Itämeren alueen uuden ohjelman valmistelu 2014-2020(pdf)

pohjois.savo.fi

Itämeren alueen uuden ohjelman valmistelu 2014-2020(pdf)

Itämeren alueen uuden ohjelman

(2014-2020) valmistelu

Harry Ekestam

harry.ekestam@tem.fi

010 606 4921


Ohjelman valmistelu käynnistyi vuodenvaihteessa

2011/2012

• Nykyisen Itämeriohjelman ns. strategiatyöryhmän kokous marraskuussa 2011

- keskustelua uuden ohjelman valmistelun käynnistämisestä, ml. ohjelmointikomitean

(JPC) asettamisesta ja sen ensimmäisen kokouksen järjestämisestä sekä ex ante –

arvioitsijan hankinnasta

- uutta: ohjelmasihteeristö teki esityksen

• Nykyisen ohjelman seurantakomitea (MC) hyväksyi esityksen uuden ohjelman

valmistelun käynnistämisestä kirjallisessa menettelyssä joulukuussa 2011

• Vuoden 2012 alku: maat nimesivät JPC -jäsenensä, hallintoviranomainen (MA)

käynnisti ex ante –arvioitsijan hankinnan, sihteeristö valmisteli JPC:n 1. kokousta

• 1. JPC-kokous 29.-30.3.2012 Riikassa

- hyväksyttiin valmisteluorganisaatio ja alustava aikataulu

- päätettiin järjestää ns. referenssiryhmän kuuleminen (huhti-toukokuu 2012)

- valittiin ex ante –arvioitsija (COWI A/S)

- käytiin alustava keskustelu maiden odotuksista uudelle ohjelmakaudelle


Valmistelutyön organisointi

• Ohjelmointikomitea / Joint Programming Committee (JPC)

- johtaa ohjelmointityötä, hyväksyy luonnokset, vastaa neuvotteluista komission

kanssa

- kolme edustajaa kustakin 11 kumppanimaasta; Suomesta Harry Ekestam (TEM),

Tiina Tihlman (YM) ja Matti Lipsanen (Hämeen liitto/alueiden edustaja)

- sihteeritehtäviä hoitaa nykyisen ohjelman JTS/MA, kokouksiin voidaan kutsua myös

asiantuntijoita ja tarkkailijoita (esim. komissio)

- kiertävä puheenjohtajuus (= nykyisen ohjelman MC pj): 2012 Latvia, 2013 Viro

• Ohjelmointityöryhmä / Programming Task Force

- käsittelee asiakysymyksiä ja tekstiluonnoksia ennen luonnosten viemistä JPC:hen

- ei kiinteää kokoonpanoa, vaan kokousten asiasisällöstä riippuen maat voivat lähettää

1-2 edustajaa

- nykyinen JTS/MA vastaa kirjoittamisesta; tarpeen vaatiessa käytetään ulkopuolisia

asiantuntijoita

- kokouksia tarpeen mukaan, kirjallista kommentointia


Valmistelutyön organisointi (2)

• Referenssiryhmä / Reference Group

- varmistaa relevanttien intressitahojen (stakeholders) laajan kuulemiseen

- kokoonpano: EU:n Itämeristrategian ”hallintoelimet” (NCP:t, PAC:it, HAL:it) sekä

muita ylikansallista ja Itämeren alueen organisaatioita (yhteensä noin 80 tahoa)

- kaksi laajempaa kuulemista: kirjallinen kysely prosessin alussa sekä konsultointi

ensimmäisestä JPC:n hyväksymästä ohjelmaluonnoksesta

• Kansalliset referenssiryhmät

- suositellaan, että JPC –jäsenet asettavat kansallisia referenssiryhmiä ja järjestävät

seminaareja ym. relevanttien kansallisten ja alueellisten toimijoiden informoimiseksi ja

osallistamiseksi

- Suomessa nykyisen ohjelman kansallinen neuvoa-antava työryhmä toimii

kansallisena referenssiryhmänä; ryhmässä ovat edustettuna maakunnan liitot,

Suomen kuntaliitto ja keskeisiä ministeriöitä, puheenjohtaja on Matti Lipsanen Hämeen

liitosta

- valtakunnallinen tiedotustilaisuus ohjelman valmistelusta järjestettiin 22.5.2012

Helsingissä; tarkoituksena järjestää toinen tiedotus/kuulemistilaisuus ensimmäisen

ohjelmaluonnoksen valmistuttua


Valmistelutyön eteneminen 2012

• 2. JPC -kokous 13.6 Riikassa

• referenssiryhmän kuulemisen tulokset

• ex ante –arvioitsijan työohjelma, mm. referenssidokumenttien

analyysi

• Ohjelmointityöryhmän kokous 20.9. Norjan Lilleströmissä

• temaattista keskittämistä koskevan tausta-aineiston esittely

• keskustelua alueellisen analyysin tietopohjasta

• 3. JPC –kokous 27.-28.11. Riikassa

ohjelman temaattinen fokus (keskustelu, alustava päätös)

• yksityisen sektorin rooli (päätös roolin vahvistamisesta ja eri

vaihtoehtojen selvittämisestä)


Temaattinen keskittäminen

Komission asetusesitysten keskeisenä ideana on rakennerahastotoiminnan keskittäminen

seuraaviin temaattisiin tavoitteisiin älykästä, kestävää ja osallistuvaa kasvua koskevan

Eurooppa 2020 strategian edistämiseksi:

1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen

2) tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun parantaminen

3) Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen

4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla

5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan

edistäminen

6) ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen

7) kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä

liikenneverkkoinfrastruktuureista

8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta

10) investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen

11) institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen


Ohjelman temaattinen fokus – alustava päätös

• Asetusesityksen mukaan kunkin EAY-ohjelman tulee keskittää toimintansa enintään

neljään temaattiseen tavoitteeseen (odotettavissa, että sääntöä hieman väljennetään)

Itämeren alueen ohjelmassa keskustelun pohjana on ollut seuraava tausta-aineisto:

• Ex ante –arvioitsijan tekemä analyysi referenssidokumenteista

• Referenssiryhmälle suunnattu kysely

• Ohjelman sihteeristön tekemä analyysi nykyisen ohjelman rahoittamista hankkeista

• Marraskuun kokouksessaan JPC päätti alustavasti valita ainakin temaattiset tavoitteet

1, 6 ja 7 (kaikki kolme nousivat vahvasti esille taustaselvityksissä)

• Jatkossa harkitaan, voitaisiinko osia temaattisista tavoitteista 3, 4 ja 5 integroida edellä

mainittuihin

• Harkinnassa on myös temaattisen tavoitteen 11 valinta (pienempi summa EU:n

Itämeristrategian teknistä tukea varten)


Jatkotyön alustava aikataulu

• Vuoden 2013 alkupuolisko

• Temaattisia workshopeja (teemat 1, 6 ja 7)

• Ainakin yksi ohjelmointityöryhmän kokous

• Ohjelma-asiakirjan luonnostelu

• 4. JPC-kokous 11.-12.6.2013 Virossa

• Ensimmäisen täydellisen ohjelma-asiakirjaluonnoksen hyväksyminen

• Julkinen kuuleminen heinä-syyskuussa 2013

• Vuoden 2013 loppupuolisko

• Ohjelma-asiakirjaluonnoksen tarkistaminen ja täydentäminen

• Ohjelmaesityksen hyväksyminen (JPC) ja jättäminen komissioon vuoden 2013

loppuun mennessä

• Uuden ohjelman ensimmäinen haku vuoden 2014 aikana


Lähtökohtia ja keskeisiä kysymyksiä

• JPC:n ensimmäisissä kokouksissa on käyty yleiskeskustelua sekä valmisteltu alustavaa

päätöstä tulevan ohjelman fokuksesta (ks edellä)

• Suomi on korostanut koko ohjelma-alueen (ml. pohjoisten alueiden) huomioon ottamista,

Venäjän aktiivisen osallistumisen varmistamista sekä EU:n Itämeristrategian merkitystä

keskeisenä (muttei ainoana) referenssidokumenttina. Lisäksi olemme halunneet selvittää

investointien ja yksityisen sektorin roolia ohjelmassa sekä lisätä ohjelman näkyvyyttä

alueilla.

• Ohjelma-alueeseen ei ole esitetty muutostarpeita. Suomi ja Norja ovat korostaneet

pohjoisten alueiden parempaa huomioon ottamista toteuttamisessa (riippuu osittain

Venäjän pohjoisten alueiden asemasta)

• Rahoituksesta ei vielä ole esitetty arvioita, riippuu paljon rahoituskehys-neuvotteluista.

Epäselvää on myös, tuleeko komission esitys enintään 75 %:n rahoitusosuudesta EAYohjelmissa

säilymään (mm. EE, LV, LT ja PL vastustavat)


Lähtökohtia ja keskeisiä kysymyksiä (2)

• Laaja yhteisymmärrys siitä, että EU:n Itämeristrategian tulee olla keskeinen

referenssiraami, muttei kuitenkaan ainoa. Ohjelma voisi mahdollisesti ottaa strategian

tukitehtäviä (ks edellä).

• Venäjä on lähtökohtaisesti kiinnostunut osallistumaan aktiivisesti ja periaatteessa valmis

osoittamaan myös omaa rahoitusta, mutta kiinnostuksen ”taso” riippuu ohjelman

painopisteistä/teemoista (vahva kytkentä Itämeristrategiaan voi olla ongelma). Muut

maat haluavat nähdä Venäjän täyspainoisesti mukana.

• Yksityisen sektorin ja investointien roolia ohjelmassa tulee selvittää.

• Yleisenä toiveena yksinkertaistaa hallintoa ja toteuttamismenettelyjä. Ei paineita

muuttaa hallintorakenteita, mutta muutamat maat (mm. Suomi) painottaneet ohjelman

näkyvyyden lisäämistä aluetasolla (alueelliset kontaktipisteet).

• Uusia toteuttamistapoja harkittava (seed money, kaksivaiheinen haku, klusterihankkeet).

More magazines by this user
Similar magazines