Views
3 years ago

ESIPUHE - Rakennustieto Oy

ESIPUHE - Rakennustieto Oy

ESIPUHE - Rakennustieto

ESIPUHE Rakentamisen osapuolten välinen tiedonkulku on tärkeätä. Hankkeen osapuolten näkökulma tietoon, sen jäsentelyyn ja yksityiskohtaisuuteen vaihtelee. Tiedon tarpeeseen vaikuttavat osapuolten rooli ja vastuut sekä hankkeen toteutusmuoto ja tiedon käyttötilanne. Nimikkeistöjärjestelmän tehtävänä on jäsentää laadullisia, määrällisiä ja taloudellisia tietoja, vaatimuksia sekä ohjeita halutulla tarkkuudella osapuolten kesken. Yhteisen nimikkeistön suurin hyöty liittyy hankkeen eri osapuolten keskinäisen tiedonvälityksen paranemiseen, kun hanke on sen eri vaiheissa mallinnettavissa yhtenäisiä jaotteluja käyttäen ja ala käyttää yhtenäisiä, samoin tulkittavissa olevia käsitteitä. Lisäksi eri toimijoiden kustannusten vertailtavuus paranee käytettäessä yhteistä nimikkeistöä kaikissa hankkeissa. INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön ensimmäinen vahvistettu versio julkaistiin syksyllä 2006. Nimikkeistö ja määrämittausohje päivitettiin lausuntojen perusteella. Rakennetta muutettiin siten, että jokaiselle nimikkeelle kirjoitettiin määritelmä ja rakennusosan sisällön kuvaus. Johdantoon lisättiin määritelmät käytetyille termeille, määrämittausohjeen sopimuksellinen asema kuvattiin ja tarkistettiin nimikkeiden yleinen sisällön kuvaus. Määrämittausohjeeseen tehtiin täsmennyksiä nimikkeiden sisältöön ja lisättiin puuttuneita nimikkeitä mm. 1817 Luiskatäyte, 1837 Johtokaivantojen virtaussulut, 3150 Pysyvät pohjaveden alennusrakenteet, 3500 Ilmanvaihtojärjestelmät ja 3600 Automaatiojärjestelmät. Muutama turhaksi tai vääräksi osoittautunut nimike poistettiin, mm. 1144 Poistettavat ja siirrettävät työnaikaiset väylät, joka sisältyy kohtaan 5430. Suurimmat numero- ja nimitunnukseen kohdistuneet muutokset tehtiin ryhmissä 3220 Aidat, 3360 Valaistusrakenteet ja 4200 Sillat. INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön päivityksen valmisteluvaiheessa on nimikkeistöstä saatu lukuisia lausuntoja ja kehitysehdotuksia. Nimikkeistön laadintaa on ohjannut TK 279 Infra -nimikkeistötoimikunta. Nimikkeistön kehitystyön koordinoinnista on vastannut Lea Vettenranta Rakennustiedosta. Nimikkeistön ja määrämittausohjeen kehittäminen on tehty Rapal Oy:ssa Juha Ilvespalon johdolla. Nimikkeistöä on testattu Rapal Oy:ssä IK-projektin yhteydessä rakennusosahinnaston laadinnassa. Kiitämme lämpimästi tekijöitä ja kaikkia nimikkeistön ja määrämittausohjeen kehittämiseen osallistuneita. Helsingissä 1. kesäkuuta 2009 Infra -nimikkeistötoimikunta 3

 • Page 2 and 3: Sisällysluettelo 1000 Maa-, pohja-
 • Page 4 and 5: Suomessa on perinteisesti käytetty
 • Page 6 and 7: käisten järjestelmien käytöstä
 • Page 8 and 9: Hankeosanimikkeistöä tarvitsevat
 • Page 10 and 11: Palkkaryhmittelynimikkeistö on ty
 • Page 12 and 13: Keskeiset nimikkeistön ja sen mä
 • Page 14 and 15: SILTA Perustukset 1310 Maanvaraiset
 • Page 16 and 17: 3.15 Mahdollisuus tuotantoerittelyj
 • Page 18 and 19: 20 - kohdekohtaiset erityistarpeet
 • Page 20 and 21: 1.2 Rakennuskohde 1.2.01 Rakennusko
 • Page 22 and 23: 1.5.03 Sisältö on rakennusosanimi
 • Page 24 and 25: Määräykset 2.11 Sopimuksellinen
 • Page 26 and 27: ovat välttämättömiä rakennusos
 • Page 28 and 29: − mtd, todellinen pituus, joka m
 • Page 31 and 32: INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenim
 • Page 33 and 34: 1000 Maa-, pohja- ja kalliorakentee
 • Page 35 and 36: 1642 Vedenalaiset maaleikkaukset ja
 • Page 37 and 38: 2212 Hulevesikourut 2212.1 Betonise
 • Page 39 and 40: 3223 Puuaidat 3224 Riista-aidat 322
 • Page 41 and 42: 3411.2 Taipuisat johdot 3411.21 Muo
 • Page 43: 4622 Liikunta- ja virkistyspaikkoje
 • Page 46 and 47: 1000 Maa-, pohja- ja kalliorakentee
 • Page 48 and 49: 1123 Poistettavat, siirrettävät j
 • Page 50 and 51: 1141 Poistettavat pintamaat Määri
 • Page 52 and 53:

  Tasoon 1100 liittyvät kuvat Kuva 1

 • Page 54 and 55:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu luon

 • Page 56 and 57:

  Mittausperusteet Yksikkö Nimike Mi

 • Page 58 and 59:

  1324.1 Kaivinpaalut 1324.2 Muut kai

 • Page 60 and 61:

  1333 Teräsbetoniarinat m 3 tr, m 2

 • Page 62 and 63:

  1411 Syvätiivistetyt maarakenteet

 • Page 64 and 65:

  1421 Roudaneristykset Määritelmä

 • Page 66 and 67:

  1431 Salaojaputket Määritelmä Sa

 • Page 68 and 69:

  1500 Kallion tiivistys- ja lujitusr

 • Page 70 and 71:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu luon

 • Page 72 and 73:

  1533 Ruiskubetonoinnin salaojat mtr

 • Page 74 and 75:

  1613 Maaleikkaus ja läjitys tai ka

 • Page 76 and 77:

  Yksikkö Nimike Mittausohje 1621 1,

 • Page 78 and 79:

  Kuva 5. Louhittujen siltakaivantoje

 • Page 80 and 81:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu leik

 • Page 82 and 83:

  Rakennusosa rajautuu maakaivantoon.

 • Page 84 and 85:

  1647 poistettu 1649 Muut vedenalais

 • Page 86 and 87:

  1646 Vedenalaiset maaleikkaukset ja

 • Page 88 and 89:

  1700 Kallioleikkaukset, -kaivannot

 • Page 90 and 91:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu leik

 • Page 92 and 93:

  Kuva 11. Kallioon louhittujen putki

 • Page 94 and 95:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu leik

 • Page 96 and 97:

  1746 Vedenalaiset kallioleikkaukset

 • Page 98 and 99:

  Kuva 12. Maanalaisten kalliotilojen

 • Page 100 and 101:

  1771 Kallioon poratut reiät Määr

 • Page 102 and 103:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu maap

 • Page 104 and 105:

  1823 Aallonmurtajat m 3 rtr, m 3 it

 • Page 106 and 107:

  1836 Massanvaihtoon kuuluvat täyt

 • Page 108 and 109:

  Kuva 15. Maapatojen nimikkeet. Kuva

 • Page 110 and 111:

  2112 Suodatinkankaat Määritelmä

 • Page 112 and 113:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu sito

 • Page 114 and 115:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu kant

 • Page 116 and 117:

  2151 Siirtymäkiilat m 3 rtr, t, m

 • Page 118 and 119:

  Kuva 19. Päällys- ja pintarakente

 • Page 120 and 121:

  2212 Hulevesikourut Määritelmä H

 • Page 122 and 123:

  2223 Kiviladokset Määritelmä m 2

 • Page 124 and 125:

  2312 Katteet Määritelmä Katteet

 • Page 126 and 127:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu kasv

 • Page 128 and 129:

  2411 Tukikerrokset sorasta rd-m, m

 • Page 130 and 131:

  2423.1 Lyhyet yksinkertaiset vaihte

 • Page 132 and 133:

  3000 Järjestelmät Sisällys 3100

 • Page 134 and 135:

  3113.1 Tarkastuskaivot muovista 311

 • Page 136 and 137:

  Mittausperusteet Yksikkö Nimike Mi

 • Page 138 and 139:

  3126 Erityisrakenteet (hulevesiviem

 • Page 140 and 141:

  3132.1 Sulkuventtiilit Määritelm

 • Page 142 and 143:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu rake

 • Page 144 and 145:

  3141 Jätevedenpuhdistamot Määrit

 • Page 146 and 147:

  3211.1 Teräspalkkikaide 3211.2 Put

 • Page 148 and 149:

  Mittausperusteet Yksikkö Nimike Mi

 • Page 150 and 151:

  3225 Portit Määritelmä Portit ov

 • Page 152 and 153:

  Mittausperusteet Yksikkö Nimike Mi

 • Page 154 and 155:

  3261.1 Muuttuvat opasteet 3261.11 K

 • Page 156 and 157:

  3269 Muut opastavat ja ohjaavat jä

 • Page 158 and 159:

  3320 Kaapeleiden putkien ja johtoje

 • Page 160 and 161:

  3331 Pylväät 3331.1 Sähkönjakel

 • Page 162 and 163:

  − Maanvarainen jalusta / kiinnity

 • Page 164 and 165:

  3362 Valaisinvarret Määritelmä V

 • Page 166 and 167:

  3376 Henkilö- ja tavarankuljetusla

 • Page 168 and 169:

  3377.2811 110 kV laitteet 3377.2812

 • Page 170 and 171:

  3382.1 Lentoliikenteen maakaapelit

 • Page 172 and 173:

  3412.1 Kutisteliitokset 3412.2 Hits

 • Page 174 and 175:

  3416 Välipumppaamot ja lämmönsii

 • Page 176 and 177:

  3421.1 Kiinnivaahdotetut johdot 342

 • Page 178 and 179:

  3425.2 Kiintopisteet Määritelmä

 • Page 180 and 181:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu sula

 • Page 182 and 183:

  3444.1 Venttiiliasema 3444.2 Kompre

 • Page 184 and 185:

  − Pystytukirakenne (laakeritaso,

 • Page 186 and 187:

  − Kannatinrakenne (pyloni, kannen

 • Page 188 and 189:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu eris

 • Page 190 and 191:

  4244 Siirtymälaatat m 3 rtr Määr

 • Page 192 and 193:

  4400 Perustus- ja tukirakenteet Sis

 • Page 194 and 195:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu peru

 • Page 196 and 197:

  Sisältö Rakennusosa rajautuu alus

 • Page 198 and 199:

  − Perustus (jalusta tms.) − Ymp

 • Page 200 and 201:

  4721 Sulkuportit Määritelmä Sulk

 • Page 202 and 203:

  5129 Muut vakuutukset Rakennusosa k

 • Page 204 and 205:

  Saman otsikon alle kuuluvat myös v

 • Page 206 and 207:

  5630 Viranomaisen vaatima suunnitte

 • Page 208 and 209:

  5741 Maa-alueiden hankinta Maa-alue

 • Page 210 and 211:

  Liite 1 (2/3) Massakertoimet Maalaj

Rakentajain kalenteri 2012 - Rakennustieto Oy
Toimintakertomus 2009 - Rakennustieto Oy
e-kirjan esimerkkisivuihin - Rakennustieto Oy
RT-infraselostus CD - Rakennustieto Oy
LVI Net -palvelu - Rakennustieto Oy
Tee TyösTäsi helpompaa RT NeTillä! - Rakennustieto Oy
SIT Net -sisustustietopalvelu vapauttaa aikaa ... - Rakennustieto Oy
TIETOkirjakaupan talven 2012-13 tuoteluettelo - Rakennustieto Oy
Infra Net esite 2012 - Rakennustieto Oy
KH X0-00427 Kiinteistönpitonimikkeistö 2009 - Rakennustieto Oy
Tikkurila Oy - maalausopas - Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas
Lataa pdf-tiedosto - Hitachi Power Tools Finland Oy
LM Tools Nivelaurat - Oy LAIMU Ab
Hallitse rakennuskustannukset! - Rakennustieto Oy
Lataa tuotekortti - Rakennustieto Oy
Lausuntopyyntö - Rakennustieto Oy
Lausunnonantajaluettelo - Rakennustieto Oy
Talo 2000 Rakennustuotenimikkeistö pdf ... - Rakennustieto Oy
Lataa tuotekortti - Rakennustieto Oy
Lataa tuotekortti - Rakennustieto Oy
Katso tuotehinnasto - Rakennustieto Oy
9 Eristäminen RTS 10:8 - Rakennustieto Oy
RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO ... - Rakennustieto Oy
Lausuntopyyntö - Rakennustieto Oy
Lataa tuotekortti - Rakennustieto Oy