ZJMBABW€N - Zimbabwen Aids-Orvot ry

zim.orvot.org

ZJMBABW€N - Zimbabwen Aids-Orvot ry

ZJMBABW€N

Zimbabwe AIDS Orvot ry

Tilinpäätös ja toimintakertomus 20{ 2

21.2.2013

Toiminnan lyhyt kuvaus

Yhdistyksen toiminta on jatkunut vakiintuneella pohjalla. Tavoitteena on ollut

kerätä varoja Dzikwa Trust Fundin Zimbabwessa ylläpitåmän orpolasten tukitoiminnan

rahoittamiseksi. Kummi- ja jäsenmaksujen (174 531 €+ 8 840 €) lisäksi olemme saaneet

ilahduttavan paljon muita lahjoituksia (94 361 €), eli tuottoja yksityisiltä tukijoilta kaikkiaan

277 732€. Tapahtuma- ja myyntituotot olivat 13 295 €. Sen lisäksi yhdistys sai vuodelle

2012 UM:n hanketukea (60 000 € + 20 000 €). UM:n metsäprojektille vuonna 201 1

myönnetystä tuesta 22 000 € siirtyi käytettåväksi vuonna 2012, johtuen metsäprojektin

kåynnistymisen myöhästymisestä.

Tilikauden tuotot yhteensä olivat 393 026 € mikä oli 25 % enemmän kuin

edellisenå vuonna. Tämån lisäksi saimme konttiin tavaralahjoituksia tullausarvoltaan 13

381 €:n arvosta.

Zimbabween lähetettiin varoja varsinaiseen toimintaan 312 253 € (23 o/o

enemmän kuin 2011). Tuleville rakennushankkeille kohdistettiin 10 710 €. Kaikki

rahasiirrot, mukaan lukien erillishankkeille kohdistetut varat, olivat 362 290 €, mikä on 33

7o enemmän kuin vuonna 2011 ja 32 % yli budjetin.

Yhdistyksellä on vuoden lopussa 417 jäsentä, joista 39 oli ulkomailta.

Kummeja oli 409, joista 31 ulkomailta. Kummilapsia oli 416. Lapsia ilman kummia oli 16.

Joillakin kummeilla on useita lapsia, toiset kummit tukevat yhtä lasta yhdessä.

450

400

Jäsenten, kummien ja lasten lukumäärät

350

300

250

200

150

100

50

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2arl 20L2

-Jäsenet

c! nKummit

-Lapset


450 000

400 000

3s0 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Yhdistyksen rahoituksen kehitys

200s 2006 2007 2008 2009 2010

r Kerätyt varat + kontti I UM:n hanketuki

2011 20L2

Rahoituksen kehittyminen ja toiminta Suomessa

Toiminnan rahoituksessa yhdistys ponnistelee löytääkseen uusia jatkuvia

tulonlähteitä, koska kulut nousevat jatkuvasti Zimbabwessa. Erityisesti koulukulut ovat

nousseet vuosi vuodelta, koska maan hallitus ei pysty ohjaamaan kouluille riittåvästi

varoja, samanaikaisesti kun sekä opettajien palkkaus että koulujen rakennukset ja

apuvälineet vaativat rahoitusta.

Toiminnan rahoituksesta yksi$isten lahjoittajien osuus vuonna 2012 oli 74olo ja

julkisen tuen osuus oli 260/o. Erityisen arvokasta oli kapellimestari Leif Segerstamin

järjeståmä hyväntekeväisyyskonsertti Olaus Petrin kirkossa 10.11 johon saapui 230

kuulijaa. Tuotto oli lähes 8 000 euroa. Myös Helsingin Sanomissa ollut toimintaa koskeva

kirjoitus myötävaikutti moniin ilahduttaviin lahjoituksiin ja toi uusia kummeja. Tulosta tuki

myös Erja Tanskasen myyntikoju Tuomaan markkinoilla, jossa oli myytävänä tuotteita

Zimbabwesta, kummien käsitöitä ja yhdistyksen kalenteri vuodelle 2013.

Tiedotustoimenpiteinä on toteutettu kummikirjeiden lähettäminen, lnternet-sivun ja

facebookin jatkuva päivittäminen. Kummeja on myös pyydetty välittåmåån viestejä

eteenpäin omille ystävilleen. Lehtikirjoituksia on saatu julkaistuksi jonkin verran, mutta

parannusvaraa tässä kohden on vielä. Vuosikertomus valmistui vuosikokoukseen

mennessä ja sitä on jaettu eri tilaisuuksissa ja pyydettäessä postitse. Yleisesite vuodelta

2011 on ollut jaossa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Yhdistys osallistui omalla näyttelyosastolla Maailma Kylässä festivaaliin

Kaisaniemen puistossa 26 -27.5.

Hallinto

Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidettiin 21.4. Helsingin

Luonnontiedelukiossa. Ylimääräinen kokous pidettiin16.12. Edita Oy:n tiloissa Helsingin

Hakuninmaalla. Kokousten yhteydessä järjestettiin zimbabwelaisten tuotteiden myyntiä.

Hallitus on kokoontunut 7 kertaa. Hallituksen jäseninä ovat: Peter Rehnström

pj, Esa Ojanen vpj., Oili Wuolle sihteeri, muina jåseninä Päivi Heikkinen, Petri Mero ja

Terhi Tiikkainen. Varajäseninä ovat Helka Ahava, Helena Pelkonen, Salla Matilainen ja

Hanna Vaininen (rahastonhoitaja).

A


3

Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Risto Ekholm (KHT) AuditPolar

Oy:stä ja varalla oli Leila Kanniainen.

Dzikwa Trust Fundin toiminta Zimbabwessa

Zimbabwen toiminta on jatkunut vakiintuneena, vaikka tällaiseen toimintaan

aina sisåltyy erilaisia yllätyksiå ja pieniä vastoinkäymisiä, mutta onneksi myös iloisia

tapahtumia. Vuoden lopussa oli ohjelmassa 416 lasta. Kaikkiaan 38 lasta suoritti ala'

asteen loppututkinnon ja heistä sai 17 tuloksen, joka Suomessa vastaisi keskiarvoa I tai

parempaa. Yhteensä 35 oppilasta kirjoitti keskiasteen loppututkinnon ja 15 oppilasta

ylioppilastutkinnon. Vuoden 2012 yo-tutkinnon tulokset olivat Dzikwan historian parhaat:

suomalaisittain yksi oppilas sai E:n ja viisi M:n paperit. Vain yksi epäonnistui" Ohjelmasta

poistui vuoden aikana muutama lapsi johtuen paikkakunnalta muutosta, huoltajan

vaatimuksesta tai koulunkäynnin laiminlyömisestä.

Metsänistutusprojekti on päässyt käyntiin, ja siinå oli mukana useita

opiskelijoita työharjoittelussa sekä Suomesta että Zimbabwesta. Myös muilla toiminnan

osa-alueilla oli mukana lukuisia työharjoittelijoita ja vapaaehtoisia. Vierailijoita on myös

käynyt runsaasti Zimbabwessa mm. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan henkilökunnan

kummiryhmä 19 henkeä. UM:n tarkastaja Minna Hares kåvi tarkastuskäynnillä.

Toimintakeskukseen rakennettiin asianmukaiset pesutilat lapsille UNICEF Zimbabwen ja

Catholic Relief Servicen tuella. Kontti saapui perille ja tavarat purettiin ja jaettiin,

arvokkaana lastina mm 1 10 käytö$tå poistettua tietokonetta Suomen Pankista.

Varoien käyttö Zimbabwessa.

Varojen käyftöä ohjaa paikallinen prqektinjohto ja toiminnan taloutta valvoo

Dzikwa Trust Fundin hallitus. Tilitoimisto Grant Thornton Camelsa suorittaa asianmukaiset

tilintarkastukset ja välitilinpåätökset toimitetaan vuosikolmanneksittain Suomen

yhdistykselle. Tarkempi erittely varainkäytöstä on annettu vuosikertomuksen yleisessä

osassa. Tässå annetaan vain yhteenvetotiedot.

DZIKWAN KUTUT€ vuonna 2012

Kululajit 20't2 osuuS 2011 suhde'12/11

Koulunkäynti 178511 54 o/o 130670 tJ/

Muun tukitoiminta 94583 28 o/o 786'15 124

Aioneuvo- ia huoltokulut 11542 3 o/o 17701 65

Hallintokulut 19909 6 o/o 18027 110

Henkilöstökulut 12068 4 o/o 10541 114

Toimintäkeskuksen vlläpito 16321 5 o/a '11282 145

Yhteen6ä 332934 266835 125

Lähiajan näkymät, riskianalyysi

Zimbabwen taloustilanne on edelleen heikko, vaikka kasvua on tapahtunut

viimeisen neljän vuoden aikana. Lähtötaso on kuitenkin alhainen ja valtiontalouden

haasteet ovat suuret. Koulutukseen ei todennäköisesti moneen vuoteen löydy riittåvästi

rahoitusta, jotta lasten peruskoulutus olisi ilmaista. Paikallinen varainkeräys on myös

vaikeata. Paikallisen avoimeen keräystoimintaan oikeutetun yhdistyksen, Friends of

Dzikwa rekisteröinti kansalaisjärjestöksi, on käynyt läpi pitkån prosessin, joka vielä jatkuu.

Kehitysavun tavoitteena on juunuttaa hankkeen toimintatapa paikalliseen

väestöön. Tässäkin suhteessa meillä on vielä haasteita. UM on myöntänyt

kansalaisjärjestöjen hanketukea jo yhdeksåksi vuodeksi, mikå on harvinaisen pitkä aika, ja

tämän muotoinen tuki loppuu vuoden 2014 jälkeen. Nåin ollen yhdistyksen on

löydettävä uusia keräyskohteita ja muita tuottoja.


Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2013 ei yllä sille tasolle, jonka Dzikwa Trust

Fund on suunnitellut omaksi talousarviokseen vuodelle 2013. Yhdistys ei voi korottaa

kummimaksuja kovin paljon yli Suomen yleistä kustannustason nousua, vaarantamatta

kummien menetystå. Ero on noin 8 % ja näin ollen osaa suunnitelluista palveluista ei voida

tarjota lapsille. Päåtös palvelujen mahdollisesta karsinnasta kuuluu Dzikwa Trust Fundin

hallitukselle.

Yhdistyksen toiminta vuonna 2013

Yhdistys panostaa uusien keråys- ja avustustuottojen löytämiseksi. Vuoden

2013 alusta asti on markkinoitu uutta yleiskummiutta" Tarkoituksena on löytää ja sitouttaa

lahjoittajia jotka 150 €:n vuosimaksulla tukevat toimintaa yleisesti. Kaksi uutta sähköistä

maksu- ja keräyspalvelua, PayPal ja JELPI, on otettu kåyttöön. Niitä on tarkoitus

markkinoida mm. sosiaalisessa mediassa.

Viestintää voimistetaan låhettämällä vuosikertomus kaikille jäsenille ja

kummeille. Myös muuta esiteaineistoa tuotetaan ja levitetäån.

4

Tilinpäätös

Yhdistyksen tilinpäätös on 4 830,02 € ylijäämäinen. Oma pääoma on

14 674,80 €, mikä ylittää hallituksen asettaman tavoitteen (10 000 €).

Tuotot ja niiden jakauma.

Tuottoihin sisältyy 22 OOO € UM:n vuodelle 201 1 myöntämä ja maksama

hanketuki metsäprojektille. Summa on merkitty edellisen vuoden tilinpäätöksessä saaduksi

ennakoksi. Tämå summa on tuloutettu vuoden 2012 tilinpäätökseen.

Yhdistyksen tulojen erittely

yht.393 026 €

r KUMMIMAKSUT

r MUU VARAINHANK.

r YKSIT.AVUST.

r UM TUKI VARS. TOIM.

I ERKOISAVUST.

r UM TUKI METSÄPROJ.


Yhdistyksen kulujen erittely

yht. 388 197 €

r DZIKWATOIM T DZIKWA PROJEKTIT I KONTTI YMs T MATKAT I HALLINTO

2o4 2% 2%


zlmbabwen A|DS orvot ry TULoSLASKEIMA 2012

VARSINAINEN TOIMINTA

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT

2OL2

I7453L,T2

KUMMIMAKSUT

TERVEYDENHOITOAVUSTUKSET 487O,OO

RUOKA-AVUSTUKSET 20270,30

SUOJAKOTIAVUSTUK5ET 6521,50

HARRASTUSTOIM.AVUSTUS 1976,00

MUUTAVUSTUKSET 33LL7,38

UM;N HANKETUKI TOIMINNALLE 50000,00

Summa 301285,30

2011

125977,a3

3980,00

10277,25

3243,25

0,00

27614,20

90000,00

250994,53

TUTOSVERTAITU

B2Ot2 z0tzltr 20(2lgt2

L42380 139 !73

8000 r22 6L

14000 198

3000 201

ONA

10620 L20

60000 67

238000 115

6

145

2t7

NA

3r2

100

t27

VARSINAISEN TOIMINNAN KUTUT JA SIIRROT

Summa

TUOTTOJEN SIIRTO DZIKWALLE

UM:N TUEN SIIRTO DZIKWALLE

*Summa siirrot toim. Dzikwalle

MATKAKULUT

HALLINTOKULUT

* Sum m d toimi ntokulut Suomesso

VARS. TOIMINNAN TUOTTO- / KUTUJÄÄMÄ

252253,02

60000,00

i12253,02

7735,84

7785,97

14921,81

327L74,83

-25888,53

164109,00

90000,00

2s4109,00

7595,32

7 L79,68

14775,00

25888400

-78a9,47

180000

60000

240000

6000

8000

14000

254000

-15000

154

67

t23

94

108

101

122

140

100

130

119

97

ro7

L29

VARAINHANKINNAN TUOTOT

JÄSENMAKSUT

MYYNTITUOTOT

TAPAHTUMATUOTOT

AVUSTUKSET RAK. PROJEKTITLE

AVUSTUKSET METSÄPROJEKTILLE

ERIKOISAVUSTUKSET

MUU VARAINHANK (LIPAS, KONTTI}

SAADUT TAVARALAHJ. (KONTTI)

Summä

8840,00

5304,50

7990,00

10710,00

1000,00

15000,00

895,75

13381,00

63r2t,25

7290,00

1281,80

0,00

12391,00

0,00

25721,53

0,00

11931,00

58617,33

8500

1500

0

14000

0

6000

0

0

30000

12t

4I4

NA

86

NA

58

NA

L72

108

104

354

NA

77

NA

2s0

NA

NA

2LO

VARAINHANKINNAN KUTUT JA SIIRROT

MVYNNIN HANKINTAKULUT

RAK.AVUST. SII RTO DZIKWALLE

METSÄAVUST. SIIRTO DZIKWALIE

MUUT KULUT

KONTIN KUUETUSKULUT

LÄHETEYT TAVARALAHJ.(KONTTI)

Summa

VARAINHANK. TUOTTO- /KUIUJÄÄMÄ

Bt1,70

10710,00

1000,00

0,00

5994,00

13381,00

32402,70

30718,s5

0,00

t2397,00

0,00

129,00

4922,00

11931,00

29t7,OO

29244,93

0

1"4000

0

0

0

0

14000

16000

NA

85

NA

0

722

172

110

NA

NA

NA

NA

NA

NA

23t

JULKINEN TUKI ERITTISHANKKEITI.T

UM:N TUKI METSÄPROJEKTILLE

UM:N METSÄTUEN SIIRTO DZIKW.

METSÄHANK. KULUT sUOMESSA

Summa

TITIKAUDEN YLU;{ÄMÄ

42000,00

-38327 ,75

-3672,85

0,00

5000,00

-6000,00

0,00

0,00

4830,02 213s486

20000

-20000

0

0

0

700

639

NA

210

L92

NA

a

Dzikwolle yhteensli

tohotulot

362290,17 27250o,oo 2740@,Oo

393026,55 313680,86 2880ffi,00

133

125

132

736


Zimbabwen AIDS Or\rot ry

TASE 31.12.2012

Tase

VASTAAVAA

31.12.2012


3L.t2,20t1


PITKI\AI KAISET SAAM IsET

0,00

10 000,00

LYHYTAIKAISET sAAMISET

Muut saamiset

Pänkkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

7 745,0O

15 589,46

t7 334,46

t0 977,47

21 630,09

42 607,5O

VASTATTAVAA

OMA PMOMA

OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ

Edellisten tilikausien yli-lalijäämä

I rlrKauden ylF/aluaama

I 844,78

4 830,02

t4674,9O

-11 510,08

zr 354,86

9944,78

VIERAS PMOMA

LYHYTAIKAINEN

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

TYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ

2 525,00

0,00

t34,66

0,00

2 559,65

32 404,35

53,74

0,00

304,53

t2762,72

VASTATTAVM YHTEENSÄ

L7 334,46

42607,50

2L.2.20L3


8

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tuloslakelma

Metsåhankkeen kulut nousivat 42 000 €:oon, josta 3 672,85 € toteutui Suomessa

(lentoliput ja muut matkakulut). Dzikwalle on tilitetty 39 327,15 € metsähankkeelle.

Konttiin saatujen lahjoitustavaroiden tullausarvo on 13 381 €. Zimbabwessa vastaanotetun

tavaran rahallinen hyöty on selvästi suurempi kuin kuljetuskustannukset.

Suomessa toteutuneet toiminnan kulut ovat seuraavat:

euro

Kontin kuljetuskulut 5 994,00

Myynnin hankintakulut 1 317,70

Projektihenkilöiden matkat 7 135,84

Hallintokulut 7 839,71

Yhteensä 22287,25

Hallintokuluihin kuuluvat toimistotarvikkeet, pankkikulut, postikulut, kokouskulut,

tietoliikenne, atk-tarvikkeet, kirjanpitokulut, tilintarkastuskulut ja muut hallintokulut.

Hallintokulujen osuus kaikista kuluista on 2,0 o/o

Yhdistyksen saamien avustusten jakautuma eri maihin on seuraavan taulukon mukainen

YKSIWISTEN ANTAMIEN AVUSTUSTEN LAHDE 2012

SUOMI MUUTMAAT YHTEENSÄ

KUMMIMAKSUT 157133,50 17397 ,62 17453r,r2

TERVEYDENHOITOAVUST, 2470,00 2400,00 4870,00

RUOKA-AVUSTUKSET 20270,30 0,00 2070,30

SUOJAKOTIAVUSTUKSET 5521,s0 0,00 5521,50

HARRASTUSTOIM.AVUST, 276,O0 7700,0o 1976,00

MUUT AVUSTUKSET 31193,98 L923,40 33717,38

rÄsENMAKsur 8015,00 825,00 8840,00

AVUST.RAK.PROJ. 10710,00 0,00 10710,00

AVUST. METSÄPROJ. 1000,00 0,00 1000,00

ERIKOISAVUST. 0,00 15000,00 1s000,00

MUUT. LIPAS, KONTTI 895,75 0,00 895,75

YHTEENSÄ 238486,03 39246,02 277732,O5

%-osuus a5,9% t4,1. %

Tase

Saamisiin on merkitty 15.1.2013 mennessä maksetut vuoden 2012 kummi ja jäsenmaksut

1 745,00 €. Ennakkomaksuihin on merkitty vuonna 2012 maksetut vuoden 2013 kummi- ja

jåsenmaksut 2 525,00 €.


Lueftelo kirjanpitokirjoista

Tasekirja

Påivå-ja päåkirja atklistoina

Tositteet

Hallituksen allekirjoitus

Peter Rehnström

@l/th

Petri Mero

Tafr"w:

Terhi Tiikkainen

,A

ill /

dhm^a//

\ Hanna Vaininen

-'-2

, .--=-!),('r.-{t--...-

Päivi Heikkinen

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Helsingissä

Risto Ekholm, KHT

Audit Polar Oy

More magazines by this user
Similar magazines