Verleihung des Qualitätssiegels, Itävallan Leonardo ...

home.cimo.fi

Verleihung des Qualitätssiegels, Itävallan Leonardo ...

Itävallan Leonardo-liikkuvuushankkeiden

laatupalkintoprojekti


Laatukategoriat – joissa

laatupalkintoa haettiin:

Laatukategoria 1.

• Liikkuvuushankkeiden innovatiivisuus

a) hyödynsaajalle: mitä uusia mahdollisuuksia

ja näköaloja hanke avaa

- mitä uutta ulkomaanoleskelu toi

taitoihin/ammattiosaamiseen

- ja taaksepäin arvioitaessa vaikuttivatko

edellä mainitut ammatinvalintaan tai

urakehitykseen


) Innovatiivisuus lähettävälle ja

vastaanottavalle organisaatiolle

-mitä uusia haasteita organisaatiolle on

hankkeesta muodostunut

-kuinka odotukset täyttyivät

-mitä kv-yhteistyömuotoja hankkeesta syntyi,

kuinka ne jatkuvat

- miten innovatiivisuus vaikutti alakohtaisesti

ja mitä se kaikenkaikkiaan antoi maamme

ammatilliselle koulutukselle


Laatukategoria 2.

• Kokemukset ja hyöty

a) hyödynsaajalle

• oliko asetettu tavoitteita, miten

saavutettiin

• millaisia: ammatillisia,persoonallisuutta

muokkaavia, kielellisiä hyötyjä

hankkeessa saavutettiin

• pystyttiinkö uutta kompetenssia

muodollisesti tai epämuodollisesti

liittämään tutkintoon, missä muodossa


) Hyöty yhteistyöryhmälle:

• roolit ja yhteistyöryhmän koostumus

• motivaatio, lisäarvo

• ammatillisen tiedon vaihtaminen

• vaikuttivatko hyödyt myös

harjoitteluyrityksen käytäntöihin, entä

lähettävän organisaation käytäntöihin

• välittyivätkö tulokset ja kokemukset

muihin organisaatioihin


Laatukategoria 3.

• Laadukas hankkeen toteuttaminen

- edunsaajien valinta, minkä perusteella

- minkälaista valmennusmateriaalia käytettiin

- kuinka edunsaajat vastaanotettiin ja ohjattiin

vastaanottavassa organisaatiossa

- ketä henkilöitä oli sitoutettu hankkeeseen, miten

- tavoitteellinen sisällön ja kokemusten etukäteis- ja

arviointityöskentely


Laatukategoria 4.

• Liikkuvuushankkeen jatkuvuus

-onko hanke osa pidempiaikaista strategiaa

-mistä strategia muodostuu

-vaikuttiko hanke pidempiaikaiseen

yhteistyöryhmän kehittymiseen

-mitä tuloksia saavutettiin

-mitä toimenpiteitä käytettiin hankkeen

tulosten levittämiseksiolivatko ne jo

etukäteen mietitty


Laatukategoria 4.

-onko hankkeella laajempia tavoitteita,

esim.elinikäinen oppiminen, tasa-arvon

toteutuminen, työllistyminen, kilpailukyvyn

paraneminen, millaisia

”Odottamattomat sivuvaikutukset”- oliko

hankkeellanne negatiivisia tai postitiivisiä

tuloksia tai vaikutuksia, joita ei oltu

alunpitäen suunniteltu, kuvailkaa.


Arviointiraadin huomioita

• Kategoria 1,innovatiivisuus:

-vaikea tunnistaa, 1. ja 4. päällekkäisyyttä,

eriytynyt kielivalikoima, ammattiryhmä

vaikuttaa uusien innovaatioiden

kokemiseen, raporttien sijaan haastattelut

paremmin kuvaavia, osanottajaraportit

antavat tietoa mitä koettiin ja miten vaihto

järjestetty


Arviointiraadin huomioita

• Kategoria 2. Tulokset ja hyöty:

-hyöty riippuvainen yksilöstä, pitkäaikaista

hyötyä ei todistettavissa

-opetussuunnitelmien kehittyminen selkeä hyöty

-vastavuoroisuus vaikuttaa merkittävästi

opetussuunnitelman muokkautumiseen

-2 asteen ja korkea-asteen välillä eroja

koti-kouluyhteistyö 2.asteella, yhteiset

suunnittelut

-arviointityö vaikuttaa suoraan tuloksiin ja

hyödyn määrään


Arviointiraadin huomioita

• Kategoria 3.Toteutus:

-työpaikalla tapahtuvan harjoittelun hyvä

etukäteisvalmennus merkittävää

-hankkeiden toteutuksen laatu hyvin

vaihtelevaa riippuen organisaatiosta

-toteuttamisessa myös menetelmät ratkaisevat

-yhteydenpito yrityksiin erittäin tärkeää

-jälkityöskentely- arviointi dokumentoitava

kunnolla

-juuri tässä osuudessa heikkouksia useiden

hankkeiden kohdalla


Arviointiraadin huomioita

• Kategoria 4. Jatkuvuus:

-hankkeen jälkityöskentely –arviointi liittyy

voimakkaasti siihen, tuleeko jatkuvuutta

-harjoittelun jälkeen työtarjoukset/vakituiset

työsuhteet

-jatkuvuus syntyy useamman projektin kautta

-ops:ien kehittäminen jatkuvuutta

-tiedotusvälineiden rooli

More magazines by this user
Similar magazines