ETK-tiedote - RedNet - Punainen Risti

rednet.punainenristi.fi

ETK-tiedote - RedNet - Punainen Risti

ETK-tiedote

Joulukuu 2011

ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.


Sisällys

Ensiapukoulutustiimin terveiset................. 3

Ajankohtaista............................................ 4

Peruselvytyksen operttaminen ensiapukursseilla.................................................

4

Ensiavun huomionosoitus jaettiin maailman

ensiapupäivänä....................................... 5

ETK-peruskoulutus uudistuu vuoden 2014

alusta..................................................... 6

Uutta materiaalia.................................... 6

Uusia kuvia ETK-sivuilla............................ 7

Kouluttajanumero.................................... 9

ETK-nettisivut........................................ 10

Osoitetietojen muuttaminen.................. 10

Koulutukset............................................. 12

ETK-kurssit v. 2012................................ 11

Kurssihinnat v. 2012............................. 12

Piirien järjestämät alueelliset ETK-koulutustapahtumat...........................................

12

Kielitaitoisia kouluttajia........................... 13

ETK sähköpostijakelulistan päivittäminen. 13

Ensiapukouluttajan pikeepaita................. 13


Ensiapukoulutustiimin

terveiset

Pääkirjoitus

2/11

ETK-tiedote

Hyvä kouluttaja

Vuosi on lopuillaan ja hiljalleen työtahti useimmilla rauhoittuu. Toivon mukaan myös sinä

pystyt lepäämään joulun ja uuden vuoden vapaiden aikana.

Mennyt vuosi oli jälleen tapahtumarikas ensiavun saralla. Keväällä järjestettiin Helsingissä

Ensiapu- ja ensihoito symposiumi. Tapahtuma kokosi yli 300 osanottajaa. Kesäkuussa

ensiavun SM-kisat toivat Lahteen niin harrastajia kuin ammattilaisiakin kilpailemaan taidoistaan

ensiavun annossa. Ensiapuohjeita on päivitetty viime vuoden ERC-ohjeiden ja

Suomen elvytyksen Käypä hoito –suositusten pohjalta. Materiaalin päivitystyö toki ei vielä

ole valmis, vaan jatkuu myös ensi kevään ja varmasti myös syksyyn. Uudesta materiaalista

on tietoa jäljempänä tässä tiedotteessa.

Kouluttajakoulutuksen uutuus kuluneelta vuodelta on Hätäensiapukouluttajakoulutuksen

käynnistyminen marraskuussa pilottikurssilla. Hätäensiapukouluttajat ovat taustaltaan lähihoitajia,

lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia tai pelastajia, joilla on pohjakoulutuksensa

lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus ensihoidosta. HEK-kurssi antaa kouluttajalle

valmiudet ja oikeuden toimia kouluttajana Punaisen Ristin hätäensiapu- ja PPE-D –kursseilla

sekä toki muissa järjestön tarjoamissa koulutustehtävissä esimerkiksi ensiapuryhmätoiminnassa.

Kouluttajasivuilla kannattaa käydä säännöllisesti. Viime kesänä sivujen rakennetta selkeytettiin,

toki vieläkin parantamiseen varaa olisi. Apu sivujen toimivuuteen tulee toivon

mukaan sivujen siirtyessä täysin uuteen ympäristöön, Punaisen Ristin aktiiveille, vapaaehtoisille

sekä erilaisille toimintaryhmille suunnattuun extranettiin, RedNetiin. Sivujen rakentaminen

alkaa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. RedNet toimii paitsi materiaalipankkina,

myös tiedotuskanavana. Ensiapukouluttajien omilla sivuilla voimme tiedottaa

reaaliajassa, pienet ja suuret uutiset tavoittavat kaikki ryhmän jäsenet. Sivuille kirjaudutaan

henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen avulla. Tunnus aktivoidaan ensiapukoulutuksen

tiimin toimesta, sivujen käyttö edellyttää voimassaolevaa kouluttajaoikeutta. Niin sivujen

käytöstä, kouluttajan toivomasta tuesta ja materiaalista sekä tiedotuskäytännöistä tullaan

tekemään kysely talven aikana. Kysely tehdään sähköisesti ja toivommekin, että päivität

sähköpostiosoitteesi, mikäli se on vaihtunut viimeisen koulutuspäiväsi jälkeen. Lähetä uusi

sähköpostiosoitteesi meille ensiapu@punainenristi.fi

Ensiapukoulutuksen tiimissä tulee kevään aikana olemaan henkilövajetta. Koulutusassistentti

Riitta Ekholm on työlomalla ensi kesän loppuun saakka ja koulutussuunnittelija Kimmo

Laurila jää opintovapaalle tammikuun alusta ja hänen työt jaetaan tiimissä uudelleen.

Henkilövaje näkyy varmasti lisääntyvänä kiireenä etenkin kun kouluttajakoulutusaikataulu

on täynnä. ETK-peruskursseja järjestetään ensi vuonna peräti kahdeksan, HEK-peruskursseja

kaksi. Täydennyskoulutuksiin odotamme yli 600 ensiavun ja terveystiedon kouluttajaa.

Toivomme, että mikäli olet täydennysvuorossa ensi vuonna, varaat paikkasi ajoissa toivomaltasi

kurssilta.

Koulutusterveisin

Merja Hind, Mari Kaihovaara, Niko Kylmäoja, Kimmo Laurila, Kristiina Myllyrinne ja Henna

Korte

3


! Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

PERUSELVYTYKSEN OPETTAMINEN ENSIAPUKURSSEILLA

Suomen Punainen Risti julkaisi 31.3 – 1.4.2011 pidetyssä ensiapu- ja ensihoitosymposiumissa

peruselvytysohjelman. Sen mukaan jatkossa ensiapukurssi EA 2 ja ensiavun

kertauskurssi sisältävät peruselvytysopetuksen harjoituksineen. Lisäksi peruselvytys

käsitteenä ja osana hoitoketjua käsitellään kaikilla ensiapukursseilla. Peruselvytys tarkoittaa

painelu-puhalluselvytystä yhdistettynä defibrillointiin (jatkossa ”deffa”).

Peruselvytysohjelma etenee käytäntöön asteittain. Kouluttajat ottavat peruselvytyksen

kursseille mukaan ainakin teoriassa välittömästi eli käydään läpi koko hoitoketju

ja sen osasten merkitykset autettavan selviytymiselle. Defibrillaattori otetaan konkreettisesti

mukaan ensiapukurssille kohderyhmän ja kurssin mukaan. SPR:llä vuodet

2011 -2013 ovat siirtymävaihetta, jolloin kaikki (uudet ja vanhat) ETK:t koulutetaan

peruselvytyskouluttajiksi ETK-kurssien yhteydessä. Defibrillaattorina käytetään neuvovaa

laitetta, joka on joko harjoituslaite tai kovalaite harjoitusyksiköllä.

PERUSELVYTYS ENSIAPUKURSSEILLA

Ensiapu EA 1 –kurssilla ja hätäensiapukursseilla ensiavun ja terveystiedon kouluttaja

(ETK) käy läpi peruselvytyksen. Tällä tarkoitetaan sitä, että kouluttaja demonstroi

peruselvytyksen ja opettaa sen teorian. Pääsääntöisesti kursseilla harjoitellaan painelu-puhalluselvytystä.

Mikäli kurssin kohderyhmä tarvitsee opastusta deffan käyttöön,

peruselvytys kokonaisuudessaan on opetettava ja harjoiteltava. Tällöin kouluttaja

aikatauluttaa kurssin niin, että aika riittää ao. harjoituksiin.

Ensiapu EA 2 –kurssilla osuudessa ”hätäensiapu” ETK käy läpi peruselvytyksen

ja näyttää sen. Tämän jälkeen, jokainen kurssilainen harjoittelee peruselvytystä (eli

PPE-D). Mikäli kurssilaisilla on tarve saada laitteen käyttöön yksityiskohtaisempi koulutus

(esim. organisaatiossa on deffa tai se ollaan hankkimassa), aikaa tähän käytetään

EA 2 –kurssin vapaavalintaiset aiheet osuudesta (4 oppituntia), jonka aiheet

muutoin valitaan kohderyhmän mukaan. Koulutuksesta kurssilaisille voidaan kirjoittaa

joko kaksi eri todistusta: EA 2 –kurssitodistus ja PPE-D 4 oppituntia –todistus

tai EA 2-kortin taakse kohtaan ”erikoiskurssi” kirjoitetaan PPE-D 4t. PPE-D –todistus

edellyttää pienryhmäopetusta.

Ensiavun kertauskurssi 4 – 8 oppituntia kurssilla. Peruselvytysopetus toteutetaan

kuten EA 2 –kurssin hätäensiapujaksossa. Lisäharjoitusaika määräytyy kohderyhmän

tarpeen mukaan kaikilla ensiavun kertauskursseilla. Ensiavun kertauskurssille

osallistumisen edellytys on, ettei kurssilaisen aiemmasta ensiapuopetuksesta ole

kulunut yli kolme vuotta.

PERUSELVYTYSOPETUS OSANA HÄTÄENSIAPUJAKSOA (ESIMERKKI TOTEUTTA-

MISESTA)

Hätäensiapu 4 oppituntia.

Ensiapukurssin henkilövahvuus max 15 kurssilaista.

Kurssilaiset jaetaan viiteen pienryhmään á 3 henkilöä.

Kouluttaja on valmistellut case-harjoituksia, opetuskuvia tms. siten, että jokainen

ryhmä pystyy harjoittelemaan ja kertaamaan omatoimisesti rasteilla.

Rastiradan viisi aihetta ovat:

4


1. Toiminta onnettomuustilanteessa tai / ja sairauskohtauksen sattuessa

a. Kuvia, joiden perusteella ryhmä pohtii ja ratkaisee auttamisjärjestyksen,

pelastamisen, ensiavun jne.

b. Kirjallinen tapauskuvaus, jonka pohjalta ryhmä joko pohtii tilanteen

ratkaisuja auttamisen näkökulmasta tai lavastaa ja harjoittelee omatoimisesti.

! Ajankohtaista

2. Tajuttoman ensiapu

a. Ryhmä saa tehtäväkseen selvittää mitä, tajuttomuudella tarkoite

taan, mitkä tapahtumat sen voivat aiheuttaa, mikä on ensiapu ja

sen merkitys sekä harjoittelevat kylkiasentoon asettamista, kun

autettava on tavattavissa istuallaan, selällään ja mahallaan.

3. Haavat, verenvuodot, palovammat ja sokki

a. Ryhmä miettii erilaisia haavoja ja miten ensiapu niissä eroaa. Milloin

on kyse suuresta verenvuodosta ja mikä siinä ensiavuksi. Harjoittele

vat painesidettä sekä muita haavasidoksia.

b. Palovammojen ensiapu ja ensiapusidokset erilaisten tapausten poh

jalta.

c. Sokin syyt, oireet ja ensiapu.

4. Aikuisen painelu-puhalluselvytys ja EA 2 –kurssilla lisäksi lapsen (vauva ja alle

murrosikäinen) elvytys (esim. step-by-step –ohjeen kanssa)

(a) Ryhmässä harjoitellaan aikuisen painelu-puhalluselvytystä sekä pohditaan

mistä elottomuudessa on kyse ja mitä apua elvytys tilanteeseen

antaa.

(b) EA 2 –kurssilla ryhmässä harjoitellaan myös lapsen elvytystä.

5. Peruselvytys (esim. step-by-step –ohjeen kanssa)

a. Kolmen hengen ryhmässä harjoitellaan peruselvytystä siten, että

vuorollaan kukin on elvyttäjä, koneen käyttäjä ja ohjeiden lukija.

ENSIAVUN HUOMIONOSOITUS JAETTIIN MAAILMAN ENSIAPUPÄIVÄNÄ

Vuodesta 2002 alkaen syyskuun toisena lauantaina on vietetty maailman ensiapupäivää.

Päivän viettämisen tarkoitus on herättää kansalaisten huomio auttamisvalmiuteen

ja toisesta välittämiseen. Yhtenä päivänä eri puolilla maailmaa, eri kulttuuritaustan

omaaville kansalaisille järjestetään ensiaputapahtumia. Suomessa teema on

jo useita vuosia ollut hengityksen turvaaminen. Tähän aiheeseen on herätelty mm.

sähköpostisuoralla, jossa on kysytty: ”Ajaako autoasi ensiaputaidoton henkilö?” ”Tiesitkö,

että reagoimattoman henkilön hengityksen turvaaminen pään ojentamisella

voi pelastaa hänet?” Kouluttajille ja väestölle on ollut tarjolla ohjelehdykkä hengityksen

turvaamisesta ja auttamisen ensimmäisistä askeleista.

ENSIAVUN HUOMIONOSOITUS

Yksi huomiota kerännyt tapahtuma Maailman ensiapupäivän vietossa Suomessa on

ensiavun huomionosoituksen jakaminen. Vuosittain saamme joukon ehdotuksia kansalaisista

huomionosoituksen saajaksi, joista SPR:n ensiaputoimikunta valitsee palkittavat.

Valta osassa hakemuksia autettava on selvinnyt elvytyksen johdosta. Joukossa

on ollut myös tapahtumia, jossa ripeällä toiminnalla tapaturma on ehkäisty.

Onneksi auttajiakin löytyy!

Vuonna 2011 palkittiin Savo – Karjalan piiristä kolme henkilöä, jotka olivat pelasta-

5


! Ajankohtaista

neet koiraa ulkoiluttaneen rouvan, joka oli jäänyt katolta valuneen lumikuorman alle.

Koira oli istunut hädissään lumikasan vieressä emäntäänsä etsien. Auttajat seurasivat

lumikasaan vievää koiran talutushihnaa ja kaivoivat naisen esille. Jokunen minuutti

lisää hapettomassa lumikasassa ja ulkoilu olisi päättynyt tragediaan.

Ensiavun huomionosoitusta kannattaa markkinoida ensiapukursseilla. Ohje ja hakulomake

ovat sekä ETK -sivuilla että nettisivuillamme.

PPE-D PÄÄKOULUTTAJA –KOULUTUS

Järjestämme PPE-D pääkouluttaja –koulutuksen ensi syksynä Helsingissä. Mikäli

koet kiinnostusta kyseistä koulutusta kohtaan, ota yhteyttä oman alueesi terveydenhuollon

suunnittelijaan. Terveydenhuollon suunnittelija valitsee hakijoiden joukosta

alueellaan tarpeelliseksi katsomansa määrän uusia koulutettavia ja esittelee

valitsemiensa henkilöiden hakemukset PPE-D työryhmälle. PPE-D työryhmä valitsee

hakijoiden joukosta henkilöt pääkouluttajakurssille.

PPE-D pääkouluttajalta edellytetään (SPR:n PPE-D koulutuksen toteutusohje):

• SPR:n PPE-D kouluttajapätevyttä tai

• SPR:n ensivastekouluttajapätevyyttä sekä

• Vankkaa ensihoidon työkokemusta

Lisätietoja pääkouluttajakoulutuksesta saa ensiavun asiantuntija Kristiina Myllyrinteeltä.

ETK –PERUSKOULUTUS UUDISTUU VUODEN 2014 ALUSTA

Olemme päivittämässä ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK) -koulutusta. Tarkoituksena

olisi toteuttaa koulutus kolmeen osaan jaettuna. Ensimmäinen osio

toteutetaan lähijaksona, toinen verkkoympäristössä ja kolmas lähijaksona. Nyt

pyydämmekin teidän kokemuksia ja ajatuksia käymästänne peruskurssista sekä millainen

peruskurssin tuli olla sisällöltään, jotta ETK saisi vielä paremmat valmiudet

opettaa ensiapua. Lähettäkää ajatuksenne ja kannanottonne sähköpostitse osoitteeseen

ensiapu@redcross.fi 31.03.2011 mennessä.

UUTTA MATERIAALIA

Harjoitus-AED

Punainen Risti on teettänyt kouluttajien käyttöön kevyen neuvovan harjoitusdefibrillaattorin.

Laite on yksinkertainen käyttää, mukana on sekä

aikuisen että lapsen elektrodit. Toimintaprotokolla on viimeisimpien ohjeiden

mukainen, kielivaihtoehtoina suomi ja ruotsi.

Samalla valmistajalla ei ole ns. kovaa laitetta, kyse on näin ollen puhtaasta

harjoituslaitteesta, joka soveltuu hyvin ensiapukursseilla käytettäväksi,

nyt kun peruselvytys tulisi olla mukana yhä enenevässä määrin

ensiapukursseilla. Harjoitus-AED soveltuukin erityisen hyvin väestökoulutuksessa

käytettäväksi, missä tavoitteena on peruselvytyksen tunnetuksitekeminen.

Punainen Risti suosittelee, että koulutuksissa, missä peruselvytystä koulutetaan

sellaiselle taholle, jonka käytössä on AED (kova laite), tulee tämä kova laite olla

nähtävillä koulutuksessa. Näissä koulutuksissa on myös suositeltavaa käyttää harjoittelussa

oikean laitteen harjoitusversiota. Aidon laitteen ja sen harjoitusversion

käyttäminen koulutuksessa on ensiarvoisen tärkeää koulutettaessa terveydenhuollon

henkilöstöä.

6


Ensiapukirja

Punaisen Ristin ensiapukirja työstäminen on ollut käynnissä koko kuluneen vuoden.

Aikataulu on ikävästi venynyt, mutta nyt voimme luvata kirjan ilmestyvän alkuvuodesta

2012. Kirjan sisältö jakaantuu liki 20 päälukuun käyden läpi erilaisia ensiaputilanteita.

Kirja on helppolukuinen, kukin kappale sisältää selkeät toimintaohjeet, myös

kuvilla on tärkeä rooli. Koko kirjan kuvitus, niin valokuvat kuin piirrokset ovat uusia,

kirjaa varten tehtyjä.

! Ajankohtaista

Ensiapukirjan teksti pohjaa viimeisimpään näyttöön perustuvaan tietoon. Lähteinä

on käytetty Käypä hoito –suosituksia ja mm. Kansainvälisen Punaisen Ristin vuonna

2011 julkaisemaan ensiapu- ja elvytysohjeistusta (International First Aid and Resuscitation

Guidelines 2011, IFRC). Tekstin ovat tuottaneet Kristiina Myllyrinne ja Henna

Korte, toimittanut Paula Mannonen. Taitosta vastaa Henna Eskelinen. Kirjan teossa

on lisäksi avustanut joukko järjestön työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, tekstin

ovat tarkistaneet suomalaiset lääketieteen asiantuntijat.

International First Aid and Resuscitation Guidelines 2011

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liitto, IFRC (International Federation

of the Red Cross / Red Crescent Societies) julkaisi keväällä 2011 ensimmäisen

kansainvälisen näyttöön perustuvan ohjeistuksen ensiapuun liittyen.

Opas on oivallinen katsaus ensiavun ympärillä käytyyn keskusteluun

ja kirjallisuuteen alalta. Ohjeet on tehty pohjaksi eri

maiden omille ensiapuohjeille, ne eivät ole yleismaailmalliset

eikä sovellu kaikkialla käytettäväksi. Kunkin maan ja Punaisen

Ristin yhdistyksen toivotaankin käyttävän materiaalia pohjana

hyödyntäen maan omat lait, säädökset ja ohjeet.

Liiton Ensiapu ja elvytysohjeisiin kannattaa tutustua. Vaikka

kaikki suositeltavat ensiapuohjeet eivät sovellu meidän olosuhteisiin,

antaa materiaali hyvää taustatietoa maailmalla vallitseviin

erilaisiin näkökulmiin. Tästä on erityisesti hyötyä monikulttuurisessa

ympäristössä toimiessamme. Liiton ohjeiden

referenssiluettelo sisältää yli 700 lähdeviitettä.

Materiaali löytyy osoitteesta: http://ifrc.org/en/what-we-do/

health/first-aid-saves-lives/

Toteutusohje ammatillisten oppilaitoksien ensiapuope-tukseen

Terveydenhuollon oppilaitoksille tehty erillinen toteutusohje EA 1 –kurssin pitämiseksi

on koettu hyväksi. Saimme toiveen vastaavan järjestelyn toteuttamisesta myös

muissa oppilaitoksissa. Erityisesti toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, missä

ensiapu kuuluu opetussuunnitelmaan, on suurien ryhmien hallinta kursseilla ollut

haasteellista. Niinpä lähdimme vastaamaan toiveeseen ja nyt on myös ammatillisten

oppilaitosten ensiapukursseilla mahdollista toteuttaa opetus osittain suurryhmissä,

harjoittelujen tapahtuessa edelleen pienryhmissä.

Ohje löytyy ETK-sivuilta kohdasta ”Koulutusta ohjaavat asiakirjat”

UUSIA KUVIA ETK-SIVUILLA

ETK-sivuille on viety uusia kuvia koulutuksen tueksi. Niissä kuvataan eri ensiaputilanteita.

Käytössä olevan sivuston teknisten rajoitteiden takia kuvat on kerätty aihepiireittäin,

pakattu zip-tiedostoiksi ja viety sivuille.

7


! Ajankohtaista

KUVIEN KÄYTTÄMINEN

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kouluttajan tulee ladata zip-tiedosto omalle

tietokoneelleen ja tämän jälkeen purkaa pakattu tiedosto, jotta hän voisi käyttää

kuvia. Kuvia voidaan käyttää Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutusohjelman mukaisilla

kursseilla PowerPoint-esityksissä, harjoitustilanteissa sekä ryhmätehtävissä.

Kuvien käyttö muissa kuin kurssitilanteissa on kielletty. Kuvien lähde tulee aina mainita

käytettäessä.

OHJEET ZIP-TIEDOSTON AVAAMISEEN

Windows - käyttöjärjestelmällä (esimerkissä käytetty Windows XP:tä) seuraa oheisia

ohjeita. Applen Os X – käyttöjärjestelmällä riittää useimmiten kun lataa tiedoston

koneelleen ja tuplaklikkaa ladattua tiedostoa.

1. Kun napsautat zip-tiedostoa ETK-sivuilla, aukeaa seuraavanlainen ikkuna. Valitse

Save/Tallenna

2. Tämän jälkeen aukeaa uusi valintaikkuna. Määritä, minne haluat tallentaa kyseisen

tiedoston.

3. Tiedosto latautuu määrittämääsi kansioon. Avaa kyseinen kansio ja paina ziptiedostoa

hiiren oikealla napilla. Valitse aukeavasta valikosta Extract all…/Pura

kaikki…

8


4. Kun olet tehnyt tämän valinnan, aukeaa uusi ikkuna. Valitse Next/Seuraava

! Ajankohtaista

5. Valitse, mihin kansioon haluat kuvat tallentaa painamalla Browse…/Selaa… Mikäli

haluat tallentaa kuvat samaan kansioon, missä zip-tiedosto sijaitsee, ei tätä tarvitse

muuttaa. Tämän jälkeen valitse Next/Seuraava

6. Kun tiedosto on purettu, ohjelma ilmoittaa tästä. Pidä merkki Show extracted

files/Näytä puretut tiedostot -kohdassa niin uusi kansio kuvineen aukeaa automaattisesti.

Purettuja kuvia voit tämän jälkeen käyttää kuin mitä tahansa muitakin

kuvatiedostoja.

KOULUTTAJANUMERO

Tämän tiedotteen saatekirjeessä on henkilökohtainen ETK-numerosi, jossa on seitsemän

numeroa. Jokaisella voimassa olevan opetusoikeuden omaavalla ETK:lla on

henkilökohtainen ETK-numero. Ota numero talteen, sillä tarvitset sitä mm. kurssilaisluetteloiden

täyttämiseen.

Kouluttajanumero

Kouluttajanumeron

löydät kotiisi tulleesta

kirjeestä. Siellä

ovat myös tunnukset

kouluttajaasivuille.

Ota ne talteen!

9


ETK-nettisivut

ETK-NETTISIVUT

ETK-nettisivuja päivitetään aina kun uutta materiaalia on tuotettu. Sivut ovat helpoin

tapa pitää ensiapukoulutustietous ajan tasalla. Sieltä löytyy kaikki uusi materiaali

ensimmäisenä.

Käyttääksesi nettisivuja tarvitset salasanan ja käyttäjätunnuksen. Tunnukset

saat tämän tiedotteen ja kotiin tulevan infokirjeen mukana.

Salasana vaihtuu kaksi kertaa vuodessa, uusi salasana tulee jatkossa

aina uuden ETK-tiedotteen mukana. ETK-sivut ja siellä oleva materiaali on

tarkoitettu ainoastaan voimassa olevan opetusoikeuden omaavien ensiavun- ja

terveystiedon kouluttajien käyttöön ja opetuksen tueksi. Mikäli sinulla on hyviä ehdotuksia

uudesta materiaalista, laita ehdotuksesi sähköpostitse Niko Kylmäojalle

(niko.kylmaoja@punainenristi.fi) tai Mari Kaihovaaralle (mari.kaihovaara@punainenristi.fi)

Kirjautumisohjeet ETKnettisivuille

ETK-nettisvujen

tunnukset:

Käyttäjätunnus:

Kouluttaja

Salasana:

PPEd2012

Ota huomioon

pienet ja suuret

kirjaimet!

Salasana

ETK- nettisivut löytyvät osoitteesta www.redcross.fi/ensiapu/kouluttajat

Sivuille pääset salasanan avulla. Käyttäjätunnus on Kouluttaja ja salasana

PPEd2012 yhteen kirjoitettuna. Muista tunnuksia kirjoittaessasi ottaa huomioon

suuret ja pienet kirjaimet.

Sivuille kirjaudut sisään sivun oikeassa laidassa olevan vihreän kirjautumislomakkeen

kautta. Kirjauduttuasi sisään ilmestyy oikeanpuoleiseen palkkiin uusi vaihtoehto

ETK-koulutusmateriaali”.

Pyydämme, että et luovuta käyttäjätunnusta eteenpäin niille, joille se ei kuulu.

OSOITETIETOJEN MUUTTAMINEN

Vastaisuudessa on mahdollista muuttaa omia osoitetietojaan

ETK-sivujen kautta. Mikäli osoitteesi, sähköpostisi tai vaikka

puhelinnumerosi muuttuu, voit käydä muuttamassa rekisteritietojasi

sähköisen lomakkeen avulla. HUOM! Vaatii kouluttajanumeron, näin varmistamme,

että muutamme oikean henkilön yhteystietoja. Lomakkeen löydät

10


kouluttajasivujen alta, osoitteesta:

http://www.redcross.fi/ensiapu/kouluttajat/fi_FI/yhteystietolomake/

Koulutukset

KOULUTUKSET

ETK -KURSSIT V. 2012

Koulutusaikataulu, ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus 2011

ETK-kouluttajakurssi n:o 46 06.-10.02.2012 Helsinki

ETK-kouluttajakurssi n:o 47 12.-16.03.2012 Helsinki

ETK-kouluttajakurssi n:o 48 07.-11.05.2012 Nynäs

ETK-kouluttajakurssi n:o 49 10.-14.09.2012 Nynäs

ETK-kouluttajakurssi n:o 49A 29.10.-02.11.2012 Helsinki

ETK-kouluttajakurssi n:o 50 19.-23.11.2012 Helsinki

Peruutuspaikkoja voit tiedustella koulutussihteeri Merja Hindiltä

merja.hind(at)punainenristi.fi tai puhelimitse 020 701 2167

Peruutukset peruskurssien osalta

Alle 3 vkoa ennen kurssia perimme 300 €.

Myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssia perimme 50 % kurssimaksusta. Kurssipäivänä

tapahtuvasta peruutuksesta tai ilmoittamatta pois jäämisestä veloitamme 100% kurssimaksusta.

Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti koulutussihteerille.

Sairaustapauksissa emme peri em. maksuja, mikäli kurssilaisella on esittää kopio lääkärintodistuksesta.

Täydennyskurssit

ETK-täydennyskurssi 1/12 17.01.2012 Helsinki

ETK-täydennyskurssi 3/12 14.02.2012 Helsinki

ETK-täydennyskurssi 4/12 06.03.2012 Turku

ETK-täydennyskurssi 5/12 27.03.2012 Helsinki, hotelli Rantapuisto

ETK-täydennyskurssi 6/12 24.04.2012 Oulu

ETK-täydennyskurssi 7/12 26.04.2012 Kouvola

ETK-täydennyskurssi 8/12 15.05.2012 Jyväskylä

ETK-täydennyskurssi 9/12 22.05.2012 Helsinki, hotelli Rantapuisto

ETK-täydennyskurssi 9B/12 05.06.2012 Helsinki, hotelli Rantapuisto

ETK-täydennyskurssi 10/12 04.09.2012 Helsinki, hotelli Rantapuisto

ETK-täydennyskurssi 11/12 25.09.2012 Helsinki

ETK-täydennyskurssi 12/12 16.10.2012 Helsinki

ETK-täydennyskurssi 13/12 06.11.2012 Helsinki, hotelli Rantapuisto

ETK-täydennyskurssi 14/12 13.11.2012 Joensuu

ETK-täydennyskurssi 15/12 15.11.2012 Helsinki

ETK-täydennyskurssi 16/12 11.12.2012 Helsinki, hotelli Rantapuisto

Peruutuspaikkojen tiedusteluihin vastaa koulutussihteeri Merja Hind,

puh. 020 701 2167 tai merja.hind(at)punainenristi.fi

Peruutukset täydennyskurssien osalta

Alle 3 vkoa ennen kurssia perimme 100 €.

11


Koulutukset

Myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssia perimme 50 % kurssimaksusta. Kurssipäivänä

tapahtuvasta peruutuksesta tai ilmoittamatta pois jäämisestä veloitamme

100% kurssimaksusta.

Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti koulutussihteerille.

Sairaustapauksissa emme peri em. maksuja, mikäli kurssilaisella on esittää kopio

lääkärintodistuksesta.

Koulutuksiin hakeminen

Vuoden 2011 alusta olemme siirtyneet täysin sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään

sekä ETK-perus- että ETK-täydennyskurssien osalta. Koulutukseen hakeudutaan

alla olevan osoitteen kautta. Kursseille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

20 hlöä.

Ilmoittautumisosoite: http://www.punainenristi.fi/node/1966

Saat n. 4 viikkoa ennen kurssia sähköpostitse kutsun, alustavan ohjelman ym. kurssiin

liittyvää materiaalia.

Lisätietoja koulutuksesta ja peruutuspaikoista:

Koulutussihteeri Merja Hind, puh. 020 701 2167

Sähköposti: merja.hind@punainenristi.fi

KURSSIHINNAT V. 2012

Koulutus

Kurssimaksu

ETK-peruskurssi 1970 € sisältää lounaat ja kahvit

ETK-täydennyskurssi 410 € sisältää lounaan ja kahvit

PPE-D-kouluttajien täydennys 250 € sisältää lounaan ja kahvit

PPE-D-pääkouluttajakoulutus 80 € sisältää lounaan ja kahvit

Majoitus

Suomen Punaisella Ristillä ei ole vierashuoneita Helsingissä, joten majoitusta tarvitsevien

tulee varata majoitus itse. Helsingissä löytyy hinnaltaan ja tasoltaan erilaisia

majoitusvaihtoehtoja. www.helsinki.fi

Majoituspaketti Nynäs

Heinola, Nynäs:

ETK-peruskurssi (5 pv) 400 € sisältää majoitus, aamiainen ja iltapala

PIIRIEN JÄRJESTÄMÄT ALUEELLISET ETK-KOULUTUSTAPAHTUMAT

ETK-opintopäivät 2011 Kaakkois-Suomen piiri

perjantai 17.2.2012

SPR Kaakkois-Suomen piiri, piiritoimisto

Kalevankatu 13, 45100 Kouvola

perjantai 4.5.2012

12


Koulutukset

SPR Kaakkois-Suomen piiri, Aluetoimisto

Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Tavoitteena piirien päivillä on laajentaa ja vahvistaa ETK:n ensiavun kouluttamisen taitoja

ja kurssien käytännön harjoitusten ja toteutusten ideointi yhdessä toisten kouluttajien

kanssa.

Ilmoittautumiset viikkoa ennen koulutuksen alkua.

puhelimitse 020 701 2710 tai sähköisesti kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Muut piirit

Muiden piirien ETK-iltojen ja tapahtumien ajankohdat ovat piiritiedotteissa, jotka löytyvät

piirien omilta www-sivuilta.

KIELITAITOISIA KOULUTTAJIA

Ensiapukoulutus globalisoituu, joten kielitaitoisia kouluttajia tarvitaan. Koulutatko venäjän,

viron, somalian kielellä tai jollain muulla kuin suomella? Myös ruotsin- ja englanninkielellä

kouluttavista on pula. Ole yhteydessä alueesi piiritoimistoon tai ensiapukoulutustiimiin

keskustoimistoon.

ETK SÄHKÖPOSTIJAKELULISTAN PÄIVITTÄMINEN

Ensiapukoulutuksen tiimi pitää yllä ensiavun ja terveystiedon kouluttajien sähköpostijakelulistaa,

jonka avulla pystymme tiedottamaan teille ajankohtaisista asioista nopeammin.

Jatkossa tulemme käyttämään aktiivisemmin sähköpostin välityksellä tapahtuvaa

tiedottamista, joten pidäthän huolen, että meillä on ajan tasalla oleva sähköpostiosoitteesi

käytössämme.

Sähköpostiosoitteesi voit lähettää joko käyttämällä Punaisen Ristin www-sivujen yhteystietolomakkeella

http://www.redcross.fi/ensiapu/kouluttajat/fi_FI/yhteystietolomake/

tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ensiapu@punainenristi.fi

ENSIAPUKOULUTTAJAN PIKEEPAITA

Paitaa on suoramallisena ja lady fit- muotoon leikattuna. Hihassa teksti ENSIAPUKOULU-

TUS, valkoisessa paidassa punaisella ja punaisessa paidassa valkoisella tekstillä.

Värit: punainen ja valkoinen

Koot: lady fit S-XL

suoramalli M-XXL

hinta 23 € + toimituskulut.

Voit tilata puhelimitse 020 701 2212 tai 020 701 2211

tai sähköpostilla myynti@punainenristi.fi

13


14

Ensiapukoulutuksen tiimi kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa

Rauhallista Vuodenvaihdetta!

More magazines by this user
Similar magazines