Oppimista ja hyvinvointia rakentava koulun arki - Edu.fi

edu.fi

Oppimista ja hyvinvointia rakentava koulun arki - Edu.fi

Kirsi Pyhältö, Dos.

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen

ajankohtaistilaisuus 5.10.2012

Pyhältö, K. 051012

www.helsinki.fi/yliopisto

1


Hyvinvointi vaikuttaa siihen mitä opitaan

Pahoinvointi lisää syrjäytymisen riskiä

Nuorten hyvinvointi ennustaa myöhempää

hyvinvointia

Koulun arkipäivässä rakennetaan sekä

oppimista että hyvinvointia

Hyvinvointia tukevia toimintatapoja &

pedagogisia käytäntöjä voidaan oppia

Pyhältö, K. 051012

2


Ohjausryhmä:

Dosentti, FT, Kirsi Pyhältö, Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Dosentti, KT, Janne Pietarinen, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Dosentti, KT, Tiina Soini, Kasvatustieteen yksikkö, Tampereen yliopisto

Muut tutkijat (1.1.2011):

Tohtorikoulutettavat:

Sanna Järvinen, KM, Kasvatustieteen yksikkö, Tampereen yliopisto

Elsi Ahonen, KM, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Suvi-Krista Westling, KM, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Marina Palmgren, KM, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Merja Narvo-Akkola, KM, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Lisäksi tutkimusavustajia ja pro gradutyön tekijöitä

Pyhältö, K. 051012

3


1. Perusopetuksen kehittämisen tutkimus (2005-07):

Mukana 87 kuntaa ja 238 koulua ympäri Suomen

Koulutoimien sivistysjohtajat (n=48) ja rehtorit (n=122) –>

Tapauskoulujen (n=9) opettajayhteisöt (n=193 opettajaa) –>

Tapauskoulujen 9-luokkalaiset (n= 518)

2. Tarkentui kouluyhteisöjen oppimisen ja hyvinvoinnin säätelijöiden

tunnistamiseen (2007-10):

Tapauskoulujen omien kehittämisprosessien tukeminen (kesto noin 1 ½ vuotta)

(noin 50 kouluvierailua).

Luokkahuonetutkimus kolmen yhteistyökoulun kanssa (mm. havainnoitu 9

oppilasryhmää yhteensä n. 1100 oppituntia, oppilaiden seurantakyselyt

(n=170) ja ryhmähaastattelut (n=170).

3. Etenee opettajan ammatillisen toimijuuden, oppimisen ja hyvinvoinnin

tarkasteluna (2011-): mm. kansallinen seurantakysely

(satunnaisotanta luokan-, aineen- ja erityisopettajien perusjoukoista

perusopetuksessa, n=6000 opettajaa)

Pyhältö, K. 051012

4


” Tutkimusmatka oppilaiden

hyvinvointiin ja oppimiseen

kouluyhteisössä”


millaiselta arkinen koulupäivä näyttää

oppilaan silmin ja millaisessa

vuorovaikutuksen verkostossa lapset ja

nuoret koulussa elävät?

Pyhältö, K. 051012

5


Oppilaiden itsearviointikysely

(N= 170 oppilasta)

Projektiot (N=170),

T

1

T

2

T

3

Oppilasryhmien havainnointi

kolme lukukautta, kaksi viikkoa

kerrallaan, yhteensä noin 1100

oppituntia.

Oppilasryhmien

teemahaastattelut (noin 40

oppilasryhmää, N=170)

Pyhältö, K. 051012

6


Mikä selittää koulunkäynnin

sujumista?

(kysely, n=170 oppilasta)

.806

.307

.464

Kuormittavuus

Kiinnostuksen

puute

Viihtyminen

-.441

-.807 .732

Vertaisvuorovaikutus

.221

Hyvinvointi

R²=.46

.544

.677

Opettajaoppilas

vuorovaikutus

.217

Pätevyyden

tunne

R²=.64

.605

Opintomenestys

(KA)

R²=. 37

.307 .634

Standardized model: ² (12)=16.317, p=.177; RMSEA=.046; CFI/TFI=.986/.977; SRMR=.035

Pyhältö, K. 051012

7


Panostamalla oppilaiden

vertaissuhteiden ja opettaja-oppilas

suhteen toimivuuteen edistetään

• Oppilaan hyvinvointia

• Tavoitteen suuntaista oppimista

Hyvinvointi selittää oppilaan

kokemaa pätevyyttä koululaisena

Pyhältö, K. 051012

8


Hyvinvointi rakentuu arjen kohtaamisissa

• Kavereiden kanssa

• Opiskelun lomassa

• Opettajan ja oppilaan välisessä suhteessa

Oppilaat kokivat erityisesti sosiaaliset

ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut koulunkäynnin

mielekkyyden kannalta tärkeiksi.

Hyvinvointia rakentaville tilanteille tyypillistä oli

kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta

Kuormittumisen kuvauksille leimallista oli puolestaan

ulkopuoliseksi jääminen ja oman toimijuuden

kaventuminen

Pyhältö, K. 051012

9


”Peruskouluaikana suurimmat ongelmatilanteeni on liittyny

ihmissuhteisiin. Jos on paljon monimutkaisia riitoja

luokkakavereiden kanssa, se vaikuttaa ikävästi myös oppituntien

kulkuun kun ei uskalla esim. viitata, ettei joutuisi naurunalaiseksi.

erilaiset esitelmät jännittää aika paljon”

”7. luokalle siirryttäessä opettajilta sai erittäin paljon apua ”uuteen

kouluun” sopeutuessa. Jos opettajat olisivat täysin välinpitämättömiä,

en olisi ollenkaan yhtä itsevarma kuin nyt.”

”Voitin X kaupungin 3.-4 -luokkien kirjoituskilpailun. Olin onnellinen,

tunsin, että olen hyvä jossain ja saavuttanut jotain. En aikaisemmin

ollut ollut 'paras' missään.”

Pyhältö, K. 051012

10


%

35

30

25

20

Positiiviset kokemukset

15

Negatiiviset kokemukset

10

5

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pyhältö, K. 051012

11


Oppilaiden jaksamista tukevien ja

kuormittavien tilanteiden tunnistaminen koulun

arjessa.

Hyvinvointia tukevien toimenpiteiden

kohdistaminen niihin koulun arjen

vuorovaikutusprosesseihin, jossa jaksamista ja

kuormittumista tapahtuu.

Yhteisöllinen, ennakoiva, osallistava ja

aktiivinen ongelmaratkaisu.

Siirtymissä paljon potentiaalia

Pyhältö, K. 051012

12


Opettajan säätelemä oppitunti

• Opettajan tekemien aloitteiden määrä suuri

• Tavoiteltuun toimintaan kiinnittyminen onnistuu

hyvin

Kilpailevien tarjoumien oppitunti

• Oppilaiden tekemien kilpailevien aloitteiden

määrä suuri

• Tavoiteltuun toimintaan kiinnittyminen heikkoa

Opettajan ja oppilaiden yhdessä säätelemä

oppitunti

• Opettajan ja oppilaiden tekemien aloitteiden

määrä vähäinen

• Tavoiteltuun toimintaan kiinnittyminen onnistuu

parhaiten

Pyhältö, K. 051012

13


Oppitunnin tunnesävy ja yhteiseen toiminnan

kohteeseen kiinnittyminen olivat yhteydessä

toisiinsa

Oppilaiden ja opettajan omien kokemusten

hyödyntäminen opetuksessa melko vähäistä,

mutta onnistuessaan vaikuttaa aktivoivan ja

rakentavan mielekästä

luokkahuonevuorovaikutusta

Opettajan omien kokemusten hyödyntäminen

opetuksessa oli yhteydessä lämpimään

vuorovaikutusilmapiiriin ja yhteiseen toiminnan

kohteeseen kiinnittymiseen.

Pyhältö, K. 051012

14


Pedagogiset käytännöt vaihtelevat

oppitunnista toiseen.

Pedagogiset käytännöt säätelivät

vuorovaikutuksen laatua.

Vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa

siihen, miten oppilaiden

kiinnittymiseen oppimiseen.

Oppimiseen kiinnittymistä tukevat:

• Yhteinen säätely

• Tunnesävyltään lämmin vuorovaikutus

• Opettajan omien kokemusten käyttö

opetuksessa

Pyhältö, K. 051012

15


Pyhältö, K., Soini, T., & Pietarinen, J. (2010) Pupils’ pedagogical well-being in comprehensive

school – Significant positive and negative school experiences of Finnish nine graders’.

European Journal of Psychology of Education 24, 447-463.

Pyhältö, K., Soini, T. & Pietarinen, J. (2010) A systemic perspective on school reform –

Principals’ and chief education officers’ perspectives on school development Journal of

Educational Administration, 49, 46–61.

Pyhältö, K., Ahonen, E., Pietarinen, J. & Soini, T. (2010) (in press) Comprehensive school

teachers’ perceptions of the pupil’s role in the school community. M. A. Meyer & B.

Hudson (Eds.) Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching. Barbara Budrich

Publishers.

Pyhältö, K., Pietarinen, J. & Soini, T. (2011) Do Comprehensive School Teachers Perceive

Themselves as Active Professional Agents in School Reforms? Journal of Educational

Change

Pyhältö, K., Pietarinen, J. & Salmela-Aro, K. (2011) Teacher - working environment fit as a

framework for burnout experienced by Finnish teachers. Teaching and Teacher

Education. 27 (7), 1101-1110

Pietarinen, J., Pyhältö, K. & Soini, T. (2010) A Horizontal Approach to School Transitions: a

Lesson Learned from the Finnish 15-year-olds. Cambridge Journal of Education, 40, 229–

245.

Pietarinen, J. Soini, T. & Pyhältö, K. (2010) Learning and well-being in transitions – how to

promote pupils’ active learning agency? Eds. D. Jindal-Snape Educational Transition:

Moving Stories from Around the World. (143-160) Routledge Education Francis & Taylor.

Soini, T., Pyhältö, K. & Pietarinen, J. (2010) Pedagogical well-being - Reflecting learning and

well-being in teachers’ work. Teaching and teachers: theory and practice, 16, 735–751.

Pyhältö, K. 051012

16

More magazines by this user
Similar magazines