Päivän päihdetilanne - seminaari Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus

halko.fi

Päivän päihdetilanne - seminaari Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus

Päivän n päihdetilanne

p

-

seminaari

10.05.2007

LS LH virastotalo

Poliisin rooli ja hoitoon

ohjaus

Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen

Turun kihlakunnan poliisilaitos


POLIISIN TEHTÄVÄ

on suorittaa huumausainerikosten

torjuntaa

estää

ää, , paljastaa ja tutkia

huumausainerikoksia muiden

viranomaisten ohella

Ensisijaisina tavoitteina: huumausaineiden

käytön n ennalta estäminen ja kysynnän

sekä tarjonnan torjuminen


Huumausaineen käyttk

yttörikos

RL 50: 2 a §

Joka laittomasti

- käyttää

taikka

- omaa käyttk

yttöä

varten pitää

hallussaan tai

- yrittää

hankkia vähäisen v

määm

äärän

huumausainetta,

- on tuomittava huumausaineen

käyttörikoksesta

sakkoon tai vankeuteen

enintää

ään n kuudeksi kuukaudeksi.


Toimenpiteistä luopuminen

RL 50:7 §

Huumausaineen käytk

ytöstä ja huumausaineen käyttk

yttöön

liittyväst

stä muusta tässt

ssä luvussa mainitusta rikoksesta

voidaan, sen lisäksi mitä oikeudenkäynnist

ynnistä rikosasioissa

annetussa laissa (689/1997) tai tässt

ssä laissa sääs

äädetään,

jättää

syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos

rikosta on huumausaineen määm

äärä ja laatu, käyttk

yttötilanne tilanne

sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä

kokonaisuutena arvostellen vähäisenv

isenä.

Syyte voidaan myös s jättj

ttää

nostamatta tai rangaistus

tuomitsematta, jos tekijä on

hakeutunut sosiaali- ja

terveysministeriön n hyväksym

ksymään

hoitoon.


Poliisin toimethuumausaineen käyttk

yttäjälle on annetaan

ohjausta hoitoon hakeutumisessa. Kuulustelun

yhteydessä kerrotaan poliisin ja syyttäjän n asialle

suorittamista jatkotoimenpiteistä ja hoitoon

hakeutumisen merkityksestä sekä henkilölle

lle

itselleen, että rikosasian käsittelylle k

Suoritetusta hoitoonohjauksesta kirjataan tiedot

poliisiasiaintietojärjestelm

rjestelmään n laatimalla s-s

nimikkeellä oleva ilmoitus ”Huumausaineen

käyttäjän n hoitoonohjaus”.


Poliisin toimet

Näin voidaan seurata henkilön

hoitoonohjaustilannetta:

onko henkilölle lle vielä annettu hoitoonohjausta,

onko hän h n hakeutunut hoitoon tai

onko hän h n jo hoitosuhteessa

Tiedoilla on merkitystä päätettäessä

huumausaineen käyttk

yttörikokseen liittyväst

stä

seuraamuksesta sekä muista tarpeellisista

hoitoonohjaus- ja jatkotoimenpiteistä.


90

80

POLIISIN HUUMEONGELMAISEN HENKILÖN

HOITOONOHJAUS

70

60

50

40

81 77

30

20

10

0

6

Vuosi 2004 Vuosi 2005 Vuosi 2006 Vuosi 2007

43


90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

HOITOONOHJAUS POLIISIPIIREITTÄIN

80

39

25

18 16

1 1 2 2 6 2 1 1 1 4 6 1 1

K R P

H E L S I N K I P L

H Y V I N K Ä Ä P L

H Ä M E E N L I N N A

I M A T R A P L

J O E N S U U P L

K E M I P L

K O T K A P L

L A P P E E N R A N T

M I K K E L I P L

O U L U P L

P O R I P L

P O R V O O P L

R A U M A P L

R O V A N I E M I P L

S E I N Ä J O K I P L

T A M P E R E P L

T U R K U P L


50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

46

20

9

VUOSI 2005 VUOSI 2006 VUOSI 2007

Sarja1


Poliisialoitteista

rangaistusmää

ääräysmenettelyä ei voi

soveltaa, mikäli kyseessä on:

1) alle 18-vuotias nuori

2) huumeriippuvainen

- hoitoon hakeutuva tai hoitosuhteessa

oleva

3) teon katsotaan kuuluvan jäljempj

ljempänä

kohdassa 4 esitetyn poliisialoitteisen

huomautusmenettelyn piiriin


Huumeriippuvaisen hoitoon hakeutuminen

osoitetaan hoitopaikan kirjallisella

todistuksella.

Hoidossa olevan tai hoitoon hakeutuneen

huumeriippuvaisen syyllistyttyä

huumausaineen käyttk

yttörikokseen, hänelle h

annetaan teosta pääp

ääsääntöisesti

poliisialoitteinen huomautus.

Hoitoon hakeutumattoman

huumeriippuvaisen osalta voidaan

suorittaa esitutkinta ja saattaa asia

syyttäjän n syyteharkintaan.


Poliisin on paikkakuntakohtaisesti

yhteistyöss

ssä syyttäjän, päihdehuollon

p

edustajien ja muun sosiaali- ja

terveydenhuollon kanssa sovittava

menettelytavoista

Näin voidaan edistää

riskiryhmiin

kuuluvien varhaista

a) hoitoon tai tukipalveluihin hakeutumista

ja

b) ehkäist

istä käyttörikokseen syyllistymisen

uusiutumista.


Tavoitteena on luoda kiinteänä

viranomaisyhteistyönä toimiva puuttumis-

ja hoitoonohjausjärjestelm

rjestelmä.

Päihdehuoltolain mukaan kunnan on

huolehdittava tarpeenmukaisen

päihdehuollon järjestj

rjestämisestä.


Alle 18-vuotias nuoriErityisen tärket

rkeää

on puuttua alle 18-vuotiaiden

nuorten tekemiin huumausaineen

käyttörikoksiin.

poliisialoitteista rangaistusmää

ääräysmenettelyä ei

käytetä

huumausaineen käyttk

yttörikoksen johdosta

suoritetaan mahdollisimman nopeasti esitutkinta

saatetaan asia syyttäjän n syyteharkintaan

annetaan hoitoonohjausta

tehdää

ään n ilmoitus lastensuojeluviranomaiselle.


Nuoren puhuttelu

Huumausaineen käyttk

yttörikoksesta kiinni jääj

ääneelle

alle 18-vuotiaalle järjestetj

rjestetään n mahdollisimman

pian teon puhuttelutilaisuus.

Paikalla syyttäjän n johdolla kohdehenkilön n lisäksi

poliisi, sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomainen

ja nuoren huoltaja(t).

Nuorelle tuodaan esille selkeä rikosoikeudellinen

moite teosta

tarjotaan mahdollisuus sosiaali- ja

terveydenhuollon toimenpiteille sekä nuoren

tuelle päihteettp

ihteettömyyteen.


Syyttäjän n johdolla tapahtuva

puhuttelutilaisuus

tähtää

rikosoikeudellisesti seuraamusluonteiseen

syyttämätt

ttä jättämiseen ja suullisen

huomautuksen antamiseen nuorelle

kasvatuksellisesti nuoren luopumiseen

huumeiden käytk

ytöstä.

Jos nuori ei saavu tilaisuuteen tai siinä ilmenee

muutoin, ettei toimenpiteistä luopuminen ole

tarkoituksenmukainen ratkaisu, myös

rangaistusvaatimuksen antaminen tai syytteen

nostaminen on mahdollista.


ONNISTUMISEN EDELLYTYS

Hoitoon ohjauksen onnistumisessa

keskeistä on poliisien ja syyttäjien

saumaton yhteistyö sosiaali- ja

terveysviranomaisten kanssa.


Huumausainerikokset Turussa

1 000

900

905

847 862

800

700

600

757

729

572

629

593

685

500

481

400

300

358

271

307 320

254

200

140

115

90

100

37

53 45 28

0 6 0 4

23 32

0 0

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOS 0 0 0 0 140 572 629 593 685 481

HUUMAUSAINERIKOS 757 729 905 847 862 358 271 307 320 254

TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 6 4 37 90 115 53 45 28 23 32

More magazines by this user
Similar magazines