Investointiohjelma eteenpäin vastuullisin askelin - Fingrid

fingrid.fi

Investointiohjelma eteenpäin vastuullisin askelin - Fingrid

Investointiohjelma eteenpäin vastuullisin askelin

Kari Kuusela

Kantaverkkopäivä 7.9.2011


17 200 MVA

1 900 MVA

3 700 MVA

Fingridin voimajärjestelmä selkärankana Suomen

sisäiselle sähkönsiirrolle sekä rajasiirrolle

Voimajohdot

(km)

Sähköasemat

(kpl)

Muuntajat

(kpl)

400 kV 4 300 38

220 kV 2 600 20

110 kV 7 500 55

Yhteensä 14 400 113 43 5 23

• 550 MW tasasähköyhteys Suomen ja

Ruotsin välillä

• Nopeana häiriöreservinä käytettävät

varavoimalaitokset 615 MW

7.9.2011 Kari Kuusela


Investointiohjelma 2011 - 2021

HAASTEET

Sähkömarkkinoiden toiminnan

edistäminen

Uusien yksiköiden verkkoon

liittäminen

-Ydinvoimaa ja tuulivoimaa

Alueelliset tuotannon ja kulutuksen

vaihtelut

Ikääntyvä verkko

1,7 miljardia € RATKAISUT

• Sähkömarkkinoiden avautuminen ja

kansainvälistyminen muuttavat

verkon käyttöä

– Suomen ja Ruotsin välille uudet

yhteydet pohjoiseen ja etelään

– Suomen ja Viron välisen

yhteyden hankinta ja toisen

siirtoyhteyden rakennuttaminen

• Lisää siirtokapasiteettia

kuormituksen, tuotannon ja

alueellisten tarpeiden muuttuessa

sekä verkon ikääntyessä

– noin 3000 km voimajohtoa ja 30

sähköasemaa

– Pohjanmaan siirtokyvyn

nostaminen

– uusiin ydinvoimalaitoksiin ja

lisääntyvään tuulivoimaan

varautuminen

• Nopeaa reserviä häiriötilanteiden

hallintaan

7.9.2011

Siirtotariffi Euroopan alhaisimpien joukossa


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Joustava ja pitkäjänteinen investointistrategia

Fenno-Skan 2

Seinäjoki - Tuovila

Forssan varavoimalaitos

Yllikkälä - Huutokoski

Hyvinkää - Hikiä

EstLink 2

Ulvila - Kristinestad

Hikiä - Forssa

Hirvisuo - Pyhänselkä

Lieto - Forssa

Keminmaa - Pyhänselkä

Pohjoinen yhdysjohto Suomi - Ruotsi

Keski-Suomi - Oulujoki yhteyden vahvistaminen

Ydinvoiman ja tuulivoiman verkkoon liittäminen

Varavoima

Hirvisuo

(Ventusneva B)

Tuovila

400 kV rakenteen kantaverkko

400 kV rakenteilla

kantaverkon perusratkaisut

varavoimalaitos

Keminmaa

Pyhänselkä

2011-2021:

400 kV voimajohtoja noin 2000 km,

110 kV johtoja noin 1000 km

YVA-menettely / esisuunnittelu

Yleissuunnittelu ja luvitus

Rakentaminen

KristinestadSeinäjoki

Ulvila

Huutokoski

Lieto

Forssa

Hikiä

Yllikkälä


Uudet ja uusittavat kytkinlaitokset

2011...2021, 32 kpl

uusi 400 kV (12 kpl)

uusittava 400 kV (9 kpl)

uusittava 220 kV (1 kpl)

uusi 110 kV (2 kpl)

uusittava 110 kV (8 kpl)

400 kV VANHA

400 kV UUSI


Investointiprojektin elinkaari

Verkon

kehittämissuunnitelma

10 vuotta

Hankintamenettely

Investointipäätös

Fingridin

spesifikaatioiden

mukainen

Asemien esisuunnittelu tarjouskilpailu

Reittivaihtoehdot

Ympäristöselvitys (kaikki voimajohdot),

YVA (Vähintään 220 kV maanpäällisistä,

yli 15 km pituisista voimajohdoista)

Rakentaminen

Kunnonhallinta

Kantaverkkovisio

20 – 25 vuotta

Verkon kehittämissuunnitelma

vaihtoehdot

20 vuotta

YVA- prosessin kokonaiskesto noin 1,5 vuotta:

Esisuunnittelu

Arviointiohjelma

•Viranomaistapaamiset

•Yleisötilaisuudet

•Kuulutus

Nähtävillä/

lausunnot

max. 2 kk+1 kk

Arviointiselostus

•Viranomaistapaamiset

•Yleisötilaisuudet

•Kuulutus

Nähtävillä/

lausunnot

max. 2 kk + 2kk

7.9.2011 Kari Kuusela


SUURPROJEKTIT

Fenno-Skan 2 HVDC -yhteys

• Lisää Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia noin 40%

• Yhteistyössä Svenska Kraftnätin kanssa

• Kustannus 315 milj. €, 800 MW, 500kV, 200 km merikaapeli

• Valmistuminen 2011

• Tilanne:

• Merikaapeli on asennettu ja testattu

• Osajärjestelmätestit menossa kaikilla asemilla

• Tehonsiirtotestit alkavat 7.9.2011

EstLink 2 HVDC -yhteys

• Lähes kolminkertaistaa Suomen ja Viron välisen siirtokapasiteetin

• Yhteistyössä Eleringin kanssa

• Kustannus 320 milj. €, EU-tuki 100 milj. €, 650 MW, 450kV, 170 km

• Valmistuminen 2014

• Tilanne:

• Merikaapelin 1. tyyppitesti tehty

• Maanrakennusurakka on valmis, voimajohto- sekä rakennustyöt

alkaneet heinäkuussa 2011


SUURPROJEKTIT

Forssan varavoimalaitos

• Varmistaa tulevaisuuden käyttövarmuutta

• Pääkoneiston toimittaja Ansaldo Energia S.p.A.

• Kustannus 125 milj. €, 300 MW

• Valmistuminen 2012

• Tilanne:

• Pääkoneistot on asennettu paikoilleen

• Rakennustyöt loppusuoralla; säiliöiden, putkistojen, sähköistyksen ja

LVI:n asennustyöt käynnissä

Yllikkälä – Huutokoski 400kV voimajohto ja

kytkinlaitokset

• Ylläpitää kantaverkon siirtokykyä sähkönsiirtotarpeiden kasvaessa

• Kustannus 85milj. €, 153km 400kV voimajohto, uudet kytkinlaitokset

Yllikkälä ja Huutokoski

• Valmistuminen 2013

• Tilanne:

• Pylväiden pystytys meneillään

• Huutokosken ja Yllikkälän asemien rakennustyöt käynnissä

7.9.2011 Kari Kuusela


1,7 miljardin euron investointiohjelma –mistä tekijät?

• Tilaamme projektit "avaimet käteen" -

periaatteella

Fingridin työmailla henkilötyövuosien määrä

noin 500

Fingridin oman henkilöstön määrä noin 260

henkilöä

• Suomessa käynnissä sukupolvenvaihdos

suurten ikäluokkien eläköityessä

56%

long term

• Vastaavia kantaverkon investointiohjelmia

muuallakin Euroopassa

44%

mid term

ENTSO-E Ten Year

Development Plan

Total projects

42100 km

DC 9600

7.9.2011 Kari Kuusela


Käytämme ulkomaista työvoimaa vastuullisesti

Fingridin työmailla

ulkomaalaisia koskevat samat

oikeudet ja vastuut kuin

suomalaisiakin

• Otamme huomioon ulkomaista

työvoimaa koskevat

säännökset, lait ja asetukset

sopimuksissa

• Seuraamme pelisääntöjen

toteutumista työmaillamme

7.9.2011 Kari Kuusela


Kannamme vastuuta työturvallisuudesta

• Kehitämme ohjeistusta, säännöksiä

ja turvallisia työvälineitä ja

–vaatteita

• Investoimme työturvallisuuteen

– esim. putoamissuojat

• Järjestämme vuosittain

työturvallisuuspäivän

palvelutoimittajille

• Suoritamme johdon ja

asiantuntijoiden työturvallisuuskatselmuksia

työmailla

7.9.2011 Kari Kuusela


Työturvallisuuskulttuurin kehittäminen

• Tunnusluvut parantuneet

• Työmailla kuitenkin

työturvallisuussääntöjen

laiminlyöntejä

• Työturvallisuussäännösten

noudattaminen on

kaikkien yhteinen asia!

Palvelutoimittajien työtapaturmien tunnuslukujen kehitys

50

40

30

20

10

0

44

34

23 22

15 17

Tavoite < 5

16

16

13

2008 2009 2010 2011

Kuolemaan johtanut

työtapaturma Alajärven

sähköasemalla

Työtapaturmien vakavuus [sairauspäiviä / tapaturma]

Työtapaturmataajuus; yli 3 sairauspäivän tapaturmat [lkm/milj. työtuntia]

Työtapaturmataajuus; vähintään 1 sairauspäivä [lkm/milj. työtuntia]

7.9.2011 Kari Kuusela


Panostamme vastuulliseen maankäyttöpolitiikkaan

• Lähtökohtana onnistunut YVA ja

keskustelut maanomistajien kanssa

– YVA Ry:n Hyvä YVA –palkinto

Fingridille 2011

• Johdot sijoitetaan ensisijaisesti

vanhan johdon paikalle tai viereen

• Puolueeton lunastustoimikunta

määrittää korvauksen

– maanomistajien tasapuolinen

kohtelu

• Lunastuslupapäätökset koskettivat

noin 790:tä tilaa vuonna 2010

2000 km

1500 km

1000 km

500 km

0 km

Johtojen rakentaminen 2010 - 2020

Uudelle

johtokadulle

Nykyisen

johdon

rinnalle

Nykyisen

johdon

paikalle

7.9.2011 Kari Kuusela


Peltopylväs parantaa maankäyttöä ja turvallisuutta

• Peltopylväällä tehokkaampi

viljelyalan käyttö

• Pylväs on turvallisempi ja

maisemaystävällinen

•Lähtökohtana Farmarimessuilta

saatu palaute

• Merkittävä muutos

aikaisempaan: sallimme

liikkumisen peltopylvään alla

7.9.2011 Kari Kuusela


Edelläkävijä tutkii ja kehittää aktiivisesti

• Tutkimus- ja kehitystoiminta on

monen fingridiläisen arkipäivää

• Esimerkkejä hankkeista:

• Maisemapylväitä vuodesta 1995 lähtien

(yht. 12 kpl)

• SF6 –kaasun vastuullinen käyttö ja

seuranta

• Sähkömagneettiset vaikutukset -

tutkimukset

• Melu- ja päästöseuranta

• Panostamme ohjeistukseen

• Ohjeistuswiki parantaa tiedon

hallittavuutta

7.9.2011 Kari Kuusela


Arvostamme sidosryhmien palautetta

• Karttapalautejärjestelmä www.fingrid.fi

– mahdollisuus lähettää kartalle

kohdennettuja toimenpidepyyntöjä,

palautetta tai pyytää lausuntoa

luvanvaraiseen hankkeeseen

• Monipuolista kommunikaatiota

– yleisötilaisuudet, kuulutukset, esitteet,

tiedotustilaisuudet

Fingrid on myös Facebookissa

Fingrid osallistuu Farmari -messuille

7.9.2011 Kari Kuusela


17

Asiakaspalaute on meille arvokasta

• Asiakkaista koostuvat toimikunnat

– Toimikunnissa haetaan asiakkaiden

näkemyksiä ajankohtaisiin

kysymyksiin

• Vuosittainen

asiakastyytyväisyyskysely

– hyvää palautetta verkon

kehittämisestä ja

suunnitteluyhteistyöstä

• Vuosittaiset sähkömarkkinakantaverkko-

ja käyttövarmuuspäivät

– tilaisuus keskustelulle

7.9.2011 Kari Kuusela


Toimittajien palaute on meille arvokasta

• Palvelutoimittajat ovat

tehneet FgPartnersin kautta

yli 400 aloitetta vuodesta

2003 lähtien

– useita hyödyllisiä

kehityskohteita identifioitu

• Kaikki aloitteet käsitellään

– työryhmäkohtaisia ja

henkilökohtaisia

aloitepalkkioita

7.9.2011 Kari Kuusela


Arvioimme toimintaamme jatkuvasti

• PAS 55 Fyysisen omaisuuden

hallinnan sertifikaatti

• ITOMS kunnossapitobenchmark

Fingrid tehokkuudeltaan

kansainvälistä parhaimmistoa

sekä voimajohto- että

sähköasemakunnossapidossa

• Auditoinnit

– Auditointivoimajohtotarkastuksia

vuodesta 2002 lähtien

– Yhteensä yli 40 työprosessia

auditoitu

ITOMS 2009

7.9.2011 Kari Kuusela


Pituus [km]

TWh

Uusi luku Suomen sähköverkon kehitystarinassa

2500

"Rautarouva":

sähkönsiirto itälänsi

suunnasa

Vesivoiman

siirtäminen

kuluttajille

Sähkön kulutuksen

kasvu - suuret

tuotantoyksiköt (hiili- ja

ydinvoima) verkkoon

Suurten yksikköjen -

ydinvoiman ja keskittyneen

tuulivoiman - liittäminen

verkkoon. Ikääntyvän

verkon uudistaminen. 100

90

2000

80

Lähde: Fortum

Lähde: Fortum

Lähde: TVO

70

1500

60

50

1000

40

Lähde: Fortum

30

500

20

10

0

0

110 kV 220 kV 400 kV Suomen sähkön kulutus


Fingrid välittää. Varmasti.

More magazines by this user
Similar magazines