3-6 kk - Halko ryhmän

halko.fi

3-6 kk - Halko ryhmän

Korvaushoito

Addiktiopoliklinikalla

Opiaattiriippuvaisen potilaan hoitopolku

Päivän n päihdetilannep

ihdetilanne-koulutus

11.5.2007

Ilkka Helamo TYKS 723


TYKS Addiktiopoliklinikka

• Toiminnan painopisteenä

päihdehuoltolakiin (41/1986) ja

potilaskohtaiseen psykososiaalisen

kuntoutuksen hoitosuunnitelmaan

perustuva opioidiriippuvaisten

korvaushoito

• Korvaushoitopaikka 35 potilaalle

• Korvaushoito toteutetaan joko

metadonilla tai buprenorfiinilla


Korvaushoidosta

• Opiaattiriippuvuus on aivoperäinen inen sairaus.

• Riippuvuutta voidaan hoitaa tehokkaasti.

• Riippuvuussairauden hoidosta on hyöty

tyä sekä

potilaalle että yhteiskunnalle.

• Hoidon tulee perustua hoitosuunnitelmaan,

jossa lääl

ääkehoidon lisäksi määm

ääritellään n myös

potilaan muu lääl

ääketieteellinen ja

psykososiaalinen hoito.


Määritelmät

• Vieroitushoito: enint

enintään n kuukauden kestävä

buprenorfiinilla tai metadonilla toteutettu hoito

Korvaushoito: yli kuukauden kestävä päihteet-

tömyyteen

tähtäävä buprenorfiini- tai metadoni-

hoito (sis. psykososiaalisen kuntoutuksen)

Ylläpitohoito:

yli kuukauden kestävä

kuntouttava hoito, jonka painopisteenä haittojen

vähentäminen ja elämänlaadun parantaminen

• Korvaushoito:

• Yll


Keitä ovat opiaattiriippuvaiset

• Sosiodemografialtaan heterogeeninen ryhmä

• Ei-syrj

syrjäytyneetytyneet

– riippuvuus yhdestä aineesta

– integroituneet työelämään tai opiskeluun

– vähemmän muita psykiatrisia häiriöitä

• Korvaushoitoon tulevat ovat usein

– monipäihderiippuvaisia

– ongelmat alkaneet nuorena

– paljon muita psykiatrisia häiriöitä

– työelämän ulkopuolella

– kodittomia

A. Mikkonen; NAPS-koulutus 17.11.2005


Korvaushoidon toteutus

• Korvaushoito on osa psykososiaalista

kuntoutusta, jossa yhtenä tavoitteena

luopuminen myös s korvauslää

ääkkeestä

• Työmuotoja:

valvottu päivittp

ivittäinen inen lääl

ääkeannostelu

yksilökäynnit ynnit lääl

ääkäri/sh/ psykologi/sos.tt.

huumeseulat

hoitosuunnitelmakokoukset /

hoitokokoukset / verkostokokoukset

terapiaryhmät


Korvaushoidosta

• Korvaushoidossa potilaan käyttk

yttämä iv-opiaatti

(heroiini tai buprenorfiini) korvataan

metadonilla tai buprenorfiinilla.

• potilas saa korvaushoitolää

ääkkeestä

päivittäisen isen opiaatin tarpeensa, ja

vieroitusoireet ja aineenhimo pysyvät t poissa

• korvaushoitolää

ääke

ei estä muiden päihteiden p

käyttöä

(esim. kannabis ja amfetamiini)


TYKS 723 Addiktiopoliklinikka

• TYKS 723:n virat:

• apulaisylilää

ääkäri, 2 erikoislää

ääkäriä, psykologi,

sosiaalityöntekij

ntekijä, 5+1 sairaanhoitajaa,

osastonsihteeri, ½ os. hoitaja

• 1.1.2004 alkaen Huumepoliklinikasta oma

hallinnollinen yksikkö

• 1.11.2004 muutto uusiin tiloihin (rak. 11 B)

• 1.1.2005 Addiktiopoliklinikka


Addiktiopoliklinikan toiminta

1. korvaushoidon aloittaminen, stabilointi ja

toteuttaminen

2. opioidiriippuvaisten potilaiden vieroitus- ja

korvaushoitoarvioinnit *

3. päihdeäititoiminta ititoiminta yhdessä äitiyspoliklinikan,

sosiaalipediatrian ja lastenpsykiatrian

poliklinikan kanssa

4. tutkimus ja koulutus

5. huumeyhdyshenkilötoiminta


Addiktiopoliklinikan toiminta

6. työnohjaus ja konsultaatioryhmät

ympärist

ristökuntien korvaushoitoa

toteuttaville työntekij

ntekijöilleille

7. osastotunnit VSSHP:n muilla osastoilla

8. konsultaatiot ja hoidon tarpeen arviot

TYKS:n muilla osastoilla hoidettavista

huumeriippuvaisista potilaista

9. Päihdelääketieteen yhdistyksen linkki

Turun alueen päihdetoimijoillep


14000

Potilaskäynnit 2000 - 2006

13726

12000

10000

8000

6000

8/2002 8 potilasta

8/2003 21 potilasta

12/2003 40 potilasta

12/2005 46 potilasta

5/2007 49 potilasta

6414

8430

10713

4000

3108

2000

1132

1675

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Opioidien käyttäjien korvaushoitopolku

Opiaattien käyttäjiä perustasolta, päihdehuollosta tai erikoistasolta

Hoidon

keskeytys

TYKS

- korvaushoitoarviot

-korvaushoitojen aloitus, stabilointi ja

toteutus

Ohjaus

muihin

hoitoihin

Jatkohoito perus- tai erikoistasolla


Korvaushoitokriteerit

• 18 vuoden ikä

• Dokumentoitu opiaattiriippuvuus

• Vieroitus opiaateista käyttk

yttämällä tieteellisesti

perusteltuja ja yleisesti hyväksytt

ksyttäviä

menettelytapoja on epäonnistunut


Korvaushoitoarvion tavoitteet

• Päihderiippuvuuden vaikeusasteen arviointi

• Potilaan päihdep

ihde- ja hoitohistorian kartoitus

• Ajankohtaisen päihteiden p

käyttk

yttötilanteen tilanteen

selvittäminen

• Potilaan psykiatristen oheissairauksien

selvittely


Korvaushoitoarviot

• lähete perustasolta, päihdehuollosta p

tai

erikoissairaanhoidosta

• moniammatillinen arvio avohoidossa

• kolme arviointikäynti

yntiä

• kaksi huumeseulaa

• lupa asiakirjojen tilaamiseen aiemmista

hoitopaikoista ja poliisilta

• potilaan oma hakemus korvaushoitoon


Lähetteestä korvaushoitoon

Nuorisoasema, Turun Psykiatria, terveyskeskukset, yksityislääkärit, etc.

Huumetiimi

• korvaushoitoarvio

• vieroitushoitoarvio

Sairaanhoitaja

• Päihderiippuvuusarvio

• Pääpäihteiden yksilöinti

• Psyykkisen tilan arvio

• Dokumenttien tilaukset

• Huumeseulojen otto

Lähete

2 huumeseulaa

Asiakirjat

Hakemus hoitoon

Korvaus- ja ylläpitohoito

perustasolla

Kuntouttava kh

Turun Psykiatria

Korvaushoidon aloitus ja

stabilointivaihe TYKS:ssa

3-6 kk

Psykologi

• Persoonallisuushäiriöt

• Muut psyykkiset häiriöt

Lääkäri

Jono

Psykiatriset diagnoosit

Päihdediagnoosit

Yhteenveto ja esittely raadille

Raati 1x /kk

• päätös

hoidosta

2 kk lähetteen

saapumisesta


Raskaudenaikainen korvaushoito

• Raskaana olevat opiaattiriippuvaiset

potilaat on pyritty ottamaan hoitoon

päivystysluonteisesti

• Raskaudenaikaisessa korvaushoidossa on

käytetty buprenorfiinia

• Buprenorfiiniannosta on hitaasti laskettu

vieroitusajatuksella, jos potilas on ollut

siihen halukas


Opiaatteja käyttävän n raskaana olevan turkulaisen hoitopolku

Lähete

Huumetiimi 723

•Ajanvaraukset

•Psyk.sos. hoitosuunnitelma

HAL-poliklinikka

-alustava hoitosuunnitelma

Perustaso

Jatkohoito

Turun Psykiatria

-kh-potilaat

Lääkäri

•Psykiatriset diagnoosit

•Päihdediagnoosit

Psykologi

•Valmentautuminen

vanhemmuuteen

• Vanhemmuuden riski- ja

voimavarakartoitus

Jatkuva

riskivanhemmuuden

arviointi

•Parisuhde

•Perheväkivallan

kartoitus

•Hyväksikäytön

historia

Sosiaalityöntekijä

•Sos. tilanteen kartoitus

•Dokumenttien tilaukset

•Maksusitoumukset

Hoidon aloitus ja

stabilointivaihe 723:lla

6 kk synnytyksen jälkeen

Sairaanhoitajat

•Pääpäihteiden yksilöinti

•Jatkuva seuranta, arviointi,

kontrolli ja tuki

•Huumeseulojen otto

•Pistopaikkojen tarkistukset

•Keskustelut


Opiaattiriippuvaisen hoitokolmio

Omahoitaja:

• keskustelut

• huumeseulat

• pistojälkien tarkastus

• case management

• valmentaja

Toipumisverkosto

• hoitosuunnitelma

• yksilökäynnit ynnit / lääl

ääkäri

/ psykologi / sos.tt.

• hoitokokoukset

• verkostokokoukset

• terapiaryhmät

• akupunktio

• työllistymispolku

• asumispolku

Kuntoutuksen perusta =

lääkkeellinen stabilisaatio =

valvottu lääkitys


Korvaushoidon pitkäaikaistavoitteita

1. huumeiden käytk

ytön n lopettaminen

2. päihteettömän n elämäntavan opettelu

3. psyykkisen ja fyysisen terveyden

paraneminen

4. vuorovaikutustaitojen lisää

ääntyminen

5. rikollisesta elämäntavasta luopuminen

6. vastuullisuuden opettelu

7. ammatillisten valmiuksien koheneminen

8. potilaan yhteiskunnallistuminen


Korvaushoitolää

ääkkeet

• Suomessa:

Metadoni

Buprenorfiini (Subutex ® )

Buprenorfiini-naloksoni

naloksoni (Suboxone ® )

• Muualla myös:

Heroiini

Morfiini


Addiktiopoliklinikalla käytk

ytössä oleva lääl

ääkitys

(tilanne 5/07)

• Buprenorfiini 45 potilasta

• Metadoni 3 potilasta

• Bentsodiatsepiinivieroitus pyritää

ään n toteuttamaan 3-63

kk:ssa, käytk

ytössä joko oksatsepaami tai klonatsepaami

laskevin annoksin

90% hoitoon tullessa riippuvaisia

bentsodiatsepiineistä

• Noin puolella potilaista on käytk

ytössä

antidepressiivi

• Joka viidennellä potilaalla on neuroleptilää

ääkitys


Tilanteen haltuunotto

Hoitosopimus

Apteekkisopimus

Hoidon tavoitteet

Lääkkeellinen

stabilisaatio

6-18 3-6 kk

Kuntouttava työ

Opiskelu

Kotilääkitys

Jatkohoito

BD-vieroitus

Tuki ja kontrolli

Päivittäinen hakuaika,

Omahoitajakeskustelut,

ryhmät, lääkäritapaamiset,

sos. tilanteen kartoitus,

psykologin arvioinnit

Toiminnalliset

ryhmät


Tilanteen haltuunotto

Hoitosuunnitelmakokoukset 1kk, 3 kk, 6kk

Lääkäri

Psykologi

Omahoitaja

Potilas

Sos. tt.

• Moniammatillinen tilannekartoitus

• Potilaan havahduttaminen ja hoitoon sitouttaminen

• Potilaskohtainen tavoitemäärittely ja -asettelu

• Tehtävien jakaminen potilaan ja ammattilaisten kesken


POTILAS:

HOITOSUUNNITELMA TYKS 723 / ADDIKTIOPOLIKLINIKKA

Tulopvm

HoSupvm

TÄRKEYS NYKYTILA TAVOITE KEINOT AIKATAULU ARVIOINTI

PÄIHTEIDEN

KÄYTTÖ

FYYSINEN

TERVEYS

PSYYKKINEN

TERVEYS

SOSIAALINEN

TILANNE

KOULUTUS/TYÖ

OIKEUDELLISET

ASIAT

AJOKYKY

TUKIVERKOSTO

HOIDON

TOTEUTUS

IH/2/2005 Lähteet: 1.) Budney & Higgins, Treating Cocaine; 2.) St. Mary’s Hospital, Treatment Plan; 3.) Hazelden Foundation


Hoito stabilisaation aikana

• Lääkehoidon toteutus ja

seuranta

• Päihtymystilan ja vier. oireiden

päivittäinen inen arviointi

• Potilaan psyykkisen tilan

seuranta

• Pelisää

äännöistä sopiminen

• Potilaan kiinnittäminen hoito-

ohjelmaan

• Oheisriippuvuuksien hoito

(esim. bentsovieroitus)

• Pistopaikkojen seuranta,

säännöllisen epäsää

äännölliset

huumeseulat ja puhallutukset

alkometriin

• Motivaation muutosvaiheiden

hahmottaminen

• Muun hoitorakenteen

kehittäminen

... eli tuen ja kontrollin tasapaino


Hoito stabilisaation aikana

• Päivittäinen inen lääl

ääkkeen jako ensimm. 1-21

2 kk ajan

• Mahdollisuus kotilää

ääkitykseen viikonloppuisin 2kk

hoidon jälkeen, j

jos oheiskäytt

yttö jää

heti pois

• 6 kk hoitojakson jälkeen j

voidaan käyntifrekvenssi

k

harventaa x 1-31

3 / viikko, jos potilas on esim.

työllistynyt tai koulutuksessa

• n. 6-126

kk hoitojakson jälkeen j

turkulaiset potilaat

siirtyvät t Turun Psykiatrian kh-poliklinikalle sen

paikkatilanteen salliessa


Hoito stabilisaation aikana

• omahoitajakontakti


tapaaminen kerran viikossa

• ryhmätoimintainforyhmä

strukturoidut kognitiivis-psykoedukatiiviset

ryhmät

• lääkärikontakti


korvaushoitolää

ääkitys, psykiatrinen lääl

ääkitys ym.

• hoitosuunnitelmakokoukset


psykososiaalisen kuntoutuksen suunnitelma


Korvaushoitopotilaat ja oheispäihteet

ihteet

• Subutexin oheiskäytt

yttöä

esiintyy osalla

• Tavallisimmat oheispäihteet ihteet ovat

bentsodiatsepiinit ja alkoholi

• Kannabiksen polttoa ja amfetamiinin

käyttöä

vaihtelevasti

• Heroiinin, kokaiinin ja muiden kovien

huumausaineiden oheiskäytt

yttö on vähäistv

istä


Korvaushoidon kesto

• Korvaushoitoon siirtyminen ei sisäll

llä kannanottoa

hoidon kestosta.

• Käytännössä hoito on pitkä, , yleensä vuosia.

• Vieroittautumiseen voidaan ryhtyä, , kun potilaan

psykososiaalinen tilanne on korjaantunut ja kun

potilas itse toivoo vieroittumista.

• Korvaushoidosta vieroittautuminen voi tapahtua

hyvin hitaasti.


Hoidossa pysyvyys ja hoitojen

keskeyttäminen

• Hoidossa pysyvyys on erittäin in hyvä

(n. 95%)

• Yhtää

ään n hoitoa ei ole keskeytetty vastoin

potilaan tahtoa

• Hoidon lopettamista vastoin potilaan

tahtoa harkitaan, jos potilas käyttk

yttäytyy ytyy

aggressiivisesti ja jos potilas myy

lomalää

ääkkeitään


Korvaushoidolla saavutettavat hyödyt

1. Vähentynyt opiaattien vääv

äärinkäyttö

2. Vähentynyt rikollisuus ja vankeustuomiot

3. Vähentynyt riski HIV-riskik

riskikäyttäytymiseenytymiseen

4. Parantunut elämänlaatu

5. Parantunut psyykkinen ja fyysinen terveys

6. Vähentynyt huumausaineiden oheiskäytt

yttö

7. Parantunut opiskelu- ja työkyky

8. Vähentynyt kuolleisuus


Korvaushoitojono

• Korvaushoitoarvioon pääp

ääsee 2-32

3 viikon

kuluessa lähetteen l

saapumisesta

• Korvaushoitoarvio voidaan yleensä

kokonaisuudessaan toteuttaa 4 viikossa,

jos potilas tulee sovituille ajoille

• Tällä hetkellä jonon kesto noin 6 kk

• Uusia arviointeja 4-64

6 / kk


Korvaushoito

Parantaa yksilön n elämänlaatua

Vähentää ää rikollisuutta

Hoitaminen yhteiskunnalle huomattavasti

edullisempaa kuin hoitamatta jättäminen

kustannus / hyöty = n. 1 / 5

eli 1 € hoitoon sijoitettuna palauttaa 5 €


ilkka.helamo@tyks.fi

ilkka.helamo@sci.fi


Opioidien käyttäjien korvaus–ylläpitohoitoketju

Turussa ja ympäristökunnissa

Turun Psykiatria

-kuntouttava korvaushoito

TYKS

- korvaushoitoarviot

- aloitus ja stabilointi

3-6 kk

Jatkohoito

ympäristökuntien

terveyskeskuksissa

Ylläpitohoito Turun

psykiatrialla

- oheiskäyttö jatkuu

- vaikeat psyykkiset

ongelmat

Vieroitushoito

Jatkohoito Turun kaupungin

perusterveydenhuollossa

Hilkka Virtanen 2004 (mukailtu)


Korvaushoidossa olevien potilaiden

oheiskäytt

yttö (46 pot)

16

15

14

12

10

8

6

4

10

8

7

4

10

bentsod.

kannabis

amf

opiaatit

alkoholi

ei oheisk.

2

0

S. Runsten -06

More magazines by this user
Similar magazines