpötilan nousu yli kriittisen raja-arvon.

arvon.

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: käynnistyksessä liian suuri.

Kuorman askelmainen muutos liian suuri.

Kiihdytysaika liian lyhyt.

Korjaus: Tarkista, että:

tai kuormituksen muutos ei ole liian suuri.

Pidennä kiihdytysaikaa (P1120).

Moottorin teho (p0307) vastaa taajuusmuuttajan tehoa (r0206). • Käytä parametriasetusta P0290 = 0 tai 2 estääksesi häiriön F00006.

F00011 Moottorin ylilämpö

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Moottori ylikuormittunut

Korjaus: Tarkista, että:

Kuorma tai kuormituksen muutos ei ole liian suuri.

Moottorin nimellisylilämpö (p0626- p0628) on oikein. • Moottorilämpötilan varoitusraja (p0604) on sopiva.

F00012 Taajuusmuuttajan lämpötilasignaalin puuttuminen

Reaktio: OFF 1 (OFF 2)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Johdinvika taajuusmuuttajan jäähdytyslevyn antureissa.

Korjaus:

F00015 Moottorin lämpötilasignaalin puuttuminen

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Johdinvika moottorin lämpötila-antureissa. Jos signaalin puuttuminen havaitaan, lämpötilavalvonta kytkeytyy seuraamaan laskennallista moottorilämpötilamallia.

Korjaus: Tarkista:

lämpötila-anturin kytkentä ohjausyksikköön.

Parametrin p0601 asetus

Huom: Moottorin lämpötilasignaalin puuttumista ei havaita, jos ohjausyksikkö (CU) on kytketty ulkoiseen 24 V:n tasajännitelähteeseen ja teho-osan (PM) jännitesyöttö on katkaistu.

F00020 Syöttövaihe puuttuu • Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Häiriö sattuu, jos yksi kolmesta syöttävästä vaiheesta puuttuu ja ohjaus on päällä ja taajuusmuuttaja on kuormitettu.

Korjaus: Tarkista, että syöttövaiheet ovat kunnossa.

F00021 Maasulkuhäiriö

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Häiriö sattuu, jos vaihevirran yhteissumma on korkeampi kuin 5% taajuusmuuttajan nimellisvirrasta.

Korjaus: 185 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit F00022 Teho-osan osan laitteistohäiriö (HW)

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Häiriön aiheuttavat seuraavat syyt:

Välipiirin ylivirta = IGBT oikosulku

Jarrukatkojan oikosulku

Korjaus: Ota yhteyttä huoltoon. Vaihda taajuusmuuttajan teho-osa •

F00023 Lähtövaihe puuttuu

Reaktio: OFF (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Yksi ulostulovaihe on kytkemättä.

Korjaus: Tarkista moottorikytkennät.

F00025 F3E-välipiirin jännitteen Reaktio: OFF (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Välipiirin jännitteen suuri sykkeisyys ("rippeli").

Korjaus: Ota yhteyttä huoltoon.

F00026 Tehoasteen hilaohjaimen syöttö estetty

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Hilaohjaimen toiminta estetty. Voi olla myös seurausta turvatilassa olevien laitteiden synkronointivirheestä.

Korjaus: Ota yhteyttä huoltoon.

F00027 W-vaiheen ylivirta

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Häiriön aiheuttavat seuraavat syyt:

W-vaiheen ylivirtalaukaisu • Maasulkuhäiriö

Korjaus: Tarkista taajuusmuuttajan ja moottorin kytkennät

F00028 Tehon raja-arvon arvon ylitys moottorin toimiessa generaattorina

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: sattuu, jos moottoria pyörittää voimassa oleva kuorma, jolloin moottori toimii generaattorina ja sen syöttämä teho nousee liian suureksi. Häiriö esiintyy jarrutettaessa hyvin suurilla hitausmassoilla.

Korjaus: Pienennä kuorman aiheuttamaa jarrutustehoa.

Loivenna jarrutusramppia • Kasvata Imax:n raja-arvoa parametrilla p1253.

Huom: Häiriö esiintyy vain U/f-ohjauksella.

F00029 EM-jarrun ylivirta

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy:

Korjaus:

F00030 epäkunnossa

Reaktio: OFF (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Tuuletin ei toimi.

Korjaus: Vaihda tuuletin.

F00035 n Uudelleenkäynnistysyritykset n-määrän jälkeen

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Uudelleenkäynnistysyritysten nousee yli P1211 määräämän arvon.

Korjaus: 08/2009 Käyttöohje, 186 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


F00041 ei onnistunut

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Moottoritietojen tunnistus epäonnistui.

0: Moottori kytkemättä.

1: Virtarajoitus saavutettu tunnistuksen aikana.

2: staattorivastus alle 0.1% tai yli 100%.

3: roottoriresistanssi alle 0.1% 100%.

4: staattori-reaktanssi 50% tai yli 500%.

5: pääreaktanssi alle 50% ja yli 500%.

6: roottoriaikavakio alle 10 ms tai yli 5 s.

7: yht. hajareaktanssi alle 5% ja yli 50%. • r0949 = 20: Tunnistettu IGBT käynnistysjännite alle 0.5 tai yli 10V.

häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit

30: Virtasäädin jänniterajalla.

40: Epäjohdonmukaisuuksia tunnistettujen tietojen joukossa, ainakin yksi tunnistus epäonnistui.

41: Lasketun magnetointivirran P0320 42: staattoriresistanssin kirjoitus epäonnistui.

43: roottoriresistanssin P0354 44: roottoriaikavakion P0622 45: pääreaktanssin P0360 kirjoitus epäonnistui.

46: staattorin P0356 47: roottorin hajareaktanssin P0358 kirjoitus epäonnistui.

48: johtotilan jännitteen P1825 kirjoitus epäonnistui.

r0949 = 49: Tunnistetun kuolleen ajan kompensoinnin P1828 kirjoitus epäonnistui. Prosenttilukuarvot perustuvat impedanssiin Zb = Vmot,nom / sqrt(3) / Imot,nom

Korjaus: Tarkista, että: •

0: Taajuusmuuttajaan on kytketty moottori.

r0949 1 - 49: Moottoriparametrit p0304 - p0311 ovat oikein.

Tarkista tarvittava moottorin kytkentätapa (tähti,kolmio).

F00042 Nopeussäädön optimointihäiriö

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Moottoritietojen tunnistus epäonnistui.

0: Optimoinnin säätöaika ylittynyt. • r0949 = 1: Epäjohdonmukaiset lukemat.

Korjaus: Varmista, että moottorin tiedot ovat syötetty oikein. Suorita moottoritietojen tunnistus.

F00051 Parametrin EEPROM-häiriö

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Luku- tai kirjoitusvirhe talletettaessa parametreja EEPROM-muistiin. EEPROM-muisti on täynnä, jolloin liian montaa parametria on muutettu.

Korjaus: Häiriön poistamiseksi tulee suorittaa virran pois- ja päällekytkentä, sillä osaa parametreista ei lueta oikein.

Tehdasasetusten palautus uudelleenparametrointi, jos virran pois- ja päällekytkentä ei poista vikaa.

Vaihda taajuusmuuttajan ohjausyksikkö.

Palauta osa parametreista takaisin oletusarvoihin, jos EEPROM-muisti on täynnä ja suorita tämän jälkeen virran pois- ja päällekytkentä.

Huom: 1: EEPROM-muisti täynnä.

r0949 = 1000 + Lohko nro: Datalohkon luku epäonnistui. •

2000 luku aikakatkaistu.

3000 luvun CRC-tarkastus 4000 epäonnistui.

5000 aikakatkaistu

6000 kirjoituksen epäonnistui.

7000 luku väärään aikaan.

8000 Datalohkon kirjoitus väärään aikaan. • r0949 = 9000 + Lohko nro: Tehdasasetusten palautus ei toiminut uudelleenkäynnistyksen tai sähkökatkon johdosta. 187 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit F00052 osan ohjelmistohäiriö (SW)

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Teho-osan tietojen lukuhäiriö tai tieto ei kelpaa.

Korjaus: Tarkista teho-osan ohjausyksikön välinen kytkentä.

Taajuusmuuttajan ohjausyksikön virran pois- päällekytkentä.

teho-osa. • Vaihda taajuusmuuttajan ohjausyksikkö.

Huom: 1: identiteetin luku epäonnistui.

2: identiteetti väärin.

3: version luku epäonnistui.

4: väärin.

5: 1" 6: lämpötila-anturien lukumäärä väärin.

7: sovellusten lukumäärä 8: "Start of Part 3" Teho-osan data väärin.

9: merkkijonon väärin.

10: CRC-tarkastus epäonnistui.

11: tyhjä.

15: 0 • r0949 = 16: Teho-osan lohkon 1 CRC-tarkastus epäonnistui.

17: Teho-osan lohkon 2 CRC-tarkastus epäonnistui.

20: epäkelpo.

30: koko väärin.

31: Hakemiston ID 32: epäkelpo.

33: Tiedoston 34: Datalohkon 35: Lohko-osuuden koko väärin.

36: RAMin koko ylitetty.

37: Parametrin koko väärin.

38: Laitenimi väärin.

39: Väärä tiedoston osoitin. • r0949 = 40: Skaalauslohkon (scaling block) versio väärin.

41: Kalibrointilohkon (calibration block) versio väärin.

50: esitysmuoto väärin.

51: alku 52: loppu 53: kuukausi väärin.

54: Sarjanumeron esitysmuodon päivä 1000 lukutiedot väärin.

2000 kirjoitustiedot 3000 lukutiedon aika väärin.

4000 kirjoitustiedon aika väärin.

5000 • r0949 = 6000 + osoite: Teho-osan lukutiedot epäkelpoja.

F00055 BOP-EEPROM

EEPROM-häiriö

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Luku- tai kirjoitushäiriö haihtumattomien parametrien (non-volatile) tallennuksessa BOP-paneelin EEPROMmuistiin

parametrien kopioinnin aikana.

Korjaus: Tehdasasetusten palautus ja uudelleenparametrointi

Vaihda BOP-paneeli

5096 isompi 9160 Käytä BOP-paneelia, jossa pienempi EEPROM-muisti

Huom: 1000 luku epäonnistui.

3000 luvun CRC-tarkastus 4000 kirjoitus epäonnistui.

5096 : BOP-paneelin EEPROM-muisti liian pieni.

6000 kirjoituksen epäonnistui. • r0949 = 7000 + Lohko nro: Datalohkon luku väärään aikaan. 08/2009 Käyttöohje, 188 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit 8000 + Lohko nro: Datalohkon kirjoitus väärään aikaan. • r0949 = 9160 : Käytön EEPROM-muisti liian pieni. SZL_IO_12 Tämä häiriö esiintyy vastaavuus syistä myös SINAMICS G120:llä.

F00056 BOP-paneelia ei ole asennettu

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Yritetään aloittaa parametrien kopiointia ilman, että BOP-paneeli on asennettu paikalleen.

Korjaus: Asenna BOP ja kokeile uudestaan.

Huom: SZL_IO_12 Tämä häiriö esiintyy vastaavuus syistä myös SINAMICS G120:llä.

F00057 BOP-paneelin häiriö

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: tyhjällä • Parametrien kopiointi epäkelvolla BOP-paneelilla.

Korjaus: Lataa tiedot BOP-paneeliin tai vaihda BOP.

Huom: SZL_IO_12 Tämä häiriö esiintyy vastaavuus syistä myös SINAMICS G120:llä.

F00058 BOP-sisältö yhteensopimatonta

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Yritetään aloittaa parametrien kopiointi BOP-paneelilla, joka on luotu toisen tyyppisellä käytöllä.

Korjaus: Lataa BOP-paneelille tämän tyyppisestä käytöstä.

Huom: SZL_IO_12 Tämä häiriö esiintyy vastaavuus syistä myös SINAMICS G120:llä.

F00060 Asic-pii

piirin aikakatkaisu

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Sisäinen tietoliikennevirhe:

0: laitteiston (HW) (link fail). • r0949 = 1: ohjelmiston (SW) ilmoittama yhteysvirhe.

2: asennuskehystä (setup frame) ei lähetetty.

3: "Hotswapin" jälkeen, takaisinkytkentä aktiivinen, mutta viestejä ei vastaanotettu.

5: datan luku epäonnistui.

6: Takaisinkytkentää ei ole estetty lukemasta PS data.

r0949 = 7: PS:n lataamisen aikana, takaisinkytkennän toimintaa estävää viestiä ei lähetetty.

Korjaus: Tarkista kytkentä taajuusmuuttajan teho-osan (PM) ja ohjausyksikön (CU) välillä. Häiriö ilmenee ajoittain seuraavista syistä:

EMC-ongelmien aiheuttamana tiedonsiirtohäiriöinä.

Tarkista ja jos tarpeellista paranna EMC-olosuhteita.

Käytä EMC-suodatinta.

ilmenee välittömästi, kun pääjännite kytketään päälle ja annetaan käynnistyskäsky. • Jos häiriö ei poistu, vaihda taajuusmuuttaja. Häiriö

• Ota yhteyttä huoltoon.

3.2 Käyttöohje, 08/2009 189 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit F00061 Par Cl. MMC-PS ei asennettu

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: MMC-PS kopiointi epäonnistunut.

0: ole kytketty tai väärä MMC-PS-tyyppi tai MMC:n alustaminen epäonnistunut

kopiointia varten.

1: ei pysty kirjoittamaan MMC:lle. • r0949 = 2: MMC-PS-tiedostoa ei ole saatavilla. automaattista

3: ei pysty lukemaan tiedostoa.

4: MMC-PS ongelmia kopiotiedostossa (esim. CRC).

Korjaus:

0: Käytä MMC:tä FAT12- tai FAT16- formaatilla tai korjaa MMC-PS-tyyppi, tai asenna MMC-PS käyttöön.

1: Tarkista (esim. onko MMC taynnä) - Formatoi MMC uudestaan FAT16:ta

2: Pistä oikein nimetty tiedosto oikeaan hakemistoon /USER/SINAMICS/DATA.

3: Varmista, että tiedostoon on pääsy - luo tiedosto uudestaan jos mahdollista. • r0949 = 4: Tiedosto on muuttunut - luo tiedosto uudestaan.

F00062 Par Cl. MMC-PS sisältö epäkelpo

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Tiedosto on olemassa, mutta sisältö ei kelpaa (Control Word Corruption).

Korjaus: Uudelleenkopioi ja varmista, että toiminta suoritetaan loppuun.

F00063 Par Cl. MMC-PS sisältö yhteensopimaton

Reaktio: OFF Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Tiedosto on olemassa, mutta väärää käyttötyyppiä.

Korjaus: Varmista kopio yhteensopivasta käyttötyypistä.

F00064 Käyttö yritti luoda automaattikopion käynnistyksen aikana

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Tiedostoa Clone00.bin ei ole oikeassa hakemistossa /USER/SINAMICS/DATA.

Korjaus: tarvitaan:

Aseta jossa on tiedosto ja suorita uudelleenkäynnistys. Jos automaattista kopiota ei tarvita: - Poista MMC-kortti,jos sitä ei ja suorita uudelleenkäynnistys (jännitteen pois- ja päällekytkentä).

Palauta P8458 = 0 ja suorita uudelleenkäynnistys.

Huom: Häiriön voi poistaa vain suorittamalla uudelleenkäynnistyksen (jännitteen pois- ja päällekytkentä).

F00070 PLC-oh

ohjearvohäiriö

Reaktio: OFF 2 (OFF 3) - Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Ei ohjearvoja ohjelmoitavasta logiikkaohjaimesta (PLC) sähkeen valvonta-aikana (telegram off time).

Korjaus: Tarkista ja tarvittaessa muuta kenttäväyläkohtaista valvonta-aikaa parametrilla p2040 (DP)/ p8840 (PN).

Kuittaa häiriö • Jos häiriö ei poistu, vaihda taajuusmuuttajan ohjausyksikkö.

F00071 USS-ohjearvohäiriö

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Ei ohjearvoja USS:ltä (sarjaliikenne) sähkeen valvonta-aikana.

Korjaus: ja tarvittaessa muuta valvonta-aikaa STARTER-ohjelmassa ottamalla ohjauspaikka. Tarkista USS-masteri.

F00072 USS-ohjearvohäiriö

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Ei ohjearvoja USS:ltä (sarjaliikenne) sähkeen valvonta-aikana.

Korjaus: Tarkista USS-masteri.

08/2009 Käyttöohje, 190 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


F00073 Ohjauspaneelin ohjearvohäiriö

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Ei ohjearvoja ohjauspaneelilta sähkeen valvonta-aikana.

Korjaus: Tarkista ja tarvittaessa muuta arvoa parametrilla p3984

Kuittaa häiriö

Jos häiriö ei poistu, vaihda taajuusmuuttajan ohjausyksikkö.

F00080 Kadonnut tulosignaali analogiatulossa

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Vaurioitunut johto. • Signaali määriteltyjen rajojen ulkopuolella.

Korjaus:

häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit

F00085 Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Ulkoinen häiriö laukaistu ohjaustulosta ohjaussanan 2 bitillä 13.

Korjaus: Tarkista P2106.

ohjaussanan 2 bitti 13 ohjauspaikasta.

Poista liitintulo häiriön laukaisusta.

F00090 Takaisinkytkennän signaalihäiriö

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Enkooderilta tuleva kadonnut (tarkista häiriöarvo r0949):

0: Signaali enkooderilta kadonnut. • r0949 = 1: Enkooderin signaalin katoaminen havaittu äkillisen nopeudenmuutoksen yhteydessä

nopeudenmuutos havaittu enkooderin yhden pyyhkäisyn aikana > arvo P0492).

2: Enkooderin signaali kadonnut, kun ajettu pienellä nopeudella.

5: ole konfiguroitu parametrilla p0400, joka vaaditaan anturiohjauksessa (p1300 21 tai 23).

6: Enkooderia ei löydy, vaikka konfiguroitu parametrilla p0400. (esim. 7: Enkooderin signaalin katoaminen havaittu moottorin jumiuduttua.

Korjaus: Pysäytä taajuusmuuttaja.

2: Kasvata p0494 arvoa tai pienennä p1120 ja p1121 arvoja.

enkooderin tyyppi parametrilla p0400.

5: r0949 = 7: Valitse SLVC-tila (p1300 = 20 tai 22).

enkooderin ja taajuusmuuttajan väliset kytkennät. • Tarkista, ettei enkooderi ole viallinen (valitse p1300 = 0, aja kiinteällä nopeudella, tarkista enkooderilta

signaali parametrilla r0061) • Kasvata enkooderin sallittua nopeuseroa p0492.

F00100 Valvonta-ajastimen ajastimen resetointi

Reaktio: OFF 2 tuleva Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Ohjelmistovirhe

Korjaus: Ota yhteyttä huoltoon. Vaihda taajuusmuuttajan ohjausyksikkö.

F00101 (N) Pinomuistin ylivuoto

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Ohjelmistovirhe tai vika prosessorissa.

Korjaus: Ota yhteyttä huoltoon. Vaihda taajuusmuuttajan ohjausyksikkö.

191 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit F00221 minimiarvon alapuolella

Reaktio:

OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: PID-takaisinkytkentä alle minimiarvon p2268.

Korjaus: Muuta parametrin p2268 arvoa.

Säädä takaisinkytkennän vahvistusta.

F00222 PID-takaisinkytkentä maksimiarvon yläpuolella •

Reaktio: OFF (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: PID-takaisinkytkentä yli maksimiarvon p2267.

Korjaus: Muuta parametrin p2267 arvoa.

Säädä takaisinkytkennän vahvistusta.

F00350 Käytön konfiguraatiovektori hylätty

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Käynnistyksen yhteydessä käyttö tarkistaa onko (SZL-vektori) ohjelmoitu oikein ja vastaako ohjelmisto ohjelmoitua vektoria. Jos näin ei ole seuraa vikalaukaisu.

1: Laitteiston (HW) ei ole 2: - Ohjelmiston (SW) konfiguraatiovektoria ei ole saatavilla. • r0949 = 11: Sisäinen häiriö - CU-koodia ei tuettu.

12: Sisäinen häiriö - SW-vektori ei ole mahdollinen.

= 13: Asennettu väärä teho-osa. • r0949 > 1000: Sisäinen häiriö - Asennettu väärä IO-kortti.

Korjaus: Sisäisiä häiriöitä ei voida korjata. r0949 = 13 - Varmista, että asennettu teho-osa on oikea.

Huom: Häiriö pitää kuitata uudelleenkäynnistämällä.

F00395 Hyväksymistesti / Odottaa vahvistusta

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: häiriö esiintyy teho-osan (PM)/ohjausyksikön(CU) vaihdon tai käynnistyskopioinnin yhteydessä. Häiriö voi johtua myös virheellisestä EEPROM-muistin luvusta, ks. lisätietoja F0051. Parametrisetti on voinut muuttua ohjausyksikön vaihdon tai käynnistyskopion yhteydessä, eikä se näin ollen välttämättä enää vastaa sovellusta. Tämä parametrisetti tulee tarkistaa, ennen kuin käyttö voi käynnistää moottorin.

3/4: Teho-osan (PM) tai ohjausyksikön (CU) vaihto.

5: Käynnistyskopiointi on suoritettu MMC-kortin kautta. • r0949 = 10: Ennen edellistä käynnistystä hyväksymistesti oli vireillä vaihdon tai käynnistyskopion johdosta.

Korjaus: Nykyinen parametrisetti tulee tarkistaa vahvistaa selvittämällä häiriö. Lopuksi häiriön kuittaus. Turvatoimintoisille taajuusmuuttajille tulee suorittaa hyväksymistesti. Käy askel askeleelta läpi hyväksymistesti,

on osana käyttöohjetta.

F00400 (N) PROFIBUS: DS101/DB101 (ohjauspaneeli) häiriö

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1 joka Syy: Aikakatkaisu (timeout), liipaisu häiriö (trigger fault),...

Korjaus: Uudelleenkäynnistä C2-liitäntä.

F00401 (N) Väärä sähke (telegram) konfiguroitu parametrilla p0922.

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Erilainen konfiguraatio ohjaimella ja laitteella.

Korjaus: r0949 0: Tarkista parametri p0922 ja/tai PROFINET-ohjainkonfiguraatio.

F00452 Hihnahäiriö

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Moottorin kuormitusolosuhteet osoittavat hihnavikaa tai mekaanista vikaa.

0: pieni r0949 = 1: vikalaukaisu suuri vääntömomentti/nopeus.

Korjaus: Tarkista, että: • vetolaite ei ole rikkoutunut, leikannut kiinni tai jumissa. Voitele tarvittaessa. 08/2009 Käyttöohje, 192 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit ulkoinen nopeusanturi, tarkista oikean toiminnallisuuden takaamiseksi seuraavat parametrit:

p2192 (sallitun poikkeaman aikaviive)

jos käytössä on vääntömomentin rajakäyrä, tarkista parametrit:

F00453 Moottori jumissa

Reaktio: OFF 2

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: kiihdytys- tai jarrutusaika liian lyhyt. • SLVC- tai VC-säätö (p1300 > 20) ja suoritettu OFF2- RUN-käsky pyörivään moottoriin ilman,

vauhtikäynnistystä (flying start) on sallittu.

SLVC-säätö (p1300 = 20 tai 21) ja kuorma on liian suuri hyvin alhaisilla taajuuksilla.

tai VC-säätö (p1300 suurempi kuin 20) ja moottoria ei ole kytketty tai se on liian pieni taajuusmuuttajalle.

VC-säädöllä moottorikaapeleiden vaihejärjestys (U-V-W) ja enkooderikaapelin johdotus voivat olla väärin että Nopeusohjaimen asetuksia ei ole optimoitu sovellusta varten. Tämä voi aiheuttaa epästabiilisuutta.

Korjaus: Pidennä kiihdytys- ja jarrutusramppeja parametrilla p1120.

Salli vauhtikäynnistys (p1200 = 1).

Kasvata kiihdytysmomentin jännitteenlisäystä parametrilla p1611. kytkettyjä.

Kytke moottori tai käytä suurempaa moottoria tälle taajuusmuuttajalle tai käytä U/f-säätöä (p1300 < 20). • Korjaa tarvittava moottorin ja/tai enkooderin johdotus. Varmista pyörimissuunta U/f-säädöllä ja vertaile parametreja r0061 r0021.

Optimoi nopeusohjaimen asetukset (vahvistus ja integrointiaika).

A00501 Virtaraja

raja

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: teho ei vastaa taajuusmuuttajan tehoa.

Moottorin kaapelit ovat liian pitkät.

Maasulku

Korjaus: Tarkista, että:

Moottoriteho (P0307) vastaa taajuusmuuttajan tehoa (r0206).

Kaapelin pituusrajoja ei ole ylitetty.

Moottorikaapeleissa tai moottorissa ole oiko- tai maasulkuja.

Moottoriparametrit ovat käytössä olevan moottorin mukaiset. • Käämivastuksen arvo (P0350) on oikein.

Mikään ei estä moottorin pyörimistä, eikä moottori ole ylikuormitettu.

Suurenna kiihdytysaikaa (P1120) • Pienennä asetettua jännitteenlisäystä (P1312)

A00502 Ylijänniteraja

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy:

Korjaus: Jos tätä varoitusta näytetään jatkuvasti, tarkasta laitteen tulojännite.

A00503 Alijänniteraja

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: • Verkkosyöttö liian alhainen.

Verkkosyöttö ja siitä johtuen myös välipiirijännite (r0026) alle määritellyn rajan.

Korjaus: Tarkista verkkosyöttöjännite. •

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 193 CU240S-


ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit A00504 ylilämpö

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Taajuusmuuttajan jäähdytyslevyn lämpötilan, sirun liitoksen lämpötilan tai sen sallitun lämpötilan vaihtelun varoitusraja on ylittynyt, minkä seurauksena kytkentätaajuutta ja/tai lähtötaajuutta pienennetään (riippuen

P0290 asetuksista).

Korjaus: Huom: r0037 = 0: Jäähdytyslevyn lämpötila. parametrin

1: Sirun liitoksen lämpötila (sisältää jäähdytyslevyn) Lisäksi FS-, FX- GX-malleille:

2: Tasasuuntaajan ylilämpö.

3: Ympäristön r0037 = 4: EBOX-ylilämpötila r0037

että:

Ympäristölämpötila on määriteltyjen rajojen sisällä.

Kuormitusolosuhteet ja käyttöjakso ovat oikein asetettu. • Laitetuuletin pyörii, kun taajuusmuuttaja on käynnissä. Tarkista, A00505 Taajuusmuuttajan I2T

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Varoitustaso ylittynyt: virtaa pienennetään jos niin on asetettu (P0610 = 1)

Korjaus: Tarkista, että käyttöjakso on määriteltyjen rajojen sisällä.

A00506 IGBT-liitoksen lämpötilan nousun varoitus

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Ylikuormituksen varoitus. Lämpötilaero jäähdytyslevyn ja IGBT-liitoksen välillä ylittää varoitusrajat.

Korjaus: Tarkista, että käyttöjakso ja kuormituspiikit ovat määriteltyjen rajojen sisällä.

A00507 kadonnut

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Moottorin lämpötilasignaali hävinnyt

Korjaus: Tarkista: • moottorin lämpötila-anturin kytkentä ohjausyksikköön.

parametrin p0601 asetus.

A00511 Moottorin ylilämpö I2T

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: ylikuormitettu.

Käyttöjaksot tai kuormitusportaat liian suuria.

Korjaus: Riippumatta lämpötilamittaustavasta tarkista:

P0604 moottorilämpötilan varoitustaso

P0625 moottorin ympäristölämpötila

P0601 = 0 tai 1, tarkista, että:

Ovatko kilpiarvot oikein Jos ei, suorita pikakäyttöönotto. Tarkat ekvivalenttipiirin tiedot saadaan suorittamalla moottorin identifiointi (P1910 = 1). • Onko moottorin paino (P0344) järkevä ja muuta tarvittaessa. Jos

• Ylilämpöparametreja (P0626, P0627, P0628) voidaan tarvittaessa muuttaa, jos käytössä ei ole Siemensin

standardimoottori. Jos P0601 = 2, Tarkista, että:

Lämpötila-arvo parametrilla r0035 on järkevä. • Käytössä on KTY84-anturi (muita anturityyppejä ei tueta)

A00522 I2C mittauksen aikavalvonta

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Syklinen pääsy UCE-arvoihin ja teho-osan lämpötiloihin i2c-väylän kautta (Mega Master) on häiriintynyt.

Korjaus: 08/2009 Käyttöohje, 194 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


A00523 Ulostulohäiriö

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Yksi ulostulovaihe on kytkemättä.

Korjaus: Tarkista moottorikytkennät.

A00525 F3E-välipiirin

jännitteen Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Suuri jänniteen sykkeisyys ("rippeli") Havaittu suuri välipiirin jännitteen sykkeisyys.

Korjaus:

A00530 Yksi tuulettimista on vioittunut

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus:

katso luku 3.1

Syy: Tuuletin ei toimi.

Korjaus: Vaihda tuuletin.

A00535 Jarruvastuksen ylikuormitus

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Jarrutusenergia on liian suuri. Jarruvastus ei ole sovellukseen sopiva.

Korjaus: Pienennä jarrutusenergiaa. Käytä suurempaa jarruvastusta.

A00541 Moottoritietojen tunnistaminen aktivoitu

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Moottoritietojen tunnistaminen (P1910) valittu tai käynnissä.

Korjaus:

A00542 aktiivinen

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Nopeussäädön optimointi (P1960) on valittu tai käynnissä.

Korjaus:

A00544 Nopeuden poikkeama

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit

Syy: Todellinen nopeus on ylittänyt maksiminopeuden (status bit r2197.12) tai nopeuden poikkeama on määriteltyä suurempi (status bit 2197.7).

Korjaus: Kiihdytettävä tai jarrutettava kuorma on liian suuri.

A00564 MMC-kortti asetettu sisään käytön aikana

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus:

us: katso luku 3.1

Syy: MMC-PS-kortti asetettu sisään käytön aikana ja korttia ei ollut sisällä aikana. Näin ollen käytössä oleva datasetti voi korruptoitua seuraavan pois- ja päällekytkennän ja käynnistyksen automaattisen kopioinnin yhteydessä.

Korjaus: Ota MMC-PS-kortti pois käytöstä.

195 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit A00590 Takaisinkytkennän signaalihäiriövaroitus

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Enkooderilta tuleva kadonnut.

Taajuusmuuttaja on vaihtanut anturittomaan vektorisäätöön.

Korjaus: Pysäytä taajuusmuuttaja ja sitten: • Tarkista nopeusanturi, jos anturia ei käytetä aseta P0400 arvoon 0 ja valitse anturiton suljetun silmukan vektorisäätötapa (P1300 = 20 tai 22) (sensorless closedloop vector control mode).

enkooderin kytkennät.

Tarkista toimiiko enkooderi oikein (aseta P1300 = 0 ja aja käyttöä kiinteällä nopeudella ja tarkista enkooderin signaali parametrilla r0061. • Lisää sallittua nopeuden poikkeamaa parametrilla P0492.

A00600 RTOS-aikaj

aikajaksovalvonta aksovalvonta ylittynyt

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Sisäinen aikajaksovalvonta ylittynyt.

Korjaus: Ota yhteyttä huoltoon.

A00700 Kenttäväylä: Parametri- tai konfigurointivirhe

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

väärä parametri- Korjaus: tarkista ja/tai konfiguraatioviesti. PROFInet: tarkista käytetty GSDML.

A00701 Kenttäväylä: DoubleWord-virhe

Syy:

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Virhe double word -vertailutaulukossa.

Korjaus: virran pois- ja päällekytkentä.

A00702 Kenttäväylä: ei havaittua väylää verkkoa

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: yhteysvirhe, ei väylän alustusta (ei masteria), ei selkeää väyläsignaalia jne.

Korjaus:

tarkista kaapelit väylä- tai verkkolaitteisto.

A00703 Kenttäväylä: ei referenssiarvoja

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: ei vastaanotettu lainkaan tai vastaanotettu tyhjä ohjaussana 1.

Korjaus: Tarkista väylän tiedonsiirto.

A00704 PROFIBUS: löysiä liitoksia

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: tilaajatieto kadonnut.

Korjaus: tilapäinen, jos pysyvä häiriönilmaisin aktivoituu.

A00705 Kenttäväylä: oloarvon aikavalvonta

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: ei todellista data CUP:lta.

Korjaus: tilapäinen, jos pysyvä häiriönilmaisin aktivoituu.

A00706 Kenttäväylä: vakava ohjelmistovirhe (SW)

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: esim. laitteistotarkastus, tiedonsiirto, V1SL-pino, ...

Korjaus: jos pysyvä suorita virran pois- ja päällekytkentä, uudelleenlataa kiinteäohjelmisto (firmware). 08/2009 Käyttöohje, 196 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


A00707 PROFIBUS: väärä PB-osoite käynnistettäessä

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: väärä tai väärät PROFIBUS-osoitteen parametriasetukset.

Korjaus: tarkista DIP-kytkin ja/tai parametri P0918.

A00708 --- ei käytetty ---

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy:

Korjaus:

A00709 --- ei käytetty ---

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy:

Korjaus:

A00710 (CB) tietoliikennevirhe

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: - communication board) yhteys ei toimi.

Korjaus: Tarkista ohjausyksikkö ja väyläliitännät.

A00711 Tietoliikennekortin (CB) konfigurointivirhe

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Tietoliikennekortti ilmoittaa konfigurointivirheestä.

Korjaus: Tarkista CB-parametrit.

A00910 Udc-maks.

maks.-säädin säädin estetty

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus:

katso luku 3.1

Syy: Ilmenee:

syöttöverkon jännite (P0210) on jatkuvasti liian korkea.

moottoria pyörittää aktiivinen kuorma, jonka seurauksen moottori toimii generaattorina.

jos huimamassa on erittäin suuri jarrutuksen aikana

Korjaus: Tarkista, että:

Tulojännite on rajojen sisällä.

Kuormitus on oikea. • Joissain tapauksissa käytä jarruvastusta.

häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit

A00911 maks-säädin säädin aktivoitu

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Udc-maks.-säädin on aktivoitu: jarrutusajat kasvavat automaattisesti, jotta välipiirijännite (r0026) pysyisi rajojen sisällä (P2172).

Korjaus: Tarkista, että:

Syöttöjännite on arvokilvessä ilmoitettujen rajojen sisällä. • Jarrutusaika (P1121) vastaa kuorman huimamassaa.

Huom: Suurempi huimamassa vaatii pitempiä jarrutusaikoja. Käytä jarruvastusta, jos jarrutusaika ei ole mahdollinen.

A00912 min-säädin Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Udc-min.-säädin aktivoituu, jos välipiirijännite (r0026) laskee minimirajan (P2172) alapuolelle. Moottorin kineetinen energia käytetään välipiirijännitteen puskurointiin aiheuttaen moottorin hidastumista! Lyhyet verkkokatkokset eivät siis välttämättä johda alijännitehäiriöön.

Korjaus:

197 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit A00921 Analogilähtöjen (AO) parametreja ei ole asetettu oikein

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: AO-parametreille (P0777 P0779) ei saisi asettaa keskenään samoja arvoja, koska tämä johtaa epäloogisiin tuloksiin.

Korjaus: Tarkista, että:

lähdölle • Parametriasetukset tulolle identtisiä.

Parametriasetukset lähdölle, eivät vastaa AO-tyyppiä. Aseta P0777 ja P0779 eri arvoihin.

A00922 Reaktio: EI MIKÄÄN • Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Taajuusmuuttajaa ei kuormiteta. Tämän seurauksena jotkut toiminnot eivät toimi kuten normaaleissa kuormitustilanteissa.

Korjaus: Tarkista, että moottori on kytketty taajuusmuuttajaan.

A00923 (JOG) vasemmalle, että ryömintä oikealle ovat voimassa

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Sekä ryömintä vasemmalle, että ryömintä oikealle -signaalit(P1055/P1056) voimassa samanaikaisesti. Tämä

ohjearvointegraattorin (RFG) lähtötaajuuden sen hetkiseen arvoonsa.

Korjaus: Älä paina ryömintää oikealle ja vasemmalle samanaikaisesti.

A00936 aktiivinen

Reaktio: EI MIKÄÄN pysäyttää Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: PID-automaattisäätö (P2350) valittu tai käynnissä.

Korjaus: Varoitus poistuu, kun PID-automaattisäätö on valmis.

A00952 Hihnahäiriö havaittu

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Moottorin kuormitusolosuhteet osoittavat hihnavikaa tai mekaanista vikaa.

Korjaus: Tarkista, että:

vetolaite ei ole rikkoutunut, leikannut kiinni tai estetty. Voitele tarvittaessa.

ulkoinen nopeusanturi, tarkista oikean toiminnallisuuden takaamiseksi seuraavat parametrit:

P2192 (sallitun poikkeaman aikaviive) jos käytössä on vääntömomentin verhokäyrä, tarkista parametrit:

P2182 f1)

P2183 f2)

P2184 (kynnystaajuus f3)

P2185 P2186 1)

P2187 P2188 2)

P2189 (ylempi • P2190 (alempi kynnysmomentti 3)

• P2192 (sallitun poikkeaman aikaviive)

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 198 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit F01600 Käynnin esto (STO) aktivoitu käytön häiriön seurauksena

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Passivoitu STO (safe torque off) on aktivoitu laitteiston toimesta käytön häiriön vuoksi:

33: passivoitu STO:n kuittaus käytön häiriön jälkeen vaatii OFF-käskyn ensin ja sitten kuittauksen

poistaakseen turvatoiminnon häiriön! Jos kuitenkin kuittaus (ACK) annetaan ensin ja sen jälkeen OFFkäsky,

varoituksenkäsittelijä poistaa häiriön, mutta passivoitu STO on yhä aktiivinen. • r0949 = 100: Signaalit STO-signaalille eivät ole johdonmukaisia P1:llä. (ACK)

101: Maksimitaajuus ylitetty P1:llä SS1:n aktivoinnin aikana. Arvioitu taajuus poikkeaa SBR-valvontaajasta,

kun käyttö vektorisäädöllä (parametrillä p1300 > 19).

104: Prosessorin P1 tiedonsiirron aikakatkaisu pakotetun dynamisoinnin aikana. Yhteys laitteistolinjoja pitkin on epäonnistunut.

106: mekaanisessa jarrussa tai jarrun takaisinkytkentähaarassa P1:llä.

107: Vika hilaohjaimessa tai takaisinkytkentähaarassa P1:llä. Voi tapahtua kun laitteiston teho-osan mittauspiiri viallinen tai kun P1 ja P2 eivät ole synkronoituja keskenään.

108: Signaalin värähtelyvirhe P1:llä. Turvasignaalit eivät ole yhdenmukaisia pidemmän aikaa kuin mitä parametroitu parametreilla p9650/p9850.

109: Laitteiston (HW) havainnointihäiriö P1:llä. Laitteistotyyppiä (turvatoimintoinen tai normaali

ei ole tunnistettu oikein. • r0949 = 200: STO-signaalit eivät ole yhdenmukaisia P2:lla. Vältä nopeaa jaksottaista STO:n aktivointia ja deaktivointi. moduuli)

201: SS1:n 202: Maksimitaajuus ylitetty SLS:n aktivoinnin aikana P2:lla.

204: Prosessorin P2 tiedonsiirron aikakatkaisu pakotetun dynamisoinnin aikana. Yhteys laitteistolinjoja pitkin on epäonnistunut.

206: mekaanisessa jarrussa tai jarrun takaisinkytkentähaarassa P2:lla.

207: Vika hilaohjaimessa tai takaisinkytkentähaarassa P2:lla.

208: Signaalin värähtelyvirhe P2:lla. Turvasignaalit eivät ole yhdenmukaisia pidemmän aikaa kuin mitä parametroitu parametreilla p9650/p9850.

209: Laitteistotyyppiä ei pystytä havaitsemaan oikein P2:lla.

Korjaus: • r0949 = 100 tai 200

kiihdytysaikoja p1120/p1121 tai turvatoleranssia p9691/p9891, tarkista moottoriparametrit (p0394- p0311) tai suorita moottoritietojen tunnistus (p1910) uudestaan. Vähennä turvasignaalien kytkentämäärää tai pienennä ohjelmoitavan logiikkaohjaimen (PLC) jaksonaikaa. Kasvata

101 201

p1120/p1121 tai turvatoleranssia p9691/p9891, tarkista moottoriparametrit (p0394- p0311) tai suorita moottoritietojen tunnistus (p1910) uudestaan.

r0949 102 tai 202

kiihdytysaikoja (p1120, p1121) siten, että poikkeama referenssitaajuuden ja todellisen taajuuden välillä

minimoitu. Kasvata turvatoleranssia p9691/p9891 tai suorita moottoritietojen tunnistus (p1910) uudestaan tarkkailijan ja ohjaimien paremman virityksen aikaan saamiseksi.

104 204 Kuittaa häiriö vielä kerran on

ohjausyksikölle (CU) virran pois- ja päällekytkentä. • r0949 = 106 tai 206 Tarkista turvajarrumoduulin (safe brake module) ja mekaanisen jarrun kytkentä. Suorita

turvajarrumoduulin 24 V:n apujännitesyöttö. • r0949 = 107 tai 207 Tarkista kytkentä ohjausyksikön (CU) ja teho-osan välillä. Suorita ohjausyksikölle (CU) virran pois- ja päällekytkentä.

108 208 Vähennä digitaalisten turvatulojen kytkentämäärää tai kasvata värähtelyviiveaikaa p9650/p9850. • r0949 = 109 tai 209 Suorita ohjausyksikölle virran pois- ja päällekytkentä. Vaihda ohjausyksikkö (CU).

199 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit F01601 Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Järjestelmän käynnistysvirhe. Virhe käynnistyksen alustuksen aikana virran pois- ja päällekytkennän tai hotswapin (moduulin vaihto jännitteellisenä) jälkeen.

virhe on kriittinen ja sitä ei voida kuitata. Käyttö vaatii uudelleenkäynnistyksen (hotswap tai virran pois- ja päällekytkentä)! • r0949 = 0: Virhe kättelyssä P1:llä. Joko odottamaton P1:den uudelleenkäynnistys tai synkronointivirhe Tämä

Suorita taajuusmuuttajamoduulin virran pois- ja päällekytkentä tai tee hotswap.

1: Virhe kättelyssä P2:lla. Joko virheellinen P2:den uudelleenkäynnistys tai synkronointivirhe käynnistyksen aikana. Suorita taajuusmuuttajamoduulin virran pois- ja päällekytkentä tai tee hotswap.

100: havainnut versiovirheen. Turvaversion numero ei ole identtinen P1:llä ja P2:lla.

101: Käynnistysopaste on väärin P1:llä. Näin voi käydä, jos käyttöönottoa ei suoritettu loppuun asianmukaisesti ennen virran pois- ja päällekytkentää. EEPROM-muistissa voi myös olla vikaa.

102: P1:den opasteessa virhe. Käyttö lataa oletusparametrit käyttäjäkohtaisten asetusten sijaan.

103: Häiriö käynnistyksen ja ensimmäisen laitteistotyypin tunnistuksessa P1:llä. Laitteistotyyppiä (standardi- tai turvamoduuli) voitu tunnistaa. Joko ohjauskortti on viallinen tai altistunut EMC-häiriölle.

104: Aikakatkaisuvirhe P1:llä, kun odotettiin tiedonsiirtoa P2:n kanssa. • r0949 = 105: Virhe P1:llä laitteiston vaihtovaiheen aikana. Prosessorit eivät ole sopineet samantyyppisestä laitteistoalustasta.

106: Aikakatkuisuvirhe P1:llä laitteiston tunnistamisvaiheessa. Kättely P2:n kanssa epäonnistui.

107: Tarkastussummavirhe P1:llä. Turvatoimintojen parametrit eivät ole yhdenmukaisia EEPROMmuistissa.

108: Virhe P1:llä parametrien siirron aikana P2:lle. Oikeita turvaparametreja ei ole saatavilla P2:lla tiedonsiirtohäiriön seurauksena.

109: parametrien siirron aikana P2:lle, joka on seurausta erilaisista turvatoimintojen tarkastussummista P1:llä ja P2:lla. Parametrien siirto P2:lle on epäonnistunut.

110: pakotetun dynamisaation ja prosessorin itsetestauksen aikana.

111: Aikakatkaisuvirhe P1:llä, kun poistuttiin turvatoimintojen käyttöönotosta käynnistyksessä.

112: Tarkastussummavirhe P1:llä prosessorin alustuksen aikana.

200: Versiovirhe havaittu P2:lla. Turvaversion numero (ks. r9770) ei ole identtinen P1:llä ja P2:lla. • r0949 = 201: Käynnistysopaste on väärin P2:lla. Näin voi käydä, jos käyttöönottoa ei suoritettu loppuun asianmukaisesti ennen virran pois- ja päällekytkentää. EEPROM-muistissa voi myös olla vikaa.

202: P2:den opasteessa virhe. Käyttö lataa oletusparametrit käyttäjäkohtaisten asetusten sijaan.

203: Häiriö käynnistyksen ja ensimmäisen laitteistotyypin tunnistuksessa P2:lla. Laitteistotyyppiä (standardi- tai turvamoduuli) voitu tunnistaa. Joko ohjauskortti on viallinen tai altistunut EMC-häiriölle.

204: Aikakatkaisuvirhe P1:llä, kun odotettiin tiedonsiirtoa P2:n kanssa.

205: Virhe P1:llä laitteiston vaihtovaiheen aikana. Prosessorit eivät ole sopineet samantyyppisestä

206: Aikakatkuisuvirhe P2:lla laitteiston tunnistamisvaiheessa. Kättely P1:n kanssa epäonnistui.

207: Tarkastussummavirhe P2:lla. Turvaparametrit P2:lla eivät ole yhdenmukaisia.

208: Virhe P2:lla parametrien siirron aikana P1:lle. P2:den turvaparametrit eivät kelpaa tiedonsiirtohäiriöstä johtuen. laitteistoalustasta.

209: parametrien siirron aikana P1:lle. Todennäköisesti seurausta eri tarkastussummista P1:llä ja P2:lla. • r0949 = 210: Aikakatkaisuvirhe P2:lla käynnistyksen dynamisointi vaiheessa. Tiedonsiirto epäonnistui.

211: Aikakatkaisuvirhe P2:lla, kun poistuttiin ensimmäisestä turvatoimintojen käyttöönotosta.

r0949 = 212: Tarkastussummavirhe P2:lla prosessorin alustuksen aikana.

Korjaus: Suorita ohjausyksikölle (CU) virran pois- ja päällekytkentä (häiriötä F1601 ei voi kuitata). • Varmista, että ohjausyksikkö (CU) on kytketty oikein teho-osaan (PM).

Pienennä EMC-häiriöitä.

F01610 EEPROM-data epäjohdonmukainen

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: EEPROM-muistin datan epäjohdonmuisuusvirhe:

100: Turvatoimintojen parametreja ei ole kirjoitettu oikein EEPROM-muistiin P1:llä. Yritä ladata parametrit uudestaan.

= 200: EEPROM-muistin datan epäjohdonmukaisuusvirhe P2:lla. • r0949 =2011: Turvaparametreja ei ole kirjoitettu oikein EEPROM-muistiin.

Korjaus: Lataa turvaparametrit uudestaan. 08/2009 Käyttöohje, 200 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit F01611 Virhe ristivertailussa

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Tiedonsiirtovirhe prosessorien välillä:

100: P2 siirtynyt STO-tilaan (safe torque off) johtuen käytön virheestä P2:lla tai myöhemmästä

häiriöstä. • r0949 = 102: Dynaamiset tarkastussummat ovat erilaisia P1:llä. Ristivertailun häiriö tai ongelma prosessorin tiedonsiirrossa. F1600/F1630

103: Johdettu taajuus on erilainen kummallakin prosessorilla. Ristivertailun häiriö tai ongelma prosessorin tiedonsiirrossa.

104: Taajuusvirhe P1:llä, minkä aiheuttaa VFM.

105: Epäjohdonmukaisuus parametrien r9620 ja r9820 välillä havaittu P1:llä.

201: Taajuustarkastus virheellä P2:lla.

202: Dynaamiset tarkastussummat ovat erilaisia P2:lla. Ristivertailun häiriö tai ongelma prosessorin tiedonsiirrossa.

r0949 = 205: Epäjohdonmukaisuus parametrien r9620 ja r9820 välillä havaittu P2:lla.

Korjaus: Pienennä EMC-häiriöitä. • Suorita pakotettu dynamisaatio.

F01612 Vaikeuksia laitteiston tunnistuksessa

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Laitteistoa (turvatoimintoinen tai normaali laitteisto) ei kyetty tunnistamaan.

100: Tunnistusvirhe käynnistyksen aikana P1:llä.

101: (runtime detection error) P1:llä.

102: P1:llä.

200: Käynnistysvirhe P2:lla.

201: Ajonaikainen tunnistusvirhe P2:lla. • r0949 = 202: Laitteiston tai ohjelmiston konfigurointivirhe P2:lla.

Korjaus: Taajuusmuuttajan laitteisto on virheellinen tai prosessorin tiedonsiirrossa on ongelmia. Suorita virran pois- ja päällekytkentä.

F01614 johdonmukaisuuden häiriö

Reaktio:

OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Taajuudenarviointipiirin (voltage frequency measurement (VFM) module) taajuudentunnistuksen virhe:

100: Eriäväisyys taajuusvertailussa P1:llä.

101: korkeaksi 102: taajuuden liian matalaksi 103: VFM-moduulin arvioimaa taajuutta ei havaittu P1:llä.

104: Virhe kiertoajassa P1:llä.

200: Taajuuden poikkeama P2:lla.

201: korkeaksi 202: VFM-moduuli arvioi taajuuden liian matalaksi 203: Arvioitua VFM-moduulin taajuutta ei havaittu P2:lla.

r0949 = 204: Virhe kiertoajassa P2:lla.

voi esiintyä lyhyillä kiihdytysajoilla. Kun VC- tai SLVC-tila on konfiguroitu (ks. p1300), aiheuttaja voi olla sama kuin häiriölle F0453.

Korjaus: • Kasvata kiihdytysaikoja p1120 ja p1121. Virhe

Varmista, että käyttö ei ole virtarajalla käynnistettäessä. • Ks. Korjaukset häiriölle F0453.

Tarkista laitteiston nopeudenarviointipiiri.

F01615 Virhe laitteistoympäristössä

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Virhe syöttöjännitteessä 3.3 V tai 24 V ohjauskortilla.

Ohjauskortin ylittää raja-arvot.

Korjaus: 100: syöttöjännite. Pienennä EMC-häiriöitä. • r0949 = 101: Tarkista ympäristölämpötila.

201 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit F01616 Prosessorin itsetestaus virheellinen

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus:

katso luku 3.1

Syy: Itsetestaus aloitetaan yhdessä pakotetun dynamisaation kanssa ja se pitää sallia asettamalla p9601.1 ja p9801.1. Prosessorin itsetestaus on paljastanut virheen:

100: Yleisvirhe P1:llä.

101: RAM-testissä • r0949 = 102: Virhe ROM-testissä P1:llä.

103: toimintatestissä P1:llä. • r0949 = 200: Virhe prosessorin itsetestauksessa P2:lla.

Korjaus: Aja itsetestaus (aseta bitti 1 parametrilla p9601 ja p9801 ja siirry STO-tilaan, tämän jälkeen poistu STO-tilasta uudestaan).

F01625 Peräkkäinen numero väärin

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Peräkkäislaskuri tarkistaa tiedonsiirron yhtenäisyyden P1:den ja P2:den välillä:

100: Peräkkäisvalvontalaskurilla virhe P1:llä.

101: Prosessorit eivät ole synkronissa.

102: epäonnistunut.

103: Prosessorien tiedonsiirto tai prosessorit eivät ole synkronissa. • r0949 = 200: Peräkkäisvalvontalaskurilla virhe P2:lla.

Korjaus: Kuittaa turvatoiminnon häiriö.

Uudelleen käynnistä taajuusmuuttajamoduuli tai tarkista EMC-tasot kertyneistä häiriöistä.

F01630 Turvajarrun (SBR) ohjaus virheellinen

Reaktio:

OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Havaittu virhe jarrun takaisinkytkennässä.

0: Ongelmia turvajarrussa.

100: SB-turvajarrumoduuli: havaittu johdinvika tai sisäiset jarrutestit epäonnistuivat dynamisoinnin aikana.

r0949 = 200: Sisäiset jarrutestit epäonnistuivat dynamisoinnin aikana.

Korjaus: Tarkista jarrumoduulin kytkennät. • Vaihda jarrumoduuli.

F01640 PROFIsafe-ohjaimen häiriö

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Virhe on havaittu PROFIsafe-ohjaimella.

102: Parametrointivirhe tapahtui P1:llä. Väärä arvo parametrilla P9810 (PROFIsafe-osoite). Väylältä

parametrit eivät ole oikein.

103: Peräkkäisnumerovirhe P1:llä. Nykyisellä PROFIsafe-viestillä on väärä "sign of life".

104: CRC-virhe tapahtui P1:llä. PROFIsafe-viestin tarkastussumma oli väärin.

105: Valvonta-ajastinvirhe tapahtui P1:llä. PROFIsafe-ohjaimen aikakatkaisu.

106: Vikasietoiset (fail safe) arvot ovat aktivoitu P1:llä. vastaanotetut 107: PROFIsafe-oletusarvovirhe P1:llä. • r0949 = 202: Parametrointivirhe tapahtui P2:lla. Väärä arvo parametrilla P9810 (PROFIsafe-osoite). Väylältä vastaanotetut parametrit eivät oikein.

203: Peräkkäisnumerovirhe tapahtui P2:lla. Nykyisellä PROFIsafe-viestillä on väärä "sign of life". • r0949 = 204: CRC-virhe tapahtui P2:lla. PROFIsafe-viestin tarkastussumma oli väärin.

205: Valvonta-ajastinvirhe tapahtui PROFIsafe-ohjaimen aikakatkaisu.

206: Vikasietoiset (fail safe) arvot ovat aktivoitu P2:lla.

207: PROFIsafe-oletusarvovirhe Väärä arvo parametrilla P9810 (PROFIsafe-osoite).

r0949 = 208: PROFIsafe-konfigurointivirhe P2:lla. Käytön konfiguraatio ei vastaa väylältä saatavaa konfiguraatiota.

Korjaus: Tarkista kaikki PROFIsafe-astukset (mukaan lukien korkeamman tason viankestävä ohjausjärjestelmä). • Kuittaa PROFIsafe-häiriö.

F01649 Sisäinen ohjelmistovirhe

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1 08/2009 Käyttöohje, 202 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Syy: 1: P1:n 2: Puskurin ylivuoto P2:n tarkastussumman laskennassa.

3: P1:llä.

= 4: Päättymätön turvasilmukka P2:lla. • r0949 > 100: Sisäinen tai odottamaton ohjelmistovirhe.

Siemensin sisäiseen diagnostiikkaan.

Korjaus: Ota yhteyttä tukipalveluun.

F01650 Häiriö turvatoiminnon parametreissa

Reaktio: OFF 2 (OFF 3) Vain Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Virhe käynnistyksen tai turvatoimintojen käyttöönoton tai resetoinnin aikana:

0: Virhe turvatoimintojen käyttöönoton tai resetoinnin aikana. • r0949 = 1: Tarkastussummavirhe turvatoimintojen käyttöönoton tai resetoinnin aikana.

häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit

2: sisäisten parametrien siirron aikana.

3: puskurin siirron viimeistelyssä.

4: Häiriö tallentamisen aikana EEPROM-muistiin.

5: Virhe turvaparametrien siirrossa turvatoimintojen resetoinnin aikana.

11: Tietoliikennekanava prosessorien välillä ei ole valmis.

r0949 = 2000: Turvatoimintojen käyttöönotto voidaan suorittaa loppuun ainoastaan asettamalla parametri p3900.

Korjaus: Suorita turvatoimintojen käyttöönotto.

Yritä poistua parametrin p3900 = 11 kautta.

F01655 Häiriö prosessorin resetoinnissa

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: • r0949 = 100: Turvatoimintojen resetoinnin aikakatkaisu P1:llä.

r0949 = 200: Turvatoimintojen resetoinnin aikakatkaisu P2:lla.

Korjaus: Uudelleen liipaise turvatoimintojen resetointi (suorita taajuusmuuttajamoduulin vaihto jännitteellisenä (hotswap)).

F01659 Parametrimuutosten hylkäys

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Yhden tai useamman turvaparametrin kirjoituspyyntö hylättiin:

0: Ongelma turvaparametrien viimeistelyssä. Käyttö on uudelleen ladannut vanhan datan.

1: Turvatoimintojen salasanaa ole asetettu oikein.

liian pieni (p9691 < p9690). p9691! • r0949 = 203: Toleranssi liian pieni (p9891 < p9890). Kasvata toleranssia!

Korjaus: Kuittaa häiriö ja tee turvatoimintojen käyttöönotto uudestaan. Jos tämä ei ole mahdollista, poistu turvatoimintojen käyttöönotosta p3900 = 11 ja käytä käyttöä vanhoilla turva-asetuksilla.

F01660 Väärä turvatoiminnon tarkastussumma

Reaktio: OFF 2 (OFF 3)

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: 0: p9799.

1: r9898 p9899.

r0949 = 2: Yritys poistua turvatoimintojen käyttöönotosta parametrilla r9798 != r9898.

Korjaus: Varmista, että tarkastussummat parametreilla p9798 ja p9898 ovat identtisiä. Jos näin ei ole, varmista, että parametrointi on identtinen (p96xx = p98xx). • Aseta tarkastussumma parametrilla p9799 tai p9899 oikein.

• Jos tarkastussummien asettaminen ei onnistu, poistu turvatoimintojen käyttöönotosta parametrin p3900 = 11 kautta (peruuta käyttöönotto).

A01690 Turvatoimintojen parametri muuttunut

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Varoitus ilmaisee, että vähintään yhtä parametria on muutettu turvatoimintojen käyttöönotossa tai -resetoinnissa.

Korjaus: Päätä turvatoimintojen käyttöönotto asettamalla p3900 = 10 tai p3900 = 11 tai odota kunnes turvatoimintojen resetointi on valmis.

203 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


ja häiriökoodit 7.2 Varoitus- ja häiriöviestit Viestit A01691 SLS-signaalin epäjohdonmukaisuus

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Ongelmia johdonmukaisuudessa. Käyttö pienentää taajuutta riippuen SS1:den asetuksista. Kun nolla taajuus on saavutettu, syötetään passivoitu STO ja lähetetään häiriö.

Korjaus: Tarkista turvatulosignaalien johdonmukaisuus ja kuittaa STO:sta (safe torque off) seuraava käytön häiriö.

A01692 SLS:n nopeus ylitetty

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: a) siirryttäessä SLS-tilaan on korkeampi kuin p9690 ja p9692 on konfiguroitu laukaisemaan passivoidun STO:n ja käytön häiriön. b) Ulostulotaajuus ylittää SLS:n toleranssin p9691.

tapauksissa taajuutta alennetaan riippuen SS1:n asetuksista, tämän jälkeen siirrytään passivoituun STO-tilaan ja lähetetään häiriö.

Korjaus: a) Pienennä nopeutta ennen siirtymistä SLS-tilaan tai muuta asetusta parametrissa p9692. ad b) kasvata toleranssia p9691/p9891 verrattuna p9690/p9890. Molemmissa tapauksissa passivoituus STO-tilaan siirrytään, kun nolla taajuus on saavutettu. Kuittaa passivoitu Molemmissa

ja käytön häiriö.

A01696 Päällekytkentä on estetty

Reaktio: EI MIKÄÄN STO

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Käytön päällekytkentä ei ole mahdollista ja käyttö pysyy tämän vuoksi valmiustilassa (READY)(ks. r0002).

Korjaus: Tarkista, että deaktivoitu hilaohjain tai nykyinen turvatoiminnon tila (STO, SS1, SLS) ei estä käynnistystä.

estobitti (r0052.6).

A01697 Väärä turvatoiminnon parametridata

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Opasteongelma käynnistettäessä. Ei voida ladata turvatoiminnon parametreja. Sen sijaan ladataan oletusarvot.

Korjaus: Uudelleenkäynnistä (suorita virran pois- ja päällekytkentä) ladataksesi oikean turvatoiminnon datan.

A01698 Turvatoimintojen käyttöönotto tai resetointi aktiivinen

Reaktio:

EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Turvatoimintojen resetointi tai käyttöönotto on parhaillaan aktiivinen (valittu parametrilla p0010 = 95).

Korjaus: Suorita käyttöönotto loppuun p3900 = 10 (hyväksy muutokset) tai p3900 = 11 (hylkää muutokset) tai odota kunnes turvatoimintojen resetointi on valmis.

A01699 Pakotettu dynamisointi vaadittu

Reaktio: EI MIKÄÄN

Kuittaus: katso luku 3.1

Syy: Dynamisaatioajastin (ks. r9660) on mennyt umpeen. Vaaditaan uusi dynamisaatiotesti.

Korjaus: Valitse STO tämän jälkeen poista valinta (p9601.bitti1 ja p9801.bitti1 pitää asettaa).

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 204 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


Ohjausyksiköiden CU240S, CU240S DP, CU240S DP-F, CU240S PN ja CU240S PN-F tekniset

tiedot Ominaisuus Tiedot Käyttöjännite Syöttöjännite teho-osasta tai ulkoinen 24 V DC (20,4 V … 28,8 V; 0,5 A) ohjausliittimistä 31 ja 32 Lämpöhäviö CU240S, CU240S DP:

DP-F

PN-F 5,5 13 16 < 17 W

tarkkuus 0,01 Hz Digitaalitulot (riippuvaisia ohjausyksikön tyypistä) 6 tai 9, erotettu: PNP Low < 5 V, High > 10 V, max. tulojännite 30 V, virta 5,5 mA Ohjearvon

2, 10-bitin resoluutiolla AI0: V, 0 mA 20 mA ja -10 V … +10 V AI1: 0 V 10 V ja 0 mA … 20 mA Molemmat analogia tulot voidaan myös konfiguroida digitaalituloiksi Analogiatulot

3 relelähtöä, 30 DC / max. 0,5 A resistiivisellä kuormalla Analogialähdöt 2 AO0: 0 V … 10 V tai 0 mA … 20 mA Digitaalilähdöt

0 mA … 20 mA Anturitulo V tai 24 V teholähde asetetaan DIP-kytkimillä, maksimi 300 mA, CU240S PN-F 200 mA AO1:

(riippuvaisia ohjausyksikön tyypistä) 2, kahdennettu, max. tulojännite 30 V; 5,5 mA PFH 5 x 10E-8 Pätee kaikille turvatoiminnoille: STO, SS1, SLS ja SBC Turvatulot

73 mm x 178 mm x 55 mm Paino 0,52 kg Mitat

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 205 CU240S-

8

Tekniset tiedot 8.1 Tekniset tiedot: CU240S-ohjausyksikkö


CU240E Ominaisuus Tiedot

Syöttöjännite teho-osasta Lämpöhäviö < 5,5 W Ohjearvon tarkkuus 0,01 Hz Käyttöjännite

6, erotettu: vaihdeltava PNP/NPN Low < 5 V, High > 10 V, max. tulojännite 30 V Analogiatulot 2, 10-bitin resoluutiolla Digitaalitulot

V, 0 mA 20 mA ja -10 V … +10 V AI1: 0 V 10 V ja 0 mA … 20 mA Molemmat analogia tulot voidaan myös konfiguroida digitaalituloiksi Digitaalilähdöt 3 relelähtöä, 30 DC / max. 0,5 A resistiivisellä kuormalla AI0:

2 AO0: V … 10 V tai 0 mA … 20 mA AO1: 0 mA … 20 mA Mitat 73 mm x 195 mm x 30 mm Analogialähdöt

0,21 kg Paino

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 206 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-

8.2 Tekniset tiedot: CU240E-ohjausyksikkö

tiedot 8.2 Tekniset tiedot: CU240E-ohjausyksikkö Tekniset


Tekniset tiedot

PM240 Ominaisuus Versio

käyttöjännite 3 AC 380 V ... 480 V ± 10% Sallittu verkon käyttöjännite on riippuvainen asennuskorkeudesta Tulotaajuus 47 Hz ... 63 Hz Tehokerroin λ 0,7 ... 0,85 Verkon

PM240 voidaan käyttää, joko korkealla ylikuormalla (HO) tai matalalla ylikuormalla (LO). Ylikuormituksen jälkeen teho-osan ylilämmön välttämiseksi tulee kuorman palata vähintään perustasolle (HO-

Ylikuormitettavuus Teho-osaa

tai LO-peruskuorma).

0,37 kW ... 75 kW 150% 200% 90 kW ... 200 kW 136% 160% HO-peruskuorma 240 7,5 kW ... 90 kW 57 3 s HO-peruskuorma

LO-peruskuorma 240 s LO-peruskuorma 110 kW ... 250 kW 110% 59 s 150% ylikuorma 1s 100%

LO-peruskuorma 240 s Kytkentätaajuus 4 0,37 kW ... 75 2 kHz 90 kW ... 200 kW (HO) Kytkentätaajuutta voidaan nostaa askeleittain 2 kHz:iä kerrallaan. Korkeampi kytkentätaajuus pienentää sallittua lähtövirtaa. 100%

jarrutus menetelmät DC-tasavirtajarrutus, compound-jarru, dynaaminen jarrutus integroidulla jarrukatkojalla. Kotelointiluokka IP20 0,37 kW ... 110 kW (HO) Mahdolliset

°C ... +50 °C Käyttölämpötila Korkeammat toimintalämpötilat ovat mahdollisia, jos nimellistehoa pienennetään (derating) -10

kW ... 200 kW (HO)

°C ... +40 °C (LO)-10 °C ... +40 °C 132

lämpötila -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... 158 °F) Suhteellinen kosteus < 95% RH -kondensaatio ei sallittu Laakerien

0,37 kW ... 110 kW 1000 Asennuskorkeus 132 kW ... 200 kW (HO) 2000 m asti merenpinnan yläpuolelle Suuremmat korkeudet ovat mahdollisia, jos nimellistehoa pienennetään (derating) Standardit UL, cUL, CE, C-tick, SEMI F47 Jotta järjestelmä on UL-standardin mukainen, tulee käyttää UL-sertifioituja sulakkeita, johdonsuoja-automaatteja tai vastaavia moottorin suojalaitteita (lisätietoja ks. Catalog D 11.1). 207 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

8.3 Yleiset tekniset tiedot: PM240-teho

osat

teho-osat

tekniset tiedot: PM240-teho-osat Yleiset 8.3


8.4 Tehosta riippuvaiset tekniset tiedot

tiedot 8.4 Tehosta riippuvaiset tekniset tiedot Tekniset Yleiset ehdot Teknisissä tiedoissa PM240-teho-osille määritellyt tulovirrat pätevät 400 V:n syöttöjännitteelle, jolle Uk = 1% viitaten taajuusmuuttajan nimellistehoon. Kun käytössä on verkkokuristin, virrat pienenevät muutaman prosentin verran.

8-1 PM240 runkokoko A

Tilausnumero 6SL3224-0BE13

0BE13-

7UA0 6SL3224-0BE15

0BE15-

5UA0 6SL3224-0BE17

0BE17-

5UA0 6SL3224-0BE21

0BE21-

1UA0 6SL3224-0BE21

0BE21-

5UA0

HO-peruskuorman

Taulukko nimellisteho 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW

uorman

tulovirta 1,6 2,0 2,5 3,8 4,8 HO-peruskuorman

lähtövirta 1,3 1,7 2,2 3,1 4,1 Sulake 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Lämpöhäviö 0,097 kW 0,099 kW 0,102 kW 0,108 kW 0,114 kW

Jäähdytysilman

tarve 4,8 l/s 4,8 l/s 4,8 l/s 4,8 l/s 4,8 l/s

Kaapelin poikki-pinta

pinta-

ala syöttöverkko moottorikytkeno ja

moottorikytkennässä

1 ... 2,5 mm2 / 1 ... 2,5 mm2 / 1 ... 2,5 mm2 / 1 ... 2,5 mm2 / 1 ... 2,5 mm2 /

Paino 1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg Taulukko 8-2 PM240 runkokoot B ja C

Tilausnumero, ei

suodatinta 6SL3224-

0BE22-2AA0

2AA0 6SL3224-

0BE23-0AA0

0AA0 6SL3224-

0BE24-0AA0

0AA0 6SL3224-

0BE25-5AA0

5AA0 6SL3224-

0BE27-5A

5AA0

A0 6SL3224-

0BE31

31-1A

1AA0

A0

Tilausnumero,

suodatin 6SL3224-

0BE22-2UA0

2UA0 6SL3224-

0BE23-0UA0

0UA0 6SL3224-

0BE24-0UA0

0UA0 6SL3224-

0BE25-5UA0

5UA0 6SL3224-

0BE27-5UA0

6SL3224-

0BE31

31-1UA0

1UA0

nimellisteho 2,2 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW

tulovirta 7,6 10,2 13,4 16,7 23,7 32,7 HO-peruskuorman

lähtövirta 5,9 7,7 10,2 13,2 19 26 tulovirta 7,6 10,2 13,4 21,9 31,5 39,4 LO-peruskuorman

lähtövirta 5,9 A 7,7 A 10,2 A 18 A 25 A 32 A

Sulake 16 A 16 A 16 A 20 A 32 A 35 A

Lämpöhäviö 0,139 kW 0,158 kW 0,183 kW 0,240 kW 0,297 kW 0,396 kW

Jäähdytysilman

tarve 24 l/s 24 l/s 24 l/s 55 l/s 55 l/s 55 l/s

Kaapelin poikki-pinta

syöttöverkkopinta-

ala syöttöverkko- ja

moottorikytkennässä

nässä 1,5 ... 6 mm2 / 1,5 ... 6 mm2 / 1,5 ... 6 mm2 / 4 ... 10 mm2 / 4 ... 10 mm2 / 4 ... 10 mm2 /

Paino 4,3 kg 4,3 kg 4,3 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 08/2009 Käyttöohje, 208 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


8.4 Tehosta riippuvaiset tekniset tiedot Tekniset

8-3 PM240 runkokoot D ja E

ei

suodatinta 5AA0 8AA0 2AA0 0AA0 7AA0

Tilausnumero, Taulukko 6SL3224-0BE31

0BE31-

5UA0 6SL3224-0BE31

0BE31-

8UA0 6SL3224-0BE32

0BE32-

2UA0 6SL3224-0BE33

0BE33-

0UA0 6SL3224-0BE33

0BE33-

7UA0

HO-peruskuorm

peruskuorman

nimellisteho 15 kW 18,5 kW kW 30 kW 37 kW

tulovirta 40 46 56 73 90 HO-peruskuorman

lähtövirta 32 38 45 60 75 tulovirta 46 53 72 88 105 LO-peruskuorman

lähtövirta 38 45 60 75 90 Sulake 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

Lämpöhäviö 0,44 kW 0,55 kW 0,72 kW 1,04 kW 1,2 Kw

Jäähdytysilman

tarve 55 l/s 55 l/s 55 l/s 110 l/s 110 l/s

Kaapelin poikki-pinta

syöttöverkkopinta-

ala syöttöverkko- ja

moottorikytkennässä

nässä 10 ... 35 mm2 / 10 ... 35 mm2 / 10 ... 35 mm2 / 25 ... 35 mm2 / 25 ... 35 mm2 /

Paino Suodattimella: 16 Ilman suodatinta: 13 kg Suodattimella: 16 Ilman suodatinta: 13 kg Suodattimella: 16 Ilman suodatinta: 13 kg Suodattimella: 23 Ilman suodatinta: 16 kg Suodattimella: 23 Ilman suodatinta: 16 kg

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 209 CU240S-


tiedot 8.4 Tehosta riippuvaiset tekniset tiedot Tekniset

8-4 PM240 runkokoko F

ei

suodatinta 5AA0 5AA0 5AA0 6SL3224-0BE38

0BE38-

8UA0 6SL3224-0BE41

0BE41-

1UA0

Tilausnumero, Taulukko 6SL3224-0BE34

0BE34-

5UA0 6SL3224-0BE35

0BE35-

5UA0 6SL3224-0BE37

0BE37-

5UA0 - -

HO-peruskuorman

nimellisteho 45 kW / 60 PS 55 kW / 75 PS 75 kW / 100 PS 90 kW / 125 PS 110 kW / 150 PS

tulovirta 108 132 169 205 235 HO-peruskuorman

lähtövirta 90 110 145 178 205 tulovirta 129 168 204 234 284 LO-peruskuorman

lähtövirta 110 145 178 205 250 Sulake 160 A 200 A 250 A 250 A 315 A

Lämpöhäviö 1,5 kW 2,0 kW 2,4 kW 2,4 kW 2,5 Kw

Jäähdytysilman

tarve 150 l/s 150 l/s 150 l/s 150 l/s 150 l/s

Kaapelin poikki-pinta

syöttöverkkopinta-

ala syöttöverkko- ja

moottorikytkennässä

nässä 35 ... 120 mm2 / 35 ... 120 mm2 / 35 ... 120 mm2 / 35 ... 120 mm2 / 35 ... 120 mm2 /

Paino Suodattimella: 52 Ilman suodatinta: 36 kg Suodattimella: 52 Ilman suodatinta: 36 kg Suodattimella: 52 Ilman suodatinta: 36 kg 39 kg 39 kg

8-5 PM240 runkokoko GX Taulukko

Tilausnumero 6SL3224-0BE41

0BE41-3UA0

6SL3224-0BE41

0BE41-6UA0

6SL3224-0BE42

0BE42-0UA0

0UA0

nimellisteho 132 kW 160 kW 200 kW

tulovirta 245 297 354 HO-peruskuorman

lähtövirta 250 302 370 tulovirta 297 354 442 LO-peruskuorman

lähtövirta 302 A 370 A 477 A

Sulake 355 A 400 A 630 A

Lämpöhäviö 3,9 kW 4,4 kW 5,5 Kw

Jäähdytysilman

tarve 360 l/s 360 l/s 360 l/s

Kaapelin poikki-pinta

syöttöverkkopinta-

ala syöttöverkko- ja

moottorikytkennässä

nässä 95 ... 240 mm2 / 120 ... 240 mm2 / 185 ... 240 mm2 /

Paino 176 kg 176 kg 176 kg 08/2009 Käyttöohje, 210 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


Tekniset tiedot

PM250 Ominaisuus Versio

käyttöjännite 3 AC 380 V ... 480 V ± 10% Sallittu verkon käyttöjännite on riippuvainen asennuskorkeudesta Tulotaajuus 47 Hz ... 63 Hz Tehokerroin λ 0,9 Verkon

PM250 voidaan käyttää, joko korkealla ylikuormalla (HO) tai matalalla ylikuormalla (LO). Ylikuormituksen jälkeen teho-osan ylilämmön välttämiseksi tulee kuorman palata vähintään perustasolle (HO-

Ylikuormitettavuus Teho-osaa

tai LO-peruskuorma). HO-peruskuorma 5,5 75 150% 200% HO-peruskuorma 240 7,5 kW ... 90 kW 110% 57 s 150% ylikuorma 3 s 100% LO-peruskuorma 240 s Kytkentätaajuus 4 kHz LO-peruskuorma

voidaan nostaa askeleittain 2 kHz:iä kerrallaan. Korkeampi kytkentätaajuus pienentää sallittua lähtövirtaa. Kytkentätaajuutta

menetelmät Verkkoonjarrutustus Kotelointiluokka IP20 HO-peruskuorma

+50 Käyttölämpötila Jarrutus

-10 +40 Korkeammat toimintalämpötilat ovat mahdollisia, jos nimellistehoa pienennetään (derating) Laakerien lämpötila -40 °C ... +70 °C LO-peruskuorma

kosteus < 95% RH -kondensaatio ei sallittu Asennuskorkeus 1000 m asti merenpinnan yläpuolelle Suuremmat korkeudet ovat mahdollisia, jos nimellistehoa Suhteellinen

(derating) Standardit UL, cUL, CE, C-tick, SEMI F47 Jotta järjestelmä on UL-standardin mukainen, tulee käyttää UL-sertifioituja sulakkeita, johdonsuoja-automaatteja tai vastaavia moottorin suojalaitteita (lisätietoja ks. Catalog D 11.1). pienennetään

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 211 CU240S-

8.5 Yleiset tekniset tiedot: PM250-teho

osat

teho-osat

tekniset tiedot: PM250-teho-osat Yleiset 8.5


8.6 Tehosta riippuvaiset tekniset tiedot, PM250 Teho-osat

osat

tiedot 8.6 Tehosta riippuvaiset tekniset tiedot, PM250 Teho-osat Tekniset PM250 Teho-osa

osa Taulukko 8-6 PM250 runkokoot C ja D

Tilausnumero 6SL3225-

0BE25-5AA0

5AA0 6SL3225-

0BE27-5AA0

6SL3225-

0BE31

31-1AA0

6SL3225-

0BE31

31-5AA0

6SL3225-

0BE31

31-8AA0

6SL3225-

0BE32-2AA0

nimellisteho 5,5 kW 7,5 kW 11,0 kW 15,0 kW 18,5 kW 22,0 kW

tulovirta 30,0 36,0 42,0 HO-peruskuorman

lähtövirta 13,2 19,0 26,0 32,0 38,0 45,0 tuloperuskuorman

tulovirta

LOvirta 36,0 42,0 56,0 LO-peruskuorman

lähtövirta 18,0 25,0 32,0 38,0 45,0 60,0 Sulake 20 A 32 A 35 A 50 A 63 A 80 A

Lämpöhäviö 0,26 kW 0,28 kW 0,31 kW 0,42 kW 0,52 kW 0,68 kW

Jäähdytysilman

tarve 38 l/s 38 l/s 38 l/s 22 l/s 22 l/s 39 l/s

Kaapelin poikki-pinta

syöttöverkkopinta-

ala syöttöverkko- ja

moottorikytkennässä

nässä 2,5 ... 10 mm2 4 ... 10 mm2 6 ... 10 mm2 10 ... 35 mm2 10 ... 35 mm2 16 ... 35 mm2

Paino 7,5 kg 7,5 kg 7,5 kg 15 kg 15 kg 16 kg

8-7 PM250 runkokoot E ja F

Tilausnumero 6SL3225-0BE33

0BE33-

0AA0 6SL3225-0BE33

0BE33-

7AA0 6SL3225-0BE34

0BE34-

5AA0 6SL3225-0BE35

0BE35-

5AA0 6SL3225-0BE37

0BE37-

5AA0 Taulukko

nimellisteho 30,0 kW 37,0 kW 45,0 kW 55,0 kW 75 kW

HO-peruskuorman

tulovirta 56 70 84 103 135 lähtövirta 60 75 90 110 145 tulovirta 70 84 102 190 223 LO-peruskuorman

lähtövirta 75 90 110 145 178 Sulake 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A

Lämpöhäviö 1 kW 1,3 kW 1,5 kW 2 kW 2,4 kW

Jäähdytysilman

tarve 22 l/s 39 l/s 94 l/s 94 l/s 117 l/s

Kaapelin poikki-pinta

pinta-

ala syöttöverkko moottorikytkeno ja

moottorikytkennässä

nässä 25 ... 35 mm2 25 ... 35 mm2 35 ... 150 mm2 70 ... 150 mm2 95 ... 150 mm2

Paino 21 kg 21 kg 51,0 kg 51,0 kg 51,0 kg 08/2009 Käyttöohje, 212 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-


PM260 Ominaisuus Versio

AC 660 V ... 690 V ± 10% Sallittu verkon käyttöjännite on riippuvainen asennuskorkeudesta Verkon käyttöjännite Teho-osia voidaan käyttää myös minimijännitteellä 500 V - 10%. Tässä tapauksessa teho laskee lineaarisesti. 3

47 Hz ... 63 Hz Tehokerroin λ 0,95 Tulotaajuus

PM260 käyttää, joko korkealla ylikuormalla (HO) tai matalalla ylikuormalla (LO). Ylikuormituksen jälkeen teho-osan ylilämmön välttämiseksi tulee kuorman palata vähintään perustasolle (HO-

tai LO-peruskuorma). HO-peruskuorma Teho-osaa voidaan

... 37 kW 150% Ylikuormitettavuus

200% HO-peruskuorma 240 LO-peruskuorma 11 kW ... 55 kW 110% 57 s 140% ylikuorma 3 s 100% LO-peruskuorma 240 s 7,5 kW

kHz Jarrutus menetelmät Verkkoonjarrutustus 16 Kytkentätaajuus

IP20 HO-peruskuorma

+50 Käyttölämpötila LO-peruskuorma Kotelointiluokka +40 Korkeammat toimintalämpötilat ovat mahdollisia, jos nimellistehoa pienennetään (derating) Laakerien lämpötila -40 °C ... +70 °C Suhteellinen kosteus < 95% RH -kondensaatio ei sallittu -10

1000 m asti merenpinnan yläpuolelle Suuremmat korkeudet ovat mahdollisia, jos nimellistehoa pienennetään (derating) Asennuskorkeus

Standardit CE

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 Käyttöohje, 08/2009 213 CU240S-

8.7 Yleiset tekniset tiedot, PM260-teho

eho-osat

osat

tiedot 8.7 Yleiset tekniset tiedot, PM260-teho-osat Tekniset


8.8 Tehosta riippuvat tekniset tiedot, PM260-teho

teho-osat

osat

tiedot 8.8 Tehosta riippuvat tekniset tiedot, PM260-teho-osat Tekniset PM260-teho

teho-osa

osa Taulukko 8-8 PM260 runkokoot D ja F

Tilausnumero, ei

suodatinta 6SL3225-

0BH27-5UA0

6SL3225-

0BH31-1UA0

1UA0 6SL3225-

0BH31-5UA0

6SL3225-

0BH32-2UA0

2UA0 6SL3225-

0BH33-0UA0

0UA0 6SL3225-

0BH33-7UA0

Tilausnumero,

suodatin 6SL3225-

0BH27-5AA0

6SL3225-

0BH31-1AA0

1AA0 6SL3225-

0BH31-5AA0

6SL3225-

0BH32-2AA0

2AA0 6SL3225-

0BH33-0AA0

0AA0 6SL3225-

0BH33-7AA0

nimellisteho 7,5 kW 11 kW 15 kW kW 30 kW 37 kW

tulovirta 13 18 34 41 HO-peruskuorman

lähtövirta 10 14 19 26 35 42 tulovirta 13 18 22 34 41 60 LO-peruskuorman

lähtövirta 14 A 19 A 23 A 35 A 42 A 62 A

Sulake 20 A 20 A 32 A 50 A 50 A 80 A

Lämpöhäviö 0,58 kW 0,72 kW 0,82 kW 1,13 kW 1,29 kW 1,73 kW

Jäähdytysilman

tarve 22 l/s 22 l/s 39 l/s 94 l/s 94 l/s 117 l/s

Kaapelin poikki-pinta

syöttöverkkopinta-

ala syöttöverkko- ja

moottorikytkennässä

nässä 2,5 ... 16 mm2 4 ... 16 mm2 6 ... 16 mm2 10 ... 35 mm2 16 ... 35 mm2 25 ... 35 mm2

Paino Ilman suodatinta:

suodattimella: 21 kg Ilman suodatinta: 20 suodattimella: 21 kg Ilman suodatinta: 20 suodattimella: 21 kg Ilman suodatinta: 46 suodattimella: 48 kg Ilman suodatinta: 46 suodattimella: 48 kg Ilman suodatinta: 46 kg suodattimella: 20

48 kg

ja CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 214 Käyttöohje, 08/2009 CU240S-


67 Toiminnot, 117 Analogiatulot, 67 Anturi, 67 Analogialähdöt,

154 Sähkömekaaninen, 154 Anturiliitäntä, 67 Anturiton U/f-säätö, 59 Sähköinen,

B

125 uudelleenkäynnistys, Automaattinen

D

Connectorit, 20

119 DC-jarrutus,

F

laitteista, 35, 36, 37, 38, 39 muista Etäisyydet

G

14 version, Firmware

H

143 GSD-tiedosto,

J

Häiriöt, 175

aukaisu, 125 pakotettu Jarrun

Verkkoonjarrutus, 121 Jarrutusaika, 15, 60, 86 Jarrutusenergia, 119

119 Jarruvastuksen kytkentä, 42 Jarruvastus, 120 Jatkoparametroivat parametrit, 13 Jarrutusmenetelmät,

Digitaalilähdöt, 66 Toiminnot, 115 Digitaalitulot, 66 Asetukset, 95 DIP-kytkin, 46, 133, 139 Jännitelähtö, 67, 118

Download, 87, 89 Jänniteohje, Drive Navigator, 80 Jännitetulo, 98

Dynaaminen jarrutus, 120 Unipolaarinen, 67 Jännitteenlisäys, 15, 107 Järjestelmäkomponentit, 32

215 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

Hakemisto

A

turvanopeus. ks. SLS Alennettu

E

Infeed Technology, 28 EMC-standardin mukainen kytkentä, 43 Efficient

56, 75 FCC, 15 F-digitaalilähtömoduuli, 155 F0395,

Kuristimet suodattimet, 32 Ohjausyksikkö, 45 Teho-osa, 34 Asennus

12 Automaattikäynnistys, 128, 129, 130 Asetusparametrit,

GSDML-tiedosto, 150

configuration. ks. HW Config HW Config, 141, 143, 146 Häiriön kuittaus, 182 Hardware

C

21 BICO-teknologia, 20 Binectorit, 20 BOP-peruskäyttöpaneeli BICO-parametrit,

82 Painikkeet,

70, 71 Compound-jarrutus, 119 COM-liitäntä,


35, 36, 37, 38, 39 Kolmiokytkentä (Δ), 41, 59 Kiristysmomentti,

L

Käyttöönottovaihtoehdot, 55

87, 88 vaihtaminen, Laiteen

ks. HW Config LEDit, 46 Liitännät, 46, 55, 66 Liitäntäkaaviot Laitteistokonfiguraatio.

49 CU240S, 50

DP, 51 CU240E,

M

32, 84 Lähtökuristin, 29,

60, 86 15, Maksimitaajuus,

15, 60, 86 MMC, 26, 55, 88 MMC-muistikortti, 26, 55, 88 Moottoriliitäntä, 42 Minimitaajuus,

lämpötila-anturi, 67 Moottorin

N

100 MOP,

62 CU240S, 63 Ohjausliittimien oletusasetukset, 62, 63 Ohjauspaikka, 60, 61 CU240E,

64 Valinta, 14, 94 Ohjausyksiköt, 25, 27 Oletusarvot,

P

Online-yhteys, 74

131 säätö, Paineen

muuttaminen BOP-paneelilla, 83 Parametriasetukset, 171

asettaminen, 12, 86 Parametrien lataaminen, 87, 88, 89 Parametriarvon

135 Parametrisuodatin, 84

Tärkeät, 64 Parametrikanava,

12 Parametrointioikeus, 84 Parametrointioikeustaso, 84 Passivointi, 153 Parametrityypit,

26, 68 PG/PC-liitännän asentaminen, 70, 72 PID-ohjain, 131 Pikakäyttöönotto, 11, 86 PC-liitäntäsarja,

säätö, 131 PKE Parametri ID, 135 PLC-toiminnallisuus, 23 Pinnankorkeuden

143

DP -yhteyden muodostaminen, 136 PROFIBUS-osoite, 139 PROFIdrive-profiili, 150 PROFIBUS,

PROFINET, 147 Project Wizard, 68, 69

Nopeusanturi, 59 Prosessiliitännät, 66 PTC/KTY84, 67 PTC-lämpötila-anturi, 67 PWE Parametriarvot, 135 Päätevastus, 132 08/2009 Käyttöohje, 216 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

K

Hakemisto

15, 60, 86 Kiihdytysaika,

O

46, 48, 62, 63 Ohjausliittimet,

käynnistysvääntömomentti, 15 KTY84-lämpötila-anturi, 67 Kuristin, 29 Käyttäjärajapinnat, 46 Korkea

25, 55 Käyttöönotto, 75, 84 Käyttöpaneeli,

92 Ohjearvolähde, 60, 61, 85, 92 Oletusarvot, 64 Ohjelmistoversio, 14 Ohjearvolaskenta,

64 Online-yhteyden muodostaminen, 74, 75 Oletusarvot,

DP-F, 52

PN, 53 CU240S PN-F, 54 Yleisliitäntäkaavio CU240, 47

23 Lukuparametrit, 12 Lukitus,

ohjaus, 60, 96

pitojarru, 122, 123, 125 Moottorin tyyppikilpi, 58 Moottoripotentiometri, 100

58, 85 Moottoritietojen identifiointi, 77 Moottoritiedot,


S

Ryömintänopeus, 82

Control. ks. SBC Brake Safe

Stop 1. ks. SS1

Torque Off. ks. STO Safely Limited Speed. ks. SLS SBC, 151, 153

20, 23 Siirtonopeus, 71 SIMATIC, 137, 140, 149 Siniaaltosuodatin, 29 Signaalikytkentä,

Analogialähtö, 118 Analogiatulo, 98, 99 SLS, 151, 152, 153 Skaalaus

testaus, 164 Sovelluksen käyttöönotto, 80 SS1, 151, 152, 153 STARTER, 55, 68 Toimintojen

55, 68 STO, 151, 153 Toiminnon testaus, 160 SUB D -liitäntä, 134, 136 STARTER-käyttöönotto-ohjelma,

29 Suodatin,

T

Säätötapa, 15

15 valinta, Taajuusohjearvon

Hakemisto

riippumaton tiedon tallentaminen, 80 Teknologiaohjain, 131 Teknologiatoiminnot, 93, 119 Tehosyötöstä

määrittely, 146 Telegrammityyppi, 145 Tiedonsiirto, 87, 88 Telegrammityypin

93 Toiminnot Yleiskatsaus, 91

jarrun ohjaus. ks. SBC Tilaviestit,

pysäytystila. ks. STO Turvallinen

U

41, 59 (Y), Tähtikytkentä

175 vauhtikäynnistys, 125 Vauhtikäynnistys, 126, 127 Vektorisäätö, 15, 59 Varoitukset,

29, 32 Verkkoliitäntä, 42 Verkkoonjarrutus, 121 Verkkokuristin,

Y

68 Wizard,

Takaisinkytketty vektorisäätö, 59 Tehdasasetukset, 64, 65, 66, 67 Ohjauspaikka, 94 Palautus, 57

käyttö, 62 Tehdasasetusten palautus, 14, 57 Turvaparametrit, 156 Teho-osa, 25, 28 Teho-osan asennusvaihtoehdot, 34 Ylikuorma, 15 Ympäristölämpötila, 59 Ympäristöolosuhteet, 84

217 08/2009 Käyttöohje, 3.2 FW , CU240E-ohjausyksiköt ja CU240S-

R

66 Riviliittimet, 48 Riviliittimien oletusasetukset, 66 Runkokoko, 28 Relelähdöt,

32 Runkokomponentit,

tehdasasetusten palautus, 156 Turvapysäytys 1. ks. SS1 Turvarele, 154 Turvatoiminnot, 93, 151, 152 Turvaparametrien

153 Tyyppikilpi, 85 Ohjaus,

V,W

15, 84 Upload, 87, 88 USS-protokolla, 132 USS-protokollastandardin mukainen sarjaliitäntä, U/f-säätö,

132

55, 80, 87, 88 Varmuuskopiointi,

liitinsarja, 43

alijännite, 127 Syöttöverkon häiriö, 127 Sähkökatko, 127 Suojavaipan

häiriö, 44 Sähkömagneettinen yhteensopivuus, 43

121 Verkkosuodatin, 29, 32 Viesti F0395, 56, 75 Virtalähtö, 67, 118 Verkkoonjarrutusvaihtoehto,

98 Virtauksen säätö, 131 Virtaohje,


Hakemisto

Käyttöohje, 08/2009 219

Siemens Osakeyhtiö

Industry Sector

PL 60, 02601

Espoo

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään

© Siemens Osakeyhtiö 2009

www.siemens.fi/ad

CU240E-ohjausyksiköt , FW 3.2 ja CU240S-

More magazines by this user
Similar magazines