21.01.2015 Views

Toimintakertomus 2009 - Rakennustieto Oy

Toimintakertomus 2009 - Rakennustieto Oy

Toimintakertomus 2009 - Rakennustieto Oy

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS | RAKENNUSTIETO OY

09

Vuosikertomus


Sisällys

Yliasiamiehen katsaus… …………………………… 3

Rakennustieto……………………………………… 5

Rakennustietosäätiö RTS………………………… 6

Yleistä… ………………………………………… 6

Tutkimustoiminta ……………………………… 6

Kehittämistoiminta … …………………………… 7

M1-päästö- ja puhtausluokitukset… …………… 7

RT-ympäristöselosteet…………………………… 7

Kansainvälinen toiminta… ……………………… 8

Huomionosoitukset… …………………………… 9

Stipendit… ……………………………………… 11

Rakennustieto Oy… ……………………………… 12

Yleistä… ………………………………………… 12

Asiakaspalvelu… ………………………………… 14

Tietopalvelu… …………………………………… 14

Liiketoiminnan kehittäminen……………………… 15

Sisäiset palvelut… ……………………………… 15

Asiakassegmentit………………………………… 16

Rakennus- ja rakennesuunnittelu…………… 16

Infra… ……………………………………… 16

Talotekniikka………………………………… 17

Talonrakennusurakointi…………………… 18

Kiinteistönpito… …………………………… 18

Rakennusmateriaali- ja tuoteteollisuus… … 19

Tuotteet ja palvelut… …………………………… 20

Ohjeet ja säännökset……………………… 20

Mediatuotteet… …………………………… 20

Sopimusasiakirjat…………………………… 20

Kirjat… ……………………………………… 21

Lehdet… …………………………………… 21

Näyttely…………………………………… 22

Mediamyynti………………………………… 23

Tuotemyynti… ……………………………… 24

Kirjakauppaketju… ………………………… 24

Rakennuskirjakauppa… …………………… 24

Rakennustieto Kuopio… …………………… 24

Rakennustieto Lappeenranta… …………… 25

Rakennustieto Oulu… ……………………… 25

Rakennustieto Tampere… ………………… 25

Markkinointi… ……………………………… 26

IT-toiminta…………………………………… 27

Taloushallinto… …………………………… 27

Henkilöstöhallinto…………………………… 27

RTS:n hallituksen toimintakertomus………………… 28

Rakennustieto Oy:n hallituksen toimintakertomus … 33

Tietoa Rakennustiedon henkilöstöstä … …………… 37

Toimikuntalaitos, kokoonpanot ja toiminta… ……… 38

Hallinto-organisaatio………………………………… 55

Rakennustietosäätiö RTS:n edustajisto… ……… 55

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus……………… 56

Rakennustieto Oy:n hallitus… …………………… 56

Toimintavuoden julkaisuja…………………………… 57

RT-kortisto……………………………………… 57

SIT-kortisto… …………………………………… 57

LVI-kortisto… …………………………………… 58

Ratu-kortisto……………………………………… 58

KH-kortisto… …………………………………… 58

Sopimusasiakirjat………………………………… 59

Kirjat… …………………………………………… 59

Yhteystiedot… …………………………………… 61

2


Yliasiamiehen katsaus

Onneksi edellisestä lamasta oli opittu sen verran, että

90-luvun täysjarrutuksesta poiketen julkinen sektori piti

hankkeensa käynnissä, aloitti uusia ja panosti infrarakentamiseen.

Nyt tiedettiin, että rakentaminen on suomalaisessa

yhteiskuntarakenteessa ja vero-ohjelmoinnissa

tuloja tuottava, pitkiä ja laajoja työllistämisketjuja ylläpitävä

tuotannon ala. Hallitus päätti kotitalousvähennyksen

korotuksesta ja korjausrakentamisavustuksesta. Lisäksi

ARA onnistui ohjaamaan merkittävän määrän rahoitusta

asuntojen uudisrakentamiseen. Kiinteistö- ja rakentamisalan

yksituumaiset, yhteiset ja vahvat kannanotot epäilemättä

vaikuttivat tämän ilmapiirin syntymisessä.

matti Rautiola, yliasiamies

Huolet alkavat jo väistyä. Silti kuvaus vuoden 2009 talousmurheista

on piirrettävä aikakirjoihin. Vuosi sitten

tähän aikaan tunnelmat Rakennustiedossa olivat hyvin

vakavat. Valtiovarainministerin ja parhaiden asiantuntijoidenkin

ennusteet globaalista ja Suomen tulevasta talouskehityksestä

olivat melkeinpä arvaamista. Erityisesti

rakennusalalla alkoi näyttää uhkaavalta. Uusien omistusasuntojen

kauppa ja rakentaminen pysähtyivät kuin seinään.

Rakentaminen väheni 13 % ja bruttokansantuote

putosi 7,8 %, joka oli suurin pudotus 1917 jälkeen. Tämä

heijastui myös Rakennustiedon liikevaihtoon, mutta lopulta

onnekkaasti vain 7,8 % pudotuksena. Tilinpäätöstä

ja kassaa rasitti lisäksi edellisen vuoden roima tappio.

Itäisissä ja eteläisissä naapurimaissamme pudotus oli

vieläkin jyrkempää. Seurausvaikutuksina Pietarin yksikkömme

henkilökunta supistui lähes puoleen ja Tallinnassa

jouduttiin syömään suuri osa vararahastosta.

Toimintavuoden keskeisimpiä tavoitteita olivat talouden

ja kassan tasapainottaminen sekä Rakennustieto Oy:ssä

tulosyksikkökohtaisen käsiohjauksen ja rullaavan budjetin

käyttöönotto. Yhtiölle asetettiin rohkeaksi tavoitteeksi

selkeä liikevoitto, joka saavutettiinkin tarkalleen. Ankara

säästäminen, tehostaminen ja lomautukset toivat välittömiä

helpotuksia kassaan ja tuottavuuteen sekä pysyväisluontoisia

toimintakulttuurin parannuksia. Vahvat alueet

vahvistuivat ja liiketoiminnan sähköistyminen eteni

vääjäämättä. Kuten on tapana sanoa, vastoinkäymisistä

tullaan ulos entistä vahvempina ja viisaampina.

Edellisenä vuonna käynnistetty yhtiön organisaatiomuutos

oli toinen iso urakka. Tuotekeskeisestä, parinkymmenen

tulosyksikön viinimarjaterttumallista siirryttiin

asiakaslähtöiseen segmentointiin ja tietopalveluun perustuvaan

matriisiorganisaatioon. Ajoitus ei ollut kenties

onnekkain, mutta kun työ oli jo hyvässä vauhdissa, prosessin

peruuttaminen olisi ollut turhauttavaa ja vaikeaa.

Kaiken tämän läpi käytyämme totesimme, että muutos

osoittautui lopulta erinomaiseksi ajuriksi ja voiman lähteeksi.

Työ oli vaativaa ja edellytti venymistä. Kaiken pihistelyn

ja yleismaailmallisen epävarmuuden keskellä

se suuntasi katseet tulevaisuuteen ja yhdessä tekemiseen.

Rakennuskantamme kuluttaa energiaa päivän tiedon

mukaan 40 % kokonaisenergiankulutuksestamme. Kor-

YLIASIAMIEHEN KATSAUS 3


jausvelkaa on päässyt kertymään runsaasti. Asunto-osakeyhtiöiden

ja pientalojen moninaisten korjaustarpeiden

päätökset syntyvät pääasiassa maallikoiden toimesta.

Samaan aikaan tietopalvelut ja säännökset ovat asiantuntijoille

tarkoitettuja, hajallaan tai puuttuvat kokonaan.

Selkeiden ja helppotajuisten ohjeiden tarve rakennusten

ylläpitoon, korjaamiseen ja jopa kokonaisten asuinalueiden

parantamiseen on ilmeinen. Ilmasto- ja energiatalkoot

ovat vaiheessa, jossa määräyksiä astuu voimaan,

mutta ratkaisut ovat vielä keskeneräisiä ja pätevän tiedon

saatavuus suuri ongelma. Syksyn kehittämisseminaarissa

asetettiinkin hallitusten tehtäväksi laatia näistä

tietopalvelutarpeista selvitykset, joiden soveltumisesta

liiketoimintaan tullaan päättämään, kun taloustilanne antaa

siihen mahdollisuuden.

Kansainvälisen toiminnan kehittämisessä painettiin jarrua.

Aiemmin perustetut operaatiot pidettiin käynnissä

ja lisäksi Rakennustietosäätiö lähti perustajajäseneksi

FINEDU-tukisäätiön toimintaan, jonka tarkoituksena on

tukea laadukkaan ammattikoulutuksen vientiä Venäjälle

ja suomalaisten yritysten menestymistä erityisesti Pietarin

alueella.

Vuodesta 2009 selvisimme loppujen lopuksi voittajina.

Kaiken takana ovat ihmiset. Sekä säätiön että yhtiön vastuunsa

tuntevat hallitusten jäsenet antoivat arvokkaan

panoksensa ongelmien voittamiseen. Johto työskenteli

voimiaan säästelemättä ja henkilökunta pystyi lomautuksien,

vähentyneen henkilöstön, organisaatiomuutoksen

ja työhuonevaihdosten aiheuttamasta lisätyöstä ja hämmennyksestä

huolimatta mallikelpoiseen tulokseen. Toivottavasti

vuosi 2010 osoittautuu helpommaksi ja saamme

viimeistään vuoden kuluttua keskittyä parhaaseen

osaamiseemme, sisältötyöhön ja luotettavaan tietopalveluun.

Suurenmoiset kiitokset kaikille!

4 YLIASIAMIEHEN KATSAUS


Rakennustieto

Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai pääosin,

suoraan tai välillisesti omistamat yhtiöt muodostavat

säätiökonsernin, josta käytetään nimeä Rakennustieto.

Toimintavuoden aikana Rakennustietosäätiö RTS ryhtyi

Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutusja

kehittämisyhteistyön tukisäätiö -nimisen säätiön (FIN-

EDU-säätiö) perustajajäseneksi.

RAKENNUSTIEDON SÄÄTIÖKONSERNIN RAKENNE

Rakennustietosäätiö RTS

EDUSTAJISTO

HALLITUS

YLIASIAMIES

SÄÄTIÖKONSERNIN

JOHTO

STRATEGINEN

SUUNNITTELU

T&K

Toimikuntalaitos

Tutkimushankkeet

Kehittämistoiminta

LUOKITUS

M1

Ympäristöseloste

OMISTAJUUS

Julkaisuoikeudet

Varallisuus

YHTEISKUNTA-

SUHTEET, VIESTINTÄ

Jäsenyydet eri

organisaatioissa

Sidosryhmät

Rakennusfoorumit

STIPENDIT,

PALKINNOT, TUKI,

TUNNUSTUKSET

RAKEVA, ga, Pietilä,

UICB, ansiomerkit,

kustannustuki,

alueelliset palkinnot

Vaikuttaminen Varallisuus

Ei toimiva

Strategiset omistukset Sisältö

Toimikuntalaitos

Julkaisuoikeudet

Rakennustieto Oy (RTS 100 %)

Estonian Building Centre (RTS 29 %, Rati 25 %)

ET-INFOkeskuse AS

St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rati 40 %)

PCC / Infstroy

Yhtiö xx / xx %

Moscow Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rati 20 %, PCC 10 %)

MoCC

Latvian Building Centre Ltd (RTS 30 %, Rati 30 %)

LBC

Suomen Määrälaskenta Oy (RTS 100 %)

Rahasto

Haahtela-kehitys Oy (RTS 7%)

- rakentamisen ohjelmistotalo

Liikekiinteistö (RTS 100 %)

- lainavakuus

Taide

Pickala Golf

FISE Oy (RTS 7,4 %)

- pätevyyksien myöntäminen

FINEDU-säätiö (RTS 4 %)

- Venäjän koulutussäätiö

RAKENNUSTIETO

5


RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

Yleistä

Rakennustietosäätiö on yksityinen ja yleishyödyllinen

säätiö, jonka tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitusja

rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä

ja sen toimintaa johtavat hallitus ja edustajisto, jossa

koko rakennusala on edustettuna 49 järjestön ja yhteisön

kautta. Rakennustietosäätiö RTS on säätiökonsernimuotoinen

Rakennustiedon omistajayhteisö ja toimii koko

yhteisön tutkimus-, kehitys-, luokitus- ja strategisen

suunnittelun yksikkönä sekä huolehtii yhteiskuntasuhteista.

Kannattaviksi itsenäisiksi liiketoiminnoiksi muotoutuvat

hankkeet siirtyvät säätiöltä yhtiölle. Tutkimus- ja

kehittämistoiminnan sekä toimikuntatyön tulosten kaupallisesta

hyödyntämisestä vastaa Rakennustieto Oy.

Tekijänoikeudet säilyvät säätiöllä.

Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan

hallitustyön kautta, henkilötasolla edustajiensa kautta

kuten myös organisoimalla ja rahoittamalla laajaa toimikuntatyöskentelyä.

Rakennustietosäätiö RTS on pääsääntöisesti Rakennustieto

Oy:n kustantamien tuotteiden julkaisija, joko yksin

tai yhdessä muiden osapuolien kanssa. Näitä tuotteita

ovat mm. kortistot, sopimusasiakirjat, tietokannat, lehdet,

kirjat, näyttelyt ja Rakentajain kalenteri. Kahden lehden

kustannussopimus päättyi.

Säätiön oma tutkimuspanos on vakaa niin henkilöresursoinnin

kuin budjettirahoituksen osalta. Säätiö osallistuu

jatkuvasti kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön,

järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia, jakaa stipendejä,

ansiomerkkejä ja useita rakennusalan palkintoja ja tunnustuksia

sekä tukee alan professuureja ja opiskelijatoimintaa.

Tutkimustoiminta

Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien

ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten,

joihin tarvitaan riippumatonta toimijaa. Säätiön oma

tutkimusorganisaatio pidettiin kevyenä, toimeksiannot

toteutettiin pääsääntöisesti verkostoitumalla ja käyttämällä

ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan

painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen

ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia

sekä korjausrakentaminen.

Rakennustieto ryhtyi RYM Oy:n osakkaaksi Rakennustieto

Oy:n kautta.

Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa olivat

sisäilmastoluokitus ja siihen liittyvät M1-luokitukset sekä

RT-ympäristöselosteet.

Säätiön edustaja osallistui aktiivisesti Finnish Green Building

Council -nimisen toiminnan valmistelutyöhön, jonka

tavoitteena on käynnistää toiminta vuoden 2010 aikana.

Promisen, rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmän,

jatkokehitys oli jäissä osaksi resurssipulan vuoksi ja osaksi

sen takia, että odotettiin Sustainable Building Alliancen

(SBA) määrittelemiä ydinindikaattoreita. Tarkoituksena on

jatkaa kehittämistä toimintavuoden 2010 aikana.

Suunnittelun ja rakentamisen prosessien painopistealueen

toimintaa olivat RYL-hankkeet ja Talo-nimikkeistötyö.

Toimintavuonna valmistuivat monivuotisen hankkeen tuloksena

InfraRYLin osat 2 ja 4. Tuloksia ylläpidetään ja kehitetään

aktiivisesti päätoimikunnan PT 29 RTS Infra alaisuudessa.

Toiminta muodostaa myös perustan vuonna

2010 käynnistettävälle uudelle infra-asiakassegmentille.

Toinen tärkeä merkkipaalu saavutettiin, kun ensimmäinen

KiinteistöRYL valmistui. Hanke teki läheisesti yhteistyötä

Rakennustiedosta erillään olevan YPA-hankkeen

kanssa, jonka tuloksena syntyy KiinteistöRYLin tueksi

tarvittavat lomakkeet.

RYLien kehittäminen jatkui toimintavuonna käynnistämällä

MaaRYLin, RunkoRYLin ja SisäRYLin päivitystyöt.

Talo-ryhmässä jatkui nimikkeistötyö ja nimikkeistön päivitystyö.

Talo-nimikkeistö täytti toimintavuonna 40 vuotta.

Määrälaskentaohje laitettiin lausunnolle ja korjausten

jälkeen se asetettiin käyttöön ryhmän Internet-sivuille.

Hankenimikkeistöstä tehtiin englanninkielinen versio,

joka julkaistaan vuonna 2010. LVI-nimikkeistön laadinta

käynnistettiin toimintavuonna. Mielenkiintoisena detaljitietona

mainittakoon, että Kreikassa on laadittu ehdotus

kansalliseksi CAD-kuvataso-ohjeeksi, joka pohjautuu Talo

90 -luokituksen netissä olevaan englanninkieliseen versioon.

Vuoden mittaan on annettu tukea ja neuvoja ohjeen

laatineelle kreikkalaiselle insinööritoimistolle.

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian painopistealueen

toimintaa oli InfraTM-hanke ja COBIM-hankevalmistelut.

InfraTM (tietomalli) -hankkeen tehtävänä on aktiivisesti

vaikuttaa infra-alan yhteisen tietomallin edistämiseen ja

6 Rakennustieto


kehittämiseen. Kyseessä on laaja sateenvarjohanke, jota

rahoittavat väylävirastot, suurimmat kaupungit ja Infra

ry. Hankkeen yhteyteen käynnistettiin useita hankkeita

samasta aihealueesta: Mallintamisohjelmien välistä tiedonsiirtoa

palvelevien InfraModel-määritysten päivitys

sekä Infra-suunnittelunimikkeistön esiselvitys. Viimeksi

mainittua rahoitti SKOL ry. Lisäksi valmisteltiin RYM

Oy:n B3-ohjelmaan INBIM-hanke-ehdotus, jonka tavoitteena

on infra-mallintamisohjeiden laadinta sekä sen

yhteyteen käynnistetyn InfraTimantti -hankkeen esiselvitys,

jossa VTT valmistelee infra-mallintamiseen liittyvää

tutkimushanketta.

Loppuvuonna käynnistyi toinen merkittävä panostus,

kun Senaatti-kiinteistöjen pyynnöstä ryhdyttiin valmistelemaan

Senaatti-kiinteistöjen mallintamisohjeen päivittämiseen

ja laajentamiseen tähtäävää RYM Oy:n B3-ohjelmaan

ehdotettavaa hankekokonaisuutta, COBIM.

Säätiön päätoimikuntana toimiva PT 22 buildingSMART

Finland on kansainvälisen buildingSMART -järjestön jäsen.

Järjestö tekee työtä rakennusalan ohjelmistojen

yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi ja rakennusalan tuotetietomallin

IFC:n (Industry Foundation Classes) kehittämiseksi.

buildingSMART Finland -päätoimikunta on

suomalaisten rakennusalan yritysten ja rakennusalan

ohjelmistoja tuottavien yritysten muodostama yhteistyöfoorumi.

buildingSMART Finland järjesti toimintavuonna

useita yleisiä seminaareja ja jäsentilaisuuksia. Sen lisäksi

päätoimikunnassa valmisteltiin RYM Oy:n B3-ohjelmaan

ehdotettavaa hanketta WEBIM (Working Effectively with

BIM) tavoitteena COBIM-hankkeen vaatimusten toteutusohjeet

täydennettynä VTT:n tutkimusosiolla.

Korjausrakentamisen painopistealueella ympäristöministeriö

julkaisi kirjan Kerrostalon julkisivukorjaus, jonka sisältö

tuotettiin säätiössä.

T&K -johtajana toimi TkT, arkkitehti Christer Finne ja tutkimuspäällikkönä

vastuualueenaan korjausrakentaminen

arkkitehti Petri Neuvonen. Kestävän kehityksen painopistealueen

toimintaa hoitava projekti-insinööri Laura Sariola

jäi toimintavuonna äitiyslomalle ja hänen sijaisenaan

toimi Petri Neuvonen.

Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminnan painopiste määritellään yksityiskohtaisesti

Rakennustieto Oy:n kanssa erillisellä kehityssopimuksella,

jota tarkastellaan toimintavuoden aikana

säännöllisesti. Keskeisiä tehtäviä olivat laatujärjestelmän

uudistaminen uuden organisaation toimintojen mukaiseksi

ja sitä tukevaksi sekä kehittämissopimuksessa sovitut

asiakastutkimukset ja kehittämissuunnitelmat. Strategiaprosessin

tausta-aineistoja ja työkaluja ylläpidettiin

ja kehitettiin.

Kehittämispäällikkönä toimi DI Matti Valtiala.

M1-päästö- ja puhtausluokitukset

Rakennustietosäätiön ylläpitämän rakennusmateriaalien

päästöluokitustoiminnan tavoitteena on edistää vähäpäästöisten

rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä.

Päästöluokitellut tuotteet tunnistaa M1-merkistä.

Vuoden lopussa oli yli 1500 M1-luokiteltua tuotetta noin

130 yritykseltä. Vuonna 1996 alkanut toiminta on sekä

asiakkaiden että testauslaitosten osalta ollut jo pitkään

hyvin kansainvälistä.

Rakennustietosäätiön ylläpitämän ilmanvaihtotuotteiden

puhtausluokituksen tavoitteena on tarjota sisätiloissa

oleskeleville entistä parempaa tuloilmaa. Puhtausluokitellut

tuotteet tunnistaa M1-merkistä. Vuoden lopussa

oli M1-puhtausluokiteltuja tuotteita yli 200 kymmeneltä

yritykseltä.

Luokitustoiminta on perustettu yhteistyössä Sisäilmayhdistys

ry:n kanssa. Luokitustoimintaa ohjasi ja valvoi

päätoimikunta PT 17 Sisäilmastoluokitus. Toiminnasta

vastasi huhtikuun lopussa äitiyslomalle jääneen Laura

Sariolan sijaisena arkkitehti Petri Neuvonen.

RT-ympäristöselosteet

Rakennustietosäätiön ylläpitämät RT-Ympäristöselosteet

tarjoavat vertailukelpoista ympäristötietoa rakennustuotteista.

Vuoden lopussa seloste oli laadittu 36 tuotteesta.

Ympäristöselosteisiin liittyvä eurooppalainen standardointi

on edelleen käynnissä.

RT-Ympäristöselostetoiminta on perustettu yhteistyössä

Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa. Ympäristöselostetoimintaa

ohjasi ja valvoi päätoimikunta PT 21 Ympäristöselosteet.

Toiminnasta vastasi huhtikuun lopussa

äitiyslomalle jääneen Laura Sariolan sijaisena arkkitehti

Petri Neuvonen.

Rakennusfoorumit

Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä

vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa

RAKENNUSTIETO

7


käsitellään rakennusalan ajankohtaisia aiheita asiantuntevien

alustajien ajatusten pohjalta. Foorumit tarjoavat

rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille tilaisuuden

luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan ammattilaisten

kanssa. Toimintavuonna pidettyihin kuuteen rakennusfoorumiin

osallistui yhteensä 340 henkilöä. Vuoden rakennusfoorumeiden

aiheet olivat:

• Teollinen rakentaminen – kustannustehokas ”off the

rack” -mallisto vai myös ”haute couture” – Tästäkö

lääke lamaan

• Mitä energian säästäminen ja ekologisuus oikeasti merkitsee

Faktat pöytään.

• Miten yleistaloudellinen tilanne vaikuttaa rakennusalaan

• Arkkitehtuurin julkisuus ja Arkkitehti-lehti

• Pääsuunnittelupalveluiden hankinnan kipupisteet: Tehtäväluettelot.

Auts! Tuotemallit. Auts! Tekijänoikeudet.

Auts.

• Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen

• Pää auki metropoliin

• Maahanmuuttajat ja rakennettu ympäristö

Kansainvälinen toiminta

Suhdanteiden aiheuttamasta hetkellisestä hiljenemisestä

huolimatta Rakennustiedon asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden

toimintakenttä jatkaa laajenemistaan ja

kansainvälistymistään. Rakennustieto on vastannut tietopalvelutarpeeseen

perinteisesti tytäryhtiöidensä, Tallinnan

ja Pietarin rakennuskeskusten kautta sekä osallistumalla

UICB:n, kansainvälisen rakennuskeskusten liiton

pohjoismaiseen ja globaaliin toimintaan. Henkilökohtaisia

jäsenyyksiä tärkeimmiksi katsotuissa organisaatioissa

ja osallistumista niiden toimintaan on pyritty ylläpitämään,

perusteluna kv. toimintaympäristön kehityksen

seuraaminen ja vaikuttaminen keskeisten kehityshankkeiden

sisältöihin. Muilta osin kansainvälisen toiminnan

laajentamista lykättiin eteenpäin, kunnes taloudellinen

tilanne paranee.

Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutusja

kehittämisyhteistyön tukisäätiö (FINEDU-säätiö) perustettiin

edistämään rakennusalan koulutuksen vientiä

erityisesti Pietarin alueelle. Rakennustietosäätiö RTS

ryhtyi perustajajäseneksi hankkeeseen.

Tuotemallistandardia ylläpitävän buildingSMART -järjestön

kautta säätiö osallistui kansainväliseen tuotemallistandardisointityöhön.

buildingSMART -järjestön Suomen

osasto toimi säätiön päätoimikuntana.

ICIS (International Construction Information Society) on

luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien

organisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö.

Säätiön T&K -johtaja osallistui järjestön toimintaan Talonimikkeistöryhmän

päätoimikunnan edustajana, hallituksen

jäsenenä ja rahastonhoitajana.

Säätiö oli rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen

kattojärjestön CIB:n (International Council for Research

and Innovation in Building and Construction) jäsen.

Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n sihteeriys

hoidettiin Rakennustiedossa. Säätiö oli edustettuna

myös Suomen osaston hallituksessa, mikä vastasi

muissa pohjoismaissa voimassa olevaa käytäntöä. Säätiön

edustaja osallistui hallituksen jäsenenä PRP:n hallituksen

kokouksiin. Toiminta oli aktiivista ja Suomen osasto

järjesti mm. tutustumismatkan Olkiluodon ydinvoimalan

rakennustyömaalle sekä matkan vuorostaan Tukholmassa

järjestettyyn PRP:n konferenssiin. Valmistelut vuonna

2011 Suomessa järjestettävään konferenssiin aloitettiin

toimintavuonna.

Yliasiamies oli toimintavuonna Kungliga Tekniska Högskolan

KTH:n, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

(Tukholma), hallituksen jäsen.

ET-INFOkeskuse AS

Toimintakaudella taloudellinen taantuma koetteli erityisesti

Viroa ja muita Baltian maita. ET-INFOkeskusen 17.

toimintakausi olikin sopeutumista vuoden mittaan heikkenevään

rakennusalan suhdanteeseen. Huonosta suhdannetilanteesta

huolimatta näyttelyssä oli 58 näytteilleasettajaa

ja näyttelyyn tutustui vuoden aikana yli 5200

rakennusalan ammattilaista. Rakennustarvikkeisiin, palveluihin

ja neuvontaan keskittyvä näyttely oli avoinna jo

neljännentoista vuoden. Näyttelyn yhteydessä toimivan

kirjakaupan valikoimaa laajennettiin erityisesti kansainvälisille

suunnittelijoille tarkoitettujen kirjojen osalta. Seminaareja

vuoden aikana järjestettiin 22 kappaletta ja niihin

osallistui yli 887 ammattilaista. ET-INFOkeskusen koulutusseminaarit

hyväksyttiin osaksi rakennusinsinöörien

virallista täydennyskoulutusta.

Kustannustoiminnassa jatkettiin normaalisti kortistotuotteiden

eli ETF- ja KH-kortistojen täydentämistä sekä kir-

8 Rakennustieto


jakustannustoimintaa. Maaliskuussa ilmestyi ensimmäinen

viroksi käännetty akustiikan suunniteluun tarkoitettu

kirja. Alkuperäisteos on ilmestynyt Suomessa RILin kustantamana.

Vuosi oli myös ET-INFOkeskusen strategian

tarkastelun ja toiminnan uudelleen suuntaamisen vuosi.

Lokakuun 2009 strategiaseminaarissa uudistettiin yrityksen

tulevaisuuden visiota ja strategiaa vuosille 2009

2012. Hallitus hyväksyi uuden strategian loppuvuodesta,

ja samalla aloitettiin ETF-kortiston verkkoversion tuotanto

uuden sähköiseen tietopalveluun tähtäävän strategian

mukaisesti.

Yhtiön kotisivut ovat osoitteessa www.ehituskeskus.ee.

ET- INFOkeskusen tuotteita on saatavissa myös Tarton

ammattikoulujenkeskuksen kirjastossa olevasta infopisteestä.

ET-INFOkeskusen palveluksessa oli toimintavuonna

keskimäärin neljä henkilöä. Yhtiön hallituksen

puheenjohtajana toimi Heimo Salo, hallituksen jäseninä

Andrei Blitstein, Erki Laimets ja Matti Rautiola sekä toimitusjohtajana

Kea Siidirätsepp.

Pietarin Rakennuskeskus PCC

Toimintavuosi oli Pietarin Rakennuskeskus PCC:n kolmastoista.

Pietarin Rakennuskeskuksen näyttely-, seminaarija

toimistotilat sijaitsevat Pietarin Rakennusteknisen Instituutin

talossa osoitteessa Torzhkovskaya ulitsa 5.

RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä

syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille

henkilöille. Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus.

Toimintavuonna myönnettiin seuraavat ansiomerkit:

• ansiomerkki nro 104, yksikön päällikkö Harri-Ylivillamo

(Ratahallintokeskus)

• ansiomerkki nro 105, päätoimittaja Ilmo Rekonen (Rakennustieto)

• ansiomerkki nro 106, tuotepäällikkö Alpo Lempiäinen

(UPM-Kymmene Wood)

Täydet palvelusvuodet

Vuonna 2009 palkittiin täysistä palveluvuosista seuraavat

Rakennustiedon henkilöt (suluissa palvelusvuodet):

• Raija Lahtinen

(30 v.)

• Irja Hansio

(20 v.)

• Erkki Helo

(20 v.)

• Riitta Hyötylä

(20 v.)

• Jaana Lapatto

(20 v.)

• Markku Lappalainen (20 v.)

• Olavi Kärnä

(20 v.)

• Merja Nyman

(20 v.)

• Sirpa Vento

(20 v.)

• Kati Efraimsson

(10 v.)

• Jussi Kaskia

(10 v.)

• Hannele Sinkko

(10 v.)

• Matti Valtiala

(10 v.)

Pietarin alueella nopeasti syventynyt talouden lama vaikeutti

PCC:n markkinatilannetta. Seminaari- ja koulutuspalvelujen

kysyntä supistui toimintavuonna, mutta PCC

järjesti silti noin 50 tilaisuutta, joihin osallistui yli 2000

asiakasta. Infstroy-lehden mainostuotot vähenivät, mutta

näyttelytoiminta säilyi lähes ennallaan, myytynä oli 40

näyttelypaikkaa ja 20 esitejakelusopimusta. PCC:n liikevaihto

laski edellisestä vuodesta noin kolmanneksen ja

tilanteeseen reagoitiin supistamalla vastaavasti menoja.

PCC:n palveluksessa oli keskimäärin 13 työntekijää. Pietarin

Rakennuskeskus PCC:n hallituksen puheenjohtajana

toimi Markku Salmi ja jäseninä Matti Rautiola, Irina

Belinskaja sekä Aleksei Belinsky. Keskuksen toimitusjohtajana

toimi Irina Belinskaya.

Huomionosoitukset

RTS:n kultaiset ansiomerkit

Täysistä palveluvuosista palkittuja.

RAKENNUSTIETO

9


Rakennustiedon ga-palkinto

Rakennustiedon ga-palkinto perustettiin vuonna 2007

ja se myönnetään Gunnel Adlercreutzin rahastosta henkilölle

tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella

yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää

kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.

Vuoden 2009 Rakennustiedon ga-palkinnon, 2.000 euroa,

sai toimitusjohtaja Helena Soimakallio seuraavin perusteluin:

”Toimitusjohtaja Helena Soimakallion myötä

Rakennusinsinöörien liitto RIL on näkyvästi vahvistanut

rooliaan rakennetun ympäristön vastuunkantajana. Hän

on ollut keskeisesti mukana ajankohtaisissa hankkeissa,

joiden käynnistämisessä ja loppuunsaattamisessa on

tarvittu kirkasta näkemystä, nopeaa toimintaa ja pitkän

matkan kestävyyttä. Mainittakoon vaikkapa Osaamisbarometri,

ROTI Rakennetun ympäristön tila -selvitys ja

RYM-SHOK -hanke, jotka ovat tuoneet tärkeää uutta tietoa

rakentamis- ja kiinteistöalalle ja sysänneet koko alan

kehitystä merkittävästi eteenpäin.

Helena Soimakallio toimii myös useissa rakennetun ympäristön

yhteistyörakenteissa. Hänen valoisa, energinen

ja ennakkoluuloton asenteensa kannustaa yhteistyökumppanit

avoimeen, luovaan keskusteluun, jonka johdosta

yhteistyö on aina sekä miellyttävää että tuloksellista.”

RAKEVA-palkinto

RAKEVA-palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle, yritykselle

tai jär jestölle, joka on rakennusalalla edistänyt

uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista

suunnittelussa tai rakentamisessa.

RAKEVA-palkinnon 2009 sai Skanska Oy ja toimitusjohtaja

Juha Hetemäki seuraavin perusteluin: ” Skanska Oy

on viiden nollan (5 zero) visiollaan siirtynyt aivan uuteen

ja koko alaan verrattuna ennen näkemättömään toimintamalliin.

5 zero visioon kuuluu

• nolla tappiollista hanketta

• nolla työpaikkatapaturmaa

• nolla ympäristöhaittaa

• nolla eettistä rikettä

• nolla virhettä

Palkinnon myöntämisen perusteena olivat etenkin työturvallisuuden

nostaminen omaksi ja sitä myötä koko

alan näkyväksi ja tärkeäksi kehittämiskohteeksi sekä

käytännössä toteutuneet nollavirheluovutukset. Myöntäessään

RAKEVA-palkinnon Skanska Oy:lle RTS:n hallitus

toivoo, että Skanskan strategian viitoittama toimintatapa

leviäisi nopeasti koko alan toimintatavaksi.”

Rakennustiedon ga-palkinto 2009 luovutettiin

toimitusjohtaja Helena Soimakalliolle.

(Oik. Gunnel Adlercreutz)

RAKEVA-palkinnon otti vastaan Skanska Oy:n toimitusjohtaja

Juha Hetemäki (oik.)

10 Rakennustieto


ALUEELLISET RAKENNUSTIETOPALKINNOT

Rakennustieto Kuopio

Rakennustieto Tampere

Rakennustieto Lappeenranta

Rakennustieto Oulu

Alueelliset Rakennustietopalkinnot

Rakennustietosäätiö RTS jakaa vuosittain alueellisen Rakennustietopalkinnon

kunkin alueyksikön toimialueella.

Palkintolautakuntana toimii alueyksikön päätoimikunta.

Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai työryhmälle,

joka on alueyksikön toimialueella erityisesti

edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa

tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä hyväksi käyttämällä.

Stipendit

Rakennustietosäätiö jakaa stipendejä säätiön tarkoitusta,

hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan

edistäminen, toteuttavien kirjojen, artikkeleiden, näyttelyiden

ja vastaavien laatimista varten. Toimintavuonna

vallinneen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi säätiö ei

jakanut stipendejä vuonna 2009.

Alueelliset Rakennustietopalkinnot jaettiin

vuonna 2009 seuraavasti:

• Kuopio: Rakennusliike RP Karmi Oy

• Lappeenranta: Kruunupuisto–Punkaharjun kuntoutuskeskus

• Oulu: Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudio

• Tampere: Tyrvään Pyhän Olavin kirkon talkooväki

RAKENNUSTIETO

11


RAKENNUSTIETO OY

Yleistä

Rakennustieto Oy toteuttaa Rakennustietosäätiö RTS:n

tarkoitusta tuottamalla ja myymällä sellaisia tuotteita ja

palveluja, joiden avulla rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaiset

ja kuluttajat voivat päivittäin toimia hyvän kaavoitus-,

rakennus- ja kiinteistönpitotavan mukaan.

Yleinen talouslama ja rakennustoiminnan alasajo syvenivät

nopeasti vuoden 2008 lopulla. Yhtiön budjetti vuodelle

2009 osoittautui nopeasti liian optimistiseksi ja hallitus

hyväksyikin helmikuussa yhtiölle uuden, alenevaan

liikevaihtoon perustuvan budjetin, jossa myyntituottoja

oli leikattu 5 %. Vuoden 2008 tappiollinen tulos yhdessä

alenevan kysynnän kanssa heikensivät nopeasti maksuvalmiutta

ja yhtiö aloitti jo 2008 lopulla mittavan säästöohjelman

maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ja kannattavuuden

palauttamiseksi.

Toimintavuoden päätavoitteeksi asetettiin kannattavuus.

Tähän pyrittiin laskevan liikevaihdon oloissa tiukalla säästölinjalla.

Koko henkilökunta oli lomautettuna kaksi viikkoa

tammi- helmikuussa ja uudelleen kaksi viikkoa kesällä.

Henkilötyövuosien määrä laski eläkkeelle ja osaaikaeläkkeelle

siirtymisten ja irtisanoutumisten johdosta

7 htv. Henkilöstökuluissa säästettiin edelliseen vuoteen

verrattuna noin 400 000 € huolimatta palkkojen yleiskorotuksista

syksyllä 2008 ja 2009. Muissa kiinteissä kuluissa

saatiin aikaan yli 500 000 €:n säästöt, jotka kohdistuivat

kaikkiin menoeriin, myös markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 750 000 €. Muuttuvien

kulujen säästöillä saatiin kuitenkin myyntikate pidettyä

lähes edellisen vuoden tasolla ja myyntikateprosentti

nousi 66:sta 70:een. Yhtiön kokonaissäästöt olivat

edelliseen vuoteen verrattuna runsaat 1 500 000 €. Tällöin

muuttuvien kulujen säästö on suhteutettu toteutuneeseen

liikevaihtotasoon.

Yhtiö kykeni palauttamaan kannattavuutensa ja oli voitolla

vuoden 2009 jokaisena kuukautena. Tämä paransi

hitaasti maksuvalmiutta ja yhtiö selviytyi taloudellisista

velvoitteistaan ajallaan ja lisälainaa ottamatta.

Vuoden 2009 aikana siirryttiin talouden ohjauksessa ns.

käsiohjaukseen. Tilausten ja maksujen hyväksymisvaltuudet

keskitettiin toimitusjohtajalle, perustettiin hallituksen

puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan

muodostama ad-hoc -ryhmä nopeisiin päätöksiin, tiivistettiin

kassatilanteen seurantaa ja ennakointia ja otettiin

käyttöön uuden talouspäällikön kehittämiä parempia talouden

seuranta- ja ennakointityökaluja. Yhtiö irtisanoi

Locus-lehden julkaisu- ja kustannussopimuksen ja Isännöintiliitto

irtisanoi Kehittyvä Kiinteistö -lehden sopimuksen.

Rakennustieto Tampere lopetti tappiollisen näyttelytoiminnan

ja muutti pienempiin tiloihin ja kirjakaupan

kannalta paremmalle kauppapaikalle.

Yt-neuvottelukunta aloitti työnsä jo vuoden 2008 lopulla

yhtiön taloudellisen tilanteen ja lomautusten johdosta.

Neuvottelukunta on hakenut säästömahdollisuuksia

ja seurannut tiiviisti säästöohjelman toteuttamista. Ytneuvottelukunnan

työ jatkui koko vuoden ja sen panos

on ollut merkittävä tekijä yhtiön maksuvalmiuden ja kannattavuuden

palauttamisessa. Yt-neuvottelukunta jatkaa

12 Rakennustieto


työtään myös 2010.

Syksyllä 2009 Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto

Oy:n hallitukset käsittelivät ja tarkistivat Rakennustiedon

strategiaa vuosille 2010–2014. Strategiassa lähdetään

selkeästi siitä, että lähiajan tärkein tavoite on selvitä

laman yli mahdollisimman vähin vaurioin ja valmistautua

vuoden 2010 lopulla alkavaan kysynnän nousuun. Muita

strategisia tavoitteita, joiden toteuttamiseen tarvittaisiin

ulkopuolelta ostettavia palveluja, on siirretty aikataulussa

eteenpäin.

Yhtiö on vienyt vuoden 2009 aikana loppuun asiakassegmentointiin

perustuvan organisaatiouudistuksensa, joka

tähtää sisäisten resurssien parempaan käyttöön, myynnin

ja markkinoinnin tehostamiseen, johtamisjärjestelmän

selkiyttämiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen

perinteisen tuotekehityksen sijaan. Tämä toimintakertomus

noudattaa uuden organisaation mukaista toimintalogiikkaa,

jota havainnollistaa kuva sivun alareunassa.

Vuoden 2009 aikana jatkettiin niitä kehityshankkeita, jot-

ka oli käynnistetty aiemmin ja jotka kasvattivat myyntituottoja

kertomusvuodelle. Vuonna 2009 saatiin myyntiin

Ratu-kortiston nettiversio Ratu Net, uusitut Sopimuslomake

Net ja RT Tarviketieto Net sekä KiinteistöRYL ja

InfraRYLin jatko-osia. Toimintasuunnitelman mukaisia

kehityshankkeita karsittiin taloustilanteen vuoksi eikä

muita suunniteltuja hankkeita toteutettu.

Yhtiö siirsi eteenpäin myös muita toimintasuunnitelmaan

sisältyneitä hankkeita kuten taloushallintojärjestelmän

uusimisen, toimitilojen kunnostamisen, henkilöstöetuuksien

lisäämisen sekä rekrytoinnin viestintään. Rakennustiedon

ensimmäinen ympäristöohjelma valmistui

vuoden 2009 lopulla.

Rakennustieto Oy:n hallitus on osallistunut aktiivisesti

yhtiön talouden parantamiseen ja pitänyt etusijalla kannattavuuden

palauttamista. Yhtiön budjettitavoitteet vuodelle

2009 olivat 10 250 000 € liikevaihtoa ja 150 000 €

liikevoittoa. Yhtiön tulos vuodelta 2009 on 9 700 000 €

liikevaihtoa ja 175 000 € liikevoittoa.

Liiketoiminnan

kehittäminen

• Markkinatietoon perustuva

tarjoaman uudistaminen

• Segmenttitasoisen yhteistyön

koordinointi

Sisäiset palvelut

Asiakkuuksien hallinta

• Taloushallinto – ERP

• CRM

• HR

• Logistiikka

Asiakaspalvelu

Myynti ja markkinointi

Asiakastiedon haltuunotto

1. Asiakassegmentit

1. Rakennus- ja

rakennesuunnittelu

2. Infra

3. Talotekniikka

4. Talonrakennusurakointi

5. Kiinteistönpito

6. Materiaali- ja

tuoteteollisuus

2. Toiminnot

• Mediamyynti

• Tuotemyynti,

alueorganisaatio

• Vähittäismyynti ja

verkkokirjakauppa,

kirjakauppaketju

• Markkinointi

Tietopalvelu

Sisältötuotanto

segmenteille

1. Asiakassegmentit

1. Rakennus- ja

rakennesuunnittelu

2. Infra

3. Talotekniikka

4. Talonrakennusurakointi

5. Kiinteistönpito

6. Materiaali- ja

tuoteteollisuus

2. Toiminnot

• Ohjetoimitus

• Kirjatoimitus

• Lehtitoimitus

• Mediatoimitus

• Lomaketoimitus

• Näyttely

RAKENNUSTIETO

13


Asiakaspalvelu -kuva

Tampereen uuden TIETOkirjakaupan avajaisia vietettiin 1.4.2009.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu on se osa organisaatiosta, joka kohtaa

päivittäin Rakennustiedon asiakkaat kuluttajista rakennusalan

ammattilaisiin, suurista pieniin, henkilökohtaisesti

ja sähköisesti. Toimintavuonna toteutetun organisaatiouudistuksen

keskeisin asia oli asiakaslähtöisyys ja

sen pohjalta lähtevä tietotarpeiden mukainen asiakkaiden

segmentointi. Päämääränä on entistä paremmin tukea

asiakkaidemme liiketoimintaa ja olla osana rakentamisen

arvoketjua. Ollakseen asiakaslähtöinen pitää asiakaspalvelun

eri osien hallita asiakassegmenttien asiakastieto ja

sieltä saatava asiakaspalaute. Vuoden 2009 aikana luotiin

edellytykset näiden toimintojen parantamiselle. Järjestelmien

kehittämisellä ja toimenkuvien uudistamisella

pyrittiin parantamaan tietojen keräämistä, jalostamista

ja dokumentointia, jotta saamme asiakkaidemme ydinviestit

kirjatuksi palvelu- ja tuotekehitystä varten. Rakennustiedon

tuote- ja mediamyyntiin sekä markkinointiin

lisättiin henkilöresursseja samalla kun toimenkuvia uudistettiin.

Tavoitteena on asiakaslähtöinen tuotekehitys

myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutuksessa strategian

asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Asiakaspalvelusta vastasi varatoimitusjohtaja Heimo

Salo.

Tietopalvelu

Tietopalvelu-ryhmä tuottaa asiakassegmenteille tietotuotteita

ja tietopalveluja. Tietopalveluryhmään kuuluvat:

• Ohje- ja säännöstoimitus

• Mediatoimitus

• Lomaketoimitus

• Kirjatoimitus

• Lehtitoimitus

• Näyttely

Toimintavuonna 2009 tietopalvelu-ryhmän työtä käynnistettiin.

Tietopalvelujohtajien, toimituspäälliköiden ja

näyttelypäällikön sekä muun henkilöstön toimenkuvat

tarkistettiin uuden organisaation mukaisiksi. Toimenkuvien

tarkistuksen yhteydessä tehtiin sisäisiä siirtoja,

joilla vahvistettiin tuotannon kapeikkoja. Vuoden aikana

täsmennettiin tuotteiden ja liikevaihdon jakautumista eri

segmenteille sekä koordinoitiin eri tuotteiden tuotantoohjelmat.

Tietopalvelutuotteiden kehittäminen tapahtuu yhtiön Liiketoiminnan

kehittämisryhmässä, jonka jäseninä ovat

segmenteistä vastaavat tietopalvelujohtajat.

Vuoden 2009 keväällä lakkautettiin Tampereen Rakennustiedon

näyttely. Vuoden lopussa päättyivät kahden

lehden, Locus ja Kehittyvä Kiinteistö, julkaisu- ja kustannussopimukset.

Lehtitoimituksen henkilöresurssit

14 Rakennustieto


Tampereen TIETOkirjakaupan alakertaan tehtiin vuokrattava koulutus- ja näyttelytila.

sopeutettiin vastaamaan muuttunutta tarvetta. Vuonna

2009 valmistuivat ensimmäinen KiinteistöRYL ja Infra-

RYLin osat 2 ja 4. Laadittavana olivat MaaRYL, Runko-

RYL sekä SisäRYL.

Ohje-, säännös- ja tarvikekorttituotanto toteutuivat tavoitteiden

mukaisina. Sopimuslomakevalikoimaa laajennettiin

kiinteistöalan sopimuksilla. Locus-lehdestä tehtiin

kaksi kaksoisnumeroa kustannusten säästämiseksi,

muutoin lehdet ilmestyivät julkaisuohjelmansa mukaisesti.

Kirjatuotannossa keskityttiin teknisiin käsikirjoihin

ja kirjojen taloudellinen tulos oli budjetin mukainen. Näyttelytoiminnassa

panostettiin näyttelyn markkinointiin,

koulutustarjontaan ja tilavuokrauksen tehostamiseen.

Vuoden lopulla laadittiin tietopalvelun tuotanto-ohjelma,

joka sisältyy Rakennustieto Oy:n toimintasuunnitelmaan

2010.

Tietopalvelu-ryhmästä vastasi toimitusjohtaja Markku

Salmi.

Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittämistä varten uuteen organisaatioon

perustettiin toimintavuonna LIKE-ryhmä. Se koostuu

asiakassegmenttien tietopalvelujohtajista ja sillä on kiinteät

yhteydet organisaation muihin yksiköihin ja päätöksentekoon.

LIKE-ryhmän kanssa kiinteässä yhteistyössä

toimii IT-osasto, koska varsin suuri osa liiketoiminnasta

ja kehitettävistä uusista tuotteista on sähköisiä tuotteita.

Vuoden 2009 aikana Rakennustiedon tuotekehityssalkku

otettiin entistä paremmin haltuun uusimmalla työkaluja

ja menetelmiä uusien tuotteiden kustannusten ja tuottojen

arvioimiseksi. Samalla pystyttiin entistä helpommin

arvioimaan tuotekehitysvaiheessa olevien tuotteiden

keskinäistä paremmuutta ja riippuvuutta. Keskeisenä

ajatuksena liiketoiminnan kehittämisessä ja varsinkin

LIKE-ryhmän työssä on markkinatietoon perustuvan tarjoaman

uudistaminen ja segmenttitasoisen yhteistyön

koordinointi. Tälle työlle luotiin syksyllä hyvät perusteet

ja se on hyödynnettävissä tulevina vuosina.

Liiketoiminnan kehittämisestä vastasi varatoimitusjohtaja

Heimo Salo.

Sisäiset palvelut

Toimintavuoden aikana Rakennustieto Oy:n sisäiset palvelut

selkeytettiin yhtenäiseksi toiminnoksi sisältäen talous-

ja henkilöstöhallinnon, toimisto- ja kokouspalvelut

sekä varastotoiminnot.

Vuoden alkupuolella korostui kassatilanteen hallinta ja

maksuvalmiuden ylläpitäminen. Organisaatiouudistuksen

käyttöönottamiseksi käynnistettiin liikevaihdon ja asiakkuuksien

jako segmenteittäin sekä aloitettiin talouden

raportointijärjestelmän muuttaminen uuden organisaation

mukaiseksi. Talouden seuranta- ja ennustemenetelmiä

kehitettiin ja luotiin uusi tuoteryhmittäinen seurantatyökalu

hallitukselle tapahtuvaan raportointiin.

Sisäiset palvelut -yksiköstä vastasi talouspäällikkö Eija

Karonen.

RAKENNUSTIETO

15


Kortistojen sivumääräiset jakaumat

RT-rakennetyypit tietomallinnuskäyttöön.

RT CAD

mallinnustyypit 391 s.

Hakemisto 253 s.

SisäRYL

416 s.

Ohjeet

456 s.

RYL-kirjat 8 kpl

2 736 s.

Ohjeet

5 066 s.

MaalausRYL

366 s.

Säännökset

485 s.

Tarviketieto

1 866 s.

Säännökset 2 104 s.

RT

Tuotetieto

764 s.

SIT

RT-kortisto yhteensä 12 163 sivua.

Rakennustarvikkeet-hakemisto 699 s. (paperiversio poistui

2009), jatkossa vain nettituotteena.

SIT-kortisto yhteensä 2487 sivua.

Asiakassegmentit

Rakennus- ja rakennesuunnittelu

Rakennus- ja rakennesuunnittelusegmentin asiakkaita

ovat arkkitehti- ja rakennesuunnittelijat. Tavoitteena on

tarjota jatkuvasti määräysten muutosten mukaan uusiutuvaa

ja täydentyvää rakennusalan ammattitietoa RT-kortiston,

käsikirjojen ja tiedotuksen avulla.

Rakennus- ja rakennesuunnittelusegmentille julkaistiin

asuntosuunnittelua, ulkotilojen suunnittelua sekä pysyvien

työpaikkojen puku-, pesu- ja wc-tiloja koskevia

uusittuja RT-tilasuunnitteluohjeita. Rakenteiden suunnittelua

koskevina ohjeina uusittiin sahattua ja höylättyä

puutavaraa sekä puun jatkojalosteita kuten puuikkunoita

koskevia ohjeita. Perustusten vedeneristysohjeita ja rakenteiden

murtosuojausta koskevia ohjeita päivitettiin.

Rakennemääräysten muistilista rakennesuunnittelijoille

uusittiin vastaamaan eurokoodien mukaista suunnittelua

ja uusia vuonna 2010 voimaan astuvia energiamääräyksiä.

Muistilista energiamääräysten muutoksista julkaistiin

myös rakennusalan johtajien käyttöön. Rautatalon,

Akateemisen kirjakaupan ja Taidehallin julkisivu- ja kattoikkunadetaljeja

koskevia ohjeita julkaistiin. RT-netissä

julkaistiin lisäksi rantarakentamista ja energiatehokkuutta

koskevat RT-ideaohjeet.

Toimintavuonna julkaistut RT- ja SIT-ohjekortit on lueteltu

sivulla 57.

Rakennussuunnitteluun suunnatuista kansainvälisistä

kirjahankkeista ilmestyivät Alvar Aallon Viipurin kirjastoa

koskeva englanninkielinen julkaisu, Newly Drawn –

Emerging Finnish Architects - julkaisu sekä Kotina puinen

kaupunkikylä, joka tehtiin sekä suomen- ja englanninkielisenä

että venäjän- ja englanninkielisenä painoksena.

Kirmo Mikkolan kirjoituksia julkaistiin Jorma Mukalan

koostamana Arkkitehtuurilinjoja-kirjana, joka sai huomiota

myös julkisuudessa television ja lehdistön kautta.

Rakennussuunnitteluun kohdistetun RT- kortiston nettiversion

käyttäjien määrä ylitti 3000 tilaajan rajan, mikä

vastasi noin 50 % tilaajista. CD:n tilaajia oli toimintavuonna

2400 ja RT- kansioversion käyttäjiä vielä 950 tilaajaa.

Kehitystyön tavoitteena on soveltaa kokemustieto myös

entistä paremmin asiakkaiden digitaalisilla työasemilla

käytettäväksi ja jakaa se ajantasaisena netin välityksellä.

RT-ohjeet ja RYL-käsikirjat hyväksytetään lausunto- ja

konsensusmenettelyllä, millä varmistetaan tiedon oikeellisuus.

Kirjoja tuotetaan rakennus- ja rakennesuunnittelusegmentille

ammattisuunnitteluun raportteina ja pamfletteina

sekä vuosi- ja käsikirjoina. Segmentin markkinointi ja

myynti on järjestetty netin avulla tiedotuksen ja tuotetarjonnan

sekä kirjakauppaverkoston puhelinmyynnin avulla.

Rakennus- ja rakennesuunnittelusegmentin tietopalvelujohtajana

toimi Markku Lappalainen.

Infra

Infra on Rakennustieto Oy:n asiakassegmenteistä uusin.

Se tarjoaa luotettavaa tietopalvelua infran rakennuttajille,

suunnittelijoille, urakoitsijoille, oppilaitoksille ja opiskelijoille

sekä kirjastoille. Infrasegmenttiin sisältyy infran uudisrakentaminen,

korjaaminen ja ylläpito.

Segmentin tietopalvelu keskittyi toimintavuonna alan en-

16 Rakennustieto


Talotekniikka RYL 2002

696 s.

Ratu-kirjat

1 464 s.

Suunnitteluohjeet

1 043

Tuotetieto

197 s.

Ohjeet

2 360 s.

Hukat 27 s.

Tiedotteet

174 s.

Säännökset

1 150 s.

Tiedonjyvät

352 s.

LVI

Kone-Ratu

222 s.

Korjaus-Ratu

720 s.

Talo-Ratu 801 s.

Ratu

LVI-kortisto yhteensä 4755 sivua.

Ratu-kortisto yhteensä 4451 sivua.

simmäisen laatuvaatimusasiakirjan, Infra RYLin, tuotantoon.

Toimintavuonna valmistui kaksi osaa InfraRYListä

käsikirjana, InfraRYL 2006 osa 3 Järjestelmät ja täydentävät

rakenteet ja InfraRYL 2006 osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen

rakenteet. Toimintavuonna päivitettiin ja täydennettiin

InfraRYLin osaa 1 Väylät ja alueet. Päivitykset julkaistiin

InfraRYL Netissä ja nettisivulla www.rts.fi/infraryl.

Vuoden lopussa oli käytössä InfraRYL Net versio 2009/3.

Toimintavuonna jatkettiin Infra-nimikkeistöjärjestelmän

laadintaa päivittämällä Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö

ja määrämittausohje versioon 2.1 sekä

saatiin toimenpidenimikkeistö koekäyttöön.

Infra-ala oli laajasti mukana kehitystyössä. Sekä RYLit että

nimikkeistö tehdään vaativalla konsensuksella, joten Rakennustiedon

toimikunnat olivat merkittävässä roolissa.

Infrasegmentin tietopalvelujohtajana toimi Lea Vettenranta.

Talotekniikka

Talotekniikkasegmentin tavoitteena on tarjota asiakaslähtöisesti

tietopalveluja talotekniikan ammattilaisille erilaisiin

tarpeisiin. Asiakkaita ovat

• LVI-suunnittelijat

• LVI-urakoitsijat ja -asentajat

• rakennuttajat ja kiinteistön omistajat

• kiinteistöyhtiöt ja isännöitsijät

• kiinteistöjen huolto- ja kunnossapito-organisaatiot

• kuntien ja valtion virastot ja laitokset

• seurakunnat

• oppilaitokset ja opiskelijat

• kirjastot.

Segmentin tietopalvelua olivat toimintavuonna ensisijaisesti

LVI-kortisto, LVI-selostus CD ja TalotekniikkaRYL

2002, mutta tietopalvelua oli myös omassa ja välitettävässä

kirjallisuudessa, lomakkeissa ja Kehittyvä Kiinteistö

‐lehdessä. LVI-kortistoa julkaistiin sähköisesti LVI Net

‐palveluna ja LVI-kortisto CD:nä. TalotekniikkaRYL 2002

kuuluu kortistoon. LVI Netin ja LVI-kortisto CD:n käyttäjillä

on käytettävissä RT Tarviketieto Net ‐palvelu.

LVI Net ‐palvelua päivitetään jatkuvasti sitä mukaa kuin

tuotteita ilmestyy. LVI-kortisto CD:tä päivitettiin kolme

kertaa toimintavuoden aikana. LVI Net ‐palvelulla oli

käyttäjiä toimintakauden lopussa yli 1200 ja LVI-kortisto

CD:llä yli 530. LVI-kortisto CD:n tilaajia pyrittiin saamaan

LVI Net ‐käyttäjiksi. LVI Netiä kehitettiin mm. käytettävyyttä

parantamalla. Ohjetietoa linkitettiin Tarviketieto

Netin tuotetietoon. Asiakastuki auttaa tuotteiden käyttöönotossa

ja käytössä.

Kortistoa täydennettiin mm. seuraavilla ohjekorteilla: Uimahallien

ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnittelu, Kiinteistöjen

kaukojäähdytys. Lisäksi Hanketietokortti 09 ja

Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 julkaistiin

testikäyttöön. Tiedonjyväkortit käsittelivät vesimaksua

ja vesimittareita. Myös säännöstiedostoa täydennettiin

runsaasti: RakMK C3, D2, D3, E1 jne. Lisäksi

päivitettiin Rakentamismääräysten muistilista pääsuunnittelijalle

(arkkitehti) ja uutena ilmestyi Rakentamismääräysten

muistilista energiamääräysten aiheuttamista

muutoksista rakennusurakoitsijoille ja rakennuttajille.

Vuoden 2010 tuotannossa otetaan ohje- ja tiedonjyväkorteissa

huomioon energia- ja korjausnäkökulmat sekä

ympäristövaikutukset. Toimintavuonna 2009 julkaistut

RAKENNUSTIETO

17


LVI-ohjekortit ja ‐tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 58.

LVI Net -palveluun liitettiin Käyttöikälaskin (excel), jonka

avulla voidaan määritellä kiinteistön järjestelmien ja laitteiden

jäljellä oleva käyttöikä.

KH-kirjat 697 s.

Asuintalon ATKhuoltokirja

179 s.

Asuintilojen

käyttöohjeet 50 s.

Ohjeet

2 349 s.

LVI-selostus CD ‐ohjelma on tarkoitettu LVI-selostusten

laadintaan. LVI-selostus CD helpottaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa

LVI-selostusten laadintaa. Selostuspohjana

on TalotekniikkaRYL 2002 -nimikkeistö. TalotekniikkaRYL

2002:n päivitystyön valmistelu käynnistettiin

toimintavuoden lopussa. Keväällä 2010 tehdään päivitystarvekysely.

Tavoitteena on saada varsinainen päivitystyö

käyntiin syksyllä 2010.

SopimuslomakeNet -palveluun liitettiin myös testikäytössä

olevat ohjekortit Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo

TATE 09 ja Hanketietokortti 09. Vuonna 2010

talotekniikan sopimusasiakirjatarjontaa ja -tarvetta seurataan

ja yhteistyökumppanuuksia pyritään luomaan.

Kehittyvä Kiinteistö ‐lehteen (8 nroa) tuotiin segmentin

kautta talotekniikkatietoa.

Talotekniikkasegmentin tietopalvelujohtajana ja LVI-kortiston

päätoimittajana toimi Tiina Strand.

Talonrakennusurakointi

Talonrakennusurakoinnin asiakassegmentti on laaja ja

palvelee hyvin erikokoisia toimijoita. Asiakkaita ovat rakennusliikkeet

suurista pieniin, työkunnat, alan oppilaitokset,

rautakaupat ja rakennustyön valvonta. Toiminnan

tavoitteena on tarjota luotettavaa ja käyttökelpoista tietopalvelua

toimijoiden hyvinkin erilaisiin tietotarpeisiin sisältäen

keskeisen tietopalvelun, kuten laatuvaatimukset

ja laadunvarmistus, hyvät käytännöt, sopimustekniikka,

tuottavuus, työturvallisuus ja nimikkeistöt. Pienille toimijoille

on tarpeen kehittää tiiviitä ja helppokäyttöisiä tietokokonaisuuksia,

joiden käyttöönottokynnys on matala.

Tietopalvelu koostuu Ratu-kortistosta, Rakennusalan

työturvallisuus -kansiosta, Rakennustaito-lehdestä, Rakentajain

kalenterista, omasta ja välitettävästä kirjallisuudesta,

lomakkeista, RT-julkaisuista, erityisesti RYLeistä

sekä Klara Net -kustannuslaskentaohjelmistosta. Tuotekohtainen

koulutus ja asiakastuki parantavat asiakkaan

tietopalvelusta saamaa hyötyä ja käyttökokemusta. Toimintavuoden

tietopalvelu on kuvattu tuotekohtaisissa

esittelyissä. Toimikuntatyöskentely on konsensusta vaativien

tietopalveluiden tekemisessä edelleen käytössä.

Ratu-kortiston kolmevuotinen korjausrakentamisen menetelmien

ja menekkien päivitys jatkui ja toimintavuonna

Tuotetieto

1868 s.

Säännökset

1 290 s.

KH-kortisto yhteensä 6634 sivua.

Tiedonjyvät

201 s.

KH

valmistui 20 korjausohjekorttia. Toimintavuonna julkaistut

Ratu-tietokortit on lueteltu sivulla 58.

Tietopalvelutuotteiden integrointi keskenään ja osaksi

yritysten omia järjestelmiä on tulevaisuuden kehityssuunta.

Tiedon julkaisumuoto valitaan käyttäjän ja tiedon

käytettävyyden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Maksuttomat tiedotepalvelut pitävät toimijat uusimman

tiedon tasalla.

Talonrakennusurakointisegmentin tietopalvelujohtajana

toimi Raija Lahtinen.

Kiinteistönpito

Kiinteistönpitosegmentin tavoite on ohjeistaa kiinteistöjen

käyttäjiä ennakoivaan ja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon.

Segmentin tuotteita olivat toimintavuonna

mm. KH-kortisto sekä kiinteistönpidon kirjat, lomakkeet,

lehdet ja koulutus.

Elokuussa julkaistiin ensimmäinen palvelujen RYL, KiinteistöRYL

2009 Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset,

joka julkaistiin kirjana ja KH Net -kiinteistötietopalveluun

liitettynä Internet-sovelluksena. KiinteistöRYL

auttaa kiinteistöpalveluiden ostajaa, myyjää ja käyttäjää

kiinteistönpidon määrittelyssä, toteutuksessa ja toteutuksen

valvonnassa kaikenlaisissa kiinteistöissä. Julkaisun

laadintaan osallistui lähes 100 kiinteistö-, rakennusja

talotekniikka-alan asiantuntijaa seitsemässä eri toimikunnassa.

Rakennustieto ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus aloittivat

joulukuussa KiinteistöRYLin aineistoon perustuvan laatukoulutuksen

yhteistyössä Kiinteistöpalvelut ry:n ja Suo-

18 Rakennustieto


men Isännöintiliiton kanssa. Koulutusyhteistyö jatkuu

vuonna 2010.

KH-kortistoa julkaistiin entiseen tapaan KH Net -kiinteistötietopalveluna

ja KH-kortisto CD:nä. Ohjekortteja

julkaistiin 16 kpl (228 sivua). Niissä käsiteltiin mm. murtosuojausta,

kiinteistönpitonimikkeistöä, piha-alueiden

kasvien hoitoa sekä ulkoleikkipaikkojen kunnossapitoon

liittyviä toimenpiteitä ja määräyksiä. Tiedonjyviä julkaistiin

7 kpl (20 sivua). Aiheina olivat mm. putkiremontit

ja vesimaksut. Säännöskortteja julkaistiin 34 kpl (211

sivua). Joukossa olivat mm. kirjanpitolaki ja viestintämarkkinalaki.

Tuotekortteja julkaistiin 157 kpl (545 sivua).

Toimintavuonna julkaistut KH-ohjekortit ja tiedonjyvät on

lueteltu sivulla 58.

KH Netiin liitettiin käyttöikälaskin, jonka avulla voidaan

määritellä kiinteistön järjestelmien ja laitteiden jäljellä

oleva käyttöikä. Laskin vertaa asennusvuotta keskimääräiseen

käyttöikään ja ilmoittaa kunnon värikoodeina.

Laskinta voi käyttää apuna kiinteistön teknisen PTS:n

laadinnassa.

Vuonna 2010 KH-kortistoon lisätään mm. sopimusasiakirjojen

laadintaohjeita. Myös kaikki hissikortit päivitetään

vastaamaan uusia EU-määräyksiä.

Sopimuslomake Net -palveluun tuli merkittävä lisä kiinteistönpidon

sopimusasiakirjoja, kun palvelussa julkaistiin

noin 20 kpl Kiinteistöalan Kustannus REP Oy:n lomakkeita.

Vuonna 2010 palveluun lisätään edelleen kiinteistönpidon

asiakirjoja.

Rakennustieto julkaisi kahta kiinteistöalan lehteä, Locusta

ja Kehittyvää Kiinteistöä. Molemmat ilmestyivät 8 kertaa.

Kiinteistönpitosegmentin tietopalvelujohtajana toimi

Ilmo Rekonen.

Rakennusmateriaali- ja -tuoteteollisuus

Segmentin liiketoimintavolyymi koostui kortisto-, lehti- ja

kirjamediasta sekä Helsingin Rakennuskeskuksen näyttelytoiminnasta.

Rakennusmateriaali ja -tuoteteollisuus -asiakassegmentti

palveli myös tietopalvelujemme tilaajia.

Kortistomedia tarjosi kattavaa, ajantasaista ja käyttövalmista

tietoa rakennusmateriaaleista ja -tuotteista suunnittelun

tarpeisiin ja rakennustuotevalintoihin. Kortistomedian

tuottaa mediatoimitus.

Toimintavuoden lopussa alettiin ideoida TietoMediaa, joka

kattaa kaikki Rakennustiedon mediapalvelut. TietoMediasta

luodaan rakennusalalle mediabrändi. Yhtiön organisaatiouudistuksen

tavoitteiden mukaisesti TietoMedia

tarjoaa kohdennettua ja asiakaslähtöistä mediapalvelua

hyödyntäen Rakennustiedon koko mediavalikoimaa. TietoMediassa

korostetaan ohje- ja tarviketiedon linkittämistä,

mikä on selkeä kilpailuetu verrattuna markkinoiden

muihin mediapalveluihin.

Toimintavuonna solmittiin Rakennustiedon ja Puuteollisuusyrittäjät

ry:n välinen kumppanuussopimus, jonka

tavoitteena on lisätä rakennusalan ammattilaisten ja

päätöksentekijöiden tietoisuutta puuteollisuusyrittäjien

tarjoamista tuotteista ja palveluista. Sopimuksen tarkoituksena

on myös pitkäjänteisesti kehittää puuteollisuustuotteiden

tuoteinformaatiota, markkinointia, vientiä,

tuotekehitystä sekä rakennusalan ohjetuotantoa puuteollisuuden

alueella. Rakennusmateriaali- ja -tuoteteollisuussegmentin

tietopalvelujohtajana toimi Tuomo Kämäräinen.

Diagrammi 2: Talo 2000 -tuotenimikkeistön mukainen

jakauma Rakennustarvikkeet-tietokannassa, yhteensä

22 000 tuotetta, 2600 yritystä

Diagrammi 1: Mediapalveluiden liikevaihto 2009

Helsingin

Rakennuskeskus

300 000 €

Kirjamedia 20 000 €

Rakennuskalusto

ja -välineet 6 %

Kiinteistön hoito- ja toimintavarusteet 5 %

Maa- ja aluerakennustuotteet

9 %

Lehtimedia,

bannerit

340 000 €

Kortistomedia

1 300 000 €

Talotekniikkatuotteet

18 %

Runkorakennustuotteet

16 %

Täydentävät

rakennustuotteet 15 %

Rakennusvarusteet

ja kalusteet 13 %

Yhteensä 1 960 000 €

Pintatuotteet 18 %

RAKENNUSTIETO

19


RT CAD -kirjastot

RT Net -palvelu

RT-rakennusselostus Net

LVI Net -palvelu


RT Tarviketieto Net
Infra RYL Net

SIT Net -sisustustietopalvelu

KH Net -kiinteistötietopalvelu

Ratu Net -palvelu

Tuotteet ja palvelut

Ohjeet ja säännökset

Ohje- ja säännöstoimitus vastaa asiakassegmenttien ohje-

ja säännöstuotannosta. Toimintavuonna valmistui eri

kortistoihin 103 ohjekorttia, 120 säännöskorttia ja 9 tiedonjyvää.

Ilmestyneet ohjekortit on lueteltu sivulla 57.

Toimituksessa oli 2009 laadittavana ennätysmäärä RYLkirjoja

(Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset), kun

työn alla olivat samaan aikaan MaaRYL, RunkoRYL, Sisä-

RYL, MaalausRYL sekä InfraRYL osa 1:n päivitys. Näistä

MaaRYL, RunkoRYL ja InfraRYL osa 1 ilmestyvät 2010

aikana.

Ohje- ja säännöstoimituksen toimituspäällikkönä toimi

Irja Hansio.

mediatuotteet

Mediatoimitus vastaa asiakassegmenttien kortistomedian

tuottamisesta ja toimii läheisessä yhteistyössä myös

mediamyynnin kanssa.

Mediatoimitus tuotti informaatiota rakennustarvikkeista

ja -materiaaleista sekä palveluista. Mediatuotteet julkaistiin

sekä painettuina RT-tarvikekortteina että sähköisesti

RT-, SIT-, KH- ja LVI Netissä ja RT-tarviketieto Netissä sekä

RT-rakennusselostus Net -ohjelman tarviketietopankissa.

Sähköinen tarviketieto sisälsi myös tuotteiden 2D-detalji-,

GDL- ja tekstuurikirjastoja. Tarviketietoa linkitettiin

nettikortistojen ohjekortteihin. RT Tarviketieto Netin tie-

tokantaa päivitettiin aktiivisesti vastaamaan mahdollisimman

hyvin rakennustuotemarkkinoiden tarjoamaa.

Mediatoimituksen toimituspäällikkönä toimi Tuomo Kämäräinen.

Sopimusasiakirjat

Sopimusasiakirjavalikoima koostuu rakennus- ja kiinteistönpitoalan

sopimuslomakkeista, tehtäväluetteloista,

asiakirjamalleista ja sopimusehdoista. Tuotteita julkaistaan

paperilomakkeina ja Internetissä Sopimuslomake

Net -palvelussa osoitteessa www.sopimuslomake.net.

Lomakkeiden jakelujärjestelmän Sopimuslomake Net

-palvelun uusi versio julkaistiin kesäkuussa 2009. Palvelu

integroitiin Rakennustiedon lisenssienhallinta- ja tuotetietojenhallinta-tietokantoihin,

joiden avulla palvelun sisällön

ja käyttäjätietojen hallinnointi tehostuu. Palvelussa

toteutettiin uusi lomakeverkkokauppa, jossa asiakas

pystyy täysin omatoimisesti asioimaan koko lomakkeen

täyttämis- ja ostoprosessin ajan. Palvelussa julkaistaan

täytettäviä lomakkeita, ladattavia tiedostoja ja linkkituotteita.

Täytettävät lomakkeet luodaan palveluun rakennetulla

työpöydällä suoraan asiakkaiden käytettäväksi. Uusi

teknologia mahdollistaa jatkossa lisäpalveluiden liittämisen

palveluun.

Rakennustieto Oy ja Kiinteistöalan Kustannus REP Ltd

solmivat jälleenmyyntisopimuksen koskien REP-lomakkeiden

välittämistä Sopimuslomake Net -palvelussa.

Sopimus on ensimmäinen sähköisten tuotteiden jälleenmyyntisopimus.

Viheraluerakentajat ry ja Sopimusasiakirjat-yksikkö jär-

20 RAKENNUSTIETO


jestivät koulutuksen viher- ja ympäristörakentamisen

ammattilaisille sopimustekniikasta ja kuluttajansuojalaista.

Toimintavuonna ilmestyi sopimusasiakirjavalikoimaan

29 uutta lomaketta. Toimintavuonna julkaistut tuotteet ja

sopimusasiakirjat on lueteltu sivulla 59.

Sopimusasiakirjat-yksikön päätoimittajana toimi Kimmo

Lehtonen.

Kirjat

Toimintavuonna kustannettiin rakennusalan ammattikirjallisuutta

kaikille segmenteille. InfraRYL-kirjojen sarjassa

ilmestyi neljä kirjaa, osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen

rakenteet, osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat, osan

1 Väylät ja alueet 2. painos ja Määrämittausohjeesta versio

2.1. Myös kiinteistönpitoon saatiin määriteltyä ensi

kertaa yleiset laatuvaatimukset, kun KiinteistöRYL 2009

ilmestyi elokuussa. Urakointisegmentille ilmestyi Sivuurakan

alistaminen – käytännön opas urakkamuodon

hallintaan -kirja maaliskuussa ja Rakennustöiden menekit

2010 -kirja syyskuussa.

Opetusministeriön sarjassa ilmestyi Pientalotyömaan

valvonta ja tarkastusasiakirjan ruotsinkielinen versio ja

ympäristöministeriön kanssa julkaistiin viimeiset tyyppihyväksyntäsarjaan

kuuluvat ohjeet, jotka ilmestyivät sekä

suomen- että ruotsinkielisinä versioina. Rakennuksen

puutyöt -kirjasta ilmestyi 13. painos, joka oli kokonaan

uudistettu. Rakentajain kalenteri ilmestyi normaaliin tapaan

marraskuussa.

Englanninkielisiä arkkitehtuurikirjoja ilmestyi kaksi: Newly

Drawn – Emerging Finnish Architects, jossa esitellään

yhdeksän nuorta suomalaista arkkitehtiryhmää ja Alvar

Aalto Library in Vyborg -kirja, jossa selvitetään Viipurin

kirjaston 15 vuotta kestänyttä restaurointia. Play Architecture

-pelikorteista ilmestyi jo 10. painos. Yhteistyössä

Puuinfon kanssa tehtiin Kotina puinen kaupunkikylä -kirja,

joka ilmestyi venäjän–englanninkielisenä painoksena.

Markkinoinnin pääpaino oli suoramarkkinoinnissa ja lehtiilmoituksissa.

Sähköistä ilmoittelua on lisätty jatkuvasti.

Rakennustieto osallistui Lahdessa Raksa-messuille, Helsingin

kirjamessuille osallistuttiin jälleen yhteisellä osastolla

kolmen muun kustantajan kanssa. Lisäksi Rakennustieto

oli mukana Frankfurtin kirjamessuilla. Uutuuskirjoista

informoitiin niin kotimaan kuin ulkomaiden lehtiä,

joissa julkaistiin esittelyitä Rakennustiedon kirjoista.

Yhteensä toimintavuonna ilmestyi 26 nimikettä ja lisäksi

1 suomen- ja ruotsinkielinen tyyppihyväksyntäohje. Ensipainoksia

kirjoista oli 14 kpl, joista CD-muodossa yksi.

Kirjojen keskimääräinen painosmäärä oli 1600 kpl.

Toimintavuonna julkaistut kirjat, tyyppihyväksyntäohjeet

ja CD- tuotteet on lueteltu sivulla 59.

Kustannuspäällikkönä toimi Tiina Heloma.

Lehdet

Rakennustieto Lehdet vastaa Rakennustiedon julkaisemista

ja kustantamista ammattiaikakauslehdistä. Vuonna

2009 aikakauslehtiä oli neljä. Lisäksi lehdillä oli ajankohtaispainotteinen

Rakennustieto Lehdet -lehtiportaali.

Kaikissa Rakennustieto Oy:n kustantamissa lehdissä toisena

julkaisijana on Rakennustietosäätiö RTS.

Vuosi 2009 oli lehdille haastava, kuten kaikille mainostuloista

riippuvaisille medioille. Rakentamisen matalasuh-

RAKENNUSTIETO

21


danne lamautti alan markkinointipanostukset erityisesti

kevätkaudella. Rakennustieto Lehdissä vuosi oli kuitenkin

taloudellisesti historian paras. Tähän vaikutti erityisesti

uusi painosopimus sekä alihankinta- ja henkilöstökulujen

pieneneminen edellisestä vuodesta.

Rakennustiedon kustantamia lehtiä ilmestyi yhteensä

29 numeroa vuonna 2009. Lehtien yhteenlaskettu painosmäärä

oli noin 220 000 kappaletta ja levikki oli vuoden

lopussa 26 000 kappaletta. Rakennustieto Lehdet

-yksikössä työskenteli vuoden lopussa viisi henkilöä.

Kullakin lehdellä oli julkaisijoiden edustajista koostuva

päätoimikunta ja kolmella lehdellä myös numerokohtaista

sisältösuunnittelua päätoimittajan apuna tekevä toimitusneuvosto.

Vuoden 2009 aikana Rakennustieto irtisanoi Locus-lehden

julkaisu- ja kustannussopimuksen. Marraskuussa

Suomen Isännöintiliitto ilmoitti, ettei se enää jatka Kehittyvän

Kiinteistö -lehden julkaisu- ja kustannussopimusta.

Kyseiset irtisanomiset johtivat yksikön henkilökunnan

supistuksiin.

Rakennustieto Lehdet -yksikön johtajana toimi Riitta Ollila.

Rakennustaito-lehden toinen julkaisija ja lehden perustaja

on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. RKL

on tilannut Rakennustaidon kaikille jäsenilleen. Yhteistyö

on jatkunut vuodesta 1991.

Vuosi 2009 oli Rakennustaidon 104. ilmestymisvuosi ja

lehteä ilmestyi 10 numeroa.

Lehden päätoimittajana toimi Riitta Ollila ja toimitussihteerinä

Siru Väisänen.

RY. Rakennettu Ympäristö -lehden toisena julkaisijana

on Rakennustarkastusyhdistys ry. Työjaon mukaisesti

Rakennustarkastusyhdistys vastaa lehden sisällöstä.

Lehden seitsenhenkinen päätoimikunta kokoontui kaksi

kertaa vuonna 2009. Päätoimikunta paneutui lehden talouteen,

yhteistoiminnan vahvistamiseen sekä sisällöllisiin

asioihin.

RY. Rakennettu Ympäristö -lehden tulevat haasteet ovat

kuntasektorin ulkopuolisen tilaajakunnan laajentaminen

sekä mediamyynnin kehittäminen lehden ansaitsemalle

tasolle.

Lehden päätoimittaja oli Lauri Jääskeläinen.

Locus-lehden toisena julkaisijana on Asunto-, toimitila-

ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Lehteä ilmestyi kuusi

numeroa vuonna 2009 sekä yksi englanninkielinen advertoriaalinumero

syksyllä. Lehden keskimääräinen kertapainos

oli 4000 kpl.

Locuksen päätoimittajana toimi helmikuun loppuun saakka

Jukka Lyytinen ja loppuvuoden Riitta Ollila. Lehden

toimitussihteerinä toimi Merja Mannila.

Kehittyvä Kiinteistö -lehden perustivat Suomen Isännöintiliitto

ry ja Rakennustietosäätiö RTS niin, että sen

varsinainen ensimmäinen numero ilmestyi helmikuussa

2005.

Lehti ilmestyi vuonna 2009 kahdeksana numerona ja

vuoden lopussa sen levikki oli noin 6000 kappaletta.

Lehden päätoimittajana toimi Riitta Ollila ja toimitussihteerinä

Merja Mannila.

Näyttely

Helsingin Rakennuskeskus on ollut pääkaupunkiseudun

ammatti- ja pienrakentajien luotettava, puolueeton tietolähde

yli 75 vuotta. Rakennuskeskuksessa järjestettiin

sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Omista

tilaisuuksista tärkein oli Rakenna ja remontoi -messupäivä

keväällä. Erityisesti isännöitsijöille ja kiinteistöalan

22 Rakennustieto


ammattilaisille suunnatut koulutustilaisuudet olivat suosittuja.

Näytteilleasettajien tapahtumat olivat etupäässä

tuoteuutuuksien lanseeraustilaisuuksia.

Näyttelyn yhteydessä olevassa Rakennustietosalissa järjestettiin

useita koulutustilaisuuksia sekä seminaari- ja

koulutustapahtumia, joiden myötä alan ammattilaisten

osuus näyttelykävijöistä on monipuolistunut. Tilaisuuksien

yhteydessä osallistujille jaetaan tietoa näyttelyn palveluista.

Rakennuskeskukseen tutustui vuoden aikana useita eri

koulutustason rakennus- ja sisustusalan oppilasryhmiä.

Heille esiteltiin Rakennustiedon toimintaa ja palvelutarjontaa.

Ulkomaalaisten rakentajien kiinnostus suomalaisiin tuotteisiin

näkyi monina vierailuina näyttelyssä. Eniten vierailijoita

tuli Venäjältä ja Virosta.

Valtiovallan myöntämät kotitalousvähennykset ja asuntoosakeyhtiöiden

korjausavustukset toivat runsaasti asiakkaita

erilaisten remonttihankkeiden suunnittelijoista ja

toteuttajista. Valistuneet asiakkaat arvostavat rakennuskeskuksen

puolueetonta asiantuntemusta ja neuvontaa

sekä hakevat kestäviä ratkaisuja rakennus- ja remonttihankkeisiinsa.

Vuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus sai positiivista

näkyvyyttä sanomalehdissä ja rakennusalan sekä kuluttajapalveluun

liittyvien lehtien palstoilla. Kuuluvuutta saatiin

pääkaupunkiseudun radiokanavilla ja erityisen positiivista

näkyvyyttä TV1:n Kuningaskuluttaja-ohjelmassa.

Näyttelyssä kuukausittain esiteltävistä uutuustuotteista

Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunta valitsi vuoden

2009 rakennustuotteeksi Uponor Suomi Oy:n esieristetyn

Uponor-ilmanvaihtojärjestelmän.

Näyttelyssä oli edustettuina kaikkien asiakassegmenttien

tuoteryhmiä. Toimintavuoden lopussa näyttelyssä oli

134 näytteilleasettajaa ja näyttelypaikkoja oli vuokrattuna

180 yksikköä. Toimintavuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus

palveli noin 47. 000 asiakasta.

Näyttelypäällikkönä toimi Eero Salenius.

Mediamyynti

Mediamyynti koostui kortisto-, lehti-, kirja- ja näyttelymediasta.

Mediamyynnin tilanne muuttui kuluvan vuoden

aikana hyvinkin voimakkaasti johtuen supistuvista rakennusmarkkinoista,

mikä vaikutti rakennusalan tarvikevalmistajien

ja maahantuojien markkinointitoimenpiteisiin

sekä kortistomediassa tarvikekorttien tuotantoaikataulujen

venymiseen rakentamisen taantuman keskellä.

Kortistomedian osalta liikevaihto syntyy mediamyynnin

ja mediatoimituksen sekä tietysti asiakkaan yhteistyön

tuloksena. Mediamyynnin onneksi korjausrakentaminen

kasvoi toimintavuonna niin, että korjausrakentamiseen

liittyvien tuotteiden markkinointi piristi mediamyyntiä ja

piti kortistomediamyynnin lähes edellisen vuoden tasolla.

Mediatuotteiden suuntaus on yhä enemmän erilaisten

sähköisten liitteiden (mm. CAD, GDL ja tekstuurit) sisällyttäminen

osaksi tarvikemediaa sekä tarviketiedon

linkittäminen ohjetietoihin ja RT- rakennusselostus Net

-ohjelman tarviketietopankkiin. RT Tarviketieto Net -palvelun

käyttö lisääntyi, mikä lisäsi myös kortistomedian

tunnettuutta media-asiakkaiden keskuudessa.

Bannerimedian myynti käynnistyi kuluvan vuoden aikana

Rakennustiedon eri verkkosivuille. Lehtimediaan kuuluivat

Rakennustaito- ja RY. Rakennettu Ympäristö -lehtien

ilmoitusmyynti sekä bannerimedian myynti Rakennustieto

Lehdet -portaaliin.

Kirjoihin ilmoitustilaa myytiin Rakentajain kalenteriin sekä

muihin alan ammattikirjoihin.

Helsingin Rakennustarvikenäyttelyyn tehtiin erilaisia

mediaratkaisuja asiakkaan itsensä toteuttamina tai hyödyntäen

näyttelyn valmista ständiä. Asiakkaan niin halutessa

liitettiin mukaan myös koulutus- ja julkistustilaisuuksia,

jossa oli Rakennustiedon tai eri sidosryhmien

asiantuntijoita tilaisuuden luennoitsijoina.

Toimintavuoden aikana kehiteltiin TietoMedia-brändiä,

jonka yhtenä ajatuksena kortistomediassa on lisätä media-asiakkaiden

tietoisuutta paperisesta kortistosta kokonaisvaltaisen

TietoMedian suuntaan. TietoMedian kilpailuetuna

on ohje- ja tarviketiedon linkitys, joka mediatuotteena

on täysin ainutlaatuinen muihin medioihin nähden.

Asiakaslähtöisessä organisaatiossa pystymme jatkossa

myös räätälöimään juuri oikeanlaisen TietoMedian asiakkaan

tarpeisiin hyödyntäen eri segmenttien osaamista.

Yhtiön organisaatiouudistus mahdollistaa myös entistä

paremmin mediamyynnin, levikkimyynnin ja markkinoinnin

yhteistyön ja tiedon välityksen eri toimintojen välillä.

Toimintavuoden alkupuolella käynnistettiin yhteistyöneuvottelut

Puuteollisuusyrittäjät PTY ry:n kanssa ja loppuvuodesta

solmittiin kumppanuussopimus, jossa Rakennustieto

Oy ja Puuteollisuusyrittäjät PTY ry toteuttavat

Puusta tuotteeksi -hankkeen. Hankkeessa kortistomedi-

RAKENNUSTIETO

23


aan kehitettiin uudenlainen tarvikekorttiformaatti, jonka

tavoitteena on mahdollisimman kattavasti saada rakentamisen

ja sisustamisen ammattilaisten tietoisuuteen

Puuteollisuusyrittäjät ry:n jäsenyritykset sekä heidän

tuotteensa ja palvelunsa. Konkreettisesti hankkeessa toteutetaan

puutuotealan tarvikekorteista koostuva Puusta

tuotteeksi -hakemisto, joka jaetaan kohdennetusti alan

ammattilaisille erillisenä jakeluna.

Mediamyynnistä vastaavana myyntipäällikkönä toimi

Jukka Inkinen.

Tuotemyynti

Tuotemyyntiryhmä markkinoi aktiivisesti digitaalisia

verkkopalveluita sekä muita Rakennustiedon julkaisuja

suoraan alan ammattilaisille. Rakennusalan taantuma sekä

tuotemyyntiryhmän henkilöresurssien väheneminen

vaikeuttivat merkittävästi verkkopalveluiden myymistä

uusille asiakkaille. Tuotemyynnin suurin liikevaihto syntyi

asiakkaiden vaihtaessa paperi- sekä CD-kortistoista

nettipalveluihin samalla laajentaen palveluiden sisältöjä

sekä käyttäjämääriä.

Toimintavuoden aikana onnistuttiin nettipalveluiden avulla

uudistamaan esimerkiksi rakennusalan oppilaitoksien

opetuskäytäntöä. Aikaisemmin kortistot olivat ainoastaan

opettajien satunnaisessa käytössä mutta nyt palvelut

ovat siirtyneet opiskelijoiden aktiiviseen sekä omatoimiseen

käyttöön. Uudistettujen palveluiden käyttö on jo

ehtinyt saada paljon kiitosta opetuskäytössä. Klara-kustannuslaskentaohjelman

tunnettuus tässä käyttäjäryhmässä

on lisääntynyt merkittävästi.

Toimintavuoden alussa tehtiin ensimmäisen kerran FinE-

Lib -konsortion kanssa keskitetty sopimus, joka mahdollisti

yleisten kirjastojen asiakkaille Rakennustiedon nettikortistojen

käytön.

Kirjamyynnissä myynti painottui vuoden aikana ilmestyneiden

InfraRYL- ja KiinteistöRYL -kirjojen myymiseen

alan ammattilaisille.

Toimintavuoden aikana järjestettiin eri puolilla Suomea

esittelytilaisuuksia, joissa esiteltiin Rakennustiedon verkkopalveluita.

Yhtiön organisaatiouudistus asiakaslähtöisemmäksi sekä

tuotemyynnin henkilöresurssien lisäys mahdollistaa

panostamaan jatkossa entistä paremmin uusien asiakkaiden

hankintaan. Tuotemyynnistä vastaavana myyntipäällikkönä

toimi Kari Jokitalo.

Kirjakauppaketju

Vaikka vuosi oli vaikea kustantajille ja erityisesti tietokirjakustantajille,

voidaan sanoa, että kirjakauppaketjumme

selvisi siitä hyvin pysyen kannattavana liiketoimintana.

Tässä auttoi kirjakauppojemme laaja valikoima, sähköiset

palvelut sekä innovatiivinen ja osaava henkilökunta.

Suurimpana koko ketjuun vaikutta neena investointina

ja muutoksena kirjakaupoissamme oli Tampereen yksikön

muutto aivan kaupungin keskustaan, uusiin tiloihin

Hallituskadulle. Muuton yhteydessä liiketoimintamallia

uudistettiin jättämällä mm. näyttelytoiminnat pois. Tarjoamaa

laajennettiin uudistetulla kirjavalikoimalla sekä koulutuspalveluilla

Kirjakauppaketjusta vastasi varatoimitusjohtaja Heimo

Salo.

Rakennuskirjakauppa

Vuosi 2009 oli Rakennuskirjakaupan 23.toimintavuosi ja

ostotapahtumien määrä oli noin 17 000 kpl. Myynti sekä

välitettävissä että omissa tuotteissa laski hieman budjettiin

nähden, mutta vuoden tulos parani merkittävästi

edellisestä vuodesta.

Aiempien vuosien tapaan jatkettiin mainontaa paikallislehdissä.

Rakennuskirjakauppa keskittyi myös sekä

omien että välitettävien arkkitehtuuri- ja tietokirjojen

markkinointiin ja myyntiin sekä omien Internet- tuotteiden

myyntiin. Rakennuskirjakauppa osallistui Helsingin

Rakennuskeskuksen kanssa teematapahtumiin. Rakennuskirjakauppa

oli mukana lokakuussa järjestetyillä kirjamessuilla

Helsingin Messukeskuksessa ja joulukuussa

Postitalolla joulumyyjäisissä omalla osastolla. Perinteinen

ALE- myynti järjestettiin kirjakaupassa marras/joulukuussa.

Myymäläpäällikkönä toimi Mirja Ahlstedt.

Rakennustieto Kuopio

Rakennustieto Kuopio toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan

tiedon levittämistä talousalueellaan. Toimintavuoden

päättyessä näyttelyssä oli mukana 30 yritystä.

Rakennustieto TIETOkirjakauppa toimii alueen johtavana

rakennusalan kirjakauppana. Kirjakaupassa keskityttiin

rakennusalan ammattikirjallisuuden ja oppikirjojen myyntiin.

Kirjojen myyntimäärä pysyi korkeana ja kannattavuus

oli hyvä. Uutena tuoteryhmänä otettiin myyntiin käytetyt,

voimassa olevan opetussuunnitelman mukaiset lukion

oppikirjat. ”Kierrätys” käynnistyi hyvin. Toimintavuoden

kävijämäärä Kuopion Rakennustiedossa oli 25 000.

24 Rakennustieto


Rakennustietoa toimistoon & työmaalle -kiertueen koulutustilaisuus

järjestettiin Iisalmessa lokakuussa.

Maaliskuussa Kuopion alueyksikkö julkaisi Kodin Rakennustieto

-lehden. Lehti jaettiin jokaiseen kotiin Kuopion

ja Siilinjärven alueella sekä Kuopion ympäristökuntien

taajama-alueilla. Lehden painosmäärä oli 61 000 kpl.

Kuopion Rakennustietoon tutustui vuoden aikana useita

rakennus- ja muotoilualaa opiskelevia oppilasryhmiä

opettajiensa johdolla ammattikorkeakouluista, ammattioppilaitoksista

ja aikuisopistoista. Vuokrattavissa neuvottelutiloissa

asiakasyritykset järjestivät omia tuote- ja

koulutustilaisuuksia.

Kuopion Rakennustietopalkinto nro 4 myönnettiin maaninkalaiselle

RP-Karmi Oy:lle tunnustuksena yrityksen

mallikelpoisesti hoidetusta työmaan turvallisuudesta ja

työmaajärjestelyistä.

Kuopion Rakennustiedon kokonaisliikevaihto jäi hieman

jälkeen budjettitavoitteestaan, mutta säästöillä tulos saatiin

positiiviseksi ja samalla hieman budjetoitua paremmaksi.

Kuopion Rakennustiedon johtajana toimi Eva Petsalo.

Rakennustieto Lappeenranta

Kulunut vuosi oli Lappeenrannan Rakennustiedon 28.

toimintavuosi. Toimialueena oli Etelä-Karjalan, Kymenlaakson,

Etelä-Savon ja osa Etelä-Hämeen maakunnasta.

Alueyksikkö toimi Lappeenrannassa osoitteessa Raatimiehenkatu

20.

Rakennustieto Lappeenranta keskittyi rakennusalan tietopalveluiden

ja oppikirjojen myyntiin toiminta-alueellaan.

Toimintakauden aikana järjestettiin asiakkaille omien tuotteiden

esittelytilaisuuksia eri puolilla toiminta-aluetta.

Rakennustieto Lappeenranta julkaisi huhtikuussa Kodin

Rakennustieto -lehden, joka jaettiin jokaiseen talouteen

noin 62 000 kappaleen painoksena Lappeenranta–Imatra

talousalueelle.

Lappeenrannan Rakennustietopalkinto nro 4 myönnettiin

Kruunupuisto–Punkaharjun kuntoutuskeskukselle tunnustuksena

arvokkaasta suojelutyöstä, jolla on pystytty

säilyttämään ja taloudellisesti hyödyntämään rakennettua

kulttuurihistoriaa.

Lappeenrannan Rakennustiedon liikevaihto vuonna 2009

oli budjettitavoitteen mukainen. Lappeenrannan Rakennustiedon

johtajana toimi Markku Huoso.

Rakennustieto Oulu

Vuosi 2009 oli Oulun Rakennustiedon (ent. Oulun Rakennuskeskus)

43. toimintavuosi. Myynti sekä välitettävissä

että omissa tuotteissa nousi hieman edellisestä

vuodesta, joten talouden alamäen pohja saavutettiin

viime syksynä. Myynnin budjettitavoitteista jäätiin sen

sijaan jonkin verran jälkeen, mutta kannattavuus parani

edellisestä vuodesta ja ylitti budjettitavoitteensa. Välitettävissä

tuotteissa kilpailu kiristyi entisestään, erityisesti

nettikauppojen erittäin halvat hinnat nakersivat myyntiä

ja kannattavuutta. Käytettyjen oppikirjojen kauppa alkoi

toimia kunnolla viime keväänä, jolloin ostettiin kirjoja varastoomme

ja vastaavasti syksyllä lukioiden aloitettua

päästiin hyvin myyntiin mukaan, koska myytävää oli valmiina.

Kirjakauppaa pidettiin auki elo–syyskuussa myös

lauantaisin vakituisen henkilökunnan voimin.

Oppilaitoksista Oulun ammattikorkeakoulun rakennusosaston

aloittaneet oppilaat ja Oulun yliopiston arkkitehtuuriosastolla

aloittaneet kävivät tutustumassa toimipisteeseemme

ja heille pidettiin lyhyitä tietoiskuja Rakennustiedon

palvelutarjonnasta. Rakennusalan ammattijärjestöistä

Oulun RIA ry piti kokouksiaan ja tilaisuuksiaan

Rakennustiedon tiloissa. Tilaisuuksien järjestäminen

suurelle yleisölle ei onnistu tilojen pienuudesta johtuen.

Laskentaohjelma Klarasta järjestettiin päivän maksullinen

koulutus. Muu neuvonta ja käyttöopastus annettiin

asiakkaiden pyynnöstä ja ohjelmistoesittelyjä tarjottiin

aktiivisesti.

Oulun Rakennustietopalkinto nro 4 myönnettiin Oulun

yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudiolle tunnustuksena

puurakentamisen kehittämisestä ja edistämisestä.

Oulun Rakennustiedon johtajana toimi Asko Mikkola.

Rakennustieto Tampere

Rakennustieto Tampere lopetti pitkään toimineen rakennusnäyttelynsä

ja muutti uusiin toimitiloihin maaliskuussa

2009. Uudet toimitilat sijaitsevat osoitteessa Hallituskatu

9.

Kirjakaupan valikoimaa laajennettiin rakentamisesta ja

arkkitehtuurista. Uuteen, laajennettuun valikoimaan otettiin

myös taiteiden, matkailun, retkeilyn, kädentaitojen

sekä harrasteiden kirjallisuutta.

Avajaiset pidettiin uudessa TIETOkirjakaupassa 1.4.2009.

Muita vuoden aikana järjestettyjä tilaisuuksia olivat Tapahtumien

yön aikana pidetty Tiedon ja taiteen ilta elo-

RAKENNUSTIETO

25


kuussa sekä Tampereen arkkitehtuuriviikon aikaan pidetty

arkkitehtuurivalokuvanäyttely. Joulukuussa ALE

aloitettiin tapahtumalla, jossa kirjailija Seppo Jokinen oli

signeeraamassa teoksiaan. Kaikissa tapahtumissa kävi

runsaasti asiakkaita.

TIETOkirjakaupan toiminnoissa keskityttiin nyt täysin kirjakaupan

myynnin ja kävijämäärän kasvattamiseen sekä

aktiiviseen tuotemyyntiin. Lisäksi alakerran tilasta tehtiin

koulutustila sekä vuokrattava taidenäyttelytila. Luokkatilaan

hankittiin kannettavat tietokoneet koulutuskäyttöön.

ArchiCAD-koulutukset käynnistyivät suunnitelmien mukaan

ja suunnitellut koulutukset toteutuivat. ArchiCADkoulutukset

toteutettiin yhteistyössä M.A.D. Oy:n kanssa.

Taidenäyttelyistä saatiin lisätuottoa yksikölle. Näyttelytila

oli täynnä koko loppuvuoden.

Kirjakaupan kassamyynti kasvoi odotusten mukaan edellisiin

tiloihin verrattuna, samoin kirjakaupan kävijämäärät.

Rakentamisen ammattilaiset kävivät kaupassa entiseen

tapaan ja uusia asiakkaita saatiin kuluttajista ja taidealan

ihmisistä.

Tampereen Rakennustietopalkinto nro 4 myönnettiin

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon talkooväelle tunnustuksena

poikkeuksellisen yhteishengen osoittamisesta kansallisessa

kulttuurimaisemassa sijaitsevan kirkon uudelleen

rakentamisessa tuhopolton jäljiltä.

Tampereen Rakennustieto jäi jälkeen budjetoidusta liikevaihtotavoitteesta

liiketilojen vaihdon vuoksi. Vanhan

liiketilan alasajo ja toiminnan käynnistäminen uusissa

tiloissa vei arvioitua enemmän resursseja. Aktiivinen

myynti päästiin aloittamaan vasta kesälomien jälkeen.

Ajasta huolimatta yksikkö teki parhaan myyntikuukautensa

marraskuussa 2009 koko historiansa aikana, niin

liikevaihdollisesti kuin tuloksellisesti. Tampereen Rakennustiedon

johtajana toimi Pasi Pulakka.

Markkinointi

Rakennustiedon tuotteiden ja palveluiden markkinointi

toteutetaan pääosin omana tuotantona markkinointiosastolla,

jossa suunnitellaan myös tuote- ja yritysgrafiikkaa.

Toimintavuoden aikana organisaatiouudistuksen

yhteydessä levikkimyynti siirtyi uuteen myyntiyksikköön

ja asiakastuki IT-ryhmään.

Sähköisen suoramarkkinoinnin osuus kasvoi ja esitepostituksia

vähennettiin. Omat kotisivut ja verkkokauppa

ovat tärkeä osa kaikkea markkinointiviestintää ja tuoteinformaation

lähde nykyisille ja uusille asiakkaille. Nettikortistojen

(RT, LVI, SIT, Ratu ja KH), Sopimuslomake Netin

ja muiden verkkopalveluiden myynnin edistämiseksi

järjestettiin esittelytilaisuuksia, viisi Helsingissä ja kaksi

alueyksiköiden toimialueilla. Lisäksi Klara Netistä ja KiinteistöRYListä

pidettiin maksullisia koulutustilaisuuksia.

RT Net -palvelua esiteltiin myös M.A.D.in ArchiCAD-ohjelmiston

tilaisuuksien yhteydessä 5 tilaisuudessa. Kohderyhmävalintoihin

ja asiakastiedon ylläpitoon käytettiin

omaa asiakashallintajärjestelmää.

Laaja tuotehinnasto, omia ja välitettäviä julkaisuja sisältävät

kaksi kirjallisuuskoostetta sekä syksyn kirja-alennysmyynnin

luettelo jaettiin sekä Rakennustaito-lehden

liitteenä että erillisinä. Oppilaitoksille tehtiin omat kirjaja

digituotehinnastonsa. Tuotteiden ja palveluiden ilmoituksia

julkaistiin omissa lehdissä ja muissa ammatti- ja

päivälehdissä. Kansainvälisille markkinoille uusittiin englanninkielinen

kirjaesite postituksia ja messuja varten. Lisäksi

ulkomaisille jälleenmyyjille ja asiakkaille kerrottiin

uutuuksista sähköpostitse muutaman kerran vuodessa.

Kotimaisista messuista osallistuttiin maaliskuussa Raksa-messuille

sekä lokakuussa Helsingin kirjamessuille ja

Kiinteistömessuille.

Rakennustiedon suositussa verkkokaupassa osoitteessa

kauppa.rakennustieto.fi on yli 4000 tuotetta rakennus-

26 Rakennustieto


TUOTTEET JA HINNAT 2009

kirjat

lehdet

kortistotuotteet

diGitaaliset tuotteet

sopimusasiakirjat

Rakenteet, rakennus-

osat, aineet ja tarvikkeet

Betonityöt – BY 205

Betonin valmistaminen, rakenteiden betonointi, betonointimene-

telmät ja betonilajit, viimeistelytyöt sekä työturvallisuus.

ISBN 951-682-333-4

COR-TEN-julkisivut

24,-

COR-TEN-terästen ominaisuuksia ja erilaisia käyttömahdollisuuknusliikkeiden

hankintatoimelle: 2500 yritystä ja 21000 tuotetta.

ISBN 978-951-682-878-0

699 s. 75,-

Rakentajain kalenteri 2009 + CD

Perusosa-, hinnasto-, pätevyys- ja jäsenyystietojen lisäksi ajankohtaista

tietoa mm. energiatehokkuudesta ja putkiremontista.

918 s. 80,-

RT-rakennetyypit tietomallinnuskäyttöön. RT CAD

-mallinnustyypit

Julkaisussa kuvataan RT CD:llä ja RT Net -palvelussa olevien RT

CAD -mallinnustyyppien käyttöä mallinnusohjelmissa.

ISBN 978-951-682-891-9

391 s. 70,-

RunkoRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset

2000. Talonrakennuksen runkotyöt

Talonrakennuksen runkotöiden yleiset laatuvaatimukset; sisältää

viisi rakennusosalukua sekä 29 työnosalukua.

ISBN 951-682-477-3

434 s. 105,-

Ruostumaton teräs arkkitehtuurissa

Tiiviisti ja matalasti rakennettujen, yhteenkytkettyjen omakotita

lojen omatoimisesta rakentamisesta.

ISBN 951-682-705-5

192 s.

INFRA 2006. Rakennusosa- ja hankenimikkeistö.

Määrämittausohje

Määrämittausohje käytettäväksi mallinnettaessa suunnitelmaa

kustannusten hallintaa ja tuotannon ohjausta varten.

ISBN 978-951-682-811-7

222 s.

InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset

laatuvaatimukset. Osa 1 Väylät ja alueet

Tie-, katu- ja ratarakenteiden toimivuusvaatimuksia sekä maa- ja

pintarakenteiden teknisiä vaatimuksia.

ISBN 951-682-801-9

624 s.

InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset

laatuvaatimukset. Osa 4 Liikunta- ja

virkistyspaikkojen rakenteet

Osa 4 käsittelee ulkoliikuntapaikkojen toimivuusvaatimuksia ja

alan ammattilaisille ja kodinrakentajille. Toimintavuoden

aikana suunniteltiin verkkokaupan uusintaa nykyaikaisemmaksi,

mutta hankkeen toteutusta siirrettiin eteenpäin

taloustilanteen vuoksi.

Mediamarkkinointiin aloitettiin TietoMedia-brändin kehittäminen,

joka kattaa kaikki mediatuotteemme ja lanseerataan

2010. Rakennustiedon kotisivuille ja RT Tarviketieto

Net -sivuille luotiin konsepti bannerimyyntiä varten,

mikä käynnistyi lupaavasti.

Markkinoinnista vastasi markkinointipäällikkö Anneli Satukangas.

IT-toiminta

Vuonna 2009 Rakennustiedon IT-toimintaa suunnattiin

muun organisaatiouudistuksen tavoitteiden mukaisesti

asiakaslähtöisempään suuntaan, niin sisäisten kuin ulkoisten

asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi.

Sisäinen tukitoiminta pyrki varmistamaan työvälineiden

toimivuuden ja koko tietojärjestelmän toimintavarmuuden

samalla pitäen huolta kustannustehokkuudesta.

Vanhojen laitteiden käyttöaikaa jatkettiin investointien

vähentämiseksi. Tuotekehitystä suunnattiin nykyisten

nettituotteiden käytettävyyden parantamiseen. IT-ryhmä

toimi tilaajan konsulttina alihankintana tehdyissä kehitysprojekteissa,

joista suurimmat toimintavuonna olivat Sopimuslomake

Net 2.0 ja KlaraNet, molemmat teknisesti

haasteellisia ja monimutkaisia projekteja.

Vuoden 2000 IT-strategiassa asetetut tavoitteet on pääosin

toteutettu ja 2009 aloitettiin uuden IT-strategian

suunnittelu asiakaslähtöisen organisaatiomallin liiketoimintatavoitteita

tukevaksi. IT-päällikkönä toimi Jouko Kanerva.

Taloushallinto

Toimintavuoden aikana valmisteltiin raportoinnin ja budjetoinnin

muuttamista organisaatiouudistusta tukevaksi.

Samalla kiinnitettiin entistä enemmän huomiota taloushallinnon

prosessien selkiyttämiseen sekä seurannan ja

ennakoinnin kehittämiseen.

Talouspäällikkönä toimi huhtikuuhun 2009 asti Heikki

Järvinen ja sen jälkeen Eija Karonen.

Henkilöstöhallinto

Yhtiön tiukka taloustilanne vaikutti myös henkilöstöhallinnon

käytössä olleisiin resursseihin.

Toimintavuoden 2009 aikana saatiin valmiiksi johdon

ja esimiesten workshop-työskentelynä aloitettu organisaation

uudistustyö. Organisaation uudistamisen eri

vaiheista tiedotettiin säännöllisesti ja järjestettiin informaatiotilaisuuksia

koko henkilökunnalle. Uuden organisaation

käyttöönottovaiheessa tarkistettiin henkilökunnan

toimenkuvat ja käynnistettiin uudistuksen vaatimat

huonejärjestelyt.

Toimintavuoden lopulla aloitettiin myyntiorganisaation

palkkausjärjestelmän kehittäminen.

yhdyskuntasuunnittelu,

ympäristö ja infra

Organisaation uudistamisella terävöitetään yhtiön johtamisjärjestelmää,

selkiytetään vastuita ja kannustetaan

henkilökuntaa tulokselliseen työhön.

Toimintavuoden aikana henkilökunta lomautettiin yhteensä

1 kk:n ajaksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa

otettiin huomioon organisaation uudistamisen

| |

ja lomautusten vaikutus henkilökunnan työhyvinvointiin.

Tyky-toimintaa jatkettiin työhyvinvointi- ja työsuojelutoimikunnan

toimintasuunnitelmien mukaisesti, painopisteenä

omaehtoisen liikunnan tukeminen.

Henkilöstöpäällikkönä toimi Riitta Hyötylä.

RAKENNUSTIETO

27


Rakennustietosäätiö RTS:n

hallituksen toimintakertomus

tilikaudelta 1.1.–31.12.2009

Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain

omistamat yhtiöt muodostavat säätiökonsernin, josta

käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietosäätiö

RTS on Rakennustiedon emoyhteisö ja toimii koko yhteisön

tutkimus- ja kehitysyksikkönä sekä julkaisuoikeuksien

ja yhtiön omistajana. Säätiö toimii missionsa mukaisesti

pitkäjänteisesti koko alan puolesta, panostaen

jatkuvasti palvelevaan kehittämistyöhön.

Rakennustietoon kuuluvat RTS:n kokonaan omistama

Rakennustieto Oy sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä

omistamat enemmistöosuudet ET-INFOkeskuse

AS:sta (RTS 29 %, Rakennustieto Oy 25 %) ja St. Petersburg

Construction Centre Ltd:stä (RTS 40 %, Rakennustieto

Oy 40 %). Aiemmin perustetut yhtiöt Moscow

Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rakennustieto Oy

20 %, PCC 10 %), Latvia Building Centre Ltd (RTS 30 %,

Rakennustieto Oy 30 %) sekä Suomen Määrälaskenta

Oy eivät ole toiminnassa. Säätiö on osakkaana Haahtelakehitys

Oy:ssä (RTS 7 %) ja FISE Oy:ssä (7,4 %). Toimintavuonna

säätiö ryhtyi Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan

Venäjä-koulutus- ja kehittämisyhteistyön tukisäätiö

-nimisen säätiön (FINEDU-säätiö) perustajajäseneksi.

Yhteiskunnallisen tehtävänsä toteuttamiseksi säätiö ja

sen edustajat olivat toimintavuonna mukana mm. seuraavissa

kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyörakenteissa:

• KIRA Kiinteistö- ja rakentamisalan yhteistyöelimen johtoryhmä

ja valmistelutyöryhmät / yam, assistentti, T&K

-johtaja

• ARMI-yhteisön hallituksen puheenjohtajuus / yam

• UICB:n, kansainvälisen rakennuskeskusten liiton, puheenjohtajuus

/ Rakennustieto Oy:n tj

• IAI / Building Smart -järjestön, tuotemallistandardia ylläpitävä

toiminta / T&K -johtaja

• ICIS, luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusoh-

jeita ylläpitävien organisaatioiden kattojärjestö / T&K

-johtaja

• CIB rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön

jäsenyys

• Taideteollisen korkeakoulun hallitus / yam

• KTH Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, Skolan för

arkitektur och samhällsbyggnad, hallitus / yam

• Alvar Aalto -mitalitoimikunta / yam

• Alvar Aalto Akatemian johtokunnan puheenjohtajuus /

yam

• Aallon kotitalon, Riihitien hoitokunnan, puheenjohtajuus

/ yam

• Spirit of Nature Wood Architecture Award -juryn puheenjohtajuus

/ yam

• Europahouse-organisaation hallitus / tutkimuspäällikkö

• Rakentamisen normitalkoot -työryhmä / yam

• Asumisen klusteriohjelma, Advisory Board, varapuheenjohtajuus

/ yam

• Valtion rakennustaidetoimikunta, varapuheenjohtajuus

/ yam

• Suomen Japanin instituutin säätiön valtuuskunta / yam

• Suomen Japanin instituutin säätiön hallitus / yam

• Japan Finland Design Association, hallitus / yam

• Suomen rakennustaiteen museon edustajiston varapuheenjohtajuus

/ yam

• Aalto-yliopiston strategian valmistelun palauteryhmä /

yam

• NCC Arkkitehtuuripalkintolautakunta / yam

• Glass Performance Days -konferenssi, asiantuntija / yam

Säätiö tuki alan opiskelijajärjestöjä, alan oppituoleja,

myönsi ansiomerkkejä ja jakoi palkintoja.

Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n hallitusten

yhteinen kehittämisseminaari järjestettiin Vantaalla.

Seminaarissa arvioitiin edellisenä vuonna laaditun

28 RakennustietoSÄÄTIÖ RTS


strategian toteutumista ja tarkistamistarvetta sekä vastaavia

heijastusvaikutuksia Rakennustiedon linjauksiin.

Strategian perusteiden muuttamiseen ei todettu olevan

tarvetta, mutta ympäristötietouden, korjausrakentamisen

ja kuluttajaliiketoiminnan osalta sovittiin tehtäväksi

selvitykset.

T&K -toiminnan kannalta vuosi oli menestyksekäs. M1-

luokitustoiminta toteutui lähes vuoden 2008 tasoisena.

Luokiteltuja tuotteita oli vuoden lopussa yli 1500 kpl.

Säätiön tukema sisäilman puhtautta ja M1-luokitusta

esiintuova, opiskelijakilpailun tuloksena syntynyt ENSIomakotitalo

rakennettiin Valkeakosken asuntomessuille.

Hankesalkku kasvoi lähinnä infrasektorin ansiosta, jossa

InfraTM -hanke toteutui suunnitellusti ja käynnisti useita

selvityksiä. Varsinaisen toiminnan puolella monivuotiset

RYL-kehityspanokset näkyivät normaalitason ylittävinä

julkaisusopimuskorvauksina. Rakennusfoorumien suosio

jatkoi kasvuaan.

Toimintavuoden aikana käynnistettiin yhtiön organisaatiomuutos

ja sen seurauksena pantiin alulle myös toimikuntalaitoksen

muutos uutta rakennetta vastaavaksi.

Päällimmäisinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä olivat

maailmantalouden ja suomalaisen rakennusalan nopeasti

kasautuneet ongelmat. Rakentamisen volyymin

supistuminen heijastui sekä Rakennustieto Oy:n että

vastaavasti Rakennustietosäätiö RTS:n liikevaihdossa, ja

säästöjen vuoksi kehittämistoiminnan volyymin pienenemisessä.

Käsiohjauksen, rullaavan budjetin sekä hallitusten,

johdon ja henkilöstön yhteisin ponnistuksin vuoden

tulos oli kuitenkin ilahduttavan positiivinen sekä yhtiössä

että säätiössä.

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Aki Davidsson toimi

säätiön hallituksen puheenjohtajana ja Taisto Loponen

varapuheenjohtajana. Säätiön yliasiamiehenä toimi Matti

Rautiola. Yliasiamies on hallituksen sääntömääräinen

jäsen ja toimii Rakennustieto Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiön toiminnasta raportoitiin totutun tavan

mukaisesti säätiön hallitukselle. Edustajiston taustajärjestöjen

määrä oli 48 ja edustajien määrä oli 52. Rakennustietosäätiön

palveluksessa oli toimintavuonna seitsemän

henkilöä.

Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 2010

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

Aki Davidsson, puheenjohtaja

Taisto Loponen, varapuheenjohtaja

Paula Huotelin

Jukka Kullberg

Kari Kulmala

Ifa Kytösaho

Ralf Lindberg

Pauno Narjus

Jukka Pekkanen

Ilpo Peltonen

Matti Rautiola

Mauri Tommila

Säätiön tulos oli 70.445,47euroa. Ylijäämä rahastoidaan

suunnitelman mukaisesti. Säätiön hallituksen jäsenille

ja yliasiamiehelle maksettiin palkkoja ja palkkioita

100.557,67 euroa ja muille 294.071,18 euroa.

RAKENNUSTIEOSÄÄTIÖ RTS

29


RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

TASE 31.12.2009 31.12.2008

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 0,00 35,74

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 3 594,60 6 820,68

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 615 199,83 605 199,83

Muut sijoitukset 4 187,58 4 187,58

619 387,41 609 387,41

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 622 982,01 616 243,83

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 54 130,17 75 845,64

Lainasaamiset 22 140,00 15 000,00

Siirtosaamiset 61 129,73 43 196,04

137 399,90 134 041,68

Rahoitusarvopaperit 109 370,29 109 370,29

Rahat- ja pankkisaamiset 53 552,07 18 904,12

162 922,36 128 274,41

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 300 322,26 262 316,09

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2009 1.1.–-31.12.2008

Varsinainen toiminta

Tutkimus- ja kehitystoiminta sekä hallinto

Tuotot 265 502,63 282 475,42

Kulut

Henkilöstökulut -490 450,78 -477 886,57

Poistot -3 261,82 -5 863,57

Muut -265 156,11 -398 943,66

-758 868,71 -882 693,80

Kulujäämä -493 366,08 -600 218,38

Varainhankinta

Tuotot 541 243,29 567 636,45

Kulut 0,00 -679,92

541 243,29 566 956,53

Tuotto-/kulujäämä 47 877,21 -33 261,85

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 38 388,90 21 445,18

Kulut -15 820,64 -27 677,13

22 568,26 -6 231,95

Tilikauden tulos 70 445,47 -39 493,80

Rahastosiirrot -70 445,47 39 493,80

Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00

Vastattavaa

923 304,27 878 559,92

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 8 409,40 8 409,40

Käyttörahasto 661 708,16 596 262,69

Stipendirahasto 675,00 675,00

Profiilijulkaisujen riskirahasto 10 000,00 10 000,00

Reima Pietilän rahasto 16 818,79 16 818,79

GA-rahasto 992,00 2 992,00

Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 698 603,35 635 157,88

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Eläkelainat 20 847,15 22 416,29

Lyhytaikainen

Eläkelainat 1 569,15 1 687,25

Ostovelat 14 194,37 33 851,91

Muut velat 100 036,77 118 641,92

Siirtovelat 88 053,48 66 804,67

203 853,77 220 985,75

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 224 700,92 243 402,04

923 304,27 878 559,92

30 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS


RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

LIITETIEDOT 31.12.2009

1. Varsinainen toiminta 2009 2008

Tuotot

Tutkimus- ja kehitystoiminta 265 502,63 282 475,42

Kulut

Tutkimus- ja kehitystoiminta

sis. henkilöstök. -318 310,12 -368 068,19

Hallintokulut

Henkilöstökulut -202 306,26 -198 044,62

Poistot ja arvonalennukset -3 261,82 -5 863,57

Muut kulut -234 707,58 -311 317,42

Kulut yhteensä -758 585,78 -882 693,80

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -493 083,15 -600 218,38

2. HENKILÖSTÖKULUT 2009 2008

Palkat 372 080,20 363 932,67

Eläkekulut 67 887,47 55 402,03

Muut henkilösivukulut 12 129,89 14 151,41

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 452 097,56 433 486,11

Henkilöstön lukumäärä 7 7

3. Varainhankinta 2009 2008

Tuotot

Käyttöoikeudet 478 051,74 525 530,11

Kustannussopimukset 63 191,55 42 106,34

541 243,29 567 636,45

Kulut 0,00 -679,92

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 541 243,29 566 956,53

4. Sijoitus- ja rahoitustoiminta 2009 2008

Tuotot

Vuokratuotot 14 560,00 3 274,00

Korkotuotot 1 328,90 3 171,18

Muut tuotot 22 500,00 15 000,00

Tuotot yhteensä 38 388,90 21 445,18

Kulut

Vuokrakulut -7 417,04 -9 444,20

Muut kulut -5 233,88 -15 849,42

Rahoituskulut -3 169,72 -2 383,51

-15 820,64 -27 677,13

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIM.

YHTEENSÄ 22 568,26 -6 231,95

5. Käyttöomaisuuden muutokset

Aineelliset hyödykkeet

Hankintamenot 1.1.2009 228 259,66

Investoinnit 0,00

Myynnit 0,00

Hankintamenot 31.12.2009 228 259,66

Kertyneet sumupoistot 1.1.2009 -221 403,24

Tasapoisto 25% (4v.) -3 261,82

Kertyneet poistot 31.12.2009 -224 665,06

Menojäännös 31.12.2009 3 594,60

Käyttöomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaiset poistot tasapoistoina,

poistoaika 4 vuotta.

6. Sijoitukset 2009 2008

Osakkeet ja osuudet Osakkeet, kpl Osakkeet, kpl

Rakennustieto Oy 17000 17000

Suomen Määrälaskenta Oy 160 160

ET-INFO AS 180 180

St. Petersburg Construction Centre Ltd 2900 2900

Liike-Kiinteistö Oy 74 74

Haahtela-Kehitys Oy 15 15

Latvian Building Centre 30 30

Moscow Construction Centre ZAO 21 21

Pickala Golf 1/3 1 1

Fise Oy 35 35

Finedu 1

Muut sijoitukset

Taulut

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 615 199,83 605 199,83

7. Rahoitusarvopaperit 2009 2008

Rahoitusarvopaperit koostuvat Sammon sijoitusrahastosta

Hankintahinta 109 370,29 109 370,29

Markkina-arvo 148 797,54 137 742,54

Erotus -39 427,25 -28 372,25

8. Oman pääoman muutokset 2009 2008

Peruspääoma 8 409,40 8 409,40

Käyttörahasto 596 262,69 646 756,49

Siirto tuloksesta 70 445,47 -39 493,80

Siirto/stipendirahasto -5 000,00 -11 000,00

661 708,16 596 262,69

Stipendirahasto 675,00 2 825,00

Siirto/käyttörahasto 5 000,00 11 000,00

Siirto/lahjoitukset Rata 100 vuotta 0,00 0,00

Stipendien jako -5 000,00 -13 150,00

675,00 675,00

Profiilijulkaisujen riskirahasto 10 000,00 10 000,00

Reima Pietilän rahasto 16 818,79 16 818,79

GA-rahasto 2 992,00 2 992,00

Palkintojen jako -2 000,00 0,00

992,00 2 992,00

Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00

Oma pääoma yhteensä 698 603,35 635 157,88

9. Pitkäaikainen vieras pääoma 2009 2008

Lainat, jotka erääntyvät yli viiden vuoden kuluttua

Eläkelainat 15 594,75 16 768,55

10. Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska se on katsottu tarpeettomaksi oikean ja riittävän

kuvan antamiseksi. Varoja ei ole jaettu jäsenille eikä keskinäisiä rahalainoja, pääomalainoja

tai vakuuksia toisten yhtiöiden puolesta ole. Mikäli tytäryhtiöt olisi yhdistelty konsernin oma

pääoma olisi huomattavasti emoyhtiön omaa pääomaa korkeampi.

11. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuutena Liike-Kiinteistö Oy:n osakkeet nrot 1171-1244:

Sampo Pankki Oyj, finanssitili 800017-69520 limiitti 180 000,00

Leasingvastuut 2010 1 512,14

2011--- 0,00

Päiväys ja allekirjoitukset

Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 2010

Aki Davidsson, pj

Paula Huotelin

Kari Kulmala

Ifa Kytösaho

Taisto Loponen

Pauno Narjus

Jukka Pekkanen

Ilpo Peltonen

Matti Rautiola

Mauri Tommila

Jukka Kullberg Ralf Lindberg

Tilintarkastusmerkintä

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta

tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 2010

Ari Viitala, KHT

Ari Joro

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS 31


TILINTARKASTUSKERTOMUS

Rakennustietosäätiön edustajistolle

Olemme tarkastaneet Rakennustietosäätiön kirjanpidon,

tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta

1.1. – 31.12.2009. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman

ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot

Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

laatimista koskevien säännösten ja määräysten

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon

valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa

noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja

sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Hyvä tilintarkastustapa edellyttää

ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen

suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan

kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ja

toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä

ja että hallituksen jäsenet ja säätiön toimihenkilöt ovat

toimineet säätiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen

oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan

harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä

on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen

virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä

suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan

ja esittämiseen liittyvä sisäistä valvontaa. Lisäksi

arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä

esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä

johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme

mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen

soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme

varten.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus

antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien

säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät

tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta

asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot

ovat ristiriidattomia.

Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimille

maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina.

Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat

ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta.

Helsingissä 6.4.2010

Ari Viitala Ari Joro

KHT

32 RakennustietoSÄÄTIÖ RTS


Rakennustieto Oy:n

hallituksen toimintakertomus

tilikaudelta 1.1.- 31.12.2009

Yhtiö on toiminut tilikaudella kaavoitus-, rakennus- ja

kiinteistöalan sähköisten tietopalvelutuotteiden ja julkaisujen

kustantajana, harjoittanut tukku- ja vähittäiskauppaa,

vienti- ja tuontitoimintaa sekä näyttely-, neuvonta- ja

koulutustoimintaa. Yhtiön koko osakepääoman omistaa

Rakennustietosäätiö RTS. Yhtiö on perustettu 1974.

Yhtiön hallitus asetti toimintavuoden 2009 budjettitavoitteet

lokakuussa 2008. Yleinen talouslama ja rakennustoiminnan

alasajo syvenivät nopeasti vuoden 2008 lopulla

ja hallitus hyväksyi vuoden 2009 budjetin tarkistuksen

helmikuussa 2009. Liikevaihtotavoitetta alennettiin nopeasti

supistuvaa kysyntää vastaavasti, mutta liikevoittotavoite

pidettiin ennallaan. Toimintavuoden päätavoitteeksi

asetettiin maksuvalmiuden ylläpitäminen ja kannattavuuden

palauttaminen tappiollisen vuoden 2008 jälkeen.

Budjettitavoitteisiin pyrittiin laskevan kysynnän markkinatilanteessa

säästöohjelmalla, joka käynnistettiin jo edellisen

vuoden joulukuussa. Koko henkilökunta oli lomautettuna

2 viikkoa tammi-helmikuussa ja uudelleen kaksi

viikkoa kesällä. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

laski eläkkeelle siirtymisten sekä irtisanoutumisten johdosta

viidellä. Henkilöstökuluissa säästettiin edelliseen

vuoteen verrattuna n. 400 000 € huolimatta palkkojen

yleiskorotuksista syksyllä 2009. Muissa kiinteissä kuluissa

saatiin aikaan yli 500 000 €:n säästöt, jotka kohdistuivat

kaikkiin menoeriin.

Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 7 %. Kortistojen

uusasiakasliikevaihto, ilmoitustilan, median sekä näyttelypaikkojen

myynti vähenivät edellisestä vuodesta. Tietopalvelutuotteiden

päivitystuotot ja lehtien tilaustulot kasvoivat,

kun taas kirjakauppamyynti pysyi vuoden 2008

tasossa. Muuttuvien kulujen säästöillä, jotka johtuivat

tarkasta ostotoiminnasta ja siirtymästä sähköiseen liiketoimintaan,

saatiin kuitenkin myyntikate pidettyä lähes

edellisen vuoden euromääräisellä tasolla. Myyntikateprosentti

nousi 66:sta 71:een.

Yhtiön kokonaissäästöt olivat edelliseen vuoteen verrattuna

runsaat 1 500 000 €. Tällöin muuttuvien kulujen

säästö on suhteutettu toteutuneeseen liikevaihtotasoon.

Yhtiö kykeni palauttamaan kannattavuutensa ja oli voitolla

vuoden 2009 jokaisena kuukautena. Tämä paransi

hitaasti maksuvalmiutta ja yhtiö selviytyi taloudellisista

velvoitteistaan ajallaan ja lisälainaa ottamatta.

Yhtiön taloutta ja henkilöstöä kuvaavat seuraavat luvut:

2009 2008 2007

Liikevaihto (M€) 9,7 10,4 10,5

Liikevoitto (€) 175 311 -666 993 164 000

Liikevoitto %:a

liikevaihdosta 2 -6 2

Oman pääoman tuotto (%) 9 -32 7

Omavaraisuusaste 51 50 60

Keskimääräinen henkilöstö- 88 93 92

määrä tilikaudella

Tilikauden palkat

ja palkkiot (€)

3 346 027 3 613 981 3 236 985

Vuoden 2009 aikana keskityttiin talouden päivittäiseen

ohjaukseen. Tilausten ja maksujen hyväksymisvaltuudet

keskitettiin toimitusjohtajalle, perustettiin hallituksen puheenjohtajan,

toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan

muodostama ad-hoc -ryhmä nopeisiin päätöksiin sekä

tiivistettiin maksuvalmiuden seurantaa ja ennakointia.

Säännöllisesti kokoontunut yt-neuvottelukunta on ollut

ensiarvoisen tärkeä etsittäessä ja toteutettaessa kustannussäästöjä.

Yhtiö irtisanoi Locus-lehden julkaisu- ja kustannussopimuksen

ja Isännöintiliitto irtisanoi Kehittyvä Kiinteistö

-lehden sopimuksen. Rakennustieto Tampere lopetti tappiollisen

näyttelytoiminnan ja muutti pienempiin tiloihin

ja kirjakaupan kannalta paremmalle kauppapaikalle.

Yhtiö on vienyt vuoden 2009 aikana loppuun asiakassegmentointiin

perustuvan organisaatiouudistuksensa, joka

tähtää sisäisten resurssien parempaan käyttöön, myynnin

ja markkinoinnin tehostamiseen, johtamisjärjestel-

RAKENNUSTIETO OY

33


män selkiyttämiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen

perinteisen tuotekehityksen sijaan.

Syksyllä 2009 Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto

Oy:n hallitukset hyväksyivät Rakennustiedon tarkistetun

strategian vuosille 2010–2014. Strategiassa lähdetään

selkeästi siitä, että lähiajan tärkein tavoite on selvitä

laman yli mahdollisimman vähin vaurioin ja valmistautua

vuoden 2010 lopulla alkavaan kysynnän nousuun. Muita

strategisia tavoitteita, joiden toteuttamiseen tarvittaisiin

ulkopuolelta ostettavia palveluja, siirrettiin aikataulussa

eteenpäin.

Vuoden 2009 aikana jatkettiin niitä kehityshankkeita,

jotka oli käynnistetty aiemmin ja jotka kasvattivat tilikauden

myyntituottoja kertomusvuodelle. Kaikki muut

kehityshankkeet siirrettiin eteenpäin. Vuonna 2009 saatiin

myyntiin Ratu-kortiston nettiversio Ratu Net, uusitut

Sopimuslomake Net ja Tarviketieto Net sekä Kiinteistö-

RYL ja InfraRYLin jatko-osia. Rakennustiedon ensimmäinen

ympäristöohjelma valmistui sisäisenä työnä vuoden

2009 lopulla.

Yhtiöllä ei ole tilikauden päättyessä sellaisia taloudellisia

sitoumuksia, joista voisi aiheutua merkittäviä riskejä

tulevina vuosina. Luottotappioiden lisääntyminen on

todennäköistä vuonna 2010, mutta niiden välttämiseksi

on ennakolta ryhdytty toimenpiteisiin. Lakkautettujen

paperikortistojen varastoarvon vähentäminen on aloitettu

vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tilikauden aikana

on leikattu investointeja, markkinointia ja kehityspanoksia,

joka saattaa heikentää yhtiön toimintaedellytyksiä ja

tuotteiden kysyntää tulevina vuosina.

Yhtiön tulos tilikaudelta on markkinatilanteen huomioon

ottaen hyvä ja maksuvalmius kohtuullinen. Yhtiö on jatkanut

vuoden 2010 alusta säästöohjelman toteuttamista

budjetin mukaisesti.

Yhtiön markkinatilanne tulee olemaan 2010 edellistä

vuotta vaikeampi, rakennustuotannon ennakoidaan supistuvan

edelleen 3 % vuoden 2009 tasosta. Yhtiö jatkaa

säästölinjaansa ja on lisännyt sisäisin siirroin henkilöresursseja

myyntiin ja markkinointiin. Organisaatiouudistuksen

odotetaan tuovan lisää tehoa tuotantoon ja hallintoon.

Vuonna 2010 saadaan myyntiin MaaRYL, InfraRYL

osa 1:n tarkistettu laitos sekä RunkoRYL.

Yhtiön budjettitavoitteet vuodelle 2010 ovat liikevaihtoa

9,4 M€ ja liikevoittoa 150 000 €.

Rakennustieto Oy:n hallitus on koko toimintavuoden pitänyt

etusijalla kannattavuuden palauttamista. Yhtiön budjettitavoitteet

vuodelle 2009 olivat 10 250 000 € liikevaihtoa

ja 150 000 € liikevoittoa. Yhtiön liikevaihto tilikaudelta

2009 on 9 694 315,39 € ja liikevoitto on 175 310,73 €.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto

verojen jälkeen 195 096,16 € siirrettään voittovarojen tilille

ja että osinkoa ei jaeta.

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2010

RAKENNUSTIETO OY

Matti Rautiola, puheenjohtaja

Ahti Junttila

Vesa Juola

Juha Lemström

Sarlotta Narjus

Jukka Sainio

Anne Stenros

Markku Salmi, toimitusjohtaja

34 Rakennustieto OY


RAKENNUSTIETO OY

TASE 31.12.2009 31.12.2008

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 55 127,41 139 703,23

Muut pitkävaikutteiset menot 552 498,44 398 298,64

Ennakkomaksut 6 839,00 70 419,64

614 464,85 608 421,51

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 117 321,06 141 340,56

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 539 526,74 514 526,74

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 271 312,65 1 264 288,81

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet/tavarat 1 532 820,48 1 643 219,03

Saamiset

Myyntisaamiset 589 078,87 603 108,01

Lainasaamiset 23 583,32 16 443,32

Siirtosaamiset 103 673,02 249 607,86

716 335,21 869 159,19

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 23 886,67 18 382,58

Rahat ja pankkisaamiset 448 152,31 288 170,56

VAIHTUVAT VASTAAVAT

YHTEENSÄ 2 721 194,67 2 818 931,36

3 992 507,32 4 083 220,17

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 289 000,00 289 000,00

Edellisten tilikausien voitto 1 555 355,75 2 250 739,76

Tilikauden voitto/tappio 195 096,16 -695 384,01

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 039 451,91 1 844 355,75

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

LIIKEVAIHTO 9 694 315,39 10 444 064,67

Liiketoiminnan muut tuotot 193 302,79 235 965,56

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -2 130 691,50 -2 704 296,33

Varaston muutos -110 398,55 -47 664,75

Ulkopuoliset palvelut -884 445,73 -1 040 744,64

-3 125 535,78 -3 792 705,72

Henkilöstökulut -4 036 583,66 -4 444 545,89

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -303 630,58 -249 830,57

Arvonalentumiset pysyvien

vastaavien hyödykkeistä 0,00 -2 000,00

-303 630,58 -251 830,57

Liiketoiminnan muut kulut -2 246 557,43 -2 857 941,13

LIIKEVOITTO 175 310,73 -666 993,08

Rahoitustuotot ja -kulut -2,68 10 498,96

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN-

PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 175 308,05 -656 494,12

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos 28 528,46 -28 528,46

Tuloverot -8 740,35 -10 361,43

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 195 096,16 -695 384,01

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 0,00 28 528,46

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 50 000,00

Saadut ennakot 258 704,53 341 476,19

Ostovelat 214 137,34 284 861,57

Muut velat 397 792,23 259 998,63

Siirtovelat 1 082 421,31 1 273 999,57

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 953 055,41 2 210 335,96

3 992 507,32 4 083 220,17

RAKENNUSTIETO OY 35


Tilintarkastuskertomus

Rakennustieto Oy:n yhtiökokoukselle

Olen tarkastanut Rakennustieto Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen,

toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta

1.1. – 31.12.2009. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman,

rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

laatimisesta ja siitä, että ne antavat

oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien

säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa

kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta

järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on

lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla

järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa

noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja

sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Hyvä tilintarkastustapa edellyttää

ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen

suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan

kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai

toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä

ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet

osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen

oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan

harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä

on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen

virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä

suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan

ja esittämiseen liittyvä sisäistä valvontaa. Lisäksi

arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä

esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä

johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme

mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen

soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme

varten.

Lausunto

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus

antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten

ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot

yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsinki 8.3.2010

Ari Viitala

KHT

36 Rakennustieto OY


Tietoa Rakennustiedon

henkilöstöstä (RTS, Rati)

%

25

Ikäjakauma

20

15

10

5

2007

2008

2009

0

0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99 vuotta

%

Palveluajat

30

25

20

15

10

5

0

2007

2008

2009

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 vuotta

Henkilöstön

keeskimääräinen

työsuhteen pituus

on noin 13 v. 5 kk.

Teknillinen

46,7 %

Koulutusjakauma

Ei ammatillista

koulutusta 12 %

Tuotekoulutus

28 %

Täydennyskoulutus

Henkilöstöhallinto 5 %

Kielenhuolto 1 %

Tyky 12 % Luottamusmies + työsuojelu 1 %

Markkinointi 4 %

Rakennusala 2 %

Sopimustekniika 1 %

Taloushallinto 2 %

Kaupallinen 32,6 %

Humanistinen 8,7 %

Tietotekniikka 45 %

RAKENNUSTIETO

37


Toimikuntalaitos,

kokoonpanot ja toiminta

RTS:n hallituksen hyväksymien toimikuntatyöskentelyn

toimintaperiaatteiden mukaan ”Päätoimikuntien tehtävänä

on ohjata säätiön pysyvän toimintasektorin, laajan

tutkimushankkeen tai muun vastaavan toimintakokonaisuuden

toimintaa. Päätoimikunta hyväksyy toimialansa

vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman. Päätoimikunta

tukee ja seuraa suunnitelmien toteuttamista julkaisijan

näkökulmasta. Päätoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Toimikuntia perustetaan suunnitteluohjeiden laatimista

varten, tutkimushankkeiden ja kustannustuotteiden

ohjaamiseen sekä muihin rajattuihin tehtäviin.”

Alla on lueteltu päätoimikunnat ja ne toimikunnat, jotka

olivat toiminnassa vuoden aikana. Kokoonpanot on huomioitu

31.12.2009 tilanteen mukaan.

PT 1 Rakennustaidon toimitusneuvosto

Rakennustaidon toimitusneuvoston tehtävänä on ohjata

Rakennustaito-lehden julkaisemista ja sisällön kehittämistä

sekä tukea ja seurata suunnitelmien toteuttamista

julkaisijan näkökulmasta. Toimitusneuvosto hyväksyy

lehden vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

Rakennustaidon toimitusneuvosto kokoontui toimintavuonna

kaksi kertaa.

Ahti Junttila

Rakennusmestarit ja -insinöörit

AMK RKL ry, puheenjohtaja (RKL)

Hannu Ahokanto Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK

RKL ry (RKL)

Matti Antikainen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK

RKL ry (RKL)

Kalervo Hatakka Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK

RKL ry (RKL)

Pekka A Korhonen Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy

(RTS)

Pekka Lahti

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

(RTS)

Reijo S Lehtinen Rakennusteollisuus RT ry (RTS

Jussi Mattila

Suomen Betoniyhdistys ry (RTS)

Riitta Nyberg

Oy Algol Ab (RTS)

Ahti Puonti

Lemminkäinen päällystysyksikkö

(RKL)

Matti Rautiola Rakennustieto (RTS)

Aarni Saviaho Tampereen Rakennusmestarit ja

-insinöörit AMK ry (RKL)

Riitta Ollila

päätoimittaja, sihteeri (RTS)

PT 2 RT-kortiston päätoimikunta

RT-kortiston päätoimikunnan tehtävänä on ohjata RT-kortiston

julkaisemista, sisällön kehittämistä ja ylläpitoa sekä

tukea ja seurata suunnitelmien toteutumista julkaisijan

näkökulmasta. Päätoimikunta hyväksyy RT-kortiston

vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

RT-kortiston päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kolme kertaa.

Teemu Palo

Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi

Tikka, puheenjohtaja

Ilkka Alvoittu

Optiplan Oy

Pertti Hakamäki Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy

Antti Koponen Rakennusteollisuus RT ry

Aila Korpivaara Ympäristöministeriö

Joel Majurinen Konsulttitoimisto J.W. Majurinen Oy

Mari Mannevaara Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto

Talli Oy

Juha Pulkkinen Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

Matti Rautiola Rakennustieto

Olli Rojo

Metsäliitto Oyj

Marcus Wallström Tikkurila Oy

Markku Varis

Finnmap Consulting Oy

Päivi Väisänen TKK, Arkkitehtiosasto, rakennusoppi

Erja Väyrynen Ympäristöministeriö

Markku Lappalainen päätoimittaja

Tuomo Kämäräinen RT-tarvikekorttitoimitus

Sakari Pankkonen RT-säännöskorttitoimitus

Irja Hansio

RT-ohjekorttitoimitus, sihteeri

38 Rakennustieto


PT 3 KH-tiedoston päätoimikunta

(neuvottelukunta)

KH-tiedoston päätoimikunnan tehtävänä on ohjata KHtiedoston

julkaisemista, sisällön kehit tä mistä ja ylläpitoa

sekä tukea ja seurata suun nitel mien toteutumista

julkaisi jan näkökulmas ta. Päätoi mikunta hyväksyy KHtiedoston

vuosi suun nitel man ja kehi tysohjelman.

KH-tiedoston päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kaksi kertaa.

Heimo Valtonen Senaatti-kiinteistöt, puheenjohtaja

31.3.2009 asti

Olli Saastamoinen Imatran Seudun Isännöitsijätoimisto

Oy (Suomen Isännöintiliitto ry),

puheenjohtaja 10.11.2009 lähtien

Christer Finne Rakennustieto (RTS)

Per-Johan Johansson Helsingin kaupunki

Pekka Kärkkäinen Espoon kaupunki

Erkki Laitinen

Ympäristöministeriö

Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitto ry

Juhani Mattila J. Mattila Isännöinti Oy (Suomen

Isännöintiliitto ry)

Timo Rasimus Sähköinfo Oy

Jorma Ruokojoki Suomen Kuntaliitto

Sakari Salminen Martinlaakson Huolto Oy (Kiinteistöpalvelut

ry)

Matti Siitari

VR-yhtymä Oy

Kaarina Tanskanen Puolustushallinnon rakennuslaitos

Kauko Tulla

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Arto Tuomainen Joensuun kaupun ki

Juha Vesa

FPM Liikeisännöinti Oy (Suomen

Isännöintiliitto ry)

Riikka Vitakoski Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Ilmo Rekonen päätoimittaja, sihteeri

PT 4 Ratu-tiedoston päätoimikunta

Ratu-tiedoston päätoimikunnan tehtävänä on ohjata

Ratu-tiedos ton julkaisemis ta, sisällön kehit tä mistä ja

ylläpi toa sekä tukea ja seurata suun nitel mien toteutumista

julkaisi jan näkö kulmasta. Päätoi mikunta hyväksyy

Ratu-tiedos ton vuosi suun nitel man ja kehitys ohjelman.

Ratu-tiedoston päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kaksi kertaa.

Kari Varkki

Rakennusosakeyhtiö Hartela, puheenjohtaja

Jyrki Jalli

Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy

Tommi Kokkonen YIT Rakennus Oy

Raija Lahtinen Rakennustieto

Kari Lamberg

Reijo S. Lehtinen

Tommi Parikka

Jarkko Sipi

Jukka-Pekka Soila

Jari Valo

Anssi Koskenvesa

Rakennusliitto ry

Rakennusteollisuus RT ry

SRV Westerlund

Skanska Talonrakennus Oy

NHK-Rakennus Oy

NCC Rakennus Oy

Mittaviiva Oy, sihteeri

PT 8 Helsingin Rakennuskeskuksen

päätoimikunta

Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunnan tehtävänä

on ohjata Helsingin Raken nus kes kuk sen toi min taa

ja kehit tä mistä sekä tukea ja seurata suunnitelmien toteutumista

toi meksi an tajan näkökul masta. Päätoimikunta

hy väksyy raken nus kes kuk sen vuosi suunnitelman ja

kehi tys ohjel man.

Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunta kokoontui

toimintavuonna kaksi kertaa ja valmisteli toimintakertomuksen

vuodelta 2008 ja hyväksyi toimintasuunnitelman

vuodelle 2010. Lisäksi päätoimikunta osallistui aktiivisesti

näyttelyn tapahtumien ja kävijämarkkinoinnin

tehostamisen ideointiin. Kuukausittain esiteltävistä uutuustuotteista

päätoimikunta valitsi vuoden 2009 rakennustuotteeksi

Uponor Suomi Oy:n esieristetyn Uponorilmanvaihtojärjestelmän.

Ari Laamanen ATL-Rakennushuolto Oy (RKL),

puheenjohtaja

Kari Andersson Kuluttajavirasto

Juha Hagelberg Tikkurila Oy

Tord Holmlund Uponor Suomi Oy

Kirsti Horn

Yrkeshögskolan Sydväst

Mats Klockars Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

Matti Kulovesi Arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen Oy

Anne Malin

Työtehoseura ry

Juhani Nenonen Suomen Omakotiliitto ry

Timo Pääsky

A-lehdet Oy / Meidän Talo -lehti

Matti Rautiola Rakennustieto

Tiina Suonio

Rakennusteollisuus RT ry

Tuula Syrjänen Allergia- ja Astmaliitto ry

Eero Salenius näyttelypäällikkö, sihteeri

PT 9 LVI-kortiston päätoimikunta

LVI-kortiston päätoimikunnan tehtävänä on ohjata LVItiedoston

julkaisemista, sisällön kehit tä mistä ja ylläpitoa

sekä tukea ja seurata suun nitel mien toteutumista

julkaisi jan näkökul mas ta. Päätoi mikunta hyväksyy LVItiedoston

vuosi suun nitel man ja kehi tysohjelman.

RAKENNUSTIETO

39


LVI-kortiston päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kaksi kertaa

Mikko Äyräväinen Insinööritoimisto Äyräväinen Oy,

puheenjohtaja

Olli Honkavaara OHOTEK Oy

Kaisa Kauko

Ympäristöministeriö

Timo Kauppinen Arkkitehtitoimisto Heikkilä & Kauppinen

Oy

Timo Laine

Pöyry CM Oy

Jarmo Mäenpää Uponor Suomi Oy

Petri Neuvonen Rakennustieto

Risto Pääjärvi Suunnittelutieto-Team Oy

Jorma Railio

Suomen LVI-talotekniikkateollisuus ry

Hanna Sulamäki Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tiina Strand

päätoimittaja, sihteeri

PT 10 Lappeenrannan Rakennustiedon

päätoimikunta

Lappeenrannan Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä

on edistää hyvää raken nus ta paa Lap peen ran nas sa

ja sen ympä ristös sä.

Lappeenrannan Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä

on ohjata Lappeenrannan Rakennustiedon toi mintaa

ja kehit tä mistä sekä tukea ja seurata suunnitelmien

toteu tu mista toi meksi an tajan näkökul masta. Päätoimikunta

hy väksyy Lappeenrannan Rakennustiedon vuosisuunnitelman

ja kehi tys ohjel man.

Lappeenrannan Rakennustiedon päätoimikunta kokoontui

toimintavuonna kolme kertaa. Osa päätoimikunnan jäsenistä

teki syksyllä alueellisen Rakennustietopalkinnon

vuoksi tutustumiskäyntejä eri kohteisiin Kymenlaaksossa

ja Etelä-Savossa. Päätoimikunta myönsi vuoden 2009

Lappeenrannan Rakennustietopalkinnon Punkaharjun

kansallismaisemassa sijaitsevalle Kruunupuisto – Punkaharjun

kuntoutuskeskukselle kiitoksena kulttuurihistoriallisten

rakennusten entisöinnistä sekä ylläpitämisestä.

Klaus Pelkonen Arkkitehti, puheenjoh taja

Seppo Aho

Arkkitehti

Arja Björk

Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy

Risto Lindberg Rakennusinsinööri

Martti Muinonen Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Seppo Muukkonen LOAS

Jaakko Pekkanen Ramesta Oy

Pekka Räätäri

Räätärin Ky

Seppo Saarinen Opetusneuvos

Satu Salonsaari Rakennusneuvonta Siluc Oy

Markku Huoso Lappeenrannan Rakennustiedon

johtaja, sihtee ri

PT 11 Oulun Rakennustiedon

päätoimikunta

Oulun Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on

edistää hyvää rakennustapaa ja harjoittaa kaavoitus- ja

rakennusalan tietopalvelua Pohjois-Suomen lisäksi Pohjoiskalotin

alueella.

Oulun Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on

ohjata Oulun Raken nus tiedon toi min taa ja kehit tä mistä

sekä tukea ja seurata suunnitelmien toteutumista toimeksi

an tajan näkökul masta. Päätoimikunta hy väksyy

Oulun Rakennustiedon vuosi suunnitelman ja kehi tysohjel

man.

Oulun Rakennustiedon päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

yhden kerran. Päätoimikunta valitsi Oulun

Rakennustietopalkinnon 2009 saajaksi Oulun yliopiston

arkkitehtuuriosaston Puustudion tunnustuksena puurakentamisen

kehittämisestä ja edistämisestä.

Kauko Tulla

VTT Rakennustekniikka,

puheenjohtaja

Tapio Klemettilä Oulun kaupunki, rakennusvalvontavirasto

Matti Leiber

Oulun ammattikorkeakoulu,

rakennusosasto

Leo Leinonen Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion

yksikkö, Tekniikka

Kaija Lepola

TA-Yhtymä Oy

Raimo Palokangas Arkkitehtitoimisto A-studio Oy

Ensio Pynninen Rakennusteollisuus RT ry, Pohjois-

Suomen aluetoimisto

Juha Rahkola

OTO-kylä ry

Kustaa Salmi

Oulun kaupunki, tekninen keskus

Yrjö Tuppurainen Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

Asko Mikkola

Oulun Rakennustiedon johtaja,

sihtee ri

PT 12 Tampereen Rakennustiedon

päätoimikunta

Tampereen Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä

on myötävaikuttaa siihen, että hyvä, laadukas ja kestävän

kehityksen periaatteita noudattava rakennustapa toteutuu

Tampereen talousalueella.

Tampereen Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä

on ohjata Tampereen Rakennustiedon toimintaa ja kehittämistä

sekä tukea ja seurata suunnitelmien toteutumista

toimeksiantajan näkökulmasta. Päätoimikunta hyväksyy

Tampereen Rakennustiedon vuosisuunnitelman ja

kehitysohjelman.

40 Rakennustieto


Päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kerran ja valitsi

Tampereen Rakennustietopalkinnon 2009 saajaksi

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon talkooväen. Palkinto jaettiin

lokakuussa ASTA-messuilla.

Hannu Järvinen Rakennuttajatoimisto Trebest Oy,

puheenjohtaja

Harri Iso-Mustajärvi Skanska Talonrakennus Oy

Juhani Karanka Arkkitehtuuriateljee Karanka &

Tamminen Oy

Tero Markkanen Tampereen ammattikorkeakoulu

Olli Saarinen

Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy

Kari Salonen

Tampereen teknillinen yliopisto

Aarni Saviaho Tampereen Rakennusmestarit ja

-insinöörit AMK ry

Ilari Siekkinen Näsin Vesijohtoliike / TV-Tampere

Pasi Pulakka

Tampereen Rakennustiedon johtaja,

sihteeri

PT 13 TALO -nimikkeistöryhmän

päätoimikunta

Talo-nimikkeistöryhmän päätoimikunnan tehtävänä on

rakennusalan nimikkeistöjen ylläpitäminen, kehittäminen

ja käyttöönoton edistäminen Suomessa sekä kansainväliseen

nimikkeistötyöhön osallistuminen. Nimikkeistöryhmällä

on erillinen työvaliokunta (TV).

Päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.

Kesän kokous oli samalla päätoimikunnan 40-vuotisjuhlakokous.

Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa.

Kari Varkki (TV) Rakennusosakeyhtiö Hartela, puheenjohtaja

Christer Finne (TV) Rakennustieto

Päivi Huumo

Lemminkäinen Talo Oy

Joni Jääskeläinen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK

RKL ry

Kari Kulmala (TV) RaSi ry

Reijo S Lehtinen (TV) Talonrakennusteollisuus ry

Tarmo Lehtonen YIT Rakennus Oy, Talonrakennus

Markku Leino Teräsrakenneyhdistys ry

Ilkka Leskelä

NCC Rakennus Oy

Pekka Lukkarinen Ympäristöministeriö

Harri Martin

SRV Toimitilat Oy

Pekka Mähönen Senaatti-kiinteistöt

Mikko Nevalainen SRV Toimitilat Oy

Veijo Nykänen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Ilpo Peltonen (TV) Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Jorma Railio (TV) LVI-talotekniikkateollisuus ry

Matti Saajoranta Skanska Talonrakennus Oy

Kari Sirén

Ismo Vantola

Harri Väänänen (TV)

Yrjänä Haahtela

Juhani Kiiras

Matti Valtiala (TV)

Sähkötekniikka Oy Kari Sirén

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Haahtela-kehitys Oy

Haahtela Oy, asiantuntija

TKK, Rakentamistalous, asiantuntija

sihteeri

PT 15 Kuopion Rakennustiedon

päätoimikunta

Kuopion Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on

myötävaikuttaa siihen, että hyvä, laadukas ja kestävän

kehityksen periaatteita noudattava rakennustapa toteutuu

Kuopion talousalueella.

Kuopion Rakennustiedon päätoimikunnan tehtävänä on

ohjata Kuopion Rakennustiedon toimintaa ja kehittämistä

sekä tukea ja seurata suunnitelmien toteutumista toimeksiantajan

näkökulmasta. Päätoimikunta hyväksyy

Kuopion Rakennustiedon vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

Päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kerran ja valitsi

Kuopion Rakennustietopalkinnon 2009 saajaksi RP-Karmi

Oy:n.

Veikko Matikainen Rakennusteollisuus RT ry, Itä-Suomen

Piiri ry, puheenjohtaja

Tapani Asikainen VVO-yhtymä Oyj

Panu Kangasniemi Pöyry Civil Oy

Jari Koivisto

Savon Controlteam Oy

Esa Koponen

Kuopion kaupunki, Rakennusvalvonta

Paula Qvick

Pohjois-Savon liitto

Kimmo Ruotsalainen Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/

tekniikka

Jouni Töyrylä

Joensuun Kaupunkikeskusta ry

Eva Petsalo

Kuopion Rakennustiedon johtaja,

sihteeri

PT 17 Sisäilmastoluokitus

-päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää sisäilmastoon

liittyviä luokituksia sekä edistää ja valvoa niiden

käyttöä sekä muutenkin edistää hyvään sisäilmastoon

tähtäävää rakentamista.

Nykyinen luokitustoiminta perustuu Sisäilmastoluokitus

2008 -asiakirjassa esitettyihin luokituksiin, joita ovat sisäilmastoluokitus,

rakennustöiden puhtausluokitus, rakennusmateriaalien

päästöluokitus ja ilmanvaihtotuotteiden

puhtausluokitus.

RAKENNUSTIETO

41


Rakennustuotteiden luokittelu tapahtuu päätoimikunnan

valitsemissa erillisissä työryhmissä.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus jatkui vilkkaana

ja päätoimikunta hyväksyi yhden uuden saksalaisen ja

yhden uuden ruotsalaisen laboratorion tekemään M1-

luokitukseen tähtääviä päästömittauksia. Päätoimikunta

kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa ja sen alaiset luokitusryhmät

yhteensä 16 kertaa.

Risto Ruotsalainen Allergia- ja Astmaliitto, puheenjohtaja

Gunnar Forsman maxit Oy Ab

Ari Ilomäki

Metsäteollisuus ry

Jari Inkinen

Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy

Vesa Juola

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Kaisa Kauko

Ympäristöministeriö

Esko Kukkonen diplomi-insinööri

Kari Kulmala

RaSi ry

Eero Palomäki Työterveyslaitos

Pertti Pasanen Kuopion yliopisto Ympäristötieteiden

laitos

Ilpo Peltonen

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Jorma Railio

LVI-talotekniikkateollisuus ry

Mika Ronkainen Kiilto Oy

Hannele Rämö Asumisterveysliitto AsTe ry

Kristina Saarela FM

Jukka Sainio

Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

Tiina Strand

Rakennustieto

Pia Sundberg

Paroc Oy Ab

Jorma Säteri

Sisäilmayhdistys ry

Pekka Vuorinen Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Leif Wirtanen

Tikkurila Oy

Laura Sariola

projekti-insinööri, sihteeri (äitiyslomalla

4/2009–)

Petri Neuvonen tutkimuspäällikkö, sihteeri (4/2009–)

PT 18 Rakennettu Ympäristö -lehden

päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on ohjata Rakennettu Ympäristö

-lehden julkaisemista ja sisällön kehittämistä sekä

tukea ja seurata suunnitelmien toteuttamista julkaisijan

näkökulmasta. Päätoimikunta hyväksyy lehden vuosisuunnitelman

ja kehitysohjelman.

Rakennettu Ympäristö -lehden päätoimikunta kokoontui

toimintavuonna kaksi kertaa.

Risto Oksanen Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

(RTY), puheenjohtaja

Raimo Luukka Lahden rakennusvalvontavirasto (RTY)

Kirsi Martinkauppi Ympäristöministeriö (RTY)

Kaija Ojanen

Riitta Ollila

Matti Rautiola

Ulla Vahtera

Lauri Jääskeläinen

PT 21 Ympäristöselosteet

-päätoimikunta

Hämeenlinnan kaupunki (RTS)

Rakennustieto (RTS)

Rakennustieto (RTS)

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

(RTY)

lehden päätoimittaja, asiantuntija

(RTY)

Päätoimikunnan tehtävänä on valvoa RT-Ympäristöselosteiden

julkaisemista sekä laadintaa. Päätoimikunta vastaa

ympäristöselosteiden laadinnan periaatteiden kehittämisestä

sekä selosteiden käytön edistämisestä.

RT-Ympäristöselosteiden menetelmäohjeen ja ympäristöselostekäytännön

uudistamisen osalta päätettiin odottaa

eurooppalaisen standardoinnin tilanteen selkiytymistä.

Päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.

Jouni Punkki

Consolis Technology Oy Ab, puheenjohtaja

Ari Ilomäki

Metsäteollisuus ry

Pia Kautonen

Rautaruukki Oyj

Kaisa Kekki

Skanska Oy

Juha Kortesalmi Senaatti-kiinteistöt

Anneli Lyytikkä Ympäristösuunnittelu OK

Erja Reinikainen Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Juha Valjus

Finnmap Consulting Oy

Pekka Vuorinen Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Tarja Häkkinen VTT, asiantuntija

Laura Sariola

projekti-insinööri, sihteeri (äitiyslomalla

4/2009–)

Petri Neuvonen tutkimuspäällikkö, sihteeri 4/2009

PT 22 BuildingSMART Finland

-päätoimikunta

PT 22 BuildingSMART Finland -päätoimikunta on suomalaisten

rakennusalan yritysten ja rakennusalan ohjelmistoja

tuottavien yritysten muodostama yhteistyöfoorumi.

Foorumi järjestää vuosittain yleisiä seminaareja ja

jäsentilaisuuksia. PT 22 BuildingSMART Finland -päätoimikunta

on kansainvälisen International Alliance for Interoperability

(IAI) järjestön jäsen. IAI tekee työtä rakennusalan

ohjelmistojen yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi

ja rakennusalan tuotetietomallin IFC:n (Industry Foundation

Classes) kehittämiseksi.

Vuonna 2009 buildingSMART Finland aloitti tietomallipohjaisen

suunnittelun laatujärjestelmän kehitystyön.

42 Rakennustieto


Sen tuloksena koottiin runko kehityshankkeelle, jolle

haetaan rahoitusta. Hanke käynnistynee vuonna 2010.

BuildingSMART Finland päätoimikunnan tietomallipohjaisen

suunnittelun laatujärjestelmä sai laajan kannatuksen

ja se koettiin hyvin tarpeelliseksi alan kehityksen kannalta.

Tämä myös lisäsi jäsenmäärää.

Tomi Henttinen Gravicon Oy, puheenjohtaja

Markus Aaltonen Tähti-Set Oy arkkitehtitoimisto

Christer Finne Rakennustieto

Kirsi Haglund

KVA Arkkitehdit Oy

Kai Helistén

Cadi Oy

Auli Karjalainen Senaatti-kiinteistöt

Arto Kiviniemi Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Kari Karstila

Eurostep Oy

Heikki Kulusjärvi Solibri Oy

Tiina Koppinen Skanska Oy

Jarmo Laitinen Tampereen teknillinen yliopisto TTY

Lassi Lifländer Tekla Oyj

Eeva Liesirova A&S Virtual Systems Oy

Jyrki Metsola

Kymdata Oy

Tarja Mäkeläinen VTT Rakennus- ja yhdykuntatekniikka

Markus Nymark Studio Y Arkkitehti- & Sisustussuunnittelu

Ari Puuskari

Profox Companies Oy

Marko Rajala

Tietoa Finland Oy

Jani Rantala

Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy

Kari Ristolainen Senaatti-kiinteistöt

Harri Salminen Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

Aarne Seppänen Rautaruukki Oyj / Ruukki Construction

Mauri Susilahti Progman Oy

Lauri Suuronen Arkkitehdit Tommila Oy

Sami Tainio

M-Mies Oy

Petri Toivari

Pöyry Architects Oy

Urpo Vartiainen Cadpool Oy

Severi Virolainen M.A.D. Oy

Anna-Riitta Kallinen CAD-asiantuntija, sihteeri

PT 23 SIT-kortiston päätoimikunta

SIT-kortiston päätoimikunnan tehtävänä on ohjata SITkortiston

julkaisemista, sisällön kehittämistä ja ylläpitoa

sekä tukea ja seurata suunnitelmien toteutumista julkaisijan

näkökulmasta. Päätoimikunta hyväksyy SIT-kortiston

vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman.

SIT-kortiston päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kolme kertaa.

Pekka Kojo

Arkkitehtitoimisto Paatela-Paatela &

Co Oy, puheenjohtaja (SIO)

Päivi Grönqvist Oy Vallila Interior Ab (RTS)

Anita Karhunen

Kaisa Nuikkinen

Matti Rautiola

Jaakob Solla

Tuomo Kämäräinen

Sakari Pankkonen

Irja Hansio

Ari Jääskö

Suunnittelutoimisto Anita Karhunen

(SIO)

Helsingin kaupunki opetusvirasto/kiinteistöyksikkö

(RTS)

Rakennustieto (RTS)

Arkkitehtitoimisto Konkret Oy (SIO)

RT-tarvikekorttitoimitus (RTS)

RT-säännöskorttitoimitus (RTS)

RT-ohjekorttitoimitus (RTS)

päätoimittaja, sihteeri (RTS)

PT 25 Locus-lehden päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on ohjata Locus-lehden julkaisemista

ja sisällön kehittämistä sekä tukea ja seurata

suunnitelmien toteuttamista julkaisijan näkökulmasta.

Päätoimikunta hyväksyy lehden vuosisuunnitelman ja

kehitysohjelman.

Locus-lehden päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kerran.

Jani Saarinen

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry, puheenjohtaja (RAKLI)

Esa Eichhorn

Espoon Kruunu Oy (RAKLI)

Vesa Juola

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

(RTS)

Olli Lehtoaro

Sponda Oyj (RAKLI)

Jukka Lyytinen Rakennustieto (RTS)

Riitta Ollila

Rakennustieto (RTS)

Juhani Reen

Newsec Oy (RAKLI)

(Johanna Kaalikoski tekninen sihteeri)

PT 26 Kehittyvä Kiinteistö -lehden

päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on ohjata Kehittyvä Kiinteistö

-lehden julkaisemista ja sisällön kehittämistä sekä tukea

ja seurata suunnitelmien toteuttamista julkaisijan näkökulmasta.

Päätoimikunta hyväksyy lehden vuosisuunnitelman

ja kehitysohjelman.

Kehittyvä Kiinteistö -lehden päätoimikunta kokoontui toimintavuonna

kerran.

Kalervo Kallio

Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy ISA,

puheenjohtaja (Isännöintiliitto)

Petri Neuvonen Rakennustieto (RTS)

Riitta Ollila

Rakennustieto (RTS)

Reijo Savolainen Kruunuasunnot Oy (Isännöintiliitto)

Hannu Tarsaranta Tapiolan Lämpö Oy (Isännöintiliitto)

Helena Viiala

Espoon Helvi Oy LKV (RTS)

Tero Heikkilä

toimitusjohtaja, sihteeri (Isännöintiliitto)

RAKENNUSTIETO

43


PT 27 ProIT -päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on Rakennustiedon ja Rakennusteollisuus

RT ry:n sopimuksen mukaisesti ohjata ja

ylläpitää ProIT -hankkeen tuloksena syntyneiden tuoterakennekirjastojen

ja suunnitteluohjeiden ylläpitoa ja kehittämistä.

Päätoimikunta kokoontui toimintavuonna yhden kerran

käsittelemään Projektitoimintaohjeen käsikirjoitusta.

Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT ry, puheenjohtaja

(Rakennusteollisuus)

Christer Finne Rakennustieto (Rakennustieto)

Jyrki Iso-Aho

Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy

(Rakennustieto)

Pentti Jalonen Parma Oy (Rakennusteollisuus)

Vesa Juola

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

(Rakennustieto)

Auli Karjalainen Senaatti-kiinteistöt (Rakennustieto)

Annikki Karppinen Lemcon Oy (Rakennusteollisuus)

Tuomas Laine Olof Granlund Oy (Rakennustieto)

Vesa Laukkanen Arkkitehtitoimisto L-N Oy (Rakennustieto)

Pekka Nurro

Woodfocus Oy (Rakennusteollisuus)

Ilkka Romo

Skanska Oy (Rakennusteollisuus)

Aarne Seppänen Rautaruukki Oy /TRY (Rakennusteollisuus)

Ari Törrönen

NCC Rakennus Oy (Rakennusteollisuus)

Markku Varis

Finnmap Consulting Oy (Rakennustieto)

Kari Varkki

Rakennusosakeyhtiö Hartela (Rakennusteollisuus)

Paula Lehtonen sihteeri (Rakennustieto)

PT 29 RTS Infra-päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on toimia rahoittajien edunvalvojana

seuraten infrahankkeiden aikataulua ja kustannusarviota

sekä ohjata infralaatuvaatimuksia, infranimikkeistöjä

laativia sekä tiedonsiirtoformaattia ylläpitäviä

toimikuntia.

RTS Infra-päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi

kertaa.

Harri Yli-Villamo Ratahallintokeskus, puheenjohtaja

Christer Finne Rakennustieto

Kari Happonen Koneyrittäjien liitto

Reijo Järvinen Helsingin kaupunki, Katu- ja puistoosasto

Harri Kailasalo Lemminkäinen Infra Oy

Jukka Karjalainen Tiehallinto

Tapani Karonen Infra ry

Anu Karvonen

Jussi Kauppi

Risto Laaksonen

Reijo S Lehtinen

Mika Rontu

Ari Strandman

Kari Ström

Martti Tieaho

(varalla: Markus Rönty)

Pekka Vaara

Henry Westlin

Jaakko Ylinampa

Lea Vettenranta

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto

RIL ry

Suomen kuntaliitto

Tampereen kaupunki, Tekninen toimi

Talonrakennusteollisuus ry

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY

Suomen ympäristökeskus, Asiantuntijapalveluosasto

(YM)

Jyväskylän kaupunki, Katu- ja puistoosasto

Espoon kaupunki, Tekninen keskus

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Vantaan kaupunki

Oulun kaupunki

sihteeri

PT 30 InfraTM -päätoimikunta

Päätoimikunnan tehtävänä on toimia InfraTM -hankkeen

johtoryhmänä, joka johtaa hanketta ja valvoo sen etenemistä.

Johtoryhmä tekee kehittämishanketta koskevat

tilaajien yhteiset päätökset ja käsittelee mahdolliset sopimukset,

sopii Rakennustiedon kanssa hankesuunnitelman

tai sopimusten muutoksista sekä hyväksyy kehittämishankkeen

lopputulokset. Johtoryhmä hyväksyy työn

tulokset. Tilaajia sitovat lopulliset päätökset ja sopimukset

tekee kukin tilaaja oman päätöksentekomenettelynsä

mukaisesti.

Reijo Järvinen Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Tapani Karonen Infra ry

(varalla: Heikki Jämsä)

Kimmo Laula

Turun Kiinteistöliikelaitos

(varalla: Jouko Turto)

Janne Lindberg Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön

kehittäminen

Markku Mustonen Oulun kaupunki, Tekninen keskus

Tuula Salminen Lahden tekninen ja ympäristötoimiala,

Kunnallistekniikka

(varalla: Olli Kautonen)

Seppo Toivonen Tiehallinto

Petri Vainio

Espoon kaupunki, Tekninen keskus

Henry Westlin Vantaan kaupunki, Kuntatekniikan

keskus

Harri Yli-Villamo Ratahallintokeskus

Christer Finne Rakennustieto, projektinjohtaja, asiantuntija

Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto, asiantuntija

44 Rakennustieto


Ilkka Jussila

Hannele Kulmala

Juha Salmi

Kalle Serén

Harri Mäkelä

Tekes, kiinteistöt ja rakentaminen,

asiantuntija

Tampereen ammattikorkeakoulu,

asiantuntija

Rakennusteollisuuden Viestintäkeskus

Oy

Eurostep Oy, teknologia-asiantuntija

Innogeo Oy, projektikoordinaattori,

sihteeri

TK 212 Vedeneristys

Toimikunnan tehtävänä on tarkistaa ja uusia perustusten

ja perusmuurien vedeneristystä käsittelevät RT-ohjekortit:

RT 83-10153 ja RT 83-10154.

Toimikunta laati ohjekortin RT 83-10955 Perustusten ja

perusmuurien veden- ja kosteudeneristys, joka korvaa

ohjekortin RT 83-10153. Toimikunta laati RT-ohjekorttia

vedenpaineeneristyksestä.

TK 147 Rakentajain kalenterin

toimituskunta

Toimituskunnan tehtävänä on Raken tajain kalenterin sisällön

oh jaus.

Toimituskunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa.

Ahti Junttila

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK

RKL ry, puheenjohtaja

Ari Autio

Consrak Oy

Kalervo Hatakka Demaco Oy

Tiina Heloma

Rakennustieto

Anssi Koskenvesa Mittaviiva Oy

Heikki Kukko

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Jarek Kurnitski Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Sitra

Seppo Markku H&M Arkkitehdit

Vilho Pekkala

Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy

Matti Rautiola Rakennustieto

Satu Laine

sihteeri

TK 170 Puurakenteet

Toimikunnan tehtävänä on RT-ohjetiedostossa julkaistun

laajan puurakenteita käsittelevän ohjekorttisarjan uudistaminen

ja täydentäminen.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa. RTohje

RT 21-10978 Puutavara. Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet

julkaistiin keväällä 2009. Toimikunta aloitti mm.

ohjeiden Puujulkisivut ja Puiset sisäverhoukset uudistamisen.

Pekka Heikkinen Teknillinen korkeakoulu, puheenjohtaja

Petri Heino

Puuinfo Oy

Tero Lahtela

Insinööritoimisto Lahtela Oy,

Jarmo Saari

Arkkitehdit D4 Oy

Jukka Jaatinen sihteeri

Toimikunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa.

Seppo Niemioja System-studio, puheenjohtaja

Martti Alhainen Eristys Mara Oy

Pekka Järvinen Katepal Oy

Vilho Pekkala

Vahanen Oy

Jari Suuronen Lemminkäinen Katto Oy

Viljo Lukkarinen sihteeri

TK 229 Suunnittelun johtaminen

Toimikunnan tehtävänä on käydä läpi käsikirjoitukset kuvituksineen,

muokata ne lausunnolle lähetettäväksi, tehdä

mahdolliset muutokset lausuntojen perusteella sekä

hyväksyä ne julkaistavaksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna 11 kertaa.

Juha Posti

Parviainen Arkkitehdit Oy, puheenjohtaja

Vesa Juola

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry

Karl Johan Hellman arkkitehti

Juhani Karhu

A-Rakennuttajat

Sirkka-Liisa Söyrilä arkkitehti

Matti Tauriainen Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalouden

laboratorio

Irja Hansio

sihteeri

TK 233 Rakennusalan

työturvallisuustoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Rakennusalan

työturvallisuus -kansiota.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Kansioon

julkaistiin kolme päivitystä.

Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry,

puheenjohtaja

Anssi Koskenvesa Mittaviiva Oy

Raija Lahtinen Rakennustieto

Jussi Markkanen JM Rakentamisturva

Susanna Mattila Työterveyslaitos

RAKENNUSTIETO

45


Pertti Mäkinen

Tuomas Ruohonen

Eero Sivunen

Matti Valtiala

Paula Lehtonen

Sähköinfo Oy

Rakennusteollisuus RT ry

Suomen Rakennusmedia Oy

Rakennustieto

sihteeri

TK 242/TR 1+3 InfraRYL Maa- ja

pohjarakenteet, ylläpito

Työryhmän tehtävänä on ylläpitää InfraRYLin maa- ja

pohjarakennuslukujen sisältöä. Työryhmä käsittelee konsulttien

valmistelemat luonnokset lausuntovaiheeseen

esitettäväksi valvovalle toimikunnalle sekä käsittelee lausuntojen

aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa.

Lea Vettenranta Rakennustieto, puheenjohtaja

Kari Fagerholm Pöyry Oy

Reijo Järvinen Helsingin kaupunki, Katu- ja puistoosasto

Tuomo Kallionpää Tiehallinto

Harri Mäkelä

Innogeo Oy

Pentti Salo

Tiehallinto

Markku Savolainen Helsingin kaupunki, Geo

Jouko Viitala

Lemminkäinen Infra Oy (Infra ry)

Tiia Virtanen

Pöyry Oy

Katri Metsomäki sihteeri

TK 242/TR 2 InfraRYL Kalliorakenteet,

ylläpito

Työryhmän tehtävänä on laatia ja ylläpitää InfraRYLin kalliorakennelukujen

sisältö käsikirjoitusten perusteella. Työryhmä

käsittelee konsulttien valmistelemat luonnokset

lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna kerran ja sai työnsä

valmiiksi.

Ari Bergström YIT-Yhtymä Oyj

Timo Cronvall Oy VR-Rata Ab

Pekka Holopainen Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto

Seppo Janhunen Seppo Janhunen Oy

Jouni Maidell

HKR-Rakennuttaja

Harri Mäkelä

Innogeo Oy

Jannis Mikkola Sito Oy

Lea Vettenranta puheenjohtaja, sihteeri

TK 242/TR 5 InfraRYL Betoni- ja

luonnonkivipäällysteet, ylläpito

Työryhmän tehtävänä on laatia ja ylläpitää InfraRYLiin

kivipäällystelukujen sisältö käsikirjoitusten perusteella.

Työryhmä käsittelee konsulttien valmistelemat luonnokset

lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna kolme kertaa ja sai

työnsä valmiiksi.

Osmo Anttila

Tiehallinto

Reijo Järvinen Helsingin kaupunki, rakennusvirasto

Tuula Mikkonen Ramboll Oy

Harri Mäkelä

Innogeo Oy

Seppo Petrow Rakennusteollisuus RT ry

Juuso Rainio

Loimaan Kivi (Kiviteollisuusliitto)

Kari Öhrnberg Lemminkäinen Oyj

Lea Vettenranta puheenjohtaja ja sihteeri

TK 248 Locus-lehden toimitusneuvosto

Toimikunnan tehtävänä on lehden numerokohtainen sisällön

ja aiheiden suunnittelu. Tavoitteena on monipuolinen

ja ajankohtainen lehden lukijakunnan toiveiden ja

tiedontarpeen välittäminen toimitukselle. Toimikunnan

puheenjohtajana toimii lehden päätoimittaja.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa.

Riitta Ollila

Rakennustieto, puheenjohtaja

Erkki Aalto

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Monica Aro

SATO Oyj

Anu Ginström Helsingin kaupungin rakennusvirasto

HKR

Henri Hansson Finavia

Arto Nummela Tapiola-yhtiöt

Merja Mannila Rakennustieto

Kari Ristolainen Senaatti-kiinteistöt

TK 249 Kehittyvä Kiinteistö -lehden

toimitusneuvosto

Toimikunnan tehtävänä on lehden numerokohtainen sisällön

ja aiheiden suunnittelu. Tavoitteena on monipuolinen

ja ajankohtainen lehden lukijakunnan toiveiden ja

tiedontarpeen välittäminen toimitukselle. Toimikunnan

puheenjohtajana toimii lehden päätoimittaja.

46 Rakennustieto


Toimikunta kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa.

Riitta Ollila

Rakennustieto, puheenjohtaja

Reima Hakala Forssan OP-Kiinteistökeskus

Marjut Joensuu Isännöintiliitto ry

Kalervo Kallio

Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy ISA

Riikka Laitala

YH-Suomi Ltd

Merja Mannila Rakennustieto

Eija Miehola

Realia Group Oy

Ilmo Rekonen Rakennustieto

Tiina Strand

Rakennustieto

TK 259 Asuntosuunnittelu

Toimikunnan tehtävänä on ajantasaistaa olemassa olevat

asuntosuunnittelua käsittelevät ohjekortit ja täydentää

ne muuttuneiden määräysten mukaisiksi ja hyväksyä ne

julkaistaviksi. Ohjeet tulevat korvaamaan vuonna 1994 ja

2001 julkaistut ohjekortit.

Toimikunta sai työnsä päätökseen. Kaikki 14 asuntosuunnittelua

käsittelevät ohjekortit julkaistiin vuosien 2008 ja

2009 aikana.

Jouni J. Särkijärvi arkkitehti, puheenjohtaja

Ilkka Alvoittu

Optiplan Oy

Harri Hakaste Ympäristöministeriö

Martti Lukander Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli

Oy

Joel Majurinen Konsulttitoimisto J.W. Majurinen

Anne Malin

Työtehoseura TTS ry

Jari Mäkimattila VVO Rakennuttaja Oy

Pirjo Sanaksenaho TKK Asuntosuunnittelu

Kirsti Sivén

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit

Oy

Irja Hansio

sihteeri

TK 265 Suunnittelupalvelujen hankinta

Toimikunnan tehtävänä on käsikirjoituksen pohjalta valmistella

ehdotus lausunnolle lähetettäväksi, käsitellä lausunnot

ja hyväksyä ohjekortti julkaistavaksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa.

Juha Posti

Parviainen Arkkitehdit Oy,

puheenjohtaja

Hannu Huhtala Suomen Kuntaliitto

Juhani Karhu

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Kimmo Liimatainen Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Janne Pihlajaniemi Arkkitehdit m3 Oy

Matti Tauriainen Finnmap Consulting Oy

Hannu Utti

Tiehallinto Keskushallinto

Irja Hansio

sihteeri

TK 266 Ikkuna- ja oviasennushanke,

osapuolten sopimusasiat

Toimikunnan tehtävänä laatia RT- ja KH-ohjekortti ikkunoiden

ja ovien asennushankkeen sopimusosapuolien sopimusasioista,

vastuista ja velvoitteista.

Toimikunta laati ohjekortin RT 41-10947 Puu- ja puualumiini-ikkunat

sekä niiden asennus, joka julkaistiin toimintavuoden

tammikuussa.

Juha Luhanka Rakennusteollisuus RT ry, puheenjohtaja

Timo Aalto

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Jari Hännikäinen Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

ry

Juha Ilvonen

Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy

Petri Kivioja

Suomen Talokeskus Oy

Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitto ry

Timo Pernu

Fenestra Oy

Anita Pietikäinen Rakennustieto

Jukka Sulonen Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli

Oy

Viljo Lukkarinen sihteeri

TK 270 KiinteistöRYL Valvova toimikunta

Valvovan toimikunta valvoi ja ohjasi KiinteistöRYL 2009:n

sisältöä. Toimikunta asetti tavoitteet työlle, käsitteli muiden

toimikuntien valmistelemat luonnokset, päätti konsensuksen

hankkimisesta työlle ja hyväksyi työn sisällön.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna yhden kerran.

Heimo Valtonen Senaatti-kiinteistöt, puheenjohtaja

Johan Alatalo

Oulun kaupunki

Christer Finne Rakennustieto (RTS)

Timo Hautala

VVO Asunnot Oy (Asunto-, toimitila- ja

rakennuttajaliitto RAKLI ry)

Tero Heikkilä

Suomen Isännöintiliitto ry

Ari Hämäläinen Jyväskylän kaupunki

Per-Johan Johansson Helsingin kaupunki

Pertti Koivisto Tampereen kaupunki

Timo Karén

VAV Asunnot

Pekka Kärkkäinen Espoon kaupunki

Erkki Laitinen

Ympäristöministeriö

Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitto ry

Juhani Mattila J. Mattila Isännöinti Oy (Suomen

Isännöintiliitto ry)

Timo Rasimus Sähköinfo Oy

Jorma Ruokojoki Suomen Kuntaliitto

Olli Saastamoinen Imatran Seudun Isännöintitoimisto Oy

(Suomen Isännöintiliitto ry)

RAKENNUSTIETO

47


Pasi Salo

Vantaan kaupunki

Olli Salmela

Jyväskylän kaupunki

Sakari Salminen Martinlaakson Huolto Oy (Kiinteistöpalvelut

ry)

Mika Savolainen Vantaan kaupunki

Matti Siitari

VR-Yhtymä Oy

Kaarina Tanskanen Puolustushallinnon rakennuslaitos

Juha Tiuraniemi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Kauko Tulla

VTT Rakentaminen, rakennettu ympäristö

Arto Tuomainen Joensuun kaupunki

Ilmo Rekonen projektipäällikkö, sihteeri

TK 275 KiinteistöRYL Siivouspalvelut

Toimikunta tuotti KiinteistöRYLin osan 5 Siivouspalvelut

ja vaikutti kiinteistönpidon nimikkeistön soveltumiseen

tämän osatehtävän kuvaamisessa.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna yhden kerran.

Erja Suikkanen Palmia, Siivouspalvelut, puheenjohtaja

Erja Hammaren ISS Palvelut Oy

Gunilla Jauhiainen Tullihallitus

Tuula Koskinen Puolustushallinnon rakennuslaitos

Airi Kuusikko

HH-Kiinteistöpalvelut Oy

Kirsti Liljeroos Senaatti-kiinteistöt

Hannu Mattila Atop-Tieto Oy

Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

Tarja Paasikoski Jobster Services Oy

Terhi Salo

Lassila & Tikanoja Oy

Tarja Valkosalo Siivoussektori Oy

Vappu Westerberg-

Saksi

VTT

Ilmo Rekonen projektipäällikkö, sihteeri

TK 279 RTS Infra-nimikkeistötoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on laatia ja ylläpitää infra-nimikkeistöjärjestelmää.

Toimikunta hyväksyi Infra 2006 rakennusosa- ja hankenimikkeistön

ja sen määrämittausohjeen päivitetyn version

2.1 julkaistavaksi. Toimikunta valmisteli infra-toimenpidenimikkeistön,

joka jätettiin odottamaan lopullista hyväksyntää.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa.

Jouko Vehkakoski Espoon kaupunki, Kunnallistekniikan

palveluryhmä, puheenjohtaja

(varalla: Reijo Rossi)

Jussi Ala-Fossi Tiehallinto

Christer Finne Rakennustieto

Kari Happonen Koneyrittäjien liitto

Mauri Jaakkola Suomen ympäristökeskus, Asiantuntijapalveluosasto

(YM)

Reijo Järvinen Helsingin kaupunki, Katu- ja puistoosasto

Harri Kailasalo Lemcon Oy (Infra ry)

Jouko Kankainen TKK Rakentamistalous

Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto

RIL ry

Jussi Kauppi

Suomen kuntaliitto

Timo Kurki

Ratahallintokeskus

Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry

Jari Lohi

Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatoimi,

Katu- ja puisto-osasto

Mikko Tietäväinen

Pekka Vaara

Henry Westlin

Jaakko Ylinampa

Lea Vettenranta

Tampereen kaupunki, Tekninen tuki

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Vantaan kaupunki

Oulun kaupunki

sihteeri

TK 280 RTS Infra-laatuvaatimukset

Toimikunnan tehtävänä on valvoa ja ohjata InfraRYLin sisällön

ylläpitoa. Toimikunta asettaa tavoitteet työlle, käsittelee

työryhmien valmistelemat luonnokset, päättää

konsensuksen hankkimisesta ja hyväksyy valmiin työn

teknisen sisällön.

Toimikunta hyväksyi julkaisun InfraRYL osan 2 Järjestelmät

ja täydentävät rakenteet loput luvut sekä julkaisun

InfraRYL osa 1 päivitetyistä luvuista pääosan julkaistavaksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa.

Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry, puheenjohtaja

Jussi Ala-Fossi Liikennevirasto, tieosasto

Christer Finne Rakennustieto

Kari Happonen Koneyrittäjien liitto

Hannu Huhtala Suomen kuntaliitto

Reijo Järvinen Helsingin kaupunki, rakennusvirasto,

Katu- ja puisto-osasto

Jouko Kankainen prof. emeritus

Timo Kurki

Liikennevirasto, rautatieosasto

Petri Nieminen Skanska Infra Oy (Infra ry)

Tapani Peltola Pöyry CM Oy (RAKLI)

Mika Rontu

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

48 Rakennustieto


Markus Rönty Espoon kaupunki, Kunnallistekniikan

palveluryhmä

(varalla: Jouko Vehkakoski)

Kari Seuranen Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatoimi

Ari Strandman Suomen ympäristökeskus, Asiantuntijapalveluosasto

(YM)

Milko Tietäväinen Tampereen Tekninen toimi

Pekka Vaara

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Henry Westlin Vantaan kaupunki

Jaakko Ylinampa Oulun kaupunki

Lea Vettenranta sihteeri

TK 280/TR 6 InfraRYL liikennemerkit ja

-opasteet

InfraRYL liikennemerkit ja -opasteet -työryhmän

tehtävänä on laatia InfraRYLin liikennemerkki- ja

-opastelukujen sisältö käsikirjoitusten perusteella. Työryhmä

käsittelee konsulttien valmistelemat luonnokset

lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna yhden kerran.

Harri Mäkelä

Innogeo Oy, puheenjohtaja

Mikko Karhunen Tiehallinto

Kari Nikola

Espoon kaupunki, Tekninen keskus

Mika Mertsalmi Elfving Opasteet Oy Ab, Tielinja Oy

Matti Ruottu

Elpac Oy

Katri Metsomäki sihteeri

TK 280/TR 11 InfraRYL

valaistusrakenteet

InfraRYL valaisturakenteet -työryhmän tehtävänä on laatia

InfraRYLin valaistuslukujen sisältö käsikirjoituksen

perusteella. Työryhmä käsittelee luonnokset lausuntovaiheeseen

esitettäväksi laatuvaatimukset -toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna yhden kerran.

Harri Mäkelä

Innogeo Oy, puheenjohtaja

Pentti Hautala Sito, ulkovalaistus

Arto Kari

SETI (STUL)

Launo Koskinen Suomen Energia-Urakointi Oy

Kari Lehtonen Tiehallinto, keskushallinto

Olli Markkanen Helsingin Energia

Katri Metsomäki sihteeri

TK 280/TR 13 InfraRYL liikennevalot ja

valo-opasteet

InfraRYL liikennevalot -työryhmän tehtävänä on laatia

InfraRYLin liikennevalolukujen sisältö käsikirjoituksen

perusteella. Työryhmä käsittelee luonnokset lausuntovaiheeseen

esitettäväksi laatuvaatimukset -toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna yhden kerran.

Kari Sane

Helsingin kaupunki, liikennesuunnitteluosasto,

puheenjohtaja

Jukka-Pekka Alanissi Swarco Finland Oy

Sami Lukkarinen Tehomet Oy

Harri Mäkelä

Innogeo Oy

Timo Nissinen TN-Urakointi Oy

Reima Pantti

Suomen Energia-Urakointi Oy

Aapo Pöyhönen Swarco Finland Oy

Kalevi Sohlberg Siemens Oy, liikennetekniikka, tieliikenne

Esa Terävä

Helsingin kaupunki, liikenteenohjauskeskus

Anitta Vähäkuopus Helsingin kaupunki, liikenteenohjauskeskus

Katri Metsomäki sihteeri

TK 281 Liikuntatilojen lattiarakenteet

Toimikunnan tehtävänä on yhdessä muiden asiantuntijoiden

kanssa tuottaa RT-ohjetiedostoon kattava sisäliikuntatilojen

lattiarakenteita käsittelevä ohjekortti.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. RTohje

RT 84-10958 Sisäliikuntatilojen lattiat julkaistiin syksyllä

2009.

Risto Järvelä

Opetusministeriö, puheenjohtaja

Mauri Peltovuori Opetusministeriö

Jukka Siren

Siren Arkkitehdit Oy

Jouni Pohto

Siren Arkkitehdit Oy

Jukka Jaatinen sihteeri

TK 283 Kiinteistöjen ajoväylät ja

liikennetilat

Toimikunnan tehtävänä on RT-ohjekorttien RT 98-10479

Ajoneuvojen mittoja ja RT 98-10642 Moduuliyhdistelmät

uusiminen yhdeksi ohjekortiksi ja uusia ohjekortti RT 98-

10481 Ajoväylät, hitaasti liikennöitävät sekä pysäköintialueiden

ja -tilojen ohjekortit.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa.

RAKENNUSTIETO

49


Heikki Leppänen

Petri Murto

Jouni Korhonen

Olavi H. Koskinen

Timo Vatanen

Viljo Lukkarinen

FCG Finnish Consulting Group Oy,

puheenjohtaja

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto

Tiehallinto

Pöyry Environment Oy

sihteeri

TK 287 Päiväkoti

Toimikunnan tehtävänä on laatia RT-ohjekortti päiväkotien

rakennussuunnitteluun. Ohjekortin ensisijainen kohderyhmä

on pää- ja arkkitehtisuunnittelija, mutta tarkoituksena

on myös antaa hankkeen tilaaja- ja käyttäjäosapuolille

tietoa vuorovaikutuksen ja päätöksenteon pohjaksi

päiväkotirakennushankkeen eri vaiheissa.

TK 284 Asuntosuunnittelu. Yhteiset

ulkotilat

Toimikunnan tehtävänä on ajantasaistaa RT-ohjekortti RT

93-10552 Asuntojen yhteiset piha- ja leikkialueet, lähettää

se lausunnolle, käsitellä lausunnot ja hyväksyä ohjekortti

julkaistavaksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Työn

tuloksena julkaistiin RT-ohjekortti RT 93-10961 Asuntosuunnittelu,

yhteiset ulkotilat.

Timo Hirvonen Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen – Huttunen

Maria Karisto

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto

Sari Ruotsalainen Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto

Pirjo Tujula

Helsingin kaupunki, rakennusvirasto,

Helsinki+kaikille

Ulla Vahtera

Helsingin kaupunki, rakennusvalvontavirasto

Ilkka Alvoittu

Optiplan Oy, asiantuntijajäsen

Harri Hakaste Ympäristöministeriö, asiantuntija

Maija Könkkölä Invalidiliitto ry, asiantuntijajäsen

Joel Majurinen JW Engineering Oy, asiantuntijajäsen

Irja Hansio

sihteeri

285 Turvallinen työ- ja asuinympäristö

Toimikunnan tehtävänä on yhdessä muiden asiantuntijoiden

kanssa tuottaa RT-ohjetiedostoon ohje, jossa käsitellään

toimitilojen ja kodin turvallisuuden suunnittelun

perusteet, käytännön toteutus sekä annetaan ohjeet rakenteellisesta

suojauksesta ja valvonnasta.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa.

Erkki Savolainen ISS Proko Oy, puheenjohtaja

Esko Eräkangas T1Consulting Oyj

Jouko Laitinen Finnsecurity ry

Aku Pänkäläinen Finanssialan keskusliitto ry

Jukka Jaatinen sihteeri

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa.

Ohjekortti saataneen lausunnolle vuoden 2010 alkupuolella.

Olli Saarsalmi Sosiaali- ja terveysministeriö, puheenjohtaja

Mervi Alaluusua Konehuone Sisustusarkkitehdit

Arto Alanko

Vantaan kaupunki

Päivi Lindberg Stakes

Sinikka Kouvo Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen

Oy

Merja Sederholm Helsingin kaupunki

Seppo K. Niiranen sihteeri

TK 288 Rakennustaidon

toimitusneuvosto

Toimituskunnan tehtävänä on lehden sisällön ja aiheiden

suunnittelu ja syventäminen. Toimikunta valmistelee ja

toteuttaa myös päätoimikunnan erikseen määrittäviä

tehtäviä. Tavoitteena on monipuolinen ja ajankohtainen

lehden lukijakunnan toiveiden ja tiedontarpeen välittäminen

toimitukselle.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa.

Matti Antikainen Rakennusmestarien Keskusliitto AMK

RKL ry

Hannu Ahokanto Rakennusmestarien Keskusliitto AMK

RKL ry

Tero Nurme

Luja Oy

Raija Lahtinen Rakennustieto

Petri Neuvonen Rakennustieto

Riitta Ollila

päätoimittaja, puheenjohtaja

TK 290 Siivoustilat

Toimikunnan tehtävänä on ajanmukaistaa olemassa olevat

ohjekortit RT 91-10664 Siivouksen huomioonottaminen

rakennussuunnittelussa ja RT 91-10665 Siivoustilat,

lähettää ne lausunnolle ja hyväksyä julkaistaviksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Työn

tuloksena julkaistiin RT-ohjekortit RT 91-10970 Puhtau-

50 Rakennustieto


den hallinnan huomioon ottaminen rakennussuunnittelussa

ja RT 91-10971 Siivoustilat.

Vesa Peltonen Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy,

puheenjohtaja

Tuula Aalto

WTS Palvelut

Ilkka Alvoittu

Optiplan Oy

Roger Bäckroos Suomen Siivoustekninen Liitto ry

Joel Majurinen JWM Engineering Oy

Erja Suikkanen Palmia

Tarja Valkosalo Siivoussektori Oy

Irja Hansio

sihteeri

TK 292 Uimahallien ja kylpylöiden LVIsuunnittelu

Toimikunnan tehtävänä on ohjata ja laatia/päivittää LVIohjekortti

Uimahallien ja kylpylöiden LVI-suunnittelu yhteistyössä

käsikirjoittajien kanssa. Hanke toteutetaan

yhteistyössä opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön

kanssa.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa ja sai

työnsä valmiiksi. Työn tuloksena valmistui LVI-ohjekortti

LVI 06-10451 Uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIAsuunnittelu

(34 s.).

Risto Järvelä

Opetusministeriö, puheenjohtaja

Risto Aurola

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ilpo Johansson Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

ry

Pentti Kalliokoski Kuopion yliopisto

Urpo Koivula

Insinööritoimisto AX-LVI Oy, käsikirjoittaja

Veikko Kuurne Urheiluhallit Oy

Pertti Kärpänen Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys

Juhani Mattila Insinööritoimisto AX-LVI Oy, käsikirjoittaja

Mauri Peltovuori Opetusministeriö

Pentti Pernu

LVI Pentti Pernu avoin yhtiö

Marjatta Hara-Pietilä Arkkitehtitoimisto Marjatta Hara-Pietilä

Oy, asiantuntija

Tapio Jauhiainen Rakennusinsinööritoimisto P & T

Jauhiainen Oy, asiantuntija

Tiina Strand

sihteeri

Toimikunnan tehtävänä on arvioida RT-ohjekorttien RT

82-10527 Kiviaineisten elementtijulkisivujen saumat ja

RT 28-10528 Elastiset saumausmassat uusimistarve ja

tarvittaessa ajantasaistaa ja lähettää ne lausunnolle, käsitellä

lausunnot ja hyväksyä ohjekortit julkaistaviksi.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa ja

työn tuloksena julkaistiin päivitetyt RT-ohjekortit RT 28-

10979 Elastiset saumausmassat ja RT 82-10980 Kiviaineisten

elementtijulkisivujen saumat.

Arto Suikka

Rakennusteollisuus RT ry, puheenjohtaja

Matti Haukijärvi Parma

Jussi Mattila

Suomen Betoniyhdistys ry

Boris Panschin Suomen Rakennussaumausyhdistys ry

Liisa Rautiainen VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Paula Lehtonen sihteeri

TK 294 Koulurakennus,

korjausrakentamisen suunnittelu

Toimikunnan tehtävänä on käsitellä lausunnot, jotka on

saatu RT-ohjekorttiehdotuksesta ”Koulurakennus, korjausrakentamisen

suunnittelu”, ja työstää tämän palautteen

pohjalta lopullinen julkaistava ohjekortti. Ohjekortin

ensisijainen kohderyhmä on rakennussuunnittelijat, mutta

myös hankkeen tilaaja- ja käyttäjäosapuolet vuorovaikutuksen

ja päätöksenteon pohjaksi koulurakennusten

korjaushankkeiden eri vaiheissa.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna 10 kertaa. Ohjekortti

päätettiin lähettää uudelleen lausuntokierrokselle

ja saadun palautteen pohjalta työstettiin lopullinen versio,

joka ilmestyy vuoden 2010 alussa.

Reino Tapaninen Opetushallitus, puheenjohtaja

Heli Anttalainen Opetushallitus

Pirjo Kantola

Arkkitehtitoimisto P. Kantola Oy

Ilkka Jerkku

Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy

Seppo K. Niiranen sihteeri

TK 295 Lasitiilet ja profiililasit

Toimikunnan tehtävänä on laatia RT-ohjekortit lasitiilistä

ja profiililaseista.

Toimikunta laati RT-ohjekorttia lasitiilistä ja lasitiilirakenteista.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa.

TK 293 Elementtisaumat

Kari Laakso

Petri Ahonen

Kari Kukkonen

Jukka Sulonen

Jukka-Pekka Viita

Viljo Lukkarinen

Vitrea Oy, puheenjohtaja

Seroc Oy

Laattamaailma Oy

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli

Oy

Suomen Lasitiilirakenne Oy

sihteeri

RAKENNUSTIETO

51


TK 296 RunkoRYL 2010 valvova

toimikunta

Valvovan toimikunnan tehtävänä on RunkoRYL 2010:n

teknisen sisällön valvonta sekä tekstien lopullinen hyväksyminen

ja vahvistaminen.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa.

Reijo S. Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry, puheenjohtaja

Christer Finne Rakennustieto

Ilpo Peltonen

Asunto, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Tiina Suonio

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Jukka Turtiainen Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy

Juha Valjus

Finnmap Consulting Oy

Lea Vettenranta Rakennustieto

Kari Laine

sihteeri

TK 296/TR 1 RunkoRYL 2010

Betonirakenteet

Työryhmän tehtävänä on päivittää RunkoRYL 2000:n betonirakennelukujen

sisältö käsikirjoituksen perusteella.

Toimikunta käsittelee konsultin valmisteleman luonnoksen

lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa.

Petri Mannonen Suomen Betonitieto Oy,

puheenjohtaja

Petri Bergman Rudus Betonituote Oy

Jari Iso-Anttila Skanska Talonrakennus Oy

Kim Johansson Rudus Oy

Kari Lehtonen FCG Planeko Oy

Arto Suikka

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Lea Vettenranta Rakennustieto

Ilpo Vänskä

Skanska Talonrakennus Oy

Kari Laine

sihteeri

TK 296/TR 2 RunkoRYL 2010

Teräsrakenteet

Työryhmän tehtävänä on päivittää RunkoRYL 2000:n teräsrakennelukujen

sisältö käsikirjoituksen perusteella.

Toimikunta käsittelee konsultin valmisteleman luonnoksen

lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa.

Jouko Kouhi

Teräsrakenneyhdistys ry,

puheenjohtaja

Reijo Harmaajärvi SRV Toimitilat Oy

Ari Savolainen Rautaruukki Oyj

Juhani Syrjä

Insinööritoimisto Magnus Malmberg

Oy

Lea Vettenranta Rakennustieto

Kari Laine

sihteeri

TK 296/TR 3 RunkoRYL 2010 Ikkunat ja

ovet

Työryhmän tehtävänä on päivittää RunkoRYL 2000:n ovija

ikkunatyön sisältö käsikirjoituksen perusteella. Toimikunta

käsittelee konsultin valmisteleman luonnoksen

lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna neljä kertaa.

Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuus RTT ry,

puheenjohtaja

Timo Aalto

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Juhan Ilvonen Raitayhtiöt Oy

Petri Kivioja

Suomen Talokeskus Oy

Timo Pernu

Fenestra Oy

Jukka Sulonen Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli

Oy

Lea Vettenranta Rakennustieto

Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry

Kari Laine

sihteeri

TK 296/TR 4 RunkoRYL 2010

Lämmöneristys

Työryhmän tehtävänä on päivittää RunkoRYL 2000:n

lämmöneristyksen sisältö käsikirjoituksen perusteella.

Toimikunta käsittelee konsultin valmisteleman luonnoksen

lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle

sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.

Jacob Fellman Paroc Oy Ab, puheenjohtaja

Jussi Jokinen Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Pasi Käkelä

SPU Systems Oy

Niina Lehtinen Paroc Oy Ab

Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Katja Outinen Muoviteollisuus ry

Kari Laine

sihteeri

52 Rakennustieto


TK 296/TR 5 RunkoRYL 2010 Muuraus ja

rappaus

Työryhmän tehtävänä on päivittää RunkoRYL 2000:n tiilimuurauksen,

harkkomuurauksen ja rappauksen sisältö

käsikirjoituksen perusteella. Toimikunta käsittelee konsultin

valmisteleman luonnoksen lausuntovaiheeseen

esitettäväksi valvovalle toimikunnalle sekä käsittelee lausuntojen

aiheuttamat muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.

Tiina Suonio

Rakennustuoteteollisuus RTT ry,

puheenjohtaja

Juha Karilainen Wienerberger Oy Ab

Vesa Räsänen maxit Oy Ab

Timo Tikanoja Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Simo-Pekka Valtonen Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy

Sami Vanne

Muurausliike Sami Vanne Oy

Lea Vettenranta Rakennustieto

Kari Laine

sihteeri

TK 297 Hissit

Toimikunnan tehtävänä on tarkistaa hissiaiheiset ohjekortit

mm. EN-standardien suhteen ja uusia ne tarpeen

mukaan.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa.

Aulis Kalliomäki Otis Oy, puheenjohtaja

Ari Ketonen

Kone Oyj

Antti Konttinen Kone Hissit Oy

Ilmo Rekonen Rakennustieto

Tiina Strand

Rakennustieto

Jukka Vinnari

Inspecta Tarkastus Oy

Viljo Lukkarinen sihteeri

TK 298 Vesikaton turvatuotteet

Toimikunnan tehtävänä on uusia RT-ohjekortti RT 85-

10708 Vesikaton turvavarusteet.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa.

Jari Pohja

Nesco Oy, puheenjohtaja

Santtu Mankki Lemminkäinen Katto Oy

Jaakko Yli-Säntti Finnmap Consulting Oy

Viljo Lukkarinen sihteeri

TK 299 Rakennustuotteiden CEmerkintä,

tarkastusmenettelyt ja

laatumerkinnät

Toimikunnan tehtävänä on uusia RT-ohjekortti RT 04-

10370 Rakennusalalla käytössä olevia laadunvarmentamis-

ja merkintäjärjestelmiä.

Toimikunta laati ohjekortteja rakennustuotteiden CE-merkinnästä

ja rakennustuotteiden hyväksyntämenettelyistä,

vapaaehtoisesta sertifioinnista ja energiamerkinnöistä.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa.

Tuuli Kunnas

Turvatekniikan keskus, puheenjohtaja

Antti Koponen Rakennusteollisuus RT ry

Aila Korpivaara ympäristöministeriö

Leena Käyhkö Inspecta Certification

Liisa Rautiainen VTT

Viljo Lukkarinen sihteeri

TK 300 MaaRYL 2010 Talonrakentamisen

maatyöt, Valvova toimikunta

Toimikunnan tehtävänä on ohjata MaaRYLin lukujen sisällön

valmistelua sekä hyväksyä ja vahvistaa MaaRYL

2010 tekninen sisältö.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa.

Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry, puheenjohtaja

Christer Finne Rakennustieto

Gretel Hemgård Maisemasuunnittelu Hemgård

Pirjo Kuula-Väisänen Tampereen teknillinen yliopisto

Ilpo Peltonen

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Pentti Virkkunen Maanrakennusliike E.M. Pekkinen Oy

Katri Metsomäki sihteeri

TK 300/TR 1 MaaRYL 2010

Talonrakentamisen maatyöt

Työryhmän tehtävänä on laatia MaaRYLin lukujen sisältö

käsikirjoitusten perusteella. Työryhmä käsittelee

luonnokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle

toimikunnalle sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat

muutokset.

Työryhmä kokoontui toimintavuonna 12 kertaa. Työryhmän

kokoonpano kokouksissa vaihtelee käsiteltävän aineiston

mukaan.

RAKENNUSTIETO

53


Petri Bergman

Pekka Jauhiainen

Tapio Jussila

Heikki Kangas

Jaakko Kivi

Tuula Mikkonen

Pasi Niskanen

Seppo Petrow

Pia Rämö

Veli-Matti Uotinen

Kari Öhrnberg

Katri Metsomäki

Rudus Betonituote Oy

Kiviteollisuusliitto ry

Destia Oy

Vantaan kaupunki

Lemminkäinen Infra Oy

Ramboll Oy

Rudus Oy

TK 301 Rakennuttajan

työturvallisuusvelvoitteet

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Betonituotteet

Infra ry

Ruukki Construction

Lemminkäinen Oyj

sihteeri

Toimikunnan tehtävänä on kirjoittaa RT-ohjekortin (RT 10-

10898 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet) sisään

tarvittavat lainsäädännön muuttumisesta johtuvat muutokset

lisäten tulkinnoissa painotusta korjausrakentamiseen

ja infrarakentamiseen.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa.

Ilpo Peltonen

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry, puheenjohtaja

Hannu Keinänen Etera

Juho Kess

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Matti Kruus

Indepro

Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry

Timo Pinomäki Skanska Infra

Esa Virtanen

STM/TSO

Irja Hansio

sihteeri

TK 302 Paisuntajärjestelmän valinta ja

mitoitus

Toimikunnan tehtävänä on uusia LVI-ohjekortti LVI 11-

10329 Paisuntajärjestelmän valinta ja mitoitus.

Toimikunta kokoontui toimintavuona neljä kertaa ja sai

työnsä lähes valmiiksi. Lopullinen käsikirjoitus valmistuu

vuoden vaihteen tienoilla, jonka jälkeen se lähtee lausunnolle.

Seppo Saastamoinen Pöyry CM Oy, puheenjohtaja

Asko Auranen Primotherm Oy

Pasi Leppänen Insinööritoimisto Leppänen Oy

Mirja Tiitinen

Energiateollisuus ry

Heikki Nieminen sihteeri

TK 304 Rakennuksen pinta-alat

Toimikunnan tehtävänä on RT-ohjekortin RT 12-10277

Rakennuksen pinta-alat ohjeiden ajantasaistaminen.

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa.

Juho Kess

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

RAKLI ry

Kimmo Liimatainen Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry

Pekka Lukkarinen Ympäristöministeriö, rakennetun

ympäristön osasto

Sirkka-Liisa Söyrilä arkkitehti

Ulla Vahtera

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

Irja Hansio

sihteeri

54 Rakennustieto


Hallinto-organisaatio

Rakennustietosäätiö RTS:n edustajisto

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL

Johtaja Heimo Hokka

(Johtaja Jarkko Paananen)

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry

Rakennusneuvos Ben Grass

(Toimitusjohtaja Helena Viiala)

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Kiinteistöjohtaja Janne Rytkönen

(Johtava lakimies Helena Kinnunen)

Infra ry

Toimitusjohtaja Paavo Syrjö

(Osastopäällikkö Tapani Karonen)

Kiinteistöalan Koulutuskeskus

Toimitusjohtaja Keijo Kaivanto

(Varatoimitusjohtaja Jouko Lahti)

Kiinteistöpalvelut ry

Toimitusjohtaja Sakari Salminen

(Toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso)

Maa- ja metsätalousministeriö

Arkkitehti Antti Jaatinen

(Rakennusinsinööri Markku Kuusinen)

Museovirasto

Tutkija Seija Linnanmäki

(Arkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen)

Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry

Toimitusjohtaja Antti Danska

(Sähköinsinööri Seppo Puhakka)

Osuuskunta Suomen Asuntomessut

Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen

(Messupäällikkö Pasi Hulkkonen)

Oulun yliopisto

Yliopisto-opettaja Petri Aarnio

(Lehtori Jussi Tervaoja)

Puutuoteteollisuus ry

Diplomi-insinööri Markku Leinos

(Diplomi-insinööri Pekka Vuorinen)

Rakennusliitto ry

Liittosihteeri Rauno Kurki

(Koulutus- ja tutkimussihteeri Hannes Köykkä)

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry

Toiminnanjohtaja Aarni Saviaho

(Toimitusjohtaja Ahti Junttila)

Rakennusinsinööri Timo Nurmi

(Rakennusmestari Ari Autio)

Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

Arkkitehti Ulla Vahtera

(Hallintopäällikkö Juhani Nortomaa)

Rakennusteollisuus RT ry

Insinööri Reijo S Lehtinen

VTM Bo Salmén

RaSi ry

Johtaja Harri Fagerlund

(Toimitusjohtaja Kari Kulmala)

SBK-säätiö

Diplomi-insinööri Markku Rotko

(Asiamies Olli Hämäläinen)

Senaatti-kiinteistöt

Arkkitehti Tuomo Hahl

(Arkkitehti Reijo Mälkiä)

Sisustusarkkitehdit - Inredningsarkitekter S.I.O. ry

Sisustusarkkitehti Heikki Telivuo

(Sisustusarkkitehti Martti Lukander)

Sisäilmayhdistys ry

Toiminnanjohtaja Jorma Säteri

(Johtaja Risto Ruotsalainen)

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry

Arkkitehti Virpi Tervonen

(Arkkitehti Kari Peltonen)

Arkkitehti Jesse Anttila

(Arkkitehti Jonas Malmberg)

Arkkitehti Simon Le Roux

(Arkkitehti Maija Anttila)

Arkkitehti Asko Takala

(Arkkitehti Arja Sippola)

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

Toimitusjohtaja Kimmo Sandberg

(Rakennusarkkitehti Taija Saarema)

RAKENNUSTIETO

55


Suomen geoteknillinen yhdistys

– Finlands geotekniska förening ry

Diplomi-insinööri Asko Aalto

(Professori Tim Länsivaara)

Suomen Isännöintiliitto ry

Toimitusjohtaja Tero Heikkilä

(Toimitusjohtaja Jari Porthén)

Suomen Kiinteistöliitto ry

Tutkimusjohtaja Mauri Marttila

(Toimitusjohtaja Harri Hiltunen)

Suomen Kuntaliitto ry

Arkkitehti Markku Axelsson

(Lakimies Ulla Hurmeranta)

Suomen kuntatekniikan yhdistys

– Finlands kommuntekniska förening ry

Arkkitehti Jan Olin

(Toiminnanjohtaja Jyrki Meronen)

Suomen LVI-Liitto ry

Toiminnanjohtaja Hannu Sipilä

(Toimitusjohtaja Mikko Äyräväinen)

Suomen Maalarimestariliitto ry

Toimitusjohtaja Juha Helmijoki

(Varatuomari Anssi Rautiainen)

Suomen Maanmittausinsinöörien liitto ry

Diplomi-insinööri Ilkka Aaltonen

(Diplomi-insinööri Teemu Kärkäs)

Suomen Omakotiliitto ry

Toiminnanjohtaja Juhani Nenonen

(Järjestöpäällikkö Juha Saarimäki)

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Diplomi-insinööri Gunnar Åström

(Diplomi-insinööri Maija Pursiheimo)

Suomen rakennustaiteen museosäätiö

– Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum

Museonjohtaja Severi Blomstedt

(Tutkimuspäällikkö Timo Tuomi)

Suomen Rakennustalousyhdistys RAKI ry

Diplomi-insinööri Ari Joro

(Diplomi-insinööri Kauko Nygren)

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Toimitusjohtaja Pekka Järvinen

(Markkinointipäällikkö Pirjetta Laine)

Suomen Tasolasiyhdistys ry

Toiminnanjohtaja Mauri Riikonen

(Toimitusjohtaja Heikki Silfver)

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimitusjohtaja Timo Myllys

(Kehityspäällikkö Matti Kiiskinen)

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen

(Toimitusjohtaja Janne Skogberg)

Taideteollinen korkeakoulu

Lehtori Heikki Määttänen

(Professori Pentti Kareoja)

Tampereen teknillinen korkeakoulu

Professori Hannu Tikka

(Professori Ilmari Lahdelma)

Teknillinen korkeakoulu

Professori Hannu Huttunen

(Ma. professori Pekka Heikkinen)

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Johtava teknologia-asiantuntija Olli-Pekka Nordlund

(Teknologia-asiantuntija Ilkka Jussila)

Teräsrakenneyhdistys ry

Toimitusjohtaja Markku Leino

(Tekninen johtaja Jouko Kouhi)

Uusi Insinööriliitto IL ry

Puheenjohtaja Pertti Porokari

(Asiamies Heidi Husari)

Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT

Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm

(Asiakasjohtaja Pekka Pajakkala)

Viherympäristöliitto ry

Toimitusjohtaja Pekka Leskinen

(Koulutuspäällikkö Marko Eskolainen)

Ympäristöministeriö

Yliarkkitehti Aila Korpivaara

(Yliarkkitehti Anne Jarva)

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus

Toimitusjohtaja Aki Davidsson, puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Taisto Loponen, varapuheenjohtaja

Pääsihteeri Paula Huotelin

Arkkitehti Jukka Kullberg

Toimitusjohtaja Kari Kulmala

Kehittämisinsinööri Ifa Kytösaho

Professori Ralf Lindberg

Toimitusjohtaja Pauno Narjus

Johtaja Jukka Pekkanen

Yliasiamies Matti Rautiola

Toimitusjohtaja Jani Saarinen

Toimitusjohtaja Mauri Tommila

Rakennustieto Oy:n hallitus

Yliasiamies Matti Rautiola, puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Ahti Junttila, varapuheenjohtaja

Toiminnanjohtaja Vesa Juola

Johtaja Juha Lemström

Arkkitehti Sarlotta Narjus

Toimitusjohtaja Jukka Sainio

Muotoilujohtaja Anne Stenros

56 Rakennustieto


Toimintavuoden julkaisuja

Toimintavuonna 2009 julkaistiin alla luetellut ohjekortit,

tiedonjyväkortit, sopimusasiakirjat ja kirjat.

RT-kortisto

RT-ohjekortit

RT 14-10944 InfraRYL 2006. osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen

rakenteet, 95 s.

RT 93-10945 Asuntosuunnittelu. Säilytys, 4 s.

RT 07-10946 Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön

tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset,

22 s.

RT 41-10947 Puu- ja puu-alumiini-ikkunat sekä niiden asennus,

22 s.

RT 87-10948 Julkisivudetaljeja. Weilin & Göösin kirjapaino.

Aarno Ruusuvuori 1964, 4 s.

RT 89-10949 Piha-alueen kasvillisuus. Hoito-ohjeen laatiminen,12

s.

RT 93-10950 Asuntosuunnittelu. Vaatehuoltotilat, 8 s.

RT 47-10951 Koulurakennus. Kalusteet, 16 s.

RT 87-10952 Julkisivudetaljeja. Rautatalon ja Akateemisen

kirjakaupan kattoikkunat. Alvar Aalto 1954 ja

1969, 4 s.

RT 93-10953 Asuntosuunnittelu. Porrashuoneet ja kulkutilat,

8 s.

RT 87-10954 Julkisivudetaljeja. Privata Svenska Flickskolan.

Eva Kuhlefelt-Ekelund 1929, 4 s.

RT 83-10955 Perustusten ja perusmuurien veden- ja kosteudeneristys,

12 s.

RT 15-10956 Piirustus- ja asiakirjaluettelo Talo 2000, 12 s.

RT 96-10957 Asuntosuunnittelu. Yhteistilat, 4 s.

RT 84-10958 Sisäliikuntatilojen lattiat, 12 s.

RT 14-10959 InfraRYL 2006 osa 2 järjestelmät ja täydentävät

osat, 253 s.

RT 16-10960 Pientalon piharakentamisen urakkasopimuksen

laatiminen, 4 s.

RT 93-10961 Asuntosuunnittelu. Yhteiset ulkotilat, 16 s.

RT 1 0-10962 Talo 2000 Hankenimikkeistö, 27 s.

RT 10-10963 Talo 2000 Tuotantonimikkeistö, 20 s.

RT 10-10964 Talo 2000 Tuotenimikkeistö, 10 s.

RT 93-10965 Asuntosuunnittelu. Talotekniikka, 12 s.

RT 89-10966 Ulkoleikkipaikat, 24 s.

RT 56-10967 Kaukojäähdytysjärjestelmät, 4 s.

RT 10-10968 Kiinteistönpitonimikkeistö 2009, 4 s.

RT 94-10969 Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu- ja WC-tilat,

8 s.

RT 91-10970 Puhtaudenhallinnan huomioonottaminen

rakennussuunnittelussa, 8 s.

RT 91-10971 Siivoustilat, 4 s.

RT 1010972 Hanketietokortti. (testikäyttö), 8 s.

RT 10-10973 TATE 09 Talotekniikan tehtäväluettelo. (testikäyttö),

37 s.

RT 80-10974 Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten

ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje, 24 s.

RT 08-10975 Rakenteelliset murtosuojeluohjeet, 8 s.

RT 87-10976 Julkisivudetaljeja. Taidehalli. Hilding Ekelund

1929, 4 s.

RT 10-10977 Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö.

Versio 2.1, 12 s.

RT 21-10978 Puutavara, sahattu, höylätty ja jatkojalosteet,

32 s.

RT 28-10979 Elastiset saumausmassat. Saumaustarvikkeet,

4 s.

RT 82-10980 Kiviaineisten elementtijulkisivujen saumat, 8 s.

RT 14-10981 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL

2000. Kirjallisuusluettelot 2009, 32 s.

SIT-kortisto

SIT-ohjeet

SIT 24-610062 Lämpökäsitelty puu, 6 S.

SIT 55-610064 Koulurakennus, kalusteet, 16 s.

SIT 05-610065 Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön

tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset,

22 s.

SIT 63-610066 Valokuituvalaistus, 4 s.

SIT 35-610067 Alakatot ja sisäkattoverhoukset, 24 s.

RAKENNUSTIETO

57


LVI-kortisto

LVI-ohjekortit

LVI 00-10444 Kiinteistönpitonimikkeistö 2009, 4 s.

LVI 01-10450 Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten

ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje, 24 s.

LVI 03-10441 Piirustus- ja asiakirjaluettelo, Talo 2000, 12 s.

LVI 03-10446 Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE

09. Testikäytössä, 37 s.

LVI 03-10445 Hanketietokortti 09. Testikäytössä, 8 s.

LVI 06-10439 Asuntosuunnittelu. Hygienianhoito, 8 s.

LVI 06-10438 Asuntosuunnittelu. Yleistä, 11 s.

LVI 06-10443 Asuntosuunnittelu. Talotekniikka, 12 s.

LVI 06-10448 Siivoustilat, 4 s.

LVI 06-10447 Puhtaudenhallinnan huomioonottaminen

rakennussuunnittelussa, 8 s.

LVI 06-10449 Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu- ja wc-tilat,

8 s.

LVI 06-10451 Uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnittelu.

34 s.

LVI 10-10372 Lisälehti Rakennusten kaukolämmitys. Määräykset

ja ohjeet. K1/2003. Muutokset, 6 s.

LVI 34-10442 Kiinteistöjen kaukojäähdytys,10 s.

Käyttöikä-laskin (excel-ohjelma)

Ratu F63-0341 Massapäällystyksen uusiminen. Menekit ja

menetelmät, 16 s.

Ratu F24-0342 Kantavan väliseinän purku ja korvaaminen

uudella rakenteella. Menetelmät, 13 s.

Ratu F31-0343 Ulkoseinän eristerappaus. Menekit ja menetelmät,

17 s.

Ratu F31-0344 Ulkoseinän rappauksen purku ja uusiminen.

Menekit ja menetelmät, 17 s.

Ratu F31-0345 Ulkoseinän paikkarappaus. Menekit ja menetelmät,

16 s.

Ratu F31-0346 Ulkoseinän verhoilu pienelementeillä. Menekit

ja menetelmät, 14 s.

Ratu 82-0347 Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmät,

20 s.

Ratu F24-0348 Aukon tekeminen muurattuun seinään. Menekit

ja menetelmät, 13 s.

Ratu F32-0349 Puuikkunoiden kunnostaminen ja maalauskorjaus.

Menekit ja menetelmät, 18 s.

Ratu F32-0350 Ikkunan purku ja uusiminen. Menekit ja menetelmät,

14 s.

Ratu F34-0351 Parvekkeen korjaus, betonirakenteiset parvekkeet.

Menekit ja menetelmät, 20 s.

Ratu F41-0352 Peltikaton purku ja uusiminen tai kunnostaminen.

Menekit ja menetelmät, 17 s.

Ratu F41-0353 Kermikatteisen tasakaton uusiminen ja kunnostaminen.

Menekit ja menetelmät, 16 s.

LVI-tiedonjyvät

LVI 02-40076 Ongelmallinen, ongelmallisempi – vesimaksu,

2 s.

LVI 21-40077 Lahjomaton vesimittari, 2 s.

Tiedote

Ratu 437-T

Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön

tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset

(2008), 22 s.

Ratu-kortisto

Ratu-tietokortit

Korjaus-Ratu

Ratu F51-0334 Puuoven kunnostus ja maalauskorjaus. Menekit

ja menetelmät, 16 s.

Ratu F52-0335 Muuratun väliseinän purku ja uusiminen. Menekit

ja menetelmät, 19 s.

Ratu F55-0336 Saunan puurakenteiden korjaus. Menekit ja

menetelmät, 16 s.

Ratu F6-0337 Muovimaton ja muoviverhouksen purku ja

uusiminen. Märkätilat. Menekit ja menetelmät,

18 s.

Ratu F61-0338 Rappauksen purku ja uusiminen. Sisäseinät.

Menekit ja menetelmät, 17 s.

Ratu F63-0339 Parketin korjaus ja uusiminen. Menekit ja

menetelmät, 21 s.

Ratu F63-0340 Betonilattian maalauskorjaus. Menekit ja menetelmät,

14 s.

Suunnitteluohjeet

Ratu 1221-S Purkutöiden suunnittelu. Purkusuunnitelma ja

purkutöiden tehtäväsuunnittelu, 29 s.

Ratu 1223-S Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma,

19 s.

Ratu 1224-S Rakennushankkeen laadunvarmistustoimet,

4 s.

Ratu 1225-S Pölyntorjunta rakennustyössä, 30 s.

Ratu-kirjat

Rakennustöiden menekit 2010, 149 s.

KH-kortisto

Ohjekortit

KH X0-00427 Kiinteistönpitonimikkeistö 2009, 4 s.

KH X1-00424 Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin käyttö.

2005 = 100; 2008, 4. neljännes, 8 s.

58 Rakennustieto


KH X4-00425 Piirustus- ja asiakirjaluettelo, Talo 2000, 12 s.

KH X4-00428 Hanketietokortti 09. Testikäytössä, 8 s.

KH X4-00429 Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE

09. Testikäytössä, 37 s.

KH 16-00435 Murtosuojeluohje, 8 s.

KH 24-00419 Polttoaineiden lämpöarvoja ja hyötysuhteita,

5 s.

KH 27-00422 Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön

tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset,

22 s.

KH 60-00432 Puhtaudenhallinnan huomioonottaminen

rakennussuunnittelussa, 8 s.

KH 60-00433 Siivoustilat, 4 s.

KH 62-00434 Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu- ja wc-tilat,

8 s.

KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito, 22 s.

KH 86-00430 Ulkoleikkipaikat, 24 s.

KH 90-00421 Homeenpoistopesu. Menetelmät, 6 s.

KH 92-00415 Puu- ja puualumiini-ikkunat sekä niiden asennus,

22 s.

KH 92-00423 Eristyslasit, 20 s.

KH-Tiedonjyvät

KH X4-40067 Ongelmallinen, ongelmallisempi – vesimaksu,

2 s.

KH X4-40068 Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen, 7 s.

KH X4-40069 Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuusta, 2

s.

KH X4-40070 Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä,

3 s.

KH 41-40066 Lahjomaton vesimittari, 2 s.

KH 90-40059 Putkiremonttien uskotaan halpenevan, 2 s.

KH 90-40065 Vuoto käynnistää putkiremontin, 2 s.

Sopimusasiakirjat

Lomakkeet

RT 80332 Pientalon piharakentamisen urakkatarjous

RT 80333 Pientalon piharakentamisen urakkasopimus

RT 16-10960 Pientalon piharakentamisen urakkasopimuksen

laatiminen

RT 10-10972 Hanketietokortti 09. (2009)

RT 10-10973 Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo

TATE 09. (2009)

Ratu 5009 Purkutoimenpiteet ja -sopimus

Ratu 5010 Purkutyösuunnitelma

Käännökset

RT 80326 en Project Management Contract Agreement

with Target Price

RT 80327 en Project Management Contract Agreement

with Target Budget

RT 16-10906 en Preparation of Project Management Contract

Agreement, Building Construction Work

Sopimuslomake Net -palvelussa

julkaistut lomakkeet

REP 427 Asuinhuoneiston alivuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus

suomi

REP 405 Asuinhuoneiston alivuokrasopimus suomi

REP 397 Asuinhuoneiston kunto- ja kunnossapitolomake

suomi

REP 394 Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkamisilmoitus

suomi

REP 402 Asuinhuoneiston vuokrasopimus suomi

REP 475 Ilmoitus huoneiston muutostyöstä suomi

REP 449 Isännöintisopimus suomi

REP 424 Isännöitsijäntodistus suomi

REP 431 Järjestysmääräykset suomi

REP 445 Kiinteistöpalvelusopimus suomi

REP 400 Liikehuoneiston vuokrasopimus suomi

REP 420 Vuokralaisen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen

irtisanomisilmoitus suomi

REP 406 Vuokranantajan asuinhuoneiston vuokrasopimuksen

irtisanomisilmoitus suomi

REP 421 Vuokranantajan varoitus asuinhuoneiston

vuokrasopimuksen purkamisesta suomi

Käännökset

REP 256 so Shardiyada iyo nidaamyada iskaashatada guriyeynta,

somali

REP 403 sv Hyresavtal för bostadslägenhet, ruotsi

REP 257 sv Ordningsbestämmelser, ruotsi

REP 425 sv Disponentintyg, ruotsi

REP 391 en Lease of residence, englanti

REP 390 en Regulations, englanti

REP 255 et Elamuühistu sisekorraeeskiri, viro

Kirjat

Alvar Aalto Library in Vyborg – Saving a Modern Masterpiece,

The Finnish Committee for the Restoration of Viipuri

Library, 1. painos, 144 s.

Arkkitehtuurilinjoja – Kirmo Mikkolan kirjoituksia, Jorma

Mukala (toim.), 1. painos, 344 s.

Beach volley -kenttäopas, opetusministeriö, docutech, 28 s.

Flerskiktsrör och deras kopplingar – Typgodkännanderegler

2009, ympäristöministeriö, 1. painos, 20 s.

InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset,

Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat, Rakennustietosäätiö

RTS, 1. painos, 253 s.

RAKENNUSTIETO

59


InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset.

Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet, Rakennustietosäätiö

RTS, 1. painos, 95 s.

InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset,

Osa 1 Väylät ja alueet, Rakennustietosäätiö RTS, 2. painos,

624 s.

INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö määrämittausohje,

versio 2.1, Rakennustietosäätiö RTS, 1. painos, 213

s.

KiinteistöRYL 2009. Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset,

Rakennustietosäätiö RTS, 1. painos, 176 s.

Lämpö ja kosteus – rakennusfysiikka, Dick Björkholz, docutech,

116 s.

Monikerrosputket ja niiden liittimet – Tyyppihyväksyntäohjeet

2009, ympäristöministeriö, 1. painos, 20 s.

Newly Drawn - Emerging Finnish Architects, Tuomas Toivonen,

Nenen Tsuboi (toim.), 1. painos, 208 s.

Play Architecture -pelikortit, Laitinen, I.; Metsähonkala, M.;

Veijovuori, M.; Viherkoski, J, 10. painos, 55 korttia

Maalaustyöt 2, Taisto Ahonen, Kalevi Järvinen, Eero Laeslehto,

docutech, 152 s.

Rakennuksen puutyöt, Reino Kavaja, 13. uudistettu painos,

250 s.

Rakennusaineoppi, Unto Siikanen, 7. painos, 328 s.

Rakennusosien kustannuksia 2009, Hannu Penttilä, Rita Lindberg,

Tuomas Palolahti, Anssi Koskenvesa, Tarja Mäki, Jenni

Palolahti, Christian Kivimäki, Satu Sahlstedt, 1. painos, 232 s.

Rakennussopimukset, Aaro Liuksiala, 6. uusitun painoksen 2.

painos, CD-kirjana, 603 s.

Rakennustöiden menekit 2006, Rakennusteollisuus RT ry,

Rakennustietosäätiö RTS, docutech, 28 s.

Rakennustöiden menekit 2010, Talonrakennusteollisuus ry,

Rakennustietosäätiö RTS, 1. painos, 152 s.

Rakentajain kalenteri 2010 + CD, Rakennusmestarit ja -insinöörit

AMK RKL ry, Rakennustietosäätiö RTS, 1. painos, 928 s.

Rakentajan matematiikka, Matti Haara, Juhani Ruohomäki,

docutech, 102 s.

Sivu-urakan alistaminen – käytännön opas urakkamuodon

hallintaan, Pia Klementjeff, 1. painos, 128 s.

The Vital Cluster – Globalization, Urbanization and

Finland´s Real Estate and Construction Cluster, Dan Steinbock,

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, 1. painos,

208 s.

Urbanizirovannyje derevjannyje poselki – Primery sovremennyh

gorodkov iz dereva. Wooden urban villages

– examples of Modern Wooden Towns, Markku Karjalainen,

Riku Patokoski (toim.), 1. painos, 168 s.

Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen,

ympäristöministeriö, 3. uudistettu painos, 131 s.

60 Rakennustieto


YHTEYSTIEDOT

Rakennustietosäätiö RTS

Käyntiosoite: Runeberginkatu 5, Helsinki

PL 1004, 00101 Helsinki

Puh. 0207 476 400, fax 0207 476 320

Sähköposti: rts@rakennustieto.fi

Rakennustieto Oy

Käyntiosoite: Runeberginkatu 5, Helsinki

PL 1004, 00101 Helsinki

Puh. 0207 476 400, fax 0207 476 320

Sähköposti: rakennustieto@rakennustieto.fi

www.rakennustieto.fi

RAKENNUSTIETO

61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!