Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen - Halko-ryhmä

halko.fi

Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen - Halko-ryhmä

Bentsodiatsepiiniriippuvaisen

hoidon toteuttaminen

avoterveydenhuollossa

J-P. Visapää, LL

Kymenlaakson A-klinikkatoimi

Helsingin Diakonissalaitos, Huumepäivystysosasto


Taustaa

� Suurin osa suomalaisista

opioidiriippuvaisista ovat myös

bentsodiatsepiiniriippuvaisia

� Bentsodiatsepiinitausta kh-potilailla usein

jopa pidempi kuin opiaattitausta

� Käytetyt bzd-annokset varsin suuria

� Lääkkeet resepteillä ja/tai katukaupasta

� Myös viralliset bzd-reseptiannokset kh:a

edeltävästi usein massiivisia


Bzd:n käytön syitä

� Ahdistus

� Univaikeudet

� Kokemus mielialan kohoamisesta

� Opioidivaikutusten potentointi

� Vieroitusoireiden hoitaminen yleensä

� Bzd-vieroitusoireiden pelko

� Helppo saatavuus / laillinen status


Bzd:n käyttö ongelmallista

opioidiriippuvaisilla:

� Kuoleman riski (etenkin alkoholin kanssa)

� Vaikutukset kognitiivisiin toimintoihin

� Muistihäiriöt

� Riippuvuusriski

� Käyttö ”vääriin tarkoituksiin”

� Lääkkeiden mahdollinen ajautuminen

katukauppaan

� Vähän tutkittua tietoa asiasta


Bzd-lääkitystä puoltavat

tekijät

� Vieroitus ei yksinkertaisesti onnistu

� Käyttö jatkuu omin lääkkein

� Katukäytön riskit suuret

� ns. ”Binge-käyttö” yleistä-

>yliannostus

� Irrottautuminen kokonaan huumepiireistä

� -> Sosiaalisen kuntoutumisen

edistyminen

� Kontrolloidusti annosteltuna vähentää

välillisesti lääkkeiden katukauppaa?

� Hoidon alussa luottamuksellisen

hoitosuhteen luominen

� Opioidiriippuvaisen samanaikainen bzdriippuvuus

ei häviä ongelman kieltämisellä!


Tieteellinen näyttö

� Tutkimuksia aiheesta varsin rajallisesti

saatavilla

� Bzd-”ylläpitohoito” saattaa kuitenkin

vähentää potilaan hallitsematonta

katukäyttöä


Tieteellinen näyttö

� Treatment of benzodiazepine dependence in

methadone maintenance treatment patients: a

comparison of two therapeutic modalities and

the role of psychiatric comorbidity

Tal Weizman , Marc Gelkopf, Yuval Melamed,

Miriam Adelson, Avraham Bleich

Australian and New Zealand Journal of

Psychiatry 2003 37 (4), 458–463.


Tieteellinen näyttö

� Kaksi ryhmää, molemmissa 33

metadonikorvaushoidossa olevaa henkilöä.

� Toisessa ryhmässä vieroitettiin kokonaan

bentsodiatsepiineista, toisessa ryhmässä

annettiin bentsodiatsepiiniylläpitohoitoa

klonatsepaamilla.

� Vieroitusryhmässä 9/33 (27.3%) pääsivät

eroon kokonaan bentsodiatsepiineista

kahdessa kuukaudessa.

Ylläpitohoitoryhmässä 26/33 (78.8%)

lopettivat ylimääräisten bentsodiatsepiinien

käytön.

� Tulokset pysyivät samanlaisina vuoden

seurannassa.


Tieteellinen näyttö

� Bzd-”ylläpitohoito” saattaa olla joskus

perusteltua tietyssä potilasryhmässä ?

� Riskien vuoksi syytä varovaisuuteen

� Hoito toteutettava riskit minimoiden

� Vieroitustavoitetta pitkällä tähtäimellä ei

kuitenkaan syytä unohtaa


Kotka-projekti

� 30 opioidiriippuvaista potilasta

korvaushoitoon (STM:n kriteerit)

� Keski-ikä 26,7 vuotta

� Lähes kaikki hoidon alkuhetkellä

Subutexin iv-käyttäjiä

� Yksi pääosin oksikodonin käyttäjä

� Taustalla keskimäärin 1,6 vuotta

heroiininkäyttöä ja 3,6 vuotta Subutexia


Kotka-projekti

� Bentsodiatsepiinien käyttöä potilailla

takanaan keskimäärin 8,3 vuotta

� 29 potilasta täyttivät ICD-10 kriteerit

bentsodiatsepiiniriippuvuuden suhteen

� 26 potilasta olivat käyttäneet

bentsodiatsepiineja päivittäin edeltävän

30 vrk:n aikana

� Loput 4 potilasta olivat käyttäneet bzd:ja

vähintään puolet päivistä samana aikana

� Keskimääräinen päivittäisannos

diatsepaamiksi muunnettuna:

75mg


Kotka-projekti

(verkostoituminen)

� Potilaan lähipiiri (vanhemmat ym.)

� Sosiaalitoimi ja Työvoimatoimisto

� Poliisi

� Alueen apteekit

� Alueen lääkärit (julkinen + yksityinen

sektori)

� Tiedotustilaisuus


Kotka-projekti (korvaushoidon

aloittaminen, opioidit)

� Kaikki hoidot aloitettiin avohoidossa

� Päihdepäiväkirjan pitäminen

� Annosten titraus päihdepäiväkirjan

pohjalta ja kliinisen kuvan perusteella

� Alkuvaiheessa tiivis voinnin seuranta

klinikalla

� Induktio onnistui kaikilla viikon sisällä

ilman komplikaatioita


Kotka-projekti (Bzd)

� Apteekkisopimuksen tekeminen ja pkvlääkityksen

keskittäminen klinikalle hoidon

alussa.

� Bzd-toleranssin tarkka selvittäminen

(päihdepäiväkirja + aiemmat dokumentit)

� Selkeän suunnitelman tekeminen

yhteistyössä potilaan kanssa bzdlääkityksen

suhteen

� Tavoitteena potilaan tilan stabiloiminen ja

korvaushoidon induktion kitkaton

onnistuminen

� Ei välitöntä vieroituspakkoa


Kotka-projekti (Bzd)

� Bentsodiatsepiinilääkityksen käytännön

toteutus:

� Alussa klinikan työntekijät hakivat

tarvittaessa lääkitykset apteekista

� Bzd-lääkityksen jakaminen kh-lääkityksen

yhteydessä

� Ei lääkepakkauksia potilaille mukaan


Kotka-projekti

� Bentsodiatsepiinilääkitys jatkossa:

� Hoidon edetessä vastuuta potilaalle

� Asteittainen tavoite vaihtaa

lyhytvaikutteisista pitkävaikutteisiin

lääkkeisiin

� Oirekuvan tarkka seuranta lääkemuutosten

yhteydessä

� Sosiaalisen tilanteen seuranta osana

lääkitysten vaikutusten seurantaa


Verkoston näkemys hoidosta

� Potilaan lähipiiri suhtautuu positiivisesti

� Apteekit:

� Kollegat:

� Poliisi:

� häiriökäyttäytyminen apteekissa vähentynyt

merkittävästi

� hankalat tilanteet vähentyneet

� kaupankäynti reseptilääkkeillä vähentynyt


Kotka-Projekti

� Potilasaineisto selkeästi heterogeenistä

bzd-tavoitteiden ja menestymisen suhteen:

� 1) Nopeat vieroittujat (vähemmistö)

� 2) Takertujat

� 3) ”Sieltä väliltä” (enemmistö?)


Yhteenvetoa

� Yksiselitteistä toimintamallia kh-potilaiden bzdlääkitysten

suhteen mahdotonta antaa

� Tutkimustieto niukkaa

� Osa mahdollista vieroittaa

� Osa mahdotonta vieroittaa?

� Ennuste etukäteen epävarma

� Potilaan oma motivaatio tärkeä vieroituksen

onnistumisen kannalta

� Selkeästi vastoin potilaan tahtoa tehtävä vieroitus

todennäköisesti epäonnistuu

� Bzd-”ylläpitohoito” toimivaa haittojen minimointia?

More magazines by this user
Similar magazines