Thesis Palkitut 2006 -julkaisu - Oamk

oamk.fi
  • No tags were found...

Thesis Palkitut 2006 -julkaisu - Oamk

työssään oli hänen mukaansa nimenomaan tällaisen aiheen

käsitteleminen. Haastavinta työssä oli runsaan haastatteluaineiston

käsittely ja esittäminen siten, että tutkimusaineisto

avautuisi lukijalle mahdollisimman hyvin.

– Jälkeenpäin ajateltuna haastateltavia olisi voinut olla

vähemmän, jolloin tutkimusaineiston käsittely olisi ollut

helpompaa ja vähemmän aikaa vievää. Toisaalta tulos on

kuitenkin luonnollisesti aina luotettavampi, jos haastateltavia

on enemmän, hän pohtii.

Opinnäytetyön tekijän kannalta palkitsevinta on se, että

pystyy kokemaan tekemänsä työn mielekkääksi ja tarpeelliseksi.

Pelkästään itselle tehty työ, joka siirtyy keräämään

pölyä kirjaston arkistoihin, ei anna tekijälle samanlaista

onnistumisen tunnetta kuin työ, jota lukevat aiheen parissa

työkseen painivat ihmiset. Männyn tapauksessa hän kokee

onnistuneensa omassa työssään kiitettävästi.

– Sidosryhmien ja tutkimusaineiston kattavuuden johdosta

koen tutkimustulokset luotettaviksi, ja tutkimus onkin

mielestäni hyvä lähtökohta metsästysmatkailun kehittämistyölle

tutkimusalueella ja koko Lapissa, hän summaa.

Työkaluja isoveljelle verkon valvontaan

Tradenomi Erkki Reponen tutki opinnäytetyössään mahdollisuuksia

valvoa ja tilastoida Tampereen ammattikorkeakoulun

tutkimus- ja kehitysverkon verkkoliikennettä.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan -sarjaan

osallistuneen työn lähtökohtana oli, että verkkoliikennettä ei

ole ammattikorkeakoulussa aikaisemmin seurattu tai tilastoitu.

Suurimpana yksittäisenä tekijänä liikenteen kasvulle

epäiltiin P2P-liikenteen eli vertaisverkkojen käytön kasvua.

Tutkimuksen käytännön osuudessa rakennettiin

valvontaympäristö, jonka avulla mitattiin verkon liikennettä

sekä tehtiin tilastoja saaduista tuloksista. Tulokset

kuitenkin osoittivat, että verkkoa käytetään pääasiassa

normaalina työaikana ja suurin osa liikenteestä oli tavallista

http-liikennettä, mikä tarkoittaa esimerkiksi www-sivujen

selaamista. Mittauksien aikana ei havaittu lainkaan P2Pliikennetta.

Opinnäytetyön aihe harjoittelun kautta

Mahdollisuus opinnäytetyön tekemiseen avautui viiden

kuukauden harjoittelujakson aikana ammattikorkeakoulun

tietoverkkopalveluissa. Opinnäytetyön aiheen löytymiseen

vaikutti oma aktiivisuus. Hän oli tiedustellut jo ennen harjoittelun

alkamista mahdollisuutta tehdä opinnäytetyönsä

harjoittelun yhteydessä.

– Tietoverkkopalveluiden vastaava opettaja, diplomiinsinööri

Harri Hakonen esitti tarpeen rakentaa verkon

valvontajärjestelmä tietoverkkopalveluiden omaan WPKlähiverkkoon.

Aihealue oli laaja, joten sain itse ehdottaa

ja suunnitella järjestelmän jonka avulla verkon liikennettä

valvottiin, Reponen selittää.

Toimeksiannon vaikutusta Reponen piti omassa

opinnäytetyössään enemmän suuntaa antavana. Hänelle

annettiin käytännön työssä vapaat kädet päättää, kuinka

hän tutkimuksensa toteuttaisi.

Käytännön taitojen koetinkivi

Opintoihin liittyvät uudet taidot realisoituvat, kun niitä

pääsee soveltamaan käytännössä. Opinnäytetyön tärkeä

piirre on, että opiskelija pystyy käytännön työssä ratkaisemaan

ongelmia, joihin on saanut välineet teorian kautta.

Reponen toteaakin, että eniten hän oppi opinnäytetyössään

yhdistämään opittua teoriaa käytännön työhön.

– Parasta opinnäytetyön tekemisessä oli, kun onnistui

ratkaisemaan käytännön työssä esiintyvät ongelmat, ja osasi

yhdistää teorian käytännön tekemiseen. Ongelmana tutkimuksen

aikana vastaan tuli esimerkiksi käytännön toteutus

verkkoliikenteen kaappaukseen olemassa olevan teorian ja

laitteiston avulla. Käytännön ongelmia alussa aiheutti laitteiston

riittämätön kapasiteetti, joka teki mittaustuloksista

epäluotettavia, hän selittää.

Lopputulos ratkaisee

Ohjauksen merkitys ammattikorkeakoulussa korostuu,

koska opinnäytetyö on laaja kokonaisuus, jossa opiskelija

joutuu yhdistämään teoriaa ja käytäntöä yhteen. Ohjaajan

avulla opiskelija pystyy paremmin suhteuttamaan omat tavoitteensa

siihen, mitä opinnäytetyöllä yleisesti tavoitellaan.

– Ohjauksen merkitys varsinkin tutkintoraportin teossa

oli merkittävä. Ilman ohjausta opinnäytetyölle asetetut

tavoitteet eivät välttämättä täyty, ja opinnäytetyöstä tulee

tasapainoton kokonaisuus, Reponen miettii.

Opinnäytetyön onnistumista pystytään analysoimaan

monelta kantilta. Yksi merkittävä tekijä Reposen toteuttamassa

tutkimuksessa oli, että kyseessä oli tilaustyö.

Toimeksiantaja on työn aloitusvaiheessa asettanut tiettyjä

tavoitteita, joita työn on täytettävä.

– Tutkimusraportista tuli siisti kokonaisuus ja onnistuin

luomaan toimivan valvontajärjestelmän käytössä olevien

laitteiden avulla. Toimeksiantajakin oli tyytyväinen lopputulokseen,

hän kertoo.

21

More magazines by this user
Similar magazines