Tonttiesite 20.05.13, jatkuva myynti - Vantaan kaupunki

vantaa.fi

Tonttiesite 20.05.13, jatkuva myynti - Vantaan kaupunki

VANTAAN KAUPUNKI MYY

KOLME PIENTALOTONTTIA HIEKKAHARJUSTA

JA YHDEN NIKINMÄESTÄ

Myytävien tonttien numerot, katuosoitteet, pinta-alat, rakennusoikeudet

ja hinnat

Kortteli

Tontti Lähiosoite

Pinta-ala

m2

Kokonaisrak.oik.

k-m2

Asuntojen

lkm

Myyntihinta


60002 15 Purjotie 4 1227 350 1-3 MYYTY

60002 19 Sipulikuja 3 966 350 1-2 MYYTY

60080 5 Sipulitie 7 900 300 1-2 MYYTY

86025 1 Ahventie 2 1488 298 1-2 127 968

20.5.2013


OHJEITA TONTIN OSTAMISEEN

2

Kaupunginhallitus on 28.1.2013 § 31 päättänyt omakotitonttien myynnistä ns. jatkuvana myynti

noudattaen seuraavia periaatteita ja luovutusehtoja:

Luovutusperiaatteet ja luovutushinnat

Ostajan tulee olla yksityishenkilö

Ostajan on itse muutettava asumaan tontille rakennettavaan asuinrakennukseen

Mikäli tontille rakennetaan useampi kuin yksi asunto, ne tulee rakentaa samanaikaisesti ja tontin

kauppakirjan allekirjoittajina tulee olla kaikkien asuntojen omistajat.

Tontit myydään varausmaksun maksamisjärjestyksessä siten, että ostaja voi itse valita sillä hetkellä

myymättä olevista tonteista haluamansa tontin. Varausmaksu on 1 500 euroa ja se hyvitetään kauppahinnassa.

Varausmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos tontin kauppakirjaa ei allekirjoiteta (maakaaren

2 luku 8 §).

Tontit myydään kiinteähintaisina. Hinnat ovat Hiekkaharjussa 480 euroa/rakennusoikeuden

mukainen kerrosneliömetri ja, Nikinmäessä 430 euroa/rakennusoikeuden mukainen kerrosneliömetri.

Hiekkaharjun tonteille 60002-19 ja 60080-5 on voimassa poikkeamislupa asemakaavasta.

Poikkeamislupa on voimassa 16.4.2014 saakka, johon mennessä on haettava rakennuslupa. Kts lisätietoja

kohdasta: Asemakaava ja rakentamisohjeet.

Luovutusehdot

Tontin kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa varauksen jättämisestä.

Kauppa on käteiskauppa ja kauppahinnan on oltava maksettuna kaupungin pankkitilille ennen

kauppakirjan allekirjoittamista.

Tontin ostajalta peritään ennen kauppakirjan allekirjoitusta 943,50–1 230,00 euron suuruiset tontin

lohkomisen kustannukset.

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä. Lainhuutoa

haettaessa tulee olla maksettuna varainsiirtovero, joka on neljä prosenttia kauppahinnasta.

Rakentamisvelvoite ja sopimussakko

Tontin ostajan tulee sitoutua aloittamaan rakennustyö (aloituskokous) vuoden kuluessa kauppakirjan

allekirjoittamisesta ja rakentamaan tontille kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta

asemakaavan, mahdollisten rakennuslupajaostossa hyväksyttyjen rakentamisohjeiden sekä hyväksyttyjen

piirustusten mukainen asuinrakennus siten valmiiksi, että se on hyväksytty osittaisessa loppukatselmuksessa

(muuttovalmis). Tontin rakennusoikeudesta on käytettävä vähintään 60 %.

Ostajalla ei ole oikeutta myydä tai muutoin luovuttaa rakentamatonta tonttia ilman kaupungin

suostumusta.

Rakentamisvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi ja rakentamattoman tontin edelleen luovuttamisen

estämiseksi otetaan kauppakirjaan sopimussakkolauseke. Sopimussakkoa voidaan alentaa tai

luopua sen perimisestä pätevästä ja perustellusta syystä. Jos tontinsaajat laiminlyövät rakentamisvelvoitteen,

he sitoutuvat maksamaan kaupungille viivästysajalta sopimussakkoa, jonka määrä on

vuodessa 20 prosenttia kauppahinnasta, kuitenkin enintään viideltä vuodelta. Jos tontinsaajat luovuttavat

tontin rakentamattomana edelleen ilman kaupungin suostumusta, sopimussakon määrä on

enintään kauppahinnan kolminkertainen määrä.

20.5.2013


3

Energiatehokkuus

Pientalo on rakennettava noudattaen rakennusluvan myöntämishetkellä voimassa olevia energiamääräyksiä.

Rakennuksen lämmityksen, käyttöveden ja sähkön kulutusta osoittavat näyttölaitteet ja ohjaavat

säätölaitteet on sijoitettava sellaiseen paikkaan, että niiden seuraaminen ja käyttö on helppoa ja

kannustavaa.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2012 § 8 hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä

suoritettavat maksut ja kannustaa rakentamaan energiatehokkaasti alentamalla lupamaksuja

10–30% mikäli rakennuksen laskennallinen lämpöhäviö jää alle vähimmäisvaatimusten. Asuinrakennuksen

lupamaksua alennetaan myös, jos rakennetaan asuntokohtainen energian seuranta-, käyttöja

helppokäyttöinen säätöjärjestelmä sekä huoneistokohtainen kylmän- ja lämpimän käyttöveden mittaus-

ja seurantajärjestelmä (rakennusvalvonnan taksa 1.1.2013 alkaen).

Tonttien maaperä, rakennettavuus ja perustamistapa

Esitteessä on selvitys tonttien maaperästä sekä alustava arvio tonteille rakennettavien rakennusten

perustamisesta.

Kaikki Hiekkaharjun tonteille rakennettavat rakennukset on paalutettava ja ajoväylät stabiloitava.

Kaupunki on poistanut alueella aiemmin esiintyneet nuhraantuneet pintamaat.

Lisätietoja saa geoteknisestä toimistosta: geotekniikkapäällikkö Heikki Kangas, puh. (09) 8392 3043

tai suunnitteluinsinööri Anna-Leena Karhunen, puh. (09) 8392 2647, osoite Kielotie 13, II krs. Kaupunki

on tehnyt luovutettavien tonttien alueella yhden painokairauksen kullakin tontilla. Muun muassa

näihin kairausdiagrammeihin voi käydä tutustumassa em. osoitteessa.

Asemakaava ja rakentamisohjeet

Hiekkaharju

Alueella on voimassa Hiekkaharju 5 -niminen asemakaava, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet

rakentamisesta tonteille. Rakennuslupajaosto on 8.5.2007 § 126 hyväksynyt alueen rakentamisohjeen

täydentämään asemakaavaa.

Asemakaavan mukaan käytettävästä kerrosalasta vähintään 75 % on sijoitettava kahteen kerrokseen.

Eli tämän kaavamääräyksen perusteella kaksikerroksisuus on pakollinen, vaikka kerroslukua

ei ole kaavassa alleviivattu. Rakennukset eivät voi olla puolitoistakerroksisia. Vaikka kaava mainitsee

75 % rakennusoikeudesta, rakennusvalvonta tulkitsee, että se tarkoittaa myös 75 % rakentamisvelvoitteesta,

koska loppuahan ei ole pakko rakentaa ja vajaasti rakennettunakin alueen kaavallisen

ajatuksen on toteuduttava. Kaksikerroksisessa massan osassa on oltava siis 75 % käytetystä kerrosalasta

ja yksikerroksisen massassa 25 %. Kaiken käytettävän kerrosalan voi myös toteuttaa kaksikerroksisena.

Asemakaavaan on saatu poikkeamislupa siten, että tonteille 60002-19 ja 60080-5 on mahdollista

rakentaa kaksi asuntoa, joiden enimmäispinta-alaa ei ole rajoitettu, asemakaavan mukaisen kokonaisrakennusoikeuden

säilyessä ennallaan. Samoin on poikkeamislupa siihen, että autopaikat voi sijoittaa

autokatokseen. Poikkeamisluvalla muutetaan tontin 60002-19 asemakaavamääräystä siten,

että rakennus on rakennettava kiinni tontin 60002-18 puoleiseen rakennusalan rajaan.

Nikinmäki

Tontti sijaitsee Nikinmäki 1B –nimisellä kaava-alueella. Tontille ei ole laadittu erillisiä rakentamisohjeita.

Alueiden asemakaavaan ja asemakaavamääräyksiin voi käydä myös tutustumassa maankäytön ja

ympäristön toimialan asiakaspalvelupisteessä, os. Kielotie 28, katutaso, Tikkurila.

20.5.2013


4

Kunnallistekniikka

Tontin ostajan on sitouduttava liittämään tontti ja sille rakennettavat rakennukset yleiseen vesijohtoon

ja jätevesiviemäriin sekä mikäli se alueella on mahdollista myös hulevesiviemäriin. Tontin ostajalta

peritään liittymismaksut, jonka suuruus vaihtele pientalon koon ja palvelujen käytön mukaan,

kulloinkin voimassa olevien säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Lisätietoja::www.hsy.fi/vesi.

Korttelin 60080 tonteille kaupunki on rakentanut tonttivesijohdon ja tonttijätevesiviemärin sekä

sadevesiviemärin tonttien rajalle. Johtojen rakentamisesta ja tarveaineista peritään 2 000 euroa +

voimassa oleva arvonlisävero. Nämä kustannukset laskutetaan siten, että laskun eräpäivä on kauppakirjan

allekirjoituspäivä.

Sähköliittymät ja kaukolämpö

Lisätietoja rakentajan energiapalveluista saa Vantaan Energia Oy:stä internetsivulta

www.vantaanenergia.fi/rakentajat puh. 09 829 01.

Joukkoliikenne

Alueiden joukkoliikenneyhteyksistä saa tietoja Helsingin seudun liikenteen liikenneneuvonnasta, puh.

0100 111 sekä internetsivuilta www.hsl.fi.

Rakentamisen aloittaminen

Tontit ovat heti rakentamiskelpoisia ja kaikille tonteille voi hakea rakennusluvan kauppakirjan

allekirjoituksen jälkeen.

Ostovarauksen jättäminen

Ostovaraus tulee tehdä esitteen liitteenä olevalla lomakkeella. Jos tontti halutaan ostaa molempien

puolisoiden nimiin, tulee tarjouksessa olla molempien täydelliset henkilötiedot henkilötunnuksineen ja

allekirjoitukset. Mikäli tontille rakennetaan kaksi asuntoa, on jätettävä kaksi varauslomaketta, joista

käy ilmi kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien tiedot.

Ostovaraus on jätettävä maankäytön ja ympäristön asiakaspalveluun, osoite Kielotie 28, katutaso,

Tikkurila. Varausta jätettäessä on maksettava 1 500 euron varausmaksu asiakaspalvelupisteen kassaan.

Lisätietoja

Lisätietoja myytävistä tonteista saa maankäytön ja ympäristön yrityspalveluista puh. (09) 8392 3355.

Vastaamme myös sähköpostilla osoitteeseen asuntotontit(at)vantaa.fi tehtyihin kysymyksiin.

20.5.2013


HIEKKAHARJUN ALUEEN YLEISKUVAUS

5

Hiekkaharju 5 –alueen asemakaavan lähtökohtana on ollut muodostaa omaleimainen puutarhamainen ja

yhtenäinen pien- ja kerrostaloasuinalue Hiekkaharjun pientaloalueen jatkoksi.

Alue rakentuu Rekolanojan viereiselle laakealle peltoaukealle rajautuen idässä päärataan, lännessä

Talvikkitiehen ja etelässä pääosin 1950-luvulla rakennettuun puutarhamaiseen omakotialueeseen.

Pääradan ja Sipulipuiston välissä oleva alue on Vantaan seurakuntien omistuksessa.

20.5.2013


6

AJANTASA-ASEMAKAAVA

Hiekkaharju, tontit 60002-15 ja 19 sekä 60080-5

MYYTY

MYYTY

MYYTY

20.5.2013


Tiivistelmä tonttien 60002-15 (ja 19) sekä (60080-5) kaavamääräyksistä

7

Tontteja 60002-19 ja 60080-5 koskevaan asemakaavaan on myönnetty poikkeamislupa siten, että

sivuasunnon sijaan saa rakentaa toisen pääasunnon tontin kokonaisrakennusoikeuden säilyessä ennallaan.

Autopaikat voi sijoittaa katokseen.

Lisäksi tontille 60002-19 on poikkeamislupa myönnetty siten, että kaavassa oleva määräys rakentaa

rakennus tontin 20 puoleiseen rakennusalan rajaan kiinni, on muutettu siten, että rakennus on rakennettava

kiinni tontin 18 puoleen rakennusalan rajaan.

20.5.2013


8

Rakentamisohjeet

Julkisivut

Havainnekuva kortteleista 60002 ja 60080

Julkisivujen umpipintojen tulee olla vaaleasävyistä peittomaalattua puuta.

Rakennusten tulee olla modernin pelkistettyjä; ei kartanomaisia. Julkisivulaudoituksen tulee olla samansuuntaista

ja yhtenäistä; välilistoja ei sallita. Vuorilautojen tulee olla mahdollisimman kapeita ja pelkistettyjä, ei

koristeellisia.

Talousrakennusten ja mahdollisten autokatosten sävyn tulee olla hieman asuinrakennusta tummempia.

Asuinrakennusten värien tulee vaihdella keskenään. Samalla tontilla sijaitsevat rakennukset voivat olla

kuitenkin samanvärisiä. Pääväreinä tulee käyttää vaaleita maanläheisiä sävyjä. Esimerkkeinä Tikkurilan

talomaalit sävyt: 511x, 617x, 560x, 611x, 618x, 502x.

Mahdollisten kivi- ja puuaineisten julkisivujen osien tulee olla arkkitehtuurina jäsentäviä, selkeitä omia

aiheita, kuten esimerkiksi portaita, muurattuja savuhormeja, ulokkeita tai sisäänveto.

Kiviaineisia osia tulee käyttää laadukkaasti rakennuskokonaisuuden arkkitehtuuri ja huollettavuus huomioiden.

Kiviaineisten osien tulee olla paikalla muurattuja ja niiden käsittelytapoina voi olla rappaus, slammaus

tai puhtaaksimuurattu tiili.

Katot

Asuinrakennusten vesikatto on loiva avoräystäinen harjakatto, kaltevuus 1:3.

Asuin- ja talousrakennusten sekä autokatosten vesikattomateriaali on tummanharmaa konesaumattu pelti,

esim. Tikkurilan peltikattomaali sävy; Grafiitinharmaa tai Rautaruukin RR23 tumman harmaa.

Vesikourut ja syöksytorvet tulee olla katto- tai seinävärin mukaiset. Syöksytorvet on esitettävä julkisivupiirustuksissa.

20.5.2013


9

Pihat

Ulkotilojen suunnittelun lähtökohtana on, että pihojen tulee olla puutarhamaisia.

Pihoja jäsennellään erilaisilla päällysteillä. Kadunpuoleiset kulkutiet on laatoitettava.

Kasvien valinnassa suositaan perinteisiä alueella hyvin viihtyviä lajeja.

Esimerkkinä kasvilajeista; pihlaja, serbiankuusi, tuomi, syreeni, jasmiini, omena-, luumu-, kirsikkapuut.

Ulkoterassit tulee rakentaa matalina lähelle pihan tasoa ja ne saavat olla suuruudeltaan enintään 20 m2.

Esimerkki rakennusten sijoittelusta alueella

2

4

6

Korttelin 60079 julkisivuja Sipulitielle (esimerkki)

tontti 6 tontti 4 tontti 2

Hiekkaharju 5 –rakentamisohje luettavissa kokonaisuudessaan verkkosivulta:

http://www.vantaa.fi/fi/asuminen_ja_rakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/ohjeita/alueelliset_rakent

amisohjeet/hiekkaharju_5_-_rakentamisohje

20.5.2013


10

NIKINMÄEN ALUEEN YLEISKUVAUS

Nikinmäki on Vantaan koilliskulmaan sijoittuva pientalovaltainen asuinalue, josta alkaa sipoolainen ja

keravalainen maaseutu. Vihreys ja luonnonläheisyys ovat suunnittelualueen vahvimpia ominaispiirteitä.

Maasto vaihtelee jyrkästi savisista notkoista kallioisiin selänteisiin. Alueella on jonkin verran pienteollisuutta,

mutta palvelut niin yksityiset kuin julkisetkin puuttuvat alueelta kokonaan.

Rakennukset ovat pääosin omakotitaloja. Turskatien varressa on muutamia teollisuuskiinteistöjä. Rakentamattomia

metsäisiä ja kallioisia lakialueita sekä laaksopainanteita löytyy alueen eteläosista. Rakennuskanta

on hyvin moni-ilmeistä ja rakennettu pitkän ajan kuluessa.

Savilaaksot kiemurtelevat vaihtelevan paksuisen moreenikerroksen peitossa olevien kallioselänteiden

lomassa. Laaksoihin on raivattu peltoa ja niittyä ainakin 1700-luvulta lähtien. Varhaisin rakentaminen on

sijoittunut maiseman solmukohtaan, jossa laaksojen ympäröimä selänne työntyy lähelle Keravanjokea, sekä

Kuninkaantien varrelle. Sittemmin on rakennettu niin selänteille kuin laaksoihinkin. Lahdentie on rakennettu

halki maiseman solmukohdan. Tie katkaisee alueen luonnollisen yhteyden Keravanjokilaaksoon.

Nikinmäen tontille 86025-1 ei ole laadittu erillistä rakentamisohjetta.

20.5.2013


11

AJANTASA-ASEMAKAAVA

Nikinmäki, tontti 86025-1

20.5.2013


Tiivistelmä tontin 86025-1 asemakaavamääräyksistä

12

20.5.2013


13

TONTTIEN MAAPERÄT

Alustava maaperätutkimus ja lisätutkimusten tarpeellisuus

Kaupungin tonteille tekemien pohjatutkimusten tarkoitus on ollut selvittää rakennuspaikan maaperä

yleispiirteisesti alustavan perustamistavan ja tontin hinnoittelun määrittämiseksi. Rakennusten perustamiseen

vaikuttaa rakennuspaikan lisäksi mm. rakennuksen runkomateriaali (puu, teräs, tiili jne.) ja pihatäyttöjen

paksuus.

Rakennuksen kohdalla tulisikin tehdä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus silloin, kun rakentaja on

päättänyt em. asioista. Rakennuspaikkakohtaisen pohjatutkimuksen perusteella määräytyy lopullinen

perustamistaparatkaisu.

Maaperäkarttojen merkkien selitys

Tontit 60002-15 (ja 19)

Maaperä

Tontit sijoittuvat savialueelle, missä pehmeän savikerroksen paksuus vaihtelee noin välillä 4–8 metriä.

Savikerroksen alapuolella on silttiä ja syvemmällä hiekkaa, soraa tai moreenia. Lähiympäristön painokairauksilla

on päästy tunkeutumaan noin 9–16 metrin syvyydelle maanpinnasta.

Sipulitieltä sekä Sipulikujan päästä on otettu maanäytteet, joista laboratoriossa on määritelty mm. maalaji ja

vesipitoisuus.

Alueella savi on pääasiassa lihavaa savea ja vesipitoisuus on ollut korkeimmillaan maanäytteissä noin 125

% kuivapainosta mitattuna. Saven leikkauslujuus on heikoimmillaan ollut noin 6 kPa.

Rakennusten perustaminen alustavasti

Rakennukset tonteilla perustetaan paalujen varaan. Tukipaalujen arvioitu pituus tonteilla vaihtelee noin välillä

11–17 metriä. Maapohja suositellaan vahvistamaan liikennöitävällä alueella ja tonttijohtojen kohdalla esim.

syvästabiloinnilla. Katualueella olevat putkijohdot on perustettu stabiloinnin varaan. Vaihtoehtoisesti em.

piha-alueet voidaan rakentaa keventämällä. Vahvistamattomilta osilta tontin pihatäyttö ei saa olla paksu.

Tontin pohjaolosuhteet ovat vaativat, joten pohjarakenteiden suunnittelussa tarvitaan geoteknistä asiantuntemusta.

Tontti 60080-5

Maaperä

Tontit sijoittuvat savialueelle, missä pehmeän saven paksuus vaihtelee noin 8–10 m. Savikerroksen

alapuolella maaperä on silttiä ja syvemmällä hiekkaa, soraa ja moreenia. Painokairauksilla on päästy

tunkeutumaan noin 14–19 m syvyydelle maanpinnasta. Kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen,

kiviin tai kallioon.

Alueelta on otettu maanäyte, mistä laboratoriossa on määritetty maalaji ja vesipitoisuus.

Savi alueella on lihavaa savea, jonka vesipitoisuus on korkeimmillaan noin 120 % kuivapainosta mitattuna.

Lihavan saven leikkauslujuus on heikoimmillaan noin 7 kPa.

Rakennusten perustaminen alustavasti

Rakennukset, myös autotalli ja varastorakennus, tonteilla perustetaan paalujen varaan. Tukipaalujen

pituudet alueella vaihtelevat noin 13–18 m. Maapohja tonttijohtojen kohdalta ja liikennöitäviltä alueilta

kannattaa myös vahvistaa esim. pilaristabiloinnilla. Vahvistamattomilta osilta tontin pihatäyttö ei saa olla

paksu. Alustavasti vesipitoisuuden perusteella on laskettu, että 0,5 m paksuinen pihatäyttö (10 kN/m2) tulee

20.5.2013


aiheuttamaan pitkän ajan kuluessa (50 vuotta) noin 200 mm painuman. Puolet painumasta tapahtuu

kuitenkin noin 10 vuoden kuluessa.

14

Nikinmäki, tontti 86025-1

Maaperä

Tonttialueella on suoritettu kaksi painokairausta, lisäksi tontteja ympäröivät katualueet on tutkittu.

Pintamaalajikartan mukaan tontti sijaitsee pääasiassa Turve/Savi-alueella (Tv/Sa), maapohja muuttuu tontin

koillisnurkassa. Tontin itäpuolella on kallioinen moreenimäki.

Tontin eteläpuoliselta katualueelta on otettu vuonna 1995 maanäytteitä.

Kairauksien ja maanäytteiden mukaan pinnassa on ollut turvetta, jonka alapuolella on ollut laihaa savea.

Rakennusten perustaminen alustavasti

Rakennuksien todennäköisin perustamistapa on paalutus ja alimmat lattiat tehdään kantavina. Pihojen osalta

on varauduttava massanvaihtoon (turve) ja mahdollisesti myös pohjanvahvistukseen. Pihatäyttöjä suunniteltaessa

tulee ottaa huomioon täyttöjen vaikutus tontin kokonaisvakavuuteen.

20.5.2013


15

YHDYSHENKILÖLUETTELO VUONNA 2013 LUOVUTETTAVILLE

PIENTALOTONTEILLE

Tontin luovutus sekä kauppakirjan allekirjoittaminen

Yrityspalvelut, Kielotie 28, IV krs, Tikkurila Maija Velling (09) 8392 3355

Asemakaava ja rakentamisohjeet

Kaupunkisuunnittelu, Kielotie 28, II krs, Tikkurila

Hiekkaharju:

Asemakaavasuunnittelija Merja Häsänen (09) 8392 2127

Nikinmäki:

Asemakaavasuunnittelija Lassi Tolkki (09) 8392 2678

Maaperätiedot

Kuntatekniikan keskus, Kielotie 13, II krs, Tikkurila

Geotekniikka Heikki Kangas (09) 8392 3043

Anna-Leena Karhunen (09) 8392 2647

Rakennusluvan hakeminen

Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, III krs, Tikkurila, FAX 09 8392 4438, www.vantaa.fi/rakennusvalvonta

AJANVARAUS (09) 8392 2456

Hiekkaharju:

Tarkastusrakennusmestari Seppo Heikkilä, tavattavissa arkisin klo 11.30–12.00 (09) 8392 2452

Nikinmäki:

Tarkastusrakennusmestari Juhani Martikainen puhelinaika klo 11.30–12.00 (09) 8392 4177

Rakennuslupakarttojen tilaaminen

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Kielotie 28, katutaso, Tikkurila

Asiakaspalvelupiste, ma–to klo 8.15–16.00, pe klo 8.15–15.00 (09) 8392 2050

(09) 8392 2242

Rakennusvalvontamittaukset

Mittausosasto, Kielotie 28, III krs, Tikkurila

Merkintämittaukset klo 9.30–12.00 (09) 8392 2279

Katu- ja viemärikorkeudet

Kuntatekniikan keskus, Kielotie 13, II krs, h. 254, Tikkurila

Asiakaspalvelu ja lausunnot, ma 8.15–16.00, ti–pe 8.15–13.00 (09) 8392 2418

Sähkö- ja kaukolämpöliittymät

Vantaan Energia Oy, Peltolantie 27, Tikkurila, www.vantaanenergia.fi

Sähköliittymät Antti Raassina (09) 829 0237

Kaukolämpöliittymät Pasi Roos (09) 829 0259

20.5.2013


16

Kunnallistekniikan maksut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, kuntayhtymä HSY

Vesihuolto, Liittymispalvelut

PL 370, 00066 HSY (09) 1561 3828

Käyntiosoite: Hosantie 5, 01360 Vantaa 040 765 5490

e-mail: merja.suursalmi@hsy.fi

www.hsy.fi/vesi

Joukkoliikenneyhteydet

Helsingin seudun liikenne (HSL), Opastinsilta 6 E, 00521 Helsinki, www. hsl.fi 0100 111

Koulut ja lasten päivähoito

Koulut: Sivistystoimi Eila Tanninen (09) 8392 2913

Päivähoito: Sivistystoimi Päivi Riehunkangas (09) 8393 2450

http://www.vantaa.fi/koulut

http://www.vantaa.fi/paivahoito

Korkotukilainat

Asumisasiat, Kielotie 28, Tikkurila

Lainapäällikkö Juhani Kumpu (09) 8392 2617

Kiinteistövero

Pääkaupunkiseudun verotoimisto, Rajatorpantie 8 A, Myyrmäki Neuvonta (09) 7311 2747

20.5.2013


17

Varaus jätetty maankäyttötoimeen

______ / ______ 2013

MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ

Yrityspalvelut

TONTTIVARAUS

(kaupunginhallituksen päätös 28.1.2013 § 31 )

Varattava tontti on korttelin ____________________ tontti nro ________

osoitteessa

_____________________________________

TONTIN VARAAJA/VARAAJAT

Sukunimi

Etunimet

Sosiaaliturvatunnus

Ammatti

Sähköpostiosoite

Puhelin

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Avio-/avopuoliso, mikäli tontti ostetaan molempien nimiin

Sukunimi

Etunimet

Sosiaaliturvatunnus

Ammatti

Puhelin

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

PÄIVÄYS JA VARAAJIEN ALLEKIRJOITUKSET

Olen/olemme tutustuneet tontin esitemateriaaliin sekä maksaneet yllämainitun tontin varausmaksun ja

sitoudun/sitoudumme allekirjoittamaan kyseisen tontin kauppakirjan kahden kuukauden kuluessa tästä

päivästä lukien

Vantaalla ____ / ____ 2013

________________________________________

Hakija

________________________________________

Puoliso

20.5.2013

More magazines by this user
Similar magazines