Käyttöehdot - Sonera

sonera.fi

Käyttöehdot - Sonera

Käyttöehdot

TS0900172854 2.0

Käyttöehdot

Sonera Laskuta –palvelu

Soveltamisala

Näitä käyttöehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland

Oyj:n tuottamiin Sonera Laskuta–palveluun

(jäljempänä ”Palvelu”). Käyttöehtoja sovelletaan

kokonaisuudessaan Palveluun ja kaikkiin Palvelun

ominaisuuksiin.

1. Määritelmiä

Asiakkaalla tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä joka

käyttää Palvelua.

Palveluntarjoajalla tarkoitetaan Palvelua tuottavaa

TeliaSonera Finland Oyj:tä.

Sonera Laskuta –palvelulla tarkoitetaan

Palveluntarjoajan tuottamaa laskun muodostus- ja

lähetyspalvelua, jonka avulla Asiakas voi

muodostaa ja lähettää edelleen sähköistä

laskuaineistoa, jonka Palveluntarjoaja edelleen

toimittaa sähköisenä verkkolaskuna tai

sähköpostilaskuna vastaanottajalle.

Vaihtoehtoisesti Palveluntarjoaja voi tulostaa

laskuaineiston perusteella paperisen laskun, joka

postitetaan kirjeenä vastaanottajalle.

Asiakkaan yhteyshenkilöllä tarkoitetaan Asiakkaan

Palvelun rekisteröitymissivulla nimeämää

luonnollista henkilöä, jolle Palveluntarjoaja voi

toimittaa Palveluun liittyviä tietoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita.

Tässä sopimuksessa mainitut Palveluntarjoajan

tuottama Palvelu saattavat sisältää Alihankkijoilta

hankittuja työosuuksia.

2. Palvelutunnukset

Asiakas rekisteröityessään muodostaa itse

käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla

käyttää Palvelua. Mikäli Asiakas haluaa vaihtaa

salasanansa, tai se unohtuu, voi Asiakas itse

Palvelussa uudistaa salasanansa.

Asiakkaan vastuulla on palvelutunnusten

säilyttäminen siten, että ne eivät joudu kolmansien

osapuolten haltuun. Palveluntarjoaja ei vastaa

mistään vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle

tai kolmannelle mahdollisesta tunnusten

häviämisestä tai paljastumisesta tahoille, joilla ei

ole oikeutta saada, käyttää tai pitää tunnuksia

hallussaan.

Yritystiedot

TeliaSonera Finland Oyj

Teollisuuskatu 15, 00510 HELSINKI

Kotipaikka: Helsinki

Y-tunnus: 1475607-9, ALV REK

Päivä

Sivu

21.9.2010 1 (4)

Sonera Laskuta

Versio

4.0

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa

yhteyshenkilönsä vaihtumisesta välittömästi

Palveluntarjoajalle.

3. Hinnat, maksuehdot ja laskutus

Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle Palvelusta ja

sen käytöstä hinnaston mukaiset maksut. Hintoihin

lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan

mukainen arvonlisävero.

Kaikki hinnat ja maksuehdot ovat voimassa

toistaiseksi ja Palveluntarjoajalla on oikeus

muuttaa hinnoittelua, hintoja sekä maksuehtoja.

Palveluntarjoajan tulee tehdä ilmoitukset

hinnoittelun, hintojen ja maksuehtojen muutoksista

vähintään 14 vuorokautta ennen niiden

voimaanastumista. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa

ja lopettaa Palvelun käyttö, mikäli Asiakas ei

hyväksy hintojen tai maksuehtojen muutosta.

Palvelun irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti

Palveluntarjoajalle Palvelussa ilmoitettuun

palveluosoitteeseen ennen uuden hinnoittelun,

hintojen tai maksuehtojen voimaantuloa. Mikäli

Asiakas ei irtisano Palvelua edellä mainitusti,

katsotaan Asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Mikäli viranomaisten määräämien julkisten

maksujen tai arvonlisäveron suuruus tai

kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen

tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi Palvelun

hinnat muuttuvat vastaavasti.

Asiakas vastaa Palvelusta perittävien maksujen

suorittamisesta Palveluntarjoajalle siinäkin

tapauksessa, että joku muu kuin Asiakas on

käyttänyt Palvelua, ellei Asiakas osoita, että

Palvelua on käytetty oikeudettomasti ja että

oikeudeton käyttö on käynyt mahdolliseksi

Palveluntarjoajan tuottamuksen johdosta.

Mikäli Palveluntarjoajan julkaisemissa tai

Asiakkaalle toimitetuissa hinta- ym. tiedoissa

esiintyy ilmeisiä kirjoitus-, laskenta-,

tietojenkäsittely- tai muita vastaavia virheitä,

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen toimittamaan

tuotteita näiden virheellisten tietojen mukaisesti.

4.Ennakkomaksut

Palveluntarjoaja edellyttää rekisteröitynyttä

Asiakasta suorittamaan ennakkomaksuja Palvelun

käytöstä. Ennakkomaksut suoritetaan joko

tekstiviestimaksuna, luottokorttimaksuna tai

tilisiirtona. Tilisiirroissa tulee käyttää


Käyttöehdot

Luottamuksellinen

Päivä

Sivu

12/05/2011 2 (4)

Palveluntarjoaja Laskuta

Palveluntarjoajan Asiakkaalle antamaa

viitenumeroa. Asiakkaan maksamat

ennakkomaksut vähennetään Asiakkaan tulevista

postituksista. Ennakkomaksuille ei makseta

korkoa. Mikäli Palvelun käyttö lopetetaan ja

Asiakkaalla on ennakkomaksua käyttäjätilillään

enemmän kuin 5,00 euroa, palautetaan rahat

asiakkaan käyttäjätilillään ilmoittamalle pankkitilille

noin kahden viikon kuluttua Palvelun käytön

lopettamis- tai irtisanomisilmoituksen

saapumisesta Palveluntarjoajalle.

5. Tiedonsiirto ja käytettävyys

Palvelussa Asiakas toimittaa Palveluntarjoajan

osoittamalle palvelimelle sähköistä aineistoa.

Mikäli Asiakas valitsee Palvelusta laskun

lähettämisen vastaanottajalle postitse, tulostetaan

se paperiseen muotoon Palveluntarjoajan

alihankkijan toimesta ja toimitetaan Itella Oyj:n

kirjejakeluun.

Verkkolaskuina lähetettävät laskut toimitetaan

verkkolaskuosoitteen perusteella eteenpäin

Asiakkaan määrittelemän vastaanottajan

verkkolaskuoperaattorille, joka toimittaa sen

edelleen vastaanottajalle omien toimitusehtojensa

puitteissa.

Tiedostojen tiedostomuodot ja muotoilu tulee olla

Palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaista.

Asiakas vastaa siitä, että tiedostot eivät sisällä

mitään haitallisia osia, esim. viruksia,

haittaohjelmia tai vastaavia, jotka saattaisivat

vahingoittaa Palvelun toimivuutta tai vaarantaa

Palvelun tietoturvaa.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla prosessoimatta

osaa tai kaikkea Asiakkaan toimittamaa aineistoa

mikäli siinä esiintyy puutteellisuuksia tai se voi

muodostaa uhan Palvelun toimivuudelle tai sen

tietoturvalle. Mikäli tiedot ovat puutteellisia,

Palveluntarjoajalla on velvollisuus mahdollisimman

pian ilmoittaa puutteellisuuksista Asiakkaan

yhteyshenkilölle Palveluntarjoajan parhaaksi

katsomalla tavalla. Mikäli Asiakkaan aineisto

muodostaa uhan Palvelun toimivuudelle tai sen

tietoturvalle, on Palveluntarjoajalla oman

harkintansa mukaan oikeus keskeyttää Palvelun

toimittaminen Asiakkaalle tai laajemmalle joukolle

Asiakkaita toistaiseksi tai pysyvästi, kunnes uhka

ja/tai sen aiheuttama syy on saatu poistettua.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun

toimittaminen väliaikaisesti huollon tai

ylläpitotöiden ajaksi. Palveluntarjoajan tulee

varmistaa, että tällaisessa tilanteessa asiasta

tiedotetaan Asiakkaalle mahdollisimman pian joko

Palvelun verkkosivulla tai henkilökohtaisesti

Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiin.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan

Asiakkaalle mahdollisesti keskeytyksistä

aiheutuvia suoria tai epäsuoria kustannuksia tai

vahinkoja myöskään tilanteessa, että Palvelun

keskeytyminen on johtunut ennakoimattomasta

virhetilanteesta.

Kirjepostin postinkantopalvelut Palveluntarjoaja

hankkii Itella Oyj -konsernilta normaaleja

postinkantopalveluita koskevien yleisehtojen

puitteissa ja verkkolaskujen edelleenvälityspalvelut

yleisesti tunnetuilta verkkolaskuoperaattoreilta.

Mikäli Palvelussa esiintyy häiriöitä, jotka johtuvat

kirjepostin vastaanotosta Itella Oyj:n, lajittelusta,

jakelusta, kannosta, postin vastaanotosta

lähetysosoitteeseen, muusta Itella Oyj:n

toiminnasta tai verkkolaskuoperaattoreiden

toiminnan katkoksista tai virheistä, ei

Palveluntarjoaja vastaa näistä häiriöistä

aiheutuneista suorista tai epäsuorista

kustannuksista tai vahingoista.

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita Palvelun

käytettävyydestä, häiriöttömyydestä,

virheettömyydestä tai toimivuudesta eikä vastaan

mistään vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle

tai kolmannelle Palvelun käytöstä tai sen

käyttämisestä.

6. Salassapito ja luottamuksellisuus

Asiakas ja Palveluntarjoaja sitoutuvat pitämään

salassa tietoonsa tulleen toista, tämän asiakkaita,

alihankkijoita tai muita kolmansia osapuolia

koskevan liike- tai ammattisalaisuuden ja muun

luottamuksellisena pidettävän tiedon ja

materiaalin. Tämä salassapitovelvollisuus on

voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen

viisi vuotta.

Salassapitovelvollisuuden estämättä

Palveluntarjoaja voi kuitenkin luovuttaa Palvelun

toteuttamisen kannalta tarpeellisia ja olennaisia

Asiakasta koskevia tietoja käyttämilleen

alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille sekä

luovuttaa ja muutenkin käsitellä sopimuksiin,

Palvelun käyttöön ja asiakassuhteen hoitamiseen

liittyviä Asiakasta koskevia tietoja

Palveluntarjoajan sisäisessä toiminnassa.

Myös Asiakas voi luovuttaa Palvelun käyttämisen

kannalta tarpeellisia tietoja käyttämilleen

alihankkijoille tai yhteistyökumppanille.


Käyttöehdot

Luottamuksellinen

Päivä

Sivu

12/05/2011 3 (4)

Palveluntarjoaja Laskuta

Sopimusosapuolet vastaavat siitä, että niiden

käyttämät alihankkijat ja yhteistyökumppanit

sitoutuvat pitämään luottamuksellisina saamansa

tiedot ja käyttävät niille luovutettuja tietoja vain

Palvelun toteuttamisen kannalta perusteltuihin

tarkoituksiin. Palveluntarjoaja sitoutuu myös siihen,

että Asiakasta koskevia tietoja käsitellään ja

käytetään Palveluntarjoajan sisäisessä

toiminnassa vain siinä laajuudessa ja niin kauan,

kuin se on perusteltua asiakkuuden hoitamisen tai

Palvelun kehittämisen kannalta.

Palveluntarjoaja käsittelee Palveluun liittyvää

Asiakkaan aineistoa luottamuksellisesti.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien

luottamuksellisuutta ei kuitenkaan voida taata.

7. Palveluntarjoajan vastuu ja

vahingonkorvausvelvollisuus

Palveluntarjoajalla ei ole vastuuta tai

vahingonkorvausvelvollisuutta mistään Asiakkaalle

tai Asiakkaan alihankkijalle, sopimuskumppanille

tai kolmannelle aiheutuneesta vahingosta, joka on

johtunut

- Palveluntarjoajan toteuttamien maksuttomien

Palveluiden tai ohjelmistojen käytöstä

- Palvelun virheellisestä käytöstä riippumatta

siitä, onko virheellinen käyttö ollut tahallista vai

ei

– Tietoverkon, sähköverkon tai

tietoliikenneyhteyksien vioista tai häiriöistä

– Kolmansien osapuolten toimittamien

laitteiden, palveluiden tai ohjelmistojen

aiheuttamista Palveluun kohdistuneista

häiriöistä

– Asiakkaan tietojen tai tiedostojen

tuhoutumisesta, katoamisesta tai

muuttumisesta ja tästä aiheutuneista

vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen

uudelleen luomisen aiheuttamista

kustannuksista.

- Asiakkaalle luovutettujen palvelutunnusten

väärästä käytöstä.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan

välillisiä tai seurannaisvahinkoja taikka vahinkoja,

joita se ei ole voinut kohtuudella ennakoida.

Palveluntarjoaja ei myöskään ole velvollinen

korvaamaan Asiakkaan tai kolmannen tahon

vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja

(kuten esimerkiksi vahinkoja, jotka johtuvat

Asiakkaan, Palvelun käyttäjän, muun teleyrityksen

tai palveluiden tuottajan toiminnasta tai näiden

vastuulla olevista laitteista, teleyhteyksistä tai

ohjelmistoista) eikä Palveluntarjoajasta

riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja

(kuten esimerkiksi jännitehäiriöistä, ukkosesta,

sähköverkosta, tulipalosta, vesivahingosta tai

muusta onnettomuudesta johtuvia vahinkoja).

Palveluntarjoajalla ei ole

vahingonkorvausvelvollisuutta

tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa

käytöstä, kuten esimerkiksi Palvelun tuottamisen

tilapäisistä keskeytyksistä aiheutuvista ongelmista

tai vahingoista.

Mikäli voidaan osoittaa, että Asiakkaalle on

aiheutunut vahinkoa Palveluntarjoajan näiden

käyttöehtojen, Palveluun liittyvän muun

dokumentaation, kuten palvelukuvausten,

tuottamuksellisesta rikkomisesta, on

Palveluntarjoaja velvollinen korvaamaan tästä

Asiakkaalle aiheutuneet välittömät vahingot.

Palveluntarjoajan enimmäisvastuu on kuitenkin

aina rajattu enintään määrään, joka vastaa

Asiakkaan välittömästi rikkomusta edeltäneen

kalenterikuukauden aikana Palvelusta maksamia

maksuja.

8. Asiakkaan vastuut

Asiakkaan tulee noudattaa näitä käyttöehtoja ja

kaikkia Palveluntarjoajan antamia ohjeita Palvelun

käytöstä riippumatta siitä, missä muodossa nämä

ohjeet on annettu. Asiakkaan vastuulla on

varmistaa, että Palvelussa käytetyille palvelimille

siirretyt tiedostot sisältävät kaikki ohjeissa annetut

tiedot oikeassa muodossa.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamiensa

tiedostojen sisällöstä ja niiden virheettömyydestä.

Palveluntarjoaja ei puutu tiedostojen sisältöön ja

siten Asiakkaan vastuulla on, että tiedostot eivät

sisällä mitään lainvastaista materiaalia tai

haittaohjelmia, jotka voivat häiritä tai vahingoittaa

Palvelua, tietoverkkoja tai Palveluntarjoajan,

Palveluntarjoajan alihankkijoiden tai kolmannen

järjestelmiä.

Asiakas toimii käsiteltävien henkilötietojen suhteen

henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä

pitäessään Palvelussa asiakasrekisteriään ja

vastaa siitä, että asiakkaalla on kaikki tarvittavat

oikeudet ja suostumukset henkilötietojen

käsittelyyn.


Käyttöehdot

Luottamuksellinen

Päivä

Sivu

12/05/2011 4 (4)

Palveluntarjoaja Laskuta

Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan

koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä

niiden toimivuuden tarkastamisesta.

Asiakas vastaa kaikista Palveluntarjoajalle

aiheutuneista vahingoista ja kuluista, jotka ovat

aiheutuneet siitä, että Asiakas on toiminut,

käyttänyt Palvelua tai sallinut Palvelua käytettävän

näiden käyttöehtojen tai Palveluntarjoajan muun

Palvelun käyttöä koskevan ohjeistuksen

vastaisesti.

Asiakkaan ja TeliaSoneran välillä sovelletaan

kulloinkin voimassa olevia Soneran palveluiden

yleisiä toimitusehtoja yritysasiakkaille. Kyseiset

ehdot löytyvät osoitteesta

http://www.sonera.fi/yrityksille/lisatietoa/yritysasiak

kaiden+toimitusehdot/

ja hyväksymällä nämä käyttöehdot Asiakas myös

vakuuttaa tutustuneensa ja hyväksyneensä

mainitut yleiset toimitusehdot. Nämä käyttöehdot

ovat ensisijaiset suhteessa Soneran palveluiden

yleisiin toimitusehtoihin yritysasiakkaille.

Asiakas vastaa kaikesta siitä Palvelun käytöstä ja

käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista

Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoajan alihankkijalle,

Asiakkaalle tai kolmannelle, joka on tapahtunut

Asiakkaalle myönnettyjen Palvelutunnusten

perusteella.

9. Rekisteröityneen asiakkaan Palvelun käytön

lopettaminen / Palvelun sulkeminen /

asiakastietojen poistaminen Palvelusta

Jos Asiakas haluaa lopettaa Palvelun käytön tai

irtisanoa Palvelun ja hänellä on käyttäjätilillä

palautettavaa saldoa, tulee hänen ilmoittaa siitä

Palvelun sivuilla sijaitsevalla

yhteydenottolomakkeella Palveluntarjoajalle.

Käyttäjätilillä oleville varoille ei makseta korkoa.

Mikäli kuukausimaksuja ei makseta, Palvelua voi

käyttää omien tietojen katsomiseen mutta laskun

luominen ja lähettäminen estyy viimeisen

maksetun kuukausimaksujakson päättyessä.

Rekisteröityneen asiakkaan Palveluun kirjaamia

tietoja säilytetään 12 kuukauden ajan, jonka

jälkeen käyttäjätili poistetaan Palvelusta. Asiakas

vastaa itse Palvelussa säilytettyjen tietojen muusta

arkistoinnista tällaisessa tapauksessa.

10. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä

Käyttöehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan muutoksista

vähintään kahta viikkoa ennen niiden

voimaantuloa Asiakkaan ilmoittamalle

yhteyshenkilölle Palveluntarjoajan parhaaksi

katsomalla tavalla. Kun ehtoja on muutettu

Asiakkaan vahingoksi, Asiakkaalla on oikeus

kahden viikon kuluessa ilmoituksesta irtisanoa

sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta. Muussa

tapauksessa Asiakkaan katsotaan hyväksyneen

muutokset.

Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa on todettu

Palvelusta sekä Asiakkaan ja/tai TeliaSonera

oikeuksista ja velvollisuuksista siihen liittyen,

More magazines by this user
Similar magazines