Juhani Ilmola - ProMidNord

promidnord.net

Juhani Ilmola - ProMidNord

Ekotehokkuus ja ympäristövastuullisuus

yritystoiminnassa 21.11.2006

Mikkeli

Ympäristövastuu osana

elinkeinoelämän kestävää

liiketoimintaa

Ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola

SOK Kehitystoiminnot


1. Vastuullinen yritystoiminta

2

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Vastuullisen yritystoiminnan

elementit

Ympäristövastuullisuus

Vesien, ilman ja maaperän

suojelu

Ilmastomuutoksen torjunta

Luonnon monimuotoisuuden

turvaaminen

Tehokas ja säästävä

luonnonvarojen käyttö

Vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus

Henkilöstön hyvinvointi ja
osaaminen

Tuoteturvallisuus ja

kuluttajansuoja

Hyvät toimintatavat ja

yhteistyö yritysverkostossa

Suhteet lähiyhteisöihin ja

yleishyödyllisten toimintojen

tukeminen

Taloudellinen vastuullisuus

Kannattavuus, kilpailukyky,
tehokkuus

Omistajien tuotto-odotuksiin

vastaaminen

Yhteiskunnan taloudellisen

hyvinvoinnin tuottaminen

Taloudelliset edellytykset

sosiaaliselle ja

ympäristövastuullisuudelle

3

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Mitä on vastuullinen yrittäjyys?

– tarkoittaa yrityksen hallinnointia tavalla, joka

lisää yrityksen myönteistä panosta

yhteiskuntaan ja toisaalta vähentää kielteisiä

vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön

– tarkoittaa myös tapaa, jolla yritys on päivittäin

vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa;

asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa

markkinoilla, työntekijöiden kanssa työpaikalla

sekä paikallisyhteisön ja ympäristön kanssa

(Lähde: Euroopan komissio Vastuullinen yrittäjyys 2004)

4

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Onko vastuullinen yritystoiminta

riski vai mahdollisuus?

Kansainvälistyminen

Markkinat ja kilpailijat

Omistajien odotukset

Sidosryhmien odotukset

läpinäkyvyydelle

Muutokset

lainsäädännössä

Vapaaehtoiset aloitteet

Sitoutuminen

vastuulliseen

yritystoimintaan

Kilpailuetu

Riskien

hallinta

Edelläkävijäratkaisut

5

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Ajankohtaisia painopisteitä

– Kilpailukyky globaalissa taloudessa

– Tuotantoketjun toimintatapojen

kehittäminen

– Henkilökunnan osaaminen ja hyvinvointi

– Yhteistyön kehittäminen sidosryhmien

kanssa

– Terveys ja turvallisuus (ml. kemikaalit)

– Ilmastonmuutoksen torjunta

– Materiaalien tehokas käyttö

– Verkottuminen

6

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Vastuullisen osaamisen ja johtamisen

kehittämisalueita

– Ekotehokkuus

– lähtöisin elinkeinoelämän piiristä

(WBCSD)

– johtamisfilosofia, joka sisältää myös

liiketaloudellisen kannattavuuden

– toteutus:

– Materiaali-intensiteetin vähentäminen

– Energia-intensiteetin minimointi

– Myrkyllisten aineiden käytön vähentäminen

– Kierrätyksen tehostaminen

– Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö

– Tuotteiden käyttöiän pidentäminen

– Palvelujen tarjonnan kasvattaminen

7

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Vastuullisen yritystoiminnan

tulevaisuuskuva

– Vastuullisuus on olennainen osa menestyvän

yrityksen liiketoimintaosaamista

– Pitkän aikavälin strategista suunnittelua ja

jokapäiväistä toimintaa

– Kukin toimija löytää luontevan roolinsa, ja asia

etenee markkinalähtöisesti yritysten ja niiden

sidosryhmien yhteistyössä (win-win-tilanne)

– Yksittäisten asioiden tarkastelusta siirrytään

kokonaisuuden tarkasteluun

8

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


2. Vastuullinen yritystoiminta

– käytäntöjä suomalaisissa

yrityksissä

9

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


EK:n julkaisu lokakuu 2006

– Tukee yritysten kehitystyötä

– Kertoo käytännöistä sidosryhmille

– Tuo esille painopisteitä ja haasteita

– Kuvaa toimintatapoja

– Käsittelee vastuullisuutta ja

elinkeinoelämää laajasti

– Esittelee esimerkkejä yritysten ja

toimialojen käytännöistä

10

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Sopimuksilla tuloksia

energiansäästössä

– Energiansäästöselvityksiin noin 19

milj. € (1998-2005)

– Investoinnit noin 300 milj. € (1998-

2004)

– Energiansäästö 6 TWh/vuosi, josta

sähkö 0,9 TWh ja polttoaineet ja

lämpö 5 TWh

– Vastaa noin 300 000 omakotitalon

vuosittaista energiankäyttöä

11

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Ympäristövastuullisuus

– Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden

ympäristöpolitiikka

– Kasvihuonekaasupäästöjen hallinta

Fortumissa

– Vesi palaa sijoilleen (Pohjolan Voima

Oy)

– Neste Oilin panos liikenteen päästöjen

vähentämiseen

– Plastiroll Oy

– Lisätietoja: www.ek.fi/julkaisut

12

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


2. Materiaali- ja energiatehokkuus

13

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Materiaalien ja energian kulutus ja

BKT

Lähde: Luonnonvarat ja ympäristö, Tilastokeskus 2006

14

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


S-ryhmän ympäristöasiat

Henkilöstön

ympäristöosaaminen

Kiinteistöt

Ympäristöjohtaminen

Sidosryhmäyhteistyö

Ympäristöviestintä

Asiakkaille

tarjottavat

kierrätyspalvelut

Jätehuolto

Pakkaukset

Energian ja

veden käyttö

Hankinta ja

logistiikka

Tuotteet ja

palvelut

15

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Esimerkki 1: ympäristöasiat

arvoketjussa

Ketjuohjaus johtaa arvoketjua

tavarantoimittajat

Tuotteet

Kuluttajapakkaukset

Valikoima- ja

hankintaprosessi

Logistiikka

Kuljetuspakkaukset

Saatavuusprosessi

Jätehuolto

Asiakkaille

tarjottavat

kierrätyspalvelut

Toimipaikkaprosessi

asiakkaat

16

hankinnan

ympäristökriteerit

ympäristömerkityt, luomu -,

Reilun kaupan, FSC-, Öko-

Tex-tuotteet

kuljetusten

ympäristökriteerit

kierrätettävät

kuljetusapuvälineet

jätehuollon

tuottajavastuu

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Esimerkki 2: ympäristöasiat

arvoketjussa

Ketjuohjaus johtaa arvoketjua

Kiinteistöt

Energian ja

veden käyttö

Jätehuolto

Kiinteistöprosessi

Toimipaikkaprosessi

17

käyttö ja ylläpito

elinkaaritavoitteet

ympäristömittarit ja -tavoitteet

ympäristöriskit

sähköinen huoltokirja

PromisE

PromisE ympäristöluokitus

ympäristöluokitus

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Mistä sähkön kokonaiskustannus

muodostuu?

18

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Trendin euromääräinen vaikutus

keskikokoisen Prisman sähkökuluihin

19

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Promise-ympäristöluokitus –

Arvosana-asteikko

•Luokituksen asteikko on

tiukka

•Jokainen kriteeri

arvioidaan asteikolla A-E :

A = erittäin korkea taso

B = erinomainen taso

C = hyvä taso

D = keskitasoa parempi

E = määräys/perustaso

E-tasoa heikommat kohteet

eivät saa arvosanaa lainkaan

A

B

C

D

E

1-2 %

10 %

25 %

50 %

75 %

• www.promise-luokitus.fi

20

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


A

B

C

D

E

Kiinteistö-Promisessa arvioitavat

tekijät

Ilmanvaihto (35%)

Ihmisten

terveys (20 %)

Luonnonvarojen

käyttö

(30 %)

Ekologiset

seuraukset

(40 %)

Kosteusvauriot (35%)

Materiaalipäästöt (20%)

Muut sisäilmatekijät (10%)

Energia (55%)

Vesi (15%)

Maa (-)

Materiaalit (-)

Käyttöikä (30%)

Päästöt ilmakehään (40%)

Kiinteät jätteet (10%)

Viemäröitävät jätteet (5%)

Tonttiympäristön monimuotoisuus (10%)

Liikenteen ympäristökuormat (35%)

Ympäristöriskien

hallinta

(10 %)

Ympäristöriskit tontilla (50%)

Ympäristöriskit rakennuksessa (50%)

21

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Prisma-ketjun energianhallinta

(Promise-esimerkki)

22

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


ABC-liikennemyymälä Viitasaari

Integroitu energiaratkaisu

-290 kW lämpöpumppu, energia Keitele-järvestä

-10 kW tuuliturbiini, mainostornin huippu

-200 kW biomassa kaukolämpö, Viitasaaren Lämpö Oy

-32 kW aurinkolämpökeräimet, tankkauspisteen katto

-4,2 kW aurinkopanelikate, kahvilan terassi

ABC-liikennemyymälän energia tuotetaan

yli 97% uusiutuvilla energialähteillä

Paikalla energiavirtojen reaaliaikainen

visualisointi

Uusiutuvan energian infopiste yleisölle

Jyväskylän yliopiston tutkimuslaboratorio

23

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


Lämpöpumpun ja aurinkolämpökeräinten

tuotantolukuja

3,0

Monthly Heat Production 2005-2006

30

Solar Collectors [MWh/kk]

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

1/05

2/05

3/05

4/05

Solar Collectors

5/05

6/05

7/05

8/05

9/05

10/05

Lake Water Heat Pump

11/05

12/05

1/06

2/06

3/06

4/06

25

20

15

10

5

0

Heat Pump [MWh/kk]

32 kW ,

Tasokeräimet

Kokonaisala 38 m 2 Suuntaus etelä

TiNO x päällyste

p

Kallistus 35°

Järvilämpöpumppu 290 kWh ,

7,5 km putkea Keiteleessä

24

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


ABC-liikennemyymälä, Viitasaari

Sähköntuotantolukuja

700

Monthly Electricity Production 2005 -2006

Electricity [kWh/kk]

600

500

400

300

200

100

92 m 2 amorfinen pii

Kallistus 5°, suuntaus etelään

Huipputeho 4,2 kWp

0

1/05

2/05

3/05

4/05

5/05

6/05

7/05

8/05

9/05

10/05

11/05

12/05

1/06

2/06

3/06

4/06

PV system

Wind Turbine

10 kW tuuliturbiini mainostornin

päässä

25

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot


LOPUKSI

Tuloksia ei voi kehittää, vaan

toimintaa, jolla tulokset

saavutetaan.

26

21.11.2006 SOK Kehitystoiminnot

More magazines by this user
Similar magazines