21.01.2015 Views

Untitled - Rakennustieto Oy

Untitled - Rakennustieto Oy

Untitled - Rakennustieto Oy

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sisällys

Yliasiamiehen katsaus… …………………………… 3

Rakennustieto……………………………………… 5

Rakennustietosäätiö RTS… ………………………… 5

Yleistä… ………………………………………… 5

Tutkimustoiminta ……………………………… 5

Kehittämistoiminta … …………………………… 7

Rakennusfoorumit………………………………… 7

Kansainvälinen yhteistoiminta…………………… 7

Huomionosoitukset… …………………………… 8

Stipendit… ……………………………………… 9

Rakennustieto Oy… ………………………………… 10

Yleistä… ………………………………………… 10

RT-kortisto (Rakennustietokortisto)……………… 10

LVI-kortisto… …………………………………… 11

SIT-kortisto (Sisustustietokortisto)… …………… 12

Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto)… …… 12

Rakennusalan työturvallisuuskansio… ………… 12

KH-Kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto)………… 13

Sopimusasiakirjat………………………………… 13

Kirjakustannustoiminta………………………… 13

Rakennuskirjakauppa… ………………………… 14

Rakennustieto Lehdet… ………………………… 14

Rakennustieto Koulutus- ja tilapalvelut… ……… 16

Helsingin Rakennuskeskus… …………………… 16

Rakennustieto Kuopio… ………………………… 17

Rakennustieto Lappeenranta… ………………… 17

Rakennustieto Oulu… …………………………… 17

Rakennustieto Tampere… ……………………… 18

ET-INFOkeskuse AS… ……………………………… 18

Pietarin Rakennuskeskus PCC… …………………… 19

RTS:n hallituksen toimintakertomus………………… 21

Rakennustieto Oy:n hallituksen toimintakertomus … 27

Rakennustiedon henkilöstö … ……………………… 32

Päätoimikunnat ja toimikunnat,

kokoonpanot ja toiminta…………………………… 35

Hallinto-organisaatio………………………………… 53

Rakennustietosäätiö RTS:n edustajisto… ……… 53

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus……………… 55

Rakennustieto Oy:n hallitus… …………………… 55

Toimintavuoden julkaisuja…………………………… 57

RT-kortisto……………………………………… 57

LVI-kortisto… …………………………………… 57

SIT-kortisto… …………………………………… 58

Ratu-kortisto……………………………………… 58

KH-kortisto… …………………………………… 58

Sopimusasiakirjat………………………………… 59

Kirjat… …………………………………………… 59

Graafinen suunnittelu ja taitto Mina Jokivirta

Painotyö Esa-Print Oy, 2008

Paperi 130 g Print Speed, Kannet 250 g Print Speed

Kuvitus Rakennustieto Oy:n vuonna 2008 kustantamista kirjoista: Concrete Architecture in Finland Photographed by Jussi Tiainen, Jose Cruz Ovalle Spirit of Nature

puuarkkitehtuuripalkinto 2008, Puurakentaminen, Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa, Viisikanta – hyvää rakennussuojelua sekä RT-tarvikekorteista.

Sivujen 6,7, 20 ja 23 kuvat Christer Finne, hallituksen strategiaseminaari-matka, Porto, Portugali.


RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

RAKENNUSTIETO OY

Toimintakertomus 2008


Yliasiamiehen katsaus

Matti Rautiola, yliasiamies

Vuoden 2008 odotukset olivat korkealla. Suomen talous kukoisti,

kuten muunkin maailman. Toimintaympäristössämme kehitys oli

varsin myönteistä. Syksyn rahoituskriisi kuitenkin yllätti kaikki.

Pitkä ja vakaa nousukausi katkesi yllättäen ja dramaattisen nopeasti

angloamerikkalaisen pankkitoiminnan romahdukseen. Ensi

arvioiden mukaan tilanteen ei pitänyt juuri koskettaa Suomea.

Vuodenvaihteeseen mennessä kriisi ehti jo muuttua kotimaiseksi

talouskriisiksi, sitten taantumaksi ja erityisesti rakennusalan ongelmaksi.

Tätä kirjoittaessa asiantuntijat julkistavat toinen toistaan

synkempiä ennusteita, mutta toisaalta niissä on suurta hajontaa

ja perustellun optimistisiakin näkemyksiä esiintyy.

Talouden ongelmat näkyivät myös Rakennustiedon myyntiluvuissa,

kun yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme, rakentamis- ja

kiinteistöalan ammattilaiset joutuivat supistamaan toimintaansa.

Rakennustieto ei toimi avustuksien eikä jäsenmaksujen varassa

vaan rahoittaa toimintansa myymällä tietopalvelua ammattilaisille.

Kun ammattilaisilla ei ole töitä, ei rakentamisen tietoakaan

kovin akuutisti tarvita.

Rakennustiedon strategia uusittiin edellisenä vuonna tulevaisuutta

ennakoiden, tarkoituksena mukauttaa tavoitteet ja toimenpiteet

muuttuvan yhteiskunnan ja toimintaympäristön edellyttämiin

muotoihin. Erityisen tärkeäksi nähtiin kyky nähdä jatkuvat, monimutkaistuvat

ja yllättävät muutokset kirkkaasti ja hyvissä ajoin,

oppia elämään niiden kanssa ja luoda välineet niiden hallitsemiseksi

jo ennalta. Vaikka strategia muilta osin toimi mainiosti, välineistön

kehittämistä ei kuitenkaan ehditty edes aloittaa, kun sitä

olisi jo tarvittu. Talouden puskureita olisi tarvittu tasoittamaan

kassan heilahteluja, omistajapolitiikan kehittämiseen, strategisten

ostosten tekemiseen ja inhimillisten paineiden vähentämiseen.

Kun vaihtoehdot karkasivat käsistä, jäi jäljelle ainoastaan varautuminen

pahimpaan, kuitenkin katse tulevaisuuteen tähdättynä.

Talouden niukkuudessa on silti hyviäkin puolia. On pakko palata

perusasioiden äärelle ja tehdä päätöksiä, jotka hyvinä aikoina

olisivat kenties mahdottomia.

Rakennustieto edustaa suomalaisen, hyvin pitkälle integroituneen

rakentamisen toimintaympäristön järjestelmää, dokumentaatiota

ja tietopalvelua. Sen ylläpitäminen ja vaaliminen on jatkuva

kansallinen tehtävä. Vaihtoehdot olisivat todennäköisesti

kaikki huonompia, joko kaaos tai Saksan tai EU:n normimaailma

tai suurella rahalla konsulttityönä teetetty tiedosto. Se olisi käyttäjille

mitä todennäköisimmin paikallisiin olosuhteisiimme kovin

sopimaton ja vähintäänkin kallis.

Toimintavuoden aikana käynnistettiin Rakennustieto Oy:ssä

kauan kaivattu organisaatiomuutos. Sen tarkoituksena on uusia

1980-luvun aikana syntynyt tulosyksikkömalli, joka on kasvanut

vuosien mittaan lukumäärältään suureksi, sisällöltään monimutkaiseksi

ja vaikeasti johdettavaksi. Uudella organisaatiolla haetaan

asiakaslähtöisyyttä, selkeämpiä toiminnallisia yksiköitä ja

henkilökunnan osaamisen kattavampaa käyttöä. Saman prosessin

tuloksena pureudutaan säätiön ja yhtiön rooleihin ja haetaan

niihin selkeyttä omistajapolitiikan, T&K -toiminnan ja liiketoiminnan

välille.

Toimintavuoden aikana tietopalvelun siirtyminen sähköiseen jakeluympäristöön

jatkui määrätietoisesti. Kaikki kortistotuotteet

toimivat jo verkossa. Ainoastaan RT-kortisto on vielä saatavilla

paperiversiona. Tiedon hankkimisen kulttuuri kuitenkin muuttuu

ja siirtymä on välttämätön, vaikka eri käyttäjät siirtyvät uuteen

välineistöön kukin omaan tahtiinsa. Rakennustiedon päätehtävä

on konservatiivinen, ajantasaisen konsensustiedon dokumentointi,

toimittaminen ja jakelu, mutta joissakin asioissa on

otettava kunnon etunoja ja Rakennustiedon on toimittava uusien

toimintamallien ja palveluiden edelläkävijänä.

Huomionarvoinen uutta luova avaus tapahtui infrarakentamisen

saralla. Keskeiset, suuret valtakunnalliset toimijat päättivät lähteä

kehittämään infratietomallia. Kyseistä hanketta ei tiettävästi ole

vielä missään maailmalla.

Talouden tilanne jää toimintakertomuksen painoon mennessä

edelleen suuren epävarmuuden tilaan. Samalla, kun Rakennustiedon

on ohjattava talouttaan jatkuvan seurannan ja rullaavan budjetin

periaatteella, on katse pidettävä tiukasti horisontin yläpuolella.

Muuten on vaarana, että kompastumme omiin jalkoihimme.

Vuoden 2008 aikana Gunnel Adlercreutz päätti pitkän ja kunniakkaan

uransa virallisen osuuden Rakennustiedossa. Keväällä

hän luopui Rakennustieto Oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä

ja vuoden lopussa Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen

puheenjohtajan tehtävästä sekä UICB:n presidentin tehtävästä.

Meidän kaikkien ja koko alan puolesta, SUURKIITOKSET arvokkaasta

panoksestasi Rakennustiedon hyväksi.

YlIASIAMIEHEN KATSAuS

5


Rakennustieto

Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai pääosin, suoraan tai

välillisesti omistamat yhtiöt muodostavat säätiökonsernin, josta

käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietoon kuuluvat Rakennustieto

Oy (RTS 100 %), ET-INFOkeskuse AS (RTS 29 %,

Rakennustieto Oy 25 %) ja St. Petersburg Construction Centre

Ltd (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %). Säätiökonsernin aiemmin

perustettujen yhtiöiden Moscow Construction Centre Ltd

(RTS 21 %, Rakennustieto Oy 20 %, PCC 10 %), Latvia Building

Centre Ltd (RTS 30 %, Rakennustieto Oy 30 %) ja Suomen Määrälaskenta

Oy (RTS 100 %) toiminta on toistaiseksi keskeytetty.

Rakennustietosäätiö RTS on myös vähemmistöosakkaana Haahtela-kehitys

Oy:ssä (7 %) ja FISE Oy:ssä (RTS 7,4 %).

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

Yleistä

Rakennustietosäätiö on yksityinen ja yleishyödyllinen säätiö, jonka

tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa

että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimintaa johtavat

hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennusala on edustettuna 48

järjestön ja yhteisön kautta. Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon

emoyhteisö ja toimii koko yhteisön tutkimus-, kehitysja

luokitustoiminnan sekä strategisen suunnittelun yksikkönä.

Kannattaviksi itsenäisiksi liiketoiminnoiksi muotoutuvat hankkeet

siirtyvät säätiöltä yhtiölle. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan

tulosten kaupallisesta hyödyntämisestä vastaa Rakennustieto Oy.

Tekijänoikeudet säilyvät säätiöllä.

Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan sekä henkilötasolla

edustajiensa kautta että organisoimalla ja rahoittamalla

laajaa toimikuntatyöskentelyä.

Rakennustietosäätiö on pääsääntöisesti Rakennustieto Oy:n kustantamien

tuotteiden julkaisija, joko yksin tai yhdessä muiden osapuolien

kanssa. Näitä tuotteita ovat mm. kortistot, sopimusasiakirjat,

tietokannat, lehdet, kirjat, näyttelyt ja Rakentajain kalenteri.

Säätiön oma tutkimuspanos on vakaa niin henkilöresursoinnin

kuin budjettirahoituksen osalta. Säätiö osallistuu jatkuvasti kotimaiseen

ja kansainväliseen yhteistyöhön, järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia,

jakaa stipendejä, ansiomerkkejä ja useita rakennusalan

palkintoja sekä tukee alan professuureja ja opiskelijatoimintaa.

Tutkimustoiminta

Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien

ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten, joihin tarvitaan

riippumatonta toimijaa. Säätiön oma tutkimusorganisaatio

pidettiin kevyenä, toimeksiannot toteutettiin pääsääntöisesti verkostoitumalla

ja käyttämällä ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan

painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun,

rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia

sekä korjausrakentaminen.

Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa olivat sisäilmastoluokitus,

ympäristöselosteet, sekä Promise, rakennusten ympäristöluokitus.

Sisäilmastoluokitus 2000:n ja siihen sisältyvien rakennustuotteiden

luokitusjärjestelmien tavoitteena on sisäilman laadun parantaminen.

Luokitustoimintaa ohjaa ja kehittää päätoimikunta PT 17

Sisäilmastoluokitus, joka kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

Toimintavuonna julkaistiin Sisäilmastoluokitus 2008, joka tulevina

vuosina korvaa Sisäilmastoluokitus 2000:n. Valkeakosken

asuntomessualueelle vuonna 2009 rakennettavan ENSI-omakotitalon

toteutumista seurattiin, talossa käytetään pääasiassa M1-

luokiteltuja tuotteita.

M1-luokiteltujen rakennusmateriaalien lukumäärä kasvoi yli

1300 kappaleeseen. Kansainvälistä kiinnostusta on edelleen, tällä

hetkellä rakennusmateriaaliluokituksia on myönnetty 12 eri

maan 126 yrityksen tuotteille. Puhtausluokituksen mukaisia M1-

luokiteltuja ilmanvaihtotuotteita oli vuoden lopussa yli kaksisataa

yhdellätoista eri yrityksellä, edellisvuonna aloitettu äänenvaimentimien

luokitus on tuonut uusia tuotteita luokiteltujen tuotteiden

valikoimaan. Ajantasainen luettelo luokitelluista tuotteista löytyy

Rakennustiedon Internet-sivuilta www.rakennustieto.fi.

RT-Ympäristöselosteiden hyväksymistä ja menetelmän kehittämistä

varten perustettu päätoimikunta PT 21 Ympäristöselosteet

kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Pääpaino toimintavuonna

oli uuden menetelmäohjeen kehittämisessä. RT-Ympäristöselosteita

uusittiin vuoden aikana kolme kappaletta kolmel-

RAKENNUSTIETO

7


le eri yritykselle, lukumäärä pysyi 35 kappaleessa. Selosteet ovat

nähtävillä säätiön sekä suomen- että englanninkielisillä Internetsivuilla,

www.rakennustieto.fi.

Promise-hankkeessa kehitetään nykyiselle Promise-luokitusjärjestelmälle

seuraaja kansalliselta pohjalta. Toimintavuonna hanke

järjestäytyi ja perustettiin asiantuntijaryhmä sekä johtoryhmä.

Toteutettiin keskeisten maailmalla käytössä olevien luokitusjärjestelmien

yksityiskohtainen vertailu. Keväällä ranskalaisten ja englantilaisten

luokituslaitosten aloitteesta perustettu luokituslaitosten

yhteenliittymä Sustainable Building Association (SBA) muutti

kuitenkin hankkeen sisältöä. SBA:n tavoitteena on kehittää kansainväliset

rakentamisen ympäristövaikutusta mittaavat ydinindikaattorit,

joita voivat käyttää kaikki kehitystyössä mukana olevat

tahot. Eri maissa toimivat luokituslaitokset voivat näiden lisäksi

käyttää myös omia, kansallisia indikaattoreitaan. Promise-hankkeen

tavoitteita päätettiin muuttaa siten, että kehitettävät indikaattorit

perustuvat SBA:ssa tehtävään kehitystyöhön. Tämä tulee

vahvistamaan uuden Promisen asemaa maassa käytettävien luokitusjärjestelmien

keskinäisessä kilpailussa. SBA-kytkennästä johtuen

hankkeen valmistumisaika on muutettu ja uuden Promisen

todennäköinen julkistamisajankohta on vuoden 2010 puolella.

Suunnittelun ja rakentamisen prosessien painopistealueen toimintaa

olivat Infra- ja KiinteistöRYL-hankkeet ja Talo-luokitus.

InfraRYL-hankkeessa toiminta jatkui vilkkaana. Keväällä julkaistiin

osa 3 Sillat ja täydentävät osat. Opetusministeriön tuella

laaditun osan 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet käsikirjoitus

valmistui loppuvuodesta. Toimintavuoden aikana osaan 1

valmisteltiin neljä lisälukua ja päivitettiin 10 lukua.

INFRA 2006 -nimikkeistöjärjestelmään vahvistettiin keväällä

koekäyttöön tuotantonimikkeistö ja hankeosanimikkeistö. Toimenpidenimikkeistön

selvitys käynnistettiin. INFRA 2006 -rakennusosa-

ja hankenimikkeistön sekä sen määrämittausohjeen

päivitys aloitettiin.

Rakennustiedon ja KH-kortiston päätoimikunnan vetämä kiinteistöalan

yhteinen hanke KiinteistöRYL jatkui. Kaikkien osien

käsikirjoitukset valmistuivat toimintavuoden lopulla ja lähetettiin

lausuntokierroksille. Myös KH-nimikkeistö alkoi saada lopullisen

muotonsa. Samalla päättyi myös Tekesin rahoitusta nauttinut

osuus.

KiinteistöRYLissä on kaikkiaan 10 osaa: operatiivinen kiinteistöjohtaminen

(asuntoyhtiöt, toimitilakiinteistöt), yleishoito ja

valvonta, rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja huolto

(rakennustekniikka, LVI-tekniikka, sähkötekniikka), ulkoalueiden

hoito ja kunnossapito, siivous, jätehuolto ja käyttäjäpalvelut.

KiinteistöRYL-palvelu ja -kirja julkaistaan keväällä 2009.

TALO 2000 -nimikkeistötyö jatkui talotekniikkanimikkeistön

valmistelulla. Vuonna 2000 aloitettua TALO 2000 -nimikkeistön

kehittämis- ja käyttöönottoprojektia jatkettiin ja keskityttiin nimikkeistön

tunnettuuden lisäämiseen.

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian painopistealueen toimintaa

oli sähköisten palvelujen kehittäminen.

Toimintavuonna jatkettiin Rakennustiedon omien sähköisten

palvelujen kehittämistä.

Selainpohjainen, rakennusosiin perustuva kustannuslaskentaohjelma

Klara Net valmistui syyskuussa. Enemmistö vanhan

Klara.biz -ohjelman käyttäjistä on siirtynyt Klara Netin käyttäjiksi

ja asiakaspalaute on ollut voittopuolisesti myönteistä.

Markkinointikampanja uusien Klara Net -käyttäjien saamiseksi

osoittautui kuitenkin haasteelliseksi syksyn aikana kiristyneen

taloustilanteen vuoksi. Kustannuslaskentatuotteiden kehitystyötä

jatketaan ja nyt valmiiksi saatu Klara Net tulee muodostamaan

tulevaisuudessa uusien Klara Net -tuotteiden perustan.

ProIT -hankkeen tuloksena syntyneiden tuoterakennekirjastojen

ja suunnitteluohjeiden ylläpito ja kehittäminen jatkui. Toimintavuonna

valmistui julkaisu Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa

ja ProIT -rakennetyyppien harmonisointityö saatiin

valmiiksi. Projektitoimintaohjeen käsikirjoitus saatiin melkein

valmiiksi. Ohje julkaistaan 2009.

Säätiön toimikuntana toimiva buildingSMART Finland -päätoimikunta

on kansainvälisen International Alliance for Interoperability

(IAI) järjestön jäsen. IAI tekee työtä rakennusalan ohjelmistojen

yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi ja rakennusalan tuotetietomallin

IFC:n (Industry Foundation Classes) kehittämiseksi.

buildingSMART Finland -päätoimikunta on suomalaisten rakennusalan

yritysten ja rakennusalan ohjelmistoja tuottavien yritysten

muodostama yhteistyöfoorumi. buildingSMART Finland järjesti

toimintavuonna useita yleisiä seminaareja ja jäsentilaisuuksia.

Korjausrakentamisen painopistealueen alueella on jatkettu Ker-

8 RAKENNUSTIETO


ostalot 1975–2000 -teoksen valmistelua. Korjausrakentamista ja

rakennuskannan ylläpitoa varten kehiteltiin tuoteidea Nestori –

rakennusalan digitaalinen muisti. Ympäristöministeriön toimeksiannosta

ryhdyttiin laatimaan opasta Kerrostalon julkisivukorjaus:

julkisivun ominaispiirteet ja korjaustavan valinta.

Säätiö osallistui toimintavuonna myös alan muiden toimijoiden

hankkeisiin, jotka tukivat säätiön tutkimustoiminnan painopistealueita.

T&K -johtajana toimi TkT, arkkitehti Christer Finne ja tutkimuspäällikkönä

vastuualueenaan korjausrakentaminen arkkitehti

Petri Neuvonen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa

hoiti projekti-insinööri Laura Sariola.

Kehittämistoiminta

Tampereen Rakennustiedolle laadittiin kehittämisselvitys sekä

valmisteltiin Helsingin Rakennuskeskukselle vastaavaa selvitystä.

Muita tehtäviä olivat aloitetoiminta, laatujärjestelmän ylläpito sekä

vuosittaisen strategiaprosessin läpivienti ja säätiön hallituksen

kehittämisseminaarin valmistelu. Osittain toimintaa vaivasi henkilökuntavajaus,

koska vuodesta 2006 kehittämispäällikkönä toiminut

DI Osmo Rasimus siirtyi huhtikuussa toisen työnantajan

palvelukseen. Uutena kehittämispäällikkönä aloitti lokakuussa DI

Matti Valtiala.

Rakennusfoorumit

Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä

vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan

ajankohtaisia aiheita asiantuntevien alustajien ajatusten

pohjalta. Foorumit tarjoavat rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille

tilaisuuden luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan

ammattilaisten kanssa. Toimintavuonna pidettyihin kahdeksaan

rakennusfoorumiin osallistui yhteensä 390 henkilöä. Vuoden rakennusfoorumeiden

aiheet olivat:

• Rakennusprojektien riskit hallintaan

• Helsingin uusi maankäytön ja asumisen ohjelma, MA

• Putkiremontti ja hyvä hallintotapa

• Tuotemallin uudet hyödyntämisalueet

• Passiivitalot

• Rakennusalan tulevaisuuden haasteet

• Rakennusperintö ja tulevat energiakorjaukset

• Miten yleistaloudellinen tilanne vaikuttaa rakennusalaan

Kansainvälinen yhteistoiminta

Rakennustietosäätiö RTS jatkoi aktiivista toimintaa alan muiden

kansainvälisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa tavoitteena

korkeatasoisen ja terveellisen rakentamisen edistäminen ja hyödyllisen

vuorovaikutuksen aikaansaaminen.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Gunnel Adlercreutz toimi

kansainvälisen rakennuskeskusten liiton UICB:n (Union Internationale

des Centres du Bâtiment) puheenjohtajana ja Rakennustieto

Oy:n toimitusjohtaja Markku Salmi sen pääsihteerinä.

Molempien toimikausi päättyi vuoden 2008 lopussa. Marraskuun

yleiskokouksessa Markku Salmi valittiin UICB:n presidentiksi

kolmivuotiskaudeksi 2009–2011 ja Gunnel Adlercreutz kutsuttiin

UICB:n kunniajäseneksi.

Rakennustieto Oy hoiti myös UICB:n pääsihteerin tehtäviä vuoden

2008 loppuun, jolloin pääsihteerin toimisto siirtyi Istanbuliin.

UICB:n hallitus kokoontui huhti- ja marraskuussa Istanbulissa

käsitellen yhteistyösuhteita muiden kansainvälisten yhdistysten

kanssa, asiantuntijavaihtoa, UICB:n 50-vuotisjuhlia ja kolmen

vuoden välein järjestettävää yleiskokousta, joka pidettiin marraskuussa

Istanbulissa. UICB järjesti kansainvälisen logo-kilpailun,

jonka tulokset julkistettiin 50-vuotisjuhlien yhteydessä.

Yleiskokous päätti solmia tiiviimmän yhteistyön niin CIB:n (International

Council for Building) kuin ICIS:kin (International

Construction Information Society) kanssa. Markku Salmi alusti

kesäkuussa 2008 yhteistyön mahdollisuuksista sekä CIB 102:n

kokouksessa Helsingissä että ICIS:n yleiskokouksessa Berliinissä.

UICB:n ensimmäinen asiantuntijavaihto saatiin päätökseen. ICT

asiantuntijat Helsingistä, Kööpenhaminasta ja Istanbulista tutustuivat

kunkin rakennuskeskuksen liiketoimintaan ja ICT:n strategiseen

asemaan ja tekivät ehdotuksia yhteistyön syventämiseksi.

UICB juhlisti syntymäpäiviään kansainvälisellä rakentamisen tulevaisuutta

käsitelleellä seminaarilla, jonka puhujina olivat Mathieu

Mottrie, CREAX, Vincent Cousin, Palludio Games sekä

prof. Sirkka Heinonen, Finland Futures Research Centre (FFRC)

RAKENNUSTIETO

9


Pietilä-palkinto 2008 jaettiin Runeberginpäivänä, palkintoa

jakamassa oli myös Raili Pietilä.

UICB:n rakennustietopalkinnon sai johtava asiantuntija

Harri Mäkelä (Innogeo Oy).

Turku School of Economics. Lisätietoa seminaarista löytyy osoitteesta

www.uicb.org.

Tuotemallistandardia ylläpitävän IAI-järjestön kautta (International

Alliance for Interoperability) säätiö osallistui kansainväliseen

IAI-tuotemallistandardisointityöhön. IAI-järjestön Suomen

osasto toimi säätiön päätoimikuntana.

ICIS (International Construction Information Society) on luokituksia,

kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden

kansainvälinen kattojärjestö. Säätiön T&K -johtaja

osallistui järjestön toimintaan Talo-nimikkeistöryhmän päätoimikunnan

edustajana, hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana.

Säätiö oli rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön

CIB:n (International Council for Research and Innovation

in Building and Construction) jäsen.

Toimintavuonna valmistui laaja norjalaisten vetämän konsortion

EU-verkostohanke StandINN, jossa edistetään elinkaarimallien,

toimivuuspohjaisten toimintatapojen sekä tuotemallintamisen

käyttöä.

Yhteistyö muiden pohjoismaiden vastaavien toimijoiden kanssa

oli totuttuun tapaan hyödyllistä ja tiivistä. Toimintavuoden aikana

vaihdettiin kokemuksia mm. uusista tuotteista ja palveluista

sekä taloudesta. Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto

ry:n sihteeriys hoidettiin Rakennustiedossa. Säätiö oli edustettuna

myös Suomen osaston hallituksessa, mikä vastasi muissa pohjoismaissa

voimassa olevaa käytäntöä. Säätiön edustaja osallistui

hallituksen jäsenenä PRP:n hallituksen kokouksiin. Toiminta oli

aktiivista ja Suomen osasto järjesti mm. asiantuntijaseminaarin

aiheesta Fuktskador i felbyggda fasader, pääpuhujana professori

Ingemar Samuelson Sveriges Tekniska Forskningsinstitutista, sekä

rakennusalan ammattilaisille tutustumismatkan Osloon.

Huomionosoitukset

RTS:n kultaiset ansiomerkit

RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön

toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille.

Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus. Toimintavuonna myönnettiin

seuraavat ansiomerkit:

• ansiomerkki nro 101, apulaisosastopäällikkö Annukka Lindroos

(Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto)

• ansiomerkki nro 102, johtaja Risto Pesonen (Rakennusteollisuus

RT ry)

• ansiomerkki nro 103, projektivastaava Irja Hansio (Rakennustieto)

Keskuskauppakamarin ansiomerkit

Vuosijuhlassa 16.5.2008 jaettiin Keskuskauppakamarin ansiomerkit

seuraaville Rakennustiedon henkilöille (suluissa palvelusvuodet):

• tietokantapäällikkö Eva Haapakoski-Schröder (35 v.)

• asiakaspalveluassistentti Anna-Liisa Järvo (25 v.)

• yliasiamiehen assistentti Merja Laitinen (25 v.)

• lähettämötyöntekijä Tarja Etelämäki (20 v.)

• toimituspäällikkö Tuomo Kämäräinen (20 v.)

• projektivastaava Viljo Lukkarinen

(20 v.)

• reskontranhoitaja Helvi Paakkanen

(20 v.)

• tietokantatoimittaja Seija Ralli

(20 v.)

• projektipäällikkö Lea Vettenranta

(20 v.)

• puhelinmyyjä Timo Hietala

(15 v.)

• myyntipäällikkö Pekka Uski

(15 v.)

• kustannustoimittaja Satu Laine

(10 v.)

• puhelinmyyjä Antti Rasinkangas

(10 v.)

• myyntipäällikkö Henry Olin

(10 v.)

• mediatoimittaja Sari Ruohonen

(10 v.)

UICB:n rakennustietopalkinto

Rakennuskeskusten kansainvälinen liitto UICB on perustanut

vuonna 1978 UICB:n rakennustietopalkinnon edistääkseen hyvää

tiedonvälitystä rakennusalalla. Suomessa Rakennustietosäätiö

RTS jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena henkilölle,

ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on merkittävästi

vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen

rakennusalalla. Vuoden 2008 UICB:n rakennustietopalkinnon

sai hallituksen puheenjohtaja, johtava asiantuntija Harri Mäkelä

(Innogeo) tunnustuksena toiminnastaan, joka ratkaisevalla tavalla

on mahdollistanut infra-alan tiedonvälityksen kehittymisen

aivan uudelle tasolle.

10 RAKENNUSTIETO


RTS stipendeillä tuettiin kahdeksaa hanketta.

RTS:n kultaisen ansiomerkin sai kolme henkilöä.

Pietilä-palkinto

Pietilä-palkinto myönnetään joka toinen vuosi tunnustuksena

nuorelle arkkitehdille, joka on tehnyt merkittävää työtä arkkitehtuurin

uudistamiseksi. RTS:n hallitus myönsi vuoden 2008 Pietilä-palkinnon

(7.000 €) Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n arkkitehdeille

Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli

Woolston tunnustuksena heidän intohimoisesta panostamisestaan

arkkitehtuurin uudistamiseen. He ovat osallistuneet rohkeine

ehdotuksineen kotimaisiin sekä kansainvälisiin kilpailuihin ja

voittaneet useita palkintoja. He ovat astuneet julkisuuteen ideoidensa

rinnalla seisoen ja ryhtyneet määrätietoisesti toteuttamaan

suunnitelmiaan.

Alueelliset Rakennustietopalkinnot

Rakennustietosäätiö RTS jakaa vuosittain alueellisen Rakennustietopalkinnon

kunkin alueyksikön toimialueella. Palkintolautakuntana

toimii alueyksikön päätoimikunta. Palkinto voidaan

myöntää yksityiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on alueyksikön

toimialueella erityisesti edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus-

tai kiinteistönpitotapaa tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä

hyväksi käyttämällä.

Rakennustietopalkinto jaettiin kolmatta kertaa vuonna 2008.

• Tampere: rakennustarkastaja Kalevi Lammi

• Oulu: Oulun seudun ammattikorkeakoulun rakennusosasto

• Lappeenranta: Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiölle

(LOAS)

• Kuopio: asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo

• työryhmälle tuottaja Martta Louekari, arkkitehdit Vesa Oiva,

Juha Salmenperä, Ilkka Salminen, Mikko Summanen, Meri

Louekari sekä professori Mika Hannula näyttelyyn Young

Finnish Architects Forum (Madrid 2009 marraskuu) osallistumiseen,

sinne tehtävää katalogia ja web-sivustoa varten.

• Tekniikan Historian Seura THS ry:lle rakennusteknologian

ja arkkitehtuurin historiaan keskittyvän Tekniikan Waiheita

-aikakauslehden teemanumeroon.

• työryhmälle arkkitehti Pia Ilonen, valokuvataiteilija Stefan

Bremer arkkitehtuurijulkaisun valmisteluun ns. avoimeen rakentamiseen

perustuvasta prosessista (As. Oy Tila, Arabianranta),

keskiössä on ihminen tilassa.

• arkkitehti Olli Lehtovuorelle erilaisia asumismuotoja -pamfletin

tekemiseen.

• tutkija Sami Kärnälle julkaisuun ja artikkeliin rakentamis- ja

kiinteistöalan yhteisen käyttäjäpalautejärjestelmän (ProPal II)

kehittämisestä ja sen ominaisuuksista.

• päätoimittaja Ilkka Lehdonmäelle Jyväskylän yliopistossa

suoritettavista opinnoista johtuviin matkakuluihin ja majoituskuluihin

toimittajastipendi.

• freelance-toimittaja Tero Elsilälle alan kursseille osallistumiseen

liittyvien matka- sekä seminaarikulujen kattamiseen

toimittajastipendi.

Stipendit

Rakennustietosäätiö jakaa vuosittain stipendejä säätiön tarkoitusta,

hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan edistäminen,

toteuttavien kirjojen, artikkeleiden, näyttelyiden ja vastaavien

laatimista varten. Yleishyödyllisen säätiön jakamina stipendit

ovat verottomia.

Toimintavuonna säätiö jakoi stipendeinä yhteensä 13.150 euroa

seuraaville:

• arkkitehti, FM Anu Ahoniemelle kirjan Jokanainen rakentaa

ja remontoi käsikirjoittamiseen.

RAKENNUSTIETO

11


RAKENNUSTIETO OY

Yleistä

Rakennustieto Oy toteuttaa Rakennustietosäätiö RTS:n tarkoitusta

tuottamalla ja myymällä sellaisia tuotteita ja palveluja, joiden

avulla rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaiset ja kuluttajat

voivat päivittäin toimia hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan

mukaan.

Syksyllä 2008 Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n

hallitukset käsittelivät ja tarkistivat Rakennustiedon strategiaa

vuosille 2008–2012. Sen mukaan yhtiö kasvattaa ja voimistaa

kumppanuuksiaan, parantaa kykyään reagoida nopeutuviin muutoksiin,

siirtyy sähköiseen liiketoimintaan ja kehittää henkilöstöpolitiikkaansa.

Toimintavuoden kolmea ensimmäistä neljännestä leimasi kasvun

optimismi, joka loppusyksystä vaihtui nopeasti syvän pudotuksen

odotuksiin, joihin rakennusala reagoi rajusti supistamalla toimintaansa

ja hankintojaan. Yhtiön vuoden 2009 budjetti laadittiin lokakuun

tietojen perusteella ja jo marraskuun lopulla sen todettiin

olevan ylioptimistinen. Kolmas ja niukempaan myyntiin tähtäävä

vuoden 2009 budjettiversio vahvistettiin helmikuussa 2009.

Toimintavuoden 2008 tavoitteet asetettiin budjettitavoitteista päätettäessä

lokakuussa 2007, jolloin rakennusalan kasvun uskottiin

jatkuvan vielä seuraavinakin vuosina. Tavoitteeksi asetettiin yhtiön

liiketoiminnan hallittu kannattava kasvattaminen kehitystyön

tulosten tuoman uuden liikevaihdon myötä. Kasvua odotettiin

kortistojen nettiversioiden myötä paranevasta myyntikatteesta,

Klara-kustannuslaskentaohjelmiston nettiversiosta, InfraRYLin

jatko-osien myynnistä, Kerrostalot 1975–2000 kirjasta sekä RTrakennusselostus

Net -ohjelmistosta.

Toimintavuonna 2008 yhtiön tietopalvelutuotteiden myyntituotot

jäivät kuitenkin edellisvuoden tasolle eikä liikevaihto kasvanut

voimakkaasta markkinoinnistakaan huolimatta. Budjetoidusta

liikevaihtotavoitteesta jäätiin jälkeen miljoona euroa. Tähän

vaikuttivat em. kehityshankkeiden myöhästyminen ja uusien

tuotteiden budjetoitua heikompi myynti. Kysyntä vaikeutui vielä

loppusyksystä ja nämä tekijät yhdessä laskivat ennen kaikkea

omien kirjojen liikevaihtoa. Kirjakauppaketju ja aikakauslehdet

eivät myöskään yltäneet budjetoituun myyntiinsä. Vuoden aikana

tehtiin koulutuksen ja SIT-kortiston osalta uudelleen järjestelyjä,

joista johtui kolmannes budjettivajeesta.

Yhtiön kannattavuus oli normaalitasolla kesään asti, mutta heikkeni

nopeasti toisella vuosipuoliskolla. Alkuvuonna panostettiin

toimintasuunnitelman mukaisesti strategisille business-alueille,

joilta ei kuitenkaan saatu loppuvuonnakaan suunniteltua myyntiä.

Kulut toteutuivat budjetin mukaan, ennen kaikkea henkilöstökulut

kasvoivat osin monivuotisen TES-ratkaisun myötä, mutta

myyntituotot jäivät siitä jälkeen. Joulukuusta 2008 muodostui

erittäin tappiollinen rakennusalan kysynnän pysähdyttyä lähes

kokonaan ja se aiheutti loppuvuodesta likviditeettiongelmia, joihin

ehdittiin säästöin reagoida.

Yhtiössä päätettiin joulukuussa 2008 mittavista säästötoimista,

joista tammi-helmikuussa toteutettu lomautus oli merkittävin.

Säästöohjelma jatkuu keväällä 2009 myös muiden kiinteiden kulujen

karsimisella. Yhtiön budjetti vuodelle 2009 perustuu edellisvuotta

alhaisempaan myyntiin ja 150 000 euron liikevoittotavoitteeseen.

Yhtiön näkymät vuodelle 2009 ovat erittäin epävarmat ja haastavat.

Takana on tappiollinen vuosi ja edessä heikentyvä markkinatilanne,

jonka odotetaan huononevan ainakin kesään 2009 asti.

Tämän hetken käsityksen mukaan rakennusalan vaikeudet syvenevät

syksyyn 2009 asti ja talouden kriisi jatkuisi vuoden 2010

lopulle asti.

Vuoden 2008 kehityspanoksen tuloksena saatiin alkuvuodesta

myyntiin InfraRYL 4, InfraRYL 2 ilmestyy keväällä samoin kuin

KiinteistöRYL. Kirjavalikoima tulee muutenkin olemaan hyvä ja

se keskittyy teknisiin käsikirjoihin. Sopimuslomake Netin uusittu

versio on valmis maaliskuun lopulla ja valikoimaa on laajennettu

kiinteistöalan sopimuksiin. Tarviketieto Net valmistuu myös kevään

aikana. Syksyllä saadaan myyntiin myös odotettu Kerrostalot

1975–2000.

RT-kortisto (Rakennustietokortisto)

RT-kortiston toimintavuosi oli 66. RT-ohjetiedostoa täydennettiin

ja uusittiin tasaisesti eri aihealueilla. Säädösten muuttumista

seurattiin ja uusia vaatimuksia vastaamaan tuotettiin mm. ohjeet

12 RAKENNUSTIETO


RT-kortisto

Rakennustarvikkeethakemisto

699 s.

RYL -kirjat 6 kpl,

yht. 2 388 s.

RT -rakennetypit tietomallinnuskäyttöön.

RT CAD -mallinnustyypit 391 s.

Hakemisto 263 s.

Ohjeet

4 907 s.

LVI-kortisto

TalotekniikkaRYL 2002

696 s.

Tuotetieto

110 s.

Hakemisto 26 s.

Ohjeet

2 241

Tarviketieto

2008 s.

Säännökset

1 102 s.

Kortistojen sivumääräiset jakaumat

Säännökset 1 898 s.

Tiedonjyvät 348 s.

päivänvalosta sisätiloissa ja julkisen hallinnon palvelutiloista sekä

uusittiin ohjeet alakattojen ja sisäkattoverhouksien suunnittelusta.

Uusina aiheina julkaistiin mm. ohjekortit koulurakennuksien

yleis- ja tilasuunnittelusta sekä puukaupungin hoito- ja täydennysrakentamissuunnitelmasta

esimerkkinä Uusikaupunki. Tammikuussa

julkaistiin Talo 2000 -nimikkeistö, jonka perusteella

uusittiin ohjekortit CAD-kuvatasot, Talo 2008 -hankenimikkeistö,

rakennusselostusohje 2008 ja rakennustapaselostuksen

laatiminen. Laajan asuntosuunnittelu-ohjekorttisarjan uusimistyö

jatkui. Liikenne-osan ohjekorttien uusiminen jatkui ja julkaistiin

uusitut ohjeet ajoneuvojen mitoista ja hitaasti liikennöitävistä

ajoväylistä. Ensimmäisinä RT-ideakortteina netissä julkaistiin

(1.) Hitaasti liikennöitävät kadut ja (2.) Asukasmyönteinen

LVIST-linjasaneeraus. InfraRYL osa 3 Sillat ja rakennustekniset

osat julkaistiin keväällä 2008 (278 sivua).

RT-kortiston CD- ja Net-versioihin kuuluvassa RT CAD -palvelussa

julkaistiin sekä ohje- että tarvikekortteihin liittyvää CADaineistoa,

muun muassa RT-rakennetyypit 3D-muodossa tietomallinnuskäyttöön.

RT CAD -mallinnustyypit on tarkoitettu

helpottamaan suunnittelu- ja mallinnustyötä sekä tietomalliin

perustuvaa rakennushankkeen tiedonhallintatapaa. RT CAD

-mallinnustyyppien kuvaukset julkaistiin myös kirjana (391 sivua).

SIT Net -kortisto julkaistiin osana RT Net -versiota.

RT Tarviketieto Netin uudistettu käyttöliittymä julkaistiin Finn-

Build 08 -messuilla. Käyttöliittymäuudistuksen yhteydessä RT

Tarviketieto Net muutettiin käyttäjille maksuttomaksi, minkä

ansiosta palvelun käyttäjämäärä lisääntyi ja samalla luotiin edellytykset

RT-tarvikekorttimedian vahvistumiselle kiristyvässä kilpailutilanteessa.

Uudistettu RT Tarviketieto Net tukee myös tarvikekorttien

yhteydessä julkaistavaa lisätuoteinformaatiota (esim.

CAD-kirjastot, työohjeet) ja tuoteominaisuushakua. Kaikki RTtarvikekortit

olivat saatavina myös KH Net -kiinteistötietopalvelun

osana ja sisustusaiheiset RT-tarvikekortit SIT Net -sisustustietopalvelun

osana. Tarviketieto CD julkaistiin edelleen RT-kortisto

CD:n yhteydessä kolmesti toimintavuonna.

RT-säännöstiedostossa julkaistiin mm. uudistettu rakentamismääräyskokoelman

osa E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus,

määräykset ja ohjeet 2007 ja ympäristöministeriön

asetus rakennuksen energiatodistuksesta (765/2007).

RT-kortistoa täydennettiin yhdeksällä tuoreutuserällä. Vuonna

2008 ilmestyneiden RT-korttien kappale- ja sivumäärät olivat

seuraavat: ohjekortit 31 kpl (366 sivua), säännöskortit 43 kpl (239

sivua) ja tarvikekortit 185 kpl (723 sivua). Toimintavuonna 2008

julkaistut RT-ohjekortit on lueteltu sivulla 57.

RT-toimituksessa valmistuivat myös seuraavat hakemistot: 2 kpl

asiahakemistoa ja sisällysluetteloa (yht. 242 sivua) sekä Rakennustarvikkeet

2008 -hakemisto (699 sivua) ja RT Rakennusalan

palveluhakemisto (500 sivua).

RT-kortiston julkaisija oli Rakennustietosäätiö RTS ja päätoimittajana

toimi tekn. tri Markku Lappalainen.

LVI-kortisto

Toimintavuonna 2008 LVI-kortistoa julkaistiin sähköisesti LVI

Net -palveluna ja LVI-kortisto CD:nä. LVI Net -palvelua päivitetään

jatkuvasti eli uudet LVI-kortit ja muu aineisto julkaistaan

heti niiden valmistuttua. LVI Netin arkistossa ovat poistetut LVIohje,

-tiedonjyvä- ja säännöskortit. Palveluun sisältyy RT Tarviketieto

Netin käyttöoikeus. Valmiit hankekokonaisuudet sisältävät

kuhunkin talotekniikan hankkeeseen tai prosessiin liittyvän

LVI-kortiston aineiston. Palvelussa voi koota myös omia hankekokonaisuuksia

tai suosikkilistoja sekä liittää kortteihin omia

kommentteja.

LVI-selostus CD -ohjelma on tarkoitettu LVI-selostusten laadintaan.

LVI-selostus CD helpottaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa

LVI-selostusten laadintaa. Selostuspohjana on TalotekniikkaRYL

2002 -nimikkeistö. Selkeä rakenne, ohjeet ja malliselostus ohjaavat

käyttöä. Ohjelmassa on monipuoliset tulostusmahdollisuudet

eri käyttötarkoituksiin.

LVI Net -palvelua päivitetään jatkuvasti sitä mukaa kuin tuotteita

ilmestyy. LVI Net -palvelulla oli käyttäjiä toimintakauden lopussa

lähes 1000. LVI-kortisto CD:tä päivitettiin kolme kertaa toimintavuoden

aikana. LVI-kortisto CD:n käyttäjiä oli toimintavuoden

lopussa noin 800. LVI-kortisto CD:n tilaajia pyritään saamaan

LVI Netin käyttäjiksi.

Kortistoa täydennettiin mm. seuraavilla ohjekorteilla: Kiinteistön

tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, Energiatodistus,

Sisäilmastoluokitus 2008, LVI-, sähkö- ja teleasennusten reitit ja

RAKENNUSTIETO

13


SIT-kortisto

Hakemisto 19 s.

Ohjeet

400 s.

Ratu-kortisto

Ratu-kirjat

1 456 s.

Suunnitteluohjeet

1 168 s.

Tuotetieto 866 s.

Säännökset 294 s.

Kone-Ratu

222 s.

Talo -Ratu

741 s.

Korjaus-Ratu 720 s.

asennustilat korjausrakentamisessa, Rakennuksen lämpöhäviöiden

tasauslaskenta (sisältää Excel-laskentaohjelman Tasauslaskin),

Polttoaineiden lämpöarvoja ja niiden polttohyötysuhteita

sekä ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus- ja säätötöihin liittyen

Urakkaohjelman laatiminen, Urakkatarjouspyynnön laatiminen,

Työselostuksen laatiminen ja Työturvallisuusliitteen laatiminen.

Tiedonjyväkortteina ilmestyivät kortit Sähkölämmitys kaukolämmitetyissä

kiinteistöissä ja käytön ympäristövaikutukset sekä

Talousveden laatu ja verkostomateriaalit. Myös säännöstiedostoa

täydennettiin runsaasti: Laki ja asetus energiatodistuksesta, Pelastuslaki,

Ympäristönsuojelulaki, Jätelaki jne. Lisäksi päivitettiin

kaksi muistilistakorttia: Rakentamismääräysten muistilista pääsuunnittelijalle

(arkkitehti) ja Rakentamismääräysten muistilista

LVI-suunnittelijalle. Toimintavuonna 2008 julkaistut LVI-ohjekortit

ja tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 57.

Toimintavuonna ilmestyi 15 LVI-ohjekorttia (166 sivua), 2 LVItiedonjyväkorttia

(9 sivua), 36 LVI-säännöskorttia (280 sivua) ja

7 LVI-tuotekorttia (20 sivua), 26 sivua kortiston käyttöjärjestelmään

kuuluvia lähetteitä ja tiedotteita. Sähköinen LVI-tiedote lähetettiin

4 kertaa toimintavuoden aikana. LVI-kortiston laajuus

toimintavuoden lopussa oli 4 524 sivua.

LVI-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja LVI-

Keskusliitto ry. LVI-kortiston päätoimittajana toimi DI Tiina

Strand.

SIT-kortisto (Sisustustietokortisto)

SIT-kortisto päivittyi toimintavuonna kerran paperi- ja CD-versioina.

Vuoden alussa käynnistetty Internet-portaalihanke toteutui

käyttäjille kesäkuussa, jolloin kortisto siirtyi kokonaan Internetiin

uudeksi SIT Net -tietopalveluksi. Muutoksessa paperi- sekä

CD-jakeluista luovuttiin. Uudessa palvelussa kaikki SIT-sisältö

on saatavissa yhdestä paikasta. SIT Net -portaaliin sisällytettiin

CD-jakelusta tuttu kirjasto-osa, josta suunnittelija voi ladata valmistajien

tekstuurikuvia, 2D-piirroksia ja 3D-malleja.

SIT-ohjekorttituotanto jatkoi edellisten vuosien metalleja käsittelevää

sarjaa. Sarjassa oli ilmestymisvuorossa muokatut teräkset

ja valuraudat. Uutena aihealueena aloitettiin tyylihistoriakorttien

sarja, jonka avasivat renessanssia ja rokokoota käsittelevät ohjekortit.

Ohjekortteja julkaistiin toimintavuonna 4 kpl (30 s.). Ohjekorttisisältö

kasvoi palveluun liitetyillä SisäRYL 2000- ja MaalausRYL

2001 -käsikirjoilla. Toimintavuonna 2008 julkaistut SITohjekortit

on lueteltu sivulla 58.

SIT-säännöstiedostossa julkaistiin mm. sähköturvallisuutta, osakeyhtiölakia

ja arkistotiloja koskevia säännöksiä. Säännöksiä julkaistiin

yhteensä 6 kpl (69 s.).

SIT-kortisto oli esillä Rakennustiedon osastoilla toukokuussa

järjestetyillä Interiore 08 sisustus- ja designmessuilla sekä syyskuussa

järjestetyillä FinnBuild-messuilla. Vastaanotto oli innostunutta.

SIT kortiston julkaisijat olivat Sisustusarkkitehdit SIO ry ja Rakennustietosäätiö

RTS. Päätoimittajana toimi sisustusarkkitehti

Ari Jääskö.

Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto)

Toimintavuonna valmistuivat pintatöiden päivitetyt menekit ja

menetelmät. Kolmevuotinen korjausrakentamisen menetelmien

ja menekkien päivitys käynnistyi ja toimintavuonna valmistui 14

korjausohjekorttia. Ratu Net -palvelu avattiin toimintavuoden lopussa.

Toimintavuonna ilmestyi kaikkiaan 5 tiedotetta (39 s.), 12 Talo-

Ratu -korttia (166 s.) ja 15 Korjaus-Ratu -korttia (250 s.), yksi käsikirja:

Rakennustöiden laatu 2009 (319 s.) sekä lisäsivut Korjaustöiden

laatu 2007 -kirjaan (24 s.). Uutta tuotantotietoa julkaistiin

yhteensä 798 sivua.

Ratu CD:lle päivitettiin uusia työmenekkitiedostoja ja ns. Ratulaskin

sekä Rakennusalan työturvallisuus -osio. Ratu CD päivittyi

kolmasti toimintavuonna. Toimintavuonna 2008 julkaistut Ratutietokortit

on lueteltu sivulla 58.

Ratu-kortiston laajuus vuoden lopussa oli 4 307 sivua.

Ratu-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja Talonrakennusteollisuus

ry. Päätoimittajana toimi RI Raija Lahtinen.

Rakennusalan työturvallisuuskansio

Työturvallisuustiedoston ylläpitoa ja kehittämistä ohjaava toimikunta

kehitti kortistoa järjestelmällisesti siten, että kortisto

tarjoaa kattavasti rakennustyömaalla tarvittavan turvallisuutta

14 RAKENNUSTIETO


KH-kortisto

Asuintalon ATK-huoltokirja 179 s.

KH-kirjat 521 s.

Asuintilojen käyttöohjeet 50 s.

Tuotetieto

1 895 s.

Ohjeet 2 766 s.

Säännökset 1 195 s.

Tiedonjyvät 181 s.

koskevan säännöstiedon sekä ajankohtaistiedon. Toimintavuonna

kansioon julkaistiin kolme päivitystä (61 korttia, 203 sivua).

Kortiston laajuus vuoden lopussa oli 1 396 sivua.

KH-kortiston julkaisijoina olivat Rakennustietosäätiö RTS ja 15

kiinteistöalan yhteistyökumppania. KH-kortiston päätoimittajana

toimi DI Anita Pietikäinen.

KH-kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto)

Kortiston Internet-palvelu KH Net -kiinteistötietopalvelu jatkoi

kolmatta toimintavuottaan. Palvelussa uudet kortit ja muut KHtuotteet

julkaistaan heti niiden valmistuttua. Nettipalveluun on

koottu kortiston käyttöä helpottavia tuotekokonaisuuksia ja palvelussa

on myös mahdollista koota omia hankekokonaisuuksia

KH-tuotteista. KH Netin arkistosta löytyvät kaikki korvatut ja

perutut ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit.

KH-kortisto CD:n tilaajat saivat toimintavuonna kolme tuoreutuserää.

Toimintavuonna julkaistiin ohjekortteja mm. kiinteistöpalvelualan

yleisistä sopimusehdoista, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta,

energiatodistuksesta ja asuintalon hissin kuntoarviosta.

Isännöitsijäntodistuksen laadinta -ohjekortti ja isännöitsijäntodistus-lomake

uusittiin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. KHtiedonjyvät

käsittelivät mm. parveketupakointia ja talousveden

laatua. Asunto-osakeyhtiöitä käsittelevissä tiedonjyvissä olivat

aiheina mm. taloudellinen virhe uuden asunnon kaupassa sekä

osakkeiden lunastajien ja osakkeiden omistajien tekemien muutostöiden

vaikutus osakkeiden kauppaan. Toimintavuonna 2008

julkaistut KH-ohjekortit ja KH-tiedonjyvät on lueteltu sivulla 58.

Ohjekortteja julkaistiin 16 kpl (194 sivua), tiedonjyväkortteja 6

kpl (23 sivua), säännöskortteja 41 kpl (287 sivua) sekä tuotekortteja

183 kpl (719 sivua).

KH-kortiston laajuus toimintavuoden lopussa oli 6 787 sivua.

KH-kortisto osallistui toimintavuonna Taloyhtiö 2008 -tapahtumaan,

Helsingin Isännöintipäiville ja FinnBuild 08 -messuille.

KH-toimitus osallistui Kehittyvä Kiinteistö -lehden toimituskunnan

työskentelyyn. Lisäksi KH-toimitus osallistui Promise-ympäristöluokitus

-hankkeeseen.

KH-kortisto jatkoi KiinteistöRYLin projektinjohtoa. Toimintavuoden

aikana kaikki toimikunnat saivat käsikirjoitukset valmiiksi

ja ne lähetettiin lausuntokierrokselle. KiinteistöRYLin

verkkosovelluksen kehittämistä jatkettiin.

Sopimusasiakirjat

Sopimusasiakirjavalikoima koostuu rakennus- ja kiinteistönpitoalan

sopimuslomakkeista, tehtäväluetteloista, asiakirjamalleista

ja sopimusehdoista. Tuotteita julkaistaan paperilomakkeina

ja Internetissä Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa

www.sopimuslomake.net.

Toimintavuonna ilmestyi sopimusasiakirjavalikoimaan viisi uutta

lomaketta ja kolme käännöstä. Kuluttaja-asiakkaille julkaistiin

kodin rakentajan sopimuskansiot. Yrityskohtaisia asiakirjoja tuotettiin

Tiivituote Oy:lle ja Olkiluoto 3 ydinvoimalatyömaalle.

Toimintavuonna 2008 julkaistut sopimusasiakirjat on lueteltu sivulla

59.

Rakennustieto julkaisi kodin ja vapaa-ajan asunnon rakennuttamiseen

ja remontointiin sopimuskansiot, jotka sisältävät sopimuslomakkeet,

sopimusten laatimisohjeet ja kansiokotelon.

Sopimuslomakkeiden avulla hankkeeseen ryhtyvä palkkaa ammattilaisia,

sopii tehtävistä kirjallisesti, välttyy epäselvyyksiltä ja

saavuttaa onnistuneen lopputuloksen. Sopimuslomakkeet soveltuvat

pientalon, vapaa-ajan asunnon tai rakennuslupaa edellyttävän

muutostyön tai perusparannushankkeen toteuttamiseen.

Sopimuskansiota täydentävät Rakennustiedossa ammattitaidolla

laaditut kodin rakentajille ja remontoijille tarkoitetut kirjat.

Sopimuslomake Net -palvelun uudistamisprojekti käynnistyi toukokuussa

2008 esiselvityksen ja runsaan asiakaspalautteen pohjalta.

Uudistettu palvelu avataan asiakaskäyttöön vuoden 2009

alkupuolella. Palvelun asiakirjavalikoima tulee laajenemaan kiinteistön

hoidon ja -ylläpidon lomakkeisiin ja palvelussa tullaan

julkaisemaan lisäksi asiantuntijapalveluita. Sopimusasiakirjatyksikön

päätoimittajana toimi ins. Kimmo Lehtonen.

Kirjakustannustoiminta

Toimintavuonna kustannettiin suomenkielistä rakennusalan ammattikirjallisuutta,

kirjoja kodinrakentajille, englanninkielisiä

arkkitehtuurikirjoja ja 14 tyyppihyväksyntäohjetta.

RAKENNuSTIETO

15


Hyvä yhteistyö ministeriöiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

jatkui. Opetusministeriön kanssa julkaistiin ohjeet rullalautailualueiden

suunnittelusta ja urheilunurmikoiden perustamisesta ja

hoidosta. Ympäristöministeriön kanssa julkaistiin 14 tyyppihyväksyntäohjetta,

jotka ilmestyivät sekä suomen- että ruotsinkielisinä

versioina.

Tuotemallioppaiden tekoa jatkettiin yhteistyössä Rakennusteollisuus

RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTSn kanssa. Sarjassa ilmestyi

julkaisu Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa.

Julkaisu on osa ProIT -hankkeen tuloksia.

InfraRYL -kirjojen sarjassa ilmestyi osa 3 Sillat ja rakennustekniset

osat. TALO 2000 -nimikkeistön Yleisseloste julkaistiin tammikuussa.

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -sarjan 2. osa vuodet

1930–1950 ilmestyi helmikuussa. Saunan suunnittelu -kirjan

uudistettu laitos ilmestyi huhtikuussa. KH- ja LVI-toimitusten

kanssa yhteistyössä koottiin kirjaksi asuntoyhtiön putkiremontin

läpiviemiseen em. kortistojen ohjekortit, kirja ilmestyi nimellä

Hallittu putkiremontti. Rakentamisen piirustusmerkintöjä -opas,

johon on koottu kaikki keskeiset rakennusalan piirustuksissa

käytettävät symbolimerkit, ilmestyi syyskuussa. Puurakennusten

suunnittelu -kirja uusittiin kokonaan ja se ilmestyi nimellä Puurakentaminen.

Rakentajain kalenteri ilmestyi normaaliin tapaan

marraskuussa. Vuoden viimeisenä teoksena ilmestyi Viisikanta

– hyvää rakennussuojelua julkaisijana Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunta.

Rakennustieto kustansi jo viidennen kerran Spirit of Nature

Wood Architecture Award -palkintokirjan, toimintavuonna palkinnon

sai chileläinen arkkitehti José Cruz Ovalle. Teos julkaistiin

sekä suomen- että englanninkielisenä laitoksena. Muita englannin

kielellä ilmestyneitä olivat Concrete Architecture in Finland

photographed by Jussi Tiainen ja The Ark of Architecture

sekä 3. painos kirjasta Alvar Aalto Elämälle herkempi rakenne.

Venäjänkielisenä julkaistiin Rakennustöiden turvallisuusohjeet

Raturva 2 -opas.

Klara.biz -kustannuslaskentaohjelma ilmestyi Net-versiona ja samalla

luovuttiin CD-versiosta. Net-versio on selainpohjainen ohjelma,

jota voi käyttää kaikkialla, missä on nettiyhteys.

Toimintavuonna osallistuttiin Oma koti -messuille, Kirjan ja ruusun

päivä -tapahtumaan, Tampereella pidettävään Henki ja elämä

-tapahtumaan sekä FinnBuild-messuille. Helsingin kirjamessuille

osallistuttiin jälleen yhteisellä osastolla kymmenen muun kustantajan

kanssa ja Arkkitehtipäivillä oltiin mukana esitejakelulla.

Lisäksi Rakennustieto osallistui Frankfurtin kirjamessuille henkilöedustuksella

sekä Lontoon, Göteborgin ja Varsovan kirjamessuille

SKYn tai FILIn kautta pelkästään kirjojen välityksellä. Uutuuskirjoista

informoitiin niin kotimaan kuin ulkomaiden lehtiä,

joissa julkaistiin esittelyitä Rakennustiedon kirjoista.

Yhteensä toimintavuonna ilmestyi 41 nimikettä ja lisäksi 14 suomen-

ja ruotsinkielistä tyyppihyväksyntäohjetta. Ensipainoksia

kirjoista oli 22 kpl, joista CD-muodossa 1 kpl ja Klara Net. Kirjojen

keskimääräinen painosmäärä oli 1 800 kpl, CD-tuotteiden

100 kpl.

Toimintavuonna julkaistut kirjat, tyyppihyväksyntäohjeet ja CDja

Net-tuotteet on lueteltu sivulla 59.

Kustannuspäällikkönä toimi RA Tiina Heloma.

Rakennuskirjakauppa

Vuosi 2008 oli Rakennuskirjakaupan 22. toimintavuosi ja ostotapahtumien

määrä oli vuodessa 13 365. Aiempien vuosien tapaan

mainontaa jatkettiin erittäin näkyvästi paikallislehdissä, mikä toi

Rakennuskirjakauppaan lisää uusia asiakkaita kuluttajasektorilta.

Rakennuskirjakauppa keskittyi omien ja välitettävien arkkitehtuuri-

ja tietokirjojen markkinointiin ja myyntiin sekä uusien

omien Internet-tuotteiden myyntiin.

Rakennuskirjakauppa osallistui Helsingin Rakennuskeskuksen

kanssa teematapahtumiin. Maalis- ja lokakuussa järjestettiin Helsingin

Rakennuskeskuksen kanssa yhteistyössä perinteinen Rakenna

ja remontoi -teemapäivä. Rakennuskirjakauppa oli mukana

kuudessa eri messutapahtumassa: huhtikuussa Omakoti-messut

Messukeskuksessa, toukokuussa perinteinen Kirjan ja Ruusun

päivä -tapahtuma Kampissa Narinkka-torilla ja Interiore-messut

Wanhassa Satamassa Katajanokalla, FinnBuild-messut syyskuussa

sekä lokakuussa Kirjamessut Messukeskuksessa. Perinteinen

ALE-myynti järjestettiin kirjakaupassa marras- ja joulukuussa.

Myymäläpäällikkönä toimi Mirja Ahlstedt.

16 RAKENNuSTIETO


Rakennustieto Lehdet

Rakennustieto Lehdet vastaa Rakennustiedon julkaisemista ja

kustantamista ammattiaikakauslehdistä. Vuonna 2008 aikakauslehtiä

oli neljä. Lisäksi yksikkö avasi loppusyksystä Rakennustieto

Lehdet -lehtiportaalin.

Kaikissa Rakennustieto Oy:n kustantamissa lehdissä toisena julkaisijana

on Rakennustietosäätiö RTS. Lehdet täydentävät toisiaan

ja kattavat rakentamisen osa-alueita maankäytön suunnittelusta

aina kiinteistön ylläpitoon ja hoitoon saakka. Lehtiportaali

täydentää painettuja lehtiä ajankohtaisilla uutisilla sekä lehtijuttuja

laajemmilla taustajutuilla.

Rakennustieto Lehtien lehtiä ilmestyi yhteensä 31 numeroa vuonna

2008. Lehtien yhteenlaskettu painosmäärä oli noin 231 000

kappaletta ja yhteenlaskettu levikki oli vuoden lopussa 25 000

kappaletta.

Rakennustieto Lehdet -yksikön johtajana toimi DI Riitta Ollila.

Rakennustaito-lehti

Rakennustaito-lehden toinen julkaisija ja lehden perustaja on

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. RKL on tilannut

Rakennustaidon kaikille jäsenilleen. Rakennustaito on rakennusalan

vanhin yhtäjaksoisesti ilmestyvä ammattilehti.

Vuosi 2008 oli Rakennustaidon 103. ilmestymisvuosi ja lehteä ilmestyi

10 numeroa. Verkkolehti www.rakennustaito.fi korvattiin

uudella Rakennustieto Lehdet -portaalin osana olevalla verkkosivustolla,

jonka osoite säilyi samana.

Rakennustaito-lehden toimintaa tukee julkaisijoiden taustaryhmiä

edustava päätoimikunta eli toimitusneuvosto. Se kokoontui

vuonna 2008 kaksi kertaa. Rakennustaidon sisällön ja ulkoasun

kehittämiseksi perustettiin uusi toimitusneuvosto, joka kokoontui

neljä kertaa vuoden 2008 aikana.

Vuoden 2008 syksyllä toteutettiin lehden laaja lukijatutkimus,

jonka tulokset olivat varsin hyviä lehden kannalta. Lisäksi lehden

ulkoasua päätettiin uudistaa varovasti vuoden 2009 alusta.

Lehden päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila.

RY. Rakennettu Ympäristö -lehti

RY. Rakennettu Ympäristö -lehden toisena julkaisijana on Rakennustarkastusyhdistys

ry. Työjaon mukaisesti Rakennustarkastusyhdistys

vastaa lehden sisällöstä.

Lehden julkaisijoiden edustajista koostuva seitsenhenkinen päätoimikunta

kokoontui kaksi kertaa vuonna 2008. Päätoimikunta

paneutui lehden talouteen, yhteistoiminnan vahvistamiseen sekä

sisällöllisiin asioihin.

RY. Rakennettu Ympäristö -lehden tulevat haasteet ovat kuntasektorin

ulkopuolisen tilaajakunnan laajentaminen sekä mediamyynnin

kehittäminen lehden ansaitsemalle tasolle.

Lehden päätoimittaja oli varatuomari, VM Lauri Jääskeläinen.

Locus-lehti

Locus-lehden toisena julkaisijana on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry. Lehteä ilmestyi kahdeksan numeroa

vuonna 2008 sekä yksi englanninkielinen advertoriaalinumero

syksyllä. Lehden keskimääräinen kertapainos oli 5 000 kpl.

Locuksella on viisijäseninen päätoimikunta, joka kokoontui kaksi

kertaa vuonna 2008. Lehden sisältöä päätoimittajan apuna hahmotteleva

toimitusneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa.

Locuksen päätoimittajana toimi syyskuuhun asti VTM Saara Klemola.

Joulukuun alusta lehden päätoimittajaksi nimitettiin FK

Jukka Lyytinen.

Kehittyvä Kiinteistö -lehti

Kehittyvä Kiinteistö -lehden toisena julkaisijana on Suomen Isännöintiliitto

ry. Lehti ilmestyi vuonna 2008 kahdeksana numerona

ja vuoden lopussa sen levikki oli 5 500 kappaletta. Lehti menee

kaikille Isännöintiliiton jäsenille. Lisäksi lehteä jaettiin runsaasti

eri messuilla ja muissa tapahtumissa, jossa lehteä tehtiin tutuksi.

Lehden viisihenkinen päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa

vuonna 2008. Lehden sisältöä suunniteltiin kahdeksan kertaa kokoontuneessa

toimitusneuvostossa.

Lehden päätoimittaja oli DI Riitta Ollila.

RAKENNUSTIETO

17


Rakennustieto Lehdet -portaali

Rakennustieto Lehdet -portaali avattiin loppusyksystä 2008. Sieltä

löytyvät kaikkien Rakennustiedon lehtien omat sivut niiden

omilla tunnuksilla. Lisäksi kussakin lehdessä on omat uutissivut

juuri kunkin omalle lukijakunnalle suunnattuina. Sivuilla

on myös Internet-ilmoituksia, jotka täydentävät kunkin lehden

omaa mediamyyntiä. Www.rakennustietolehdet.fi -sivusto toimii

osana Rakennustiedon verkkosivuja, ja siten asiakas voi vaivatta

mm. hakea tietoja koko Rakennustiedon sivustolta.

Portaalin vastaava toimittaja oli DI Riitta Ollila.

Rakennustieto Koulutus- ja tilapalvelut

Rakennustieto Oy:n koulutus- ja tilavuokrausasiat siirtyivät maaliskuun

2008 alussa kahden hengen tiimin hoidettavaksi. Rakennustieto

Oy järjesti vuoden 2008 aikana luentoja ja seminaareja

yhtiön omien tuotteiden tiimoilta sekä alaa yleisesti kiinnostavista

aiheista. Pääpaino oli omien verkkopalveluiden ja digitaalisten

tuotteiden koulutuksessa.

Kevään ja syksyn aikana kiersi eri puolella Suomea Rakennustietoa

toimistoon ja työmaalle -verkkopalvelujen koulutus- ja esittelytilaisuudet.

Tilaisuuksissa esiteltiin ja annettiin koulutusta RT-,

LVI-, SIT- ja KH Net-, RT-rakennusselostus Net-, RT Tarviketieto

Net-, Sopimuslomake Net- ja Klara Net -palveluista. Tapahtuma

vieraili 15 paikkakunnalla ja siihen osallistui noin 450 henkilöä.

Klara Net -kustannuslaskentaohjelma julkaistiin syksyllä ja palvelusta

järjestettiin syventävää ja räätälöityä käyttäjäkoulutusta

Helsingissä ja Jyväskylässä. Näihin koulutuksiin osallistui noin

50 henkilöä.

Helsingissä Rakennustieto Oy toteutti yhteistyössä Suomen Isännöintiliiton

ja Lakiasiaintoimisto Finessi Oy:n kanssa isännöitsijöille

ja muille kiinteistöalan ammattilaisille suunnatun luentosarjan

Näkökulmia asunto-osakeyhtiön hallintoon. Sarjaan kuului

kuusi luentoa, joihin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä.

FinnBuild 2008 -messujen yhteydessä pidettiin messukeskuksessa

kuluttajille suunnattu seminaari Pihat kuntoon hyvän sään aikaan.

Kaksiosaisen seminaarin aiheina olivat kiinteistön pihatyöt

sekä osakkaan vastuut ja velvollisuudet. Seminaariin osallistui

noin 150 henkilöä.

Tilavuokraustoiminta jatkui vilkkaana ja saimme myös uusia vakioasiakkaita.

Koulutus- ja tilapalveluista vastasivat Ilkka Friman

ja Anna-Maija Oksanen.

Helsingin Rakennuskeskus

Helsingin Rakennuskeskus on ollut pääkaupunkiseudun ammattija

pienrakentajien luotettava, puolueeton tietolähde yli 75 vuotta.

Rakennuskeskukseen tutustui kuukausittain useita rakennusalan

kurssiryhmiä ja opiskelijoita. Ulkomaalaisten rakentajien kiinnostus

suomalaisia tuotteita kohtaan näkyi useina vierailuina näyttelyssä.

Eniten ulkomaalaisia kävijöitä tuli Venäjältä ja Ruotsista.

Helsingin Rakennuskeskuksessa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien

tilaisuuksia. Omista tilaisuuksista tärkeimmät olivat

Rakenna ja remontoi -messut keväällä ja syksyllä. Erityisesti

isännöitsijöille ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnatut koulutustilaisuudet

olivat suosittuja. Samoin yhteistyössä Talo & Koti

-lehden kanssa järjestetyt kurssit saivat koulutustilan täyteen.

Näytteilleasettajien tapahtumat olivat etupäässä tuoteuutuuksien

lanseeraustilaisuuksia.

Näyttelyn yhteydessä olevassa Rakennustietosalissa järjestettiin

useita koulutustilaisuuksia. Myös alan järjestöt pitivät Rakennustietosalissa

erilaisia tilaisuuksia, joiden tuloksena alan ammattilaisten

osuus näyttelykävijöistä on monipuolistunut. Tilaisuuksien

yhteydessä osallistujille jaetaan tietoa näyttelyn palveluista.

Vuoden aikana käyty vilkas keskustelu rakentamisen painopisteen

siirtymisestä saneerauksen puolelle näkyi sekä näyttelyssä

annettavan että puhelimitse tapahtuvan neuvontapalvelun runsaana

kysyntänä. Samoin pääkaupunkiseudun asuntokannan

ikääntymisen myötä kasvavina asiakasryhminä ovat kiinteistöyhtiöiden

isännöitsijät sekä saneerauksia valmistelevat taloyhtiöiden

hallitusten jäsenet. Valistuneet asiakkaat arvostavat rakennuskeskuksen

puolueetonta asiantuntemusta ja neuvontaa sekä hakevat

kestäviä ratkaisuja rakennus- ja remonttihankkeisiinsa.

Vuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus sai positiivista näkyvyyttä

sanomalehdissä ja rakennusalan sekä kuluttajapalveluun

liittyvien lehtien palstoilla ja kuuluvuutta pääkaupunkiseudun

radiokanavilla.

Helsingin Rakennuskeskus osallistui pääkaupunkiseudulla pidet-

18 RAKENNUSTIETO


Vuoden rakennustuotteeksi Helsingin Rakennuskeskuksessa

valittiin Oilon Home Oy:n Airpro AW 10 ilma-vesilämpöpumppu.

täville rakentamisen messuille ja infopäiville.

Näyttelyssä kuukausittain esiteltävistä uutuustuotteista Helsingin

Rakennuskeskuksen päätoimikunta valitsi vuoden 2008 rakennustuotteeksi

Oilon Home Oy:n Airpro AW 10 ilma-vesilämpöpumpun.

Toimintavuoden lopussa näyttelyssä oli 162 näytteilleasettajaa ja

näyttelypaikkoja oli vuokrattuna 216,5 yksikköä. Toimintavuoden

aikana Helsingin Rakennuskeskus palveli yli 50 000 asiakasta.

Näyttelypäällikkönä toimi RI Eero Salenius.

Rakennustieto Kuopio

Rakennustieto Kuopio toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan

tiedon levittämistä talousalueellaan niin rakennusalan ammattilaisille

kuin omatoimisille rakentajille ja remontoijille. Kiinteistöyhtiöiden

isännöitsijät ja saneerauksia valmistelevat hallituksen

jäsenet olivat lisääntyvä asiakasryhmä. Toimintavuoden

päättyessä näyttelyssä oli mukana 42 yritystä. Rakennustieto toimii

alueen johtavana rakennusalan kirjakauppana. Kirjakaupassa

keskityttiin rakennusalan kirjojen ja oppikirjojen myyntiin. Kirjojen

myyntimäärä pysyi korkeana ja kannattavuus oli hyvä. Kuopion

Rakennustiedossa kävi toimintavuonna 25 000 asiakasta.

Kuopion Rakennustiedon tilat remontoitiin kesä-elokuun aikana,

jolloin liike oli suljettu. Uusitun liiketilan avajaisia vietettiin

6.11.2008.

Rakennustieto Kuopio osallistui omalla osastolla Rakenna ja

asu -messuille maaliskuussa Kuopio-hallissa. Messuille tutustui

15 000 kävijää Itä- ja Keski-Suomen alueelta.

Rakennustiedon tiloissa järjestettiin omien tuotteiden esittelytilaisuuksia,

joissa käytiin läpi uusia Net-kortistoja sekä Sopimuslomake

Net-, RT-rakennusselostus Net- ja Klara Net -ohjelmia.

Joensuussa ja Jyväskylässä järjestettiin Rakennustietoa toimistoon

& työmaalle -kiertueen koulutustilaisuudet. Tilaisuuksiin

osallistui yli 60 henkilöä.

Maalis- ja lokakuussa Kuopion alueyksikkö julkaisi Kodin Rakennustieto

-lehden. Lehti jaettiin jokaiseen kotiin Kuopion ja Siilinjärven

alueella sekä Kuopion ympäristökuntien taajama-alueilla.

Lehden painosmäärä oli 61 000 kpl.

Kuopion alueyksikköön tutustui vuoden aikana useita rakennus- ja

muotoilualaa opiskelevia oppilasryhmiä opettajiensa johdolla ammattikorkeakouluista,

ammattioppilaitoksista ja aikuisopistoista.

Alueyksikön päätoimikunta jakoi Kuopion Rakennustietopalkinnon

2008 Kuopion kaupungin asuntotoimenjohtaja, Saaristokaupungin

projektipäällikkö Hannu Harjunheimolle. Kuopion Rakennustiedon

johtajana toimi MKT, merkonomi Eva Petsalo.

Rakennustieto Lappeenranta

Kulunut vuosi oli Lappeenrannan Rakennustiedon 27. toimintavuosi.

Rakennustieto Lappeenranta toimi osoitteessa Raatimiehenkatu

20. Alueyksikön toimialueena oli Etelä-Karjala, Kymenlaakso,

Etelä-Savo ja osa Etelä-Hämeen maakunnasta.

Rakennustieto Lappeenranta keskittyi rakennusalan tietopalveluiden

ja oppikirjojen myyntiin toiminta-alueellaan. Uutena toimintona

aloitettiin kirjakauppatoiminnassa käytettyjen oppikirjojen

osto- ja myyntitoiminta, joka on toiminut erittäin hyvin.

Toimintavuoden aikana järjestettiin asiakkaille omien tuotteiden

esittelytilaisuuksia eri puolilla toiminta-aluetta. Maaliskuussa järjestettiin

Rakennustietoa toimistoon ja työmaalle -kiertue viidellä

paikkakunnalla; Savonlinnassa, Mikkelissä, Kotkassa, Kouvolassa

ja Lappeenrannassa. Tapahtumissa esiteltiin ja koulutettiin ja

myytiin Rakennustiedon Internet-pohjaisia tuotteita. Tilaisuuksiin

osallistui yhteensä 113 henkilöä.

Rakennustieto Lappeenranta julkaisi huhtikuussa Kodin Rakennustieto

-lehden, joka jaettiin jokaiseen talouteen 60 000 kappaleen

painoksena Lappeenranta-Imatra -talousalueelle.

Alueyksikön päätoimikunta jakoi Lappeenrannan Rakennustietopalkinnon

2008 Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiölle.

Lappeenrannan Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkonomi

Markku Huoso.

Rakennustieto Oulu

Vuosi 2008 oli Oulun Rakennustiedon 42. toimintavuosi. Toimintavuoden

aikana myymälässä ja näyttelyssä vieraili noin 16 000

henkilöä. Uusi toimintamuoto, käytettyjen kirjojen myynti aloitettiin

elokuussa. Kirjakauppaa pidettiin auki elo-syyskuussa

RAKENNUSTIETO

19


Tampereen rakennustietopalkinnon sai Kalevi Lammi.

myös lauantaisin vakituisen henkilökunnan voimin.

Näyttelytoiminta Oulussa loppui 15.8.2008, koska vuokranantaja

irtisanoi vuokrasopimuksen näyttelytilojen osalta. Syksyllä vuokranantaja

remontoi alueyksikön tiloja, mm. sisääntulo siirrettiin

suoraan kadulta tapahtuvaksi.

Oppilaitoksista Oulun ammattikorkeakoulun rakennusosaston

aloittaneet oppilaat vierailivat alueyksikössä ja heille pidettiin

lyhyt tietoisku Rakennustiedon palvelutarjonnasta. Myös Oulun

yliopiston arkkitehtuurin osastolla aloittaneet opiskelijat vierailivat

ryhmänä toimipisteessämme ja heille kerrottiin Rakennustiedon

toiminnasta. Rakennusalan ammattijärjestöistä RIA ja YTR

(yhteistyöryhmä SAFA-, RIL-, RIA-, RKM-, IL- ja LVI-yhdistykset)

pitivät kokouksiaan Rakennustiedon tiloissa.

Alueyksikön päätoimikunta jakoi Oulun Rakennustietopalkinnon

2008 Oulun seudun ammattikorkeakoulun rakennusosastolle.

Oulun Rakennustiedon johtajana toimi RI Asko Mikkola.

Rakennustieto Tampere

Rakennustieto Tampere toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan

tiedon levittämistä Pirkanmaan talousalueella myyden yhtiön

tietotuotteita sekä rakennusalan ammattilaisille että pienrakentajille.

Toiminnassa keskityttiin omien tuotteiden myyntiin.

Kirjakaupan valikoima sisälsi rakentamisen kirjallisuuden ja lomakkeiston

ohella teknisen piirtämisen välineet sekä ArchiCADtuotteet.

Yksikkö oli Suomen suurin ArchiCAD-jälleenmyyjä.

Koko vuoden ajan painopiste oli digitaalisten ja nettituotteiden

myynnissä. Ulkomaalaisiin asiakkaisiin pidettiin myös aktiivisesti

yhteyttä uusia kirjalevittäjiä etsien.

Alueyksikön päätoimikunta jakoi Tampereen Rakennustietopalkinnon

kolmannen kerran ASTA-messujen yhteydessä. Palkinnon

sai vuonna 2008 rakennustarkastaja Kalevi Lammi.

Rakennustieto Tampere irtisanoi toimitilojensa vuokrasopimuksen

maaliskuussa ja vuokrasi uudet liiketilat vilkkaan Hallituskadun

varrelta. Toiminta päätettiin lopettaa nykyisissä tiloissa 25.3.2009 ja

avata uusissa tiloissa 1.4.2009. Toiminta päätettiin samalla muuttaa

kokonaan kirjakauppa-, myynti- ja koulutustoiminnaksi.

Tampereen Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkonomi Pasi

Pulakka.

ET-Infokeskuse As

Toimintavuosi oli ET-INFOkeskuselle yhtiön kuudestoista. Toimintavuoden

aikana tuotettiin uutta tietoa ja uusia palveluja niin

rakennusalan ammattilaisten kuin kuluttajienkin tarpeisiin.

Vuoden aikana järjestettiin suunnitelmien mukaan 18 maksullista

koulutusseminaaria sekä lisäksi pienempiä tuote-esittelyseminaareja

rakennusmateriaaliteollisuuden yrityksille. Toimintavuoden

aikana aloitettiin koulutusmatkojen järjestäminen. Koulutusmatkoilla

tutustuttiin Euroopan rakennusalan messuille sekä

osallistuttiin erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Matkoja järjestettiin

Madridiin, Berliiniin sekä Suomen asuntomessulle Vaasaan.

ET-INFOkeskuse osallistui omalla osastollaan myös Viron suurimmille

Eesti Ehitab 2008 ja Tarton rakennusmessuille. Molemmissa

tilaisuuksissa järjestettiin erilliset koulutusseminaarit.

Ehituskeskuksen näyttelyyn tutustui 6 500 rakennusalan ammattilaista.

Näyttelyssä on esillä 65 näytteilleasettajan tuotteita ja palveluita

sekä niihin liittyvää informaatiota. Näyttely on palvellut

Viroa rakentamisen keskeisenä tietolähteenä jo kolmetoista vuotta.

Näyttelyn yhteydessä toimiva kirjakauppa tarjoaa Viron laajimman

valikoiman rakennusalan kirjallisuutta asiakkailleen.

ET-INFOkeskuse jatkoi ETF- ja KH- kortistojen täydentämistä

ja kääntämistä normaaliin tapaan. Lisäksi aloitettiin kortistojen

verkkoversioiden suunnittelu ja verkkokirjakaupan toimintojen

parantaminen.

ET- INFOkeskusen tuotteita on saatavissa myös Tarton ammattikoulujen

keskuksen kirjastossa olevasta infopisteestä.

Yhtiön kotisivut ovat osoitteessa www.ehituskeskus.ee.

ET- INFOkeskusen palveluksessa oli toimintavuonna 4 henkilöä.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kea Siidirätsep.

20 RAKENNUSTIETO


Pietarin Rakennuskeskus Pcc

Toimintavuosi oli Pietarin Rakennuskeskus PCC:n kolmastoista.

Pietarin Rakennuskeskuksen näyttely-, seminaari- ja toimistotilat

sijaitsevat Pietarin Rakennusteknisen Instituutin talossa osoitteessa

Torzhkovskaya ulitsa 5. PCC hankki vuonna 2005 toimistohuoneiston,

jonka viimeistelytyöt saadaan valmiiksi alkuvuodesta

2009. PCC jatkoi seminaari- ja julkaisumyyntitoimintaansa,

kustansi Infstroy-lehteä sekä kehitti sähköpostimarkkinointipalveluaan

nimeltään Infstroy-direct.

Toimintavuoden loppupuolella Pietarin alueen rakennusmarkkinat

supistuivat rajusti, mikä vaikeutti yhtiön toimintaa. PCC jatkoi

venäjänkielisten tarvikekorttien laadintaa Venäjällä toimiville

yrityksille kauppanimellä Stroifail. PCC:n ajantasaiset Internetpalvelut

löytyvät osoitteesta www.infstroy.ru.

Näyttelyssä vieraili runsaat 10 000 kävijää, joista edelleen valtaosa

oli asiantuntijoita. Näyttelyssä oli esillä noin sadan yrityksen tuoteinformaatiota.

Pietarin Rakennuskeskus lähetti näytteilleasettajilleen

kaksi kontaktiraporttia, joissa kontaktien lisäksi esiteltiin

Pietarin alueen ja kaupungin rakentamisen näkymiä sekä ajankohtaisia

rakennusprojekteja yhteystietoineen.

Pietarin Rakennuskeskus järjesti toimintavuonna noin 50 erilaista

tilaisuutta, joihin osallistui 10 000 kuulijaa. PCC:n järjestämissä

seminaareissa esiteltiin uusia rakennusmateriaaleja, järjestelmiä

ja teknologioita, joiden edustajat etsivät Pietarin alueelta uusia

markkinoita. PCC:n omat kontaktipäivät suomalaiselle teollisuudelle

järjestettiin Helsingissä kesäkuussa.

PCC:n palveluksessa oli 15 työntekijää. Keskuksen toimitusjohtajana

toimi Irina Belinskaya.

RAKENNUSTIETO

21


22 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS


Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen

toimintakertomus tilikaudelta

1.1.– 31.12.2008

Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain omistamat

yhtiöt muodostavat säätiökonsernin, josta käytetään nimeä Rakennustieto.

Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhteisö

ja toimii koko yhteisön tutkimus- ja kehitysyksikkönä.

Säätiö toimii missionsa mukaisesti pitkäjänteisesti koko alan puolesta,

panostaen jatkuvasti palvelevaan kehittämistyöhön.

Rakennustietoon kuuluvat RTS:n kokonaan omistama Rakennustieto

Oy sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä omistamat

enemmistöosuudet ET-INFOkeskuse AS:sta (RTS 29 %, Rakennustieto

Oy 25 %) ja St. Petersburg Construction Centre Ltd:stä

(RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %). Aiemmin perustetut yhtiöt

Moscow Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rakennustieto Oy

20 %, PCC 10 %), Latvia Building Centre Ltd (RTS 30 %, Rakennustieto

Oy 30 %) sekä Suomen Määrälaskenta Oy eivät ole

toiminnassa. Säätiö on osakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (RTS

7 %) ja hankki toimintavuoden aikana suunnatun osakeannin perusteella

osuuden FISE Oy:ssä (7,4 %).

Yhteiskunnallisen tehtävänsä toteuttamiseksi säätiö ja sen edustajat

olivat toimintavuonna mukana mm. seuraavissa kotimaisissa

ja kansainvälisissä yhteistyörakenteissa:

• Kiinteistö- ja rakentamisalan yhteistyöelimen KIRAn johtoryhmä

• Arkkitehtuurin, rakentamisen ja muotoilun informaatioyhdistys

ARMI ry:n hallitus

• Kansainvälisen rakennuskeskusten liiton UICB:n hallitus

• Tuotemallistandardia ylläpitävä IAI / buildingSMART -järjestö

• Luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien

organisaatioiden kattojärjestö ICIS

• Taideteollisen korkeakoulun hallitus

• Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, Arkitekturskolan,

hallitus

• Alvar Aalto Säätiön hallitus

• Europahouse-organisaation hallitus

• Rakentamisen normitalkoot -työryhmä

• Suomen kulttuurirahaston apurahatyöryhmä

• Asumisen klusteriohjelma, Advisory Board

• Valtion rakennustaidetoimikunta

• Suomen Japanin instituutin säätiön valtuuskunta

• Japan Finland Design Association hallitus

• Suomen Rakennustaiteen museon edustajisto

• Vilnan kaupunkisuunnittelukilpailun jury

• Alvar Aalto -mitalitoimikunta

• Spirit of Nature Wood Architecture Award Jury

Säätiön sisäilmastoluokitustoiminta jatkui aktiivisena. Luokiteltuja

tuotteita on jo yli 1 400 kpl. Rakennusfoorumeihin osallistui

ennätyksellisen paljon yleisöä. Englantilaisen rakennusselostusmallia

ylläpitävän NBS/RIBA Enterprises Ltd:n kanssa järjestettiin

vastavuoroiset vierailut ja tutustuttiin tietojärjestelmiin seminaarien

avulla.

Säätiö tuki alan opiskelijajärjestöjä ja opiskelijakilpailutoimintaa,

alan oppituoleja, myönsi ansiomerkkejä ja stipendejä sekä jakoi

useita palkintoja.

Säätiön panostukset Rakennustiedon kehityshankkeisiin kohdistuivat

pääasiassa RYL-käsikirjoihin sekä sähköisten palvelujen ja

tuotteiden kehittämiseen. Rakennustiedossa jatkettiin Promise –

ympäristöluokitushankkeen kehittämistä.

Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n hallitusten

yhteinen vuotuinen strategiaseminaari pidettiin Portossa Portugalissa,

jossa arvioitiin edellisenä vuonna laaditun strategian

toteutumista ja tarkistamistarvetta sekä vastaavia heijastusvaikutuksia

Rakennustiedon linjauksiin. Maailmantalouden ja sen seurauksena

suomalaisen rakennusalan nopeasti kasautuneet ongelmat

johtivat siihen, että Rakennustieto Oy:n liikevaihdossa alkoi

myös ilmetä ongelmia. Samat ongelmat siirtyivät pienellä viiveellä

myös säätiöön ja näkyvät tilinpäätöksessä. Tämän vuoksi johto

otti säätiön ja yhtiön taloudet erityistarkkailuun.

Hallitus kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa.

Säätiön yliasiamiehenä toimi Matti Rautiola. Yliasiamies on hallituksen

sääntömääräinen jäsen. Gunnel Adlercreutz toimi hallituksen

puheenjohtajana, samoin kuin Rakennustieto Oy:n hallituksen

puheenjohtajana kevään yhtiökokoukseen asti. Yhtiön

toiminnasta raportoitiin totutun tavan mukaisesti säätiön hallitukselle.

Edustajiston taustajärjestöjen määrä oli 48 ja edustajien

määrä oli 52.

Rakennustietosäätiön palveluksessa oli toimintavuonna 7 henkilöä.

Säätiön hallituksen jäsenille ja yliasiamiehelle maksettiin

palkkoja ja palkkioita 112 501,92 euroa ja muille 266 268,49 euroa.

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

23


Säätiön tulos oli -39 493,80 euroa. Alijäämä katetaan käyttörahastosta.

Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 2009

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

Aki Davidsson, puheenjohtaja

Taisto Loponen, varapuheenjohtaja

Paula Huotelin

Jukka Kullberg

Kari Kulmala

Ifa Kytösaho

Ralf Lindberg

Pauno Narjus

Jukka Pekkanen

Matti Rautiola

Jani Saarinen

Mauri Tommila

24 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS


RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

TASE 31.12.2008 31.12.2007

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 35,74 462,70

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 6 820,68 7 878,29

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 605 199,83 593 199,83

Muut sijoitukset 4 187,58 4 187,58

609 387,41 597 387,41

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 616 243,83 605 728,40

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 75 845,64 122 775,94

Lainasaamiset 15 000,00 0,00

Siirtosaamiset 43 196,04 43 664,54

134 041,68 166 440,48

Rahoitusarvopaperit 109 370,29 109 370,29

Rahat- ja pankkisaamiset 18 904,12 134 907,62

128 274,41 244 277,91

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 262 316,09 410 718,39

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

Varsinainen toiminta

Tutkimus- ja kehitystoiminta sekä hallinto

Tuotot 282 475,42 287 859,57

Kulut

Henkilöstökulut -477 886,57 -471 059,89

Poistot -5 863,57 -4 173,41

Muut -398 943,66 -356 235,63

-882 693,80 -831 468,93

Kulujäämä -600 218,38 -543 609,36

Varainhankinta

Tuotot 567 636,45 545 367,13

Kulut -679,92 -3 109,48

566 956,53 542 257,65

Tuotto-/kulujäämä -33 261,85 -1 351,71

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 21 445,18 34 715,52

Kulut -27 677,13 -12 737,26

-6 231,95 21 978,26

Tilikauden tulos -39 493,80 20 626,55

Rahastosiirrot 39 493,80 -20 626,55

Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00

Vastattavaa

878 559,92 1 016 446,79

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 8 409,40 8 409,40

Käyttörahasto 596 262,69 646 756,49

Stipendirahasto 675,00 2 825,00

Profiilijulkaisujen riskirahasto 10 000,00 10 000,00

Reima Pietilän rahasto 16 818,79 16 818,79

GA-rahasto 2 992,00 2 992,00

Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 635 157,88 687 801,68

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Eläkelainat 22 416,29 24 103,54

Lyhytaikainen

Eläkelainat 1 687,25 1 814,24

Ostovelat 33 851,91 58 432,81

Muut velat 118 641,92 160 779,63

Siirtovelat 66 804,67 83 514,89

220 985,75 304 541,57

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 243 402,04 328 645,11

878 559,92 1 016 446,79

26 rakennustietosäätiö RTS


RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

LIITETIEDOT 31.12.2008

1. Varsinainen toiminta 2008 2007

Tuotot

Tutkimus- ja kehitystoiminta 282 475,42 287 859,57

Kulut

Tutkimus- ja kehitystoiminta sis.

henkilöstök. -368 068,19 -377 088,73

Hallintokulut

Henkilöstökulut -198 044,62 -199 593,90

Poistot ja arvonalennukset -5 863,57 -4 173,41

Muut kulut -311 317,42 -250 612,89

Kulut yhteensä -883 293,80 -831 468,93

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -600 818,38 -543 609,36

2. Henkilöstökulut 2008 2007

Palkat 363 932,67 363 937,22

Eläkekulut 55 402,03 61 732,00

Muut henkilösivukulut 14 151,41 16 170,02

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 433 486,11 441 839,24

Henkilöstön lukumäärä 7 7

3. Varainhankinta 2008 2007

Tuotot

Käyttöoikeudet 525 530,11 510 537,12

Kustannussopimukset 42 106,34 34 830,01

567 636,45 545 367,13

Kulut -679,92 -3 109,48

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 566 956,53 542 257,65

4. Sijoitus- ja rahoitustoiminta 2008 2007

Tuotot

Vuokratuotot 3 274,00 19 644,00

Korkotuotot 3 171,18 2 321,52

Muut tuotot 15 000,00 12 750,00

Tuotot yhteensä 21 445,18 34 715,52

Kulut

Vuokrakulut -9 444,20 -10 241,28

Muut kulut -15 849,42 0,00

Rahoituskulut -2 383,51 -2 495,98

-27 677,13 -12 737,26

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIM.

YHTEENSÄ -6 231,95 21 978,26

5. Käyttöomaisuuden muutokset

Aineelliset hyödykkeet

Hankintamenot 1.1.2008 225 880,66

Investoinnit 2 379,00

Myynnit 0,00

Hankintamenot 31.12.2008 228 259,66

Kertyneet sumupoistot 1.1.2008 -217 539,67

Tasapoisto 25% (4v.) -3 863,57

Kertyneet poistot 31.12.2008 -221 403,24

Menojäännös 31.12.2008 6 856,42

Käyttöomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaiset poistot

tasapoistoina, poistoaika 4 vuotta.

6. Sijoitukset 2008 2007

Osakkeet ja osuudet Osakkeet, kpl Osakkeet, kpl

Rakennustieto Oy 17000 17000

Suomen Määrälaskenta Oy 160 160

ET-INFO AS 180 180

St. Petersburg Construction Centre Ltd 2900 2900

Liike-Kiinteistö Oy 74 74

Haahtela-Kehitys Oy 15 15

Latvian Building Centre 30 30

Moscow Construction Centre ZAO 21 21

Pickala Golf 1/3 1 1

Fise Oy 35

Muut sijoitukset

Taulut

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 605 199,83 597 387,41

7. Rahoitusarvopaperit 2008 2007

Rahoitusarvopaperit koostuvat Sammon sijoitusrahastosta

Hankintahinta 109 370,29 109 370,29

Markkina-arvo 137 742,54 136 801,99

Erotus -28 372,25 -27 431,70

8. Oman pääoman muutokset 2008 2007

Peruspääoma 8 409,40 8 409,40

Käyttörahasto 646 756,49 646 129,94

Siirto tuloksesta -39 493,80 20 626,55

Siirto/stipendirahasto -11 000,00 -20 000,00

596 262,69 646 756,49

Stipendirahasto 2 825,00 3 825,00

Siirto/käyttörahasto 11 000,00 20 000,00

Siirto/lahjoitukset Rata 100 vuotta 0,00 0,00

Stipendien jako -13 150,00 -21 000,00

675,00 2 825,00

Profiilijulkaisujen riskirahasto 10 000,00 10 000,00

Reima Pietilän rahasto 16 818,79 16 818,79

GA-rahasto 2 992,00 0,00

Siirto/lahjoitukset 0,00 4 992,00

Palkintojen jako 0,00 -2 000,00

2 992,00 2 992,00

Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00

Oma pääoma yhteensä 635 157,88 687 801,68

9. Pitkäaikainen vieras pääoma 2008 2007

Lainat, jotka erääntyvät yli viiden vuoden kuluttua

Eläkelainat 16 768,55 18 030,70

10. Konsernitilinpäätös

konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska se on katsottu tarpeettomaksi oikean

ja riittävän kuvan antamiseksi. Varoja ei ole jaettu jäsenille eikä keskinäisiä

rahalainoja, pääomalainoja tai vakuuksia toisten yhtiöiden puolesta ole. Mikäli

tytäryhtiöt olisi yhdistelty konsernin oma pääoma olisi huomattavasti emoyhtiön

omaa pääomaa korkeampi.

11. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut 2009 9 072,84

2010 – 1 512,14

Päiväys ja allekirjoitukset

Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 2009

Aki Davidsson, pj. Kari Kulmala

Paula Huotelin Ralf Lindberg

Jukka Kullberg Taisto Loponen

Ifa Kytösaho

Pauno Narjus

Jukka Pekkanen

Matti Rautiola

Jani Saarinen

Mauri Tommila

Tilintarkastusmerkintä

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta

on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 2009

Ari Viitala, KHT

Ari Joro

rakennustietosäätiö RTS

27


Tilintarkastuskertomus

Rakennustietosäätiön edustajistolle

Olemme tarkastaneet Rakennustietosäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen,

toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–

31.12.2008. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta

ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa

olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista

koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa

kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella

antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä

tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista

ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten,

että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ja

toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että

hallituksen jäsenet ja säätiön toimihenkilöt ovat toimineet säätiölain

mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta.

Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan

ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä

tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä

suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen

laadintaan ja esittämiseen liittyvä sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa,

tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen

laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan

mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet

tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä

lausuntoamme varten.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus

antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti

oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta sekä tuloksesta

ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

tiedot ovat ristiriidattomia. Säätiön varat on asianmukaisesti

sijoitettu ja säätiön toimielimille maksettuja palkkioita on pidettävä

kohtuullisina.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen

jäsenille sekä toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 2.4.2009

Ari Viitala Ari Joro

KHT

28 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS


Rakennustieto Oy:n hallituksen

toimintakertomus tilikaudelta

1.1.–31.12.2008

Yhtiö on toiminut tilikaudella kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistöalan

sähköisten tietopalvelutuotteiden ja julkaisujen kustantajana,

harjoittanut tukku- ja vähittäiskauppaa sekä näyttely-, neuvonta-

ja koulutustoimintaa. Yhtiön koko osakepääoman omistaa

Rakennustietosäätiö RTS. Yhtiö on perustettu 1974.

Toimintavuoden budjettitavoitteet asetettiin hallituksen kokouksessa

4.10.2007 tilanteessa, jossa rakennusalan kasvu näytti jatkuvan

pitkälle eteenpäin. Toimintavuoden kolmea ensimmäistä

neljännestä leimasi vielä kasvun optimismi, joka loppusyksystä

vaihtui nopeasti syvän pudotuksen odotuksiin, joihin rakennusala

reagoi rajusti supistamalla toimintaansa ja hankintojaan.

Tilikauden keskeisenä tavoitteena oli liikevaihdon maltillinen

kasvu ja yhtiön kannattavuuden vakiinnuttaminen sekä siirtyminen

strategian mukaan sähköiseen liiketoimintaan. Yhtiö panosti

pitkäjänteiseen kehitystoimintaansa, jonka tuloksena kaikki kortistot,

sopimusasiakirjat sekä kustannuslaskentaohjelmisto olivat

verkkotuotteina saatavilla vuoden lopussa.

Toimintavuoden budjettitavoitteeseen pyrittiin kehitystyön tulosten

tuoman uuden liikevaihdon myötä. Kasvua odotettiin Klarakustannuslaskentaohjelmiston

nettiversiosta, InfraRYLin jatkoosien

myynnistä, Kerrostalot 1975–2000 kirjasta sekä RT-rakennusselostus

Net -ohjelmistosta. Kasvavaa kannattavuutta haettiin

kortistojen nettiversioiden myötä paranevasta myyntikatteesta.

Toimintavuonna 2008 yhtiön tietopalvelutuotteiden myyntituotot

jäivät kuitenkin edellisvuoden tasolle eikä liikevaihto kasvanut

voimakkaasta markkinoinnistakaan huolimatta. Budjetoidusta

liikevaihtotavoitteesta jäätiin jälkeen miljoona euroa. Tähän

vaikuttivat em. kehityshankkeiden myöhästyminen ja uusien

tuotteiden budjetoitua heikompi myynti. Kysyntä vaikeutui vielä

loppusyksystä ja nämä tekijät yhdessä laskivat ennen kaikkea

omien kirjojen liikevaihtoa. Kirjakauppaketju ja aikakauslehdet

eivät myöskään yltäneet budjetoituun myyntiinsä. Vuoden aikana

tehtiin koulutuksen ja SIT-kortiston osalta uudelleenjärjestelyjä,

joista johtui kolmannes budjettivajeesta.

Yhtiön kannattavuus oli normaalilla tasolla ensimmäisen vuosipuoliskon,

mutta kääntyi laskuun kesällä 2008. Alkuvuonna panostettiin

toimintasuunnitelman mukaisesti strategisille businessalueille,

joilta ei kuitenkaan saatu loppuvuonnakaan suunniteltua

myyntiä. Kulut toteutuivat budjetin mukaan, ennen kaikkea henkilöstökulut

kasvoivat osin monivuotisen TES-ratkaisun myötä.

Kortistojen kannattavuus laski edellisestä vuodesta ja aikakauslehdet,

kirjakauppaketju sekä rakennuskeskus tekivät tappiota.

Yhtiön liiketappio syveni merkittävästi joulukuussa 2008 ja aiheutti

loppuvuodesta maksuvalmiusongelmia, joihin reagoitiin nopein

säästöin ja maksuvalmius kyettiin säilyttämään.

2008 2007 2006

Liikevaihto 10,4 M€ 10,5 M€ 10,8 M€

Liikevoitto -666 993 € 164 000 € 93 000 €

Liikevoitto %:a liikevaihdosta -6 2 1

Oman pääoman tuotto (%) -32 7 4

Omavaraisuusaste 50 60 58

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

2008 2007 2006

Keskimääräinen

lukumäärä tilikaudella 93 92 92

Tilikauden palkat

ja palkkiot (€) 3 613 981 3 236 985 3 136 891

Päättyneen tilikauden liikevaihto oli 10 444 064,67 euroa ja liiketappio

oli 666 993,08 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

että tilikauden tappio verojen jälkeen 695 384,01 euroa siirretään

voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiössä käynnistettiin joulukuussa 2008 mittavat säästötoimet,

joista tammi-helmikuussa toteutettu koko henkilökunnan lomautus

oli merkittävin. Säästöohjelma jatkuu myös muiden kiinteiden

kulujen karsimisella 2009, ohjelma tähtää yhteensä noin

800 000 euron säästöihin.

Yhtiön organisaatiota muutetaan vuoden 2009 aikana. Yhtiön

vuoden 2009 budjetti laadittiin lokakuun tietojen perusteella ja

jo marraskuun lopulla sen todettiin olevan ylioptimistinen ja

budjetti päätettiin tarkistaa vuoden 2008 toteutumaa alemmalle

liikevaihtotavoitteelle. Vahvistetun budjetin liikevaihtotavoite on

10 250 000 € ja liikevoittotavoite 150 000 €.

RAKENNUSTIETO OY

29


Yhtiön näkymät vuodelle 2009 ovat erittäin epävarmat ja haastavat.

Takana on tappiollinen vuosi ja edessä heikentyvä markkinatilanne,

jonka odotetaan huononevan ainakin syksyyn 2009 asti.

Tämän hetken käsityksen mukaan rakennusalan kriisi jatkuisi

vuoden 2010 lopulle asti.

Vuoden 2008 tuotekehityksen tuloksena saatiin alkuvuodesta

2009 myyntiin InfraRYL 4, InfraRYL 2 ilmestyy keväällä samoin

kuin KiinteistöRYL. Kirjavalikoima tulee muutenkin olemaan hyvä

ja se keskittyy teknisiin käsikirjoihin. Sopimuslomake Netin

uusittu versio on valmis maaliskuun lopulla ja valikoimaa on laajennettu

kiinteistöalan sopimuksiin. Tarviketieto Net valmistuu

myös kevään aikana. Syksyllä saadaan myyntiin vielä odotettu

Kerrostalot 1975–2000 -kirja.

Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 2009

RAKENNUSTIETO OY

Matti Rautiola, puheenjohtaja

Ahti Junttila

Vesa Juola

Juha Lemström

Sarlotta Narjus

Jukka Sainio

Anne Stenros

Markku Salmi, toimitusjohtaja

30 RAKENNUSTIETO OY


RAKENNUSTIETO OY

TASE 31.12.2008 31.12.2007

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 139 703,23 207 610,41

Muut pitkävaikutteiset menot 398 298,64 65 629,41

Ennakkomaksut 70 419,64 263 164,81

608 421,51 536 404,63

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 141 340,56 175 622,36

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 514 526,74 516 526,74

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 264 288,81 1 228 553,73

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet/tavarat 1 643 219,03 1 690 883,78

Saamiset

Myyntisaamiset 603 108,01 557 389,17

Lainasaamiset 16 443,32 14 187,10

Siirtosaamiset 249 607,86 192 986,37

869 159,19 764 562,64

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 18 382,58 30 035,24

Rahat ja pankkisaamiset 288 170,56 731 444,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 818 931,36 3 216 926,56

4 083 220,17 4 445 480,29

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 289 000,00 289 000,00

Edellisten tilikausien voitto 2 250 739,76 2 114 288,23

Tilikauden voitto/tappio -695 384,01 136 451,53

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 844 355,75 2 539 739,76

TULOSLASKELMA 1.1-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

LIIKEVAIHTO 10 444 064,67 10 487 006,23

Liiketoiminnan muut tuotot 235 965,56 276 543,73

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -2 704 296,33 -2 809 446,14

Varaston muutos -47 664,75 114 840,12

Ulkopuoliset palvelut -1 040 744,64 -986 962,33

-3 792 705,72 -3 681 568,35

Henkilöstökulut -4 444 545,89 -4 000 258,86

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -249 830,57 -215 249,12

Arvonalentumiset pysyvien

vastaavien hyödykkeistä -2 000,00

-251 830,57 -215 249,12

Liiketoiminnan muut kulut -2 857 941,13 -2 702 367,95

LIIKEVOITTO/-TAPPIO -666 993,08 164 105,68

Rahoitustuotot ja -kulut 10 498,96 19 167,57

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN-

PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -656 494,12 183 273,25

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos -28 528,46 0,00

Tuloverot -10 361,43 -46 821,72

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -695 384,01 136 451,53

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 28 528,46 0,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 50 000,00

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 50 000,00 100 000,00

Saadut ennakot 341 476,19 231 770,65

Ostovelat 284 861,57 303 612,91

Muut velat 259 998,63 222 537,00

Siirtovelat 1 273 999,57 997 819,97

2 210 335,96 1 855 740,53

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 210 335,96 1 905 740,53

4 083 220,17 4 445 480,29

rakennustieto OY

31


Tilintarkastuskertomus

Rakennustieto Oy:n yhtiökokoukselle

Olen tarkastanut Rakennustieto Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen,

toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2008.

Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja

liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät

tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

laatimista koskevien säännösten ja määräysten

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan

asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että

kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla

tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella

antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvää

tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista

ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten,

että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai

toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että

hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain

mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta.

Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan

ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä

tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä

suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen

laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa,

tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen

laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan

mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet

tarpeellisen määrään tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä

lausuntoamme varten.

Lausunto

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat

Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti

oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta

asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot

ovat ristiriidattomia.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen

jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta.

Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain

mukainen.

Helsinki 18.3.2009

Ari Viitala KHT

32 RAKENNUSTIETO OY


Rakennustiedon henkilöstö

Henkilöstön rakenne (RTS, Rati) 31.12.2008

• yhteensä 97 toimihenkilöä, joista 100 % vakituisessa työsuhteessa

• henkilöstön sukupuolijakauma: 55 % naisia ja 45 % miehiä

• henkilöstön keski-ikä noin 48 vuotta 7 kuukautta

Henkilöstön rakenne (RTS, Rati) 31.12.2007

• yhteensä 100 toimihenkilöä, joista 98 % vakituisessa työsuhteessa

• henkilöstön sukupuolijakauma: 57 % naisia ja 43 % miehiä

Henkilöstön sairauspoissaolot

• Vuonna 2008 sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 643, keskimääräinen

sairauspoissaolo oli 7 pv/hlö/v. Pitkäaikaissairaita

oli 1, hän ei ole mukana keskimääräisessä luvussa.

• Vuonna 2007 sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 798, keskimääräinen

sairauspoissaolo oli 8 pv/hlö/v. Pitkäaikaissairaita

oli 1, hän ei ole mukana keskimääräisessä luvussa.

• Vuonna 2006 sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 498, keskimääräinen

sairauspoissaolo oli 5 pv/hlö/v. Pitkäaikaissairaita

oli 2, he eivät ole mukana keskimääräisessä luvussa.

• henkilöstön keski-ikä noin 48 vuotta 5 kuukautta

Henkilöstön rakenne (RTS, Rati) 31.12.2006

• yhteensä 101 toimihenkilöä, joista 97 % vakituisessa työsuhteessa

• henkilöstön sukupuolijakauma: 61 % naisia ja 39 % miehiä

• henkilöstön keski-ikä noin 47 vuotta 9 kuukautta

Henkilöstön työsuhteen pituus

Henkilöstön keskimääräinen työsuhteen pituus on noin

12 v. 8 kk.

Henkilöstön koulutus

• Vuonna 2008 tapahtumiin osallistuneita oli 266, keskimäärin

3 tapahtumaa/hlö/v. Työnantajan kulut ulkopuolisen koulutuksen

osalta olivat noin 35 500 €, keskimäärin 366 €/hlö/v.

• Vuonna 2007 tapahtumiin osallistuneita oli 282, keskimäärin

3 tapahtumaa/hlö/v. Työnantajan kulut ulkopuolisen koulutuksen

osalta olivat noin 26 955 €, keskimäärin 270 €/hlö/v.

• Vuonna 2006 tapahtumiin osallistuneita oli 385, keskimäärin

4 tapahtumaa/hlö/v. Työnantajan kulut ulkopuolisen koulutuksen

osalta olivat noin 11.593 €, keskimäärin 115 €/hlö/v.

34 RAKENNUSTIETO


Henkilöstön koulutusjakauma

Henkilöstön täydennyskoulutus

Tekninen 45 %

Ei ammatillista

koulutusta 13 %

Tykytilaisuudet

40 %

Hallitustyö 3 %

Henkilöstöhallinto 2 %

Kielet 1 %

Laatujärjestelmä 6 %

Lehtityö 2 %

Luottamusmies + työsuojelu 1 %

Markkinointi 2 %

Rakentaminen ja suunnittelu 2 %

Taloushallinto 1 %

Kaupallinen 34 %

Tietotekniikka 31 %

Humanistinen 8 %

Tuotekoulutus 3 %

%

Ikäjakauma

25

20

15

10

2006

5

2007

2008

0

0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99 vuotta

%

Palveluajat

30

25

20

15

10

5

2006

2007

2008

0

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40- vuotta


36 RAKENNUSTIETO


Päätoimikunnat ja toimikunnat,

kokoonpanot ja toiminta

RTS:n hallituksen hyväksymien toimikuntatyöskentelyn toimintaperiaatteiden

mukaan ”Päätoimikuntien tehtävänä on ohjata

säätiön pysyvän toimintasektorin, laajan tutkimushankkeen tai

muun vastaavan toimintakokonaisuuden toimintaa. Päätoimikunta

hyväksyy toimialansa vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

Päätoimikunta tukee ja seuraa suunnitelmien toteuttamista

julkaisijan näkökulmasta. Päätoimikunnan toimikausi on kaksi

vuotta. Toimikuntia perustetaan suunnitteluohjeiden laatimista

varten, tutkimushankkeiden ja kustannustuotteiden ohjaamiseen

sekä muihin rajattuihin tehtäviin.”

Alla on lueteltu päätoimikunnat ja ne toimikunnat, jotka olivat

toiminnassa vuoden aikana. Kokoonpanot on huomioitu

31.12.2008 tilanteen mukaan.

PT 1 Rakennustaidon päätoimikunta

Rakennustaidon päätoimikunnan tehtävänä on ohjata ja seurata

vuosisuunnitelmien toteuttamista julkaisijan näkökulmasta. Päätoimikunta

hyväksyy lehden vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

Vuonna 2008 päätoimikunta päätti perustaa lehden sisällön kehittämiseen

toimitusneuvoston. Rakennustaidon päätoimikunta

kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.

Ahti Junttila

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK

RKL ry, puheenjohtaja (RKL)

Hannu Ahokanto Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK

RKL ry (RKL)

Matti Antikainen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK

RKL ry (RKL)

Kalervo Hatakka Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK

RKL ry (RKL)

Pekka A Korhonen Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy (RTS)

Pekka Lahti

VTT Rakennus- ja

yhdyskuntatekniikka (RTS)

Reijo S Lehtinen Rakennusteollisuus RT ry (RTS)

Jussi Mattila

Tampereen teknillinen yliopisto (RTS)

Riitta Nyberg Oy Algol Ab (RTS)

Ahti Puonti

Lemminkäinen päällystysyksikkö (RKL)

Matti Rautiola Rakennustieto (RTS)

Aarni Saviaho

Riitta Ollila

Tampereen Rakennusmestarit ja

-insinöörit AMK ry (RKL)

päätoimittaja, sihteeri (RTS)

PT 2 RT-kortiston päätoimikunta

RT-kortiston päätoimikunnan tehtävänä on ohjata RT-kortiston

julkaisemista, sisällön kehittämistä ja ylläpitoa sekä tukea ja seurata

suunnitelmien toteutumista julkaisijan näkökulmasta. Päätoimikunta

hyväksyy RT-kortiston vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

RT-kortiston päätoimikunta kokoontui toimintavuonna neljä

kertaa.

Teemu Palo

Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi

Tikka, puheenjohtaja

Ilkka Alvoittu Optiplan Oy

Pertti Hakamäki Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy

Antti Koponen Rakennusteollisuus RT ry

Aila Korpivaara Ympäristöministeriö

Pekka Liikkanen Tikkurila Paints Oy

Joel Majurinen Konsulttitoimisto J.W. Majurinen Oy

Mari Mannevaara Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

Juha Pulkkinen Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

Matti Rautiola Rakennustieto

Olli Rojo

Metsäliitto Oyj

Markku Varis Finnmap Consulting Oy

Päivi Väisänen TKK, Arkkitehtiosasto, rakennusoppi

Erja Väyrynen TKK SIMLAB

Markku Lappalainen päätoimittaja

Tuomo Kämäräinen RT-tarvikekorttitoimitus

Sakari Pankkonen RT-säännöskorttitoimitus

Irja Hansio

RT-ohjekorttitoimitus, sihteeri

PT 3 KH-tiedoston päätoimikunta

KH-tiedoston päätoimikunnan tehtävänä on ohjata KH-tiedoston

julkaisemista, sisällön kehit tä mistä ja ylläpitoa sekä tukea

ja seurata suun nitel mien toteutumista julkaisi jan näkökulmas-

RAKENNUSTIETO

37


ta. Päätoi mikunta hyväksyy KH-tiedoston vuosi suun nitel man ja

kehi tysohjelman.

KH-tiedoston päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi

kertaa.

Heimo Valtonen Senaatti-kiinteistöt, puheenjohtaja

Christer Finne Rakennustieto

Per-Johan Johansson Helsingin kaupunki

Pekka Kärkkäinen Espoon kaupunki

Erkki Laitinen Ympäristöministeriö

Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitto ry

Juhani Mattila Housing Consulting Ltd. Mattila J Isännöinti

Oy (Suomen Isännöintiliitto ry)

Timo Rasimus Sähköinfo ry

Jorma Ruokojoki Suomen Kuntaliitto

Olli Saastamoinen Imatran Seudun Isännöitsijätoimisto Oy

(Suomen Isännöintiliitto ry)

Sakari Salminen Martinlaakson Huolto Oy

(Kiinteistöpalvelut ry)

Matti Siitari

VR-yhtymä Oy

Kaarina Tanskanen Puolustushallinnon rakennuslaitos

Kauko Tulla

VTT Rakentaminen, rakennettu

ympäristö

Arto Tuomainen Joensuun kaupun ki

Juha Vesa

Riikka Vitakoski

Anita Pietikäinen

FPM-Liikeisännöinti Oy

(Suomen Isännöintiliitto ry)

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

päätoimittaja, sihteeri

PT 4 Ratu-tiedoston päätoimikunta

Ratu-tiedoston päätoimikunnan tehtävänä on ohjata Ratu-tiedoston

julkaisemis ta, sisällön kehit tä mistä ja ylläpi toa sekä tukea ja

seurata suun nitel mien toteutumista julkaisi jan näkö kulmasta.

Päätoi mikunta hyväksyy Ratu-tiedos ton vuosi suun nitel man ja

kehitys ohjelman.

Ratu-tiedoston päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kerran.

Kari Varkki

Jyrki Jalli

Tommi Kokkonen

Riku Kolhonen

Raija Lahtinen

Kari Lamberg

Reijo S. Lehtinen

Tommi Parikka

Hannu Penttilä

Jukka-Pekka Soila

Jari Valo

Anssi Koskenvesa

Rakennusosakeyhtiö Hartela, puheenjohtaja

Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy

YIT Rakennus Oy

Skanska Talonrakennus Oy

Rakennustieto

Rakennusliitto ry

Rakennusteollisuus RT ry

SRV Westerlund

Mittaviiva Oy

NHK-Rakennus Oy

NCC Rakennus Oy

Mittaviiva Oy, sihteeri

PT 8 Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunta

Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunnan tehtävänä on ohjata

Helsingin Raken nus kes kuk sen toi min taa ja kehit tä mistä sekä

tukea ja seurata suunnitelmien toteutumista toi meksi an tajan

näkökul masta. Päätoimikunta hy väksyy raken nus kes kuk sen

vuosi suunnitelman ja kehi tys ohjel man.

Päätoimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa ja valmisteli

toimintakertomuksen vuodelta 2007 ja hyväksyi toimintasuunnitelman

vuodelle 2009. Lisäksi päätoimikunta osallistui

aktiivisesti näyttelyn tapahtumien ja kävijämarkkinoinnin tehostamisen

ideointiin. Kuukausittain esiteltävistä uutuustuotteista

päätoimikunta valitsi vuoden 2008 rakennustuotteeksi Oilon Home

Oy:n Airpro AW 10 ilma-vesilämpöpumpun.

Ari Laamanen ATL-Rakennushuolto Oy (RKL),

puheenjohtaja

Kari Andersson Kuluttajavirasto

Juha Hagelberg Tikkurila Paints Oy

Tord Holmlund Uponor Suomi Oy

Kirsti Horn

Yrkeshögskolan Sydväst

Mats Klockars Arkkitehtitoimisto Mats Klockars

Matti Kulovesi Evata Finland Oy

Anne Malin

Työtehoseura

Juhani Nenonen Suomen Omakotiliitto ry

Timo Pääsky A-lehdet Oy / Meidän Talo -lehti

Matti Rautiola Rakennustieto

Tiina Suonio Rakennusteollisuus RT ry

Tuula Syrjänen Allergia- ja Astmaliitto ry

Eero Salenius näyttelypäällikkö, sihteeri

PT 9 LVI-kortiston päätoimikunta

LVI-kortiston päätoimikunnan tehtävänä on ohjata LVI-tiedoston

julkaisemista, sisällön kehit tä mistä ja ylläpitoa sekä tukea ja

seurata suun nitel mien toteutumista julkaisi jan näkökul mas ta.

Päätoi mikunta hyväksyy LVI-tiedoston vuosi suun nitel man ja

kehi tysohjelman.

LVI-kortiston päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kolme

kertaa.

Mikko Äyräväinen Insinööritoimisto Äyräväinen Oy,

puheenjohtaja

Olli Honkavaara OHOTEK Oy

Kaisa Kauko

Ympäristöministeriö

Timo Kauppinen Arkkitehtitoimisto Heikkilä & Kauppinen

Timo Laine

Pöyry CM Oy

Jarmo Mäenpää Uponor Suomi Oy

Petri Neuvonen Rakennustieto

Risto Pääjärvi Senewa Oy

Jorma Railio

Suomen LVI-talotekniikkateollisuus ry,

LVI-Keskusliitto ry

38 RAKENNUSTIETO


Hanna Sulamäki

Tiina Strand

Metropolia Ammattikorkeakoulu

päätoimittaja, sihteeri

PT 10 Lappeenrannan Rakennustiedon

päätoimikunta

Lappeenrannan Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on

edistää hyvää raken nus ta paa Lap peen ran nas sa ja sen ympä ristössä.

Lappeenrannan Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on

ohjata Lappeenrannan Rakennustiedon toi min taa ja kehit tä mistä

sekä tukea ja seurata suunnitelmien toteu tu mista toi meksi an tajan

näkökul masta. Päätoimikunta hy väksyy Lappeenrannan Rakennustiedon

vuosi suunnitelman ja kehi tys ohjel man.

Päätoimikunta teki lokakuussa matkan Pietariin. Matkan kohteina

olivat mm. Kymlenon suomalaistyyliset asuntomessut, Lemconin

1000 asunnon kerrostalotyömaa, Suomen entinen Pietarin

konsulaatti, Suomen Pietarin seurakunnan entisöity Pyhän Marian

kirkko sekä kirkkokartano.

Lappeenrannan Rakennustiedon päätoimikunta jakoi vuoden

2008 Rakennustietopalkinnon Lappeenrannan Seudun opiskelija-asuntosäätiölle

sen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta

rakennuttajana, joka sekä uudisrakentamisella että yli vuosisadan

vanhojen talojen korjaamisella tarjoaa tänä päivänä asunnon yli

3000 opiskelijalle. Päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kolme

kertaa.

Klaus Pelkonen Arkkitehti, puheenjoh taja

Seppo Aho

Arja Björk

Risto Lindberg

Martti Muinonen

Seppo Muukkonen

Jaakko Pekkanen

Pekka Räätäri

Seppo Saarinen

Satu Salonsaari

Markku Huoso

Arkkitehti

Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy

Rakennusinsinööri

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

LOAS

Ramesta Oy

Räätärin Ky

Opetusneuvos

Rakennusneuvonta Siluc Oy

Lappeenrannan Rakennustiedon johtaja,

sihtee ri

PT 11 Oulun Rakennustiedon päätoimikunta

Oulun Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on edistää

hyvää rakennustapaa ja harjoittaa kaavoitus- ja rakennusalan tietopalvelua

Pohjois-Suomen lisäksi Pohjoiskalotin alueella.

Oulun Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on ohjata

Oulun Raken nus tiedon toi min taa ja kehit tä mistä sekä tukea ja

seurata suunnitelmien toteutumista toi meksi an tajan näkökulmasta.

Päätoimikunta hy väksyy Oulun Rakennustiedon vuosisuunnitelman

ja kehi tys ohjel man.

Oulun Rakennustiedon päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kerran ja mm. valitsi Oulun alueellisen vuoden 2008 Rakennustietopalkinnon

saajaksi Oulun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan

osaston perusteluina verkottuminen ja rakenteiden

kehittäminen ilmatiiviyden ja energiansäästön näkökulmasta ja

niiden mittaus.

Kauko Tulla

VTT Rakennustekniikka, puheenjohtaja

Tapio Klemettilä Oulun kaupunki, rakennusvalvontavirasto

Matti Leiber

Oulun ammattikorkeakoulu, rakennusosasto

Leo Leinonen Oulun seudun ammattiopisto,

Kaukovainion yksikkö, Tekniikka

Kaija Lepola

YH-Suomi

Raimo Palokangas Arkkitehtitoimisto A-studio Oy

Ensio Pynninen Rakennusteollisuus RT ry, Pohjois-Suomen

aluetoimisto

Juha Rahkola OTO-kylä ry

Kustaa Salmi Oulun kaupunki, tekninen keskus

Yrjö Tuppurainen Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

Asko Mikkola Oulun Rakennustiedon johtaja, sihtee ri

PT 12 Tampereen Rakennustiedon päätoimikunta

Tampereen Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on myötävaikuttaa

siihen, että hyvä, laadukas ja kestävän kehityksen periaatteita

noudattava rakennustapa toteutuu Tampereen talousalueella.

Tampereen Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on ohjata

Tampereen Rakennustiedon toimintaa ja kehittämistä sekä tukea

ja seurata suunnitelmien toteutumista toimeksiantajan näkökulmasta.

Päätoimikunta hyväksyy Tampereen Rakennustiedon

vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

Tampereen Rakennustiedon päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kerran. Kokouksessa esiteltiin alueyksikön suunnitelmia

uusissa liiketiloissa sekä keskusteltiin tulevista koulutusmahdollisuuksista.

Päätoimikunta jakoi vuoden 2008 Rakennustietopalkinnon

rakennustarkastaja Kalevi Lammille tunnustuksena

hänen esimerkillisestä ja ammattitaitoisesta työstään rakennustarkastajana.

Hannu Järvinen Rakennuttajatoimisto Trebest Oy,

puheenjohtaja

Harri Iso-Mustajärvi Skanska Talonrakennus Oy

Juhani Karanka Arkkitehtuuriateljee Karanka &

Tamminen Oy

Kari Kekki

Kekin Rakennesuunnittelu Oy

Tero Markkanen Tampereen ammattikorkeakoulu

Olli Saarinen Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy

Kari Salonen Tampereen teknillinen yliopisto

Aarni Saviaho Tampereen Rakennusmestarit ja

-insinöörit AMK ry

Ilari Siekkinen Näsin Vesijohtoliike / TV-Tampere

Pasi Pulakka

Tampereen Rakennustiedon johtaja, sihteeri

RAKENNUSTIETO

39


PT 13 TALO -nimikkeistöryhmän päätoimikunta

Talo-nimikkeistöryhmän päätoimikunnan tehtävänä on ylläpitää

Suomessa kansallista rakennusalan nimikkeistöä, suorittaa ja

teettää nimikkeistötutkimusta ja -kehitystyötä, seurata kansainvälistä

nimikkeistökehitystä sekä edistää Talo-nimikkeistön

laajaa käyttöönottoa Suomessa.

TALO -nimikkeistötyöryhmän päätoimikunta ei kokoontunut

toimintavuonna. Työvaliokunta piti kaksi kokousta, joissa se

jatkoi TALO 2000 -nimikkeistötyötä talotekniikkanimikkeistön

valmistelulla. Vuonna 2000 aloitettua TALO 2000 -nimikkeistön

kehittämis- ja käyttöönottoprojektia jatkettiin ja keskityttiin nimikkeistön

tunnettuuden lisäämiseen.

Kari Varkki

Rakennusosakeyhtiö Hartela, puheenjohtaja

Christer Finne Rakennustieto

Päivi Huumo Oy Alfred A. Palmberg Ab

Kari Kulmala RaSi ry

Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry

Tarmo Lehtonen YIT Rakennus Oy, Talonrakennus

Markku Leino Teräsrakenneyhdistys ry

Ilkka Leskelä NCC Rakennus Oy

Harri Martin SRV Teräsbetoni

Pekka Mähönen Senaatti-kiinteistöt

Veijo Nykänen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Tuula Paalimäki Suomen Arkkitehtiliitto ry

Jorma Railio

LVI-talotekniikkateollisuus ry

(LVI-Keskusliitto ry)

Jari Raukko

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK

RKL ry

Matti Saajoranta Skanska Oy

Raimo Seppälä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Kari Sirén

Sähkötekniikka Oy Kari Sirén

(Sähkötieto ry)

Ismo Vantola Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Harri Väänänen Haahtela-kehitys Oy

Yrjänä Haahtela Haahtela Oy, asiantuntija

Juhani Kiiras TKK, Rakentamistalous, asiantuntija

Heikki Nieminen sihteeri

PT 15 Kuopion Rakennustiedon päätoimikunta

Kuopion Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on myötävaikuttaa

siihen, että hyvä, laadukas ja kestävän kehityksen periaatteita

noudattava rakennustapa toteutuu Kuopion talousalueella.

Kuopion Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on ohjata

Kuopion Rakennustiedon toimintaa ja kehittämistä sekä tukea

ja seurata suunnitelmien toteutumista toimeksiantajan näkökulmasta.

Päätoimikunta hyväksyy Kuopion Rakennustiedon vuosisuunnitelman

ja kehitysohjelman.

Kuopion Rakennustiedon päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kerran. Päätoimikunta jakoi vuoden 2008 Rakennustietopalkinnon

asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimolle

tunnustuksena hänen pitkäjänteisestä ja ammattitaitoisesta toiminnastaan,

jolla hän on edistänyt hyvää, asukaslähtöistä asuntorakentamisen

kaavoitusta ja asuntoalueiden syntymistä Kuopiossa.

Veikko Matikainen Rakennusteollisuus RT ry,

Itä-Suomen Piiri ry, puheenjohtaja

Tapani Asikainen VVO-yhtymä Oyj

Panu Kangasniemi Pöyry Civil Oy

Jari Koivisto

YH Itä-Suomi Oy

Esa Koponen Kuopion kaupunki, Rakennusvalvonta

Paula Qvick

Pohjois-Savon liitto

Kimmo Ruotsalainen Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/

tekniikka

Jouni Töyrylä Joensuun Kaupunkikeskusta ry

Eva Petsalo

Kuopion Rakennustiedon johtaja, sihteeri

PT 17 Sisäilmastoluokitus -päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää sisäilmastoon

liittyviä luokituksia sekä edistää ja valvoa niiden käyttöä sekä

muutenkin edistää hyvään sisäilmastoon tähtäävää rakentamista.

Nykyinen luokitustoiminta perustuu Sisäilmastoluokitus 2000

-asiakirjassa esitettyihin luokituksiin, joita ovat sisäilmastoluokitus,

rakennustöiden puhtausluokitus, rakennusmateriaalien päästöluokitus

ja ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus.

Sisäilmastoluokitus-päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

viisi kertaa. Rakennustuotteiden luokittelu tapahtuu päätoimikunnan

valitsemissa erillisissä työryhmissä.

Risto Ruotsalainen Allergia- ja astmaliitto, puheenjohtaja

Jacob Fellman Paroc Oy Ab

Gunnar Forsman maxit Oy Ab

Ari Ilomäki

Metsäteollisuus ry

Jari Inkinen

Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy

Vesa Juola

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Kaisa Kauko

Ympäristöministeriö, Asunto- ja

rakennusosasto ARO

Esko Kukkonen Ausum

Kari Kulmala RaSi ry

Eero Palomäki Työterveyslaitos

Pertti Pasanen Kuopion yliopisto, Ympäristötieteiden laitos

Jorma Railio

LVI-talotekniikkateollisuus ry

Mika Ronkainen Kiilto Oy

Hannele Rämö Asumisterveysliitto AsTe ry

Kristina Saarela FM

Jukka Sainio

Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

Tiina Strand

Rakennustieto

Jorma Säteri

Sisäilmayhdistys ry

40 RAKENNUSTIETO


Pekka Vuorinen

Leif Wirtanen

Riikka Vitakoski

Laura Sariola

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Tikkurila Oy

Asunto-, toimitila ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

projekti-insinööri, sihteeri

PT 18 Rakennettu ympäristö -lehden päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on ohjata Rakennettu ympäristö -lehden

julkaisemista ja sisällön kehittämistä sekä tukea ja seurata

suunnitelmien toteuttamista julkaisijan näkökulmasta. Päätoimikunta

hyväksyy lehden vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

Rakennettu ympäristö -lehden päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kaksi kertaa.

Risto Oksanen Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

(RTY), puheenjohtaja

Raimo Luukka Lahden rakennusvalvontavirasto (RTY)

Kirsi Martinkauppi Ympäristöministeriö (RTY)

Kaija Ojanen Hämeenlinnan kaupunki (RTS)

Riitta Ollila

Rakennustieto (RTS)

Matti Rautiola Rakennustieto (RTS)

Ulla Vahtera

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

(RTY)

Lauri Jääskeläinen lehden päätoimittaja, asiantuntija (RTY)

PT 21 Ympäristöselosteet -päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on valvoa RT-Ympäristöselosteiden

julkaisemista sekä laadintaa. Päätoimikunta vastaa ympäristöselosteiden

laadinnan periaatteiden kehittämisestä sekä selosteiden

käytön edistämisestä.

Ympäristöselosteet-päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kolme kertaa.

Jouni Punkki Consolis Technology Oy Ab, puheenjohtaja

Ari Ilomäki

Metsäteollisuus ry

Kaisa Kekki

Skanska Rakennuskone Oy

Juha Kortesalmi Senaatti-kiinteistöt

Laura Laatta

Rautaruukki Oyj

Anneli Lyytikkä Ympäristösuunnittelu OK

Erja Reinikainen Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Juha Valjus

Finnmap Consulting Oy

Pekka Vuorinen Rakennustuoteteollisuus RT ry

Laura Sariola projekti-insinööri, sihteeri

PT 22 buildingSMART Finland -päätoimikunta

Suomen IAI Forumin toiminta aloitettiin VTT:n Rakennustekniikan

projektina, mutta vuonna 2004 Suomen IAI Forumin toiminta

siirrettiin Rakennustietosäätiö RTS:ssä toimivaksi päätoimikunnaksi.

PT 22 buildingSMART Finland -päätoimikunta on avoin ja kaikki

suomalaiset yritykset, yhteisöt, opetuslaitokset ja myös yksityishenkilöt

voivat liittyä Suomen IAI Forumin päätoimikunnan

jäseniksi. Vuonna 2006 toiminta oli kansainvälisiin kokouksiin

osallistumista ja jäsenistölle niiden tuloksista tiedottamista.

Vuonna 2007 päätoimikunnan nimi muutettiin buildingSMART

Finland nimeksi, tämä siksi että IAI kansainvälisesti otti käyttöön

buildingSMART-brändin. buildingSMART nimellä haetaan

uusia jäsenryhmiä toimintaan mukaan ja tavoitellaan markkinointiin

lisävoimaa selkeällä brändi-nimen käytöllä.

PT 22 buildingSMART Finland -päätoimikunta on suomalaisten

rakennusalan yritysten ja rakennusalan ohjelmistoja tuottavien

yritysten muodostama yhteistyöfoorumi. Foorumi järjestää vuosittain

yleisiä seminaareja ja jäsentilaisuuksia. PT 22 building-

SMART Finland -päätoimikunta on kansainvälisen International

Alliance for Interoperability (IAI) järjestön jäsen. IAI tekee työtä

rakennusalan ohjelmistojen yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi ja

rakennusalan tuotetietomallin IFC:n (Industry Foundation Classes)

kehittämiseksi.

Arto Kiviniemi Insinööritoimisto Olof Granlund Oy,

puheenjohtaja

Markus Aaltonen Tähti-Set Oy arkkitehtitoimisto

Christer Finne Rakennustieto

Kirsi Haglund KVA Arkkitehdit Oy

Pauli Jantunen M.A.D. Oy

Auli Karjalainen Senaatti-kiinteistöt

Kari Karstila

Eurostep Oy

Mikko Kolehmainen Logica Suomi Oy

Heikki Kulusjärvi Solibri Oy

Lassi Lifländer Tekla Oyj

Eeva Liesirova A&S Virtual Systems Oy

Risto Louhisola Finnlimited Oy

Tarja Mäkeläinen VTT Rakennus- ja yhdykuntatekniikka

Pasi Nyman

YIT Tietotekniikka Oy

Markus Nymark Studio Y Arkkitehti- & Sisustussuunnittelu

Ari Puuskari

Profox Companies Oy

Jani Rantala

Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy

Ilkka Romo

Skanska Oy

Aarne Seppänen Rautaruukki Oyj / Ruukki Construction

Mauri Susilahti Progman Oy

Sami Tainio

M-Mies Oy

Petri Toivari

Pöyry Architects Oy

Harri Väänänen Haahtela-kehitys Oy

Anna-Riitta Kallinen CAD-asiantuntija, sihteeri

PT 23 SIT-kortiston päätoimikunta

SIT-kortiston päätoimikunnan tehtävänä on ohjata SIT-kortiston

julkaisemista, sisällön kehittämistä ja ylläpitoa sekä tukea ja seurata

suunnitelmien toteutumista julkaisijan näkökulmasta. Pää-

RAKENNUSTIETO

41


toimikunta hyväksyy SIT-kortiston vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

Päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Kokouksissa

käsiteltiin erityisesti toimintavuonna tapahtuneen julkaisutavan

muutosta. Paperikortisto sekä CD-jakelut lakkasivat ja

Internet-pohjainen SIT Net -tietopalvelu avattiin. Päätoimikunta

otti voimakkaasti kantaa uuden palvelun mahdollisuuksiin, sisällön

kehitystyöhön sekä nettipalvelun rooliin paperijakelua parempana,

kehittyvänä tuotetiedon välittäjänä.

Pekka Kojo

Arkkitehtitoimisto Paatela-Paatela & Co Oy,

puheenjohtaja (SIO)

Päivi Grönqvist Oy Vallila Interior Ab (RTS)

Anita Karhunen Suunnittelutoimisto Anita Karhunen (SIO)

Kaisa Nuikkinen Helsingin kaupunki opetusvirasto/

kiinteistöyksikkö (RTS)

Matti Rautiola Rakennustieto (RTS)

Jaakob Solla

Arkkitehtitoimisto Konkret Oy (SIO)

Tuomo Kämäräinen RT-tarvikekorttitoimitus (RTS)

Sakari Pankkonen RT-säännöskorttitoimitus (RTS)

Irja Hansio

RT-ohjekorttitoimitus (RTS)

Ari Jääskö

päätoimittaja, sihteeri (RTS)

PT 25 Locus-lehden päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on ohjata Locus-lehden julkaisemista

ja sisällön kehittämistä sekä tukea ja seurata suunnitelmien toteuttamista

julkaisijan näkökulmasta. Päätoimikunta hyväksyy

lehden vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

Locus-lehden päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi

kertaa.

Jani Saarinen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry, puheenjohtaja (RAKLI)

Esa Eichhorn Espoon Kruunu Oy (RAKLI)

Vesa Juola

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry (RTS)

Olli Lehtoaro Sponda Oyj (RAKLI)

Jukka Lyytinen Rakennustieto (RTS)

Riitta Ollila

Rakennustieto (RTS)

Juhani Reen

Newsec Oy (RAKLI)

(Johanna Kaalikoski tekninen sihteeri)

PT 26 Kehittyvä Kiinteistö -lehden päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on ohjata Kehittyvä Kiinteistö -lehden

julkaisemista ja sisällön kehittämistä sekä tukea ja seurata suunnitelmien

toteuttamista julkaisijan näkökulmasta. Päätoimikunta

hyväksyy lehden vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

Kehittyvä Kiinteistö -lehden päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kaksi kertaa.

Kalervo Kallio Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy ISA,

puheenjohtaja (Isännöintiliitto)

Petri Neuvonen

Riitta Ollila

Reijo Savolainen

Hannu Tarsaranta

Helena Viiala

Tero Heikkilä

PT 27 ProIT -päätoimikunta

Rakennustieto (RTS)

Rakennustieto (RTS)

Kruunuasunnot Oy (Isännöintiliitto)

Tapiolan Lämpö Oy (Isännöintiliitto)

Espoon Helvi Oy LKV (RTS)

toimitusjohtaja, sihteeri (Isännöintiliitto)

Päätoimikunnan tehtävänä on Rakennustiedon ja Rakennusteollisuus

RT ry:n sopimuksen mukaisesti ohjata ja ylläpitää ProIT

-hankkeen tuloksena syntyneiden tuoterakennekirjastojen ja

suunnitteluohjeiden ylläpitoa ja kehittämistä.

Päätoimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Julkaisu

Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa valmistui ja

ProIT -rakennetyyppien harmonisointityö saatiin valmiiksi. Päätoimikunta

osallistui laadittavana olleen Projektitoimintaohjeen

käsikirjoituksen kehittämiseen.

Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT ry,

puheenjohtaja (Rakennusteollisuus)

Christer Finne Rakennustieto (Rakennustieto)

Jyrki Iso-Aho Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy

(Rakennustieto)

Pentti Jalonen Parma Oy (Rakennusteollisuus)

Vesa Juola

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

(Rakennustieto)

Auli Karjalainen Senaatti-kiinteistöt (Rakennustieto)

Annikki Karppinen Lemcon Oy (Rakennusteollisuus)

Tuomas Laine Olof Granlund Oy (Rakennustieto)

Vesa Laukkanen Arkkitehtitoimisto L-N Oy (Rakennustieto)

Pekka Nurro

Woodfocus Oy (Rakennusteollisuus)

Ilkka Romo

Skanska Oy (Rakennusteollisuus)

Ari Törrönen NCC Rakennus Oy (Rakennusteollisuus)

Juha Valtari

Rautaruukki Oy /TRY (Rakennusteollisuus)

Markku Varis Finnmap Consulting Oy (Rakennustieto)

Kari Varkki

Rakennusosakeyhtiö Hartela

(Rakennusteollisuus)

Paula Lehtonen projektivastaava, sihteeri (Rakennustieto)

PT 28 KiinteistöRYL, KH-nimikkeistön uusiminen

Päätoimikunnan tehtävänä on KH-nimikkeistön uusiminen KiinteistöRYLin

perustaksi.

KiinteistöRYL, KH-nimikkeistön uusiminen -päätoimikunta kokoontui

toimintavuonna seitsemän kertaa.

Heimo Valtonen Senaatti-kiinteistöt, puheenjohtaja

Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitto ry

Juhani Mattila Housing Consulting Ltd. Mattila J

Isännöinti Oy

Timo Rasimus Sähköinfo Oy

42 RAKENNUSTIETO


Ilmo Rekonen

Jorma Ruokojoki

Antti Siipola

Kaarina Tanskanen

Kauko Tulla

Anita Pietikäinen

Rakennustieto

Suomen Kuntaliitto

ISS Palvelut Oy

Puolustushallinnon rakennuslaitos

VTT Rakentaminen, rakennettu ympäristö

projektipäällikkö, sihteeri

PT 29 RTS Infra -päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on toimia rahoittajien edunvalvojana

seuraten infrahankkeiden aikataulua ja kustannusarviota sekä

ohjata infralaatuvaatimuksia ja infranimikkeistöjä laativia ja ylläpitäviä

sekä tiedonsiirtoformaattia ylläpitäviä toimikuntia.

Päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa ja hyväksyi

hankkeessa tehdyt toimenpiteet.

Harri Yli-Villamo Ratahallintokeskus, puheenjohtaja

Christer Finne Rakennustieto

Kari Happonen Koneyrittäjien liitto

Reijo Järvinen Helsingin kaupunki, Katu- ja puisto-osasto

Harri Kailasalo Lemminkäinen Infra Oy

Jukka Karjalainen Tiehallinto

Tapani Karonen Infra ry

Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Jussi Kauppi

Suomen kuntaliitto

Jouni Kekäle

Oy VR-Rata Ab

Risto Laaksonen Tampereen kaupunki, Tekninen toimi

Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry

Jouko Lehtonen Vantaan kaupunki

Mikko Mäkelä Destia Oy

Ari Strandman Suomen ympäristökeskus,

Asiantuntijapalveluosasto (YM)

Kari Ström

Jyväskylän kaupunki, Katu- ja puisto-osasto

Martti Tieaho Espoon kaupunki, Tekninen keskus

(varalla: Markus Rönty)

Pekka Vaara

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Jaakko Ylinampa Oulun kaupunki

Lea Vettenranta projektipäällikkö, sihteeri

TK 147 Rakentajain kalenterin toimituskunta

Toimikunnan tehtävänä on Raken tajain kalenterin si sällön ohjaus.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa.

Ahti Junttila

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK

RKL ry, puheenjohtaja

Leif Eriksson Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet

YH i Finland r.f.

Tiina Heloma Rakennustieto

Anssi Koskenvesa Mittaviiva Oy

Heikki Kukko

Jarek Kurnitski

Seppo Markku

Vilho Pekkala

Matti Rautiola

Olavi Saastamoinen

Satu Laine

TK 170 Puurakenteet

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Teknillinen korkeakoulu

H&M Arkkitehdit

Ins.tsto Mikko Vahanen Oy

Rakennustieto

Uudenmaan Valvontamestarit Oy

sihteeri

Toimikunnan tehtävänä on RT-ohjetiedostossa julkaistun laajan

puurakenteita käsittelevän ohjekorttisarjan uudistaminen ja täydentäminen.

Toimikunta aloittaa työnsä keväällä RT-ohjekorteista

Sahattu ja höylätty puutavara, Puujulkisivut sekä Puiset sisäverhoukset.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa.

Pekka Heikkinen Teknillinen korkeakoulu, puheenjohtaja

Petri Heino

Puuinfo Oy

Tero Lahtela

Insinööritoimisto Lahtela Oy

Jarmo Saari

Arkkitehdit D4 Oy

Jukka Jaatinen sihteeri

TK 212 Vedeneristys

Toimikunnan tehtävänä on tarkistaa ja uusia perustusten ja perusmuurien

vedeneristystä käsittelevät RT-ohjekortit: RT 83-

10153 ja RT 83-10154.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna 13 kertaa. Toimikunta

laati ohjekorttia pohjavedenpinnan yläpuolella olevien perustusten

ja perusmuurien vedeneristyksestä.

Seppo Niemioja System-studio, puheenjohtaja

Martti Alhainen Eristys Mara Oy

Pekka Järvinen Katepal Oy

Pertti Hurmerinta Kattopartio Oy

Vilho Pekkala Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy

Jari Suuronen Lemminkäinen Katto Oy

Viljo Lukkarinen sihteeri

TK 229 Suunnittelun johtaminen

Toimikunnan tehtävänä on käydä läpi käsikirjoitukset kuvituksineen,

muokata ne lausunnolle lähetettäväksi, tehdä mahdolliset

muutokset lausuntojen perusteella sekä hyväksyä ne julkaistavaksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa.

Vesa Juola

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry,

puheenjohtaja

Karl Johan Hellman Evata Finland Oy

Juhani Karhu A-Rakennuttajat

Juha Posti

Parviainen Arkkitehdit Oy

RAKENNUSTIETO

43


Sirkka-Liisa Söyrilä

Matti Tauriainen

Irja Hansio

Rakennustieto

Teknillinen korkeakoulu,

Rakentamistalouden laboratorio

sihteeri

TK 233 Rakennusalan työturvallisuustoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää rakennusalan

työturvallisuustiedostoa.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa.

Reijo S Lehtinen Rakennusteollisuus RT ry, puheenjohtaja

Anssi Koskenvesa Mittaviiva Oy (RaTuKe-hanke)

Raija Lahtinen Rakennustieto

Jussi Markkanen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola

Susanna Mattila Työterveyslaitos

Pertti Mäkinen Sähköinfo Oy

Tuomas Ruohonen Rakennusteollisuus RT ry

Eero Sivunen Rakennusteollisuuden kustannus RTK Oy

Matti Valtiala sihteeri

TK 242/TR 1 InfraRYL Maa- ja pohjarakenteet,

ylläpito

Työryhmän tehtävän on ylläpitää InfraRYLin maa- ja pohjarakennuslukujen

sisältöä. Työryhmä käsittelee konsulttien valmistelemat

luonnokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa ja laati

neljä uutta ja päivitti seitsemän InfraRYL 2006 osan 1 lukua.

Lea Vettenranta projektipäällikkö, puheenjohtaja

Kari Fagerholm Pöyry Oy

Reijo Järvinen Helsingin kaupunki, Katu- ja puisto-osasto

Tuomo Kallionpää Tiehallinto

Osmo Korhonen Helsingin kaupunki, Geo

Esko Liimatta Tiehallinto

Harri Mäkelä Innogeo Oy

Sakari Pyörre Destia

Pentti Salo

Tiehallinto

Jouko Viitala Lemcon Oy

Risto Lång

Merenkulkulaitos, asiantuntija

Pasi Niskanen Rudus, asiantuntija

Katri Metsomäki sihteeri

TK 242/TR 4 InfraRYL Asfalttipäällysteet, ylläpito

Työryhmän tehtävänä on ylläpitää InfraRYLin sidottuja päällysteitä

koskevien lukujen sisältöä. Työryhmä käsittelee konsulttien

valmistelemat luonnokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle

toimikunnalle sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa ja päivitti

InfraRYL 2006 osan 1 sidottuja päällysteitä koskevat luvut.

Lea Vettenranta projektipäällikkö, puheenjohtaja

Katri Eskola

Tiehallinto

Heikki Keinonen Skanska Oy

Pirjo Kuula-Väisänen Tampereen teknillinen yliopisto

Vesa Laitinen Lemminkäinen Oyj

Harri Mäkelä Innogeo Oy

Juhani Tirkkonen Turun kaupunki

Katri Metsomäki sihteeri

TK 242/TR 6 InfraRYL Vesihuolto, ylläpito

Työryhmän tehtävänä on laatia InfraRYLin vesihuoltolukujen sisältöä.

Työryhmä käsittelee konsulttien valmistelemat luonnokset

lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle sekä

käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa ja päivitti

InfraRYLin vesihuoltoa käsittelevässä ennakkoversiossa julkaistut

vesihuoltoluvut.

Lea Vettenranta projektipäällikkö, puheenjohtaja

Matti Heino

Rakennuttajatoimisto HTj Oy

Reijo Järvinen Helsingin kaupunki, rakennusvirasto

Harri Mäkelä Innogeo Oy

Petri Pulli

Tampereen Vesi

Mika Rontu

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Eko Laatunen Uponor Suomi Oy, asiantuntija

Juha Pälvimaa Oy KWH Pipe Ab

Jouko Selkämaa Rumtec Oy

Mika Tulimaa Rudus Betonituote Oy

Katri Metsomäki sihteeri

TK 245 Koulurakennus

Toimikunnan tehtävänä on laatia RT-ohjekorttien sarja koulurakennuksen

suunnitteluun. Ohjekorttien ensisijainen kohderyhmä

on pää- ja rakennussuunnittelija, mutta tarkoituksena on

myös antaa hankkeen tilaaja- ja käyttäjäosapuolille tietoa vuorovaikutuksen

ja päätöksenteon pohjaksi koulurakennushankkeen

eri vaiheissa.

Toimikunnan työn tuloksena julkaistiin syksyllä 2008 RT-ohjekortit

RT 96-10938 Koulurakennus, yleissuunnittelu ja RT 96-

01939 Koulurakennus, tilasuunnittelu.

Reino Tapaninen Opetushallitus, puheenjohtaja

Heli Anttalainen Opetusministeriö

Marianne

Bollström-Huttunen Laajasalon ala-aste

Krisse Hannén Opetushallitus

Joel Majurinen Konsulttitoimisto J.W. Majurinen Oy

Kaisa Nuikkinen Helsingin kaupungin opetusvirasto

44 RAKENNUSTIETO


Jukka Sainio

Pekka Seppälä

Jukka Sulonen

Marjatta Varsila

Leena Yli-Lonttinen

Sirkka-Liisa Söyrilä

Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

Insinööritoimisto PJS-suunnittelu Oy

Talli-toimistot Oy

Espoon kaupunki, Tekninen keskus/

talonsuunnittelupalvelut

Arkkitehtitoimisto Leena Yli-Lonttinen Ky

sihteeri

TK 246 Sisustustekstiilit ja -materiaalit

Toimikunnan tehtävänä on käydä läpi SIT-ohjekorttiehdotukset

kuvituksineen, muokata ne lausunnolle lähetettäviksi, tehdä

mahdolliset muutokset lausuntojen perusteella sekä hyväksyä ne

julkaistavaksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Kokouksissa

käsiteltiin valmisteilla olevia ohjekortteja, SIT Net -palvelun sisältöä

sekä hahmoteltiin tulevan korttitoimitustyön suuntaviivoja.

Matti Kulovesi Sisustusarkkitehtitoimisto Matti Kulovesi

Martti Lukander Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

Lauri Olin

Sisustusarkkitehtuuritoimisto Lauri Olin

Liisa Viljakainen-

Pailinna

Studio Pailinna

Ari Jääskö

sihteeri

TK 248 Locus-lehden toimitusneuvosto

Toimikunnan tehtävänä on lehden numerokohtainen sisällön ja

aiheiden suunnittelu. Tavoitteena on monipuolinen ja ajankohtainen

lehden lukijakunnan toiveiden ja tiedontarpeen välittäminen

toimitukselle. Toimikunnan puheenjohtajana toimii lehden

päätoimittaja.

Toimikunta mm. kehitti yhdessä toimituksen kanssa lehden tulevan

vuoden teemoitusta sekä varovaista ulkoasu-uudistusta. Toimitukunta

kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa.

Jukka Lyytinen Rakennustieto, puheenjohtaja

Erkki Aalto

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Monica Aro

SATO Oyj

Anu Ginström Helsingin kaupungin rakennusvirasto HKR

Henri Hansson Finavia

Arto Nummela Tapiola-yhtiöt

Riitta Ollila

Rakennustieto

Kari Ristolainen Senaatti-kiinteistöt

TK 249 Kehittyvä Kiinteistö -lehden

toimitusneuvosto

Toimikunnan tehtävänä on lehden numerokohtainen sisällön ja

aiheiden suunnittelu. Tavoitteena on monipuolinen ja ajankohtainen

lehden lukijakunnan toiveiden ja tiedontarpeen välittäminen

toimitukselle. Toimikunnan puheenjohtajana toimii lehden

päätoimittaja.

Toimikunta osallistui toimintavuonna lehden ulkoasun uudistumiseen

sekä tulevan vuoden teemojen kehittämiseen. Toimikunta

kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa.

Riitta Ollila

Rakennustieto, puheenjohtaja

Reima Hakala Forssan OP-Kiinteistökeskus

Marjut Joensuu Isännöintiliitto ry

Kalervo Kallio Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy ISA

Riikka Laitala YH-Suomi Ltd

Merja Mannila Rakennustieto

Eija Miehola

Realia Group Oy

Anita Pietikäinen Rakennustieto

Ilmo Rekonen Rakennustieto

TK 258 Lasituotteet

Toimikunnan tehtävänä on laatia RT-ohjekortteja lasituotteista ja

lasirakenteista.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa ja laati ohjekortin

RT 38-10941 Eristyslasit.

Mauri Riikonen Suomen Tasolasiyhdistys ry, puheenjohtaja

Arto Aho

Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen

Valkama Oy

Hannu Lahtinen Tambest Oy

Tahvo Sutela

Pilkington Lahden Lasitehdas Oy

Viljo Lukkarinen sihteeri

TK 259 Asuntosuunnittelu

Toimikunnan tehtävänä on ajantasaistaa olemassa olevat asuntosuunnittelua

käsittelevät ohjekortit ja täydentää ne muuttuneiden

määräysten mukaisiksi ja hyväksyä ne julkaistaviksi. Ohjeet tulevat

korvaamaan vuonna 1994 ja 2001 julkaistut ohjekortit.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa ja työn tuloksena

julkaistiin vuoden 2008 aikana kahdeksan ohjekorttia: RT

93-10923 Asuntosuunnittelu. Yleistä, RT 93-10924 Asuntosuunnittelu.

Irtokalusteiden tilantarve, RT 93-10925 Asuntosuunnittelu.

Lepo ja työskentely, RT 93-10926 Asuntosuunnittelu. Oleskelu

ja vapaa-ajan vietto, RT 93-10929 Asuntosuunnittelu. Ruoanvalmistus

ja ruokailu, RT 93-10932 Asuntosuunnittelu. Hygienianhoito,

RT 93-10937 Asuntosuunnittelu. Eteinen ja kulkuyhteydet

sekä RT 93-10940 Asuntosuunnittelu. Ulko-oleskelu.

Jouni J. Särkijärvi Ympäristöministeriö, puheenjohtaja

Ilkka Alvoittu Optiplan Oy

Harri Hakaste Ympäristöministeriö

Martti Lukander Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

Joel Majurinen Konsulttitoimisto J.W. Majurinen

Anne Malin

Työtehoseura TTS ry

Jari Mäkimattila VVO Rakennuttaja Oy

Pirjo Sanaksenaho TKK Asuntosuunnittelu

RAKENNUSTIETO

45


Kirsti Sivén

Irja Hansio

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

sihteeri

TK 262 CAD-kuvatasot

Toimikunnan tehtävänä on laatia suositus CAD-pohjaisessa

suunnittelussa syntyvän tiedon jäsentämiseksi kuvatasoille rakennussuunnittelun

eri osa-alueilla.

RT-ohjekortti CAD-kuvatasojärjestelmä – Talo 2000 -nimikkeistöön

perustuvat CAD-kuvatasot julkaistiin toimintavuoden keväällä.

Tomi Henttinen Studio Hema Oy, puheenjohtaja

Matti Linko

Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy

Lauri Melvasalo Laurimark Oy

Hannu Penttilä Mittaviiva Oy

Jukka Jaatinen sihteeri

TK 265 Suunnittelupalvelujen hankinta

Toimikunnan tehtävänä on käsikirjoituksen pohjalta valmistella

ehdotus lausunnolle lähetettäväksi, käsitellä lausunnot ja hyväksyä

ohjekortti julkaistavaksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa ja työn tuloksena

julkaistiin kesäkuussa RT-ohjekortti RT 13-10927 Suunnittelupalvelujen

tarjouspyyntö, laatiminen.

Juha Posti

Parviainen Arkkitehdit Oy, puheenjohtaja

Hannu Huhtala Suomen Kuntaliitto

Juhani Karhu A-Rakennuttajat

Kimmo Liimatainen Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Janne Pihlajaniemi Arkkitehdit m3 Oy

Sirkka-Liisa Söyrilä Rakennustieto

Matti Tauriainen Teknillinen korkeakoulu,

Rakentamistalouden laboratorio

Hannu Utti

Tiehallinto, Keskushallinto

Irja Hansio

sihteeri

TK 266 Ikkuna- ja oviasennushanke, osapuolten

sopimusasiat

Toimikunnan tehtävänä on laatia RT- ja KH-ohjekortti ikkunoiden

ja ovien asennushankkeen sopimusosapuolien sopimusasioista,

vastuista ja velvoitteista.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Toimikunta

uusi ohjekortin RT 41-10644 Puuikkunat ohjekortilla RT 41-

10947 Puu- ja alumiini-ikkunat sekä niiden asennus. Se ilmestyy

vuoden 2009 alussa. Uusinnassa laajennettiin ikkunan asennusta

ja asennuksen laatua koskevaa osuutta. Ohjekortti ilmestyy myös

KH-ohjekorttina.

Juha Luhanka Rakennusteollisuus RT ry, puheenjohtaja

Timo Aalto

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Jari Hännikäinen

Juha Ilvonen

Petri Kivioja

Mauri Marttila

Timo Pernu

Anita Pietikäinen

Jukka Sulonen

Viljo Lukkarinen

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry

Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy

Suomen Talokeskus Oy

Suomen Kiinteistöliitto ry

Fenestra Oy

Rakennustieto

arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy

sihteeri

TK 267 Alakatot ja sisäkattoverhoukset

Toimikunnan tehtävänä on ajantasaistaa RT-ohjekortti RT 84-

10489 Alakatot ja sisäkattoverhoukset, lähettää se lausunnolle,

käsitellä lausunnot ja hyväksyä ohjekortti julkaistavaksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa ja työn tuloksena

ohjekortti RT 84-10916 Alakatot ja sisäkattoverhoukset

julkaistiin maaliskuussa.

Arttu Suomalainen Arkkitehtitoimisto Pekka Salminen Oy,

puheenjohtaja

Pekka Ahola

Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg

Jarkko Kuisma Mid Oy (Muotolevy Oy)

Ben Roger Lindberg Trilogon Oy Ab

Martti Lukander Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

Joel Majurinen Konsulttitoimisto J.W. Majurinen

Erkki Valtavirta Inlook Oy

Irja Hansio

sihteeri

TK 270 KiinteistöRYL Valvova toimikunta

Valvovan toimikunnan tehtävänä on valvoa ja ohjata KiinteistöRYLin

sisältöä. Toimikunta asettaa tavoitteet työlle, käsittelee

muiden toimikuntien valmistelemat luonnokset, päättää konsensuksen

hankkimisesta työlle ja hyväksyy työn sisällön.

Valvova toimikunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa.

Heimo Valtonen Senaatti-kiinteistöt, puheenjohtaja

Johan Alatalo Oulun kaupunki

Christer Finne Rakennustieto

Timo Hautala Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Ari Hämäläinen Jyväskylän kaupunki

Per-Johan Johansson Helsingin kaupunki

Pertti Koivisto Tampereen kaupunki

Timo Karén

VAV Asunnot

Pekka Kärkkäinen Espoon kaupunki

Erkki Laitinen Ympäristöministeriö

Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitto ry

Juhani Mattila Housing Consulting Ltd. Matti J

Isännöinti Oy (Suomen Isännöintiliitto ry)

Timo Rasimus Sähköinfo Oy

Ilmo Rekonen Rakennustieto

46 RAKENNUSTIETO


Jorma Ruokojoki

Olli Saastamoinen

Pasi Salo

Olli Salmela

Sakari Salminen

Mika Savolainen

Matti Siitari

Kaarina Tanskanen

Juha Tiuraniemi

Kauko Tulla

Arto Tuomainen

Anita Pietikäinen

Suomen Kuntaliitto

Imatran Seudun Isännöintitoimisto Oy

(Suomen Isännöintiliitto ry)

Vantaan kaupunki

Jyväskylän kaupunki

Martinlaakson Huolto Oy

(Kiinteistöpalvelut ry)

Vantaan kaupunki

VR-Yhtymä Oy

Puolustushallinnon rakennuslaitos

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

VTT Rakentaminen, rakennettu ympäristö

Joensuun kaupunki

projektipäällikkö, sihteeri

TK 272 KiinteistöRYL Operatiivinen

kiinteistöjohtaminen

Toimikunnan tehtävänä on KiinteistöRYLin osien 1 Operatiivinen

kiinteistöjohtaminen / asuntokiinteistöt, 2 Operatiivinen

kiinteistöjohtaminen / toimitilakiinteistöt ja 10 Käyttäjäpalvelut

tuottaminen, vaikuttaa nimikkeistön soveltumiseen tämän osatehtävän

kuvaamiseen sekä ohjata käsikirjoitusta siten, että siinä

otetaan huomioon palveluiden tuottajan ja palveluiden ostajan

näkökulma.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna 12 kertaa.

Kai Haarma

SKV Isännöinti Oy, puheenjohtaja

Pekka Hapuoja Helsingin kaupunki

Pia Jaakola

Realia Management Oy

Anne Karinen Tampereen kaupunki

Mika Karlsson Senaatti-kiinteistöt

Matti Lehtovaara ISS Palvelut Oy

Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitto ry

Iiro Mähönen Isännöintiverkko Oy

Kari Nissinen VTT Rakentaminen, rakennettu ympäristö

Esko Pyrhönen Helsingin kaupunki

Kimmo Salo

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

Pasi Salo

Vantaan kaupunki

Heikki Tahvanainen Isännöintiverkko Oy

Pekka Ylikoski Palmia

Anita Pietikäinen projektipäällikkö, sihteeri

TK 273, TK 278 KiinteistöRYL Rakennusten ja

teknisten järjestelmien hoito

Toimikunnat yhdistettiin vuonna 2007. Yhdistetyn toimikunnan

tehtävä on KiinteistöRYLin osien 3 Yleishoito ja valvonta, 4 Rakennusten

ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito / rakennustekniikka,

5 Rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito

ja kunnossapito / LVI-tekniikka ja 6 Rakennusten ja teknisten järjestelmien

hoito ja kunnossapito / sähkötekniikka tuottaminen,

vaikuttaa nimikkeistön soveltumiseen näiden osien kuvaamiseen

sekä ohjata käsikirjoitusta siten, että siinä otetaan huomioon palveluiden

tuottajan ja palveluiden ostajan näkökulma.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna 11 kertaa.

Pasi Hyyppä

Senaatti-kiinteistöt, puheenjohtaja

Juhani Aho

Senaatti-kiinteistöt

Harri Hahkala ISS Palvelut Oy

Teemu Halenius Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

Ari Hämäläinen Jyväskylän kaupunki, tilapalvelu

Timo Kankaanranta Lassila & Tikanoja Oyj

Juha Kauppila Sähköinfo Oy

Veikko Kekäläinen Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy

Markku Kulomäki Asuntopalvelu Markku Kulomäki Oy

Juhani Lahtinen Lassila ja Tikanoja Oyj

Ari Mäkinen Sähköinfo Oy

Kari Nissinen VTT

Martti Ojajärvi YIT-Rakennus Oy

Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy

Erkki Pihkoluoma Helsingin kaupunki

Olli Salmela

Jyväskylän kaupunki

Antti Siipola

ISS Palvelut Oy

Marko Siirtola Tampereen kaupunki

Martti Sirén

Helsingin kaupunki

Matti Suomala M & S Suomala

Ritva Touré

Puolustushallinnon rakennuslaitos

Risto Vasama HH-Kiinteistöpalvelut Oy

Jani Veikkolainen Total Kiinteistöpalvelut Oy

Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry

Anita Pietikäinen projektipäällikkö, sihteeri

TK 274 KiinteistöRYL Ulkoalueiden hoito ja

kunnossapito

Toimikunnan tehtävänä on KiinteistöRYLin osan 7 Ulkoalueiden

hoito ja kunnossapito tuottaminen, vaikuttaa nimikkeistön soveltumiseen

tämän osatehtävän kuvaamiseen sekä ohjata käsikirjoitusta

siten, että siinä otetaan huomioon palveluiden tuottajan ja

palveluiden ostajan näkökulma.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa.

Jari Virta Suomen Kiinteistöliitto ry, puheenjohtaja

Ilkka Heinonen Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

Tytti Immonen Atop-Tieto Oy

Jorma Jussilainen RTK-Palvelu Oy

Kauko Mäcklin Mc Clean Kiinteistöhoito Oy

Marko Pirttijärvi Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi

Teppo Rautavesi Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy

RAKENNUSTIETO

47


Hanna Tajakka

Jouko Tonteri

Anita Pietikäinen

Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Isännöitsijäkonttori Oy

projektipäällikkö, sihteeri

TK 275 KiinteistöRYL Siivouspalvelut

Toimikunnan tehtävänä on KiinteistöRYLin osan 8 Siivous tuottaminen,

vaikuttaa nimikkeistön soveltumiseen tämän osatehtävän

kuvaamiseen sekä ohjata käsikirjoitusta siten, että siinä otetaan

huomioon palveluiden tuottajan ja palveluiden ostajan näkökulma.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna 13 kertaa.

Erja Suikkanen Palmia Siivouspalvelut, puheenjohtaja

Erja Hammaren ISS Palvelut Oy

Gunilla Jauhiainen Tullihallitus

Tuula Koskinen Puolustushallinnon rakennuslaitos

Airi Kuusikko HH-Kiinteistöpalvelut Oy

Kirsti Liljeroos Senaatti-kiinteistöt

Hannu Mattila Atop-Tieto Oy

Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

Tarja Paasikoski Jobster Services Oy

Terhi Salo

Lassila & Tikanoja Oy

Tarja Valkosalo Siivoussektori Oy

Vappu

Westerberg-Saksi VTT

Anita Pietikäinen projektipäällikkö, sihteeri

TK 277 Lämmitysjärjestelmän uusinta

pellettilämmitykseksi

Toimikunnan tehtävänä on laatia ohjeistus lämmitysjärjestelmän

uusimiseksi pellettilämmitykseksi. Joko uusi kortti, nykyisen

puupellettilämmityskortin (LVI 11-10406, RT 52-10876) uusinta

ja täydentäminen tai siilon rakentamisohjeiden lisääminen nykyisen

kortin liitteeksi.

Päätettiin, että korttia ei vielä uusita. Julkaistiin Motivan laatima

siilon rakentamisohje nykyisen kortin liitteenä LVI Net -palvelussa

ja LVI-kortisto CD:llä sekä RT Net -palvelussa ja RT-kortisto

CD:llä. Toimikunta ei kokoontunut toimintavuonna, vaan ohjetta

kommentoitiin sähköpostitse.

Tiina Strand

Rakennustieto, puheenjohtaja

Harri Hakaste Ympäristöministeriö

Sauli Muli

Ekopel Oy

Timo Määttä Motiva Oy

Janne Nalkki Vapo Oy

Juha Rautanen Motiva Oy

Seppo Tuominen TTS Tutkimus

Paula Lehtonen sihteeri

TK 279 RTS Infra -nimikkeistötoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on laatia ja ylläpitää infra-nimikkeistöjärjestelmää.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa ja hyväksyi

INFRA 2006 -hankeosanimikkeistön ja INFRA 2006 -tuotantonimikkeistön

koekäyttöön. Toimikunta käsitteli myös infra-toimenpidenimikkeistöä

ja INFRA 2006 -rakennusosanimikkeistön

ja sen määrämittausohjeen päivitystä. Niiden osalta työ jatkuu.

Jouko Vehkakoski Espoon kaupunki, Kunnallistekniikan

palveluryhmä, puheenjohtaja

(varalla: Reijo Rossi)

Jussi Ala-Fossi Tiehallinto

Kari Happonen Koneyrittäjien liitto

Mauri Jaakkola Suomen ympäristökeskus,

Asiantuntijapalveluosasto (YM)

Reijo Järvinen Helsingin kaupunki, Katu- ja puisto-osasto

Harri Kailasalo Lemcon Oy (Infra ry)

Jouko Kankainen TKK Rakentamistalous

Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Jussi Kauppi

Suomen kuntaliitto

Timo Kurki

Ratahallintokeskus

Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry

Jari Lohi

Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatoimi,

Katu- ja puisto-osasto

Heikki Pajunen Vantaan kaupunki

Matti Räinä

Oulun kaupunki, Tekninen keskus,

Katu- ja viherpalvelut

Pekka Suopajärvi Destia Oy

Sirkka-Liisa Söyrilä Rakennustieto

Mikko Tietäväinen Tampereen kaupunki, Tekninen tuki

Pekka Vaara

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Lea Vettenranta sihteeri

TK 280 RTS Infra -laatuvaatimukset

Toimikunnan tehtävänä on valvoa ja ohjata InfraRYLin sisällön

laadintaa ja ylläpitoa. Toimikunta asettaa tavoitteet työlle, käsittelee

työryhmien valmistelemat luonnokset, päättää konsensuksen

hankkimisesta ja hyväksyy valmiin työn teknisen sisällön.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa ja hyväksyi

julkaisut InfraRYL osan 3 Sillat ja rakennustekniset osat

sekä osan 4 Liikunta- ja virkistyspaikkarakenteet julkaistaviksi.

Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry, puheenjohtaja

Jussi Ala-Fossi Tiehallinto

Kari Happonen Koneyrittäjien liitto

Hannu Huhtala Suomen kuntaliitto

Reijo Järvinen Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto,

Katu- ja puisto-osasto

Jouko Kankainen TKK Rakentamistalous

48 RAKENNUSTIETO


Timo Kurki

Petri Nieminen

Heikki Pajunen

Tapani Peltola

Mika Rontu

Matti Räinä

Markus Rönty

(varalla:

Jouko Vehkakoski)

Kari Seuranen

Ari Strandman

Pekka Suopajärvi

Milko Tietäväinen

Lea Vettenranta

Ratahallintokeskus

Skanska Infra Oy (Infra ry)

Vantaan kaupunki

Pöyry CM Oy (RAKLI)

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Oulun kaupunki, Tekninen keskus,

Katu- ja viherpalvelut

Espoon kaupunki, Kunnallistekniikan

palveluryhmä

Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatoimi

Suomen ympäristökeskus,

Asiantuntijapalveluosasto (YM)

Destia Oy

Tampereen kaupunki, Tekninen toimi

sihteeri

TK280/TR 3 InfraRYL puurakenteet

InfraRYL puurakenteet työryhmän tehtävänä on laatia InfraRY-

Lin yleisten puurakennelukujen sisältö käsikirjoitusten perusteella.

Työryhmä käsittelee konsulttien valmistelemat luonnokset

lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle sekä

käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna kerran ja sai työnsä valmiiksi.

Jukka Ala-Viikari Lämpöpuuyhdistys ry

Janne Huhtala Kestopuuteollisuus ry

Tero Lahtela

Insinööritoimisto Lahtela

Harri Mäkelä Innogeo Oy

Alpo Lempiäinen UPM Puutuoteteollisuus

Teijo Mäkiniemi Versowood Oy

Pekka Nurro

Metsäteollisuus ry

Jukka Sydänmetsä PRT-Lami Oy

Lea Vettenranta puheenjohtaja ja sihteeri

TK 280/TR 4 InfraRYL sillat

InfraRYL sillat työryhmän tehtävänä on laatia InfraRYLin siltalukujen

sisältö käsikirjoitusten perusteella. Työryhmä käsittelee

konsulttien valmistelemat luonnokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi

laatuvaatimukset -toimikunnalle sekä käsittelee lausuntojen

aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna kolme kertaa ja sai työnsä

valmiiksi.

Jouko Lämsä Tiehallinto Siltatekniikka, puheenjohtaja

Seppo Aitta

Tiehallinto Siltatekniikka

Tomi Harju

Rautaruukki Oyj

Peter Henny

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Jouko Kankainen

Harri Mäkelä

Olli Niskanen

Risto Parkkila

Ossi Räsänen

Ilkka Sinisalo

Lea Vettenranta

Teknillinen korkeakoulu TKK

Innogeo Oy

Tiehallinto Siltatekniikka

Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu

Tiehallinto Siltatekniikka

Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu

sihteeri

TK 280/TR 5 InfraRYL aidat, kaiteet ja meluseinät

InfraRYL aidat, kaiteet ja meluseinät -työryhmän tehtävänä on

laatia InfraRYLin aitojen ja kaiteiden yms. lukujen sisältö käsikirjoitusten

perusteella. Työryhmä käsittelee konsulttien valmistelemat

luonnokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi laatuvaatimukset

-toimikunnalle sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat

muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna viisi kertaa ja sai aitoja,

kaiteita ja meluseiniä käsittelevät luvut valmiiksi.

Ville Alajoki

Helsingin kaupunki

Petri Bergman Rudus Betonituote Oy

Aki Hynninen A-aidat Oy

Kari Lehtonen Tiehallinto, keskushallinto

Harri Mäkelä Innogeo Oy

Raimo Olkkola Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Risto Parkkila Oy VR-Rata Ab

Jukka Vuorinen PUR-AIT Oy

Lea Vettenranta puheenjohtaja ja sihteeri

TK 280/TR 6 InfraRYL liikennemerkit ja -opasteet

InfraRYL liikennemerkit ja -opasteet -työryhmän tehtävänä on

laatia InfraRYLin liikennemerkkilukujen sisältö käsikirjoitusten

perusteella. Työryhmä käsittelee konsulttien valmistelemat luonnokset

lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.

Harri Mäkelä Innogeo Oy, puheenjohtaja

Mikko Karhunen Tiehallinto, keskushallinto

Mika Mertasalmi Elfving Opasteet Oy Ab, Tielinja Oy

Kari Nikola

Espoon kaupunki, Tekninen keskus

Matti Ruottu Elpac Oy

Katri Metsomäki sihteeri

TK 280/TR 8 InfraRYL tiemerkinnät

InfraRYL tiemerkinnät -työryhmän tehtävänä on laatia Infra-

RYLin tiemerkintälukujen sisältö käsikirjoitusten perusteella.

Työryhmä käsittelee konsulttien valmistelemat luonnokset lausuntovaiheeseen

esitettäväksi valvovalle toimikunnalle sekä käsittelee

lausuntojen aiheuttamat muutokset.

RAKENNUSTIETO

49


Työryhmä kokoontui toimintavuonna neljä kertaa.

Harri Mäkelä

Osmo Anttila

Harri Linnakoski

Jarmo Nousiainen

Jorma Paananen

Juhani Vuola

Tuomas Österman

Katri Metsomäki

Innogeo Oy, puheenjohtaja

OMSO Consulting

Elfving Opasteet Oy Ab, Tielinja Oy

NCC Roads Oy

Destia Oy, päällyste- ja tiemerkintäyksikkö

Espoon kaupunki, tekninen keskus

Tiehallinto, keskushallinto

sihteeri

TK 280/TR 9 InfraRYL liikuntapaikat ja

virkistysalueet

InfraRYL Liikuntapaikat ja virkistysalueet työryhmän tehtävänä

on laatia InfraRYLin liikuntapaikka- ja virkistysaluelukujen sisältö

käsikirjoitusten perusteella. Työryhmä käsittelee konsulttien

valmistelemat luonnokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi laatuvaatimukset

-toimikunnalle sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat

muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna 13 kertaa ja sai valmiiksi

liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteita käsittelevät luvut.

Karoliina Luoto Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Harri Mäkelä Innogeo Oy

Pentti Naumanen Liikuntavirasto

Jan Norra

Nuori Suomi ry

Mauri Peltovuori Opetusministeriö

Ari Rajamäki Rauman kaupunki

Pentti Sokajärvi Länsi-Suomen lääninhallitus

Lea Vettenranta puheenjohtaja ja sihteeri

TK 280/TR 11 InfraRYL valaistusrakenteet

InfraRYL valaisturakenteet -työryhmän tehtävänä on laatia Infra-

RYLin valaistuslukujen sisältö käsikirjoituksen perusteella. Työryhmä

käsittelee luonnokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi laatuvaatimukset

-toimikunnalle sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat

muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa.

Harri Mäkelä Innogeo Oy, puheenjohtaja

Pentti Hautala Sito, ulkovalaistus

Arto Kari

SETI (STUL)

Launo Koskinen Suomen Energia-Urakointi Oy

Kari Lehtonen Tiehallinto, keskushallinto

Olli Markkanen Helsingin Energia

Katri Metsomäki sihteeri

TK 280/TR 12 InfraRYL lämmön- ja

kaasunsiirtojärjestelmät – maakaasuputkisto

InfraRYL maakaasuputkisto -työryhmän tehtävänä on laatia

InfraRYLin maakaasuputkistolukujen sisältö käsikirjoitusten perusteella.

Työryhmä käsittelee konsulttien valmistelemat luonnokset

lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna kolme kertaa.

Lea Vettenranta puheenjohtaja

Hannu Kauppinen Maakaasuyhdistys

Harri Mäkelä Innogeo Oy

Katri Metsomäki sihteeri

TK 280/TR 13 InfraRYL liikennevalot ja valo-opasteet

InfraRYL liikennevalot -työryhmän tehtävänä on laatia Infra-

RYLin liikennevalolukujen sisältö käsikirjoituksen perusteella.

Työryhmä käsittelee luonnokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi

laatuvaatimukset -toimikunnalle sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat

muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.

Kari Sane

Helsingin kaupunki, liikennesuunnitteluosasto,

puheenjohtaja

Jukka-Pekka Alanissi Swarco Finland Oy

Sami Lukkarinen Tehomet Oy

Harri Mäkelä Innogeo Oy

Timo Nissinen TN-Urakointi Oy

Reima Pantti Suomen Energia-Urakointi Oy

Aapo Pöyhönen Swarco Finland Oy

Kalevi Sohlberg Siemens Oy, liikennetekniikka, tieliikenne

Esa Terävä

Helsingin kaupunki, liikenteenohjauskeskus

Anitta Vähäkuopus Helsingin kaupunki, liikenteenohjauskeskus

Katri Metsomäki sihteeri

TK 281 Liikuntatilojen lattiarakenteet

Toimikunnan tehtävänä on yhdessä muiden asiantuntijoiden

kanssa tuottaa RT-ohjetiedostoon kattava sisäliikuntatilojen lattiarakenteita

käsittelevä ohjekortti.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa ja sai valmiiksi

ohjekortin lausuntokierroksen sekä muokkauksen.

Risto Järvelä

Opetusministeriö, puheenjohtaja

Mauri Peltovuori Opetusministeriö

Jukka Siren

Siren Arkkitehdit Oy

Jouni Pohto

Siren Arkkitehdit Oy

Jukka Jaatinen sihteeri

50 RAKENNUSTIETO


TK 282 Yhteispalvelupiste

Toimikunnan tehtävänä on laatia RT-ohjekortti julkisen hallinnon

palvelupisteen suunnittelusta, lähettää ehdotus lausunnolle,

käsitellä lausunnot ja hyväksyä ohjekortti julkaistavaksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa ja työn

tuloksena valmistui RT 96-10936 Julkisen hallinnon yhteispalvelutilat.

Eija Hepojoki Uudenkaupungin yhteispalvelupiste,

puheenjohtaja

Leni Haavisto Sisäasiainministeriö, Alueiden ja hallinnon

kehittämisosasto

Kai Liistokki

Espoon Matinkylän yhteispalvelupiste

Pirkko

Paavola-Häggblom Senaatti-kiinteistöt

Irja Hansio

sihteeri

TK 283 Kiinteistöjen ajoväylät ja liikennetilat

Toimikunnan tehtävänä on RT-ohjekorttien RT 98-10479 Ajoneuvojen

mittoja ja RT 98-10642 Moduuliyhdistelmät uusiminen

yhdeksi ohjekortiksi ja uusia ohjekortti RT 98-10481 Ajoväylät,

hitaasti liikennöitävät sekä pysäköintialueiden ja -tilojen

ohjekortit.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa. Toimikunta

laati ohjekortit RT 98-10914 Ajoneuvojen mittoja ja RT 98-

10915 Ajoväylät, hitaasti liikennöitävät. Toimikunta jatkaa työtään

ja uusii pysäköintialueiden ja -tilojen ohjekortit.

Heikki Leppänen FCG Planeko Oy, puheenjohtaja

Timo Airila

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Olavi H. Koskinen Tiehallinto

Timo Vatanen Pöyry Environment Oy

Viljo Lukkarinen sihteeri

TK 284 Asuntosuunnittelu. Yhteiset ulkotilat

Toimikunnan tehtävänä on ajantasaistaa RT-ohjekortti RT 93-

10552 Asuntojen yhteiset piha- ja leikkialueet, lähettää se lausunnolle,

käsitellä lausunnot ja hyväksyä ohjekortti julkaistavaksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa.

Ilkka Alvoittu Optiplan Oy

Harri Hakaste Ympäristöministeriö

Timo Hirvonen Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen

– Huttunen

Maria Karisto Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto

Maija Könkkölä Invalidiliitto ry

Joel Majurinen JW Engineering Oy

Sari Ruotsalainen Helsingin kaupunki,

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Pirjo Tujula

Ulla Vahtera

Irja Hansio

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto,

Helsinki+kaikille

Helsingin kaupunki,

Rakennusvalvontavirasto

sihteeri

285 Turvallinen työ- ja asuinympäristö

Toimikunnan tehtävänä on yhdessä muiden asiantuntijoiden

kanssa tuottaa RT-ohjetiedostoon ohjeet, joissa käsitellään toimitilojen

ja kodin turvallisuuden suunnittelun perusteita, käytännön

toteutusta sekä annetaan ohjeita rakenteellisesta suojauksesta,

murtosuojelusta sekä valvonnasta.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa ja jatkoi

ohjekorttisarjan muokkausta.

Erkki Savolainen ISS Proko Oy

Esko Eräkangas T1Consulting Oyj

Jouko Laitinen Finnsecurity ry

Aku Pänkäläinen Finanssialan keskusliitto ry

Jukka Jaatinen sihteeri

TK 286 KiinteistöRYL Jätehuoltopalvelut

Toimikunnan tehtävänä on KiinteistöRYLin osan 9 Jätehuolto

tuottaminen, vaikuttaa nimikkeistön soveltumiseen tämän osan

kuvaamiseen sekä ohjata käsikirjoitusta siten, että siinä otetaan

huomioon palveluiden tuottajan ja palveluiden ostajan näkökulma.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa.

Mikko Talola Lassila & Tikanoja Oyj, puheenjohtaja

Nina Kokko

Puolustushallinnon rakennuslaitos

Tiila Korhonen ISS Palvelut Oy

Outi Kosonen Helsingin Energia

Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitto ry

Seija Paajanen Suomen Kuntaliitto

Juha Talvio

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

YTV

Anita Pietikäinen projektipäällikkö, sihteeri

TK 287 Päiväkoti

Toimikunnan tehtävänä on laatia RT-ohjekortti päiväkotien rakennussuunnitteluun.

Ohjekortin ensisijainen kohderyhmä on

pää- ja arkkitehtisuunnittelija, mutta tarkoituksena on myös antaa

hankkeen tilaaja- ja käyttäjäosapuolille tietoa vuorovaikutuksen

ja päätöksenteon pohjaksi päiväkotirakennushankkeen eri

vaiheissa.

Toimikunta aloitti työnsä toukokuussa 2008 ja piti toimintavuonna

kuusi kokousta. Toimikunnan työ jatkuu edelleen.

Olli Saarsalmi Sosiaali- ja terveysministeriö, puheenjohtaja

RAKENNUSTIETO

51


Mervi Alaluusua

Arto Alanko

Päivi Lindberg

Sinikka Kouvo

Merja Sederholm

Seppo K. Niiranen

Konehuone Sisustusarkkitehdit

Vantaan kaupunki

Stakes

Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen Oy

Helsingin kaupunki

sihteeri

TK 288 Rakennustaidon toimitusneuvosto

Toimituskunnan tehtävänä on lehden sisällön ja aiheiden suunnittelu

ja syventäminen. Toimikunta valmistelee ja toteuttaa

myös päätoimikunnan erikseen määrittäviä tehtäviä. Tavoitteena

on monipuolinen ja ajankohtainen lehden lukijakunnan toiveiden

ja tiedontarpeen välittäminen toimitukselle.

Toimintavuoden syksyllä toimikunta suunnitteli lukijatutkimuksen,

ulkoasu-uudistuksen sekä vuoden 2009 lehden teemoituksen.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa.

Matti Antikainen Rakennusmestarien Keskusliitto

AMK RKL ry

Hannu Ahokanto Rakennusmestarien Keskusliitto

AMK RKL ry

Tero Nurme

Luja Oy

Raija Lahtinen Rakennustieto

Petri Neuvonen Rakennustieto

Riitta Ollila

päätoimittaja, puheenjohtaja

TK 289 Infra IT

Toimikunnan tehtävänä on valvoa ja ohjata Inframodel-hankkeessa

laaditun tiedonsiirtoformaatin, Infra CADkuvataso-ohjeen

ja SILAVA sillan ATK-avusteisen laadunhallintaohjelman

sekä näihin liittyvien nimikkeistöjen ylläpitoa ja kehittämistä.

Toimikunta asettaa tavoitteet työlle, käsittelee työryhmien valmistelemat

luonnokset, päättää konsensuksen hankkimisesta ja

hyväksyy valmiin työn teknisen sisällön.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kerran. Tehtävien eteneminen

odottaa TM-hankkeen päätöksiä. Päätoimikunta PT 29

RTS Infra päätti, että tämän toimikunnan ohjaus siirtyy aloittavan

TM-hankkeen alle.

Christer Finne Rakennustieto

Pentti Isomäki Espoon kaupunki

(varalla: Jussi Räty)

Jari Kähkölä

Helsingin kaupunki, katu- ja puisto-osasto

Jussi Lindberg Ratahallintokeskus

Harri Mäkelä Innogeo Oy

Matti Ryynänen Tiehallinto

Paavo Syrjö

Infra ry

Lea Vettenranta sihteeri

TK 290 Siivoustilat

Toimikunnan tehtävänä on ajanmukaistaa olemassa olevat ohjekortit

RT 91-10664 Siivouksen huomioonottaminen rakennussuunnittelussa

ja RT 91-10665 Siivoustilat, lähettää ne lausunnolle

ja hyväksyä julkaistaviksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa.

Vesa Peltonen Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy,

puheenjohtaja

Tuula Aalto

WTS Palvelut

Ilkka Alvoittu Optiplan Oy

Roger Bäckroos Suomen Siivoustekninen Liitto ry

Joel Majurinen JWM Engineering Oy

Erja Suikkanen Palmia

Tarja Valkosalo Siivoussektori Oy

Irja Hansio

sihteeri

TK 291 Takkauunit

Toimikunnan tehtävänä on uusia RT-ohjekortti RT 51-10270

Muuratut tulisijat, pikkutakka, nurkkatakka, takka-leivinuuni ja

lämpösydäntakka.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.

Matti Saarikoski Wienerberger Oy Ab, puheenjohtaja

Terho Hannula maxit Oy Ab

Kari Hyttinen Puulämpö Suomi Oy

Heikki Hyytiäinen Tulisydän Oy

Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö, Rakennetun

ympäristön osasto

Reijo Karvinen Tampereen teknillinen yliopisto

Voitto Kavander Innofocus Länsi-Uudenmaan

Aikuiskoulutuskeskus

Taisto Kosonen muurari

Markku Laine maxit Oy Ab

Juha Luhanka Rakennusteollisuus RT ry

Martti Romu Wienerberger Oy Ab

Marja Salmenmäki Oy DE-Consulting Ltd

Jari Seppälä

Tiileri Oy

Jari Valtonen Industria Oy

Viljo Lukkarinen sihteeri

TK 292 Uimahallien ja kylpylöiden LVI-suunnittelu

Toimikunnan tehtävänä on ohjata ja laatia/päivittää LVI-ohjekortti

Uimahallien ja kylpylöiden LVI-suunnittelu yhteistyössä

käsikirjoittajien kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä opetusministeriön

ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Työ käynnistyi asiantuntijakokouksella ja varsinainen toimikunta

kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa ja sen alainen pienryhmä

kerran.

52 RAKENNUSTIETO


Risto Järvelä

Risto Aurola

Ilpo Johansson

Pentti Kalliokoski

Urpo Koivula

Veikko Kuurne

Pertti Kärpänen

Juhani Mattila

Mauri Peltovuori

Pentti Pernu

Marjatta Hara-Pietilä

Tapio Jauhiainen

Tiina Strand

Opetusministeriö, puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveysministeriö

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

ry

Kuopion yliopisto

Insinööritoimisto AX-LVI Oy, käsikirjoittaja

Urheiluhallit Oy

Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys

Insinööritoimisto AX-LVI Oy, käsikirjoittaja

Opetusministeriö

LVI Pentti Pernu avoin yhtiö

Arkkitehtitoimisto Marjatta

Hara-Pietilä Oy, asiantuntija

Rakennusinsinööritoimisto P & T

Jauhiainen Oy, asiantuntija

sihteeri

TK 293 Elementtisaumat

Toimikunnan tehtävänä on arvioida RT-ohjekorttien RT 82-

10527 Kiviaineisten elementtijulkisivujen saumat ja RT 28-10528

Elastiset saumausmassat uusimistarve ja tarvittaessa ajantasaistaa

ja lähettää ne lausunnolle, käsitellä lausunnot ja hyväksyä ohjekortit

julkaistaviksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kerran. Kokouksessa todettiin

molempien RT-ohjekorttien päivitystarve.

Arto Suikka

Rakennusteollisuus RT ry, puheenjohtaja

Matti Haukijärvi Parma Oy

Jussi Mattila

Tampereen teknillinen yliopisto

Boris Panschin Suomen Rakennussaumausyhdistys ry

Liisa Rautiainen VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Paula Lehtonen sihteeri

RAKENNUSTIETO

53


54 RAKENNUSTIETO


Hallinto-organisaatio

Rakennustietosäätiö RTS:n edustajisto

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL

Johtaja Heimo Hokka

(Johtaja Jarkko Paananen)

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry

Rakennusneuvos Ben Grass

(Toimitusjohtaja Helena Viiala)

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Johtaja Jukka Riikonen

(Tekninen johtaja Raimo Seppälä)

Infra ry

Toimitusjohtaja Paavo Syrjö

(Osastopäällikkö Tapani Karonen)

Kiinteistöalan Koulutuskeskus

Toimitusjohtaja Keijo Kaivanto

(Varatoimitusjohtaja Jouko Lahti)

Kiinteistöpalvelut ry

Toimitusjohtaja Sakari Salminen

(Toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso)

LVI-Keskusliitto ry (liitto purettu 30.10.2008)

Markkinointipäällikkö Markku Mäenpää

(Toimitusjohtaja Arvo Ylönen)

Maa- ja metsätalousministeriö

Arkkitehti Antti Jaatinen

(Rakennusinsinööri Markku Kuusinen)

Museovirasto

Arkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen

(Arkkitehti Selja Flink)

Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry

Toimitusjohtaja Joel Majurinen

(Toimitusjohtaja Risto Forssell)

Osuuskunta Suomen Asuntomessut

Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen

(Messupäällikkö Pasi Hulkkonen)

Oulun yliopisto

Professori Jyrki Tasa

(Lehtori Jussi Tervaoja)

Puutuoteteollisuus ry

Diplomi-insinööri Markku Leinos

(Diplomi-insinööri Pekka Vuorinen)

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

Toimitusjohtaja Kimmo Sandberg

(Rakennusarkkitehti Taija Saarema)

Rakennusliitto ry

Liittosihteeri Rauno Kurki

(Koulutus- ja tutkimussihteeri Hannes Köykkä)

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry

Toimitusjohtaja Aarni Saviaho

(Toimitusjohtaja Ahti Junttila)

Rakennusinsinööri Timo Nurmi

(Rakennusinsinööri Jari Raukko)

Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

Hallintopäällikkö Juhani Nortomaa

(Arkkitehti Juha Veijalainen)

Rakennusteollisuus RT ry

Insinööri Reijo S Lehtinen

(VTM Bo Salmén)

RaSi ry

Toimitusjohtaja Markku Willström

(Toimitusjohtaja Kari Kulmala)

SBK-säätiö

Diplomi-insinööri Markku Rotko

(Asiamies Olli Hämäläinen)

Senaatti-kiinteistöt

Arkkitehti Tuomo Hahl

(Arkkitehti Reijo Mälkiä)

Sisustusarkkitehdit - Inredningsarkitekter S.I.O. ry

Sisustusarkkitehti Heikki Telivuo

(Sisustusarkkitehti Martti Lukander)

Sisäilmayhdistys ry

Toiminnanjohtaja Jorma Säteri

(Johtaja Risto Ruotsalainen)

RAKENNUSTIETO

55


Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry

Arkkitehti Virpi Tervonen

(Arkkitehti Pauno Narjus)

Arkkitehti Jesse Anttila

(Arkkitehti Jonas Malmberg)

Arkkitehti Simon Le Roux

(Arkkitehti Maija Anttila)

Arkkitehti Asko Takala

(Arkkitehti Arja Sippola)

Suomen geoteknillinen yhdistys

– Finlands geotekniska förening ry

Vanhempi tutkija Tim Länsivaara

(Diplomi-insinööri Asko Aalto)

Suomen Isännöintiliitto ry

Toimitusjohtaja Tero Heikkilä

(Toimitusjohtaja Jari Porthén)

Suomen Kiinteistöliitto ry

Tutkimusjohtaja Mauri Marttila

(Toimitusjohtaja Harri Hiltunen)

Suomen Kuntaliitto ry

Arkkitehti Markku Axelsson

(Lakimies Ulla Hurmeranta)

Suomen kuntatekniikan yhdistys

– Finlands kommuntekniska förening ry

Arkkitehti Jan Olin

(Toiminnanjohtaja Jyrki Meronen)

Suomen LVI-Liitto ry

Toimitusjohtaja Mikko Äyräväinen

(Toiminnanjohtaja Hannu Sipilä)

Suomen Maalarimestariliitto ry

Toimitusjohtaja Juha Helmijoki

(Varatuomari Anssi Rautiainen)

Suomen Maanmittausinsinöörien liitto ry

Diplomi-insinööri Ilkka Aaltonen

(Diplomi-insinööri Teemu Kärkäs)

Suomen Omakotiliitto ry

Puheenjohtaja Jyrki Etelämäki

(Toiminnanjohtaja Juhani Nenonen)

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Diplomi-insinööri Gunnar Åström

(Professori Matti Pentti)

Suomen rakennustaiteen museosäätiö

– Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum

Museonjohtaja Severi Blomstedt

(Tutkimuspäällikkö Timo Tuomi)

Suomen Rakennustalousyhdistys RAKI ry

Diplomi-insinööri Ari Joro

(Diplomi-insinööri Kauko Nygren)

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Toimitusjohtaja Pekka Järvinen

(Markkinointipäällikkö Pirjetta Laine)

Suomen Tasolasiyhdistys ry

Toiminnanjohtaja Mauri Riikonen

(Toimitusjohtaja Heikki Silfver)

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimitusjohtaja Timo Myllys

(Kehityspäällikkö Matti Kiiskinen)

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen

(Toimitusjohtaja Janne Skogberg)

Taideteollinen korkeakoulu

Lehtori Heikki Määttänen

(Professori Pentti Kareoja)

Tampereen teknillinen korkeakoulu

Professori Hannu Tikka

(Professori Ilmari Lahdelma)

Teknillinen korkeakoulu

Professori Antti-Matti Siikala

(Arkkitehti Pekka Heikkinen)

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Teknologia-asiantuntija Virpi Mikkonen

(Teknologia-asiantuntija Sampsa Nissinen)

Teräsrakenneyhdistys ry

Toimitusjohtaja Markku Leino

(Tekninen johtaja Jouko Kouhi)

Uusi Insinööriliitto IL ry

Puheenjohtaja Pertti Porokari

(Asiamies Heidi Husari)

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm

(Asiakasjohtaja Pekka Pajakkala)

Viherympäristöliitto ry

Toimitusjohtaja Pekka Leskinen

(Koulutuspäällikkö Marko Eskolainen)

Ympäristöministeriö

Ylijohtaja Jouni J. Särkijärvi

(Johtaja Matti J. Virtanen)

56 RAKENNUSTIETO


Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus

Professori Gunnel Adlercreutz, puheenjohtaja

Kansanedustaja Eero Reijonen, varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Aki Davidsson

Pääsihteeri Paula Huotelin

Aluejohtaja Tuire Kujala

Kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg

Toimitusjohtaja Kari Kulmala

Toimitusjohtaja Timo Myllys

Johtaja Risto Pesonen

Yliasiamies Matti Rautiola

Toimitusjohtaja Jani Saarinen

Arkkitehti Markus Seppänen

Rakennustieto Oy:n hallitus

Yliasiamies Matti Rautiola, puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Ahti Junttila, varapuheenjohtaja

Toiminnanjohtaja Vesa Juola

Johtaja Juha Lemström

Arkkitehti Sarlotta Narjus

Toimitusjohtaja Jukka Sainio

Muotoilujohtaja Anne Stenros

RAKENNUSTIETO

57


58 päätoimikunnat ja toimikunnat


Toimintavuoden julkaisuja

Toimintavuonna 2008 julkaistiin alla luetellut ohjekortit, tiedonjyväkortit,

sopimusasiakirjat ja kirjat.

RT-kortisto

RT-ohjekortit

RT 07-10912 Päivänvalo sisätiloissa, 12 s.

RT 08-10917 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskenta, 4 s.

RT 10-10918 Talo 2000 hankenimikkeistö 2008.

Rakennusosat, 4 s.

RT 13-10927 Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö, laatiminen, 8 s.

RT 14-10935 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset

RYL 2000. Kirjallisuusluettelo 2008, 23 s.

RT 15-10919 CAD-kuvatasojärjestelmä. Talo 2000

-nimikkeistöön perustuvat CAD-kuvatasot, 21 s.

RT 15-10921 Rakennusselostusohje 2008. Talo 2000

-nimikkeistö, 35 s.

RT 15-10933 Rakennustapaselostuksen laatiminen 2008.

Talo 2000 -nimikkeistö, 8 s.

RT 16-10931 Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen, 10 s.

RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot,

32 s.

RT 38-10941 Eristyslasit, 20 s.

RT 84-10916 Alakatot ja sisäkattoverhoukset, 24 s.

RT 87-10911 Sisäkattodetaljeja. Maison Carré.

Alvar Aalto 1962, 4 s.

RT 87-10928 Julkisivudetaljeja. Tapiolan kirkko 1965.

Aarno Ruusuvuori, 4 s.

RT 87-10943 Julkisivudetaljeja. Lasipalatsi 1935. Viljo Revell,

Niilo Kokko ja Heimo Riihimäki, 4 s.

RT 92-10913 LVI-, sähkö- ja teleasennusten reitit ja asennustilat

korjausrakentamisessa, 17 s.

RT 93-10923 Asuntosuunnittelu. Yleistä, 11 s.

RT 93-10923 Asuntosuunnittelu. Irtokalusteiden tilantarve, 4s.

RT 93-10923 Asuntosuunnittelu. Lepo ja työskentely, 8 s.

RT 93-10923 Asuntosuunnittelu. Oleskelu ja

vapaa-ajan vietto, 4 s.

RT 93-10923 Asuntosuunnittelu. Ruoanvalmistus ja ruokailu, 12 s.

RT 93-10923 Asuntosuunnittelu. Hygienianhoito, 12 s.

RT 93-10923 Asuntosuunnittelu. Eteinen ja kulkuyhteydet, 4 s.

RT 93-10923 Asuntosuunnittelu. Ulko-oleskelu, 4 s.

RT 96-10936 Julkisen hallinnon yhteispalvelutilat, 8 s.

RT 96-10938 Koulurakennus, yleissuunnittelu. 12 s.

RT 96-10938 Koulurakennus, tilasuunnittelu, 20 s.

RT 97-10942 Uimarannat ja talviuimapaikat, 16 s.

RT 98-10914 Ajoneuvojen mittoja, 8 s.

RT 98-10915 Ajoväylät, hitaasti liikennöitävät, 8 s.

RT 99-10934 Puukaupungin hoito- ja täydennysrakentamissuunnitelma.

Uusikaupunki, 15 s.

Kirjat

RT 80-10930

RT-rakennetyypit tietomallinnuskäyttöön.

RT CAD-mallinnustyypit. 391 s.

RT 14-10920 Infra-RYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatu -

vaatimukset. Osat 3 Sillat ja rakennustekniset

osat. 278 s.

LVI-kortisto

LVI-ohjekortit

LVI 01-10424

Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot,

33 s.

LVI 02-10431 Energiatodistus, 4 s.

LVI 03-10436 Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen, 10 s.

LVI 03-10432 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot

KP YSE 2007, 4 s.

LVI 03-10425 Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot

ISE 2007, 4 s.

LVI 03-10427 Urakkaohjelman laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien

puhdistus ja säätö, 18 s.

LVI 03-10428 Urakkatarjouspyynnön laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien

puhdistus ja säätö, 4 s.

LVI 03-10429 Työselostuksen laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien

puhdistus ja säätö. 7 s,

LVI 03-10430 Työturvallisuusliitteen laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien

puhdistus ja säätö, 4 s.

LVI 03-10434 CAD-kuvatasojärjestelmä. Talo 2000 -nimikkeistöön

perustuvat CAD-kuvatasot, 22 s.

LVI 03-10435 Suunnittelupalvelun tarjouspyynnön laatiminen, 8 s.

LVI 05 10440 Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot,

suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset, 22 s.

LVI 06 10426 LVI-, sähkö- ja teleasennusten reitit ja asennustilat

korjausrakentamisessa, 17 s.

RAKENNUSTIETO

59


LVI 10-10433

LVI 10-10437

Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskenta,

(sisältää Excel-laskentaohjelman Tasauslaskin) 4 s.

Polttoaineiden lämpöarvoja ja niiden polttohyötysuhteita,

5 s.

LVI-tiedonjyväkortit

LVI 10-40074 Sähkölämmitys kaukolämmitetyissä kiinteistöissä ja

käytön ympäristövaikutukset, 4 s.

LVI 20-40075 Talousveden laatu ja verkostomateriaalit, 5 s.

SIT-kortisto

SIT-ohjeet

SIT 22-610060 Muokatut teräkset, 7 s.

SIT 22-610051 Valuraudat, 4 s.

SIT 01-610061 Renessanssi, 8 s.

SIT 01-610063 Rokokoo, 11 s.

Ratu-kortisto

Ratu-tietokortit

Talo-Ratu

71-0307 Rappaus. Menekit ja menetelmät, 12 s.

72-0308 Tasoitetyö. Menekit ja menetelmät, 12 s.

73-0309 Sisämaalaus. Menekit ja menetelmät, 17 s.

73-0310 Tapetointi. Menekit ja menetelmät, 16 s.

73-0311 Ulkomaalaus. Menekit ja menetelmät, 16 s.

74-0312 Laatoitus. Menekit ja menetelmät, 15 s.

75-0313 Mattotyö, kuivat tilat. Menekit ja menetelmät, 15 s.

75-0314 Mattotyö, märkätilat. Menekit ja menetelmät, 14 s.

76-0315 Massapäällystystyö. Menekit ja menetelmät, 11 s.

77-0316 Parketti- ja laminaattipäällystetyö.

Menekit ja menetelmät, 15 s.

78-0317 Alakattotyö. Menekit ja menetelmät, 12 s.

79-0318 Lasitus. Menekit ja menetelmät, 11 s.

Korjaus-Ratu

F6-0319 Seinän ja katon levytyksen purku ja uusiminen.

Menekit ja menetelmät, 13 s.

F6-0320 Paneloinnin purku ja uusiminen. Sisäseinät ja

-katot. Menekit ja menetelmät, 12 s.

F61-0321 Seinälaatoituksen korjaus. Märkätilat.

Menekit ja menetelmät, 19 s.

F63- 022 Lattialaatoituksen korjaus. Märkätilat.

Menekit ja menetelmät, 19 s.

F63-0323 Lautalattian maalaus- ja lakkauskorjaus.

Menekit ja menetelmät, 13 s.

F63-0324 Lattialaatoituksen korjaus. Kuivat tilat. Klinkkeri-,

tiili- ja luonnonkivilaatat. Menekit ja menetelmät, 17 s.

F63-0325 Lautalattian purku ja uusiminen.

Menekit ja menetelmät, 12 s.

F51-0326 Puuoven purku ja uusiminen. Menekit ja menetelmät,

12 s.

F52-0327 Kevyen väliseinän purku ja uusiminen. Levyseinät.

Menekit ja menetelmät, 17 s.

F53-0328 Alakaton purku ja uusiminen.

Menekit ja menetelmät, 17 s.

F6-0329 Kylpyhuoneen korjaus. Menekit ja menetelmät, 22 s.

F61-0330 Seinien ja kattojen maalaus- ja tasoituskorjaus.

Menekit ja menetelmät, 21 s.

F61-0331 Tapetin poisto ja uudelleen tapetointi.

Menekit ja menetelmät, 20 s.

F63-0332 Maton purku ja uusiminen. Menekit ja menetelmät, 20 s.

85-0333 Homeenpoistopesu. Menetelmät, 16 s.

Tiedotteet

T-432 Eristys- ja saumaustöiden kehitys 1998–2008, 3 s.

T-433 Pintatöiden kehitys 1997–2008, 4 s.

T-434 Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen,

talonrakennustyö, 20 s.

T-435 Projektinjohtourakan tehtäväluettelo, 4 s.

T-436 Asuinrakennushankkeen kokonaistyömenekki, 8 s.

Ratu-kirjat

Rakennustöiden laatu 2009, 319 s.

Lisäsivuja Korjaustöiden laatu 2007, 24 s.

KH-kortisto

KH-ohjekortit

KH X1-00411

KH X4-00405

KH X4-00416

KH X7-00407

KH X7-00408

KH X7-00409

KH X7-00410

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin käyttö.

2000 = 100; 2007, 4. neljännes, 8 s.

Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot

KP YSE 2007, 4 s.

Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen

(vastaava lomake RT 80320), 10 s.

Urakkaohjelman laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien

puhdistus ja säätö,18 s.

Tarjouspyynnön laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien

puhdistus ja säätö (vastaava lomake RT 80329), 4 s.

Työselostuksen laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien

puhdistus ja säätö, 7 s.

Työturvallisuusliitteen laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmän

puhdistus ja säätö, 4 s.

KH X8-00412 Talo 2000 hankenimikkeistö 2008.

Rakennusosat, 4 s.

KH 02-00406 Energiatodistus, 4 s.

KH 02-00396 Isännöitsijäntodistuksen laadinta, 12 s.

KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta, 2 s.

KH 90-00402 LVI-, sähkö- ja teleasennusten reitit ja asennustilat

korjausrakentamisessa, 17 s.

KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot,

33 s.

KH 90-00418 Asuintalon hissin kuntoarvio, 9 s.

KH 92-00413 Rakennuslasit, tasolasit, 23 s.

KH 96-00417 Rakennusselostusohje 2008. Talo 2000

-nimikkeistö, 35 s.

60 RAKENNUSTIETO


KH-tiedonjyvät

KH X4-40058 KiinteistöRYL, 2 s.

KH X4-40060 Parveketupakointi, 4 s.

KH X4-40061 Taloudellinen virhe uuden asunnon kaupassa, 5 s.

KH X4-40064

KH 23-40062

Osakkeiden lunastaminen ja osakkeiden ostajien

muutostyöt, 3 s.

Sähkölämmitys kaukolämmitetyissä kiinteistöissä

ja käytön ympäristövaikutukset, 4 s.

KH 42-40063 Talousveden laatu ja verkostomateriaalit, 5 s.

Sopimusasiakirjat

Lomakkeet

RT 80329

RT 80330

Urakkatarjouspyyntö, ilmanvaihtojärjestelmien

puhdistus- ja säätö

Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö

RT 80331 Rakennustapaselostus Talo 2000

RT 80320

KH 90024

Aloituskokouksen pöytäkirja

Isännöitsijäntodistus

RT 10-10575 en Scope of the client´s work in building construction.

englanninkielinen

RT 80306 ru

RT 80269 ru

Vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo.

venäjänkielinen

Pientalon vastaavan työnjohtajan sopimus.

venäjänkielinen

Remontoijan ja rakennuttajan sopimuskansiot

Yrityskohtaisia sopimusasiakirjatuotteita

Rakennusurakkasopimus ja sopimusehdot, Tiivituote Oy

Site instruction form, AREVA NP GmbH, Olkiluoto 3, Finland

Site instruction booklet, Bouygues Travaux Publics Finnish Branch,

Olkiluoto 3, Finland

Tower Crane Service booklet, Bouygues Travaux Publics Finnish

Branch, Olkiluoto 3, Finland

Kirjat

ALISA 2.0 Ajan- ja projektinhallintaohjelma, Arkkitehtitoimistojen

liitto ATL ry, Rakennustietosäätiö RTS, Tietohippu Oy, 1. painos,

CD ja opaskirja, 16 s.

Alvar Aalto – Elämälle herkempi rakenne, Maija Holma,

Markku Lahti, 3. painos, 175 s.

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1930-1950,

Elina Standertskjöld, 1. painos, 176 s.

Asuintilojen suunnittelu, Rakennustietosäätiö RTS, 5. painos, 224 s.

Concrete Architecture in Finland Photographed by Jussi Tiainen,

Jussi Tiainen, 1. painos, 143 s.

Hallittu putkiremontti, 1. painos, 193 s.

InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 3

Sillat ja rakennustekniset osat, 1. painos, 278 s.

InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Vesihuolto

ennakkoversio koekäyttöön, Rakennustietosäätiö RTS, 2.

painos, 70 s.

INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje,

Rakennustietosäätiö RTS, 2. painos, 222 s.

Jose Cruz Ovalle Spirit of Nature puuarkkitehtuuripalkinto 2008,

Puu kulttuurissa ry, 1. painos, 176 s.

José Cruz Ovalle Spirit of Nature Wood Architecture Award 2008,

Puu kulttuurissa ry, 1. painos, 176 s.

Klara Net kustannuslaskentaohjelma

Kotina puinen kaupunkikylä – esimerkkejä moderneista puukaupungeista

Wooden urban Villages – Examples of Modern Wooden

Towns, Markku Karjalainen, Riku Patokoski, 2. painos, 168 s.

Keittiön remontti, Rakennustietosäätiö RTS,

3. uudistettu painos, 72 s.

Maalaustyöt 1, Taisto Ahonen, docutech, 216 s.

Muuraustyöt, Reino Kavaja, 11. painos, 210 s.

Pientalorakennuttajan opas, Klaus Pelkonen, 7. painos, 32 s.

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja,

Ympäristöministeriö, 11. painos, 131 s.

Play Architecture pelikortit, 9. painos, 55 korttia

Projektinjohtorakentamisen kehittäminen, Tommi Peltonen,

Juhani Kiiras, docutech, 228 s.

Puurakentaminen, Unto Siikanen, 1. painos, 332 s.

Rakennuksen puutyöt, Reino Kavaja, docutech, 264 s.

Rakennusalan liiketoimintatiedon hallinnan opas, Vilma Vuori,

Jussi Myllärniemi, Mika Hannula, Eero Nippula, Paula Ala-Kotila,

Markku Riihimäki, 1. painos, 79 s.

Rakennushankkeen kustannushallinta, Esko Enkovaara,

Heikki Haveri, Pekka Jeskanen, docutech, 266 s.

Rakennusosien kustannuksia 2008, Tuomas Palolahti,

Anssi Koskenvesa, Rita Lindberg, Hannu Penttilä, 1. painos, 224 s.

Rakennustarvikkeet 2008, Eeva Haapakoski-Schröder/

Mari Pyykkö, 36. painos, 699 s.

Rakennustöiden laatu 2009, Rakennusteollisuus RT ry, 9.,

uudistettu painos, 319 s.

Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa, Tommi Peltonen,

Juhani Kiiras, docutech, 116 s.

Rakennuttajan työpanos eri urakkamuodoissa, Tommi Peltonen,

Juhani Kiiras, docutech, 72 s.

Rakentajain kalenteri 2009 + CD, Rakennusmestarit ja -insinöörit

AMK RKL ry, Rakennustietosäätiö RTS, 1. painos, 918 s.

Rakentamisen piirustusmerkintöjä, 1. painos, 117 s.

Raturva 2, venäjänkielinen, Rakennusteollisuus RT ry,

Rakennustietosäätiö RTS, Työturvallisuuskeskus, 1. painos, 96 s.

RT-rakennetyypit tietomallinnuskäyttöön. RT CAD

-mallinnustyypit, Rakennustietosäätiö RTS, 1. painos, 391 s.

Rullalautailualueiden suunnittelu ja rakentaminen, Tero Malinen,

1. painos, 64 s.

Saunan suunnittelu, Rakennustietosäätiö RTS,

5. uudistettu painos, 119 s.

RAKENNUSTIETO

61


SUKE Malli talotekniikan suunnittelun ja hankintojen ohjaukseen

projektinjohtohankkeissa, Juhani Kiiras, Matti Kruus, Aimo Hämäläinen,

Hannu Lindroos, Arto Saari, Teppo Salmikivi, 1. painos, 64 s.

Suunnittelun ohjausta tukevien menettelyjen kehittäminen

projektinjohtorakentamisessa, Matti Kruus, 1. painos, 142 s.

Talo 2000 -nimikkeistö – Yleisseloste,

Talo-nimikkeistöryhmä, Haahtela-kehitys Oy, 1. painos, 127 s.

The Ark of Architecture – Selected writings of Malcolm Quantrill,

Roger Connah (toim.), 1. painos, 240 s.

Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa,

Tuomas Laine, 1. painos, 48 s.

Urheilunurmikoiden perustaminen ja hoito, Kristiina Laukkanen,

Harri Walden, 1. painos, 296 s.

Viisikanta – hyvää rakennussuojelua, Raimo Ahonen, Pasi Kovalainen,

Britta Passoja, Juhani Turpeinen, 1. painos, 168 s.

Vuonna 2008 ilmestyneet tyyppihyväksyntäohjeet

Ikkunat, Ympäristöministeriö, 1. painos, 7 s.

Ilmakanavat ja kanavanosat, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Ilmankäsittelykoneet, Ympäristöministeriö, 1. painos, 12 s

Ilmansuodattimet, Ympäristöministeriö, 1. painos, 9 s.

Ilmanvaihdon päätelaitteet, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Ilmanvaihdon ulkoilmaventtiilit, Ympäristöministeriö,

1. painos, 13 s.

Ilmanvaihdon äänenvaimentimet, Ympäristöministeriö,

1. painos, 12 s.

Ilmanvirran mittauslaitteet, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Kierrehaat, Ympäristöministeriö, 1. painos, 7 s.

Messinkiset ja kupariset putkiyhteet, Ympäristöministeriö,

1. painos, 12 s.

PE-putkien liittimet, Ympäristöministeriö, 1. painos, 12 s.

PEX-putkien liittimet, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Pienet ilmankäsittelykoneet, Ympäristöministeriö, 1. painos, 12 s.

Yksisuuntaventtiilit, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Avkopplingar för PEX-rör, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Envägsventiler, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Fönster, Ympäristöministeriö, 1. painos, 7 s.

Kopplingar för PE-rör, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Luftbehandlingsaggregat, Ympäristöministeriö, 1. painos, 12 s.

Luftfilter, Ympäristöministeriö, 1. painos, 9 s.

Luftkanaler och kanaldelar, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Mätinstrument för luftflöde, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Rördelar av mässing och koppar, Ympäristöministeriö,

1. painos, 12 s.

Små luftbehandlingsaggregat, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Spiralbyglar, Ympäristöministeriö, 1. painos, 7 s.

Uteluftventiler för ventilation, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Ventilationsdon, Ympäristöministeriö, 1. painos, 13 s.

Ventilationsljuddämpare, Ympäristöministeriö, 1. painos, 11 s.

62 RAKENNUSTIETO


YHTEYSTIEDOT

Rakennustietosäätiö RTS

Käyntiosoite: Runeberginkatu 5, Helsinki

PL 1004, 00101 Helsinki

Puh. 0207 476 400, fax 0207 476 320

Sähköposti: rts@rakennustieto.fi

Internet: www.rakennustieto.fi

Yliasiamies Matti Rautiola

T&K -johtaja Christer Finne

Rakennustieto Oy

Käyntiosoite: Runeberginkatu 5, Helsinki

PL 1004, 00101 Helsinki

Puh. 0207 476 400, fax 0207 476 320

Sähköposti: rakennustieto@rakennustieto.fi

Internet: www.rakennustieto.fi

Toimitusjohtaja Markku Salmi

Varatoimitusjohtaja Heimo Salo

RT-kortisto

Puh. 0207 476 350, fax 0207 476 375

Johtaja Markku Lappalainen

LVI-kortisto

Puh. 0207 476 392, fax 0207 476 385

Päätoimittaja Tiina Strand

SIT-kortisto

Puh. 0207 476 439, fax 0207 476 375

Päätoimittaja Ari Jääskö

Ratu-kortisto

Puh. 0207 476 393, fax 0207 476 375

Päätoimittaja Raija Lahtinen

KH-kortisto

Puh. 0207 476 391, fax 0207 476 385

Vt.päätoimittaja Ilmo Rekonen

Sopimusasiakirjat

Puh. 0207 476 307, fax 0207 476 335

Päätoimittaja Kimmo Lehtonen

Kirjatoimitus

Puh. 0207 476 402, fax 0207 476 385

Kustannuspäällikkö Tiina Heloma

Lehdet

Rakennustaito, RY.Rakennettu Ympäristö,

Locus, Kehittyvä Kiinteistö

Puh. 0207 476 405, fax 0207 476 390

Johtaja Riitta Ollila

Markkinointi

Puh. 0207 476 322, fax 0207 476 319

Markkinointipäällikkö Anneli Satukangas

Koulutus

Ilkka Friman

Puh. 0207 476 424, fax 0207 476 420

Anna-Maija Oksanen

Puh. 0207 476 324, fax 0207 476 319

IT-toiminnot

Puh. 0207 476 371, fax 0207 476 320

IT-päällikkö Jouko Kanerva

Rakennuskirjakauppa

Runeberginkatu 5, katutaso, Helsinki

puh. 0207 476 401, fax 0207 476 340

Myymäläpäällikkö Mirja Ahlstedt

Helsingin Rakennuskeskus

Runeberginkatu 5, 2. krs, Helsinki

Puh. 0207 476 426, fax 0207 476 420

Näyttelypäällikkö Eero Salenius

Rakennustieto Kuopio

Kauppakatu 40–42, 70110 Kuopio

Puh. 0207 476 494, fax 0207 476 345

Sähköposti: kuopio@rakennustieto.fi

Johtaja Eva Petsalo

Rakennustieto Lappeenranta

Raatimiehenkatu 20, PL 233,

53101 Lappeenranta

Puh. 0207 476 492, fax 0207 476 335

Sähköposti: lappeenranta@rakennustieto.fi

Johtaja Markku Huoso

Rakennustieto Oulu

Uusikatu 32, 90100 Oulu

Puh. 0207 476 496, fax 0207 476 336

Sähköposti: oulu@rakennustieto.fi

Johtaja Asko Mikkola

Rakennustieto Tampere

Hallituskatu 9, 33200 Tampere

Puh. 0207 476 497, fax 0207 476 343

Sähköposti: tampere@rakennustieto.fi

Johtaja Pasi Pulakka

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

ET-INFOkeskuse AS

(ETF File, KH File, publishing activity)

Rävala pst. 8 c, 10143 Tallinn, Estonia

Tel. +372 6 604 535, fax +372 6 312 810

E-mail: etinfo@ehituskeskus.ee

Internet: www.ehituskeskus.ee

Managing Director Ms. Kea Siidirätsep

Estonian Building Centre,

Eesti Ehituskeskus

(Building materials exhibition, Book store)

Rävala pst. 8, 10143 Tallinn, Estonia

Tel. +372 6 604 555, fax +372 6 312 810

E-mail: ehituskeskus@ehituskeskus.ee

Internet: www.ehituskeskus.ee

Tarto office

Ruta Mürk, Tartu Kutsehariduskeskuse

raamatukogu

Kopli 1, 50115 Tartu

Tel./fax +372 7 461 334

E-mail: ruta.myrk@khk.tartu.ee

St. Petersburg Construction

Centre Ltd. (PCC)

Torzhkovskaya ul., 5, 197342 St. Petersburg,

Russia

Tel./fax +7 812 496 5214, +7 812 324 9997

E-mail: adm@infstroy.ru

Internet: www.infstroy.ru

General Director Ms. Irina Belinskaya

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!