15.01.2015 Views

Etelä-Pohjanmaan peruspalveluohjelman seurantaraportti 2011

Etelä-Pohjanmaan peruspalveluohjelman seurantaraportti 2011

Etelä-Pohjanmaan peruspalveluohjelman seurantaraportti 2011

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> <strong>peruspalveluohjelman</strong> <strong>seurantaraportti</strong> <strong>2011</strong><br />

Julkaisu B:44<br />

ISBN 978-951-766-158-4 (nide)<br />

ISBN 978-951-766-159-1 (verkkojulkaisu)<br />

ISSN 1239-0607<br />

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> liitto<br />

<strong>2011</strong>


Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> <strong>peruspalveluohjelman</strong><br />

<strong>seurantaraportti</strong> <strong>2011</strong>


4<br />

Sisällys<br />

Peruspalveluohjelman seurantamittarit .............................................................................................................. 6<br />

Tilastolliset muuttujat .................................................................................................................................... 6<br />

Väestö ........................................................................................................................................................ 6<br />

Väkiluku 31.12. ..................................................................................................................................... 6<br />

Väestö ikäryhmittäin .............................................................................................................................. 7<br />

Taloudellinen huoltosuhde ................................................................................................................... 11<br />

Koulutustaso (VKTM) ......................................................................................................................... 12<br />

Avioeroja 25-64 -vuotiailla (/1000 vastaavanikäisistä naimisissa olevaa) .......................................... 13<br />

Työmarkkinat ........................................................................................................................................... 14<br />

Työllinen työvoima 31.12. ................................................................................................................... 14<br />

Alueella työssäkäyvät 31.12. ............................................................................................................... 15<br />

Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta ........................................... 16<br />

Työttömyysaste (vuosikeskiarvo) ........................................................................................................ 17<br />

Työllisyysaste ...................................................................................................................................... 19<br />

Toimeentulo ............................................................................................................................................. 20<br />

Valtionveron alaiset tulot yhteensä (1000 €/tulonsaaja) ...................................................................... 20<br />

Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa (1000 €/tulonsaaja) .......................................................... 21<br />

Verotettava pääomatulo (1000 €/pääomatulonsaaja) ........................................................................... 22<br />

Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana (% asukkaista) .................................................... 23<br />

Asuminen ................................................................................................................................................. 24<br />

Ahtaasti asuvat asuntokunnat (% asuntokunnista) .............................................................................. 24<br />

Puutteellisesti varustetuissa asunnoissa asuvat asuntokunnat (% asuntokunnista) ............................. 25<br />

Sosiaali- ja terveystilanne ........................................................................................................................ 26<br />

KELAn sairastavuusindeksi (vakioitu) ................................................................................................ 26<br />

Korvattujen lääkkeiden kustannukset (€/asukas) ................................................................................. 27<br />

Huostassa olleet 0-17-vuotiaat (% vastaavanikäisestä väestöstä) ....................................................... 28<br />

Alkoholijuomien myynti 100 %:na alkoholina (litraa/asukas) ............................................................ 29<br />

Katuturvallisuusindeksi ....................................................................................................................... 30<br />

Kuntatalous .............................................................................................................................................. 31<br />

Tuloveroprosentti ................................................................................................................................. 31<br />

Vuosikate (€/asukas) ............................................................................................................................ 32<br />

Lainakanta 31.12. (€/asukas) ............................................................................................................... 33<br />

Suhteellinen velkaantuneisuus (%) ...................................................................................................... 34<br />

Verotulot (€/asukas) ............................................................................................................................. 35<br />

Valtionosuudet (€/asukas) ................................................................................................................... 36<br />

Kertynyt yli-/ alijäämä (€/asukas) ....................................................................................................... 37<br />

Omavaraisuusaste (%) ......................................................................................................................... 38<br />

Vuosikate (% poistoista) ...................................................................................................................... 39<br />

Käyttötalousmenot, netto (€/asukas) ................................................................................................... 40<br />

Sosiaali- ja terveyspalvelut ...................................................................................................................... 41<br />

Lapsia kokopäivähoidossa 31.12., osuus ikäluokasta (%) ................................................................... 41<br />

Vanhainkodissa hoidossa olleita 31.12., osuus ikäluokasta (%) ......................................................... 42<br />

Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita kotitalouksia yhteensä ......................................................... 43<br />

Perusterveydenhuollon (pl. hammashuolto) avohoitokäyntejä asukasta kohti .................................... 44<br />

Hammashuollon käyntejä asukasta kohti ............................................................................................. 45<br />

Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä asukasta kohti ....................................................................... 46


5<br />

Erikoissairaanhoidon vuodeosaston hoitopäiviä asukasta kohti .......................................................... 47<br />

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset (€/asukas) .................................................................... 48<br />

Lasten päivähoidon nettokustannukset (€/asukas) ............................................................................... 49<br />

Vanhusten laitospalvelujen nettokustannukset (€/asukas)................................................................... 50<br />

Vammaishuollon laitospalvelujen nettokustannukset (€/asukas) ........................................................ 51<br />

Kotipalvelujen nettokustannukset (€/asukas) ...................................................................................... 52<br />

Perusterveydenhuollon (pl. hammashuolto) nettokustannukset (€/asukas) ......................................... 53<br />

Hammashuollon nettokustannukset (€/asukas) .................................................................................... 54<br />

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset (€/asukas) ............................................................................ 55<br />

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut ................................................................................................................ 56<br />

Esiopetuksen oppilaiden lukumäärä 20.9. (sosiaali- ja opetustoimessa yhteensä) .............................. 56<br />

Perusopetuksen oppilaiden lukumäärä 20.9. ....................................................................................... 57<br />

Peruskoulun suorittaneiden määrä ....................................................................................................... 58<br />

Lukiokoulutuksen oppilaiden lukumäärä 20.9. ................................................................................... 59<br />

Ammatillisen koulutuksen oppilaiden lukumäärä 20.9. ...................................................................... 60<br />

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön opetustuntien lukumäärä ...................................................... 61<br />

Kirjaston lainauksia asukasta kohti ..................................................................................................... 62<br />

Opetustoimen nettokustannukset (€/asukas) ........................................................................................ 63<br />

Esiopetuksen nettokustannukset sosiaali- ja opetustoimessa yhteensä (€/asukas) .............................. 64<br />

Perusopetuksen nettokustannukset (€/asukas) ..................................................................................... 65<br />

Lukiokoulutuksen nettokustannukset (€/asukas) ................................................................................. 66<br />

Ammatillisen koulutuksen nettokustannukset (€/asukas) .................................................................... 67<br />

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokustannukset (€/asukas) ............................................... 68<br />

Kirjaston nettokustannukset (€/asukas) ............................................................................................... 69<br />

Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset (€/asukas) ........................................................................... 70<br />

Nuorisotoimen nettokustannukset (€/asukas) ...................................................................................... 71<br />

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset (€/asukas) ........................................................................ 72<br />

Hyvinvointiyrittäjyys ............................................................................................................................... 73<br />

Yritysten toimipaikat: terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ................................................................ 73<br />

Yritysten toimipaikat: koulutuspalvelut .............................................................................................. 74<br />

Yritysten henkilöstö: terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut .................................................................. 75<br />

Yritysten henkilöstö: koulutuspalvelut ................................................................................................ 76<br />

Tiivistelmä keskeisistä päätelmistä .................................................................................................................. 77<br />

Seurannan toteuttaminen ............................................................................................................................. 77<br />

Seurantaryhmän arvio .................................................................................................................................. 78


6<br />

Peruspalveluohjelman seurantamittarit<br />

Tilastolliset muuttujat<br />

Väestö<br />

Väkiluku 31.12.<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

henkeä<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

%<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

henkeä<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

%<br />

Alajärvi 11 185 11 075 11 027 10 910 10 768 10 698 10 634 10 573 10 487 -86 -0,8 -423 -3,9<br />

Alavus 9 742 9 691 9 669 9 631 9 543 9 530 9 471 9 395 9 287 -108 -1,1 -344 -3,6<br />

Evijärvi 2 990 2 985 2 935 2 916 2 854 2 827 2 780 2 772 2 755 -17 -0,6 -161 -5,5<br />

Ilmajoki 11 744 11 720 11 517 11 496 11 532 11 635 11 680 11 744 11 841 97 0,8 345 3,0<br />

Isojoki 2 643 2 619 2 592 2 552 2 540 2 518 2 458 2 406 2 400 -6 -0,2 -152 -6,0<br />

Jalasjärvi 8 792 8 760 8 691 8 631 8 532 8 495 8 343 8 277 8 214 -63 -0,8 -417 -4,8<br />

Karijoki 1 707 1 686 1 693 1 673 1 617 1 579 1 574 1 529 1 521 -8 -0,5 -152 -9,1<br />

Kauhajoki 14 676 14 596 14 544 14 465 14 457 14 428 14 379 14 384 14 269 -115 -0,8 -196 -1,4<br />

Kauhava 18 606 18 495 18 453 18 248 18 077 17 974 17 773 17 545 17 308 -237 -1,4 -940 -5,2<br />

Kuortane 4 366 4 282 4 230 4 185 4 167 4 073 4 019 3 983 3 943 -40 -1,0 -242 -5,8<br />

Kurikka 15 277 15 241 15 129 15 019 14 944 14 928 14 749 14 626 14 597 -29 -0,2 -422 -2,8<br />

Lappajärvi 3 853 3 792 3 746 3 670 3 608 3 564 3 517 3 495 3 440 -55 -1,6 -230 -6,3<br />

Lapua 13 998 14 002 14 012 14 081 14 100 14 178 14 234 14 326 14 428 102 0,7 347 2,5<br />

Seinäjoki 51 705 52 379 53 274 53 965 54 616 55 356 56 211 57 024 57 811 787 1,4 3 846 7,1<br />

Soini 2 717 2 682 2 667 2 614 2 580 2 526 2 455 2 429 2 391 -38 -1,6 -223 -8,5<br />

Teuva 6 403 6 340 6 307 6 220 6 158 6 158 6 077 5 962 5 923 -39 -0,7 -297 -4,8<br />

Töysä 3 183 3 206 3 211 3 237 3 248 3 258 3 235 3 191 3 152 -39 -1,2 -85 -2,6<br />

Vimpeli 3 458 3 403 3 415 3 414 3 387 3 332 3 302 3 298 3 255 -43 -1,3 -159 -4,7<br />

Ähtäri 7 060 7 000 6 964 6 885 6 857 6 758 6 620 6 565 6 482 -83 -1,3 -403 -5,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 194 105 193 954 194 076 193 812 193 585 193 815 193 511 193 524 193 504 -20 0,0 -308 -0,2<br />

KOKO MAA 5 206 295 5 219 732 5 236 611 5 255 580 5 276 955 5 300 484 5 326 314 5 351 427 5 375 276 23 849 0,4 119 696 2,3


7<br />

Väestö ikäryhmittäin<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

0-6-vuotiaat<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 henkeä % henkeä %<br />

Alajärvi 940 927 908 890 859 863 856 868 875 7 0,8 -15 -1,7<br />

Alavus 761 728 726 736 736 720 712 724 735 11 1,5 -1 -0,1<br />

Evijärvi 217 232 222 202 196 195 185 179 187 8 4,5 -15 -7,4<br />

Ilmajoki 1 031 1 032 975 947 953 972 1 006 1 017 1 043 26 2,6 96 10,1<br />

Isojoki 182 177 172 159 156 150 137 122 131 9 7,4 -28 -17,6<br />

Jalasjärvi 609 598 597 584 566 552 538 540 569 29 5,4 -15 -2,6<br />

Karijoki 92 88 86 95 88 85 88 79 80 1 1,3 -15 -15,8<br />

Kauhajoki 1 154 1 118 1 080 1 032 1 023 993 987 1 000 1 013 13 1,3 -19 -1,8<br />

Kauhava 1 420 1 403 1 405 1 390 1 365 1 381 1 373 1 362 1 336 -26 -1,9 -54 -3,9<br />

Kuortane 272 263 270 265 279 280 289 287 278 -9 -3,1 13 4,9<br />

Kurikka 1 062 1 040 1 032 1 039 1 026 1 053 1 021 1 015 1 005 -10 -1,0 -34 -3,3<br />

Lappajärvi 215 213 209 198 195 196 198 195 186 -9 -4,6 -12 -6,1<br />

Lapua 1 129 1 122 1 139 1 187 1 201 1 215 1 211 1 217 1 236 19 1,6 49 4,1<br />

Seinäjoki 4 402 4 502 4 611 4 718 4 794 4 808 4 907 5 021 5 113 92 1,8 395 8,4<br />

Soini 215 198 193 184 169 165 154 151 156 5 3,3 -28 -15,2<br />

Teuva 416 413 407 390 387 385 385 363 375 12 3,3 -15 -3,8<br />

Töysä 294 289 295 294 280 294 294 284 291 7 2,5 -3 -1,0<br />

Vimpeli 257 240 238 246 253 251 255 248 251 3 1,2 5 2,0<br />

Ähtäri 453 445 449 431 434 421 425 449 429 -20 -4,5 -2 -0,5<br />

Etelä-Pohjanmaa 15 121 15 028 15 014 14 987 14 960 14 979 15 021 15 121 15 289 168 1,1 302 2,0<br />

Koko maa 403 648 399 889 398 826 400 107 401 941 404 650 408 927 414 405 419 160 4 755 1,1 19 053 4,8<br />

7-16-vuotiaat<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 henkeä % henkeä %<br />

Alajärvi 1 674 1 632 1 603 1 528 1 504 1 458 1 447 1 401 1 383 -18 -1,3 -145 -9,5<br />

Alavus 1 304 1 278 1 242 1 233 1 202 1 188 1 179 1 166 1 120 -46 -3,9 -113 -9,2<br />

Evijärvi 413 393 381 386 368 354 344 336 339 3 0,9 -47 -12,2<br />

Ilmajoki 1 644 1 630 1 601 1 573 1 594 1 606 1 574 1 549 1 542 -7 -0,5 -31 -2,0<br />

Isojoki 309 303 317 321 311 298 295 276 271 -5 -1,8 -50 -15,6<br />

Jalasjärvi 1 174 1 146 1 111 1 091 1 061 1 037 988 958 913 -45 -4,7 -178 -16,3<br />

Karijoki 216 219 223 208 198 176 174 162 148 -14 -8,6 -60 -28,8<br />

Kauhajoki 1 931 1 920 1 923 1 916 1 871 1 827 1 749 1 722 1 685 -37 -2,1 -231 -12,1<br />

Kauhava 2 545 2 502 2 488 2 413 2 363 2 295 2 214 2 132 2 070 -62 -2,9 -343 -14,2<br />

Kuortane 539 519 497 479 464 445 429 420 405 -15 -3,6 -74 -15,4<br />

Kurikka 1 983 1 960 1 905 1 856 1 805 1 726 1 704 1 681 1 640 -41 -2,4 -216 -11,6<br />

Lappajärvi 520 500 466 436 406 390 383 360 342 -18 -5,0 -94 -21,6<br />

Lapua 1 778 1 765 1 754 1 762 1 731 1 760 1 792 1 788 1 780 -8 -0,4 18 1,0<br />

Seinäjoki 6 527 6 559 6 633 6 599 6 668 6 738 6 784 6 741 6 772 31 0,5 173 2,6<br />

Soini 427 429 407 377 367 346 329 320 290 -30 -9,4 -87 -23,1<br />

Teuva 800 780 771 768 733 697 672 649 641 -8 -1,2 -127 -16,5<br />

Töysä 451 452 444 450 446 441 439 436 415 -21 -4,8 -35 -7,8<br />

Vimpeli 445 442 440 445 442 437 402 397 380 -17 -4,3 -65 -14,6<br />

Ähtäri 962 934 906 867 830 802 748 733 735 2 0,3 -132 -15,2<br />

Etelä-Pohjanmaa 25 642 25 363 25 112 24 708 24 364 24 021 23 646 23 227 22 871 -356 -1,5 -1 837 -7,4<br />

Koko maa 647 046 646 469 645 410 638 640 632 742 624 216 615 882 606 002 598 975 -7 027 -1,2 -39 665 -6,2


8<br />

17-19-vuotiaat<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 henkeä % henkeä %<br />

Alajärvi 570 527 496 508 518 500 472 464 445 -19 -4,1 -63 -12,4<br />

Alavus 447 429 420 401 389 369 386 355 363 8 2,3 -38 -9,5<br />

Evijärvi 137 140 126 123 122 121 111 108 105 -3 -2,8 -18 -14,6<br />

Ilmajoki 485 458 440 455 469 477 466 486 486 0 0,0 31 6,8<br />

Isojoki 89 89 81 71 69 87 78 88 85 -3 -3,4 14 19,7<br />

Jalasjärvi 371 366 335 326 310 329 323 332 345 13 3,9 19 5,8<br />

Karijoki 58 47 51 55 58 75 76 71 60 -11 -15,5 5 9,1<br />

Kauhajoki 648 609 599 573 577 610 630 633 601 -32 -5,1 28 4,9<br />

Kauhava 789 762 729 728 715 725 719 721 696 -25 -3,5 -32 -4,4<br />

Kuortane 192 179 167 155 151 147 146 156 159 3 1,9 4 2,6<br />

Kurikka 680 645 599 605 588 606 598 592 593 1 0,2 -12 -2,0<br />

Lappajärvi 194 181 184 177 176 170 156 162 147 -15 -9,3 -30 -16,9<br />

Lapua 610 565 548 504 510 505 500 516 557 41 7,9 53 10,5<br />

Seinäjoki 2 286 2 169 2 105 2 101 2 097 2 122 2 163 2 278 2 294 16 0,7 193 9,2<br />

Soini 113 105 113 125 130 122 107 111 103 -8 -7,2 -22 -17,6<br />

Teuva 274 245 229 220 231 270 270 245 214 -31 -12,7 -6 -2,7<br />

Töysä 126 130 127 113 124 129 129 128 122 -6 -4,7 9 8,0<br />

Vimpeli 138 128 112 111 111 119 140 148 140 -8 -5,4 29 26,1<br />

Ähtäri 325 325 289 289 298 298 282 266 248 -18 -6,8 -41 -14,2<br />

Etelä-Pohjanmaa 8 532 8 099 7 750 7 640 7 643 7 781 7 752 7 860 7 763 -97 -1,2 123 1,6<br />

Koko maa 199 445 193 493 188 429 189 099 191 845 197 644 199 530 202 552 201 626 -926 -0,5 12 527 6,6<br />

20-64-vuotiaat<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 henkeä % henkeä %<br />

Alajärvi 5 931 5 910 5 898 5 868 5 736 5 753 5 717 5 689 5 598 -91 -1,6 -270 -4,6<br />

Alavus 5 280 5 283 5 298 5 289 5 191 5 230 5 169 5 109 4 999 -110 -2,2 -290 -5,5<br />

Evijärvi 1 632 1 613 1 601 1 599 1 559 1 558 1 530 1 513 1 482 -31 -2,0 -117 -7,3<br />

Ilmajoki 6 540 6 537 6 448 6 501 6 485 6 595 6 645 6 678 6 706 28 0,4 205 3,2<br />

Isojoki 1 357 1 361 1 341 1 339 1 325 1 311 1 276 1 247 1 242 -5 -0,4 -97 -7,2<br />

Jalasjärvi 4 889 4 886 4 837 4 818 4 773 4 744 4 663 4 597 4 532 -65 -1,4 -286 -5,9<br />

Karijoki 903 883 881 876 838 820 819 806 820 14 1,7 -56 -6,4<br />

Kauhajoki 8 477 8 460 8 438 8 430 8 391 8 403 8 365 8 344 8 203 -141 -1,7 -227 -2,7<br />

Kauhava 10 195 10 180 10 154 10 030 9 901 9 847 9 726 9 609 9 439 -170 -1,8 -591 -5,9<br />

Kuortane 2 353 2 323 2 292 2 294 2 259 2 181 2 142 2 119 2 090 -29 -1,4 -204 -8,9<br />

Kurikka 8 649 8 672 8 635 8 594 8 556 8 568 8 461 8 352 8 288 -64 -0,8 -306 -3,6<br />

Lappajärvi 2 036 2 021 1 994 1 967 1 930 1 921 1 880 1 874 1 838 -36 -1,9 -129 -6,6<br />

Lapua 7 825 7 877 7 871 7 911 7 899 7 962 7 972 8 046 8 043 -3 0,0 132 1,7<br />

Seinäjoki 31 318 31 799 32 254 32 750 32 943 33 440 33 928 34 308 34 642 334 1,0 1 892 5,8<br />

Soini 1 379 1 352 1 352 1 336 1 324 1 318 1 281 1 264 1 247 -17 -1,3 -89 -6,7<br />

Teuva 3 443 3 436 3 394 3 343 3 282 3 272 3 233 3 204 3 155 -49 -1,5 -188 -5,6<br />

Töysä 1 698 1 720 1 735 1 767 1 774 1 767 1 754 1 722 1 709 -13 -0,8 -58 -3,3<br />

Vimpeli 1 892 1 863 1 883 1 880 1 858 1 837 1 815 1 813 1 794 -19 -1,0 -86 -4,6<br />

Ähtäri 3 955 3 902 3 897 3 842 3 818 3 777 3 725 3 678 3 616 -62 -1,7 -226 -5,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 109 752 110 078 110 203 110 434 109 842 110 304 110 101 109 972 109 443 -529 -0,5 -991 -0,9<br />

Koko maa 3 157 592 3 166 686 3 173 006 3 186 569 3 181 710 3 198 743 3 209 907 3 218 027 3 214 474 -3 553 -0,1 27 905 0,9


9<br />

65-74-vuotiaat<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 henkeä % henkeä %<br />

Alajärvi 1 118 1 072 1 087 1 040 1 053 1 011 1 033 1 022 1 034 12 1,2 -6 -0,6<br />

Alavus 1 049 1 044 1 030 979 991 972 987 980 1 006 26 2,7 27 2,8<br />

Evijärvi 340 345 345 327 336 312 300 317 329 12 3,8 2 0,6<br />

Ilmajoki 1 056 1 038 1 028 979 965 916 924 913 955 42 4,6 -24 -2,5<br />

Isojoki 322 294 296 281 285 279 280 276 277 1 0,4 -4 -1,4<br />

Jalasjärvi 944 923 940 919 920 907 916 934 950 16 1,7 31 3,4<br />

Karijoki 214 221 226 212 205 198 196 182 182 0 0,0 -30 -14,2<br />

Kauhajoki 1 237 1 242 1 242 1 231 1 275 1 247 1 280 1 312 1 393 81 6,2 162 13,2<br />

Kauhava 1 901 1 839 1 838 1 822 1 845 1 779 1 751 1 732 1 780 48 2,8 -42 -2,3<br />

Kuortane 535 507 512 470 483 474 481 462 468 6 1,3 -2 -0,4<br />

Kurikka 1 534 1 515 1 502 1 463 1 486 1 459 1 451 1 454 1 509 55 3,8 46 3,1<br />

Lappajärvi 490 483 484 470 455 437 438 425 450 25 5,9 -20 -4,3<br />

Lapua 1 354 1 343 1 316 1 316 1 329 1 273 1 297 1 309 1 357 48 3,7 41 3,1<br />

Seinäjoki 3 949 3 961 4 160 4 172 4 389 4 423 4 525 4 669 4 848 179 3,8 676 16,2<br />

Soini 295 304 304 294 288 285 290 275 293 18 6,5 -1 -0,3<br />

Teuva 742 722 741 720 733 720 703 686 710 24 3,5 -10 -1,4<br />

Töysä 338 320 312 313 310 303 294 304 300 -4 -1,3 -13 -4,2<br />

Vimpeli 398 381 380 361 363 328 315 310 323 13 4,2 -38 -10,5<br />

Ähtäri 708 711 714 712 728 703 684 685 707 22 3,2 -5 -0,7<br />

Etelä-Pohjanmaa 18 524 18 265 18 457 18 081 18 439 18 026 18 145 18 247 18 871 624 3,4 790 4,4<br />

Koko maa 440 655 444 997 450 525 448 198 465 025 462 640 472 847 483 362 505 492 22 130 4,6 32 837 7,3<br />

75-84-vuotiaat<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 henkeä % henkeä %<br />

Alajärvi 734 787 809 836 847 870 852 847 855 8 0,9 19 2,3<br />

Alavus 715 748 769 788 809 811 783 791 767 -24 -3,0 -21 -2,7<br />

Evijärvi 199 207 208 215 214 224 233 236 228 -8 -3,4 13 6,0<br />

Ilmajoki 772 789 778 780 791 793 777 791 783 -8 -1,0 3 0,4<br />

Isojoki 293 309 302 293 289 284 272 260 248 -12 -4,6 -45 -15,4<br />

Jalasjärvi 639 658 676 700 705 698 673 660 661 1 0,2 -39 -5,6<br />

Karijoki 159 164 158 162 165 167 163 169 165 -4 -2,4 3 1,9<br />

Kauhajoki 913 928 946 959 965 963 976 960 963 3 0,3 4 0,4<br />

Kauhava 1 353 1 410 1 434 1 442 1 427 1 468 1 463 1 440 1 425 -15 -1,0 -17 -1,2<br />

Kuortane 361 369 378 402 409 414 404 410 413 3 0,7 11 2,7<br />

Kurikka 1 066 1 088 1 120 1 104 1 130 1 125 1 103 1 108 1 120 12 1,1 16 1,4<br />

Lappajärvi 312 313 329 330 343 343 352 370 354 -16 -4,3 24 7,3<br />

Lapua 1 004 1 030 1 077 1 067 1 081 1 092 1 059 1 057 1 070 13 1,2 3 0,3<br />

Seinäjoki 2 562 2 700 2 788 2 835 2 850 2 890 2 900 2 949 3 009 60 2,0 174 6,1<br />

Soini 237 244 242 243 237 221 220 232 227 -5 -2,2 -16 -6,6<br />

Teuva 578 575 584 579 579 591 576 576 584 8 1,4 5 0,9<br />

Töysä 216 231 236 233 242 246 240 227 230 3 1,3 -3 -1,3<br />

Vimpeli 262 279 297 298 286 284 296 294 276 -18 -6,1 -22 -7,4<br />

Ähtäri 495 514 545 567 560 558 542 542 536 -6 -1,1 -31 -5,5<br />

Etelä-Pohjanmaa 12 870 13 343 13 676 13 833 13 929 14 042 13 884 13 919 13 914 -5 0,0 81 0,6<br />

Koko maa 276 964 285 539 297 340 304 378 309 948 314 299 315 424 318 388 321 389 3 001 0,9 17 011 5,6


10<br />

Yli 84-vuotiaat<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 henkeä % henkeä %<br />

Alajärvi 218 220 226 240 251 243 257 282 297 15 5,3 57 23,8<br />

Alavus 186 181 184 205 225 240 255 270 297 27 10,0 92 44,9<br />

Evijärvi 52 55 52 64 59 63 77 83 85 2 2,4 21 32,8<br />

Ilmajoki 216 236 247 261 275 276 288 310 326 16 5,2 65 24,9<br />

Isojoki 91 86 83 88 105 109 120 137 146 9 6,6 58 65,9<br />

Jalasjärvi 166 183 195 193 197 228 242 256 244 -12 -4,7 51 26,4<br />

Karijoki 65 64 68 65 65 58 58 60 66 6 10,0 1 1,5<br />

Kauhajoki 316 319 316 324 355 385 392 413 411 -2 -0,5 87 26,9<br />

Kauhava 403 399 405 423 461 479 527 549 562 13 2,4 139 32,9<br />

Kuortane 114 122 114 120 122 132 128 129 130 1 0,8 10 8,3<br />

Kurikka 303 321 336 358 353 391 411 424 442 18 4,2 84 23,5<br />

Lappajärvi 86 81 80 92 103 107 110 109 123 14 12,8 31 33,7<br />

Lapua 298 300 307 334 349 371 403 393 385 -8 -2,0 51 15,3<br />

Seinäjoki 661 689 723 790 875 935 1 004 1 058 1 133 75 7,1 343 43,4<br />

Soini 51 50 56 55 65 69 74 76 75 -1 -1,3 20 36,4<br />

Teuva 150 169 181 200 213 223 238 239 244 5 2,1 44 22,0<br />

Töysä 60 64 62 67 72 78 85 90 85 -5 -5,6 18 26,9<br />

Vimpeli 66 70 65 73 74 76 79 88 91 3 3,4 18 24,7<br />

Ähtäri 162 169 164 177 189 199 214 212 211 -1 -0,5 34 19,2<br />

Etelä-Pohjanmaa 3 664 3 778 3 864 4 129 4 408 4 662 4 962 5 178 5 353 175 3,4 1 224 29,6<br />

Koko maa 80 945 82 659 83 075 88 589 93 744 98 292 103 797 108 691 114 160 5 469 5,0 25 571 28,9


11<br />

Taloudellinen huoltosuhde 1<br />

Lähde: Tilastokeskus (StatFin)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

abs.<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

abs.<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alajärvi 1,81 1,77 1,81 1,76 1,67 1,63 1,69 1,82 0,13 7,79 0,02 0,84<br />

Alavus 1,66 1,62 1,63 1,57 1,52 1,53 1,56 1,62 0,06 3,79 -0,01 -0,51<br />

Evijärvi 1,60 1,54 1,49 1,52 1,50 1,45 1,58 1,67 0,09 5,57 0,17 11,67<br />

Ilmajoki 1,46 1,43 1,41 1,36 1,34 1,27 1,28 1,38 0,10 7,64 -0,03 -2,38<br />

Isojoki 1,79 1,79 1,80 1,84 1,73 1,72 1,68 1,71 0,03 1,57 -0,09 -4,99<br />

Jalasjärvi 1,61 1,59 1,53 1,53 1,48 1,45 1,48 1,54 0,06 3,98 0,01 0,53<br />

Karijoki 1,69 1,61 1,62 1,76 1,69 1,49 1,54 1,52 -0,02 -1,10 -0,10 -6,02<br />

Kauhajoki 1,57 1,55 1,52 1,50 1,44 1,39 1,42 1,50 0,08 5,29 -0,02 -1,54<br />

Kauhava 1,44 1,45 1,44 1,46 1,41 1,39 1,39 1,54 0,15 10,70 0,10 6,69<br />

Kuortane 1,61 1,53 1,57 1,50 1,44 1,44 1,50 1,56 0,06 3,87 -0,01 -0,65<br />

Kurikka 1,51 1,51 1,50 1,51 1,42 1,37 1,45 1,64 0,19 12,98 0,14 9,43<br />

Lappajärvi 1,76 1,71 1,70 1,67 1,62 1,62 1,66 1,78 0,12 7,12 0,08 4,67<br />

Lapua 1,50 1,47 1,51 1,47 1,39 1,36 1,37 1,45 0,08 6,00 -0,05 -3,58<br />

Seinäjoki 1,27 1,25 1,24 1,24 1,21 1,17 1,17 1,25 0,08 6,66 0,01 0,70<br />

Soini 2,15 2,06 2,03 1,99 1,84 1,88 1,99 2,05 0,06 3,09 0,02 1,03<br />

Teuva 1,64 1,64 1,65 1,63 1,54 1,50 1,50 1,65 0,15 10,30 0,00 0,27<br />

Töysä 1,62 1,60 1,61 1,49 1,44 1,44 1,63 1,70 0,07 4,41 0,10 5,95<br />

Vimpeli 1,71 1,64 1,70 1,67 1,59 1,54 1,55 1,62 0,07 4,76 -0,08 -4,47<br />

Ähtäri 1,57 1,54 1,53 1,53 1,48 1,47 1,58 1,71 0,13 8,12 0,18 11,42<br />

Etelä-Pohjanmaa 1,49 1,47 1,46 1,45 1,39 1,36 1,38 1,47 0,09 6,86 0,01 0,95<br />

Koko maa 1,32 1,32 1,31 1,32 1,28 1,24 1,24 1,34 0,09 7,54 0,02 1,69<br />

1 Kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti


12<br />

Koulutustaso (VKTM) 1<br />

Lähde: Tilastokeskus (StatFin)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

abs.<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

abs.<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 224 229 232 238 242<br />

Alajärvi 224 229 234 240 243 243 249 253 4 1,6 19 8,1<br />

Alavus 218 222 226 231 235 239 243 246 3 1,2 20 8,8<br />

Evijärvi 202 211 215 218 220 224 224 229 5 2,2 14 6,5<br />

Ilmajoki 243 250 256 262 268 274 282 286 4 1,4 30 11,7<br />

Isojoki 171 176 178 181 183 187 190 194 4 2,1 16 9,0<br />

Jalasjärvi 212 216 222 226 231 234 241 247 6 2,5 25 11,3<br />

Jurva 204 206 212 214 219<br />

Karijoki 170 176 181 185 188 189 192 195 3 1,6 14 7,7<br />

Kauhajoki 226 231 235 239 244 249 253 257 4 1,6 22 9,4<br />

Kauhava 247 251 257 262 266 254 259 263 4 1,5 6 2,3<br />

Kortesjärvi 201 205 210 216 217<br />

Kuortane 211 216 223 230 235 238 245 250 5 2,0 27 12,1<br />

Kurikka 229 236 240 245 251 245 249 253 4 1,6 13 5,4<br />

Lappajärvi 224 232 236 242 247 251 253 259 6 2,4 23 9,7<br />

Lapua 252 257 262 268 274 280 286 292 6 2,1 30 11,5<br />

Lehtimäki 197 203 208 212 214<br />

Nurmo 309 314 319 327 332<br />

Seinäjoki 320 325 318 324 330 328 334 339 5 1,5 21 6,6<br />

Soini 176 179 184 189 193 199 203 210 7 3,4 26 14,1<br />

Teuva 205 209 214 218 223 226 232 237 5 2,2 23 10,7<br />

Töysä 209 213 219 223 228 229 232 237 5 2,2 18 8,2<br />

Vimpeli 224 226 232 239 246 251 257 263 6 2,3 31 13,4<br />

Ylihärmä 230 235 240 243 247<br />

Ylistaro 220 226 232 239 244<br />

Ähtäri 240 244 247 250 254 256 261 268 7 2,7 21 8,5<br />

Etelä-Pohjanmaa 244 249 254 260 265 270 276 281 5 1,8 27 10,6<br />

Koko maa 289 294 300 305 310 315 322 327 5 1,6 27 9,0<br />

1 Perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti


13<br />

Avioeroja 25-64 -vuotiailla (/1000 vastaavanikäisistä naimisissa olevaa)<br />

Lähde: Stakes (SOTKAnet)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

abs.<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

abs.<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alajärvi 8,3 9,6 6,3 6,0 4,4 9,3 8,3 8,4 0,1 1,2 2,1 33,3<br />

Alavus 8,8 11,6 5,8 11,8 10,7 6,1 10,8 4,8 -6,0 -55,6 -1,0 -17,2<br />

Evijärvi 9,8 6,0 10,0 18,8 6,4 10,9 0,0 2,3 2,3 #JAKO/0! -7,7 -77,0<br />

Ilmajoki 10,7 8,4 14,2 7,1 7,7 15,3 13,7 13,7 0,0 0,0 -0,5 -3,5<br />

Isojoki 7,8 2,7 13,2 5,3 8,3 5,7 8,7 21,1 12,4 142,5 7,9 59,8<br />

Jalasjärvi 4,2 13,8 8,0 14,1 15,1 11,5 7,8 14,4 6,6 84,6 6,4 80,0<br />

Karijoki 7,6 4,0 11,9 16,7 8,7 8,9 13,5 9,2 -4,3 -31,9 -2,7 -22,7<br />

Kauhajoki 12,6 17,6 12,6 8,9 13,5 11,4 15,5 13,8 -1,7 -11,0 1,2 9,5<br />

Kauhava 11,8 12,0 11,5 10,3 9,5 9,6 12,7 11,5 -1,2 -9,4 0,0 0,0<br />

Kuortane 4,1 15,5 8,5 7,2 8,8 9,1 14,0 11 -3,0 -21,4 2,5 29,4<br />

Kurikka 8,8 12,5 10,9 10,8 10,5 9,8 10,2 13,3 3,1 30,4 2,4 22,0<br />

Lappajärvi 7,8 4,7 9,5 3,3 5,0 5,1 6,9 8,9 2,0 29,0 -0,6 -6,3<br />

Lapua 10,6 9,8 9,3 10,3 12,9 8,7 8,2 9,9 1,7 20,7 0,6 6,5<br />

Seinäjoki 15,3 15,8 16,2 18,3 17,6 16,0 15,5 15,2 -0,3 -1,9 -1,0 -6,2<br />

Soini 4,5 2,3 2,2 0,0 11,7 7,2 7,3 5 -2,3 -31,5 2,8 127,3<br />

Teuva 14,2 8,6 9,6 6,9 9,0 7,2 5,2 8,5 3,3 63,5 -1,1 -11,5<br />

Töysä 20,3 22,5 17,5 11,2 11,2 9,0 22,2 20,1 -2,1 -9,5 2,6 14,9<br />

Vimpeli 15,1 1,7 15,2 15,8 14,1 5,4 7,3 9,3 2,0 27,4 -5,9 -38,8<br />

Ähtäri 17,3 9,6 6,9 15,2 13,7 13,0 14,1 12,3 -1,8 -12,8 5,4 78,3<br />

Etelä-Pohjanmaa 11,7 12,3 11,8 12,2 12,4 11,5 12,2 12,3 0,1 0,8 0,5 4,2<br />

Koko maa 15,8 16,1 15,5 16,1 15,9 16,0 16,3 16,4 0,1 0,6 0,9 5,8


14<br />

Työmarkkinat<br />

Työllinen työvoima 31.12.<br />

Lähde: Tilastokeskus (StatFin)<br />

Muutos Muutos<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008-2009 2008-2009<br />

henkeä %<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

henkeä<br />

Muutos 2004-<br />

2009 %<br />

Alajärvi 3 985 3 998 3 929 3 948 4 029 4 065 3 963 3 747 -216 -5,5 -182 -4,6<br />

Alavus 3 661 3 701 3 680 3 750 3 784 3 774 3 708 3 587 -121 -3,3 -93 -2,5<br />

Evijärvi 1 152 1 175 1 177 1 156 1 143 1 155 1 079 1 039 -40 -3,7 -138 -11,7<br />

Ilmajoki 4 770 4 821 4 776 4 865 4 928 5 123 5 122 4 939 -183 -3,6 163 3,4<br />

Isojoki 946 940 927 899 930 927 914 889 -25 -2,7 -38 -4,1<br />

Jalasjärvi 3 364 3 383 3 434 3 409 3 440 3 462 3 366 3 260 -106 -3,1 -174 -5,1<br />

Karijoki 635 646 646 607 601 634 624 606 -18 -2,9 -40 -6,2<br />

Kauhajoki 5 717 5 719 5 775 5 789 5 918 6 046 5 956 5 765 -191 -3,2 -10 -0,2<br />

Kauhava 7 614 7 560 7 556 7 416 7 508 7 534 7 447 6 911 -536 -7,2 -645 -8,5<br />

Kuortane 1 671 1 694 1 647 1 673 1 707 1 670 1 605 1 557 -48 -3,0 -90 -5,5<br />

Kurikka 6 079 6 063 6 059 5 994 6 166 6 287 6 014 5 544 -470 -7,8 -515 -8,5<br />

Lappajärvi 1 395 1 401 1 388 1 372 1 376 1 362 1 317 1 258 -59 -4,5 -130 -9,4<br />

Lapua 5 593 5 666 5 591 5 701 5 889 6 013 6 012 5 842 -170 -2,8 251 4,5<br />

Seinäjoki 22 773 23 249 23 791 24 075 24 702 25 465 25 884 25 367 -517 -2,0 1 576 6,6<br />

Soini 862 876 880 875 907 877 822 796 -26 -3,2 -84 -9,5<br />

Teuva 2 429 2 404 2 380 2 361 2 422 2 464 2 434 2 246 -188 -7,7 -134 -5,6<br />

Töysä 1 215 1 234 1 232 1 301 1 331 1 337 1 228 1 181 -47 -3,8 -51 -4,1<br />

Vimpeli 1 276 1 289 1 265 1 278 1 310 1 311 1 297 1 257 -40 -3,1 -8 -0,6<br />

Ähtäri 2 742 2 758 2 749 2 725 2 769 2 737 2 574 2 424 -150 -5,8 -325 -11,8<br />

Etelä-Pohjanmaa 77 879 78 577 78 882 79 194 80 860 82 243 81 366 78 215 -3 151 -3,9 -667 -0,8<br />

Koko maa 2 242 303 2 245 780 2 262 359 2 265 211 2 313 788 2 369 066 2 377 181 2 289 975 -87 206 -3,7 27 616 1,2


15<br />

Alueella työssäkäyvät 31.12.<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />

Muutos<br />

2007-2008<br />

henkeä<br />

Muutos<br />

2007-2008<br />

%<br />

Muutos<br />

2003-2008<br />

henkeä<br />

Muutos<br />

2003-2008<br />

%<br />

Alajärvi 3 903 3 899 3 741 3 775 3 941 3 963 3 910 -53 -1,3 11 0,3<br />

Alavus 3 310 3 306 3 295 3 267 3 389 3 369 3 226 -143 -4,2 -80 -2,4<br />

Evijärvi 989 999 1 038 1 013 980 999 949 -50 -5,0 -50 -5,0<br />

Ilmajoki 3 434 3 511 3 385 3 419 3 489 3 498 3 473 -25 -0,7 -38 -1,1<br />

Isojoki 829 853 839 840 850 848 835 -13 -1,5 -18 -2,1<br />

Jalasjärvi 3 060 3 082 3 216 3 118 3 130 3 230 3 195 -35 -1,1 113 3,7<br />

Karijoki 528 526 518 534 526 530 520 -10 -1,9 -6 -1,1<br />

Kauhajoki 5 544 5 647 5 676 5 707 5 862 6 001 5 982 -19 -0,3 335 5,9<br />

Kauhava 7 807 7 855 7 832 7 843 8 003 8 073 7 885 -188 -2,3 30 0,4<br />

Kuortane 1 488 1 495 1 437 1 456 1 399 1 437 1 453 16 1,1 -42 -2,8<br />

Kurikka 5 317 5 318 5 367 5 273 5 402 5 534 5 186 -348 -6,3 -132 -2,5<br />

Lappajärvi 1 356 1 382 1 373 1 293 1 311 1 280 1 264 -16 -1,3 -118 -8,5<br />

Lapua 4 747 4 806 4 729 4 770 4 892 4 956 4 900 -56 -1,1 94 2,0<br />

Seinäjoki 25 208 25 529 25 939 26 504 27 150 28 030 28 621 591 2,1 3 092 12,1<br />

Soini 850 862 851 843 871 876 816 -60 -6,8 -46 -5,3<br />

Teuva 2 071 2 018 2 007 1 968 2 009 2 050 2 061 11 0,5 43 2,1<br />

Töysä 1 477 1 530 1 583 1 771 1 785 1 819 1 570 -249 -13,7 40 2,6<br />

Vimpeli 1 169 1 205 1 159 1 182 1 186 1 175 1 206 31 2,6 1 0,1<br />

Ähtäri 2 673 2 735 2 765 2 780 2 790 2 731 2 520 -211 -7,7 -215 -7,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 75 760 76 558 76 750 77 356 78 965 80 399 79 572 -827 -1,0 3 014 3,9<br />

Koko maa 2 242 303 2 245 780 2 262 359 2 265 211 2 313 788 2 369 066 2 377 181 8 115 0,3 131 401 5,9


16<br />

Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta<br />

Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja (2004-2009)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />

Muutos Muutos<br />

2007-2008 2004-2008<br />

%-yksikköä %-yksikköä<br />

Alahärmä 28,7 30,5 31,8 32,6<br />

Alajärvi 13,7 15,2 16,1 16,6 17,4 18,9 18,8 -0,1 2,7<br />

Alavus 24,9 27,6 29,2 29,9 30,3 30,8 32,3 1,5 3,1<br />

Evijärvi 25,2 24,6 26,1 28,8 30,2 32,6 30,5 -2,1 4,4<br />

Ilmajoki 43,8 45,1 47,4 48,3 49,6 50,4 50,7 0,3 3,3<br />

Isojoki 22,3 21,7 20,3 21,4 23,7 23,2 25,1 1,9 4,8<br />

Jalasjärvi 23,5 24,4 25,9 27,3 28,5 28,2 28,9 0,7 3,0<br />

Jurva 27,6 31,0 31,7 32,4<br />

Karijoki 32,8 36,9 33,8 34,3 35,6 38,5 38,1 -0,4 4,3<br />

Kauhajoki 15,9 15,8 17,4 17,6 18,1 19,1 18,3 -0,8 0,9<br />

Kauhava 26,1 28,0 29,1 30,0 16,8 17,2 18,0 0,8 -11,1<br />

Kortesjärvi 27,5 25,9 29,9 30,5<br />

Kuortane 27,8 30,2 32,3 33,0 36,0 35,2 33,2 -2,0 0,9<br />

Kurikka 26,7 27,1 28,8 29,3 29,8 31,1 32,3 1,2 3,5<br />

Lappajärvi 20,0 23,2 23,4 25,0 24,4 26,3 27,9 1,6 4,5<br />

Lapua 30,0 31,1 32,6 33,7 34,9 35,8 36,1 0,3 3,5<br />

Lehtimäki 28,1 30,7 30,6 31,3<br />

Nurmo 58,6 60,3 62,8 64,1<br />

Seinäjoki 23,9 23,4 24,1 24,0 17,2 17,6 17,2 -0,4 -6,9<br />

Soini 15,5 16,1 15,7 18,6 19,8 21,9 23,6 1,7 7,9<br />

Teuva 26,3 28,9 28,2 29,6 31,0 31,7 31,0 -0,7 2,8<br />

Töysä 29,0 28,9 29,6 29,0 31,5 32,1 30,9 -1,2 1,3<br />

Vimpeli 21,7 22,3 23,2 23,3 24,4 26,8 26,2 -0,6 3,0<br />

Ylihärmä 26,6 25,4 27,7 28,3<br />

Ylistaro 41,9 44,5 46,1 46,7<br />

Ähtäri 16,8 15,4 16,3 16,7 17,8 19,0 21,2 2,2 4,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 28,1 28,8 30,1 30,7 24,3 25,0 25,1 0,1 -5,0<br />

Koko maa 32,0 33,0 33,5 34,3 32,4 .. 32,8 #ARVO! -0,7<br />

.. Tietoa ei saatavissa


17<br />

Työttömyysaste (vuosikeskiarvo)<br />

Lähde: Työministeriö (Työnvälitystilasto)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

%-yksikköä<br />

Muutos 2005-<br />

2010 %-<br />

yksikköä<br />

Alahärmä 5,4 6,0 6,3 5,3 4,8 4,1 3,7<br />

Alajärvi 12,2 11,1 11,2 10,9 8,8 7,7 7,3 10,4 9,3 -1,1 -1,6<br />

Alavus 11,8 11,6 10,9 9,2 8,3 6,8 7,2 9,3 8,1 -1,2 -1,1<br />

Evijärvi 8,4 8,7 7,3 7,6 6,6 5,6 6,0 8,7 6,8 -1,9 -0,8<br />

Ilmajoki 10,5 9,5 8,9 8,8 8,2 6,7 6,1 9,0 8,3 -0,7 -0,5<br />

Isojoki 9,8 9,2 8,5 9,6 8,1 6,9 7,1 6,7 6,1 -0,6 -3,5<br />

Jalasjärvi 11,1 10,8 9,7 9,0 8,2 7,2 6,6 9,3 9,0 -0,3 0,0<br />

Jurva 9,1 9,3 9,5 9,1 7,4 6,2 6,0<br />

Karijoki 9,7 8,8 8,3 11,0 9,2 7,3 7,1 8,5 8,3 -0,2 -2,7<br />

Kauhajoki 13,4 13,4 12,4 11,8 10,8 9,3 9,2 11,2 10,2 -1,0 -1,6<br />

Kauhava 7,1 6,6 6,9 6,7 5,5 5,4 4,5 7,7 7,3 -0,4 0,6<br />

Kortesjärvi 8,0 8,0 7,2 7,7 6,3 5,2 4,9<br />

Kuortane 8,9 8,1 7,8 6,1 4,8 4,6 4,8 6,6 6,5 -0,1 0,4<br />

Kurikka 10,6 10,5 10,1 10,1 8,8 8,0 7,8 13,5 11,0 -2,5 0,9<br />

Lappajärvi 10,9 10,2 9,2 9,6 7,0 6,4 6,3 9,6 7,8 -1,8 -1,8<br />

Lapua 9,2 9,0 8,9 8,1 6,4 5,5 5,3 8,0 7,4 -0,6 -0,7<br />

Lehtimäki 12,3 11,1 11,7 9,8 9,1 8,0 8,6<br />

Nurmo 7,8 7,2 7,0 7,0 6,3 5,5 5,0<br />

Seinäjoki 12,5 11,7 11,3 10,7 9,8 8,7 8,5 9,9 9,3 -0,6 -1,4<br />

Soini 13,3 13,3 13,6 13,1 12,2 10,6 10,5 13,9 12,1 -1,8 -1,0<br />

Teuva 9,0 9,4 9,4 9,1 7,6 6,0 5,7 9,4 9,3 -0,1 0,2<br />

Töysä 11,0 10,9 10,8 8,6 7,7 7,9 8,5 12,3 10,9 -1,4 2,3<br />

Vimpeli 11,8 10,6 10,5 10,3 9,2 7,9 7,1 10,5 8,9 -1,6 -1,4<br />

Ylihärmä 5,2 5,6 5,7 5,4 4,7 3,9 3,8<br />

Ylistaro 9,1 8,5 8,4 8,3 7,8 6,4 6,0<br />

Ähtäri 11,9 11,4 11,4 10,0 9,4 8,4 8,6 12,4 10,4 -2,0 0,4<br />

Etelä-Pohjanmaa 10,4 9,9 9,5 9,0 8,0 6,8 6,9 9,4 9,0 -0,4 0,0<br />

Koko maa 11,3 11,1 11,1 10,6 9,5 8,2 7,9 9,8 10,2 1,9 -0,4


18<br />

Yli vuoden työttömänä olleet (% työttömistä)<br />

Lähde: Työministeriö (Työnvälitystilasto)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

%-yksikköä<br />

Muutos 2005-<br />

2010 %-<br />

yksikköä<br />

Alahärmä 6,0 6,9 4,3 8,6 13,5 12,6 7,6<br />

Alajärvi 20,3 15,3 14,5 14,5 17,1 12,4 11,2 8,8 14,7 5,9 0,2<br />

Alavus 20,6 19,7 25,8 22,8 22,8 23,5 13,7 11,8 15,5 3,7 -7,3<br />

Evijärvi 16,2 13,4 16,1 17,3 18,1 19,4 13,7 8,4 14,6 6,2 -2,7<br />

Ilmajoki 19,3 17,6 15,1 18,3 19,4 19,6 17,8 12,2 20,7 8,5 2,4<br />

Isojoki 20,0 24,5 18,2 16,8 19,3 12,9 12,5 8,8 10,0 1,2 -6,8<br />

Jalasjärvi 17,9 18,6 16,0 15,7 15,6 16,2 17,7 14,0 17,8 3,8 2,1<br />

Jurva 9,6 14,4 13,2 16,8 17,4 11,6 9,5<br />

Karijoki 15,7 15,4 13,1 16,5 16,4 19,6 14,6 12,1 19,3 7,2 2,8<br />

Kauhajoki 21,5 15,8 19,1 14,2 15,4 12,6 11,7 8,4 11,1 2,7 -3,1<br />

Kauhava 8,4 6,7 9,7 9,6 10,1 11,1 10,1 6,5 13,5 7,0 3,9<br />

Kortesjärvi 14,1 14,0 18,4 16,5 18,5 22,6 18,0<br />

Kuortane 23,7 18,8 24,5 23,9 18,4 13,4 10,5 7,8 8,9 1,1 -15,0<br />

Kurikka 7,9 6,0 9,5 10,9 13,2 13,6 11,1 7,2 17,5 10,3 6,6<br />

Lappajärvi 16,4 15,9 14,4 10,6 11,0 8,2 10,8 6,4 12,4 6,0 1,8<br />

Lapua 12,7 12,2 12,5 14,9 19,0 16,8 13,6 7,9 12,0 4,1 -2,9<br />

Lehtimäki 20,0 20,6 21,2 22,6 21,1 27,3 18,8<br />

Nurmo 20,0 20,5 19,4 19,4 19,3 21,5 16,5<br />

Seinäjoki 23,7 23,7 22,3 24,0 25,0 22,3 22,7 17,3 23,1 5,8 -0,9<br />

Soini 16,2 14,9 25,7 23,9 21,9 22,7 19,1 12,1 13,3 1,2 -10,6<br />

Teuva 10,7 10,2 13,9 11,8 15,2 9,4 8,7 4,8 11,0 6,2 -0,8<br />

Töysä 18,4 20,5 23,5 15,0 15,6 9,8 10,5 7,8 12,8 5,0 -2,2<br />

Vimpeli 17,7 15,1 15,4 20,7 15,7 12,4 10,6 9,9 14,1 4,2 -6,6<br />

Ylihärmä 6,9 12,2 14,7 13,7 17,2 26,0 12,2<br />

Ylistaro 16,5 17,9 12,5 17,2 17,1 20,6 18,0<br />

Ähtäri 21,7 20,3 23,1 25,2 25,7 26,6 20,5 11,8 17,6 5,8 -7,6<br />

Etelä-Pohjanmaa 18,4 17,3 17,9 18,1 19,3 18,0 16,0 11,6 17,4 5,8 -0,7<br />

Koko maa 26,4 25,1 25,3 26,3 26,0 24,0 21,4 15,7 20,4 4,7 -5,9


19<br />

Työllisyysaste 1<br />

Lähde: Tilastokeskus<br />

Muutos Muutos<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008-2009 2004-2009<br />

%-yksikköä %-yksikköä<br />

Alajärvi 58,2 58,6 58,0 58,8 61,1 61,8 61,0 57,7 -3,3 -0,3<br />

Alavus 60,8 61,8 61,7 63,0 64,7 64,5 63,7 62,0 -1,7 0,3<br />

Evijärvi 62,2 64,1 64,9 64,1 65,2 65,7 62,8 60,6 -2,3 -4,3<br />

Ilmajoki 65,1 65,7 66,1 66,9 67,5 69,0 68,7 65,7 -3,0 -0,4<br />

Isojoki 63,2 62,8 62,6 61,0 64,0 63,4 64,3 63,1 -1,2 0,4<br />

Jalasjärvi 61,3 61,8 63,6 63,4 64,7 65,1 64,4 62,6 -1,8 -1,0<br />

Karijoki 63,7 66,7 65,9 61,3 63,6 68,0 66,0 65,0 -0,9 -0,8<br />

Kauhajoki 60,0 60,6 61,3 61,5 63,0 64,1 63,4 61,0 -2,4 -0,3<br />

Kauhava 66,3 66,1 66,2 65,7 67,4 67,9 68,2 63,3 -4,8 -2,9<br />

Kuortane 62,8 64,8 64,0 65,4 67,6 68,6 67,1 65,0 -2,1 1,0<br />

Kurikka 62,5 62,4 62,9 62,4 64,6 65,8 63,6 59,0 -4,6 -3,9<br />

Lappajärvi 59,4 60,1 60,3 61,0 62,7 62,4 62,0 59,2 -2,9 -1,1<br />

Lapua 63,6 64,5 63,8 65,0 67,4 68,1 67,8 65,0 -2,8 1,2<br />

Seinäjoki 65,3 65,9 66,7 66,6 67,9 68,9 69,0 66,4 -2,6 -0,3<br />

Soini 54,4 56,0 56,3 56,4 58,9 57,5 55,8 54,8 -1,0 -1,5<br />

Teuva 62,7 62,5 62,6 62,7 65,3 66,3 66,4 62,1 -4,2 -0,5<br />

Töysä 63,5 63,9 63,1 65,9 67,1 67,6 62,2 60,0 -2,2 -3,1<br />

Vimpeli 60,4 62,4 61,1 61,6 63,2 63,5 63,2 61,0 -2,2 -0,1<br />

Ähtäri 61,2 62,3 62,4 62,8 64,1 64,1 61,6 58,7 -2,9 -3,7<br />

Etelä-Pohjanmaa 63,1 63,7 64,0 64,2 65,9 66,7 66,1 63,2 -2,9 -0,8<br />

Koko maa 64,4 64,4 64,8 64,6 66,0 67,1 67,0 64,0 -3,0 -0,8<br />

1 15-64 vuotiaiden työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä


20<br />

Toimeentulo<br />

Valtionveron alaiset tulot yhteensä (1000 €/tulonsaaja)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika/Stat.fi)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

1000 €<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

1000 €<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 39,85 17,20 17,58 17,54 19,02 19,98 20,55<br />

Alajärvi 14,84 15,48 15,91 15,66 17,49 18,54 19,44 19,19 -0,25 -1,27 3,28 20,61<br />

Alavus 15,12 15,50 16,17 16,17 17,77 18,96 19,50 19,89 0,39 2,00 3,72 23,00<br />

Evijärvi 15,25 15,82 16,55 16,37 18,29 19,80 19,99 20,18 0,19 0,94 3,62 21,89<br />

Ilmajoki 16,72 17,34 18,16 18,54 19,86 21,12 22,68 22,55 -0,13 -0,57 4,40 24,21<br />

Isojoki 13,66 14,52 15,13 15,13 16,72 18,56 18,90 18,90 0,00 0,00 3,77 24,91<br />

Jalasjärvi 16,15 16,32 17,15 16,83 18,47 19,57 22,78 20,54 -2,25 -9,86 3,39 19,80<br />

Jurva 14,85 15,38 16,05 15,99 17,67 18,56 19,63<br />

Karijoki 14,19 14,95 15,69 15,53 16,95 18,80 19,17 19,47 0,30 1,57 3,78 24,06<br />

Kauhajoki 15,43 16,33 16,96 16,73 18,31 19,89 21,20 20,63 -0,57 -2,68 3,67 21,63<br />

Kauhava 15,85 16,44 17,39 17,31 18,87 19,97 20,71 20,73 0,02 0,12 3,34 19,20<br />

Kortesjärvi 15,02 15,51 15,97 15,68 17,36 18,50 19,03<br />

Kuortane 15,04 15,60 16,30 16,40 18,31 19,63 20,00 20,09 0,09 0,45 3,80 23,30<br />

Kurikka 16,09 16,77 17,70 17,94 19,23 20,76 21,13 20,40 -0,73 -3,45 2,70 15,28<br />

Lappajärvi 14,79 15,29 16,29 15,81 17,05 18,20 18,83 19,04 0,21 1,11 2,75 16,90<br />

Lapua 16,55 17,26 18,19 18,27 19,88 21,25 22,24 22,35 0,11 0,49 4,15 22,83<br />

Lehtimäki 13,60 14,12 14,70 15,04 16,37 17,24 17,67<br />

Nurmo 19,56 20,46 21,40 21,20 23,31 24,86 25,88<br />

Seinäjoki 18,43 19,23 20,30 20,25 21,84 23,10 24,10 24,51 0,41 1,71 4,21 20,74<br />

Soini 13,01 13,48 14,45 14,12 15,86 16,75 17,90 17,92 0,02 0,09 3,47 24,04<br />

Teuva 15,38 16,00 16,67 16,71 18,84 19,32 20,29 20,15 -0,14 -0,70 3,49 20,91<br />

Töysä 14,37 15,44 16,67 15,81 16,85 18,17 18,71 18,42 -0,28 -1,52 1,75 10,52<br />

Vimpeli 16,03 16,61 18,01 18,10 19,00 20,94 21,33 21,18 -0,14 -0,68 3,17 17,60<br />

Ylihärmä 18,31 19,34 19,69 18,72 20,13 21,20 22,26<br />

Ylistaro 16,07 17,00 17,67 17,82 18,98 21,02 21,24<br />

Ähtäri 15,83 16,45 17,38 17,22 18,90 19,65 20,09 20,19 0,10 0,49 2,81 16,18<br />

Etelä-Pohjanmaa 16,94 17,04 17,89 17,83 19,44 20,73 21,70 21,68 -0,02 -0,10 3,79 21,21<br />

Koko maa 19,47 20,13 21,14 21,02 22,62 23,99 24,70 24,66 -0,04 -0,16 3,52 16,64


21<br />

Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa (1000 €/tulonsaaja)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Stat.fi)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

1000 €<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

1000 €<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 13,99 14,26 14,64 14,84 16,24 16,67 14,76<br />

Alajärvi 12,43 12,97 13,23 13,36 14,93 15,44 13,55 13,15 -0,40 -2,97 -0,08 -0,62<br />

Alavus 12,82 13,08 13,43 13,77 14,99 15,59 13,48 13,52 0,04 0,27 0,09 0,68<br />

Evijärvi 12,37 12,80 13,46 13,84 15,25 15,66 13,45 13,15 -0,30 -2,22 -0,31 -2,29<br />

Ilmajoki 14,15 14,59 15,23 15,74 16,93 17,69 16,55 16,56 0,01 0,08 1,33 8,72<br />

Isojoki 11,40 11,90 12,41 12,58 13,92 14,58 11,85 11,74 -0,11 -0,95 -0,67 -5,42<br />

Jalasjärvi 13,10 13,37 13,82 14,16 15,37 15,80 13,72 13,89 0,17 1,26 0,07 0,51<br />

Jurva 12,55 12,82 13,32 13,67 14,80 15,37 13,31<br />

Karijoki 12,09 12,72 13,37 13,43 14,53 15,33 12,53 12,52 -0,01 -0,07 -0,85 -6,36<br />

Kauhajoki 12,81 13,33 13,89 14,32 15,56 16,21 14,46 14,35 -0,11 -0,75 0,47 3,35<br />

Kauhava 13,65 14,01 14,76 14,98 16,45 16,94 15,13 14,45 -0,68 -4,52 -0,31 -2,13<br />

Kortesjärvi 12,53 12,78 12,96 13,14 14,53 14,62 12,33<br />

Kuortane 12,63 12,98 13,44 13,85 15,33 15,84 13,39 13,42 0,04 0,27 -0,02 -0,12<br />

Kurikka 13,62 14,08 14,73 15,03 16,19 16,95 15,14 14,17 -0,96 -6,37 -0,56 -3,77<br />

Lappajärvi 12,50 12,84 13,49 13,64 14,60 14,95 12,50 12,20 -0,30 -2,41 -1,30 -9,60<br />

Lapua 14,04 14,57 15,25 15,66 16,97 17,65 16,03 15,96 -0,07 -0,42 0,71 4,67<br />

Lehtimäki 11,53 11,90 12,38 12,77 13,71 13,89 11,38<br />

Nurmo 16,83 17,28 18,00 18,29 20,02 20,84 20,42<br />

Seinäjoki 15,91 16,40 17,11 17,53 18,99 19,68 18,92 18,90 -0,01 -0,07 1,80 10,50<br />

Soini 11,15 11,46 12,17 12,27 13,51 13,84 11,57 11,52 -0,04 -0,36 -0,64 -5,29<br />

Teuva 13,10 13,57 14,03 14,41 15,56 16,20 13,88 13,74 -0,14 -0,97 -0,28 -2,01<br />

Töysä 11,91 12,43 12,89 13,35 14,38 14,90 12,99 12,78 -0,21 -1,62 -0,11 -0,86<br />

Vimpeli 13,50 13,98 14,49 14,89 16,00 16,82 14,91 14,86 -0,05 -0,33 0,37 2,57<br />

Ylihärmä 14,44 14,86 15,26 15,55 16,46 17,13 15,30<br />

Ylistaro 13,30 13,73 14,18 14,83 15,97 16,57 14,89<br />

Ähtäri 13,74 14,12 14,83 15,06 16,04 16,61 14,48 14,09 -0,39 -2,66 -0,74 -4,99<br />

Etelä-Pohjanmaa 13,84 14,28 14,87 15,24 16,56 17,20 15,61 15,56 -0,05 -0,30 0,69 4,62<br />

Koko maa 16,67 17,07 17,75 18,13 19,53 20,13 19,09 18,99 -0,10 -0,53 1,24 7,01


22<br />

Verotettava pääomatulo (1000 €/pääomatulonsaaja)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Stat.fi)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

1000 €<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

1000 €<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 61,26 2,94 2,76 3,84 3,98 3,37 2,24<br />

Alajärvi 3,84 2,80 3,07 2,87 3,43 4,43 4,58 3,40 -1,17 -25,60 0,34 10,95<br />

Alavus 3,84 2,68 3,36 3,40 4,28 5,44 4,53 4,05 -0,48 -10,55 0,69 20,50<br />

Evijärvi 4,84 3,08 3,00 2,68 3,43 5,31 4,29 4,08 -0,20 -4,78 1,09 36,27<br />

Ilmajoki 3,54 2,46 2,57 3,30 3,70 4,35 5,20 3,63 -1,57 -30,14 1,06 41,16<br />

Isojoki 2,37 2,48 3,20 4,46 4,61 5,51 3,82 2,70 -1,12 -29,30 -0,50 -15,54<br />

Jalasjärvi 5,20 3,62 4,32 3,60 4,57 5,85 13,71 4,08 -9,64 -70,28 -0,24 -5,56<br />

Jurva 2,89 3,04 2,41 2,77 4,18 3,22 2,41<br />

Karijoki 2,57 2,07 1,81 2,58 3,31 3,80 3,24 2,94 -0,30 -9,21 1,13 62,65<br />

Kauhajoki 3,82 3,63 2,92 3,26 4,19 4,59 5,09 2,94 -2,15 -42,32 0,01 0,43<br />

Kauhava 2,22 2,08 2,46 3,11 3,36 4,28 2,82 2,65 -0,17 -6,17 0,19 7,58<br />

Kortesjärvi 2,93 2,67 3,11 3,48 3,86 5,86 3,88<br />

Kuortane 2,42 2,11 2,43 2,74 3,80 5,20 4,20 3,09 -1,10 -26,32 0,66 27,32<br />

Kurikka 3,54 3,00 3,47 4,94 5,17 6,90 2,99 2,14 -0,85 -28,32 -1,33 -38,28<br />

Lappajärvi 3,51 3,05 3,45 2,87 2,75 3,77 3,09 3,13 0,04 1,36 -0,32 -9,26<br />

Lapua 2,82 2,53 3,03 3,28 4,22 5,61 5,22 4,26 -0,96 -18,45 1,23 40,61<br />

Lehtimäki 2,81 2,10 2,22 2,58 3,62 4,76 4,07<br />

Nurmo 3,56 2,75 2,94 3,49 4,68 5,60 5,03<br />

Seinäjoki 3,70 3,06 3,70 3,63 4,09 5,03 4,24 3,85 -0,39 -9,24 0,15 4,03<br />

Soini 2,82 2,06 2,38 2,04 2,98 4,09 4,89 3,27 -1,62 -33,06 0,89 37,51<br />

Teuva 3,11 2,40 2,03 2,98 6,00 3,15 2,95 1,85 -1,10 -37,39 -0,18 -8,94<br />

Töysä 5,04 4,44 6,64 4,21 3,89 5,54 5,17 3,95 -1,22 -23,56 -2,68 -40,46<br />

Vimpeli 2,39 2,78 4,41 5,64 5,21 7,61 6,23 4,63 -1,60 -25,65 0,22 4,92<br />

Ylihärmä 5,62 5,52 5,22 6,19 7,52 5,74 4,89<br />

Ylistaro 3,71 3,22 3,44 3,61 3,48 6,53 4,22<br />

Ähtäri 3,12 2,64 3,01 2,81 5,09 4,79 3,95 3,93 -0,02 -0,52 0,92 30,66<br />

Etelä-Pohjanmaa 5,11 2,90 3,18 3,47 4,19 4,99 4,53 3,30 -1,23 -27,14 0,12 3,69<br />

Koko maa 3,70 3,65 4,13 3,98 4,88 6,10 5,60 3,89 -1,71 -42,84 -0,24 -5,81


23<br />

Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana (% asukkaista)<br />

Lähde: Stakes (SOTKAnet)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%-yksikköä<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%-yksikköä<br />

Alajärvi 10,6 10,9 11,1 9,7 9,1 8,8 8,5 9,3 0,8 -1,8<br />

Alavus 7,9 8,0 8,0 8,2 7,6 6,6 7,1 7,4 0,3 -0,6<br />

Evijärvi 9,4 9,3 8,8 8,7 8,3 9,1 8,2 6,7 -1,5 -2,1<br />

Ilmajoki 8,1 8,1 7,2 5,6 5,3 4,1 4,6 5,2 0,6 -2,0<br />

Isojoki 4,9 5,3 5,8 5,7 5,6 6,0 6,0 6,3 0,3 0,5<br />

Jalasjärvi 7,4 7,0 7,0 5,7 5,1 5,1 5,3 6,2 0,9 -0,8<br />

Karijoki 5,0 5,3 4,9 5,9 6,3 6,0 5,5 6,9 1,4 2,0<br />

Kauhajoki 9,7 9,5 8,4 7,2 6,5 6,0 6,3 7,3 1,0 -1,1<br />

Kauhava 6,6 6,9 6,3 6,2 5,9 5,2 5,3 6,1 0,8 -0,2<br />

Kuortane 6,4 6,3 5,4 4,8 3,4 3,3 3,4 3,0 -0,4 -2,4<br />

Kurikka 8,3 8,0 7,2 7,2 7,1 7,3 7,2 8,0 0,8 0,8<br />

Lappajärvi 6,4 7,2 6,5 5,3 5,0 3,5 4,4 5,4 1,0 -1,1<br />

Lapua 5,7 5,4 5,4 4,7 4,7 5,2 5,4 5,9 0,5 0,5<br />

Seinäjoki 8,3 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,6 0,3 -0,1<br />

Soini 6,4 5,0 4,8 4,9 5,6 4,2 4,0 5,9 1,9 1,1<br />

Teuva 5,6 5,9 5,5 5,8 5,3 4,7 4,3 4,7 0,4 -0,8<br />

Töysä 11,4 12,0 10,8 7,4 9,1 10,0 9,6 10,3 0,7 -0,5<br />

Vimpeli 8,2 8,2 7,6 7,9 7,9 6,5 7,5 7,3 -0,2 -0,3<br />

Ähtäri 7,0 5,7 5,5 4,8 4,1 4,6 5,2 5,3 0,1 -0,2<br />

Etelä-Pohjanmaa 7,9 7,7 7,3 6,8 6,5 6,3 6,4 6,9 0,5 -0,4<br />

Koko maa 8,3 8,1 7,7 7,2 6,8 6,5 6,4 7,1 0,7 -0,6


24<br />

Asuminen<br />

Ahtaasti asuvat 1 asuntokunnat (% asuntokunnista)<br />

Lähde: Stakes (SOTKAnet)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%-yksikköä<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%-yksikköä<br />

Alajärvi 15,2 14,4 14,4 13,7 13,2 12,7 12,6 11,9 -0,7 -2,5<br />

Alavus 14,8 14,2 13,6 13,4 12,7 12,2 11,8 10,8 -1,0 -2,8<br />

Evijärvi 11,6 12,2 11,1 10,9 10,0 9,8 8,6 8,5 -0,1 -2,6<br />

Ilmajoki 13,1 12,7 12,3 11,7 11,4 11,1 10,2 10,1 -0,1 -2,2<br />

Isojoki 11,4 11,7 11,9 11,2 11,0 10,6 9,9 9,4 -0,5 -2,5<br />

Jalasjärvi 13,7 13,1 12,8 13,0 12,0 11,7 11,3 10,8 -0,5 -2,0<br />

Karijoki 13,8 13,4 13,4 13,3 11,6 11,6 11,4 10,3 -1,1 -3,1<br />

Kauhajoki 12,1 11,8 11,5 10,8 10,2 10,0 9,5 9,2 -0,3 -2,3<br />

Kauhava 11,5 11,4 10,8 10,3 9,7 9,5 9,1 8,8 -0,3 -2,0<br />

Kuortane 12,7 11,7 11,5 10,7 9,8 9,3 8,9 8,8 -0,1 -2,7<br />

Kurikka 11,5 11,1 10,6 10,2 10,0 9,7 9,4 9,3 -0,1 -1,3<br />

Lappajärvi 12,3 10,9 9,9 9,5 9,5 9,6 9,0 8,8 -0,2 -1,1<br />

Lapua 11,7 10,8 10,3 10,0 9,5 9,3 9,2 8,9 -0,3 -1,4<br />

Seinäjoki 9,0 8,6 8,3 8,0 7,7 7,3 7,0 7,0 0,0 -1,3<br />

Soini 17,6 17,0 16,1 15,2 14,4 13,0 12,2 11,0 -1,2 -5,1<br />

Teuva 11,1 10,2 10,2 10,2 9,8 9,8 9,4 9,3 -0,1 -0,9<br />

Töysä 15,5 15,2 14,4 14,7 14,2 13,7 12,7 12,1 -0,6 -2,3<br />

Vimpeli 13,1 12,6 12,8 13,2 13,0 12,3 11,5 11,6 0,1 -1,2<br />

Ähtäri 13,8 12,8 12,2 12,1 11,2 10,8 10,0 10,3 0,3 -1,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 11,7 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 9,2 8,9 -0,3 -1,9<br />

Koko maa 11,4 10,9 10,4 10,0 9,6 9,3 9,1 9,0 -0,1 -1,4<br />

1 Enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun


25<br />

Puutteellisesti varustetuissa asunnoissa 1 asuvat asuntokunnat (% asuntokunnista)<br />

Lähde: Stakes (SOTKAnet)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%-yksikköä<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%-yksikköä<br />

Alajärvi 15,9 15,8 14,3 12,5 12,5 12,2 12,0 11,5 -0,5 -2,9<br />

Alavus 21,0 20,7 19,2 19,0 19,5 18,9 18,5 17,3 -1,3 -1,9<br />

Evijärvi 14,9 15,3 14,2 13,3 12,3 12,2 11,9 11,9 -0,1 -2,3<br />

Ilmajoki 21,4 20,6 19,2 17,5 17,0 16,5 16,0 15,7 -0,3 -3,5<br />

Isojoki 35,6 34,2 32,9 31,7 31,1 30,9 30,1 29,0 -1,1 -3,9<br />

Jalasjärvi 23,9 23,2 22,0 21,4 20,5 20,3 19,9 19,1 -0,8 -2,9<br />

Karijoki 28,1 27,5 27,1 24,2 23,5 23,2 21,6 21,5 -0,1 -5,6<br />

Kauhajoki 19,8 19,3 18,4 17,5 16,5 16,2 15,7 15,2 -0,5 -3,2<br />

Kauhava 13,9 13,8 12,9 11,9 11,6 11,5 11,4 10,9 -0,5 -2,0<br />

Kuortane 23,6 23,6 21,6 21,5 20,6 20,3 19,9 18,8 -1,1 -2,8<br />

Kurikka 19,7 19,3 19,1 17,5 17,2 17,0 16,6 16,4 -0,2 -2,7<br />

Lappajärvi 16,8 16,6 14,5 13,6 13,4 13,7 13,1 12,7 -0,4 -1,8<br />

Lapua 17,6 17,0 15,4 14,0 13,6 13,0 12,7 12,1 -0,6 -3,3<br />

Seinäjoki 8,9 8,0 7,5 6,8 6,6 6,3 6,1 5,8 -0,3 -1,7<br />

Soini 25,9 25,2 23,8 21,1 20,6 20,3 20,6 20,6 0,0 -3,2<br />

Teuva 18,3 18,0 17,3 17,0 16,0 16,1 15,7 15,6 -0,1 -1,7<br />

Töysä 24,8 23,6 21,5 20,9 20,6 19,7 19,4 18,3 -1,1 -3,2<br />

Vimpeli 11,7 11,6 10,3 9,3 9,3 9,1 8,9 8,6 -0,3 -1,7<br />

Ähtäri 18,7 18,3 17,3 17,6 17,0 16,8 16,4 15,8 -0,7 -1,5<br />

Etelä-Pohjanmaa 16,3 15,7 14,7 13,7 13,3 13,0 12,7 12,1 -0,5 -2,6<br />

Koko maa 11,9 11,4 10,5 10,1 9,9 9,7 9,4 9,0 -0,4 -1,5<br />

1 Puutteellisesti varustettu asunto: asunnosta puuttuvat vain peseytymistilat ja/tai keskus- tai sähkölämmitys. Erittäin puutteellisesti<br />

varustettu asunto: asunnosta puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi tai WC


26<br />

Sosiaali- ja terveystilanne<br />

KELAn sairastavuusindeksi 1 (vakioitu)<br />

Lähde: Kela (Terveyspuntari)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Muutos<br />

2009-<br />

2010<br />

Muutos<br />

2005-<br />

2010<br />

Alajärvi 117,7 118,9 117,6 119,8 117,5 116,9 114,9 114,2 114,6 0,4 -5,2<br />

Alavus 105,2 108,5 109,1 109,2 110,7 111,8 117,0 113,6 116,5 2,9 7,3<br />

Evijärvi 120,6 123,0 125,1 119,5 124,5 124,0 122,5 111,5 111,2 -0,3 -8,3<br />

Ilmajoki 96,5 99,7 98,3 100,1 103,6 106,3 107,2 99,9 97,5 -2,4 -2,6<br />

Isojoki 116,1 112,7 128,8 125,3 120,1 114,1 115,5 114,1 114,6 0,5 -10,7<br />

Jalasjärvi 114,1 117,4 115,8 119,7 119,3 115,2 113,9 111,2 116,5 5,3 -3,2<br />

Karijoki 101,9 96,6 110,4 107,1 111,1 108,8 108,1 106,8 104,5 -2,3 -2,6<br />

Kauhajoki 108,7 111,5 112,1 111,4 110,2 110,1 109,4 108,5 111,7 3,2 0,3<br />

Kauhava 107,6 106,3 106,8 105,6 108,0 106,2 106,1 106,5 108,5 2,0 2,9<br />

Kuortane 102,3 102,5 104,6 103,4 101,2 102,3 108,9 106,3 109,5 3,2 6,1<br />

Kurikka 104,8 107,3 107,8 110,0 109,5 110,0 108,6 109,3 109,9 0,6 -0,1<br />

Lappajärvi 115,9 119,0 118,6 117,4 111,6 115,3 113,6 109,7 106,5 -3,2 -10,9<br />

Lapua 106,8 107,7 107,9 109,4 108,8 108,3 108,0 108,8 110,4 1,6 1,0<br />

Seinäjoki 101,5 100,7 100,5 100,7 100,9 100,5 99,4 99,3 97,9 -1,4 -2,8<br />

Soini 123,4 123,6 119,5 124,3 120,1 131,3 132,5 132,2 131,3 -0,9 7,0<br />

Teuva 100,9 104,8 99,5 104,1 100,7 101,3 97,4 99,4 100,3 0,9 -3,8<br />

Töysä 106,9 103,6 110,4 114,4 112,5 106,2 106,1 104,7 110,1 5,4 -4,3<br />

Vimpeli 112,4 106,0 110,5 112,1 114,6 119,4 121,2 114,5 111,1 -3,4 -1,0<br />

Ähtäri 104,1 107,1 106,3 105,9 103,4 107,9 112,1 111,7 114,7 3,0 8,8<br />

Etelä-Pohjanmaa 106,2 107,1 107,4 108,2 108,1 108,1 107,8 106,5 107,3 0,8 -0,9<br />

Koko maa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0<br />

1 Indeksi kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (=100). Luku perustuu kuolleisuutta, työkyvyttömyyseläkkeellä<br />

olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä.


27<br />

Korvattujen lääkkeiden kustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Stakes (SOTKAnet)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-<br />

2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-<br />

2009 %<br />

Muutos<br />

2004-<br />

2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-<br />

2009 %<br />

Alajärvi 309,3 315,8 348,2 357,4 356,8 360,7 378,0 383,1 5,0 1,3 34,8 10,0<br />

Alavus 278,0 289,4 317,0 339,5 338,7 349,2 351,4 365,7 14,3 4,1 48,7 15,4<br />

Evijärvi 290,0 303,2 322,0 331,6 326,9 337,5 356,8 359,3 2,5 0,7 37,3 11,6<br />

Ilmajoki 249,1 263,8 279,8 282,7 289,3 290,1 307,3 297,3 -10,0 -3,3 17,4 6,2<br />

Isojoki 305,3 326,5 358,0 398,1 396,9 417,8 458,1 448,0 -10,0 -2,2 90,0 25,1<br />

Jalasjärvi 275,6 286,4 310,6 326,8 336,5 362,9 384,9 390,4 5,5 1,4 79,8 25,7<br />

Karijoki 308,1 323,8 365,6 353,9 346,9 361,0 364,0 340,7 -23,3 -6,4 -24,9 -6,8<br />

Kauhajoki 259,8 273,6 302,3 314,0 314,0 330,8 358,1 351,1 -7,0 -2,0 48,8 16,1<br />

Kauhava 263,5 282,7 302,8 322,7 311,9 321,4 344,3 357,5 13,2 3,8 54,7 18,1<br />

Kuortane 294,1 312,0 329,6 342,9 335,0 350,4 384,2 357,0 -27,2 -7,1 27,5 8,3<br />

Kurikka 236,4 252,0 274,9 291,8 293,1 314,0 342,5 343,3 0,8 0,2 68,4 24,9<br />

Lappajärvi 322,3 345,2 402,6 423,7 426,3 448,7 469,7 456,1 -13,6 -2,9 53,5 13,3<br />

Lapua 263,6 277,0 299,2 307,1 301,8 309,5 330,5 329,3 -1,3 -0,4 30,1 10,1<br />

Seinäjoki 249,6 258,7 274,6 286,3 282,2 289,0 301,0 302,8 1,8 0,6 28,2 10,3<br />

Soini 355,5 349,4 367,1 390,2 362,8 385,6 417,1 444,6 27,5 6,6 77,5 21,1<br />

Teuva 315,0 328,9 356,6 369,5 356,6 364,9 398,7 413,8 15,1 3,8 57,2 16,0<br />

Töysä 235,9 253,0 295,2 291,3 295,6 299,0 303,9 328,1 24,2 8,0 32,9 11,1<br />

Vimpeli 331,7 345,3 361,9 356,5 352,5 380,6 401,0 398,4 -2,5 -0,6 36,5 10,1<br />

Ähtäri 293,6 315,7 343,8 370,2 355,3 375,3 388,4 386,7 -1,6 -0,4 43,0 12,5<br />

Etelä-Pohjanmaa 268,5 281,3 304,0 316,9 313,4 324,4 342,6 344,1 1,5 0,4 40,2 13,2<br />

Koko maa 259,1 272,4 293,7 304,2 301,0 309,2 327,5 330,5 3,0 0,9 36,8 12,5


28<br />

Huostassa olleet 0-17-vuotiaat (% vastaavanikäisestä väestöstä)<br />

Lähde: Stakes (SOTKAnet)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-<br />

2009 %-<br />

yksikköä<br />

Muutos<br />

2004-<br />

2009 %-<br />

yksikköä<br />

Alajärvi 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,1 0,3<br />

Alavus 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,0<br />

Evijärvi 0,7 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4 0,2 0,4<br />

Ilmajoki 0,2 0,3 0,5 0,6 0,1<br />

Isojoki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Jalasjärvi 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,2 0,4<br />

Karijoki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Kauhajoki 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 -0,1 0,0<br />

Kauhava 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 -0,1 0,0<br />

Kuortane 0,0 0,0 0,0<br />

Kurikka 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,1 0,2<br />

Lappajärvi 0,0 0,0<br />

Lapua 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1<br />

Seinäjoki 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,1<br />

Soini 0,0 0,0<br />

Teuva 0,0 0,0 0,0<br />

Töysä 0,9 0,9 0,9<br />

Vimpeli 0,0 0,0 0,8 0,9 0,9 0,0<br />

Ähtäri 0,3 0,3 0,4 0,7 0,9 0,7 0,6 -0,1 0,3<br />

Etelä-Pohjanmaa 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,0 0,1<br />

Koko maa 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,1 0,2


29<br />

Alkoholijuomien myynti 100 %:na alkoholina (litraa/asukas)<br />

Lähde: Stakes (SOTKAnet)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Muutos<br />

2009-<br />

2010<br />

litraa/asu<br />

kas<br />

Muutos<br />

2009-<br />

2010 %<br />

Muutos<br />

2005-<br />

2010<br />

litraa/asu<br />

kas<br />

Muutos<br />

2005-<br />

2010 %<br />

Alajärvi 4,8 4,8 5,3 5,3 5,4 5,8 5,8 6,0 5,8 -0,2 -3,3 0,5 9,4<br />

Alavus 4,8 4,7 5,2 5,0 5,0 5,0 5,4 5,6 5,6 0,0 0,0 0,6 12,0<br />

Evijärvi 2,7 2,4 2,3 2,2 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 0,0 0,0 0,3 13,6<br />

Ilmajoki 3,8 3,8 4,1 4,1 4,2 4,3 4,6 4,8 4,7 -0,1 -2,1 0,6 14,6<br />

Isojoki 3,2 3,3 3,4 3,3 3,5 3,4 3,4 3,6 3,6 0,0 0,0 0,3 9,1<br />

Jalasjärvi 5,7 5,6 6,0 5,9 6,1 6,2 6,1 6,3 6,1 -0,2 -3,2 0,2 3,4<br />

Karijoki 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 2,9 2,7 3,1 3,1 0,0 0,0 -0,1 -3,1<br />

Kauhajoki 6,1 6,4 7,0 7,1 7,2 7,4 7,5 7,4 7,3 -0,1 -1,4 0,2 2,8<br />

Kauhava 4,9 5,1 5,5 5,5 5,7 6,1 6,1 6,1 6,1 0,0 0,0 0,6 10,9<br />

Kuortane 2,4 2,4 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8 2,7 -0,1 -3,6 0,2 8,0<br />

Kurikka 5,0 5,1 5,7 5,8 5,9 6,0 5,9 5,9 5,7 -0,2 -3,4 -0,1 -1,7<br />

Lappajärvi 7,1 7,2 7,7 7,6 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8 -0,1 -1,3 0,2 2,6<br />

Lapua 5,3 5,5 5,7 5,7 5,6 5,9 5,8 5,8 5,6 -0,2 -3,4 -0,1 -1,8<br />

Seinäjoki 7,2 7,5 7,9 8,3 8,4 8,6 8,6 8,2 7,9 -0,3 -3,7 -0,4 -4,8<br />

Soini 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,7 2,7 0,0 0,0 0,4 17,4<br />

Teuva 4,8 4,8 5,4 5,6 5,6 5,6 5,8 6,1 6,1 0,0 0,0 0,5 8,9<br />

Töysä 18,4 20,9 22,2 26,8 29,0 31,3 28,1 25,8 26,1 0,3 1,2 -0,7 -2,6<br />

Vimpeli 2,8 2,8 2,9 2,6 2,8 3,0 3,1 3,4 3,4 0,0 0,0 0,8 30,8<br />

Ähtäri 6,5 6,6 7,2 7,3 7,4 7,4 7,3 7,5 7,5 0,0 0,0 0,2 2,7<br />

Etelä-Pohjanmaa 5,7 5,9 6,3 6,5 6,7 6,9 6,9 6,8 6,7 -0,1 -1,5 0,2 3,1<br />

Koko maa 7,6 7,7 8,2 8,2 8,4 8,7 8,5 8,3 8,1 -0,2 -2,4 -0,1 -1,2


30<br />

Katuturvallisuusindeksi<br />

Lähde: Länsi-Suomen poliisin lääninjohto/Länsi-Suomen lääninhallitus<br />

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Muutos Muutos<br />

2009-2010 2005-2010<br />

Alajärvi 280,62 286,78 231,45 233,83 173,95 187,93 140,62 198,75 159,50 101,69 108,30 107,35 100,20 215,7 115,50 56,20<br />

Alavus 162,71 166,30 140,06 151,89 105,52 87,26 144,29 101,73 125,58 156,59 150,08 179,99 135,19 134,55 -0,64 8,97<br />

Evijärvi 131,08 157,71 303,03 236,51 116,36 187,02 115,46 208,22 167,02 116,77 228,58 203,78 112,37 187,32 74,95 20,30<br />

Ilmajoki 337,63 382,24 261,82 196,14 214,11 158,83 203,98 206,05 328,14 217,12 213,14 195,80 140,71 181,4 40,69 -146,74<br />

Isojoki 583,87 350,32 636,90 360,02 685,37 396,85 714,42 213,72 467,09 239,94 313,87 294,33 322,14 226,21 -95,93 -240,88<br />

Jalasjärvi 169,60 160,11 208,39 132,95 158,18 173,59 153,33 189,43 284,76 158,17 190,21 234,01 235,84 142,05 -93,79 -142,71<br />

Karijoki 325,93 384,30 442,10 268,00 245,54 577,54 246,09 227,87 406,78 258,41 225,59 620,82 453,83 300,58 -153,25 -106,20<br />

Kauhajoki 109,76 119,49 94,34 92,59 87,39 97,47 89,52 81,45 91,16 101,89 102,50 89,91 77,25 100,83 23,58 9,67<br />

Kauhava 194,15 204,47 187,43 186,02 219,33 262,97 172,68 220,36 163,21 169,36 128,38 206,75 157,19 206,2 49,01 42,99<br />

Kuortane 507,53 301,17 232,53 130,73 271,50 251,19 198,76 217,87 234,54 130,21 450,55 231,78 168,76 164,06 -4,70 -70,48<br />

Kurikka 169,04 256,63 160,86 174,10 175,74 137,89 143,95 131,05 178,29 181,44 130,57 140,35 134,29 152,43 18,14 -25,86<br />

Lappajärvi 137,98 121,18 162,15 167,10 93,19 144,59 171,79 141,38 225,02 480,98 166,00 145,42 208,37 201,54 -6,83 -23,48<br />

Lapua 154,54 147,63 126,01 130,10 146,83 142,01 108,89 117,82 116,76 118,94 131,99 122,64 105,96 131,55 25,59 14,79<br />

Seinäjoki 123,93 120,03 111,77 91,69 93,93 83,40 78,82 77,34 86,03 91,67 81,03 74,40 82,47 100,34 17,87 14,31<br />

Soini 738,29 1 124,48 234,54 434,50 310,40 454,62 317,59 682,32 678,51 595,02 531,35 376,72 189,60 194,54 4,94 -483,97<br />

Teuva 370,20 227,31 238,47 194,07 198,83 365,54 157,34 198,70 199,10 266,35 233,62 244,34 288,82 255,3 -33,52 56,20<br />

Töysä 404,89 228,09 226,53 342,21 261,54 226,46 250,30 198,08 182,73 164,70 96,88 198,46 51,25 90,8 39,55 -91,93<br />

Vimpeli 381,21 309,19 341,20 219,41 260,45 681,96 182,39 188,69 199,59 140,62 256,99 218,34 192,99 206,72 13,73 7,13<br />

Ähtäri 221,10 206,27 152,99 93,66 105,42 119,11 194,48 119,66 95,92 116,77 123,05 121,78 123,41 119,3 -4,11 23,38<br />

Etelä-Pohjanmaa 170,00 170,39 150,67 132,18 131,70 128,24 119,64 118,36 128,42 126,81 118,66 117,61 109,70 132,83 23,13 4,41<br />

Länsi-Suomen lääni 127,50 124,61 119,98 112,70 113,24 111,57 107,29 104,17 105,77 102,79 91,79 91,65


31<br />

Kuntatalous<br />

Tuloveroprosentti<br />

Lähde: Suomen Kuntaliitto (Tilastokeskus)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Muutos<br />

2010-<strong>2011</strong><br />

%-yksikköä<br />

Muutos<br />

2006-<strong>2011</strong><br />

%-yksikköä<br />

Alahärmä 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 20,50<br />

Alajärvi 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 20,50 20,50 0,00 1,50<br />

Alavus 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 19,25 19,25 19,75 19,75 19,75 0,00 1,00<br />

Evijärvi 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00 0,00 1,50<br />

Ilmajoki 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 0,00 0,50<br />

Isojoki 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 20,50 0,00 0,75<br />

Jalasjärvi 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 0,00 0,50<br />

Jurva 18,75 18,75 18,75 18,75 19,50 19,50 19,50<br />

Karijoki 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 0,00 1,00<br />

Kauhajoki 18,00 18,00 18,00 18,50 19,00 19,50 19,50 20,00 21,00 21,00 0,00 2,00<br />

Kauhava 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,75 19,75 0,00 0,25<br />

Kortesjärvi 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50<br />

Kuortane 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 0,00 1,00<br />

Kurikka 17,50 17,50 17,50 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00<br />

Lappajärvi 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,75 20,00 20,00 20,00 0,00 0,50<br />

Lapua 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 18,50 19,50 19,50 19,50 19,50 0,00 1,00<br />

Lehtimäki 19,00 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 20,00<br />

Nurmo 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 18,50 19,00<br />

Seinäjoki 18,50 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,25 19,25 0,00 0,25<br />

Soini 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 20,75 20,75 0,00 1,25<br />

Teuva 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,75 20,50 0,75 1,25<br />

Töysä 18,00 18,00 18,00 18,00 18,50 19,25 19,25 19,25 20,25 20,25 0,00 1,75<br />

Vimpeli 19,00 19,50 19,50 19,50 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 0,00 0,00<br />

Ylihärmä 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50<br />

Ylistaro 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 19,50 19,50<br />

Ähtäri 19,50 19,50 19,50 19,50 19,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 0,00 1,00<br />

Etelä-Pohjanmaa 18,54 18,65 18,65 18,87 18,99 19,14 19,31 19,34 19,60 19,66 0,06 0,67<br />

Koko maa 17,78 18,04 18,12 18,29 18,39 18,45 18,55 18,59 18,98 19,17 0,19 0,78


32<br />

Vuosikate (€/asukas) 1<br />

Lähde: Suomen Kuntaliitto (Tilastokeskus)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (enn.)<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

%<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

%<br />

Alahärmä 440 -113 -82 -58 -43 11 6<br />

Alajärvi 361 259 159 -1 229 319 334 339 368 29 8,6 369 -55 177,3<br />

Alavus 163 335 81 26 309 2 198 306 399 93 30,3 373 1 418,9<br />

Evijärvi 482 -179 48 -89 28 -215 -58 308 399 91 29,7 488 -549,2<br />

Ilmajoki 242 198 49 146 372 89 190 260 300 40 15,4 154 105,4<br />

Isojoki 126 15 -184 -195 116 62 346 374 339 -35 -9,5 534 -273,7<br />

Jalasjärvi 461 323 230 85 282 990 717 510 559 49 9,6 474 558,2<br />

Jurva 160 120 -6 -131 108 192 243<br />

Karijoki 112 42 -183 -187 135 225 259 283 397 114 40,2 584 -312,2<br />

Kauhajoki 285 170 7 318 135 274 98 71 175 104 147,8 -143 -44,9<br />

Kauhava 306 153 -36 66 -57 131 87 474 456 -18 -3,8 390 587,9<br />

Kortesjärvi 656 367 209 213 -29 142 66<br />

Kuortane 334 54 69 151 34 109 115 265 170 -95 -35,8 19 12,7<br />

Kurikka 352 196 169 2 520 851 1 000 335 668 151 -517 -77,4 -2 369 -94,0<br />

Lappajärvi 420 51 11 56 93 285 424 387 276 -111 -28,8 220 391,7<br />

Lapua 362 213 148 152 131 193 406 323 411 88 27,3 259 170,3<br />

Lehtimäki 209 -162 122 -87 -224 -71 -427<br />

Nurmo 588 168 110 80 206 141 294<br />

Seinäjoki 532 306 215 143 217 272 249 210 348 138 66,0 205 143,3<br />

Soini -174 94 66 -174 -171 238 -76 -34 476 510 -1 493,0 650 -373,5<br />

Teuva 546 316 251 110 223 336 426 183 186 3 1,7 76 68,9<br />

Töysä 38 194 -71 75 238 -37 109 -7 260 267 -3 871,2 185 246,3<br />

Vimpeli 66 347 -62 119 173 375 558 1 218 217 23 865,5 99 82,9<br />

Ylihärmä 297 16 49 30 400 408 556<br />

Ylistaro 370 22 39 -62 151 126 184<br />

Ähtäri 232 -229 119 -302 -381 -214 308 194 246 52 26,7 548 -181,4<br />

Etelä-Pohjanmaa 359 177 95 209 191 254 260 291 330 39 13,5 121 58,3<br />

Koko maa 381 240 211 213 327 382 363 340 462 122 36,0 249 116,4<br />

1 Osoittaa tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja<br />

lainojen lyhennyksiin


33<br />

Lainakanta 31.12. (€/asukas)<br />

Lähde: Suomen Kuntaliitto (Tilastokeskus)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (enn.)<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

%<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

%<br />

Alahärmä 832 837 1 360 1 586 1 676 1 962 1 945<br />

Alajärvi 797 843 983 1 121 1 310 1 499 1 250 1 863 1 771 -92 -5,0 650 58,0<br />

Alavus 706 865 947 1 211 1 275 1 548 1 708 1 773 1 841 68 3,8 630 52,0<br />

Evijärvi 951 1 179 1 087 1 532 1 778 1 810 1 859 1 844 1 542 -302 -16,4 10 0,7<br />

Ilmajoki 989 895 1 151 1 371 1 717 1 860 2 065 2 204 2 497 293 13,3 1 126 82,1<br />

Isojoki 19 2 488 585 500 515 458 396 325 -71 -17,9 -260 -44,4<br />

Jalasjärvi 504 518 809 1 348 1 452 1 413 1 015 718 495 -223 -31,0 -853 -63,3<br />

Jurva 493 515 853 1 122 1 172 1 058 1 038<br />

Karijoki 351 763 1 031 1 338 1 500 1 312 1 114 1 266 1 047 -219 -17,3 -291 -21,8<br />

Kauhajoki 367 452 660 876 1 241 1 345 1 526 2 107 2 586 479 22,7 1 710 195,3<br />

Kauhava 1 377 1 403 1 540 1 522 1 593 1 701 1 700 1 374 1 392 18 1,3 -130 -8,6<br />

Kortesjärvi 326 273 254 210 187 338 454<br />

Kuortane 12 9 7 4 2 1 1 0 0 0 #JAKO/0! -4 -100,0<br />

Kurikka 18 13 573 1 451 1 309 1 179 1 040 891 754 -137 -15,3 -697 -48,0<br />

Lappajärvi 413 864 1 405 1 611 1 422 1 361 1 245 1 198 992 -206 -17,2 -619 -38,4<br />

Lapua 675 661 680 757 1 087 1 305 1 241 1 404 1 538 134 9,6 781 103,2<br />

Lehtimäki 2 110 2 651 3 204 3 898 3 847 3 969 4 373<br />

Nurmo 805 678 735 1 028 1 123 1 379 1 775<br />

Seinäjoki 1 454 1 370 1 313 1 545 1 615 1 607 1 845 2 223 2 151 -72 -3,2 606 39,3<br />

Soini 2 068 2 466 2 721 2 970 4 721 4 195 4 266 3 542 3 473 -69 -2,0 503 16,9<br />

Teuva 771 539 466 311 215 171 127 83 57 -26 -31,3 -254 -81,7<br />

Töysä 631 1 743 2 109 2 478 2 752 3 001 2 396 2 045 2 217 172 8,4 -261 -10,5<br />

Vimpeli 1 716 1 830 1 923 1 629 2 004 1 540 1 243 1 806 1 648 -158 -8,8 19 1,2<br />

Ylihärmä 1 462 1 684 1 819 1 912 1 955 1 679 1 613<br />

Ylistaro 608 737 866 973 1 345 1 616 1 942<br />

Ähtäri 1 024 1 373 1 839 2 337 3 061 3 845 2 399 2 189 2 129 -60 -2,7 -208 -8,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 863 920 1 087 1 310 1 484 1 572 1 580 1 709 1 719 10 0,6 409 31,2<br />

Koko maa 862 1 000 1 176 1 351 1 464 1 548 1 631 1 839 1 957 118 6,4 606 44,8


34<br />

Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 1<br />

Lähde: Suomen Kuntaliitto (Tilastokeskus)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (enn.)<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

%-yksikköä<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

%-yksikköä<br />

Alahärmä 30,1 32,5 45,6 47,8 48,5 49,8 44,9<br />

Alajärvi 29,6 30,7 33,5 33,6 34,0 35,2 30,5 31,0 28,8 -2,2 -4,8<br />

Alavus 26,1 30,2 34,3 36,3 37,4 41,2 46,6 40,9 41 0,1 4,7<br />

Evijärvi 31,7 37,0 32,6 40,1 44,1 44,4 40,4 39,6 31,8 -7,8 -8,3<br />

Ilmajoki 38,2 33,3 39,2 42,6 46,3 50,7 50,2 47,5 55,9 8,4 13,3<br />

Isojoki 10,3 12,3 22,4 23,1 21,3 21,4 20,3 16,5 14,3 -2,2 -8,8<br />

Jalasjärvi 23,9 26,1 30,5 37,2 36,2 32,1 26,7 20,8 17,2 -3,6 -20,0<br />

Jurva 24,0 25,4 34,4 40,3 37,6 36,3 32,6<br />

Karijoki 20,9 35,4 39,1 45,3 46,7 41,6 35,9 33,8 28,6 -5,2 -16,7<br />

Kauhajoki 21,6 26,6 32,6 36,9 43,0 44,1 43,6 42,4 46,2 3,8 9,3<br />

Kauhava 44,9 45,9 49,2 45,1 46,9 44,9 43,2 32,2 30,9 -1,3 -14,2<br />

Kortesjärvi 16,6 17,8 18,7 16,7 15,4 16,7 20,5<br />

Kuortane 12,2 14,9 11,8 13,6 11,5 12,6 10,6 11,7 11,2 -0,5 -2,4<br />

Kurikka 13,4 13,2 27,7 48,2 41,6 37,4 32,3 27,8 24,9 -2,9 -23,3<br />

Lappajärvi 19,5 34,3 43,9 47,0 41,2 40,2 32,4 30,1 26,7 -3,4 -20,3<br />

Lapua 27,6 28,4 29,5 30,5 37,2 40,3 35,9 38,8 42,7 3,9 12,2<br />

Lehtimäki 58,7 69,5 82,7 94,6 89,8 89,5 92,7<br />

Nurmo 30,3 30,7 31,0 37,5 38,5 43,7 49,9<br />

Seinäjoki 45,3 45,4 41,3 46,9 45,4 43,5 46,1 53,4 50,9 -2,5 4,0<br />

Soini 58,6 66,6 65,8 73,5 103,7 93,1 89,3 45,7 40,1 -5,6 -33,4<br />

Teuva 27,1 24,4 23,1 17,6 16,1 14,2 14,0 13,6 12,9 -0,7 -4,7<br />

Töysä 27,1 56,7 66,2 70,9 73,6 83,9 61,0 52,0 53,7 1,7 -17,2<br />

Vimpeli 51,0 50,2 54,9 47,6 49,8 40,2 32,5 41,3 38,3 -3,0 -9,3<br />

Ylihärmä 45,0 55,1 54,6 55,3 49,7 44,4 39,8<br />

Ylistaro 23,7 31,1 30,6 35,3 41,2 46,8 49,9<br />

Ähtäri 33,2 51,7 52,4 64,0 80,8 88,7 52,8 50,3 46,7 -3,6 -17,3<br />

Etelä-Pohjanmaa 31,6 34,7 37,7 41,4 43,0 43,1 40,7 39,6 38,9 -0,7 -2,5<br />

Koko maa 33,5 36,5 39,6 42,0 42,1 42,5 41,9 44,6 44,5 -0,1 2,5<br />

1 Kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun


35<br />

Verotulot (€/asukas)<br />

Lähde: Suomen Kuntaliitto (Tilastokeskus)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (enn.)<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

%<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

%<br />

Alahärmä 2 160 2 042 2 029 2 078 2 207 2 489 2 766<br />

Alajärvi 1 824 1 740 1 804 1 792 1 972 2 181 2 426 2 375 2 462 87 3,7 670 37,4<br />

Alavus 1 895 1 797 1 825 1 898 2 007 2 122 2 330 2 367 2 392 25 1,0 494 26,1<br />

Evijärvi 2 033 1 810 1 998 2 001 2 179 2 410 2 536 2 517 2 537 20 0,8 536 26,8<br />

Ilmajoki 1 942 1 976 1 996 2 117 2 321 2 309 2 552 2 667 2 672 5 0,2 555 26,2<br />

Isojoki 1 720 1 639 1 731 1 790 1 878 2 063 2 360 2 414 2 425 11 0,5 635 35,4<br />

Jalasjärvi 1 966 1 897 1 912 1 961 2 093 2 334 2 465 2 480 2 576 96 3,9 615 31,4<br />

Jurva 1 889 1 769 1 819 1 871 2 100 2 224 2 386<br />

Karijoki 1 720 1 692 1 757 1 886 1 989 2 210 2 378 2 350 2 431 81 3,5 545 28,9<br />

Kauhajoki 1 857 1 781 1 825 1 935 2 089 2 308 2 534 2 563 2 719 156 6,1 784 40,5<br />

Kauhava 2 121 2 052 2 024 2 183 2 218 2 438 2 582 2 653 2 623 -30 -1,1 440 20,1<br />

Kortesjärvi 1 859 1 820 1 830 1 847 1 972 2 219 2 231<br />

Kuortane 1 899 1 775 1 834 1 947 2 043 2 343 2 518 2 510 2 510 0 0,0 563 28,9<br />

Kurikka 1 921 1 805 1 877 1 960 2 147 2 338 2 606 2 443 2 369 -74 -3,0 409 20,9<br />

Lappajärvi 2 011 1 842 1 897 2 048 2 169 2 257 2 449 2 536 2 434 -102 -4,0 386 18,8<br />

Lapua 2 065 1 967 2 016 2 107 2 206 2 408 2 720 2 716 2 744 28 1,0 637 30,3<br />

Lehtimäki 1 672 1 615 1 763 1 819 1 973 2 065 2 214<br />

Nurmo 2 450 2 275 2 261 2 417 2 507 2 722 3 010<br />

Seinäjoki 2 748 2 613 2 667 2 639 2 818 3 063 3 271 3 158 3 317 159 5,0 678 25,7<br />

Soini 1 637 1 504 1 584 1 750 1 851 2 073 2 257 2 257 2 339 82 3,6 589 33,6<br />

Teuva 2 002 1 922 1 963 2 032 2 157 2 294 2 516 2 498 2 520 22 0,9 488 24,0<br />

Töysä 1 740 1 607 1 693 1 762 2 060 2 103 2 298 2 295 2 265 -30 -1,3 503 28,6<br />

Vimpeli 2 056 2 117 2 057 2 169 2 358 2 705 3 018 2 827 2 953 126 4,4 784 36,2<br />

Ylihärmä 2 420 2 157 2 257 2 269 2 540 2 731 2 955<br />

Ylistaro 1 917 1 844 1 886 1 941 2 145 2 338 2 524<br />

Ähtäri 2 378 2 244 2 390 2 447 2 420 2 686 2 925 2 825 2 846 21 0,7 399 16,3<br />

Etelä-Pohjanmaa 2 120 2 022 2 069 2 151 2 298 2 497 2 723 2 729 2 798 69 2,5 647 30,1<br />

Koko maa 2 704 2 587 2 613 2 712 2 874 3 074 3 291 3 291 3 414 123 3,7 702 25,9


36<br />

Valtionosuudet (€/asukas)<br />

Lähde: Suomen Kuntaliitto (Tilastokeskus)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (enn.)<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

%<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

%<br />

Alahärmä 1 597 1 550 1 699 1 799 1 915 1 888 2 086<br />

Alajärvi 2 005 2 035 1 993 2 076 2 252 2 343 2 518 2 733 2 872 139 5,1 796 38,3<br />

Alavus 1 545 1 759 1 722 1 793 1 856 1 955 2 254 2 487 2 628 141 5,6 835 46,6<br />

Evijärvi 1 725 1 668 1 944 1 855 2 016 2 043 2 286 2 578 2 738 160 6,2 883 47,6<br />

Ilmajoki 1 380 1 540 1 550 1 603 1 601 1 563 1 805 1 921 1 966 45 2,3 363 22,6<br />

Isojoki 2 066 2 254 2 359 2 496 2 567 2 567 2 965 3 172 3 306 134 4,2 810 32,5<br />

Jalasjärvi 1 492 1 630 1 655 1 745 1 878 1 950 2 140 4 095 3 875 -220 -5,4 2 130 122,1<br />

Jurva 1 414 1 574 1 645 1 746 1 924 1 915 2 126<br />

Karijoki 1 595 1 703 1 693 1 780 1 923 1 948 2 103 2 243 2 681 438 19,5 901 50,6<br />

Kauhajoki 1 475 1 570 1 645 1 712 1 778 1 809 2 040 2 181 2 356 175 8,0 644 37,6<br />

Kauhava 1 355 1 436 1 493 1 646 1 676 1 815 1 949 2 204 2 351 147 6,7 705 42,8<br />

Kortesjärvi 1 745 1 824 1 866 1 915 1 905 2 012 2 149<br />

Kuortane 1 626 1 698 1 836 1 921 1 939 2 064 2 317 2 617 2 750 133 5,1 829 43,2<br />

Kurikka 1 367 1 424 1 467 1 530 1 599 1 618 1 760 2 001 2 128 127 6,3 598 39,0<br />

Lappajärvi 1 806 1 824 1 922 1 906 1 926 2 029 2 254 2 459 2 587 128 5,2 681 35,7<br />

Lapua 1 427 1 421 1 492 1 543 1 608 1 741 1 927 2 085 2 139 54 2,6 596 38,7<br />

Lehtimäki 2 022 2 176 2 261 2 196 2 193 2 474 2 658<br />

Nurmo 804 669 769 786 797 820 953<br />

Seinäjoki 510 611 705 801 869 915 996 1 127 1 187 60 5,3 386 48,2<br />

Soini 2 082 2 287 2 266 2 301 2 462 2 511 2 613 2 858 3 188 330 11,5 887 38,6<br />

Teuva 1 555 1 682 1 768 1 881 1 959 2 035 2 262 2 471 2 626 155 6,3 745 39,6<br />

Töysä 1 192 1 476 1 630 1 787 1 775 1 768 1 970 2 244 2 527 283 12,6 740 41,4<br />

Vimpeli 1 457 1 740 1 640 1 856 1 836 1 927 2 027 1 767 2 119 352 19,9 263 14,1<br />

Ylihärmä 1 256 1 282 1 385 1 492 1 598 1 649 1 841<br />

Ylistaro 1 549 1 605 1 734 1 705 1 804 1 888 2 117<br />

Ähtäri 1 179 1 200 1 593 1 413 1 544 1 713 2 070 2 133 2 315 182 8,5 902 63,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 1 322 1 398 1 470 1 509 1 575 1 632 1 808 2 005 2 102 97 4,8 593 39,3<br />

Koko maa 748 822 904 964 1 042 1 086 1 206 1 291 1 383 92 7,1 419 43,4


37<br />

Kertynyt yli-/ alijäämä (€/asukas)<br />

Lähde: Suomen Kuntaliitto (Tilastokeskus)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (enn.)<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

%<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

%<br />

Alahärmä 292 4 -118 -321 -518 -667 -853<br />

Alajärvi -206 -97 -62 -219 -146 7 163 -238 -76 162 -68 143 -65,3<br />

Alavus 269 464 552 417 549 385 419 551 767 216 39 350 84,0<br />

Evijärvi 175 -155 139 -107 -253 -739 -981 -833 -598 235 -28 -491 460,7<br />

Ilmajoki 649 708 834 836 1 047 949 945 1 001 1 089 88 9 253 30,2<br />

Isojoki 596 584 763 450 427 352 463 707 898 191 27 448 99,6<br />

Jalasjärvi 509 577 704 498 480 1 159 1 550 1 711 1 930 219 13 1 432 287,6<br />

Jurva -237 -233 -133 -399 -456 -443 -396<br />

Karijoki 837 787 569 278 302 413 428 594 861 267 45 583 209,8<br />

Kauhajoki 109 100 -67 64 1 74 -28 -185 -280 -95 52 -344 -539,3<br />

Kauhava 30 45 -73 -73 -199 -162 -215 65 344 279 427 417 -571,1<br />

Kortesjärvi 1 511 1 724 1 810 1 870 1 743 1 728 1 664<br />

Kuortane 1 196 1 094 1 028 995 874 818 793 895 900 5 1 -95 -9,5<br />

Kurikka 203 189 223 2 538 3 054 3 793 3 890 3 060 2 965 -95 -3 427 16,8<br />

Lappajärvi 192 56 6 -159 -320 -261 -89 55 82 27 48 241 -151,5<br />

Lapua 933 960 921 887 803 770 946 1 009 1 146 137 14 259 29,3<br />

Lehtimäki -1 131 -1 475 -1 439 -1 752 -2 106 -2 342 -2 984<br />

Nurmo 491 514 467 396 444 412 481<br />

Seinäjoki 26 111 120 113 125 205 243 366 507 141 38 394 349,6<br />

Soini 1 812 1 762 1 804 1 477 1 142 1 172 825 500 673 173 35 -804 -54,4<br />

Teuva 141 280 500 352 361 485 649 671 635 -36 -5 283 80,2<br />

Töysä 2 080 2 102 1 963 1 799 1 794 1 502 1 379 1 139 1 161 22 2 -638 -35,5<br />

Vimpeli -271 -112 -199 -268 -291 -134 217 26 46 20 78 314 -117,1<br />

Ylihärmä 114 -14 -75 -136 80 335 692<br />

Ylistaro 1 565 1 424 1 318 1 053 1 009 912 834<br />

Ähtäri 91 -273 -113 -617 -776 -1 137 -995 -983 -907 76 -8 -290 47,0<br />

Etelä-Pohjanmaa 353 355 362 408 421 481 530 588 698 110 19 290 70,9<br />

Koko maa 490 523 570 568 677 765 937 986 1 314 328 33 746 131,4


38<br />

Omavaraisuusaste (%)<br />

Lähde: Suomen Kuntaliitto (Tilastokeskus)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (enn.)<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

%-yksikköä<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

%-yksikköä<br />

Alahärmä 63,3 60,2 50,2 46,3 42,4 37,8 35,3<br />

Alajärvi 57,7 59,6 57,8 52,6 52,0 51,0 54,3 44,4 47,4 3,0 -5,2<br />

Alavus 70,6 69,1 65,4 62,9 61,8 57,5 52,4 56,1 56,4 0,3 -6,5<br />

Evijärvi 67,0 63,0 62,4 56,2 51,2 46,6 45,3 49,5 57 7,5 0,8<br />

Ilmajoki 67,0 69,7 65,6 63,4 61,2 58,5 56,2 57,2 55,1 -2,1 -8,3<br />

Isojoki 89,5 86,6 78,1 75,0 75,4 75,0 74,7 77,9 79,9 2,0 4,9<br />

Jalasjärvi 78,1 77,1 72,8 66,7 65,4 68,7 71,1 76,2 79,3 3,1 12,6<br />

Jurva 75,8 75,8 69,5 64,7 63,7 64,4 65,8<br />

Karijoki 78,1 68,8 64,5 57,7 56,1 58,9 60,7 60,5 62,2 1,7 4,5<br />

Kauhajoki 76,9 73,0 68,3 65,8 60,8 59,7 56,5 48,5 44,5 -4,0 -21,3<br />

Kauhava 47,2 47,6 44,0 44,7 42,3 40,9 39,8 57,9 60,9 3,0 16,2<br />

Kortesjärvi 85,2 84,9 82,8 84,2 84,9 82,9 79,6<br />

Kuortane 86,9 85,9 88,2 86,3 87,9 86,3 87,5 86,3 86,6 0,3 0,3<br />

Kurikka 86,4 87,1 78,8 76,3 79,8 81,9 82,9 83,1 84,3 1,2 8,0<br />

Lappajärvi 81,2 74,0 69,2 66,3 67,9 68,3 71,9 74,2 76,6 2,4 10,3<br />

Lapua 69,8 70,4 69,3 67,7 61,6 58,0 60,1 58,1 56,6 -1,5 -11,1<br />

Lehtimäki 35,7 27,1 23,8 17,5 12,3 8,5 -2,6<br />

Nurmo 67,5 69,4 68,1 62,1 60,7 55,9 50,6<br />

Seinäjoki 75,3 75,5 75,2 70,7 69,9 69,4 66,9 58,9 59,4 0,5 -11,3<br />

Soini 59,0 55,4 53,2 49,3 37,6 41,3 39,3 38,3 40,9 2,6 -8,4<br />

Teuva 73,6 76,4 77,7 80,7 81,8 83,4 83,0 84,3 84,5 0,2 3,8<br />

Töysä 80,4 68,0 63,5 59,4 56,1 51,7 56,3 57,6 55,9 -1,7 -3,5<br />

Vimpeli 53,6 54,9 52,3 55,1 53,0 57,8 63,6 60,8 61 0,2 5,9<br />

Ylihärmä 56,6 52,4 49,9 48,3 51,1 55,5 59,3<br />

Ylistaro 79,5 75,0 74,7 70,6 65,9 61,2 56,7<br />

Ähtäri 69,9 59,9 57,1 49,5 42,0 35,4 46,9 48,6 50,4 1,8 0,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 72,0 70,7 68,0 65,5 63,5 62,5 62,2 61,5 61,8 0,3 -3,7<br />

Koko maa 72,9 71,9 69,7 68,0 67,5 67,0 66,2 64,6 64,9 0,3 -3,1


39<br />

Vuosikate (% poistoista)<br />

Lähde: Suomen Kuntaliitto (Tilastokeskus)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (enn.)<br />

Muutos<br />

2009-2010<br />

%-yksikköä<br />

Muutos<br />

2005-2010<br />

%-yksikköä<br />

Alahärmä 234,4 -78,9 -55,0 -40,8 -28,6 7,0 3,4<br />

Alajärvi 256,7 175,6 106,0 -0,4 150,5 192,7 187,2 177,6 180,8 3,2 181,2<br />

Alavus 121,9 236,4 55,2 16,1 171,4 1,3 119,5 172,3 209,9 37,6 193,8<br />

Evijärvi 332,8 -117,4 30,4 -56,4 16,3 -79,9 -33,5 196,5 251,8 55,3 308,3<br />

Ilmajoki 177,8 140,4 32,3 94,1 233,0 50,3 99,7 130,7 151,0 20,3 56,9<br />

Isojoki 73,8 8,4 -85,7 -135,0 81,7 44,1 141,6 263,5 225,5 -38,0 360,4<br />

Jalasjärvi 171,9 122,1 84,4 28,0 87,9 301,6 199,8 142,6 154,2 11,6 126,2<br />

Jurva 88,1 78,7 -3,9 -85,1 67,4 111,7 129,6<br />

Karijoki 113,7 41,0 -171,7 -169,2 111,8 185,4 105,4 217,6 297,5 79,9 466,7<br />

Kauhajoki 152,1 89,2 3,6 161,7 63,3 127,0 45,7 29,9 64,1 34,2 -97,6<br />

Kauhava 239,2 111,3 -25,6 48,1 -42,6 100,3 62,5 247,0 229,0 -18,0 180,9<br />

Kortesjärvi 443,1 202,2 120,2 118,9 -15,8 74,4 41,9<br />

Kuortane 198,2 30,1 33,4 77,1 15,8 47,2 76,2 156,3 97,2 -59,1 20,1<br />

Kurikka 193,5 97,2 78,7 1 073,8 311,5 379,8 115,0 235,1 58,2 -176,9 -1015,6<br />

Lappajärvi 249,1 28,9 5,6 23,8 38,2 125,9 165,9 154,6 107,0 -47,6 83,2<br />

Lapua 187,4 114,2 79,6 78,4 61,4 87,0 179,1 127,3 153,7 26,4 75,3<br />

Lehtimäki 138,5 -106,2 69,4 -44,2 -164,6 -48,7 -280,1<br />

Nurmo 429,2 120,4 77,1 55,5 139,7 84,7 134,2<br />

Seinäjoki 228,1 129,1 96,2 59,9 98,5 123,9 111,8 92,3 152,5 60,2 92,6<br />

Soini -108,5 56,3 38,7 -92,1 -93,0 102,6 -24,8 -11,4 153,0 164,4 245,1<br />

Teuva 293,0 177,6 138,7 41,6 102,2 158,3 159,2 90,1 79,4 -10,7 37,7<br />

Töysä 26,3 121,9 -36,8 33,0 100,4 -15,0 44,8 -2,7 103,5 106,3 70,5<br />

Vimpeli 38,1 188,5 -32,0 63,3 89,6 174,8 272,4 0,5 109,7 109,3 46,4<br />

Ylihärmä 207,9 11,2 28,7 18,0 220,1 191,9 281,4<br />

Ylistaro 217,5 13,1 20,8 -31,4 75,6 55,7 74,5<br />

Ähtäri 164,9 -160,8 70,1 -151,1 -205,5 -157,0 217,8 111,5 156,6 45,2 307,7<br />

Etelä-Pohjanmaa 202,8 98,1 51,3 105,5 95,7 123,8 119,7 129,2 143,2 14,0 37,7<br />

Koko maa 151,7 93,6 78,8 77,1 118,0 134,9 122,6 109,0 145,5 36,5 68,4


40<br />

Käyttötalousmenot, netto (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 3 459 3 863 3 931 4 039 4 268 4 468 4 948<br />

Alajärvi 3 610 3 664 3 787 4 010 4 133 4 342 4 756 4 940 184 3,9 1 153 30,4<br />

Alavus 3 297 3 404 3 639 3 847 4 057 4 235 4 450 4 751 301 6,8 1 112 30,6<br />

Evijärvi 3 385 3 789 4 023 4 097 4 286 4 856 4 988 4 904 -84 -1,7 881 21,9<br />

Ilmajoki 3 191 3 445 3 631 3 703 3 680 3 919 4 294 4 463 169 3,9 832 22,9<br />

Isojoki 3 891 4 120 4 524 4 654 4 505 4 728 5 230 5 379 149 2,8 855 18,9<br />

Jalasjärvi 3 257 3 477 3 664 4 006 4 021 4 089 4 339 6 370 2031 46,8 2 706 73,9<br />

Jurva 3 314 3 375 3 611 3 883 4 054 4 094 4 426<br />

Karijoki 3 336 3 493 3 771 3 978 3 900 4 056 4 471 4 438 -33 -0,7 667 17,7<br />

Kauhajoki 3 255 3 397 3 684 3 865 4 037 4 294 4 694 4 994 300 6,4 1 310 35,6<br />

Kauhava 3 238 3 440 3 673 3 874 4 063 4 216 4 522 4 540 18 0,4 867 23,6<br />

Kortesjärvi 3 188 3 562 3 823 3 986 4 134 4 346 4 536<br />

Kuortane 3 394 3 622 3 842 3 909 4 279 4 553 4 918 5 072 154 3,1 1 230 32,0<br />

Kurikka 3 324 3 437 3 650 3 755 3 934 4 146 4 674 4 797 123 2,6 1 147 31,4<br />

Lappajärvi 3 553 3 790 3 978 4 110 4 206 4 177 4 494 4 833 339 7,5 855 21,5<br />

Lapua 3 360 3 376 3 567 3 709 3 898 4 161 4 441 4 711 270 6,1 1 144 32,1<br />

Lehtimäki 3 610 4 104 4 044 4 224 4 428 4 655 5 274<br />

Nurmo 2 789 2 966 3 069 3 257 3 227 3 532 3 843<br />

Seinäjoki 3 112 3 258 3 518 3 657 3 811 4 088 4 396 4 415 19 0,4 897 25,5<br />

Soini 3 917 3 934 4 018 4 497 4 647 4 719 5 149 5 351 202 3,9 1 333 33,2<br />

Teuva 3 716 3 877 4 125 4 328 4 127 4 227 4 651 5 011 360 7,7 886 21,5<br />

Töysä 3 128 3 124 3 644 3 754 3 870 4 169 4 384 4 789 405 9,2 1 145 31,4<br />

Vimpeli 3 529 3 669 3 925 4 082 4 161 4 410 4 660 4 769 109 2,3 844 21,5<br />

Ylihärmä 3 508 3 559 3 750 3 874 3 884 4 169 4 422<br />

Ylistaro 3 285 3 613 3 767 3 903 3 967 4 292 4 659<br />

Ähtäri 3 490 3 793 4 012 4 340 4 469 4 700 4 799 4 969 170 3,5 957 23,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 3 287 3 461 3 673 3 839 3 961 4 187 4 516 4 753 237 5,2 1 080 29,4<br />

Koko maa 3 415 3 549 3 707 3 880 4 026 4 218 4 545 4 725 180 4,0 1 018 27,5


41<br />

Sosiaali- ja terveyspalvelut<br />

Lapsia kokopäivähoidossa 31.12., osuus ikäluokasta (%)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%-<br />

yksikköä<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%-<br />

yksikköä<br />

Alahärmä 26,2 27,3 19,2 28,5 32,1 32,9 30,5<br />

Alajärvi 33,8 32,0 33,5 37,4 31,4 32,8 30,5 31,1 0,6 -2,4<br />

Alavus 29,3 31,7 28,7 31,5 30,7 30,1 32,2 35,4 3,2 6,7<br />

Evijärvi 21,7 23,7 19,8 23,3 28,6 35,4 32,4 33,0 0,6 13,2<br />

Ilmajoki 34,8 36,5 36,1 40,7 40,0 43,4 44,6 41,9 -2,7 5,8<br />

Isojoki 30,8 31,1 32,0 40,9 36,5 36,7 45,3 41,8 -3,5 9,8<br />

Jalasjärvi 25,5 29,4 27,8 37,2 42,6 40,4 41,4 40,7 -0,7 12,9<br />

Jurva 30,9 28,2 34,0 32,0 32,2 33,5 40,0<br />

Karijoki 26,1 23,9 16,3 16,8 33,0 30,6 29,5 32,9 3,4 16,6<br />

Kauhajoki 35,9 32,6 32,6 29,7 32,2 34,3 32,7 32,4 -0,3 -0,2<br />

Kauhava 29,7 29,3 27,4 23,9 28,6 32,0 32,2 30,1 -2,1 2,7<br />

Kortesjärvi 23,0 18,7 28,4 23,3 27,6 31,3 37,6<br />

Kuortane 30,5 33,8 38,9 40,0 41,6 41,4 35,3 38,3 3,0 -0,6<br />

Kurikka 29,7 32,7 33,1 34,7 37,4 36,2 37,9 38,5 0,6 5,4<br />

Lappajärvi 22,8 25,8 23,9 29,3 31,3 33,2 33,3 28,7 -4,6 4,8<br />

Lapua 31,5 34,2 33,1 32,9 35,9 37,8 36,9 40,3 3,4 7,2<br />

Lehtimäki 32,6 31,4 31,2 35,7 37,2 38,0 36,1<br />

Nurmo 39,6 38,8 32,8 33,5 30,2 32,1 35,2<br />

Seinäjoki 36,2 38,3 40,2 39,7 38,4 39,9 41,8 39,2 -2,6 -1,0<br />

Soini 16,3 23,7 22,8 29,9 27,2 25,5 22,7 24,5 1,8 1,7<br />

Teuva 34,4 30,0 27,8 31,8 34,1 34,5 33,8 33,3 -0,5 5,5<br />

Töysä 24,8 30,1 27,5 28,9 32,1 35,7 30,3 35,2 4,9 7,7<br />

Vimpeli 27,6 25,4 21,0 19,1 20,6 26,7 27,5 31,5 4,0 10,5<br />

Ylihärmä 30,7 38,2 40,7 34,9 32,7 31,6 34,3<br />

Ylistaro 34,0 36,1 36,5 37,7 35,1 35,9 36,7<br />

Ähtäri 36,6 33,9 37,4 38,3 40,6 37,5 28,7 30,5 1,8 -6,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 32,4 33,3 32,8 34,3 34,7 36,0 36,4 36,6 0,2 3,8<br />

Koko maa 35,9 36,1 35,6 35,8 36,7 38,0 39,2 38,5 -0,7 2,9


42<br />

Vanhainkodissa hoidossa olleita 31.12., osuus ikäluokasta (%)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%-<br />

yksikköä<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%-<br />

yksikköä<br />

Alahärmä 2,8 3,0 3,1 3,0 2,7 4,9 4,4<br />

Alajärvi - - - - - - . 1,4<br />

Alavus 3,1 2,9 2,9 2,7 2,6 2,9 2,8 4,1 1,3 1,2<br />

Evijärvi 2,2 2,3 2,2 1,8 1,8 4,8 4,6 1,7 -2,9 -0,5<br />

Ilmajoki 1,4 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 .<br />

Isojoki 3,4 3,3 2,6 2,1 1,2 - . .<br />

Jalasjärvi - - - - - - . .<br />

Jurva 1,8 1,6 1,5 1,5 1,6 1,9 1,8 -1,8 -1,5<br />

Karijoki 5,5 4,2 4,0 3,6 3,2 3,1 3,1 3,6 0,5 -0,4<br />

Kauhajoki - - - - - - . .<br />

Kauhava 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,9 2,7 3,9 1,2 1,9<br />

Kortesjärvi 5,4 5,3 5,7 5,6 5,4 5,6 6,6<br />

Kuortane 3,1 3,4 3,4 3,2 2,7 2,2 2,0 2,1 0,1 -1,3<br />

Kurikka 2,2 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1 1,4 -0,7 -1,0<br />

Lappajärvi - 2,2 2,4 2,4 2,3 2,7 2,7 2,5 -0,2 0,1<br />

Lapua 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 -0,1 -0,1<br />

Lehtimäki 5,7 4,8 4,7 4,9 5,3 5,6 5,5<br />

Nurmo 2,9 2,9 2,8 2,8 2,3 2,4 2,2<br />

Seinäjoki 2,1 2,0 2,0 2,2 2,0 2,1 1,9 1,9 0,0 -0,1<br />

Soini 4,5 4,7 4,3 4,1 4,9 4,9 5,0 5,3 0,3 1,0<br />

Teuva 2,6 2,5 2,5 2,5 3,1 3,0 2,9 2,9 0,0 0,4<br />

Töysä 4,4 4,7 4,8 4,2 4,3 4,6 4,7 3,5 -1,2 -1,3<br />

Vimpeli - - - - - - . .<br />

Ylihärmä 3,7 3,3 2,9 2,9 3,4 3,2 3,0<br />

Ylistaro 2,0 2,3 2,3 2,5 2,3 2,4 2,2<br />

Ähtäri 2,7 2,7 2,3 2,5 3,1 3,1 3,6 2,6 -1,0 0,3<br />

Etelä-Pohjanmaa 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 2,1 2,0 1,8 -0,2 -0,2<br />

Koko maa 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 -0,1 -0,4


43<br />

Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita kotitalouksia yhteensä<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

taloutta<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

taloutta<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 81 58 61 65 70 74 83<br />

Alajärvi 201 219 208 208 214 207 217 383 166 76,5 175 84,1<br />

Alavus 192 163 150 162 168 173 210 306 96 45,7 156 104,0<br />

Evijärvi 150 146 136 162 87 93 85 118 33 38,8 -18 -13,2<br />

Ilmajoki 202 200 200 205 219 254 250 170 -80 -32,0 -30 -15,0<br />

Isojoki 95 88 85 95 107 116 123 158 35 28,5 73 85,9<br />

Jalasjärvi 295 321 341 348 287 264 216 241 25 11,6 -100 -29,3<br />

Jurva 101 103 80 80 82 96 121<br />

Karijoki 65 61 56 58 55 48 48 49 1 2,1 -7 -12,5<br />

Kauhajoki 454 529 555 442 385 511 598 609 11 1,8 54 9,7<br />

Kauhava 177 180 178 203 130 120 88 677 589 669,3 499 280,3<br />

Kortesjärvi 71 66 58 69 70 72 83<br />

Kuortane 127 125 120 111 105 109 124 126 2 1,6 6 5,0<br />

Kurikka 279 280 233 301 231 245 242 353 111 45,9 120 51,5<br />

Lappajärvi 105 97 98 95 103 104 114 104 -10 -8,8 6 6,1<br />

Lapua 269 293 260 279 374 418 393 430 37 9,4 170 65,4<br />

Lehtimäki 123 155 154 151 121 98 146<br />

Nurmo 147 131 130 127 118 97 120<br />

Seinäjoki 513 477 445 521 547 531 617 876 259 42,0 431 96,9<br />

Soini 99 96 86 87 92 96 80 99 19 23,8 13 15,1<br />

Teuva 181 166 176 170 174 152 177 175 -2 -1,1 -1 -0,6<br />

Töysä 80 76 80 83 88 89 76 84 8 10,5 4 5,0<br />

Vimpeli 152 169 175 182 178 185 204 107 -97 -47,5 -68 -38,9<br />

Ylihärmä 74 79 87 90 92 90 113<br />

Ylistaro 160 171 158 147 156 143 145<br />

Ähtäri 175 143 130 111 93 78 146 268 122 83,6 138 106,2<br />

Etelä-Pohjanmaa 4 661 4 698 4 547 4 552 4 346 4 463 4 819 5 333 514 10,7 786 17,3<br />

Koko maa 116 558 115 428 110 876 112 582 114 835 116 767 119 342 126 665 7 323 6,1 15 789 14,2


44<br />

Perusterveydenhuollon (pl. hammashuolto) avohoitokäyntejä asukasta kohti<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

käyntiä<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

käyntiä<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä .... 5,1 5,0 5,3 5,0 5,0 5,1<br />

Alajärvi .... 5,4 5,0 4,5 4,4 5,4 6,0 5,1 -0,9 -15,0 0,1 2,0<br />

Alavus .... 5,6 5,8 6,0 5,8 5,9 5,9 5,7 -0,2 -3,4 -0,1 -1,7<br />

Evijärvi .... 6,7 6,8 6,7 6,5 6,3 6,7 6,7 0,0 0,0 -0,1 -1,5<br />

Ilmajoki .... 5,4 5,0 4,9 5,2 5,3 5,6 5,6 0,0 0,0 0,6 12,0<br />

Isojoki .... 6,7 6,8 7,5 8,5 8,2 8,5 8,6 0,1 1,2 1,8 26,5<br />

Jalasjärvi .... 5,4 5,7 5,9 5,8 5,6 5,9 6,0 0,1 1,7 0,3 5,3<br />

Jurva .... 6,4 6,4 6,1 6,8 7,0 7,0<br />

Karijoki .... 6,2 5,7 5,6 5,5 5,6 5,4 4,9 -0,5 -9,3 -0,8 -14,0<br />

Kauhajoki .... 5,9 5,9 5,8 5,4 5,8 6,1 6,4 0,3 4,9 0,5 8,5<br />

Kauhava .... 6,0 6,5 6,7 6,4 6,2 6,2 5,7 -0,5 -8,1 -0,8 -12,3<br />

Kortesjärvi .... 6,0 6,3 6,2 6,3 6,2 6,3<br />

Kuortane .... 5,6 5,6 5,5 4,6 4,7 5,3 5,2 -0,1 -1,9 -0,4 -7,1<br />

Kurikka .... 4,3 5,7 4,8 4,3 4,4 4,7 5,3 0,6 12,8 -0,4 -7,0<br />

Lappajärvi .... 6,1 6,2 6,3 6,6 5,6 5,6 5,5 -0,1 -1,8 -0,7 -11,3<br />

Lapua .... 5,5 6,1 6,4 6,5 6,7 7,1 7,2 0,1 1,4 1,1 18,0<br />

Lehtimäki .... 5,5 5,3 5,0 5,3 5,1 4,4<br />

Nurmo .... 4,6 4,5 4,8 4,7 4,6 4,7<br />

Seinäjoki .... 5,1 4,9 5,1 4,7 4,5 4,4 4,6 0,2 4,5 -0,3 -6,1<br />

Soini .... 6,0 5,9 5,5 5,1 4,8 4,7 4,5 -0,2 -4,3 -1,4 -23,7<br />

Teuva .... 5,9 6,1 6,4 6,4 6,0 6,1 6,0 -0,1 -1,6 -0,1 -1,6<br />

Töysä .... 5,1 5,3 5,6 5,5 4,8 5,3 5,4 0,1 1,9 0,1 1,9<br />

Vimpeli .... 4,5 4,5 4,1 4,2 4,2 4,7 6,0 1,3 27,7 1,5 33,3<br />

Ylihärmä .... 5,1 5,2 5,5 4,9 5,4 5,5<br />

Ylistaro .... 6,2 5,5 5,4 5,4 5,4 5,5<br />

Ähtäri .... 6,1 6,5 6,7 6,4 5,8 5,7 6,0 0,3 5,3 -0,5 -7,7<br />

Etelä-Pohjanmaa .... 5,5 5,5 5,6 5,4 5,0 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Koko maa .... 4,8 4,7 4,7 4,6 4,7 4,8 4,8 0,0 0,0 0,1 2,1


45<br />

Hammashuollon käyntejä asukasta kohti<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

käyntiä<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

käyntiä<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä .... 1,2 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0<br />

Alajärvi .... 1,2 1,3 1,2 0,9 0,9 2,5 1,2 -1,3 -52,0 -0,1 -7,7<br />

Alavus .... 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 0,0 0,0 -0,1 -7,7<br />

Evijärvi .... 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 8,3<br />

Ilmajoki .... 1,1 1,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,1 11,1 -0,9 -47,4<br />

Isojoki .... 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 -0,1 -11,1 -0,1 -11,1<br />

Jalasjärvi .... 1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8 -0,2 -20,0 -0,1 -11,1<br />

Jurva .... 1,2 1,1 1,3 1,1 0,9 0,9<br />

Karijoki .... 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 0,9 -0,5 -35,7 -0,3 -25,0<br />

Kauhajoki .... 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 0,0 0,0 -0,2 -15,4<br />

Kauhava .... 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,1 9,1<br />

Kortesjärvi .... 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4<br />

Kuortane .... 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,1 1,0 -0,1 -9,1 -0,3 -23,1<br />

Kurikka .... 1,4 1,1 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 -0,1 -9,1 -0,1 -9,1<br />

Lappajärvi .... 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,1 10,0<br />

Lapua .... 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2 1,0 1,1 0,1 10,0 -0,1 -8,3<br />

Lehtimäki .... 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0<br />

Nurmo .... 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8<br />

Seinäjoki .... 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,1 12,5 0,0 0,0<br />

Soini .... 1,2 1,1 1,4 1,0 1,1 0,9 0,9 0,0 0,0 -0,2 -18,2<br />

Teuva .... 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 -0,2 -18,2 -0,2 -18,2<br />

Töysä .... 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 -0,1 -7,7 0,0 0,0<br />

Vimpeli .... 1,2 1,0 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,0 0,0 -0,1 -10,0<br />

Ylihärmä .... 1,0 1,1 1,1 1,0 1,3 1,2<br />

Ylistaro .... 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9<br />

Ähtäri .... 1,5 1,4 1,5 1,6 1,3 1,3 1,4 0,1 7,7 0,0 0,0<br />

Etelä-Pohjanmaa .... 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 -0,1 -9,1 -0,2 -16,7<br />

Koko maa .... 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 -0,1 -10,0 -0,1 -10,0


46<br />

Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä asukasta kohti<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

käyntiä<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

käyntiä<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä .... 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2<br />

Alajärvi .... 1,2 1,3 1,3 1,6 1,5 1,5 1,4 -0,1 -6,7 0,1 7,7<br />

Alavus .... 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Evijärvi .... 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3 -0,2 -13,3 0,0 0,0<br />

Ilmajoki .... 1,3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,5 1,5 0,0 0,0 0,2 15,4<br />

Isojoki .... 1,0 1,2 1,1 1,3 1,2 1,3 1,4 0,1 7,7 0,2 16,7<br />

Jalasjärvi .... 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 0,1 8,3 0,1 8,3<br />

Jurva .... 1,2 1,4 1,4 1,6 1,4 1,5<br />

Karijoki .... 1,2 1,4 1,3 1,5 1,0 1,4 1,2 -0,2 -14,3 -0,2 -14,3<br />

Kauhajoki .... 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 0,1 7,1 0,3 25,0<br />

Kauhava .... 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3 -0,2 -13,3 0,1 8,3<br />

Kortesjärvi .... 1,0 1,2 1,2 1,5 1,4 1,2<br />

Kuortane .... 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 -0,1 -8,3 0,2 22,2<br />

Kurikka .... 1,2 1,2 1,2 1,5 1,4 1,5 1,5 0,0 0,0 0,3 25,0<br />

Lappajärvi .... 1,2 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 0,1 7,7 0,0 0,0<br />

Lapua .... 1,2 1,3 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,1 7,7<br />

Lehtimäki .... 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3<br />

Nurmo .... 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3<br />

Seinäjoki .... 1,1 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,5 0,0 0,0 0,3 25,0<br />

Soini .... 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 0,1 7,1 0,3 25,0<br />

Teuva .... 1,1 1,3 1,3 1,6 1,4 1,6 1,6 0,0 0,0 0,3 23,1<br />

Töysä .... 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,1 11,1 0,1 11,1<br />

Vimpeli .... 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 8,3<br />

Ylihärmä .... 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1<br />

Ylistaro .... 1,0 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3<br />

Ähtäri .... 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,5 0,1 7,1 0,2 15,4<br />

Etelä-Pohjanmaa .... 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 0,0 0,0 0,2 16,7<br />

Koko maa .... 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 0,1 7,7 0,1 7,7


47<br />

Erikoissairaanhoidon vuodeosaston hoitopäiviä asukasta kohti<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

hoitopäivää<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

hoitopäivää<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä .... 0,9 1,0 0,9 1,2 1,0 0,9<br />

Alajärvi .... 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 0,9 -0,3 -25,0 -0,3 -25,0<br />

Alavus .... 1,1 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 -0,4 -30,8<br />

Evijärvi .... 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,3 1,0 -0,3 -23,1 -0,2 -16,7<br />

Ilmajoki .... 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 -0,1 -11,1 -0,2 -20,0<br />

Isojoki .... 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 0,0 0,0 -0,1 -10,0<br />

Jalasjärvi .... 1,1 1,1 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 -0,1 -11,1 -0,3 -27,3<br />

Jurva .... 0,7 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8<br />

Karijoki .... 1,2 1,5 1,3 1,0 1,1 0,9 0,9 0,0 0,0 -0,6 -40,0<br />

Kauhajoki .... 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 -0,1 -11,1 -0,2 -20,0<br />

Kauhava .... 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 -0,1 -12,5 -0,4 -36,4<br />

Kortesjärvi .... 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1<br />

Kuortane .... 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 0,9 -0,3 -25,0 -0,4 -30,8<br />

Kurikka .... 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 -0,2 -22,2 -0,3 -30,0<br />

Lappajärvi .... 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 1,2 0,9 -0,3 -25,0 -0,3 -25,0<br />

Lapua .... 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 -0,1 -11,1 -0,2 -20,0<br />

Lehtimäki .... 1,1 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0<br />

Nurmo .... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7<br />

Seinäjoki .... 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 -0,1 -11,1 -0,4 -33,3<br />

Soini .... 1,2 1,2 1,3 1,1 1,1 0,9 1,0 0,1 11,1 -0,2 -16,7<br />

Teuva .... 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,0 0,0 -0,2 -20,0<br />

Töysä .... 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 1,0 0,2 25,0 -0,1 -9,1<br />

Vimpeli .... 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,1 1,4 0,3 27,3 -0,1 -6,7<br />

Ylihärmä .... 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 0,7<br />

Ylistaro .... 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0<br />

Ähtäri .... 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,6 -0,3 -33,3 -0,2 -25,0<br />

Etelä-Pohjanmaa .... 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 -0,1 -11,1 -0,3 -27,3<br />

Koko maa .... 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,0 0,0 -0,2 -18,2


48<br />

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 1 966 2 262 2 315 2 446 2 693 2 916 3 120<br />

Alajärvi 1 967 2 064 2 230 2 347 2 525 2 689 2 975 3 192 217 7,3 962 43,1<br />

Alavus 2 009 2 074 2 274 2 434 2 535 2 718 2 845 3 106 261 9,2 832 36,6<br />

Evijärvi 1 900 2 166 2 339 2 377 2 638 3 010 3 285 3 304 19 0,6 965 41,3<br />

Ilmajoki 1 845 2 017 2 133 2 253 2 273 2 433 2 689 2 793 104 3,9 660 30,9<br />

Isojoki 2 585 2 638 2 891 3 011 3 041 3 227 3 592 3 662 70 1,9 771 26,7<br />

Jalasjärvi 1 950 2 076 2 207 2 427 2 500 2 585 2 750 2 919 169 6,1 712 32,3<br />

Jurva 2 009 2 040 2 220 2 389 2 577 2 669 2 945<br />

Karijoki 2 156 2 289 2 487 2 620 2 565 2 709 3 114 2 978 -136 -4,4 491 19,7<br />

Kauhajoki 1 944 2 065 2 252 2 379 2 496 2 639 2 895 3 187 292 10,1 935 41,5<br />

Kauhava 1 969 2 129 2 311 2 458 2 619 2 761 2 970 3 091 121 4,1 780 33,8<br />

Kortesjärvi 2 014 2 214 2 449 2 533 2 666 2 859 2 940<br />

Kuortane 1 974 2 082 2 243 2 334 2 676 2 863 3 242 3 252 10 0,3 1 009 45,0<br />

Kurikka 1 961 2 126 2 288 2 364 2 457 2 606 3 005 3 171 166 5,5 883 38,6<br />

Lappajärvi 1 998 2 221 2 340 2 394 2 592 2 542 2 744 3 033 289 10,5 693 29,6<br />

Lapua 1 882 1 965 2 113 2 226 2 392 2 574 2 736 2 892 156 5,7 779 36,9<br />

Lehtimäki 2 336 2 857 2 672 2 774 3 067 3 390 3 804<br />

Nurmo 1 612 1 706 1 805 1 938 1 991 2 168 2 319<br />

Seinäjoki 1 897 1 977 2 114 2 262 2 442 2 604 2 736 2 839 103 3,8 725 34,3<br />

Soini 2 107 2 296 2 533 2 700 2 912 2 990 3 132 3 429 297 9,5 896 35,4<br />

Teuva 1 864 2 000 2 161 2 343 2 498 2 632 2 893 3 154 261 9,0 993 46,0<br />

Töysä 1 897 1 867 2 220 2 297 2 453 2 697 2 874 3 249 375 13,0 1 029 46,4<br />

Vimpeli 1 998 2 227 2 406 2 560 2 600 2 763 2 991 3 169 178 6,0 763 31,7<br />

Ylihärmä 2 284 2 172 2 285 2 413 2 460 2 653 2 737<br />

Ylistaro 1 872 2 133 2 242 2 364 2 436 2 635 2 909<br />

Ähtäri 2 113 2 343 2 461 2 752 2 942 3 114 3 218 3 304 86 2,7 843 34,3<br />

Etelä-Pohjanmaa 1 941 2 072 2 220 2 353 2 489 2 650 2 856 3 025 169 5,9 805 36,3<br />

Koko maa 2 087 2 193 2 305 2 408 2 533 2 671 2 892 3 021 129 4,5 716 31,1


49<br />

Lasten päivähoidon nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 276 253 265 259 263 265 298<br />

Alajärvi 239 238 252 281 274 307 335 323 -12 -3,6 71 28,2<br />

Alavus 214 209 212 234 234 239 256 265 9 3,5 53 25,0<br />

Evijärvi 194 224 252 232 220 215 246 271 25 10,2 19 7,5<br />

Ilmajoki 266 282 286 304 286 322 373 402 29 7,8 116 40,6<br />

Isojoki 241 239 234 250 248 237 262 267 5 1,9 33 14,1<br />

Jalasjärvi 253 260 258 277 287 290 301 312 11 3,7 54 20,9<br />

Jurva 191 196 207 211 218 240 267<br />

Karijoki 159 160 154 152 217 215 241 250 9 3,7 96 62,3<br />

Kauhajoki 261 263 275 294 297 307 323 328 5 1,5 53 19,3<br />

Kauhava 214 207 216 229 259 258 276 286 10 3,6 70 32,4<br />

Kortesjärvi 189 195 201 210 194 223 253<br />

Kuortane 202 213 212 220 244 265 290 320 30 10,3 108 50,9<br />

Kurikka 267 287 282 309 293 319 316 336 20 6,3 54 19,1<br />

Lappajärvi 179 166 166 209 229 236 253 212 -41 -16,2 46 27,7<br />

Lapua 254 273 294 315 340 360 388 400 12 3,1 106 36,1<br />

Lehtimäki 197 210 214 227 225 208 243<br />

Nurmo 364 378 369 391 390 422 463<br />

Seinäjoki 303 313 309 344 349 351 381 440 59 15,5 131 42,4<br />

Soini 230 208 189 205 209 208 234 241 7 3,0 52 27,5<br />

Teuva 210 221 224 247 261 283 279 315 36 12,9 91 40,6<br />

Töysä 304 301 312 328 344 351 376 409 33 8,8 97 31,1<br />

Vimpeli 219 234 225 231 245 264 298 304 6 2,0 79 35,1<br />

Ylihärmä 294 330 365 380 355 357 316<br />

Ylistaro 219 257 304 336 343 355 378<br />

Ähtäri 218 229 232 251 241 255 251 243 -8 -3,2 11 4,7<br />

Etelä-Pohjanmaa 254 263 269 293 297 311 334 356 22 6,6 87 32,3<br />

Koko maa 319 323 330 350 357 374 399 419 20 5,0 89 27,0


50<br />

Vanhusten laitospalvelujen nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 177 186 186 200 199 451 480<br />

Alajärvi - - - - - - . 93<br />

Alavus 117 144 162 173 182 204 200 145 -55 -27,5 -17 -10,5<br />

Evijärvi 110 123 116 118 132 270 303 399 96 31,7 283 244,0<br />

Ilmajoki 68 81 83 98 101 110 110 131 21 19,1 48 57,8<br />

Isojoki 196 272 281 310 190 - . .<br />

Jalasjärvi - - - - - - . .<br />

Jurva 88 101 106 109 140 135 139<br />

Karijoki 274 281 299 317 315 305 320 313 -7 -2,2 14 4,7<br />

Kauhajoki 14 - - - - - . .<br />

Kauhava 104 110 105 109 122 199 190 342 152 80,0 237 225,7<br />

Kortesjärvi 283 308 327 343 403 386 424<br />

Kuortane 173 191 209 230 221 214 203 234 31 15,3 25 12,0<br />

Kurikka 104 96 117 111 170 174 209 101 -108 -51,7 -16 -13,7<br />

Lappajärvi - 91 93 105 127 178 195 267 72 36,9 174 187,1<br />

Lapua 49 56 57 60 67 69 70 74 4 5,7 17 29,8<br />

Lehtimäki 325 384 380 404 429 446 540<br />

Nurmo 63 69 73 73 74 84 87<br />

Seinäjoki 87 87 92 104 106 114 124 112 -12 -9,7 20 21,7<br />

Soini 202 229 256 274 286 339 266 410 144 54,1 154 60,2<br />

Teuva 138 152 170 168 184 191 202 187 -15 -7,4 17 10,0<br />

Töysä 181 179 217 215 224 243 239 254 15 6,3 37 17,1<br />

Vimpeli - - - - - - . .<br />

Ylihärmä 141 152 161 178 183 239 224<br />

Ylistaro 113 118 137 137 141 153 162<br />

Ähtäri 146 184 184 196 224 234 257 222 -35 -13,6 38 20,7<br />

Etelä-Pohjanmaa 91 100 106 111 119 135 141 138 -3 -2,1 32 30,2<br />

Koko maa 107 110 118 121 126 134 140 144 4 2,9 26 22,0


51<br />

Vammaishuollon laitospalvelujen nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 40 49 65 62 57 54 39<br />

Alajärvi 46 31 30 32 31 36 37 39 2 5,4 9 30,0<br />

Alavus 25 29 35 39 44 53 53 48 -5 -9,4 13 37,1<br />

Evijärvi 1 4 4 7 38 9 9 11 2 22,2 7 175,0<br />

Ilmajoki 26 31 36 43 45 55 58 59 1 1,7 23 63,9<br />

Isojoki 132 110 91 87 107 94 63 39 -24 -38,1 -52 -57,1<br />

Jalasjärvi 5 6 7 7 9 10 6 14 8 133,3 7 100,0<br />

Jurva 23 21 24 23 32 37 39<br />

Karijoki 69 57 69 69 69 78 79 82 3 3,8 13 18,8<br />

Kauhajoki 21 23 24 24 20 19 32 24 -8 -25,0 0 0,0<br />

Kauhava 26 22 25 27 25 30 31 177 146 471,0 152 608,0<br />

Kortesjärvi 28 31 54 79 55 61 41<br />

Kuortane 44 45 57 70 69 80 89 105 16 18,0 48 84,2<br />

Kurikka 21 18 14 15 15 18 13 24 11 84,6 10 71,4<br />

Lappajärvi 27 28 36 35 20 23 32 37 5 15,6 1 2,8<br />

Lapua 26 27 32 33 32 36 37 33 -4 -10,8 1 3,1<br />

Lehtimäki 47 52 53 43 40 42 44<br />

Nurmo 40 35 41 51 59 59 69<br />

Seinäjoki 44 45 56 59 69 79 81 78 -3 -3,7 22 39,3<br />

Soini 19 16 13 24 177 99 94 69 -25 -26,6 56 430,8<br />

Teuva 20 23 25 26 26 3 3 1 -2 -66,7 -24 -96,0<br />

Töysä 9 .... 0 .... .. 1 0 .<br />

Vimpeli 15 19 20 19 8 1 0 1 1 -19 -95,0<br />

Ylihärmä 81 92 90 68 66 48 54<br />

Ylistaro 25 29 25 34 33 38 42<br />

Ähtäri 27 32 26 26 34 42 48 72 24 50,0 46 176,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 32 32 36 39 43 45 47 61 14 29,8 25 69,4<br />

Koko maa 28 29 30 31 32 34 35 35 0 0,0 5 16,7


52<br />

Kotipalvelujen nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 55 58 67 63 72 96 119<br />

Alajärvi 66 72 78 80 95 123 139 135 -4 -2,9 57 73,1<br />

Alavus 87 84 96 94 106 119 134 153 19 14,2 57 59,4<br />

Evijärvi 68 40 77 93 118 111 140 125 -15 -10,7 48 62,3<br />

Ilmajoki 85 101 109 109 58 59 51 90 39 76,5 -19 -17,4<br />

Isojoki 144 162 168 178 154 143 165 239 74 44,8 71 42,3<br />

Jalasjärvi 77 78 81 73 52 43 55 90 35 63,6 9 11,1<br />

Jurva 59 67 65 65 71 107 102<br />

Karijoki 168 196 159 170 183 205 239 247 8 3,3 88 55,3<br />

Kauhajoki 60 70 76 78 79 93 99 107 8 8,1 31 40,8<br />

Kauhava 127 79 78 71 83 76 90 140 50 55,6 62 79,5<br />

Kortesjärvi 152 162 178 187 86 94 124<br />

Kuortane 55 53 59 67 103 73 96 107 11 11,5 48 81,4<br />

Kurikka 94 78 88 101 109 116 116 97 -19 -16,4 9 10,2<br />

Lappajärvi 79 81 91 97 113 74 75 205 130 173,3 114 125,3<br />

Lapua 33 29 37 48 59 69 74 87 13 17,6 50 135,1<br />

Lehtimäki 71 97 123 143 158 172 204<br />

Nurmo 39 36 37 39 44 52 54<br />

Seinäjoki 43 55 58 72 83 90 107 90 -17 -15,9 32 55,2<br />

Soini 73 81 93 92 73 143 169 253 84 49,7 160 172,0<br />

Teuva 88 105 115 122 134 130 152 153 1 0,7 38 33,0<br />

Töysä 54 54 64 71 45 49 47 66 19 40,4 2 3,1<br />

Vimpeli 72 78 71 70 80 89 106 149 43 40,6 78 109,9<br />

Ylihärmä 61 57 42 37 64 70 85<br />

Ylistaro 78 85 85 81 75 71 82<br />

Ähtäri 98 79 88 91 98 105 121 189 68 56,2 101 114,8<br />

Etelä-Pohjanmaa 70 72 77 81 83 90 101 116 15 14,9 39 50,6<br />

Koko maa 77 80 83 85 89 92 100 107 7 7,0 24 28,9


53<br />

Perusterveydenhuollon (pl. hammashuolto) nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 413 533 520 522 542 396 425<br />

Alajärvi 496 529 556 560 564 519 610 595 -15 -2,5 39 7,0<br />

Alavus 547 569 612 642 618 674 725 818 93 12,8 206 33,7<br />

Evijärvi 444 487 512 523 545 465 498 532 34 6,8 20 3,9<br />

Ilmajoki 378 416 433 462 463 505 523 560 37 7,1 127 29,3<br />

Isojoki 603 633 688 643 742 862 958 883 -75 -7,8 195 28,3<br />

Jalasjärvi 472 508 537 556 575 645 706 696 -10 -1,4 159 29,6<br />

Jurva 508 539 571 614 647 695 776<br />

Karijoki 459 484 467 549 558 554 609 501 -108 -17,7 34 7,3<br />

Kauhajoki 366 408 446 482 517 537 594 622 28 4,7 176 39,5<br />

Kauhava 473 529 559 585 630 584 630 557 -73 -11,6 -2 -0,4<br />

Kortesjärvi 446 460 489 502 488 586 609<br />

Kuortane 395 429 494 477 554 561 680 761 81 11,9 267 54,0<br />

Kurikka 376 401 467 449 443 485 582 681 99 17,0 214 45,8<br />

Lappajärvi 611 583 625 632 656 574 564 596 32 5,7 -29 -4,6<br />

Lapua 447 487 483 500 507 567 588 612 24 4,1 129 26,7<br />

Lehtimäki 530 646 603 622 714 894 912<br />

Nurmo 227 239 258 285 304 305 323<br />

Seinäjoki 337 342 369 401 420 404 373 403 30 8,0 34 9,2<br />

Soini 439 543 560 663 726 679 733 526 -207 -28,2 -34 -6,1<br />

Teuva 402 431 443 460 487 536 567 659 92 16,2 216 48,8<br />

Töysä 399 417 522 529 547 539 646 804 158 24,5 282 54,0<br />

Vimpeli 419 521 527 618 636 635 685 512 -173 -25,3 -15 -2,8<br />

Ylihärmä 469 479 473 519 533 535 600<br />

Ylistaro 361 377 371 384 389 390 419<br />

Ähtäri 556 663 744 874 921 862 904 807 -97 -10,7 63 8,5<br />

Etelä-Pohjanmaa 414 447 474 500 519 526 558 573 15 2,7 99 20,9<br />

Koko maa 377 397 418 432 456 478 520 523 3 0,6 105 25,1


54<br />

Hammashuollon nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 43 49 49 59 51 61 65<br />

Alajärvi 38 38 39 42 44 69 75 133 58 77,3 94 241,0<br />

Alavus 49 56 52 55 70 79 86 86 0 0,0 34 65,4<br />

Evijärvi 62 39 50 48 57 75 91 73 -18 -19,8 23 46,0<br />

Ilmajoki 42 46 45 47 50 53 53 70 17 32,1 25 55,6<br />

Isojoki 36 32 40 39 37 44 55 52 -3 -5,5 12 30,0<br />

Jalasjärvi 50 48 49 53 48 51 54 60 6 11,1 11 22,4<br />

Jurva 56 57 64 55 63 59 83<br />

Karijoki 44 59 58 62 61 63 76 51 -25 -32,9 -7 -12,1<br />

Kauhajoki 50 54 60 67 68 75 74 69 -5 -6,8 9 15,0<br />

Kauhava 47 56 60 61 79 75 84 67 -17 -20,2 7 11,7<br />

Kortesjärvi 55 67 71 69 84 87 100<br />

Kuortane 50 50 54 53 71 80 67 60 -7 -10,4 6 11,1<br />

Kurikka 51 51 58 67 60 67 62 71 9 14,5 13 22,4<br />

Lappajärvi 44 42 44 46 46 64 77 60 -17 -22,1 16 36,4<br />

Lapua 38 44 45 41 45 45 51 52 1 2,0 7 15,6<br />

Lehtimäki 70 111 86 66 78 77 74<br />

Nurmo 41 44 43 45 45 51 50<br />

Seinäjoki 37 37 41 46 47 51 51 63 12 23,5 22 53,7<br />

Soini 65 72 87 79 40 34 81 118 37 45,7 31 35,6<br />

Teuva 50 49 61 66 61 62 78 76 -2 -2,6 15 24,6<br />

Töysä 43 55 50 55 58 55 53 50 -3 -5,7 0 0,0<br />

Vimpeli 45 55 47 55 45 54 58 69 11 19,0 22 46,8<br />

Ylihärmä 65 55 50 59 56 60 69<br />

Ylistaro 43 41 45 49 50 50 59<br />

Ähtäri 82 99 109 83 103 85 81 77 -4 -4,9 -32 -29,4<br />

Etelä-Pohjanmaa 47 50 52 54 56 60 64 70 6 9,4 18 34,6<br />

Koko maa 46 48 51 54 57 60 66 67 1 1,5 16 31,4


55<br />

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 536 629 691 750 926 922 966<br />

Alajärvi 621 679 767 817 857 949 992 966 -26 -2,6 199 25,9<br />

Alavus 602 612 701 751 780 820 827 927 100 12,1 226 32,2<br />

Evijärvi 607 780 799 828 883 1 062 1 173 1 122 -51 -4,3 323 40,4<br />

Ilmajoki 645 703 766 797 820 861 946 980 34 3,6 214 27,9<br />

Isojoki 785 670 800 874 845 994 1 136 1 133 -3 -0,3 333 41,6<br />

Jalasjärvi 679 740 795 946 962 966 968 1 040 72 7,4 245 30,8<br />

Jurva 723 699 815 872 943 944 1 030<br />

Karijoki 742 798 993 1 030 884 961 1 189 993 -196 -16,5 0 0,0<br />

Kauhajoki 679 700 771 814 816 850 907 1 029 122 13,5 258 33,5<br />

Kauhava 654 713 769 851 888 909 933 987 54 5,8 218 28,3<br />

Kortesjärvi 626 730 860 871 1 016 1 056 971<br />

Kuortane 619 660 710 743 831 937 1 064 912 -152 -14,3 202 28,5<br />

Kurikka 641 700 759 777 829 850 991 1 062 71 7,2 303 39,9<br />

Lappajärvi 625 752 775 774 876 889 964 1 007 43 4,5 232 29,9<br />

Lapua 699 704 748 779 847 910 931 995 64 6,9 247 33,0<br />

Lehtimäki 653 774 609 657 742 923 1 104<br />

Nurmo 552 582 641 682 690 791 857<br />

Seinäjoki 659 693 756 773 825 934 997 1 015 18 1,8 259 34,3<br />

Soini 696 627 777 780 832 923 927 1 163 236 25,5 386 49,7<br />

Teuva 631 652 720 804 810 858 1 002 1 083 81 8,1 363 50,4<br />

Töysä 617 572 717 726 738 796 748 929 181 24,2 212 29,6<br />

Vimpeli 672 627 786 883 845 920 909 1 070 161 17,7 284 36,1<br />

Ylihärmä 690 705 794 792 821 884 833<br />

Ylistaro 579 728 737 790 804 903 1 008<br />

Ähtäri 656 693 686 803 801 947 943 1 018 75 8,0 332 48,4<br />

Etelä-Pohjanmaa 647 687 749 794 831 900 958 1 012 54 5,6 263 35,1<br />

Koko maa 652 691 735 767 797 837 906 940 34 3,8 205 27,9


56<br />

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut<br />

Esiopetuksen oppilaiden lukumäärä 20.9. (sosiaali- ja opetustoimessa yhteensä)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

oppilasta<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

oppilasta<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 51 52 54 61 48 56 61<br />

Alajärvi 100 123 117 125 100 139 108 136 28 25,9 19 16,2<br />

Alavus 90 86 97 102 93 107 89 89 0 0,0 -8 -8,2<br />

Evijärvi 30 27 46 25 26 31 39 33 -6 -15,4 -13 -28,3<br />

Ilmajoki 103 130 130 136 146 140 142 138 -4 -2,8 8 6,2<br />

Isojoki 26 29 35 19 29 23 27 22 -5 -18,5 -13 -37,1<br />

Jalasjärvi 94 77 91 88 89 87 78 80 2 2,6 -11 -12,1<br />

Jurva 34 42 40 45 39 40 45<br />

Karijoki 22 19 10 17 11 13 11 11 0 0,0 1 10,0<br />

Kauhajoki 167 196 182 148 169 151 189 154 -35 -18,5 -28 -15,4<br />

Kauhava 101 106 115 116 80 84 89 204 115 129,2 89 77,4<br />

Kortesjärvi 28 43 22 21 22 19 24<br />

Kuortane 46 36 38 39 47 39 47 40 -7 -14,9 2 5,3<br />

Kurikka 121 85 107 90 89 127 115 151 36 31,3 44 41,1<br />

Lappajärvi 39 30 38 30 35 30 28 32 4 14,3 -6 -15,8<br />

Lapua 155 144 142 167 183 171 191 182 -9 -4,7 40 28,2<br />

Lehtimäki 25 18 21 20 23 17 14<br />

Nurmo 138 175 172 172 175 194 179<br />

Seinäjoki 381 326 323 405 458 444 404 751 347 85,9 428 132,5<br />

Soini 42 40 25 37 31 30 24 18 -6 -25,0 -7 -28,0<br />

Teuva 55 60 73 50 60 68 64 61 -3 -4,7 -12 -16,4<br />

Töysä 43 37 44 48 41 45 45 39 -6 -13,3 -5 -11,4<br />

Vimpeli 43 38 38 35 32 32 44 27 -17 -38,6 -11 -28,9<br />

Ylihärmä 39 34 33 39 43 38 24<br />

Ylistaro 61 61 61 63 82 77 73<br />

Ähtäri 76 74 70 73 76 67 58 68 10 17,2 -2 -2,9<br />

Etelä-Pohjanmaa 2 139 2 137 2 158 2 171 2 227 2 269 2 212 2 236 24 1,1 78 3,6<br />

Koko maa 59 724 58 976 56 587 57 580 57 452 56 695 56 209 57 279 1 070 1,9 692 1,2


57<br />

Perusopetuksen oppilaiden lukumäärä 20.9.<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

oppilasta<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

oppilasta<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 685 668 646 616 593 555 542<br />

Alajärvi 1 262 1 229 1 189 1 167 1 147 1 097 1 104 1 272 168 15,2 83 7,0<br />

Alavus 1 201 1 147 1 145 1 116 1 084 1 059 1 061 1 030 -31 -2,9 -115 -10,0<br />

Evijärvi 368 357 337 348 336 321 311 306 -5 -1,6 -31 -9,2<br />

Ilmajoki 1 487 1 453 1 439 1 433 1 429 1 432 1 384 1 379 -5 -0,4 -60 -4,2<br />

Isojoki 302 317 311 313 288 293 265 259 -6 -2,3 -52 -16,7<br />

Jalasjärvi 1 080 1 062 1 020 1 000 969 941 883 841 -42 -4,8 -179 -17,5<br />

Jurva 483 461 439 422 412 376 372<br />

Karijoki 124 118 118 108 100 89 88 75 -13 -14,8 -43 -36,4<br />

Kauhajoki 1 703 1 703 1 723 1 703 1 654 1 605 1 555 1 528 -27 -1,7 -195 -11,3<br />

Kauhava 949 935 934 926 903 871 855 1 932 1 077 126,0 998 106,9<br />

Kortesjärvi 323 317 334 313 297 286 266<br />

Kuortane 483 467 443 410 402 379 378 365 -13 -3,4 -78 -17,6<br />

Kurikka 1 328 1 331 1 282 1 264 1 210 1 145 1 141 1 474 333 29,2 192 15,0<br />

Lappajärvi 457 441 400 380 351 351 329 317 -12 -3,6 -83 -20,8<br />

Lapua 1 592 1 608 1 593 1 594 1 597 1 613 1 618 1 608 -10 -0,6 15 0,9<br />

Lehtimäki 254 245 210 209 199 196 187<br />

Nurmo 1 555 1 584 1 610 1 612 1 643 1 670 1 674<br />

Seinäjoki 3 186 3 240 3 245 3 684 3 676 3 724 3 778 6 028 2 250 59,6 2 783 85,8<br />

Soini 390 382 369 346 336 319 301 281 -20 -6,6 -88 -23,8<br />

Teuva 745 714 706 689 649 627 601 587 -14 -2,3 -119 -16,9<br />

Töysä 390 396 396 383 388 393 384 381 -3 -0,8 -15 -3,8<br />

Vimpeli 406 403 407 408 404 377 356 353 -3 -0,8 -54 -13,3<br />

Ylihärmä 377 377 359 352 348 352 337<br />

Ylistaro 657 632 615 615 609 622 610<br />

Ähtäri 859 844 788 755 722 701 670 645 -25 -3,7 -143 -18,1<br />

Etelä-Pohjanmaa 23 071 22 846 22 488 22 166 21 746 21 394 21 050 20 661 -389 -1,8 -1 827 -8,1<br />

Koko maa 565 084 564 799 561 145 555 223 545 969 537 633 527 701 519 547 -8 154 -1,5 -41 598 -7,4


58<br />

Peruskoulun suorittaneiden määrä<br />

Lähde: Opetushallitus (Wera-tietokanta)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

oppilasta<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

oppilasta<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 64 75 75 82 78 78 68<br />

Alajärvi 143 145 169 133 155 143 131 144 13 9,9 -25 -14,8<br />

Alavus 146 158 130 132 131 138 121 138 17 14,0 8 6,2<br />

Evijärvi 43 39 44 40 38 37 48 34 -14 -29,2 -10 -22,7<br />

Ilmajoki 139 164 174 150 167 176 180 159 -21 -11,7 -15 -8,6<br />

Isojoki 35 16 36 37 40 26 45 34 -11 -24,4 -2 -5,6<br />

Jalasjärvi 135 118 123 123 128 127 135 127 -8 -5,9 4 3,3<br />

Jurva 54 58 63 51 55 53 51<br />

Karijoki 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Kauhajoki 199 187 174 195 206 206 184 183 -1 -0,5 9 5,2<br />

Kauhava 117 101 119 104 109 119 94 238 144 153,2 119 100,0<br />

Kortesjärvi 46 31 29 40 37 33 41<br />

Kuortane 59 56 54 58 53 65 47 53 6 12,8 -1 -1,9<br />

Kurikka 145 145 156 144 154 155 139 201 62 44,6 45 28,8<br />

Lappajärvi 62 57 68 57 51 35 51 39 -12 -23,5 -29 -42,6<br />

Lapua 188 174 162 191 165 169 181 198 17 9,4 36 22,2<br />

Lehtimäki 22 30 45 28 21 26 25<br />

Nurmo 148 143 162 181 159 176 186<br />

Seinäjoki 398 399 408 411 420 422 435 710 275 63,2 302 74,0<br />

Soini 44 50 52 47 48 43 43 47 4 9,3 -5 -9,6<br />

Teuva 77 85 84 99 103 97 89 77 -12 -13,5 -7 -8,3<br />

Töysä 41 43 39 46 42 37 39 44 5 12,8 5 12,8<br />

Vimpeli 41 44 36 39 44 63 43 46 3 7,0 10 27,8<br />

Ylihärmä 51 38 54 42 46 36 49<br />

Ylistaro 65 83 73 56 69 70 87<br />

Ähtäri 97 92 112 102 105 100 91 79 -12 -13,2 -33 -29,5<br />

Etelä-Pohjanmaa 2 559 2 531 2 641 2 588 2 624 2 630 2 603 2 551 -52 -2,0 -90 -3,4<br />

Koko maa 61 450 60 831 63 828 63 755 65 783 65 568 66 810 65 083 -1 727 -2,6 1 255 2,0


59<br />

Lukiokoulutuksen oppilaiden lukumäärä 20.9.<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

oppilasta<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

oppilasta<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 125 125 149 148 145 126 114<br />

Alajärvi 344 298 313 310 305 272 257 341 84 32,7 28 8,9<br />

Alavus 247 239 225 208 202 204 192 195 3 1,6 -30 -13,3<br />

Evijärvi 104 96 104 96 98 80 79 72 -7 -8,9 -32 -30,8<br />

Ilmajoki 202 207 214 198 207 197 208 201 -7 -3,4 -13 -6,1<br />

Isojoki - - - - - - . .<br />

Jalasjärvi 197 177 179 166 167 152 142 143 1 0,7 -36 -20,1<br />

Jurva 106 96 88 77 73 68 56<br />

Karijoki - - - - - - . .<br />

Kauhajoki 303 280 250 242 242 271 254 231 -23 -9,1 -19 -7,6<br />

Kauhava 236 222 219 196 192 178 184 277 93 50,5 58 26,5<br />

Kortesjärvi - - - - - - .<br />

Kuortane 186 197 210 207 205 204 206 201 -5 -2,4 -9 -4,3<br />

Kurikka 246 221 212 217 231 202 174 244 70 40,2 32 15,1<br />

Lappajärvi 128 123 122 112 105 73 69 66 -3 -4,3 -56 -45,9<br />

Lapua 310 290 279 273 277 271 256 259 3 1,2 -20 -7,2<br />

Lehtimäki - - - - - - .<br />

Nurmo 325 296 275 262 256 249 270<br />

Seinäjoki 985 988 984 1 017 1 005 894 909 1 261 352 38,7 277 28,2<br />

Soini - - - - - - . .<br />

Teuva 156 158 136 136 143 140 143 110 -33 -23,1 -26 -19,1<br />

Töysä - - - - - - . .<br />

Vimpeli 92 84 80 72 76 83 83 .<br />

Ylihärmä - - - - - - .<br />

Ylistaro 107 112 111 101 97 83 96 -96 -100,0 -111 -100,0<br />

Ähtäri 187 172 167 164 192 189 170 142 -28 -16,5 -25 -15,0<br />

Etelä-Pohjanmaa 4 659 4 450 4 371 4 202 4 218 3 936 3 862 3 743 -119 -3,1 -628 -14,4<br />

Koko maa 111 382 108 261 108 018 103 756 102 047 100 262 98 778 97 019 -1 759 -1,8 -10 999 -10,2


60<br />

Ammatillisen koulutuksen oppilaiden lukumäärä 20.9.<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

oppilasta<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

oppilasta<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä - - - - - - .<br />

Alajärvi 183 - - - - - .<br />

Alavus - - - - - - .<br />

Evijärvi - - - - - - .<br />

Ilmajoki 152 161 158 - - - .<br />

Isojoki - - - - - - .<br />

Jalasjärvi 270 496 930 1 024 1 638 2 574 4 100 3 433 -667 -16 2 503 269<br />

Jurva - - - - - - .<br />

Karijoki - - - - - - .<br />

Kauhajoki - - - - - - .<br />

Kauhava - - - - - - .<br />

Kortesjärvi - - - - - - .<br />

Kuortane - - - - - - .<br />

Kurikka - - - - - - .<br />

Lappajärvi - - - - - - .<br />

Lapua - - - - - - .<br />

Lehtimäki - - - - - - .<br />

Nurmo - - - - - - .<br />

Seinäjoki 138 177 383 - - - .<br />

Soini - - - - - - .<br />

Teuva - - - - - - .<br />

Töysä - - - - - - .<br />

Vimpeli - - - - - - .<br />

Ylihärmä - - - - - - .<br />

Ylistaro - - - - - - .<br />

Ähtäri - - - - - - .<br />

Etelä-Pohjanmaa 743 834 1 471 1 024 1 638 2 574 4 100 3 433 -667 -16 1 962 133<br />

Koko maa 38 977 38 500 39 145 35 421 34 288 35 787 38 645 38 368 -277 -1 -777 -2


61<br />

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön opetustuntien lukumäärä<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

tuntia<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

tuntia<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä .... .... .... .... .. - .<br />

Alajärvi 4 787 8 182 8 499 8 601 8 011 8 675 9 079 10 653 1 574 17,3 2 154 25,3<br />

Alavus 13 958 17 312 17 429 16 253 15 981 16 263 14 851 15 380 529 3,6 -2 049 -11,8<br />

Evijärvi .... .... .... .... .. - . .<br />

Ilmajoki 12 925 13 093 13 225 13 430 13 447 13 741 13 945 13 984 39 0,3 759 5,7<br />

Isojoki .... .... .... .... .. - . .<br />

Jalasjärvi 6 615 6 574 6 451 6 517 6 483 6 387 6 830 6 521 -309 -4,5 70 1,1<br />

Jurva 4 024 4 169 4 081 4 009 3 466 3 510 3 349 -3 349 -100,0 -4 081 -100,0<br />

Karijoki .... .... .... .... .. - . .<br />

Kauhajoki 8 955 8 424 8 400 8 280 8 290 8 511 8 574 8 657 83 1,0 257 3,1<br />

Kauhava 7 785 8 002 8 315 7 812 7 243 7 025 7 034 .<br />

Kortesjärvi .... .... .... .... .. - .<br />

Kuortane 3 493 .... .... .... .. - . .<br />

Kurikka .... .... .... .... .. - . .<br />

Lappajärvi .... .... .... .... .. - . .<br />

Lapua 9 187 9 584 10 991 10 668 10 247 9 927 10 034 10 445 411 4,1 -546 -5,0<br />

Lehtimäki 2 947 .... .... .... .. - .<br />

Nurmo .... .... .... .... .. - .<br />

Seinäjoki 19 317 19 894 19 994 20 085 22 557 23 769 23 774 26 436 2 662 11,2 6 442 32,2<br />

Soini .... .... .... .... .. - . .<br />

Teuva 3 712 3 422 3 558 3 650 3 437 3 572 3 215 3 274 59 1,8 -284 -8,0<br />

Töysä .... .... .... .... .. - . .<br />

Vimpeli .... .... .... .... .. - . .<br />

Ylihärmä .... .... .... .... .. - .<br />

Ylistaro .... .... .... .... .. - .<br />

Ähtäri .... .... .... .... .. - . .<br />

Etelä-Pohjanmaa 97 705 98 656 100 943 99 305 99 162 101 380 100 685 95 350 -5 335 -5,3 -5 593 -5,5<br />

Koko maa 1 973 055 1 982 847 1 991 378 1 912 468 1 886 535 1 901 999 1 895 050 1 911 733 16 683 0,9 -79 645 -4,0


62<br />

Kirjaston lainauksia asukasta kohti<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

lainausta<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

lainausta<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 14,9 15,2 15,2 13,3 13,4 12,1 13,6<br />

Alajärvi 21,5 23,0 23,7 24,2 23,6 22,8 22,8 30,5 7,7 33,8 6,8 28,7<br />

Alavus 22,0 22,0 21,8 18,9 20,8 21,1 22,1 21,5 -0,6 -2,7 -0,3 -1,4<br />

Evijärvi 21,6 18,4 18,9 21,2 21,3 20,2 21,6 20 -1,6 -7,4 1,1 5,8<br />

Ilmajoki 15,8 15,5 15,7 15,6 15,6 14,1 13,4 13,2 -0,2 -1,5 -2,5 -15,9<br />

Isojoki 13,8 14,2 15,8 14,0 14,4 13,1 12,5 13,4 0,9 7,2 -2,4 -15,2<br />

Jalasjärvi 18,0 18,0 18,1 16,8 17,3 16,3 16,4 15,4 -1,0 -6,1 -2,7 -14,9<br />

Jurva 25,6 25,2 18,3 18,1 16,5 15,5 15,2<br />

Karijoki 11,5 12,7 17,0 12,3 15,3 14,8 18,4 18,1 -0,3 -1,6 1,1 6,5<br />

Kauhajoki 21,9 22,5 24,5 24,7 24,5 24,5 23,7 22,2 -1,5 -6,3 -2,3 -9,4<br />

Kauhava 22,0 22,8 22,6 21,4 21,5 20,9 22,2 18,3 -3,9 -17,6 -4,3 -19,0<br />

Kortesjärvi 12,8 13,6 14,4 13,5 12,5 11,8 13,7<br />

Kuortane 16,1 16,3 16,0 15,6 14,8 15,1 14,7 15,4 0,7 4,8 -0,6 -3,8<br />

Kurikka 19,9 19,2 18,7 17,2 18,4 16,6 16,8 17,2 0,4 2,4 -1,5 -8,0<br />

Lappajärvi 24,3 23,1 22,5 21,7 22,1 22,1 22,1 21,9 -0,2 -0,9 -0,6 -2,7<br />

Lapua 19,8 19,8 20,4 21,0 21,4 20,3 20,2 19,5 -0,7 -3,5 -0,9 -4,4<br />

Lehtimäki 11,6 12,2 12,6 11,5 10,9 10,2 9,9<br />

Nurmo 17,3 17,7 17,2 17,9 18,4 18,3 19,0<br />

Seinäjoki 23,5 23,3 22,9 21,6 21,4 21,0 20,7 19,6 -1,1 -5,3 -3,3 -14,4<br />

Soini 25,9 25,4 23,7 24,9 25,5 24,6 26,1 .<br />

Teuva 19,8 20,7 23,9 23,8 21,9 21,0 20,6 21,7 1,1 5,3 -2,2 -9,2<br />

Töysä 15,7 16,5 16,7 11,5 10,3 11,6 12,7 13,3 0,6 4,7 -3,4 -20,4<br />

Vimpeli 19,5 19,0 18,4 17,6 16,2 16,6 17,3 .<br />

Ylihärmä 22,1 21,2 21,7 21,7 22,1 19,5 21,0<br />

Ylistaro 16,0 17,2 17,3 15,7 14,7 14,2 12,6<br />

Ähtäri 18,4 18,6 18,7 17,1 17,6 15,9 15,7 16,9 1,2 7,6 -1,8 -9,6<br />

Etelä-Pohjanmaa 20,0 20,1 20,2 19,5 19,5 18,8 18,9 18,8 -0,1 -0,5 -1,4 -6,9<br />

Koko maa 20,5 20,9 21,1 20,2 19,5 19,2 18,8 18,6 -0,2 -1,1 -2,5 -11,8


63<br />

Opetustoimen nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 936 991 1 008 1 017 1 034 1 097 1 158<br />

Alajärvi 1 131 1 108 1 045 1 080 1 089 1 134 1 208 1 272 64 5 227 21,7<br />

Alavus 768 779 805 845 870 884 935 957 22 2 152 18,9<br />

Evijärvi 965 1 051 1 124 1 141 1 245 1 212 1 200 1 113 -87 -7 -11 -1,0<br />

Ilmajoki 911 973 1 007 947 972 1 016 1 083 1 131 48 4 124 12,3<br />

Isojoki 800 866 929 984 880 917 1 013 1 052 39 4 123 13,2<br />

Jalasjärvi 764 797 839 896 948 958 1 043 2 818 1 775 170 1 979 235,9<br />

Jurva 816 829 841 849 870 881 853<br />

Karijoki 437 470 488 506 505 503 520 528 8 2 40 8,2<br />

Kauhajoki 783 825 896 931 969 1 023 1 123 1 143 20 2 247 27,6<br />

Kauhava 773 828 844 877 910 934 994 991 -3 0 147 17,4<br />

Kortesjärvi 639 681 714 746 788 789 836<br />

Kuortane 927 984 1 005 1 013 1 036 1 095 1 112 1 176 64 6 171 17,0<br />

Kurikka 694 729 770 814 858 889 930 965 35 4 195 25,3<br />

Lappajärvi 959 977 1 005 1 000 956 968 1 030 1 032 2 0 27 2,7<br />

Lapua 990 886 886 889 936 960 1 039 982 -57 -5 96 10,8<br />

Lehtimäki 736 740 747 744 778 769 817<br />

Nurmo 744 789 820 868 895 942 1 027<br />

Seinäjoki 734 755 806 801 837 868 918 979 61 7 173 21,5<br />

Soini 865 840 857 942 933 945 1 002 1 071 69 7 214 25,0<br />

Teuva 825 921 915 980 930 1 003 1 052 1 142 90 9 227 24,8<br />

Töysä 669 690 770 785 798 894 929 939 10 1 169 21,9<br />

Vimpeli 928 942 943 954 998 1 033 1 056 904 -152 -14 -39 -4,1<br />

Ylihärmä 711 737 750 787 804 824 862<br />

Ylistaro 777 805 809 838 843 890 995<br />

Ähtäri 767 809 833 868 877 885 886 885 -1 0 52 6,2<br />

Etelä-Pohjanmaa 817 840 869 885 910 943 1 001 1 100 99 10 231 26,6<br />

Koko maa 798 829 857 889 918 956 1 000 1 026 26 3 169 19,7


64<br />

Esiopetuksen nettokustannukset sosiaali- ja opetustoimessa yhteensä (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 57 44 52 59 50 53 63<br />

Alajärvi 48 50 56 59 59 59 58 80 22 37,9 24 42,9<br />

Alavus 37 47 53 61 61 68 70 62 -8 -11,4 9 17,0<br />

Evijärvi 54 52 57 58 70 60 68 61 -7 -10,3 4 7,0<br />

Ilmajoki 32 42 55 62 65 70 72 71 -1 -1,4 16 29,1<br />

Isojoki 63 73 63 66 79 66 75 89 14 18,7 26 41,3<br />

Jalasjärvi 31 34 34 41 46 50 46 47 1 2,2 13 38,2<br />

Jurva 31 35 41 51 51 46 51<br />

Karijoki 58 60 51 55 57 48 41 67 26 63,4 16 31,4<br />

Kauhajoki 51 61 63 56 55 60 72 76 4 5,6 13 20,6<br />

Kauhava 52 62 69 72 72 71 77 73 -4 -5,2 4 5,8<br />

Kortesjärvi 37 43 40 39 33 32 38<br />

Kuortane 49 56 52 57 65 71 58 66 8 13,8 14 26,9<br />

Kurikka 34 36 40 34 36 35 42 51 9 21,4 11 27,5<br />

Lappajärvi 57 55 40 26 39 42 43 39 -4 -9,3 -1 -2,5<br />

Lapua 57 43 45 49 59 61 66 63 -3 -4,5 18 40,0<br />

Lehtimäki 50 48 45 47 42 44 31<br />

Nurmo 51 61 65 79 79 83 85<br />

Seinäjoki 36 34 51 49 59 71 78 74 -4 -5,1 23 45,1<br />

Soini 68 69 59 69 83 80 62 49 -13 -21,0 -10 -16,9<br />

Teuva 27 30 38 42 43 41 44 49 5 11,4 11 28,9<br />

Töysä 44 44 64 65 54 61 69 66 -3 -4,3 2 3,1<br />

Vimpeli 41 56 42 47 26 45 60 56 -4 -6,7 14 33,3<br />

Ylihärmä 36 43 45 56 59 85 67<br />

Ylistaro 38 33 34 34 33 39 41<br />

Ähtäri 36 39 42 42 47 37 23 21 -2 -8,7 -21 -50,0<br />

Etelä-Pohjanmaa 42 45 50 53 57 61 64 65 1 1,6 15 30,0<br />

Koko maa 45 46 48 51 51 53 54 57 3 5,6 9 18,8


65<br />

Perusopetuksen nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastsokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 668 715 723 710 725 749 810<br />

Alajärvi 726 737 773 784 808 844 905 920 15 1,7 147 19,0<br />

Alavus 614 601 617 631 658 663 703 725 22 3,1 108 17,5<br />

Evijärvi 667 746 791 803 893 878 862 802 -60 -7,0 11 1,4<br />

Ilmajoki 629 670 698 732 751 794 844 853 9 1,1 155 22,2<br />

Isojoki 725 780 853 904 787 836 924 944 20 2,2 91 10,7<br />

Jalasjärvi 619 650 681 730 778 778 853 887 34 4,0 206 30,2<br />

Jurva 632 627 640 665 678 670 651<br />

Karijoki 402 436 457 466 455 460 482 481 -1 -0,2 24 5,3<br />

Kauhajoki 585 628 694 731 763 800 881 903 22 2,5 209 30,1<br />

Kauhava 587 619 624 654 688 712 733 772 39 5,3 148 23,7<br />

Kortesjärvi 588 627 668 704 745 747 795 -795<br />

Kuortane 626 675 674 667 668 699 723 776 53 7,3 102 15,1<br />

Kurikka 584 619 654 694 736 760 797 810 13 1,6 156 23,9<br />

Lappajärvi 704 717 772 760 704 705 765 774 9 1,2 2 0,3<br />

Lapua 632 661 677 674 707 724 791 737 -54 -6,8 60 8,9<br />

Lehtimäki 684 723 732 724 750 743 792<br />

Nurmo 583 626 654 700 722 763 839<br />

Seinäjoki 530 530 569 604 632 647 687 767 80 11,6 198 34,8<br />

Soini 777 798 825 892 885 899 935 1 014 79 8,4 189 22,9<br />

Teuva 645 714 733 781 737 794 829 882 53 6,4 149 20,3<br />

Töysä 596 613 677 696 724 810 846 860 14 1,7 183 27,0<br />

Vimpeli 703 720 714 725 779 780 759 808 49 6,5 94 13,2<br />

Ylihärmä 661 684 694 731 731 711 773<br />

Ylistaro 615 635 639 667 660 688 779<br />

Ähtäri 605 635 649 683 680 694 705 709 4 0,6 60 9,2<br />

Etelä-Pohjanmaa 613 638 667 691 711 733 781 803 22 2,8 136 20,4<br />

Koko maa 566 593 621 651 672 698 733 753 20 2,7 132 21,3


66<br />

Lukiokoulutuksen nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 158 170 176 187 185 210 210<br />

Alajärvi 140 138 137 141 142 142 145 191 46 31,7 54 39,4<br />

Alavus 99 103 106 112 117 119 126 127 1 0,8 21 19,8<br />

Evijärvi 219 229 246 254 268 259 256 232 -24 -9,4 -14 -5,7<br />

Ilmajoki 86 87 95 100 99 97 104 103 -1 -1,0 8 8,4<br />

Isojoki .... .... .... .... .. - . . . . . .<br />

Jalasjärvi 92 95 97 104 107 113 120 120 0 0,0 23 23,7<br />

Jurva 109 117 124 123 125 124 126<br />

Karijoki 3 2 3 4 1 - . . . . . .<br />

Kauhajoki 101 91 97 99 102 119 120 118 -2 -1,7 21 21,6<br />

Kauhava 109 118 117 119 118 115 121 108 -13 -10,7 -9 -7,7<br />

Kortesjärvi .... .... .... .... .. - 0<br />

Kuortane 214 237 262 266 279 294 303 306 3 1,0 44 16,8<br />

Kurikka 84 89 94 97 101 108 109 122 13 11,9 28 29,8<br />

Lappajärvi 177 176 190 201 205 202 203 189 -14 -6,9 -1 -0,5<br />

Lapua 107 106 103 102 104 107 109 108 -1 -0,9 5 4,9<br />

Lehtimäki .... .... .... .... .. - .<br />

Nurmo 128 130 128 122 129 135 145<br />

Seinäjoki 123 134 138 141 147 142 148 145 -3 -2,0 7 5,1<br />

Soini .... .... .... .... .. - . . . . . .<br />

Teuva 127 149 128 139 143 146 153 151 -2 -1,3 23 18,0<br />

Töysä .... .... 0 .... .. - . . . . . .<br />

Vimpeli 158 151 168 166 168 186 212 7 -205 -96,7 -161 -95,8<br />

Ylihärmä .... .... .... .... .. - .<br />

Ylistaro 117 122 123 119 132 145 151<br />

Ähtäri 106 117 125 127 136 138 138 138 0 0,0 13 10,4<br />

Etelä-Pohjanmaa 108 112 116 118 122 125 130 129 -1 -0,8 13 11,2<br />

Koko maa 96 99 102 102 105 108 112 114 2 1,8 12 11,8


67<br />

Ammatillisen koulutuksen nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-200)<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä .... .... .... .... .. - .<br />

Alajärvi 159 112 5 18 .. 1 3 2 -1 -33,3 -3 -60,0<br />

Alavus 2 1 1 6 5 8 9 8 -1 -11,1 7 700,0<br />

Evijärvi 9 8 12 6 .. - . . . . . .<br />

Ilmajoki 118 120 112 .... .. - . . . . . .<br />

Isojoki .... .... .... .... .. - . . . . . .<br />

Jalasjärvi 7 8 9 8 8 7 9 1 744 1 735 19 277,8 1 735 19 277,8<br />

Jurva 2 .... 0 .... .. 0 1<br />

Karijoki 1 1 .... .... .. 1 1 3 2 200,0<br />

Kauhajoki 8 8 8 8 8 9 9 10 1 11,1 2 25,0<br />

Kauhava 1 2 0 .... 1 7 7 11 4 57,1 11 #JAKO/0!<br />

Kortesjärvi 14 13 2 1 .. - .<br />

Kuortane .... .... 0 8 10 14 14 12 -2 -14,3 12 #JAKO/0!<br />

Kurikka 9 .... .... .... .. - . . . . . .<br />

Lappajärvi 22 25 .... .... .. - . 8<br />

Lapua 113 .... .... .... .. 6 7 . . . . .<br />

Lehtimäki 2 3 5 6 7 7 7<br />

Nurmo 1 1 1 1 1 4 3<br />

Seinäjoki 31 36 44 21 21 31 38 28 -10 -26,3 -16 -36,4<br />

Soini 8 5 8 10 3 3 2 5 3 150,0 -3 -37,5<br />

Teuva 2 1 1 1 1 1 1 9 8 800,0 8 800,0<br />

Töysä 10 8 10 9 6 7 5 3 -2 -40,0 -7 -70,0<br />

Vimpeli 18 7 4 11 2 3 2 . . . . .<br />

Ylihärmä .... .... .... .... .. - .<br />

Ylistaro 6 9 9 16 17 17 20<br />

Ähtäri 20 16 20 19 18 19 19 8 -11 -57,9 -12 -60,0<br />

Etelä-Pohjanmaa 32 22 17 8 7 10 12 86 74 616,7 69 405,9<br />

Koko maa 57 57 54 53 52 54 58 64 6 10,3 10 18,5


68<br />

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 18 19 19 19 20 20 8<br />

Alajärvi 25 35 38 42 43 48 51 58 7 13,7 20 52,6<br />

Alavus 46 60 61 62 67 67 67 71 4 6,0 10 16,4<br />

Evijärvi 11 12 13 14 15 15 15 18 3 20,0 5 38,5<br />

Ilmajoki 43 48 46 52 67 70 75 81 6 8,0 35 76,1<br />

Isojoki 9 9 10 11 10 11 10 15 5 50,0 5 50,0<br />

Jalasjärvi 28 29 31 32 32 34 34 41 7 20,6 10 32,3<br />

Jurva 54 55 58 51 57 51 59<br />

Karijoki 15 15 17 16 17 17 17 20 3 17,6 3 17,6<br />

Kauhajoki 26 25 27 26 28 29 31 32 1 3,2 5 18,5<br />

Kauhava 23 23 26 26 26 27 47 11 -36 -76,6 -15 -57,7<br />

Kortesjärvi 11 12 14 14 14 15 15<br />

Kuortane 38 16 17 15 14 16 15 17 2 13,3 0 0,0<br />

Kurikka 10 10 10 11 10 11 11 16 5 45,5 6 60,0<br />

Lappajärvi 9 12 14 14 14 15 15 15 0 0,0 1 7,1<br />

Lapua 29 31 35 36 37 35 38 42 4 10,5 7 20,0<br />

Lehtimäki 42 8 11 14 14 15 17<br />

Nurmo 2 2 3 5 5 6 4<br />

Seinäjoki 28 29 29 28 30 34 36 28 -8 -22,2 -1 -3,4<br />

Soini 39 9 12 15 9 10 35 30 -5 -14,3 18 150,0<br />

Teuva 31 29 30 33 36 46 51 46 -5 -9,8 16 53,3<br />

Töysä 9 10 13 9 8 10 5 8 3 60,0 -5 -38,5<br />

Vimpeli 11 12 13 16 14 14 15 17 2 13,3 4 30,8<br />

Ylihärmä 19 15 19 16 17 18 6<br />

Ylistaro 15 15 16 17 18 18 18<br />

Ähtäri 8 10 12 9 13 14 9 12 3 33,3 0 0,0<br />

Etelä-Pohjanmaa 24 25 26 27 29 31 33 33 0 0,0 7 26,9<br />

Koko maa 20 20 20 21 22 23 24 24 0 0,0 4 20,0


69<br />

Kirjaston nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 37 37 39 38 37 41 44<br />

Alajärvi 40 48 53 51 48 51 56 52 -4 -7,1 -1 -1,9<br />

Alavus 42 43 43 46 48 49 54 54 0 0,0 11 25,6<br />

Evijärvi 43 37 41 37 45 48 46 47 1 2,2 6 14,6<br />

Ilmajoki 31 34 32 37 37 36 42 40 -2 -4,8 8 25,0<br />

Isojoki 40 44 45 44 50 50 52 54 2 3,8 9 20,0<br />

Jalasjärvi 39 41 43 45 46 44 47 48 1 2,1 5 11,6<br />

Jurva 43 45 46 51 56 56 57<br />

Karijoki 47 52 52 57 53 50 56 62 6 10,7 10 19,2<br />

Kauhajoki 39 43 46 46 48 47 50 53 3 6,0 7 15,2<br />

Kauhava 37 39 39 42 41 43 41 52 11 26,8 13 33,3<br />

Kortesjärvi 38 42 47 47 48 51 60<br />

Kuortane 46 41 44 46 46 49 52 56 4 7,7 12 27,3<br />

Kurikka 35 36 39 41 42 43 45 54 9 20,0 15 38,5<br />

Lappajärvi 47 56 57 60 55 52 55 60 5 9,1 3 5,3<br />

Lapua 44 43 44 45 45 46 47 47 0 0,0 3 6,8<br />

Lehtimäki 42 38 38 44 44 43 53<br />

Nurmo 36 37 37 39 43 43 43<br />

Seinäjoki 38 38 40 43 44 46 46 47 1 2,2 7 17,5<br />

Soini 62 71 67 62 71 67 65 68 3 4,6 1 1,5<br />

Teuva 40 44 46 49 51 52 54 62 8 14,8 16 34,8<br />

Töysä 35 34 35 42 41 44 47 50 3 6,4 15 42,9<br />

Vimpeli 38 37 40 42 40 47 54 47 -7 -13,0 7 17,5<br />

Ylihärmä 55 55 54 62 55 61 65<br />

Ylistaro 32 36 38 36 40 44 48<br />

Ähtäri 38 40 43 44 41 39 40 41 1 2,5 -2 -4,7<br />

Etelä-Pohjanmaa 39 41 43 44 45 46 48 50 2 4,2 7 16,3<br />

Koko maa 43 45 46 48 49 50 53 55 2 3,8 9 19,6


70<br />

Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 32 33 35 36 38 38 42<br />

Alajärvi 37 36 38 38 35 34 38 53 15 39,5 15 39,5<br />

Alavus 82 83 80 82 87 88 92 99 7 7,6 19 23,8<br />

Evijärvi 34 31 30 31 30 29 31 34 3 9,7 4 13,3<br />

Ilmajoki 68 73 72 79 70 86 95 100 5 5,3 28 38,9<br />

Isojoki 69 71 73 73 78 78 74 89 15 20,3 16 21,9<br />

Jalasjärvi 47 46 51 52 55 56 59 65 6 10,2 14 27,5<br />

Jurva 46 47 55 60 58 65 60<br />

Karijoki 60 66 72 72 71 63 67 75 8 11,9 3 4,2<br />

Kauhajoki 51 60 69 68 74 75 83 92 9 10,8 23 33,3<br />

Kauhava 56 57 61 64 65 66 71 66 -5 -7,0 5 8,2<br />

Kortesjärvi 25 28 26 25 47 52 53<br />

Kuortane 45 43 50 47 48 55 50 66 16 32,0 16 32,0<br />

Kurikka 61 65 68 70 74 75 79 88 9 11,4 20 29,4<br />

Lappajärvi 44 46 45 45 54 50 57 55 -2 -3,5 10 22,2<br />

Lapua 73 73 80 80 87 79 82 76 -6 -7,3 -4 -5,0<br />

Lehtimäki 52 53 62 62 57 57 60<br />

Nurmo 57 58 58 59 59 61 61<br />

Seinäjoki 91 86 94 97 95 96 98 90 -8 -8,2 -4 -4,3<br />

Soini 57 69 74 72 73 70 93 91 -2 -2,2 17 23,0<br />

Teuva 53 51 54 59 51 58 65 71 6 9,2 17 31,5<br />

Töysä 30 33 33 27 31 34 36 34 -2 -5,6 1 3,0<br />

Vimpeli 57 30 54 64 59 63 72 80 8 11,1 26 48,1<br />

Ylihärmä 60 55 53 55 56 58 60<br />

Ylistaro 39 39 53 59 55 60 65<br />

Ähtäri 27 28 30 27 25 25 24 26 2 8,3 -4 -13,3<br />

Etelä-Pohjanmaa 60 60 64 67 68 70 73 79 6 8,2 15 23,4<br />

Koko maa 66 68 70 73 75 77 81 86 5 6,2 16 22,9


71<br />

Nuorisotoimen nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 14 14 15 15 16 14 17<br />

Alajärvi 11 15 14 13 11 7 16 11 -5 -31,3 -3 -21,4<br />

Alavus 18 21 22 20 20 24 23 24 1 4,3 2 9,1<br />

Evijärvi 27 29 29 29 20 16 19 8 -11 -57,9 -21 -72,4<br />

Ilmajoki 33 31 31 31 30 30 32 32 0 0,0 1 3,2<br />

Isojoki 30 28 27 30 30 35 32 38 6 18,8 11 40,7<br />

Jalasjärvi 22 21 21 23 25 24 27 28 1 3,7 7 33,3<br />

Jurva 16 20 29 26 25 26 26<br />

Karijoki 9 10 12 16 13 16 17 16 -1 -5,9 4 33,3<br />

Kauhajoki 15 15 14 15 18 15 17 16 -1 -5,9 2 14,3<br />

Kauhava 5 5 6 6 7 4 4 18 14 350,0 12 200,0<br />

Kortesjärvi 23 24 23 29 28 29 29<br />

Kuortane 13 11 8 14 13 13 15 16 1 6,7 8 100,0<br />

Kurikka 14 16 16 17 18 18 16 18 2 12,5 2 12,5<br />

Lappajärvi 14 14 13 13 14 14 15 15 0 0,0 2 15,4<br />

Lapua 17 16 13 16 16 17 19 19 0 0,0 6 46,2<br />

Lehtimäki 28 30 31 34 39 39 30<br />

Nurmo 19 21 21 23 21 20 26<br />

Seinäjoki 21 22 25 25 24 25 25 28 3 12,0 3 12,0<br />

Soini 31 36 18 19 32 34 44 19 -25 -56,8 1 5,6<br />

Teuva 14 16 16 13 21 19 26 22 -4 -15,4 6 37,5<br />

Töysä 14 12 10 11 10 10 16 17 1 6,3 7 70,0<br />

Vimpeli 13 14 11 13 11 12 12 11 -1 -8,3 0 0,0<br />

Ylihärmä 21 22 22 29 25 22 30<br />

Ylistaro 15 14 15 13 14 15 18<br />

Ähtäri 11 13 11 15 16 13 15 17 2 13,3 6 54,5<br />

Etelä-Pohjanmaa 18 19 19 20 20 20 22 22 0 0,0 3 15,8<br />

Koko maa 23 24 24 24 25 25 27 28 1 3,7 4 16,7


72<br />

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset (€/asukas)<br />

Lähde: Tilastokeskus (Altika)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

€/asukas<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alahärmä 17 14 16 10 15 10 9<br />

Alajärvi 8 8 9 9 8 8 9 8 -1 -11,1 -1 -11,1<br />

Alavus 4 5 5 6 6 6 14 6 -8 -57,1 1 20,0<br />

Evijärvi 6 10 9 9 6 7 5 1 -4 -80,0 -8 -88,9<br />

Ilmajoki 7 8 15 11 7 2 2 2 0 0,0 -13 -86,7<br />

Isojoki 3 3 4 7 4 3 4 5 1 25,0 1 25,0<br />

Jalasjärvi 2 3 2 3 3 3 3 4 1 33,3 2 100,0<br />

Jurva 2 4 6 5 7 4 4<br />

Karijoki 2 2 4 39 2 3 3 5 2 66,7 1 25,0<br />

Kauhajoki 27 20 24 26 21 21 26 25 -1 -3,8 1 4,2<br />

Kauhava 9 11 13 13 13 13 14 7 -7 -50,0 -6 -46,2<br />

Kortesjärvi 7 7 8 8 .. - .<br />

Kuortane 13 11 10 10 11 11 17 13 -4 -23,5 3 30,0<br />

Kurikka 9 9 8 10 8 11 12 14 2 16,7 6 75,0<br />

Lappajärvi 15 16 17 17 18 17 19 18 -1 -5,3 1 5,9<br />

Lapua 15 17 20 20 26 20 19 20 1 5,3 0 0,0<br />

Lehtimäki 1 .... 1 6 1 2 3<br />

Nurmo 4 4 3 3 4 4 4<br />

Seinäjoki 12 12 14 16 11 11 12 12 0 0,0 -2 -14,3<br />

Soini 14 14 12 12 9 8 7 9 2 28,6 -3 -25,0<br />

Teuva 5 4 8 14 24 13 18 18 0 0,0 10 125,0<br />

Töysä 3 4 4 3 5 5 5 5 0 0,0 1 25,0<br />

Vimpeli 5 4 3 2 3 12 3 2 -1 -33,3 -1 -33,3<br />

Ylihärmä 7 6 8 7 11 9 9<br />

Ylistaro 2 5 4 3 3 4 4<br />

Ähtäri 10 10 11 13 13 24 12 13 1 8,3 2 18,2<br />

Etelä-Pohjanmaa 10 10 12 12 11 10 11 12 1 9,1 0 0,0<br />

Koko maa 18 17 18 18 20 21 22 22 0 0,0 4 22,2


73<br />

Hyvinvointiyrittäjyys<br />

Yritysten toimipaikat: terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut<br />

Lähde: KTM (Toimiala Online)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

toimipaikkaa<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

toimipaikka<br />

a<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alajärvi 20 23 22 22 22 29 27 29 2 7,4 7 31,8<br />

Alavus 25 25 24 25 23 22 25 27 2 8,0 3 12,5<br />

Evijärvi 4 5 5 5 7 7 8 8 0 0,0 3 60,0<br />

Ilmajoki 24 22 22 26 22 25 25 28 3 12,0 6 27,3<br />

Isojoki 3 2 2 2 4 4 3 5 2 66,7 3 150,0<br />

Jalasjärvi 24 27 26 26 24 24 24 24 0 0,0 -2 -7,7<br />

Karijoki 3 3 3 4 3 3 5 5 0 0,0 2 66,7<br />

Kauhajoki 24 28 29 33 40 44 52 48 -4 -7,7 19 65,5<br />

Kauhava 35 37 44 46 44 48 48 49 1 2,1 5 11,4<br />

Kuortane 11 10 9 11 7 10 10 10 0 0,0 1 11,1<br />

Kurikka 30 33 31 36 34 33 32 34 2 6,3 3 9,7<br />

Lappajärvi 5 5 3 5 6 6 6 5 -1 -16,7 2 66,7<br />

Lapua 42 41 42 43 42 46 43 45 2 4,7 3 7,1<br />

Seinäjoki 158 162 169 176 195 211 226 226 0 0,0 57 33,7<br />

Soini 4 4 3 3 2 2 2 4 2 100,0 1 33,3<br />

Teuva 13 13 12 12 11 12 11 13 2 18,2 1 8,3<br />

Töysä 5 5 5 4 5 5 6 7 1 16,7 2 40,0<br />

Vimpeli 9 10 10 8 10 11 12 8 -4 -33,3 -2 -20,0<br />

Ähtäri 15 18 19 16 18 19 19 19 0 0,0 0 0,0<br />

Etelä-Pohjanmaa 454 473 480 503 519 561 584 594 10 1,7 114 23,8<br />

Koko maa 14 574 15 278 15 697 16 182 16 880 17 742 18 478 18 808 330 1,8 3111 19,8


74<br />

Yritysten toimipaikat: koulutuspalvelut<br />

Lähde: KTM (Toimiala Online)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

toimipaikkaa<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

toimipaikka<br />

a<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alajärvi 3 3 3 3 4 4 4 6 2 50,0 3 100,0<br />

Alavus 3 3 3 3 4 4 4 4 0 0,0 1 33,3<br />

Evijärvi . 1 1 . .. .. .. ..<br />

Ilmajoki 3 2 2 2 2 .. .. 1 -1 -50,0<br />

Isojoki . . . . .. .. .. ..<br />

Jalasjärvi 1 1 1 1 1 1 2 3 1 50,0 2 200,0<br />

Karijoki . . . . .. .. .. ..<br />

Kauhajoki 3 3 4 6 6 6 9 9 0 0,0 5 125,0<br />

Kauhava 5 4 4 3 5 6 7 5 -2 -28,6 1 25,0<br />

Kuortane 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0,0 0 0,0<br />

Kurikka 5 5 6 6 7 7 7 9 2 28,6 3 50,0<br />

Lappajärvi 1 1 1 . 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0<br />

Lapua 2 2 3 3 4 3 3 3 0 0,0 0 0,0<br />

Seinäjoki 11 14 13 17 21 21 22 25 3 13,6 12 92,3<br />

Soini . . . . 1 1 1 1 0 0,0<br />

Teuva 2 2 2 2 2 3 2 2 0 0,0 0 0,0<br />

Töysä . . . . .. .. .. ..<br />

Vimpeli 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0,0 0 0,0<br />

Ähtäri 1 1 1 2 2 4 3 2 -1 -33,3 1 100,0<br />

Etelä-Pohjanmaa 44 46 49 53 65 66 70 76 6 8,6 27 55,1<br />

Koko maa 1 919 1 990 2 029 2 081 2 696 2 753 2 892 3 044 152 5,3 1015 50,0<br />

Vuodesta 2006 lähtien TOL 2008 (P Koulutus)


75<br />

Yritysten henkilöstö: terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut<br />

Lähde: KTM (Toimiala Online)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

henkilöä<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

henkilöä<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alajärvi 52 61 60 64 77 76 80 79 -1 -1,3 19 31,7<br />

Alavus 50 54 40 41 42 50 53 59 6 11,3 19 47,5<br />

Evijärvi 14 11 10 16 21 23 22 19 -3 -13,6 9 90,0<br />

Ilmajoki 34 42 39 45 49 55 54 59 5 9,3 20 51,3<br />

Isojoki 4 ... ... ... 2 12 15 18 3 20,0<br />

Jalasjärvi 54 55 61 60 57 69 67 69 2 3,0 8 13,1<br />

Karijoki 2 2 2 3 3 4 4 4 0 0,0 2 100,0<br />

Kauhajoki 57 60 78 88 100 117 123 127 4 3,3 49 62,8<br />

Kauhava 91 65 71 83 178 212 220 235 15 6,8 164 231,0<br />

Kuortane 25 25 21 21 21 23 25 24 -1 -4,0 3 14,3<br />

Kurikka 46 54 54 56 59 112 126 133 7 5,6 79 146,3<br />

Lappajärvi 7 7 ... 6 9 10 12 11 -1 -8,3<br />

Lapua 65 75 95 111 96 107 123 123 0 0,0 28 29,5<br />

Seinäjoki 316 314 359 382 397 406 483 510 27 5,6 151 42,1<br />

Soini 11 11 9 9 ... ... ... 7 -2 -22,2<br />

Teuva 20 19 17 18 17 20 19 22 3 15,8 5 29,4<br />

Töysä 12 13 10 10 11 14 15 17 2 13,3 7 70,0<br />

Vimpeli 23 25 26 28 31 35 35 23 -12 -34,3 -3 -11,5<br />

Ähtäri 20 23 22 21 22 23 22 21 -1 -4,5 -1 -4,5<br />

Etelä-Pohjanmaa 904 918 981 1065 1 199 1 375 1 503 1 560 57 3,8 579 59,0<br />

Koko maa 27 959 29 591 31 619 34 511 38 407 43 095 46 600 49 708 3 108 6,7 18 089 57,2<br />

Vuodesta 2006 lähtien TOL 2008 (Q Terveys- ja sosiaalipalvelut)


76<br />

Yritysten henkilöstö: koulutuspalvelut<br />

Lähde: KTM (Toimiala Online)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

henkilöä<br />

Muutos<br />

2008-2009<br />

%<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

henkilöä<br />

Muutos<br />

2004-2009<br />

%<br />

Alajärvi 2 ... 2 2 3 3 4 5 1 25,0 3 150,0<br />

Alavus ... ... ... ... ... ... ... ...<br />

Evijärvi . ... ... . .. .. .. ..<br />

Ilmajoki 9 ... ... ... ... .. .. ...<br />

Isojoki . . . . .. .. .. ..<br />

Jalasjärvi ... ... ... ... ... ... ... 2<br />

Karijoki . . . . .. .. .. ..<br />

Kauhajoki 8 8 6 8 7 7 9 9 0 0,0 3 50,0<br />

Kauhava 5 5 4 4 5 44 48 46 -2 -4,2 42 1 050,0<br />

Kuortane 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0,0 -1 -33,3<br />

Kurikka ... 7 8 9 11 13 13 12 -1 -7,7 4 50,0<br />

Lappajärvi ... ... ... . ... ... ... ...<br />

Lapua ... ... ... ... 4 4 5 6 1 20,0<br />

Seinäjoki ... 70 69 77 92 89 91 89 -2 -2,2 20 29,0<br />

Soini . . . . ... ... ... ...<br />

Teuva ... ... ... ... ... 74 ... ...<br />

Töysä . . . . .. .. .. ..<br />

Vimpeli ... ... ... ... ... ... ... ...<br />

Ähtäri ... ... ... ... ... 4 ... ...<br />

Etelä-Pohjanmaa 170 169 175 184 205 254 190 194 4 2,1 19 10,9<br />

Koko maa 8 133 8 530 8 459 8 675 9 988 10 391 10 755 11 253 498 4,6 2794 33,0<br />

Vuodesta 2006 lähtien TOL 2008 (P Koulutus)


77<br />

Tiivistelmä keskeisistä päätelmistä<br />

- On selvitettävä terveyden edistämistä ja hyvinvointia koskevat yhteistyömahdollisuudet<br />

Etelä-Pohjanmaalla (esim. niihin liittyvän tietotuotannon osalta).<br />

- On arvioitava nykyistä enemmän palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.<br />

- Kuntauudistuksen yhteydessä on tarpeen tehdä monipuolisia tarkasteluja, sillä<br />

esim. työssäkäynti koskee vain kunnan työllisiä asukkaita.<br />

- On tarpeen lisätä yhteistyötä osaamistarpeiden ennakoinnissa.<br />

Seurannan toteuttaminen<br />

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.11.2010 Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong><br />

peruspalveluohjelma 2020 -asiakirjan. Maakuntahallitus on 28.3.<strong>2011</strong> nimennyt ohjelmalle<br />

seurantaryhmän, jonka tehtävänä on<br />

- laatia suunnitelma Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> peruspalveluohjelma 2020:n toteutumisen seurantaa<br />

varten<br />

- seurata Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> <strong>peruspalveluohjelman</strong> tavoitteiden toteutumista<br />

- raportoida tavoitteiden toteutumisesta vuosittain (talousarvion valmistelun yhteydessä)<br />

maakuntahallitukselle<br />

- arvioida ohjelman uudistustarvetta sekä tehdä sitä koskevia esityksiä maakuntahallitukselle<br />

Seurantaryhmään ovat maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti kuuluneet seuraavat henkilöt:<br />

- Tuula Peltoniemi, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (varajäsen Riitta Vatanen, Yhteisöjen<br />

yhdistys ry)<br />

- Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki (varajäsen Aija-Marita Näsänen)<br />

- Päivi Rinne, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (varajäsen Asta Heikkilä)<br />

- Anne Saarijärvi, SONet Botnia (varajäsen Arto Rautajoki)<br />

- Tuomo Laitila, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (varajäsen Ritva Haapala)<br />

- Teemu Puolijoki, Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> sairaanhoitopiiri (varajäsen Jaakko Pihlajamäki)<br />

- Juhani Laasanen, Vimpelin kunta (varajäsen Sanna Juoperi)<br />

- Leena Ahonen-Lätti, Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (varajäsen<br />

Jari Aaltonen)


78<br />

Maakuntahallituksen edustajina seurantaryhmässä ovat Lasse Anttila, Merja Kuusinen ja Eila Koskinen.<br />

Seurantaryhmän puheenjohtajana on toiminut Lasse Anttila ja varapuheenjohtajana Merja Kuusinen.<br />

Seurantaryhmän esittelijänä on Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> liiton maakuntajohtaja Asko Peltola ja sihteerinä<br />

kunta-asiamies Marko Rossinen. Tämän seurantaraportin kirjoitustyöstä ovat vastanneet tietohuoltosihteeri<br />

Marjut Ojanperä ja kunta-asiamies Marko Rossinen Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> liitosta.<br />

Seurantaryhmän arvio<br />

Seurantaryhmä on kokoontunut vuonna <strong>2011</strong> kaksi kertaa, 17.8 ja 19.9. Kokoontumisissa arvioitiin<br />

hyvinvointipalvelujen toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.<br />

Tässä raportissa esitetään eräitä havaintoja käytettävissä olevien tilastotietojen mukaisesti. Raportissa<br />

on käytetty niitä aluejakoja, joilla tilastoaineistoja on ollut saatavilla tai tuotettavissa<br />

tätä kirjoitettaessa (19.9.<strong>2011</strong>) Arvio on jäsennetty ohjelman kuuden keskeisen kehittämistavoitteen<br />

mukaisesti.<br />

Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy<br />

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> väestön terveydentilaa voidaan luonnehtia maan keskitasoa vastaavaksi.<br />

Vanhahko ikärakenne tuo mukanaan sairastavuutta, mutta väestön terveydentilaa kuvaavan<br />

Kansaneläkelaitoksen ikävakioidun sairastavuusindeksin mukaan maakunnan väestö on sairastavampaa<br />

kuin maan väestö keskimäärin.<br />

Sairastavuusindeksissä otetaan huomioon väestön kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien<br />

osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin<br />

muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen<br />

indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo.<br />

Vuonna 2010 Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> ikävakioitu sairastavuusindeksi oli 107,3 ja indeksi heikkeni<br />

hieman edellisvuodesta. Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> indeksi on viimeksi ollut valtakunnallisen tason<br />

alapuolella vuonna 1991 (se oli tuolloin 99.8), jonka jälkeen indeksin arvo on kehittynyt nousevaan<br />

suuntaan. Maakunnittainen sairastavuusindeksi oli tuolloin suurin Pohjois-Savossa, jossa<br />

se saavutti arvon 120,2. Indeksillä mitattu sairastavuus oli korkein itäisen ja pohjoisen Suomen<br />

alueella, mutta läntisen Suomen alueella indeksi on korkein Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-<br />

Pohjanmaalla ongelmallisia sairauksia ovat erityisesti sepelvaltimotauti, diabetes, erilaiset psykoosit,<br />

reuma ja sydämen vajaatoiminta.<br />

Etelä-Pohjanmaalla on myös alueen elinkeinorakenteesta johtuen (maatalous ja elintarviketalous<br />

ovat merkittäviä työllistäjiä) melko korkea uusien ammattitautitapausten ilmaantuvuus.<br />

Vuonna 2008 maakunnassa oli Työterveyslaitoksen mukaan 442 uutta ammattitautitapausta<br />

suhteessa 100 000 työllistä kohti, mikä oli korkein uusien ammattitautitapausten määrä läntisen<br />

Suomen alueella. Koko maan ammattitauteja kuvaava ilmaantuvuusluku sai arvon 257.<br />

Vuonna 2008 erityisen ongelmallisia uusien ammattitautitapausten toimialoja olivat Etelä-<br />

Pohjanmaalla esim. kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut ja liike-elämän palvelut sekä<br />

tukku- ja vähittäiskauppa. Näillä aloilla sataatuhatta työllistä kohti laskettu uusien ammattitau-


79<br />

titapausten ilmaantuvuus oli maakunnassa yli kaksi kertaa suurempi kuin se oli valtakunnallisesti.<br />

Näihin aloihin kuuluu mm. kiinteistönhoitoa suorittavia ja kaupan myyntityötä tekeviä<br />

henkilöitä.<br />

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> sairaanhoitopiirin alueella oli terveyskeskusten lääkäritilannetta 2010 selvittäneen<br />

(tilanne 6.10.2010, tutkimus tehdään kerran vuodessa) tutkimuksen mukaan lääkärivaje<br />

11,9 %. Tämä oli sairaanhoitopiireistä kolmanneksi suurin vaje, koko maan vajeen ollessa 6,0<br />

%. Lääkärivajeella tarkoitetaan kokonaan hoitamatta olevien lääkärintehtävien osuutta kaikista<br />

lääkärintehtävistä, joihin on haettu, muttei ole saatu, lääkäriä.<br />

Terveydenhuoltolain 12 pykälän mukaan ”Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia<br />

sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja<br />

toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja<br />

hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä<br />

lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus”.<br />

Arvio:<br />

Kunnissa on ”herätty terveyden edistämisen merkitykseen”. Parhaillaan käydään<br />

keskustelua siitä, mikä voisi olla sairaanhoitopiirin ja muiden toimijoiden rooli<br />

terveyden edistämisessä. Mm. tähän liittyen on todettu, että on tärkeää tuottaa erilaista<br />

hyvinvointia koskevaa tietoa eri tahojen välisenä yhteistyönä. Esim. työhyvinvointi<br />

on asia, joka vaatii monialaisia toimenpiteitä.<br />

Olisi tärkeä toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ennakointia.<br />

Ihmisten ja alueiden tasa-arvoisuus<br />

Väestökehityksellä on merkittävä vaikutus ihmisten ja alueiden tasa-arvoisuuteen. Palvelutarjonta<br />

kasvaa yleensä kasvavan väestön alueilla ja supistuu vähentyvän väestön alueilla. Myös<br />

palveluiden rahoitusmahdollisuudet paranevat yleensä niillä alueilla, joilla väestö kasvaa ja<br />

heikentyvät vähentyvän väestön alueilla. Toisaalta, väestöään kasvattavilla alueilla palvelutarpeet<br />

kasvavat ja myös väestöään menettävillä alueilla, esim. sosiaali- ja terveyspalveluissa, jos<br />

väestön sairastavuus lisääntyy.<br />

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> asukasluku oli vuoden 2010 lopussa 193 504 henkeä. Vuosina 2001 – 2010<br />

maakunnan asukasluku on vähentynyt noin 2 100 hengellä eli suhteellisesti 1,1 %. Samana aikana<br />

koko Suomen asukasluku on kasvanut 3,7 % eli noin 194 000 henkeä. Kymmenen vuoden<br />

aikana väkiluku on kasvanut kolmessa kunnassa, eli Seinäjoella, Ilmajoella ja Lapualla. Seinäjoen<br />

väkiluku on kasvanut noin 7 100 henkeä, Lapualla noin 370 henkeä ja Ilmajoella 9 henkeä.<br />

Suhteellisesti nopeinta väestönkasvu on vuosina 2001 – 2010 ollut Seinäjoella (14.4 %).<br />

Seinäjoki, Ilmajoki ja Lapua ovat kaikki kuntia, joiden asukasluku on kasvanut jokaisena<br />

vuonna vuodesta 2006 lähtien.<br />

Vuosina 2001 – 2010 väkiluku väheni määrällisesti eniten Kauhavalla, noin 1 600 hengen verran.<br />

Myös Alajärvellä väkiluku on alentunut yli tuhannella hengellä. Väkiluku on em. aikana<br />

alentunut suhteellisesti eniten Lappajärvellä (- 15,1 %) ja Karijoella (- 13,6 %). Ajanjaksolla<br />

2001 – 2010 yhteensä 11 eteläpohjalaiskuntaa on menettänyt väestöä joka vuosi.<br />

Vuoden 2010 aikana väkiluku kasvoi kolmessa eteläpohjalaiskunnassa, eli Seinäjoella, Ilmajoella<br />

ja Lapualla. Väestönkasvu oli absoluuttisesti suurinta Seinäjoella eli 787 henkeä. Seinäjoen


80<br />

väkiluvun kasvuvauhti (1,4 %) oli vuoden aikana maakunnan nopeinta. Vuoden 2010 aikana<br />

väkiluku alentui absoluuttisesti Kauhavalla, lähes 240 henkeä. Suhteellisesti suurinta väkiluvun<br />

alentuminen oli Lappajärvellä ja Soinissa (- 1,6 %).<br />

Etelä-Pohjanmaalta on vuosina 1999 – 2008 vähentynyt 316 valtion työpaikkaa ja työpaikkojen<br />

määrä on tuona aikana vähentynyt Seinäjokea, Töysää ja Ähtäriä lukuunottamatta kaikissa<br />

muissa kunnissa. Vuoden 2008 lopulla Kuortaneella ja Soinissa ei ollut yhtään valtion työpaikkaa.<br />

Evijärvellä, Isojoella, Karijoella, Töysässä ja Vimpelissä oli alle viisi valtion työpaikkaa<br />

kussakin. Valtion työpaikkojen ja palvelujen vähentyminen lisää osaltaan alueellista epätasaarvoa<br />

ja vähentää työpaikkoja menettävien kuntien vetovoimaa asuinpaikkana. Yhtenä mahdollisuutena<br />

säilyttää valtion palveluja alueella on yhteispalvelutoiminnan laajentaminen, ellei valtion<br />

palveluita ole muutoin mahdollista järjestää. Tähän liittyen on Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> liiton<br />

koordinoimana laadittu yhteispalvelun maakunnallinen toimintasuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena<br />

on laajentaa yhteispalvelu tarvittavilta osin kaikki Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> kunnat kattavaksi<br />

vuoden 2012 loppuun mennessä. Vastaava suunnitelma on tehty muissakin Manner-<br />

Suomen maakunnissa.<br />

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna 2010 työhallinnon työnvälitystilaston<br />

mukaan 8,9 % ja koko maan 10,1 %. Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> seutukunnista korkein työttömyysaste<br />

oli Suupohjassa (9,4 %) ja matalin Seinäjoen seutukunnassa ja Kuusiokunnissa (8,8<br />

%). Kunnista korkein työttömyysaste oli Soinissa (12,1 %) ja Kurikassa (11,0 %). Pienimmät<br />

työttömyysasteet olivat Isojoella (6,1 %) ja Kuortaneella (6,5 %).<br />

Vuoden <strong>2011</strong> tammi-heinäkuun aikana työttömien maakunnallinen määrä on Etelä-<br />

Pohjanmaalla ollut pienempi kuin vastaavina kuukausina 2010. Heinäkuussa <strong>2011</strong> työttömien<br />

enemmistö (50,3 %) oli miehiä ja yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 16,8 %<br />

työttömistä työnhakijoista.<br />

Arvio:<br />

On tärkeä tehdä nykyistä enemmän palveluiden saatavuuden sekä saavutettavuuden<br />

arviointia ja analysointia. Näin voitaisiin nykyistä paremmin kartoittaa mahdolliset<br />

epäkohdat palvelutuotannossa.<br />

Maakunnallisilla koulutuspalveluilla on iso merkitys alueen elinvoimaisuudelle.<br />

On tärkeää, että tehdään monitasoista arviointia ja analyysiä siitä, miten näitä<br />

palveluita voidaan Etelä-Pohjanmaalla parhaiten tarjota.<br />

Palvelutuotannon tehokkuus ja vaikuttavuus<br />

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2010 330 euroa asukasta kohti.<br />

Yhteenlaskettu vuosikate ei yltänyt yhdenkään naapurimaakunnan tasolle, mutta kattoi silti<br />

poistot 143-prosenttisesti.<br />

Kuntien verotulot ovat Etelä-Pohjanmaalla olleet perinteisesti pienet ja vuonna 2010 verotulot<br />

asukasta kohti olivat 2 798 euroa, mikä oli maakunnista toiseksi pienin taso Pohjois-Karjalan<br />

jälkeen. Euroissa mitattuna verotulot olivat noin 541 miljoonaa euroa.<br />

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> kuntien lainakanta (pl. konsernilainat) oli asukasta kohti laskettuna vuonna<br />

2010 kuudenneksi pienin maakunnista eli 1 719 euroa. Euroissa mitattu lainakanta oli tuolloin<br />

noin 332 miljoonaa euroa.


81<br />

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2010 oli 19,60 eli maakunnittain<br />

tarkasteltuna kahdeksanneksi korkein.<br />

Lähivuosina kuntasektorilta eläköityy huomattavan paljon henkilöstöä. Ongelmana on, että<br />

eläköityvien tilalle on nykyistä vaikeampaa saada nuoria työntekijöitä, koska eläkkeelle siirtyvät<br />

ikäryhmät ovat kooltaan suurempia kuin työmarkkinoille tulevat nuoret ikäryhmät.<br />

Vuoden 2010 aikana KuEL-palveluksesta siirtyi eläkkeelle koko maassa 13 576 kuntatyöntekijää,<br />

joista vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 7 820 eli 58 prosenttia kaikista eläkkeelle siirtyneistä.<br />

Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus kaikista eläkkeelle siirtyneistä oli 39 prosenttia. KuELpalveluksesta<br />

eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli tuolloin 59,7 vuotta. Tällä hetkellä eläkkeellesiirtymisiän<br />

odote 25-vuotiaalle kuntatyöntekijälle on 60,6 vuotta (luku kattaa työ- ja virkasuhteiset<br />

KuEL-vakuutetut).<br />

Eläkkeelle siirtymisen suurimman aallon ennakoidaan toteutuvan 2010-luvulla, jolloin eläkkeelle<br />

jäävien määrän arvioidaan olevan 166 000 KuEL:n ja VaEL:n piirissä olevaa työntekijää.<br />

Tämä on lähes lähes kolmasosa vuoden 2010 eläkevakuutetuista. Eläkkeelle siirtymisen<br />

ennakoidaan olevan suurinta vuonna 2015, jolloin eläkkeelle jäisi yli 17 000 työntekijää.<br />

Kuntien eläkevakuutus arvioi tekemässään tutkimuksessa, että vuosina 2010 – 2015 kuntasektorin<br />

eläkepoistuma olisi Etelä-Pohjanmaalla 20,2 % vuoden 2008 vakuutettujen tasosta. Kunnittain<br />

tarkasteltuna suurimmat poistumat olisivat Lappajärvellä (23,5 %) ja Ähtärissä (22,8<br />

%). Pienimmät poistumat olisivat tällä ajanjaksolla Seinäjoella (16,1 %) ja Jalasjärvellä (16,3<br />

%).<br />

Arvio:<br />

Uusien kunta-alan työntekijöiden saatavuus tulee heikkenemään lähivuosina, kun<br />

eläkkeelle siirtyy enemmän työntekijöitä kuin työmarkkinoille tulee ja samanaikaisesti<br />

suurin osa kuntien tehtävistä on lakisääteisiä. Olisi tarpeen arvioida sitä,<br />

millaista peruspalveluiden laatua tavoitellaan, ja samalla rakentaa houkuttelevia<br />

työympäristöjä sekä kehittää työtehtäviä.<br />

Kuntien yhteistyö<br />

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> maakuntaan kuuluu 19 kuntaa. Etelä-Pohjanmaalla toimii kuusi kuntien<br />

muodostamaa perusterveydenhuollon ja siihen liittyvän sosiaalitoimen yhteistoiminta-aluetta.<br />

Vuoden 2009 alussa Etelä-Pohjanmaalla muodostettiin uusia kuntia siten, että Seinäjoen kaupunki<br />

sekä Nurmon ja Ylistaron kunnat muodostivat Seinäjoen kaupungin, Alajärven kaupunki<br />

ja Lehtimäen kunta muodostivat Alajärven kaupungin, Kurikan kaupunki ja Jurvan kunta Kurikan<br />

kaupungin sekä Kauhavan kaupunki ja Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kunnat<br />

muodostivat Kauhavan kaupungin. Vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaalla ei toteutettu kuntaliitoksia,<br />

mutta vuosina 2010 – 11 vireillä on ollut Alavuden kaupungin ja Töysän kunnan välinen<br />

selvitystyö kuntaliitoksen mahdollisuudesta.<br />

22.6.<strong>2011</strong> virkaansa astuneen Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan:<br />

”Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin<br />

pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisis-


82<br />

ta työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista<br />

vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta.<br />

Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä<br />

voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen. Kuntarakenteen eheytyessä<br />

ja vahvistuessa tarve kuntien välisille yhteistoimintarakenteille vähenee, mikä selkeyttää<br />

ja yksinkertaistaa hallintoa ja vahvistaa paikallista demokratiaa. --- Hallitus määrittelee kuntauudistuksen<br />

tarkemmat kriteerit ja etenemisen vuoden <strong>2011</strong> loppuun mennessä. Annettava rakennelaki<br />

korvaa voimassa olevan puitelain”.<br />

Arvio:<br />

Kuntauudistuksen yhteydessä on tarpeen tehdä muitakin kuin työssäkäyntiin perustuvia<br />

tarkasteluja, sillä työssäkäynti koskee vain kunnan työllisiä asukkaita.<br />

Lisäksi kuntarakenteeseen vaikuttavat myös ylikunnalliset organisaatiot. Tarvitaan<br />

eri palveluiden yhtenäistä tarkastelua yli hallintorajojen, koska monet palvelut<br />

eivät ole vain yhden kunnan päätäntävallassa olevia.<br />

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö<br />

Etelä-Pohjanmaa on kansallisesti tunnettu yrittäjyysmaakunta. Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> yritykset ovat<br />

kuitenkin keskikooltaan pieniä kansallisessa vertailussa. Vuoden 2009 lopulla yhden yritystoimipaikan<br />

keskimääräinen henkilömäärä oli Etelä-Pohjanmaalla 2,7 ja koko maassa 4,1.<br />

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten määrä on ollut Etelä-Pohjanmaalla viime vuosina kasvussa.<br />

Tilastokeskuksen aloittaneet ja lopettaneet yritykset-tilaston mukaan maakunnassa oli neljännellä<br />

vuosineljänneksellä 2010 yhteensä 268 sosiaali- ja terveyspalvelualan yritystä. Alan yritystoiminta<br />

on kuitenkin alueellisesti melko keskittynyttä, sillä väestöltään kuuden suurimman<br />

eteläpohjalaiskunnan osuus oli alan yrityksistä 67 prosenttia, kun se kaikista yrityksistä oli 62<br />

prosenttia.<br />

Vuonna 2009 Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> sosiaali- ja terveysalan yritystoimipaikkojen yhteenlaskettu<br />

liikevaihto oli 118,1 miljoonaa euroa, eli liikevaihto toimipaikkaa kohti oli 199 000 euroa. Koko<br />

maassa yhteenlaskettu liikevaihto oli 3,78 miljardia euroa ja liikevaihto toimipaikkaa kohti<br />

oli 201 000 euroa. Sekä Etelä-Pohjanmaalla että koko maassa toimipaikan keskimääräinen<br />

henkilömäärä oli 2,6 henkilöä.<br />

Etelä-Pohjanmaa on lisäksi tunnettu erilaisesta järjestötoiminnasta, jossa vapaaehtoinen työ on<br />

merkittävässä roolissa. Osa järjestötoiminnasta on harrastustoimintaa ja osa liiketoimintana<br />

tehtävää palvelua.<br />

Arvio:<br />

Järjestötoiminta on hyvä kanava löytää näkemyksiä myös palveluiden kehittämiseen<br />

ja samalla keino lisätä kansalaisyhteiskunnan turvallisuutta. Lisäksi järjestöt<br />

tarjoavat hyvän vertaistuen lähteen.<br />

Palveluita koskeva ajattelutapa on muutoksessa: aiemmin on ajateltu kaikkia kansalaisia<br />

tasa-arvoisina palvelun asiakkaina ja saajina, mutta nyt palvelujen saannissa<br />

on eroja eri väestöryhmien kesken, mikä muuttaa myös ajattelua. Järjestöt<br />

voivat tuottaa muutoksia myös palvelukenttään, esim. tarjoamalla erikoisryhmiä<br />

koskevia palveluita.


83<br />

Palveluosaaminen<br />

Etelä-Pohjanmaalla oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2008 lopulla<br />

noin 79 600 työpaikkaa, joista palvelualoilla olevia oli n. 48 100 eli 60,5 %. Palvelualojen<br />

osuus kokonaistyöpaikoista oli maakunnistamme pienin. Kuntasektorilla oli Etelä-<br />

Pohjanmaalla hieman alle 20 100 työpaikkaa eli joka neljäs työpaikka. Näistä kuntasektorin<br />

työpaikoista oli naistyöpaikkoja 79 %.<br />

Koulutuksella on tärkeä merkitys palveluosaamisen kehittäjänä. Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> 15 vuotta<br />

täyttäneestä väestöstä oli vuoden 2009 lopulla suorittanut perusasteen jälkeisiä tutkintoja oli<br />

62,8 %. Tämä osuus oli maakuntien viidenneksi pienin. Koko maassa tutkintoja suorittaneiden<br />

osuus 66,2 %. Työttömien työnhakijoiden joukossa oli Etelä-Pohjanmaalla toukokuussa <strong>2011</strong><br />

eniten keskiasteen tutkinnon suorittaneita ja heistä eniten lukeutui 55 – 59-vuotiaiden ikäryhmään.<br />

Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> väestön koulutustaso on kansallista tasoa matalampi varsinkin 55<br />

vuotta täyttäneen väestön keskuudessa.<br />

Arvio: Etelä-<strong>Pohjanmaan</strong> korkeakoulukonsortio on edennyt voimakkaasti viimeisen 1 –<br />

2 vuoden aikana. Myös vapaan sivistystyön organisaatioiden piirissä on virinnyt<br />

yhteistyötä. Kuitenkin on edelleen tarpeen lisätä yhteistyötä osaamistarpeiden ennakoinnissa.<br />

Olisi myös tarpeen selvittää hyvinvoinnin asiantuntemusta yhdistävän<br />

verkoston rakentamismahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalle.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!