21.03.2015 Views

Saari, Tietoa tulvista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (pdf)

Saari, Tietoa tulvista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (pdf)

Saari, Tietoa tulvista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (pdf)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TIETOA TULVISTA ETELÄ-

POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN

ALUEELLA

Pelastuslaitosten koulutuspäivä 3.4.2013

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Vanhempi insinööri

Tuuli Saari


Vesistöyksikkö

• huolehtii valtion vesioikeudellisista luvista, niiden velvoitteista

ja ajanmukaisuudesta

• huolehtii vesistöjen käytön ja hoidon sekä kunnostuksen ja tulvariskien

hallinnan vaatimasta suunnittelusta ja suunnitteluttamisesta

• suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa valtion vesirakenteita

• hoitaa vesistöjen säännöstelyä

• suunnittelee ja toteuttaa peruskuivatushankkeita

• toteuttaa valtion vesihuolto- ja muita ympäristönhoitotöitä

• huolehtii patoturvallisuudesta

a) omien patojen haltijana

b) muiden patojen valvontaviranomaisena vuoteen 2011 asti,

nykyisin Kainuun ELY-keskus

• huolehtii tulvasuojelusta sekä ympäristö- ja tulvavahinkojen

torjunnasta yhdessä pelastuslaitoksen kanssa

• valvoo yleistä etua toimialallaan

8.4.2013


ELYn vesirakenteista

• EPO ELYllä paljon valtion vesioikeudellisia lupia (120 kpl) ja niihin

liittyviä rakenteita (50 % valtion vesirakennusomaisuudesta), mm.

– 13 tekojärveä

– 20 säännösteltyä luonnonjärveä

– 21 patoturvallisuuslain mukaisesti luokiteltua patoa, joista 9 kuuluu luokkaan 1

– 51 säännöstelypatoa

– 42 pumppaamoa

– satoja kilometrejä penkereitä ja uomia

– teitä, siltoja yms.

• Tehty vesistöjärjestelyitä, rakennettu tekoaltaita ja

tulvasuojelurakenteita, säännöstely- ja pohjapatoja yms.

• Hankkeet tehty pääasiassa tulvasuojelutarkoituksiin 1960-luvulla,

osassa lisäksi vesivoimahyötyä

• Virkistyskäyttömerkitys nykyään hyvin suuri

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuuli Saari, Vesistöyksikkö 8.4.2013

3


8.4.2013

4


8.4.2013

5


8.4.2013

6


8.4.2013

7


Vesistöjen säännöstely ja

patoturvallisuus

• Etelä-Pohjanmaan ELYn alueella lähes 40

säännösteltyä järveä

• Valtio on säännöstelyluvan haltijana 13

tekojärvellä ja 17 luonnonjärvellä

• Suurimmat säännöstellyt järvet: Lappajärvi,

Ähtärinjärvi, Patanan tekojärvi, Hirvijärven

tekojärvi, Kuortaneenjärvi, Venetjoen

tekojärvi ja Luodon-Öjanjärvi

• Keskeiset patoturvallisuusriskikohteet:

– Kivi- ja Levalammen tekojärvi

– Kyrkösjärven, Pitkämön, Kalajärven ja

Liikapuron tekojärvet

– Hirvijärven ja Varpulan tekojärvet

– Patanan ja Venetjoen tekojärvet

8


SÄÄNNÖSTELYT

Säännöstelyjen hoito

usein haasteellista:

•Lupamääräyksistä rajat

•Tulvasuojelu

•Maanviljely

•Vesivoimatalous

•Vesiluonto

•Virkistyskäyttö

8.4.2013

98.4.2013

10


Tulvat Pohjanmaalla

• Tasaista, järviä hyvin vähän

• Tulvat olleet pääasiassa lumen sulamisesta johtuvia kevättulvia,

joihin osataan varautua

• Myös jääpatojen aiheuttamia paikallisia tulvia sekä rankkasadetulvia,

mahdollisesti merivesitulvia

• Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita säännöstelyyn, sateet ja ääriilmiöt

lisääntyvät, suurimmat tulvat tulevaisuudessa kevään sijaan

kesällä, syksyllä ja talvella

• Järvien

säännöstelykapasiteetin

maksimaalinen

hyödyntäminen vaikeaa,

vedenkorkeuden

vaihteluväliin

kohdistuvat

muutospaineet

8.4.2013 11


Työnjako tulvatilanteessa

• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat 24.6.2010 voimaan

tulleen tulvalain (laki tulvariskien hallinnasta) mukaan tulvan uhatessa ja

tulvan aikana viranomaisten yhteistyön järjestämisestä ja toimenpiteiden

ohjauksesta vesistössä.

• Lisäksi ELYt antavat suosituksia vesistön säännöstelyjen ja juoksutusten

yhteensovittamisesta ja huolehtivat hydrologisesta seurannasta sekä

vesitilanne- ja tulvavaroituspalvelusta yhteistyössä SYKEn ja Ilmatieteen

laitoksen kanssa.

• Alueellinen pelastuslaitos vastaa tulvatilanteisiin liittyvästä

pelastustoiminnasta.

• Pelastustoiminnan johtaja ilmoittaa pelastustoiminnan aloittamisesta ja

siihen kuuluvasta johtovastuusta tulvatilanteessa toimiville muille

viranomaisille.

• Kunnat, varautuminen?

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

8.4.2013

12


ELYN rooli tulvissa

• Varautuminen:

– Säännöstelyjen ja tekojärvien käyttö

– Jäänsahaukset

– Ennusteiden ja vesitilanteen seuranta

• Operatiivinen toiminta:

– Omien rakenteiden käyttö, tulvaluukut, pumppaamot

– Torjunta yhteistyössä muiden kanssa

ELY vesistöissä, ei ojissa

• Ensisijalla operaatiot, joiden vaikuttavuus suurin

• Kaava-alueella pääasiassa kunta/kaupunki vastaa

8.4.2013 13


LOKAKUUN 2012 TULVA

‣Ennalta arvaamaton, useita päiviä

paikallaan pysynyt rankkasade

sateisen kesän ja syksyn perään,

maa märkä, järvet täynnä

14


TULVAN POIKKEUKSELLISUUS

‣PUNAINEN = HARVINAISEMPI KUIN

KERRAN 20 VUODESSA

1 Kyrönjoki

A. Kauhajoen alue

B. Jalasjoen alue

C. Kurikan alue

D. Ilmajoen alue

E. Pengerrysalueet

F. Kyrönjoen alaosa

2 Laihianjoki

A. Laihia

B. Mustasaari

3 Maalahdenjoki

A. Långåminne

4 Närpiönjoki

A. Kallmossen (osin)

5 Teuvanjoki

A. Tiukka

6 Lapväärtin-Isojoki

A. Lapväärtin taajama

B. Isojoki

C. Karijoki

D. Siironjoki

15 8.4.2013

1

‣4

A

‣5

A

‣6

A

‣2

B

‣6

C

‣6

D

‣3

A

‣1

F

‣2

A

‣4

B

‣6

B

‣1

A

‣1

E

‣1

D

‣1

C

‣1

B


Kyrönjoen tulvarajan ylittyminen

▼ Veden johtaminen pengerrysalueille

▼ Veden takaisin pumppaaminen

Pe

5.10

La

6.10

Su

7.10

Ma

8.10

Ti

9.10

Ke

10.10

To

11.10

‣Tulvatilantee

‣eteneminen

‣5.-11.10.2012

Kauhajoen ja Jalasjoen tulvat

Pitkämön tekojärven poikkeuksellinen

vedenkorkeus

▼ Juoksutuskynnys käytössä

▼ Voimalaitoksen tulvaluukku käytössä

Kyrönjoen alaosan tulvat

Laihianjoen tulvat

‣Ennakkoaavistus

‣Tilanne päällä

‣▼ Poikkeukselliset

toimenpiteet

Maalahdenjoen tulvat

Närpiönjoen tulvat

Kivi- ja Levalammen tekojärven

poikkeuksellinen vedenkorkeus

▼ Poikkeusjuoksutus

▼ Västerfjärdenin patoluukut auki

▼ Turvelautan poisto juoksutusaukon

suulta

Teuvanjoen tulvat

Lapväärtinjoen tulvat

16


Kyrönjoen yläosan

pengerrysalueet

Kyrönjoen pengerrykset on mitoitettu

suojaamaan 1/20 vuodessa toistuvalta

tulvalta.

Kun vedenkorkeus Nikkolassa ylittää

tulvarajan 40.00, on vedet johdettava

pengerrysalueille (Länsi-Suomen

vesioikeuden päätös 1995).

‣Nikkola

17

‣Ilmajoen taajama


18

‣Seinänsuun ja Tieksin pumppaamot

‣Halkosaaren pumppaamo

Kyrönjoen tulvarajan ylittyminen lokakuu 2012

Tulvarajan lähestyessä varmistettiin Ilmajoella tulvavahinkotilanne

Johdettiin tulvavesiä pengerrysalueille 6.-8.10.2012

Tulvavesien alla 2000 ha peltoa (Rintala 1100 ha, Tieksi 800 ha, Halkosaari 100 ha)

Pumpattiin tulvavedet (10 milj.m 3 ) takaisin Kyrönjokeen 9.-21.10.2012


‣Rintala

‣Kyrönjoki

‣Tieksi

‣Seinäjoen vanha uoma

19


Kyrönjoen tulvarajan ylittymisen keskeinen tiedonvälitys

6.10.2012

‣Tulvantorjunnan

aluevastaava

‣Huhtamäki

‣Tulvavastaava

Saari

‣Tulvajohtaja

‣Rautio

ELY-tiedotus

‣Burman

‣Pengerrysalueide

n koneiden

omistajat

‣Pengerrysyhtiöide

n toimitsijamiehet

‣Ilmajoen

kunta

‣Pelastuslaitos

‣SYKE

‣tulvapäivystys

ELY johto

‣MMM

‣päivysty

s

‣Pengerrysalueiden luukkujen

hoitoon kutsuttu ELYn henkilökunta

‣Tiedotusvälineet

21


Pitkämön pato

Suomen toiseksi korkein maapato (26,5 m), pääpato on 200 m pitkä vyöhykepato, lisäksi

2 km sivupatoja

Maapadon omistaja valtio, voimalaitoksen omistaa voimayhtiö

‣Juoksutuskynnys

‣Pitkämön voimalaitos

‣Niileksen voimalaitos

22


Pitkämön tekojärven hätäylivedenkorkeuden

ylittyminen 6.10.2012

‣Hätä-HW

‣Vedenkorkeus, jonka ylittyminen voi

aiheuttaa muutoksia patorakenteissa.

‣[m]

‣69.00

Pitkämön vedenkorkeuden automaattinen seuranta

näytti epäilyttävää lukemaa

ELY-keskus lähetti edustajan paikalle

Tehtiin ilmoitukset eri tahoille ja kutsuttiin

kaivinkoneurakoitsija paikalle

Avattiin juoksutuskynnys

Avattiin voimalaitoksen tulvaluukku

Todettiin, että toimenpiteet olivat riittäviä ja

vedenpinta lähti selvään laskuun

‣Tulva-HW

‣Vedenkorkeus, johon patoaltaan

vedenpinta voidaan turvallisesti toistuvasti

nostaa.

‣HW

‣Ylin tarkastelujaksolla esiintynyt

vedenkorkeus

‣68.75

‣68.50

23

‣Pitkämön avattu juoksutuskynny


Lehtijutut voivat johtaa harhaan

‣Seinäjoen Sanomat 6.10.2012 ‣Seinäjoen Sanomat 7.10.2012

‣Ilkka 8.10.2012

24


Pitkämön padon

vahingonvaaraselvitys

Vahingonvaara väestölle ja

asuinrakennuksille (arvio v. 2003)

‣Asukkaat 280

‣Asuinrakennukset 190

‣Asuinrakennusvahingot 8,5

milj.€

‣Kokonaisvahingot 20-30 milj. €

‣Kurikan keskusta

‣Pitkämön voimalaitos


Pitkämön tekojärven hätävedenkorkeuden ylitykseen liittyvä

keskeinen tiedonvälitys

6.10.2012

‣Tulvantorjunnan

vastaavat

‣Vesaaja ja Nikkola

‣Tulvavastaava

Saari

‣Tulvajohtaja

‣Rautio

‣Patoturvallisuusryhm

än päällikkö Mäki

‣Voimalaitoksen

valvoja

ELY johto

‣Voimalaitoksen

käytöstä vastaava

aliurakoitsija

‣Kaivinkoneurakoitsija

‣Voimalaitoksen

omistaja

‣KAI ELY

patoviranomainen

‣MMM päivystys

→ ministeriön johto

→ valtioneuvosto

‣SYKE päivystys

→ LUOVA

→Tiedotusvälineet

‣Pelastuslaitos

‣Poliisi /

Hätäkeskus

ELY 26 tiedotus →

Tiedotusvälineet


Lapväärtin-Isojoki

‣Toteutunut

tulvahuippu

‣Ennustettu

‣tulvahuippu

32


8.4.2013 34


Lapväärtin suojattuja kohteita, Kristiinankaupunki

‣Muovilla suojattu asuinrakennus

35

‣Asutuksen suojaksi

rakennettu tilapäinen penger


Lapväärtin evakuoituja kohteita 7.10.2012,

Kristiinankaupunki

‣Lappfjärds folkhögskola

36

‣Nuorisoseurantalo

‣(Lappfjärd UF)


‣Syystulva 2012 ja vesihuolto


Pintavesien pääsy vedenottamoille on aiheuttanut

haittaa mm.

‣Korsnäs

‣Närpiö

‣Kauhajoki

‣Teuva

‣Isojoki

Vaasan Vesi lopetti raakavedenoton Kyrönjoesta 2

kuukaudeksi

38


Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan syystulvan vahingot

Tulva-alueilla kastui noin 100 taloa, joista Kristiinankaupungissa noin 50 ja

Kauhajoella 20.

Rakennuksia kastui tai jäi saarroksiin myös mm. Ilmajoella, Jalasjärvellä, Kurikassa,

Närpiössä, Isojoella, Karijoella, Mustasaaressa ja Laihialla.

Tulvavesi nousi useisiin kouluihin, kasvihuoneisiin ja teollisuusrakennuksiin

Tulvavedet häiritsivät vesihuoltoa vielä pitkään tulvan varsinaisen tulvan jälkeen

Rakennusvahinkojen lisäksi satovahinkoja ja tuhoutuneita rehupaaleja

Peltoalueita jäi veden alle yli 10 000 hehtaaria, josta Kyrönjoen vesistöalueella on

noin 8000 ha (2000 ha pengerrysalueilla).

Tulvavahinkojen kokonaisarvoksi arvioidaan yli 6 miljoonaa euroa

39


Satovahingot

Täysin tuhoutuneet

‣Etelä-Pohjanmaa 3 970 ha

‣Pohjanmaa 3 880 ha

Osittain tuhoutuneet

‣Etelä-Pohjanmaa 2 230 ha

‣Pohjanmaa 1 750 ha

Suurimmat satovahinkoalueet

‣Kauhajoki

‣Kristiinankaupunki

‣Kurikka

‣Jalasjärvi

40


Onnistumisia

• Alueen pelastuslaitokset ja useat kunnat aloittivat jo perjantaina

varautumisen. Tiedotteet levisivät hyvin.

• Eri tahojen valmius tulvantorjuntaan oli hyvä viikonlopusta huolimatta.

• Pitkämön poikkeuksellinen tilanne havaittiin ajoissa ja Kyrönjoen

pengerrysalueiden käyttö onnistui hyvin.

• Henkilövahingoilta vältyttiin ja suojaustoimenpiteiden avulla

tulvavahinkoja voitiin välttää yli 100 kohteessa.

• Tulvantorjuntaan osallistuneilla tahoilla oli hyviä ratkaisuja, joita voidaan

hyödyntää tulevissa tulvatilanteissa.

• Mittausten ja ilmakuvauksen ansiosta saatiin runsaasti uutta tietoa

poikkeuksellisista tulvista ja tulvien leviämisestä

41


Miten operatiivista tulvantorjuntaa

voidaan kehittää?

Kiinteistön omistajien oman

varautumisen kehittäminen

(tulvaturvallisuusopas)

Tulvien ennustamisen ja varoittamisen

parantaminen

Tulvantorjunnan kustannusten

kohdentumisen selkiyttäminen

Tulvasuojelurakenteiden automaation

lisääminen (esim. pengerrysalueiden

tulvaluukut)

42

‣www.kympe.fi


Miten patoturvallisuutta voidaan kehittää?

Vedenkorkeuden ja virtaaman seurannan luotettavuuden varmistaminen

Voimalaitosten tulvaluukkujen säännöllinen koekäyttö

Riskialueiden asukkaiden yleinen informointi

Pato-onnettomuuden viestinnän harjoittelu

43


Miten tulvariskien hallinnan

suunnittelua voidaan kehittää?

Lisätään yleistä tietämystä tulvista

Laajennetaan tulvariskien hallinnan

suunnittelua esim. Lapväärtinjoki

Huomioidaan merkittävien tulvariskialueiden

lisäksi muut kohteet esim. Kauhajoki

Selvitetään säännöstelyaltaiden ja

pengerrysalueiden käytön

tehostamismahdollisuuksia

‣ Tulvariskien hallinnan suunnittelu: www.ymparisto.fi > Alueellista ympäristötietoa > Länsi-Suomi

> Vesivarojen käyttö > Tulvat > Tulvariskien hallinnan suunnittelu

‣ Tulvakartat: www.ymparisto.fi/tulvakartat > Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa


Tulvat ja maankäyttö -yhteensovittaminen

• Periaatteessa

yksinkertaista:

ei rakenneta

liian alas

• Käytännössä

joskus

vaikeaa…

45

8.4.2013


Halvinta tulvasuojelua on ennaltaehkäisy maankäyttöä suunniteltaessa !

ELY-keskukset antavat suosituksia alimmista rakentamiskorkeuksista

46

8.4.2013


8.4.2013 47


Kiitos!

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!