VAMK yourself! - Vaasan ammattikorkeakoulu

puv.fi

VAMK yourself! - Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK yourself!

Energinen oppimispolkusi työelämään

VAMKista, Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu monialaisia ja monikielisiä insinöörejä, tradenomeja,

sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosionomeja ja restonomeja.

Opintojemme työelämälähtöisyys ja energinen Vaasan seutu varmistavat

erinomaiset työharjoittelun ja työllistymisen mahdollisuudet.

Painotamme koulutuksessamme energiatekniikkaa ja kansainvälisyyttä

kiinteässä yhteistyössä alueen energiaosaamisen keskittymään, joka

on Pohjoismaiden merkittävin.

Sisällys Innehåll

Energistä! 4

Oikealla asenteella kansainväliselle

insinööriuralle 5

Kone- ja tuotantotekniikka 6

Rakennustekniikka 8

Sähkötekniikka 10

Tietotekniikka 12

Ympäristöteknologia 14

Information Technology 16

2

PK-sektori arvostaa tradenomien

asennetta työhön 18

Liiketalous 19

Företagsekonomi 20

International Business 21

ICT-ammattilainen on tietotekniikan tulkki 22

Tietojenkäsittely 23

Moniosaaja menestyy matkailu- ja

ravitsemisalalla 24

Matkailu 25

Turism 26

Tourism 27

Sosiaali- ja terveysalalla on kysyntää osaajille 28

Sosiaaliala 29

Hoitotyö, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 30

Hoitotyö, terveydenhoitotyön

suuntautumisvaihto 31

Opiskelijan arki haltuun 32

Kontroll över studievardagen 33

Opiskelijapalvelut 34

Studietjänster 36

Opiskelijakunta VAMOK 38

Studentkåren VAMOK 38

Oppimiskokemus 40

Inlärningsupplevelser 42

Vaasa 44

Vasa 46

Hakeminen 48

Ansökan 50

Takakansi: Yhteystiedot

Baksidan: Kontaktuppgifter

Kasvat ammattilaiseksi työelämälähtöisessä opintopolussamme, jossa

osaamisesi rakentuu monipuolisista tiedoista ja taidoista sekä uutta

oppivasta asenteesta. Opinnoissamme voit yhdistää teoriat innostavalla

tavalla projektioppimiseen ja yhdessä tekemiseen.

Vaasan seudun tyollisyys on

jatkuvasti Suomen huippua

Lähde kauttamme maailmalle! Kansainvälisyys on erottamaton osa

toimintaamme. Voit hankkia työnantajien arvostamaa kansainvälistä kokemusta

suorittamalla osan opinnoista tai työharjoittelusta ulkomailla.

Vaasa on yksi Suomen suurimmista opiskelijakaupungeista ja tarjoaa

runsaasti asumisen ja vapaa-ajan palveluita.

VAMKissa opiskelu kannattaa. Työnantajat arvostavat meiltä valmistuvia,

ja opiskelijoiden mielestä VAMK on laadukas kouluttaja.

Vaasan seudulla on Suomen paras työllisyys. Erityisesti Vaasassa

sijaitseva Pohjoismaiden merkittävin energia-alan osaamiskeskittymä

tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kaikkien eri koulutusalojen

opiskelijoille.

Det lönar sig att studera vid VAMK. Arbetsgivarna har ett gott öga

till dem som utexamineras hos oss och studerandena själva tycker

att VAMK är en högklassig utbildare. Vasaregionen har Finlands

högsta sysselsättning. I synnerhet Nordens ledande koncentration

av företagen inom energibranschen bidrar till rikliga möjligheter

för studeranden från alla utbildningsområden.


VAMK yourself!

Din energiska inlärningsstig för arbetslivet

Från VAMK utexamineras mångsidiga och mångspråkiga ingenjörer, tradenomer, sjukskötare,

hälsovårdare, socionomer och restonomer.

I våra utbildningar lägger vi stor vikt vid energiteknik och internationalisering

och detta görs i nära samarbete med regionens energikluster, som

är ledande i Norden. Studiernas arbetslivsinriktning och den energiska

Vasaregionen garanterar goda möjligheter till arbetspraktik och sysselsättning.

Du utvecklas till proffs i en arbetslivsorienterande studiestig där ditt kunnande

baseras på mångsidiga kunskaper och färdigheter samt intresse

att inhämta ny information. Du kan kombinera teorier på ett inspirerande

sätt genom projektinlärning och arbete i team.

Nordens ledande koncentration av

foretagen inom energibranschen

bidrar till rikliga mojligheter

Åk ut i världen via oss! Internationalism är en integrerad del av vår

verksamhet och något som arbetsgivare värdesätter högt. Du kan skaffa

dig internationell erfarenhet genom att avlägga en del av studierna eller

arbetspraktiken utomlands.

Vasa är en av Finlands största studiestäder med ett stort utbud av bostäder

och fritidsaktiviteter.

3


Energistä!

Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energia-alan osaamiskeskittymä, jonka kansainväliset

suuryritykset alihankkijaverkostoineen työllistävät alueella yli 10 000 henkilöä. Työvoimatarpeen

arvioidaan peräti kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä, joten osaajille on valtava kysyntä.

Työllisyysnäkymät ovat erinomaiset, ja alueemme työllisyys onkin jatkuvasti

Suomen huippua. Vaasan seudun energiateknologian keskittymä

tarvitsee jatkuvasti erityisesti uusia tekniikan osaajia mutta myös muiden

alojen taitajia: se vahvistaa niin vähittäiskaupan, palvelualojen kuin

julkisen sektorin tarjontaa ja luo hyvinvointia koko seudulle.

VAMK tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, minkä ansiosta opiskelijoille

tarjoutuu erinomaisia mahdollisuuksia työharjoitteluun sekä

työnantajien toimeksiantoina tehtäviin projektitöihin ja opinnäytetöihin.

Tekijäksi ja näkijäksi insinööriammattiin

VAMKin insinöörikoulutuksen juuret juontavat syvälle historiaan, sillä

tekniikan asiantuntijoita on koulutettu Vaasassa jo vuodesta 1849.

Tänään painotamme kestävään kehitykseen perustuvan

energiatehokkaan tuotannon, jakelun ja käytön tarvitsemien älykkäiden

koneiden, laitteiden ja järjestelmien suunnittelua, valmistusta, ylläpitoa

ja kansainvälistä projektijohtamista.

Kansainväliset laatuvaatimukset täyttävän koulutuksemme tukipilarit

ovat opiskelijoiden tunnustama korkeatasoinen opetus, työelämäprojektit

sekä henkilöstön ammatilliset verkostot. Koulutus antaa valmiuksia

niin suunnittelun, markkinoinnin, myynnin, kehittämisen, johtamisen,

projektiosaamista vaativiin sekä asiantuntijoiden tehtäviin teollisuudessa,

julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Erityisalueitamme ovat sähkönjakelu, voimalaitos- ja teollisuussähköistys

sekä niiden automaatio, energiateollisuuden ICT, ohjelmistotekniikka

ja sulautettujen järjestelmien suunnittelu, energia-alan koneiden ja

laitteiden 3D-suunnittelu ja järjestelmien projektointi, energiatehokas

rakentaminen ja ympäristön kehittäminen.

Linkki työelämään

Tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta olemme ajan tasalla tekniikan

alan uusimmista suuntauksista ja työelämän tarpeista. Perinteinen

lähiopetus täydentyy yhdessä tekemiseen projekteissa ja käytännön

harjoituksissa. Insinööriopiskelijoillamme on ainutlaatuinen tilaisuus

päästä myös ulkomaille projektiharjoitteluun alueemme suuryritysten

toimipisteisiin. Opintoihin olennaisena osana sisältyvä työharjoittelu on

erinomainen tapa jo opiskeluaikana kasvaa yhä vaativampiin tehtäviin.

Yritysyhteistyö tarjoaa harjoittelupaikkojen lisäksi kiintoisia opinnäytetöiden

aiheita ja usein yhteistyö jatkuu työsuhteena opintojen päätyttyä.

Tekniikan kampuksella

Ajanmukaisesti varustetut opetus- ja tutkimustilamme sijaitsevat energiatekniikan

huippuosaamisen yhdistävällä tekniikan kampuksella, vaasalaisten

korkeakoulujen keskittymässä Palosaarella. Ainutlaatuisessa

opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa opiskelijat perehtyvät

alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistuvat yritysten kanssa yhteistyönä

tehtäviin projekteihin.

Technobothnia on VAMKin, Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan yliopiston

yhteinen ja täyttää kaikki modernin tutkimusympäristön vaatimukset.

Sen laboratoriokokonaisuudet on suunniteltu niin opetuksen kuin

alueen työelämän tarpeisiin ja ne vahvistavat Vaasan seudun asemaa

merkittävänä tekniikan osaamisen keskuksena.

Tule mukaan tekemAAn ihmisille

parempaa huomista i!

-

Insinöörinä saat arvostetun ja kilpailukykyisen ammatin, jolla parannetaan ihmisten elämän arkea ja

vastataan tulevaisuuden hyvinvoinnin haasteisiin. Tekniikan ala tarjoaa lähes loputtomasti uusia haasteita

ja mahdollisuuksia. Työllisyysmahdollisuudet erityisesti Vaasan seudulla ovat erinomaiset.

-

4


Oikealla asenteella

kansainväliselle insinööriuralle

Wärtsilä Finland Oy tarjoaa VAMKin opiskelijoille runsaasti niin työharjoittelumahdollisuuksia

kuin opinnäytetöiden aiheitakin. Toimitusjohtaja

Juha Kytölän mukaan kokemukset yhteistyöstä ovat myönteisiä.

– Olemme saaneet taitavia tekijöitä työhaasteillemme ja hyvän pohjan

rekrytoinneillemme. Olemme tyytyväisiä, sillä VAMKin opiskelijoilla on

hyvät valmiudet työskentelyyn yritysmaailmassa.

Kytölä korostaa kiinnittävänsä huomiota työntekijän asenteeseen ja

kansainväliseen osaamiseen.

– On oltava avoin oppimaan uusia asioita. Ja täytyy myös oppia nopeasti

muilta eli oivaltaa, että jossain muualla asiat voidaan tehdä vielä

paremminkin.

Wärtsilän toiminta on kauttaaltaan kansainvälistä, ja englannin kielen

käyttö on keskeinen osa työtä.

– Opintojen aikana kannattaakin panostaa kielitaidon ja kulttuurituntemuksen

kehittämiseen, Kytölä muistuttaa.

Wärtsilässä arvostetaan myös laaja-alaista kokemuspohjaa koulutuksessa.

Yrityksessä ei edellytetä, että opiskelijat hallitsevat koulusta

valmistuessaan kaikki detaljitiedot.

– Satsaamme paljon perehdyttämiseen: järjestämme uusille työntekijöille

aihekohtaista ja erikoisosaamiseen liittyvää omaa koulutusta ja

opastusta.

Kytölän mukaan alan tämänhetkinen työllisyystilanne on pääosin hyvä.

Energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön liittyvä toiminta kuuluu kasvualoihin,

joten tulevaisuus näyttää valoisalta.

– Energia-alalla tehdään jatkuvaa kehitystä ja investointeja, joita tosin

tällä hetkellä hillitsee hieman rahoitusmarkkinoiden epävarmuus.

Kehityspanostukset takaavat kilpailukyvyn ja kasvun, ja siihen meillä

Wärtsilässä on hyvät valmiudet, Kytölä vahvistaa.

Juha Kytölä on Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja. Wärtsilä on kansainvälisesti

johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja,

joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi

alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä

teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2010

Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17 500.

Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa.

5


Kone- ja tuotantotekniikka

tarjoaa työtä tekeville

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmaa on kehitetty pitkäjänteisesti Vaasan seudun yritysten

tarpeita kuunnellen. Vahva, lähes loputtomasti erilaisia työtehtäviä sisältävä ala tarjoaa kilpailukykyisen

ammatin sekä naisille että miehille, myös palkkauksen osalta. Tutkinto antaa hyvän pohjan

myös jatko-opintoihin.

Ammattitaitoista työvoimaa ja erityisosaamista sekä ajanmukaista

laitteistoa vaativa kone- ja metallituoteteollisuus on maamme teollisuudenalojen

suurin työllistäjä, tuottaja ja tavaranviejä. Vaasan seudulla ala

työllistää runsaat 8000 henkilöä, ja lähivuosina työvoimatarvetta voivat

kiihdyttää suurten ikäluokkien eläköityminen ja tekniikan kehityksen

jatkuvasti uudistuvat haasteet.

Vaasan ammattikorkeakoulun, VAMKin kone- ja tuotantotekniikan

koulutus tarjoaa monipuolisen ja mielenkiintoisen väylän opiskella insinööriksi.

Opintojen sisältö on suunniteltu vastaamaan Vaasan seudun

tuotannollisen teollisuuden tarpeita. Painopistealueemme ovat 3Dkone-

ja laitesuunnittelu, tietokoneavusteinen valmistus sekä teollisuuden

monipuolisten projektien johtaminen ja tuotantotalous. Opetuksessa

hyödynnetään yrityselämän ohjelmistoja koneensuunnittelussa,

robotiikassa, valmistustekniikassa ja yritystoiminnan ohjauksessa.

Ammattiosaamisen lisäksi insinööreiltä edellytetään yhä enemmän

kansainvälisyystaitoja. Kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus valita

vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikka lukuisten ulkomaisten partnerikoulujemme

verkostosta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus päästä

mukaan oikeisiin ulkomaan projekteihin VAMKin yrityskumppaneiden

kanssa. Tiivis yhteistyömme työelämän kanssa tarjoaa harjoittelupaikkoja,

opinnäytetöiden aiheita ja usein myös työpaikan valmistumisen

jälkeen.

Työelämävalmius jo opintojen aikana

Koneinsinööri voi työskennellä laajasti eri työtehtävissä oman mielenkiinnon

mukaan niin suunnittelun, tuotekehityksen, tuotannon,

markkinoinnin kuin myynnin parissa. Insinööri työskentelee jatkuvasti

ihmisten kanssa esimerkiksi johtavissa tehtävissä, työryhmissä

asiantuntijana tai projektinvetäjänä, joten vuorovaikutus- ja viestintätaidot

ovat arvostettuja ominaisuuksia. Myös itsenäisille suunnittelijaluonteille

löytyy oma paikkansa.

Tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio ajanmukaisine laitteineen

tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden syventää osaamistaan keskeisissä

ammattiaineissa ja osallistua työelämälle tehtäviin aitoihin

projekteihin. Projektityöskentelyssä saadaan arvokkaita oivalluksia

käytännön työstä alalla ja erinomaiset valmiudet soveltaa opittua

aikanaan tositoimissa.

Konetekniikan osaston projekteja ovat esimerkiksi tuotteen kehitys

ideasta suunnittelun ja valmistuksen kautta valmiiksi kappaleeksi

saakka, robottien tarttujat ja jigit, pikamallinnus, tuotannon simuloinnit

ja kansainvälisestikin menestystä saaneiden jalkapallorobottien

mekaniikan kehitystyö.

kone- ja metallituoteteollisuus on maamme

teollisuudenalojen suurin tyollistAja,

tuottaja ja tavaranvieja

6


Insinöörinä teen

kansainvälistä työtä

Annamari Koskela valmistui kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi ja

työskentelee Wärtsilän tuotekehityksessä Vaasassa Standardisation

and Harmonisation Expert -nimikkeellä.

Miksi VAMKiin? Muutin Kurikasta opintojen perässä Vaasaan, joka oli

tarpeeksi kaukana mutta silti sopivan lähellä kotikulmiani. Tuttujani oli

opiskellut VAMKissa, ja heillä oli myönteistä sanottavaa korkeakoulusta

ja kaupungista. Ja onhan Vaasa mahtava paikka varsinkin kesällä:

menoa löytyy joka lähtöön.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Olin ensimmäisen kesän työharjoittelussa

asentajana Wärtsilässä ja toisena kesänä ABB:llä pienjännitekojeissa

esimiesharjoittelijana. Kolmantena kesänä palasin asentajaksi

Wärtsilään, jossa harjoittelu poiki minulle ensin opinnäytetyöpaikan ja

lopulta nykyisen työni. Harjoittelut ovat opettaneet minulle paljon ja

auttaneet työssänikin. On todella tärkeää tietää, miten asiat ovat käytännössä,

eikä vain paperilla.

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Tutkinnolla voi hakea työtä niin

laajasti eri aloilta, ettei kaikkea tietoa voi mahduttaa samaan pakettiin.

Itse olen kyllä pärjännyt hyvin työssäni VAMKista saamillani eväillä.

Tunneilla istuessa jokin kurssi voi tuntua turhalta, mutta koskaan ei voi

tietää, mitä työelämässä kohtaa. Yhtenä päivänä tarvitsen Java Script

-koodausta ja toisena päivänä johdan kansainvälistä kokousta.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Olin reilut kolme kuukautta

vaihto-opiskelijana Thaimaassa, mikä oli sanoinkuvaamaton kokemus.

Kaikki luonnosta ihmisiin ja ruokaan oli niin erilaista, kuin mihin olin

tottunut. Retkellä Pohjois-Thaimaassa pääsin viidakkoon norsusafarille

ja etelässä snorklausreissulla taas näkemään haita.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Olen tyytyväinen monipuoliseen ja kansainväliseen

työhöni sekä sen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin

kehittää itseäni laaja-alaisesti. Onneksi valitsin aikoinaan konetekniikan

ja VAMKin!

Suomen aurinkoisimmassa

kaupungissa Vaasassa viihdyt 12 000

korkeakouluopiskelijan joukossa.

Energia-alan koneiden ja

laitteiden 3D-suunnittelua ja

järjestelmien projektointia

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörinä työllistyt

suunnittelu-, tuotekehitys- ja tuotannonkehitystehtäviin

sekä teknisiin asiantuntijatehtäviin.

Voit myös toimia markkinointi- ja projektitehtävissä.

Perus- ja ammattiopinnot Koneen rakenteen

analysointi, Koneen valmistustekninen analysointi,

Vaihdelaatikon suunnittelu ja valmistus,

Mekanismit ja niiden ohjaus, Teollisuuden

tuotekehitysprojekti sekä Tuotekehitysprojektin

toteutus.

Suuntaavat ammattiopinnot

Energiateollisuuden 3D-kone- ja laitesuunnittelu:

Opit innovoimaan, suunnittelemaan

ja toteuttamaan koneen tai laitejärjestelmän.

Sovellukset liittyvät energia-alaan, mutta sinulla

on vapaus kehitellä myös oman kiinnostuksesi

mukainen kone tai järjestelmä.

Energiateollisuuden kansainvälinen projektijohtaminen:

Yhdistät tekniikan opinnot projektijohtamisen

ja tuotantotalouden opintoihin.

Perehdyt erilaisten koneiden ja laiteprojektien

automaatioon ja kokonaistoteutukseen.

Samalla hankit arvokkaita projektiosaajan ja

toiminnan kehittäjän taitoja. Koulutus valmistaa

sertifioidun projektiosaajan tutkintoon.

Projektiopinnot: Työskentelet yrityksen oikeassa

projektissa joko Suomessa tai vientiprojektissa

ulkomailla. Projektityöskentelyn

ohella luet kirjallisuutta, teet projektiin

liittyviä kirjallisia tehtäviä ja raportoit

oppimaasi.

International Energy Technology and

Management: This new cross-scientific

module is taught completely in English and

it gives you a broader understanding of renewable

energy technologies and their use and

management. You will learn about the different

renewable energy systems and the environmental

demands as well as the professional

management skills of the energy industry. You

will also have the possibility to study part of

your professional studies abroad.

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu 30 op (5 kk)

Opinnäytetyö

Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen

hakutoive, työkokemus, valintakoe:

kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin.

Aloituspaikat 40

Hakuaika 5.3.–3.4.2012

Kone- ja tuotantotekniikka (084)

240 OP

insinööri (AMK)

tekniikan AMK-tutkinto

7


Rakentamisen

tarpeet ovat pysyviä

Rakennustekniikan opiskelijoita valmennetaan monipuolisesti perinteiselle insinööriuralle, jossa

voi nähdä konkreettisesti työnsä tulokset. Rakentamisella luodaan uutta ja muokataan vanhaa

elinympäristöämme, minkä vuoksi rakentamisen tarpeet tuskin loppuvat koskaan. Alan tarjoamat

haasteet sen sijaan monipuolistuvat.

Rakentaminen on eri alojen yhteistyötä, mikä edellyttää rakennusinsinööriltä

laaja-alaista osaamista. Rakennusinsinöörin vastuulla on

rakentamisen suunnittelu ja toteutus siten, että lopputuloksena on

säännösten ja määräysten mukainen laadukas, taloudellinen, ympäristöystävällinen,

aikataulussaan valmistunut ja käyttäjien tarpeet huomioiva

rakennushanke.

Vaasan ammattikorkeakoulun, VAMKin opettajien vankka ammattitaito

ja tiiviit verkostot työelämään takaavat valmistuneille rakennusinsinööreille

työnantajien arvostaman monipuolisen osaamisen. Opiskelussa

keskitytään erityisesti energiatehokkaaseen rakentamiseen, talonrakennustekniikan

rakennetekniseen suunnitteluun, tuotantoon sekä

rakennuttamiseen. Rakennuskannan suuri varallisuusarvo edellyttää,

että hallitaan sekä uudisrakentaminen että rakennuskannan ylläpito.

VAMKin tiiviin tyoelamayhteistyon

ansiosta pysytaan ajan tasalla

alan uusimmista vaatimuksista ja

suuntauksista

Teoriat toteen työelämän harjoituksilla

Rakennusinsinööri työskentelee tyypillisesti itsenäisissä työtehtävissä

mutta jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden asiantuntijoiden ja

toteuttajien kanssa. Vahvan ammattiosaamisen lisäksi ovatkin vuorovaikutus-

ja viestintätaidot arvostettuja ominaisuuksia. Kansainvälistyvissä

toimintaympäristöissä myös kielitaito ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen

on tärkeää.

Ammattikorkeakoulun tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta koulutusohjelmassa

pysytään ajan tasalla alan uusimmista vaatimuksista ja suuntauksista.

Koulutuksen sisältö ja toteutus ovatkin suunniteltu Vaasan

seudun työelämän kanssa ja sen tarpeet huomioiden. Yhteistyö tarjoaa

opiskelijoille mahdollisuuksia yritysvierailuihin, työharjoitteluun sekä

erikoistyö- ja opinnäytetyöaiheiden toimeksiantoihin. Tiiviin yhteistyön

ansiosta opiskelijan ura usein jatkuukin työsuhteena yhteistyöyrityksessä

opintojen päätyttyä. Jo työelämäkokemusta kartuttaneille rakennusinsinööreille

on VAMKissa tarjolla rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto

jatko-opintoina.

Yhteistyötä yritysten kanssa tehdään myös tutkimus- ja palvelutoiminnassa,

joten opiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä aitoihin haasteisiin.

Opiskelijat ovat olleet mukana esimerkiksi rakennusten kuntotutkimuksissa

sekä Vaasan asuntomessuja varten kunnostetun perinnerakennuksen

arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa. Sekä tutkimus- ja

palvelutoiminnassa että opetuksessa voidaan hyödyntää tekniikan

oppimisympäristön Technobothnian hyvin varusteltuja rakennustekniikan

laboratorioita. Erityisenä vahvuutena ovat esimerkiksi rakennusten

sisäilmatutkimukset.

8


Työnantajat mukana

opetuksen suunnittelussa

Marika Kasi valmistui rakennusinsinööriksi ja sai heti valmistuttuaan

töitä Rakennuskultilta Vaasan keskussairaalan laajennuksen työmaamestarina.

Vahvan 3D-mallinnusosaamisensa vuoksi Marikan työtehtäviin

kuuluu työmaasuunnittelun ja -valvonnan ohella työmaan tietomallinnus.

Miksi VAMKiin? Halusin opiskella rakennustekniikkaa, ja VAMK tarjosi

kiinnostavan oppimisympäristön sopivan lähellä kotipaikkakuntaani

Laihiaa. Myös kaverini kehuivat VAMKia.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Työharjoittelut tein maanrakennusalan

perheyrityksessämme ja opinnäytetyön maanrakennukseen liittyen

Skanska Talonrakennus Oy:lle. Harjoittelussa sai luotua suhteita rakennuttajiin

ja näin työllistyminenkin oli helppoa. Oli myös mukava palata

syksyllä koulun penkille, kun koko kesän oli herännyt aamuviideltä!

Käytännön kokemusta työmaalta on tärkeä hankkia, vaikka suuntautuisi

suunnitteluun. Insinööri- ja suunnittelutoimistotkin arvostavat monipuolista

työharjoittelukokemusta.

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Rakennusalan työnantajat arvostavat

tekniikan amk-tutkintoa ja käytännönläheistä koulutusohjelmaa.

VAMKissa on tarjolla monipuolinen ja työelämän vaatimuksia vastaava

valikoima opintojaksoja, onhan niitä suunnittelemassa työelämän edustajiakin.

Ammattitaitoiset opettajat ja vierailevat luennoitsijat työelämästä

toivat kiinnostusta opiskeluun. Vaikka suuret harjoitustyöt tuntuivatkin

ylityöllistäviltä, ne opettivat käytännön työelämän tehtäviin.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Kaikki neljä opiskeluvuotta

ovat unohtumattomia, elämän parasta aikaa. Luokan pikkujoulut ja

muut kissanristiäiset jäävät perinteeksi valmistumisen jälkeenkin. Opiskelijakunta

Vamokin edustajistossa, hallituksessa ja tutorina toimiminen

antoi tilaisuuden vaikuttaa opiskelijan asioihin.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Nyt nautin rakentamisen

tarjoamista haasteista. Myöhemmin aion jatkaa

opiskelua ja suorittaa VAMKissa rakentamisen ylemmän

amk-tutkinnon.

Rakennusinsinoorina voit tyollistya

esimerkiksi insinooritoimistoihin

Energiatehokasta

rakentamista

Rakennustekniikkaan suuntautuneet opiskelijat

työllistyvät rakennusinsinööreinä esimerkiksi

suomalaisiin ja kansainvälisiin insinööritoimistoihin,

rakennusaineteollisuuteen,

rakennusyrityksiin sekä kuntien, kaupunkien ja

julkisyhteisöjen palvelukseen.

Perus- ja ammattiopinnot

Rakennusinsinöörin ammattikuva, Rakenteiden

toiminta, Infrarakentaminen, Rakentamisjärjestelmät

ja -materiaalit, Rakennuksen

talotekniikka, Rakennushankkeen toteuttaminen

ja rakenteiden suunnittelu.

Suuntaavat ammattiopinnot

Rakennetekniikka: pääalueina rakenteiden

suunnittelu ja rakentaminen sekä tietokoneavusteinen

suunnittelu.

Tuotantotekniikka: pääalueina rakentamisen

tuotantotekniikka, projektin ohjaus ja tietokoneavusteinen

tuotannon suunnittelu.

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu 30 op (5 kk)

Opinnäytetyö

Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen

hakutoive, työkokemus, valintakoe:

kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin.

Aloituspaikat 40

Hakuaika 5.3.–3.4.2012

Rakennustekniikka (094)

240 OP

insinööri (AMK)

tekniikan AMK-tutkinto

9


Sähkötekniikan

monipuoliseen ammattiin

Vaasan seutu on Pohjoismaiden merkittävin sähköenergiatekniikan keskittymä, joten valmistuvalla

sähköinsinöörillä on monipuoliset mahdollisuudet työllistyä niin kansainvälisiin suuryrityksiin

kuin suunnittelutoimistoihin tai ryhtyä yrittäjäksi lukuisten alihankkijoiden verkostoon.

Sähkötekniikka ulottuu useille teollisuuden, tieteen ja tekniikan aloille ja

on merkittävä tekijä modernissa ja haastavassa teollisessa yhteiskunnassa.

Alan työllisyys on erinomainen: Vaasan seudulla energia-alalla

työskentelee 10 000 henkilöä, joten tämän osaamiskeskittymän työtehtävät

ovat monipuolisia ja jatkuvasti uudistuvia. Suomalaista osaamista

arvostetaan myös maailmalla ja moni valmistuneista sijoittuukin

kansainvälisiin tehtäviin.

Vaasan ammattikorkeakoulun, VAMKin sähkötekniikan koulutus tarjoaa

opiskelijalle laaja-alaisen perusosaamisen ja siten valmiudet monipuolisiin

työtehtäviin. Koulutusohjelmassa valmennetaan käytännönläheisiin

suunnittelun, tuotannon, tuotekehityksen, asennusvalvonnan ja

käyttöönoton tehtäviin. Merkittävä alue ovat myös erilaiset myynti- ja

markkinointitehtävät. Sähköinsinöörit voivat toimia yritysjohdon tai

hallinnon tehtävissä, tuotannossa, käyttö- ja kunnossapidossa, osto- ja

materiaalitoiminnoissa tai koulutustehtävissä.

Koulutusohjelmamme on rakennettu palvelemaan mahdollisimman hyvin

laajaa alueen sähköteknistä kansainvälistä yritystoimintaa. Opinnot

toteutetaan juonneopintoina, joissa rinnakkain toteutettavat erisisältöiset

opintojaksot tukevat toisiaan. Juonteeseen kuuluu aina ryhmätyönä

tehtävä projekti, joka tehdään yritykselle tai organisaatiolle.

Erityisosaamisalueitamme ovat sähkölaitteiden ja -verkkojen suojaustekniikka,

käytönvalvontatekniikka, säädetyt sähkökäytöt, ohjelmoitavat

logiikat ja väylät sekä simulointi. Lisäksi sähkötekniikkaan vahvasti

liittyvä automaatio on otettu monipuolisesti huomioon opinnoissa.

Verkostot vireille jo opintojen aikana

Sähkö- ja automaatioalan monipuolinen yritystoiminta

Vaasan seudulla mahdollistaa sähkötekniikan koulutusohjelman

opettajien ja opiskelijoiden tiiviin yhteistyön

työelämän kanssa. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet

työharjoitteluun myös ulkomailla sekä erikoistyö- ja

opinnäytetyöaiheisiin yrityksille, usein tämä yhteistyö voi

jatkua työsuhteena opintojen päätyttyä.

Sähkötekniikan osaston ainutlaatuiset laboratoriotilat

tekniikan oppimisympäristö Technobothniassa

hyödyttävät opetuksen lisäksi alueen työelämää.

Mittauspalveluiden ja kehitystoimintojen lisäksi tehdään

räätälöityjä koulutuksia muun muassa yhteistyöyritysten

kansainvälisille asiakkaille ja teknisille

tukihenkilöille. Tekniikan huippuosaamista edellyttävä

yritysyhteistyö varmistaa niin laitekannan kuin

opettajien ja laboratoriohenkilöstön osaamisen

ajantasaisuuden.

Tekniikan oppimisymparistomme

Technobothnia hyodyttaa opetuksen

lisaksi alueen tyoelamaa

10


Uusiutuva energia

työllistää Vaasassa

Juha Ramsila valmistui sähkötekniikan insinööriksi ja työskentelee

Vaasa Engineering Oy:ssä projekti-insinöörinä. Hänen työhönsä kuuluu

vesivoimalaitosten sähköistys- ja automaatiojärjestelmien suunnittelu

sekä laitosten käyttöönottotyöt.

Miksi VAMKiin? Suoritin ammattiopistossa sähköautomaatioasentajan

perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon, minkä jälkeen halusin jatkaa sähkötekniikan

opiskelua korkeakoulussa. Vaasalaisena minulle luonteva

valinta oli VAMK. Kotikaupunkiini minut sai jäämään myös insinöörien

loistavat työnäkymät vaasalaisissa energiayrityksissä.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Sain ensimmäiselle kesälle työharjoittelupaikan

ABB:ltä, jossa työskentelin suojareleiden huollossa ja

tuotetuessa. Harjoittelussa opin paljon uutta, josta oli hyötyä käytännön

opinnoissa Technobothnian laboratorioissa ja teoriatunneilla. Harjoittelu

myös poiki työpaikan opiskeluaikani joka kesälle sekä opinnäytetyöaiheen.

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Työpaikallani monet suunnittelijat

ovat suorittaneet tekniikan amk-tutkinnon, joten työnantajani tiesi hyvin

insinöörien ammatilliset valmiudet. Työssäni tarvittavia erityisiä taitoja

ja uutta tietoa on helppo alkaa omaksua koulun eväillä. Teoriaopintojen

määrä tuntui kouluaikana turhan paljolta, mutta nyt työelämässä kohtaa

tuon tuostakin tilanteita, jolloin sitä teoriaa juuri tarvitaan.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Parhaiten mieleeni jäi valmistuminen,

se hetki kun tajusi, että opinnot ovat valmiit ja insinöörin

paperit taskussa! Myös hyppytunnit kampusrannassa kaverien kanssa

ja Vamokin kahvilassa vietetyt leppoisat luentojen väliset tauot ovat

hauskoja muistoja.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Vesivoima on kasvussa, ja alan työt

kiinnostavat minua. Viihdyn myös erittäin hyvin nykyisessä työpaikassani.

Olen harkinnut täydennyskoulutuksen hankkimista käymällä joitakin

räätälöityjä alan kursseja työn ohessa.

Vaasa on vAkilukuun suhteutettuna

Suomen suurin koulu- ja opiskelukaupunki.

Sähköenergian jakelua,

teollisuuden sähköenergiajärjestelmiä

ja automaatiota

Sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistuvat

sijoittuvat esimerkiksi sähköistys- ja automaatioprojektien

suunnittelu-, käyttöönotto- ja

esimiestehtäviin sekä tuotanto- ja markkinointitehtäviin.

Perus- ja ammattiopinnot

Perusvalmiudet, Elektroniikka ja tasasähkö,

Vaihtosähkö ja magnetismi, Rakennussähköistys,

Automaatio, Sähkönjakelu, Sähkökäytöt,

Ohjauslogiikka.

Suuntaavat ammattiopinnot

Sähköenergian jakelun ammattiopinnoissa

syventymiskohteina ovat yleiset sähköverkot,

niiden suojaus ja sähkönjakelun automaatio

sekä rakennusten sähkösuunnittelu, rakennusautomaatio

ja kiinteistöjen telejärjestelmät.

Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät ja

automaatio -ammattiopinnoissa syventymiskohteina

ovat hajautettu energiantuotanto,

teollisuuden ja voimalaitosten sähköverkot,

sähkömoottorikäytöt ja niiden säätö sekä

teollisuuden ohjausjärjestelmät, instrumenttien

valinta ja mitoitus sekä prosessien sovellusohjelmointi.

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu 30 op (5 kk)

Opinnäytetyö

Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen

hakutoive, työkokemus, valintakoe:

kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin.

Aloituspaikat 55

Hakuaika 5.3.–3.4.2012

Sähkötekniikka (031)

240 OP

insinööri (AMK)

tekniikan AMK-tutkinto

11


Tietotekniikalla

tulevaisuuden teknologiaa jo tänään

Tietotekniikan osaajien tarve on kasvava, sillä tietotekniikka ulottuu laajasti niin työ- kuin arkielämän

osa-alueille. Vaikka yhteiskunta on voimakkaasti kansainvälistynyt, ovat tietotekniikan haasteet

myös paikallisia ja pysyviä: niin myös Vaasan seudulla, jonka vahva kansainvälinen energiateollisuuden

keskittymä tarjoaa kiinnostavia työmahdollisuuksia tietotekniikan osaajille.

Vaasan ammattikorkeakoulun, VAMKin tietotekniikan koulutuksessa

opiskelijaa valmennetaan vaativiin teollisuuden ja julkisen sektorin

tietoteknisiin työtehtäviin. Koska ala kehittyy nopeasti, painotamme

erityisesti valmiuksia sopeutua alan uudistuviin työtehtäviin.

VAMKista valmistuva tietotekniikan insinööri osaa kehittää ja luoda

uusia tuotteita ja sovelluksia yrityselämän tarpeisiin. Monipuolisina

erityisalueina ovat esimerkiksi C-, Java- ja TCP/IP-sovellukset, matkapuhelinjärjestelmät,

Internet-ohjelmointi sekä sulautetut järjestelmät.

Suuntaavissa opinnoissa painotetaan kansainvälistymistä ja projektityöskentelyä.

Opiskelija voi suorittaa tutkinnon kokonaan myös englanninkielisenä

tai halutessaan myös valita yksittäisiä opintojaksoja samansisältöisestä

Information Technology -koulutusohjelmasta. Viimeisenä opiskeluvuonna

osa kursseista on yhdistetty englanninkielisen ryhmän kanssa.

Tällainen kielikylpytyyppinen opiskelu vahvistaa valmiuksia työskennellä

monikulttuurisissa työyhteisöissä niin ulkomailla kuin Suomessa

toimivissa kansainvälisissä yrityksissä. Koulutus kohentaa työnantajien

arvostamaa kielitaitoa ja tutustuttaa vieraisiin kulttuureihin englanninkielisessä

koulutusohjelmassa opiskelevien ulkomaalaisten tutkinto- ja

vaihto-opiskelijoiden kautta.

Robottitiimissä kavereita, käytäntöä ja kielitaitoa

Tietotekniikan opetuksemme yksi kiehtovista erityisalueista on jalkapallorobotiikka,

jossa yhdistyy monen erikoisalan osaaminen, kuten

matematiikka, ohjelmointi, elektroniikka, tiedonsiirto ja mekaniikka.

Robottijalkapalloilun kehitystyöhön valikoituu vuosittain ryhmä sekä

suomen- että englanninkielisen tietotekniikan ja kone- ja tuotantotekniikan

opiskelijoita.

Käytännönläheinen ja haastava projekti antaa opiskelijalle valmiuksia

siirtyä sujuvasti työelämään ja luomaan tulevaa työuraa silmällä pitäen

kontakteja Vaasan seudun suuryrityksiin ja ohjelmistotaloihin. Opiskelija

saa todenmukaisen käsityksen teollisesta tuotekehitysprojektista ja

alan uusimmista virtauksista, kun voidaan perehtyä oikeisiin yrityselämän

ohjelmisto-, tietoliikenne- ja elektroniikkahaasteisiin. Työkaluina

käytetään erityisesti Open Source- eli avoimen lähdekoodin tekniikoita

ja Linux-ympäristöä. Näiden avulla opiskellaan systemaattista suunnitteluprosessia

ja projektin hallintaa. Projektitoiminta perehdyttää tulevat

IT-insinöörit myös yhteistyötaitoihin ja monikulttuurisessa ympäristössä

työskentelyyn.

Kansainvälisen jalkapallorobottiyhteisön tavoitteena on, että robotit

pelaavat ihmisjoukkuetta vastaan vuonna 2050 - VAMK on ottanut

haasteen vastaan!

Tietotekniikka on lasna

kaikkialla, tyossa ja arjessa.

12


Työnantajilta upeaa

palautetta osaamisesta

KIELIKYLPYOHJELMA

Tämä koulutus on tarjolla myös

englanninkielisenä. Voit valita näistä

samansisältöisistä ohjelmista

opintoja haluamallasi kielellä.

Jonne Eilimö opiskelee tietotekniikkaa. Opintojen ohella hän työskentelee

matkapuhelimien ja navigaattorien myyjänä Gigantissa ja on

mukana Microsoft Student Partner -toiminnassa toteuttamassa seminaareja

ja koulutuksia liittyen Microsoftin tuotteisiin.

Miksi VAMKiin? Muutin Helsingistä avopuolisoni mukana Vaasaan,

jossa pääsin opiskelemaan haluamaani alaa. Vaasa on mahtava paikka

opiskella! Parasta kaupungissa on vilkas opiskelijaelämä ja haalarikansan

paljous, lyhyet etäisyydet sekä todella hyvät ja opiskelijakukkarolle

sopivat pizzeriat.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Olen opintojeni ohessa työskennellyt

Gigantissa, millä saan osan työharjoittelusta suoritetuksi. Matkapuhelimet

ovat kehittyneet nopeaa tahtia viimeisten vuosien aikana, ja

puhelimien myynti on lisännyt teknistä osaamistani.

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Amk-tutkinto toimii loistavana

pohjana, josta on hyvä jatkaa oppimista työelämässä. Itse olen kokenut

kaiken ohjelmointiin liittyvän opetuksen tärkeänä ja tarpeellisena, ja

Microsoftiltakin on tullut todella hienoa palautetta osaamisen tasosta.

Myös sulautetun suuntautumisvaihtoehdon kaverit ovat saaneet loistavaa

palautetta työnantajilta Technobothniassa suorittamastaan työstä.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Ehdottomasti tutorina oleminen!

Kansainvälisenä tutorina pääsi tekemisiin vaihto-opiskelijoiden

kanssa, mikä oli todella hauskaa ja kohensi englannin kielen taitoani

huimasti. Suomen, saunan ja avannon näyttäminen ulkomaalaisille oli

palkitsevaa.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Tietotekniikan alalta työt tuskin loppuvat

ihan lähitulevaisuudessa. Ala on kasvanut todella paljon eikä

hidastumista ole näköpiirissä. Valmistumisen jälkeen näen itseni

koodarina, myyjänä, edustajana tai projektinjohtajana. Tietotekniikan

insinöörille on kosolti muitakin vaihtoehtoja, mutta

minulle nuo ovat lähellä sydäntä.

Tietotekniikan insinoori kehittaa

ja luo uusia tuotteita ja sovelluksia

yrityselaman tarpeisiin

Energiateollisuuden ICT:n,

ohjelmistotekniikan ja

sulautettujen järjestelmien

suunnittelua

Suuntaavat ammattiopinnot

Ohjelmistotekniikka Modernien suunnittelu- ja

ohjelmointimenetelmien soveltaminen tietojärjestelmien

kehityksessä.

Sulautetut järjestelmät Elektroniikan tuotekehitys

ja ohjelmointi. Laitteiden liittäminen

tietoverkkoihin.

Tietotekniikan insinöörinä sinulla on valmiudet

sijoittua esimerkiksi tietotekniikka-alan

suunnittelu-, ohjelmointi-, markkinointi- ja

ylläpitotehtäviin, itsenäiseen yritystoimintaan

sekä vientiyritysten kansainvälisiin tehtäviin.

Tuleva ammattisi voi olla tuotekehitysinsinööri,

projektipäällikkö, tietotekniikka-asiantuntija,

ohjelmoija, elektroniikkasuunnittelija, tietoliikennesuunnittelija

tai myynti-insinööri.

Perus- ja ammattiopinnot Johdatus insinööriopintoihin,

Elektroniikka, ICT:n perusteet,

Tietoliikenne ja elektroniikka, ICT:n ammattiaineet,

Talous sekä Energia.

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu 30 op (5 kk)

Opinnäytetyö

Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen

hakutoive, työkokemus, valintakoe:

kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin.

Aloituspaikat 35

Hakuaika 5.3.–3.4.2012

Tietotekniikka (171)

240 OP

insinööri (AMK)

tekniikan AMK-tutkinto

13


Ympäristöteknologiaa

tulevaisuuden haasteisiin

Ympäristöteknologian koulutusohjelma tarjoaa haasteellisen ja mielenkiintoisen väylän uudenaikaiseen

asiantuntijuuteen. Ohjelma valmentaa opiskelijoita alan monipuolisiin ja maailmanlaajuisiin

tehtäviin. Koulutus antaa valmiuksia ratkaista ympäristöalan muuttuvia ongelmia tekniikan ja

kestävän kehityksen keinoin.

Ympäristöteknologia on yksi tekniikan alojen nopeimmin edistyvistä

osa-alueista, ja ympäristöteknologiset haasteet ovat kasvussa niin

arkielämässä kuin tekniikassakin. Tämä tarjoaa haasteellisia työtehtäviä

uudenlaisille asiantuntijoille, joilla on laaja-alainen osaaminen ympäristöteknologiasta.

Vaasan ammattikorkeakoulun, VAMKin ympäristöteknologian koulutusohjelma

antaa ympäristöinsinöörille perusvalmiudet ekologisesti kestävän

maankäytön kokonaissuunnitteluun, yhdyskuntien ja teollisuuden

ympäristötekniikoihin, elin- ja työympäristön suojeluun ja turvallisuuteen

sekä ympäristöjohtamiseen. Ympäristöteknologia on ympäristön ja

ympäristönsuojelun tilan parantamista, halutun tilan ylläpitämistä sekä

ympäristön seurantaa.

Suuntaavissa opinnoissa opiskelija voi valita erityisosaamisekseen

ympäristötekniikan tai ympäristösuunnittelun. Ympäristötekniikassa

pääalueina ovat kunnallistekniikkaan liittyvät ympäristönsuojelutekniikka,

ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen sekä vesi- ja vesiensuojelutekniikka.

Haasteina ovat erityisesti puhtaan veden hankinta ja jätevesien

paikallinen käsittely, millä on myös maailmanlaajuista merkitystä.

Ympäristösuunnittelussa puolestaan opiskellaan ekologista maankäyttöä,

arvioidaan ympäristövaikutuksia ja harjoitellaan tietokoneavusteista

ympäristösuunnittelua. Koulutuksessa perehdytään erityisesti GISpaikkatietojärjestelmiin.

Paikkatiedot ovat tietokonemuotoisia kartta- ja

rekisteritietoja, jotka kuvaavat muun muassa luonnonvaroja, maan

pinnanmuotoja, maankäyttöä ja -käytön suunnitelmia, maanomistusta,

asutusta ja elinkeinotoimintaa, liikenne- ja yhdyskuntahuollon verkkoja

sekä ympäristön tilaa.

Yhdessä asiantuntijuuteen

Opiskelu on aktiivista ympäristötekniikan tai -suunnittelun ongelmien

ratkomista ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tiimityöskentely on

tyypillinen tapa opiskella ja se perehdyttääkin tulevat insinöörit

alalla tarvittaviin yhteistyötaitoihin. Koulutus on suunniteltu

yhdessä työelämän kanssa vastaamaan mahdollisimman

hyvin alan jatkuvasti muuttuviin haasteisiin.

Ympäristöalan tehtäviin perehdytään yhteistyössä

paikallisten yritysten ja teollisuuden kanssa. Esimerkiksi

työmaa- ja yritysvierailujen, työharjoittelun ja opinnäytetyöprosessin

kautta opiskelija pääsee luomaan

kontakteja mielenkiintoisiin yrityksiin tulevaisuuden

työuraansa silmällä pitäen. Lisäksi opiskelijoilla on

mahdollisuus osallistua yritysten kanssa yhteistyössä

tehtäviin laboratoriotutkimuksiin. Tutkimuksen ja opiskelun

tukena on nykyaikainen ympäristölaboratorio tekniikan

oppimisympäristö Technobothniassa.

Ympäristöteknologian koulutusohjelmasta valmistuvat

insinöörit sijoittuvat ympäristötekniikan ja ympäristösuunnittelun

suunnittelu-, toteutus- ja valvontatehtäviin

konsulttitoimistoissa, teollisuudessa sekä

kuntien ja valtion julkisissa ympäristöpalveluissa.

Ympäristöinsinööreille on tarjolla myös mielenkiintoisia

ulkomaan asiantuntijatehtäviä vientiyritysten

palveluksessa.

14


Värikästä opiskelijaelämää Vaasassa

ja vaihtarina Lontoossa

Mikko Hautio valmistui ympäristöteknologian insinööriksi ja työskentelee

tällä hetkellä Wärtsilä Finland Oy:n laatuosastolla. Hänen vastuullaan

on ylläpitää ympäristö- ja työturvallisuusjohtamismenetelmiä.

Opintojen aikana Mikko oli viisi kuukautta vaihdossa Lontoossa.

Miksi VAMKiin? Ympäristöteknologia tuntui kiinnostavalta alalta, ja oli

luontevaa jäädä kotikaupunkiini Vaasaan opiskelemaan. Parasta Vaasassa

on yllättävän vilkas opiskelijaelämä. Kaupungista löytyvät myös

kaikki tarvittavat palvelut ja huvitukset.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Työharjoitteluni avasi oven työelämään

opintojen jälkeen! Onnistuin saamaan harjoittelupaikan opinnäytetyön

tekemiseen Wärtsilän Power Plants -yksiköstä. Insinööriksi

valmistuttuani jäin yksikköön kesäharjoittelijaksi ja syksyllä aloitin

nykyisessä työssäni.

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Työnantajat arvostavat insinöörin

tutkintoa ja olettavat etenkin teknisen tuntemuksen olevan perinpohjaista.

Tutkinto antaa vankan pohjan työelämään, ja on vain myönteistä,

että töissä pääsee liki päivittäin oppimaan jotakin uutta. Erittäin hyödyllisiksi

ovat osoittautuneet opintojaksot ilmansuojelutekniikkaan sekä

ympäristölakeihin liittyen.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Ehdottomasti vaihtoaikani

Lontoossa! Mieleen jäivät mahtavat opiskelijakaverit ja yhteiset vapaaajan

reissut. Opiskelu itsessään oli mielenkiintoista, sillä koulutusjärjestelmä

poikkesi huomattavasti suomalaisesta. Hienoa oli, että sain kaikki

suoritukset hyväksiluettua tutkintooni VAMKissa. Parhaimmat muistot

Vaasassa liittyvät illanviettoihin opiskelijakavereiden kanssa.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Olen todella tyytyväinen alan valintaan

ja viihdyn työssäni loistavasti. Toivottavasti saan myös edetä työurallani

nykyisessä työpaikassani kohti vaativampia haasteita. Aion myös jatkaa

opintoja työn ohessa ja suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon.

Lyhyiden etaisyyksien

ansiosta Vaasassa on

helppo asua ja elaa

Energiatehokasta

ympäristön kehittämistä

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu 30 op (5 kk)

Opinnäytetyö

Ympäristöteknologian koulutusohjelmasta

valmistuvat työllistyvät mm. suomalaisiin

ja kansainvälisiin suunnittelutoimistoihin,

ympäristökeskuksiin, ympäristöalan yrityksiin,

teollisuuteen sekä kuntien ja julkisyhteisöjen

palvelukseen.

Perus- ja ammattiopinnot Ympäristöinsinöörin

ammattikuva, Maa, ilma ja vesi, Rakennettu

ympäristö, Ympäristö ja yhteiskunta,

Maaperä sekä Paikkatieto.

Suuntaavat ammattiopinnot

Ympäristötekniikka: pääalueina Vesienkäsittely,

Jätehuolto sekä Energia ja ilma.

Ympäristösuunnittelu: pääalueina Paikkatieto

ympäristösuunnittelussa, Ympäristövaikutusten

arviointi sekä Ekologinen maankäyttö.

Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen

hakutoive, työkokemus, valintakoe:

kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin.

Aloituspaikat 30

Hakuaika 5.3.–3.4.2012

Ympäristöteknologia (427)

240 OP

insinööri (AMK)

tekniikan AMK-tutkinto

15


Information Technology

- creating future technology already today

More and more information technology experts are needed, as IT covers broadly areas in

both working and everyday life. Although the society is highly internationalised, the challenges

of information technology are also local and lasting. This is the case also in the Vaasa

region, where a strong and international concentration of energy industry offers interesting

job opportunities for IT experts.

The degree programme in Information Technology at VAMK University

of Applied Sciences prepares students for demanding IT work in the

industry and public sector. Since the field is developing rapidly, we

emphasise the ability to adapt to the transforming duties.

Studying in a foreign language in your home country calls for courage

and an open mind, but it can turn out to be the most profitable investment

you make for your future career. The degree programme in

Information Technology gives the students a good readiness

to work in multicultural work communities abroad as

well as in international companies operating in

Finland. Foreign degree and exchange students are

studying in the same groups. Students are, thus,

introduced to foreign cultures and their language

skills which are regarded highly by employers are

improved as well.

A VAMK educated Bachelor of Engineering is able to develop and

create new products and applications for the needs of businesses.

The diverse specific areas include C, Java and TCP/IP applications,

mobile telephone systems, Internet programming as well as embedded

systems. Advanced professional studies emphasise internationalisation

and project work.

The Robot Soccer Team: Friends, Practice and Language Skills

One of the fascinating specialisations in Information Technology is the

robot soccer project, which brings together specialities like mathematics,

programming, electronics, telecommunications and mechanics

under one continuous project. A practically-orientated and challenging

project prepares the students for an easy shift into working-life and

making careers with an eye on contacts to local large-scale industrial

enterprises and software houses. By familiarising oneself with real

software, telecommunications and electronics challenges of the enterprises,

the student gets a realistic idea of industrial product development

and the latest trends of the field. Open Source technologies and

the Linux environment are particularly utilised in studying systematic

design processes and project management. Projects also acquaint

future IT-engineers with cooperative skills and working in a multicultural

environment.

The goal of the international robot soccer community is to have robots

play against a human team in 2050 – VAMK has taken up the challenge!

16


Robosoccer took me all

around the world

LANGUAGE IMMERSION

This degree programme is available in

English and Finnish: You may complete

courses in language of your choice.

Lars Wikström graduated in 2008. He studied in the degree programme

in Information Technology. During his studies he spent a year

in Vienna, Austria as an exchange student and studied robotics and

mechatronics there.

Your motives to choose VAMK? It was a great chance to meet new

people, especially as I study in an international class where the Finns

are in minority. I also found it good that we have two years of general

studies before choosing a specialisation alternative, it really helped me

to find out what I was interested in. Along the way I have also developed

my language and social skills in a good way by diving into a new

environment.

Your experiences of practical training? Part of my practical training

I have gotten through the robot soccer project which is a really good

addition to the theoretical lectures. I think practical training is important

in order to be able to understand how to put theory in practice.

Your opinion of the degree programme? The best courses have been

the lab courses and some of the math courses which have really helped

me to see how everything is connected. I’m also glad that I could study

German at VAMK, it has been a huge advantage for me ever since,

both professionally as well as personally. Of course there are some

not so useful courses as well but with the right attitude you can learn

something new from every situation.

The best memories of the studies? There are so many good memories

to choose from, but the highlights are the trips to Robocup 2006

in Bremen, Robocup 2007 in Atlanta and of course my time in Vienna

as an exchange student. Other great moments I have had as a tutor

for international exchange students and by meeting a lot of interesting

people all around the world. Of course graduating was also a highlight.

Your plans for the future? After graduating and getting some work

experience I am now in the finishing stages of a Master’s Degree at the

Technical University of Vienna. With everything I’ve learned in Vaasa

as a solid base, I am digging deeper into the theory as well as working

with robots and autonomous systems. I guess my short- and longterm

plans are just to gather as much knowledge as I can, wherever

possible. After all, engineers are needed everywhere.

the most profitable investment you

make for your future career.

ICT, software engineering

and embedded systems

design for energy industry

You have an opportunity to apply for IT

related tasks in working life, such as design,

programming, marketing and maintenance, independent

entrepreneurship and international

tasks at export companies. Your future career

may involve professional tasks of a product

development engineer, project manager, IT

specialist, programmer, electronics design

engineer, telecommunication design engineer

or a sales engineer.

Basic and Professional Studies Introduction

to Engineering Studies, Electronics I and II,

Basic of ICT Skills, Telecommunication and

Electronics, Professional ICT Skills, Economy,

Energy Technology.

Advanced Professional Studies

Embedded Systems Product development in

engineering and programming for electronic

devices. Connecting electronic devices to

data networks.

Software Engineering Applying state of the

art designing and programming methods for

development of information systems.

Optional Studies

Practical Training 30 ects (5 months)

Thesis

Selection Criteria Upper secondary education

or a minimum of three years of vocational

education, good command of English and

entrance examination. Online application at

www.admissions.fi

Intake 43

Application Period 9.1.–14.2.2012

Information Technology

240 ECTS

Bachelor of Engineering

17


PK-sektori arvostaa

tradenomien asennetta työhön

Vaasan Yrittäjät ry ja VAMK ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo useita

vuosia. Yrittäjäjärjestö on esimerkiksi tarjonnut VAMK-opiskelijoille

työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. Toimitusjohtaja Tuula

Töyli on tyytyväinen yhteistyökumppaniinsa.

– Minulla on pelkästään myönteisiä kokemuksia yhteistyöstä VAMKin

kanssa.

Pienten ja keskisuurten yritysten rekrytoinnin näkökulmasta Töyli pitää

tärkeinä kriteereinä vahvan perusosaamisen lisäksi asennetta.

– Menestystä voi povata harjoittelijalle tai vastavalmistuneelle, joka on

sosiaalinen ja muut huomioonottava, organisointikykyinen ja tarttuu

rohkeasti työhön kuin työhön.

Itse rekrytoidessaan Töylin mieleen ovat lisäksi opiskelijat, jotka hallitsevat

toimisto-ohjelmat ja ymmärtävät www-julkaisemista.

VAMKin opiskelijoilla on hyvä perusosaaminen. Jokaisessa työpaikassa

on tietenkin omat erityispiirteensä, jotka opitaan vasta työtä

tekemällä.

Vaasan seutu on Suomen yritysvaltaisinta aluetta. Töylin mukaan yrittäjyyden

kehitys ja kasvu näyttävät edelleenkin myönteisiltä.

– Myös Vaasan Yrittäjät ry:n toiminta elää ja kasvaa ajan vaatimuksissa

yrittäjien mukana, minkä yli 70-vuotiaan yhdistyksemme historia voikin

todistaa.

Tuula Töyli, Vaasan Yrittäjät ry:s verkställande direktör:

– Vad man värdesätter i små och medelstora företag är gedigna grundläggande

kunskaper och en fördomsfri inställning till olika arbetsuppgifter.

Via arbetet förbättras specialkunnandet, men i grunden bör det

finnas en stabil yrkeskompetens som erhållits genom studier. SMsektorn

i Vasa och Österbotten kan erbjuda en mångfald intressanta

arbetsmöjligheter för studerande inom företagsekonomi.

18

Tuula Töyli on Vaasan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja. Lähes 1 000 jäsenen

yhdistyksessä kohtaavat eri alojen yrittäjät toiminnan koosta riippumatta.

Jäsenyyden etuihin kuuluvat ilmaiset neuvontapalvelut, koulutus, yrittäjien

jaksamista tukeva toiminta ja vapaa-ajan tapahtumat. Yksittäinen

yrittäjä voi saada viestinsä kuuluviin niin suurissa kuin pienemmissäkin

asioissa: yhdistyksen kautta löytyvät kanavat alueen ja valtakunnan

päättäjiin.


Vaihto-opiskelua Hollannissa

ja opiskelijan etujen valvontaa

KIELIKYLPYOHJELMA

Tämä koulutus on tarjolla myös ruotsin- ja

englanninkielisenä. Voit valita näistä samansisältöisistä

ohjelmista opintoja

haluamallasi kielellä.

Mirika Laurila opiskelee liiketaloutta ja työskentelee Anttilassa päällikkötason

tehtävissä kodin- ja viihdeosastolla. Mirika on viettänyt kolme

kuukautta opiskelijavaihdossa Hollannissa.

Miksi VAMKiin? Halusin opiskella kotikaupungissani Vaasassa. Kaikki

kaverini asuvat ympäri kaupunkia kävely- tai pyöräilymatkan päässä, joten

vapaa-aikaa on vaivatonta viettää yhdessä. Myös työllisyysnäkymät

Vaasan seudulla ovat erinomaiset.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Tein työharjoitteluni nykyisessä

työpaikassani, jossa työskentelin jo koulutustani vastaavissa tehtävissä.

Harjoitteluissa olen ollut monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä,

tehnyt asiakastyytyväisyystutkimusta ja ollut kehittämässä tavaratalon

yhteiskunta- ja ympäristöystävällistä toimintatapaa, mikä varsinkin on

vastannut omia kiinnostuksen kohteitani.

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Työnantajani tietää, että tradenomikoulutuksessa

teoriat yhdistetään käytäntöön aidovissa hommissa

liikealojen yrityksissä. Työpaikkani työllistääkin mielellään tradenomiksi

opiskelevia ja vastavalmistuneita. Olen erittäin tyytyväinen opintoihini

VAMKissa, vaikkakin matematiikan kertauskurssin ja kirjanpidon tenttien

uusinnat olisin toki voinut jättää tekemättä!

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Olen edustanut opiskelijoita

VAMKin hallituksessa ja erilaisissa työryhmissä, mitä kautta olen tutustunut

moniin uusiin ihmisiin, jotka ovat vaikuttaneet opiskeluaikaani

tavalla tai toisella; oli kyse sitten arvokkaista vinkeistä opintoihin ja työelämään

liittyen tai hauskanpidosta. On myös upeaa, että opiskelijoiden

mielipiteet VAMKissa tulevat kuulluiksi.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Toivon urani urkenevan esimies- tai

asiantuntijatehtävissä, ja VAMKista valmistuttuani aionkin hakea

työpaikkani päällikkö- ja esimieskoulutukseen. Jos opiskeluhammasta

vielä joskus kolottaa, saatan harkita myös ylempää amk- tai yliopistotutkintoa.

Voit erikoistua myos

oikeushallintoon

Liiketalouden koulutusohjelma antaa tietoja

ja taitoja, joita vaaditaan yksityisen ja julkisen

sektorin erilaisissa vaativissa asiantuntija- ja

esimiestehtävissä. Koulutusohjelman laaja

opintojaksotarjonta toisella kotimaisella kielellä

antaa hyvän mahdollisuuden tehdä alueen

kaksikielisyydestä luonnollinen osa opiskelua.

Opiskelija voi valita myös englanninkielisiä

opintojaksoja. Opiskeluaikana työ- ja yrityselämän

käytännön ongelmatilanteita ratkotaan

tehtävien ja projektitöiden avulla sekä toimimalla

yrittäjänä.

Mihin ammattiin?

Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat

työllistyvät suuntautumisvaihtoehdon perusteella

erilaisiin markkinoinnin, kansainvälisen

markkinoinnin, markkinointiviestinnän, viennin

ja tuonnin, huolinnan, taloushallinnon sisäisen

ja ulkoisen laskentatoimen, julkis- ja oikeushallinnon

asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Perus- ja ammattiopinnot Opiskeluvalmiudet,

Yrittäjyys, Liiketoimintaosaaminen,

Tutkimus ja menetelmät.

Suuntaavat ammattiopinnot

Markkinointi: pääalueina Markkinointi kuluttajille,

Informaatio ja suunnittelu, Markkinointi

verkostoissa, Retail markkinointi.

Kansainvälinen kauppa: pääalueina Kansainvälinen

markkinointi, Kansainvälinen kauppa,

Kansainvälinen yritystoiminta.

Taloushallinto: pääalueina Laskentatoimen

ja verotuksen erityiskysymyksiä, Sisäinen

laskentatoimi, Taloushallinnon erityisalueet.

Lisäksi suuntaava valinnainen moduuli.

Oikeushallinto: pääalueina Rikos- ja prosessioikeus

sekä ulosotto, Yksityisoikeus, Hallintooikeus.

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu 30 op

Opinnäytetyö

Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen

hakutoive, työkokemus, valintakoe:

kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Valintakokeen aineisto-osioon

liittyvä materiaali löytyy VAMKin internetsivuilta

www.vamk.fi toukokuun 2012 alusta

lähtien. Ennakkomateriaali ei saa olla mukana

koetilanteessa.

Aloituspaikat 80

Hakuaika 5.3.–3.4.2012

Liiketalous (058)

210 OP

tradenomi

liiketalouden AMK-tutkinto

19


Praktiken var en inkörsport

till arbetslivet i Vasa

SPRÅKBADSPROGRAM!

Denna utbildning erbjuds även på finska

och engelska. Studier inom dessa identiska

program kan ske på önskat språk.

Jannike Jåfs utexaminerades som tradenom år 2011. Hon jobbar för

närvarande som kundrådgivare inom Nordea.

Den vitala Vasaregionen skapar

ypperliga mojligheter att faå

arbetspraktik och jobb

Varför VAMK? Ekonomi kändes intressant. Jag ville ha en utbildning

som inte är för snäv och inte sätter för mycket gränser på vilka jobb

man kan söka i framtiden. Jag kom från Jakobstad till Vasa som känns

som en storstad men i mindre dimension. Vasa har många studerande,

är mångkulturell, har en god arbetsmarknad, erbjuder bra shoppingmöjligheter,

har många restauranger och krogar, bra kultur- och

fritidsmöjligheter och framför allt är det nära till allt.

Erfarenheter av arbetspraktiken? Jag utför min arbetspraktik vid

Nordea som kundrådgivare. Om praktikplatsen fick jag information via

e-post i skolan. För mig var arbetspraktiken en inkörsport till arbetslivet

och företagsvärlden i Vasa. Oftast är det så, att kontakterna man har

till personer inom företaget är avgörande när man söker ett jobb. I och

med arbetspraktiken känner jag att jag fick chansen att vidga mina vyer

och skapa dessa kontakter.

Tankar om utbildningsprogrammet? Jag tror att arbetsgivarna

uppskattar utbildningen främst för att den är praktiskt betonad. I mitt

utbildningsprogram anser jag det som stort plus att det har funnits gott

om valmöjligheter, t.ex. huvudämne, biämne, utlandsstudier, utlandspraktik

samt virtuella och valbara kurser.

Bästa minnen från studietiden? Alla de vänner och bekanta jag fått

under min tid på VAMK.

Dina framtidsplaner? Jag tycker att branschen känns rätt och jag trivs

med mitt jobb. Jag har planerat att fortsätta med studierna, exempelvis

på Hankens magisterprogram. Ett annat lockande alternativ skulle vara

att gå en kurs inom något kreativt område som tangerar mitt huvudämne

marknadsföring, t.ex. reklamgrafik.

Företagsekonomi (058)

210 SP

tradenom

YH-examen i företagsekonomi

20

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

ger kunskaper och färdigheter som krävs

inom såväl den privata som den offentliga

sektorn i olika krävande ledar- och expertuppgifter.

I utbildningsprogrammet betonas den

studerandes möjligheter att välja moduler på

det andra inhemska språket varvid regional

tvåspråkighet tas i beaktande som en naturlig

del av den vardagliga verksamheten. Den

studerande kan även välja engelskspråkiga

studieperioder.

Framtida yrke

Utexaminerade från utbildningsprogrammet

för företagsekonomi fungerar, beroende av

inriktningsalternativ, som experter och förmän

inom marknadsföring, internationell marknadsföring,

export och import, spedition samt

inom intern och extern redovisning.

Grundstudier och yrkesstudier

Studiefärdigheter, Företagsamhet, Affärskunnande,

Forskning och metodik.

Inriktade yrkesstudier

Inriktade studier inom marknadsföring

omfattar Marknadsföring till konsumenter,

Information och planering, Marknadsföring i

nätverk samt Retail markkinointi.

Inriktade studier inom internationell handel

omfattar Internationell marknadsföring, International

business och Internationell företagsverksamhet.

Inriktade studier inom ekonomiförvaltning

omfattar Specialfrågor inom redovisning

och beskattning, Intern redovisning och

Ekonomiförvaltningens specialområden.

Fritt valbara studier

Praktik 30 sp

Lärdomsprov

Antagningskriterier Skolframgång, första

ansökningsönskemål, arbetserfarenhet, urvalsprov.

Till urvalsprovet kallas alla som är

behöriga att söka. I det riksomfattande urvalsprovet

för utbildningsprogrammen i företagsekonomi

ingår tre delar. En del som görs på

basis av förhandsmaterial, en skriftlig del eller

en intervju och en del som testar det matematisk-logiska

tänkandet. Förhandsmaterialet

publiceras på Vasa yrkeshögskolas

webbsidorna i maj 2012.

Nybörjarplatser 45

Ansökningstid 5.3.–3.4.2012


Making music, studying,

working at own company…

LANGUAGE IMMERSION

This degree programme is available in English,

Finnish and Swedish: You may complete

courses in language of your choice.

Sebastian Da Costa studies in the degree programme in International

Business. Besides his studies he makes music and does gigs as well

as works as an event manager at Unidream Viihde, which is specialised

in event and artist management.

Your motives to choose VAMK? I wanted to do business studies,

and when I realised that the programme was offered in my hometown

Vaasa and in English, it was natural to choose VAMK.

Your experiences of practical training? I did my practical training in

my own company Unidream. It is great that studying at VAMK is very

practical and the students are able to carry out their interests as well as

work at training places they really enjoy, and teachers are supportive

of this!

Your opinion of the degree programme? When I meet new customers

at work, they usually ask me whether I study or not. When I tell

them that I am an international business student it always makes an

impact. The best course at VAMK was Entrepreneurship, which really

gave me a perspective and better understanding of what is it like to be

an entrepreneur.

The best memories of the studies? I can’t say which one is the best

but thanks to the student union Vamok I have such splendid memories

from my studying period! As a member of Vamok’s board I have met

lots of new people as well as arranged and experienced great student

events.

Your plans for the future? I hope to work in music industry in one

way or another. Event managing and music, that would be my dream:

Organizing big gigs and festivals, and performing in few too of course!

After graduating from VAMK I might continue studying at Hanken and

get a Master’s degree.

Exciting international

career prospects

The degree programme in International Business

provides the students with the knowledge

and skills necessary for various demanding

expert and leadership positions as well as

special skills for both public and private

sector careers. English being the language

of instruction, the programme prepares the

student for challenging international careers.

Students from all over the world bring a variety

of different cultures and experiences to this

degree programme.

Careers

Graduates are employed as managers or experts

in various international organisations in

Finland and abroad in the fields of marketing,

export and import, forwarding, transportation

and custom clearance.

Basic and Professional Studies Society and

Entrepreneurship, Languages and Communication,

Data Processing, Mathematics and

Natural Sciences, Business Economics and

Legal Norms, Marketing, Company Economics,

Research Process.

Advanced Professional Studies

Specialisation International Marketing

and Foreign Trade

• The main focus is on International Marketing,

Foreign Trade, International Management

and Project Management.

• As another area of focus Asian Business,

German Business or equivalent courses from

other degree programmes, or courses at other

polytechnics/universities abroad can be

chosen.

• A three-month stay in a foreign country

according to the student’s choice is included

in the programme, either in the form of

studies or work placement. This gives the

students the opportunity to improve both

their English skills and other language skills,

like German, French or Spanish and at the

same time they will get a more profound

knowledge of different business and cultural

environments.

Free-Choice Studies

Practical Training 30 ects

Thesis

Selection Criteria Upper secondary education

or a minimum of three years of vocational

education, good command of English

and entrance examination.

Online application at www.admissions.fi

Intake 40

Application Period 9.1.–14.2.2012

International Business

210 ECTS

Bachelor of Business

Administration, bba

21


ICT-ammattilainen

on tietotekniikan tulkki

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian opiskelu valmentaa palveluammattiin

ja tarjoaa työelämässä rajattomasti mahdollisuuksia. ICTosaamista

ja sen soveltamista tarvitaan kaikentyyppisissä organisaatioissa

ja kaikilla toimialoilla.

VAMKin tietojenkäsittelyn koulutusohjelma vastaa kasvussa olevaan

tietotekniikan ja liiketoiminnan yhdistämisen osaamistarpeeseen. Opiskelussa

teoria yhdistyy innostavalla tavalla yhdessä tekemisen kautta

projektioppimiseen. Myös itsenäisesti virtuaalisesti tietoverkoissa

suoritettavat opinnot ovat olennainen osa koulutusta. Opettajien vankka

ammattitaito, innovatiiviset opetusmenetelmät ja tiiviit verkostot alueen

työelämään takaavat valmistuneille työnantajien arvostaman monipuolisen

osaamisen sekä tietotekniikassa että liiketoimintaosaamisessa.

ICT-alalla jokaiselle löytyy oma paikkansa, olipa kiinnostuksen kohteena

esimerkiksi ohjelmointi, www-sisällöntuotanto, mobiilipalvelut, avoin

lähdekoodi, digitaalinen tuotanto tai tietoliikenne. Ala kasvaa ja kehittyy

vauhdilla ja uusia ratkaisuja syntyy jatkuvasti, mikä edellyttää valmiutta

ja asennetta uuden kohtaamiseen, oppimiseen ja oman ammattitaidon

kehittämiseen.

ICT-osaajan valtteja ovat

ammattiosaamisen lisaksi

kyky tyoskennella niin tiimeissa,

projekteissa kuin asiakkaan kanssa.

22


Työnteko ICT-alalla hyvinkin

sosiaalista

Toni Vähämaa opiskeli tietojenkäsittelyä ja valmistui tradenomiksi.

Miksi VAMKiin? Hain tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan kokeilumielellä.

Mietin että jos ei kiinnosta, vaihdan toiseen ohjelmaan. Nyt

olen kuitenkin valmis tradenomi! Muutin Vaasaan Kurikasta ja tykästyin

kaupunkiin jo opintoja edeltävän kesätyön aikana. Parasta Vaasassa on

kesät ilman hyttysiä!

Kokemuksesi työharjoittelusta? Olin työharjoittelussa Vaasan Sportilla.

Sain harjoittelupaikan vapaavalintaisen opintojakson myötä, jossa

kuvasin Sportin jääkiekko-otteluja ja tein pelien jälkeisiä haastatteluja.

Harjoittelussa lisäksi pyöritin viikoittaisia uutisia Sportin kotisivuilla. Työ

oli mielenkiintoista ja haastavaa, ja harjoittelujakso opetti paljon uutta.

Tärkeintä oli huomata, että työnteko tietojenkäsittelyn alalla voi olla

hyvinkin sosiaalista, toisin kuin aiemmin arvelin.

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Mielestäni työnantajat saavat ammattikorkeakoulusta

valmistuvasta valmiimman työntekijän kuin usein

osaavat kuvitellakaan. Suuntaavissa opinnoissa kävimme monia uusia

asioita läpi, jolloin joskus käteen jäi vain pintaraapaisu. Koulutusohjelman

parasta antia on käytännönläheisyys, jota myös monet työnantajat

arvostavat.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Työharjoittelussa haastattelin

luokkakaverini kanssa jääkiekkoseura Sportin päävalmentajana

toiminutta Juhani Tammista, joka on hyvässä mielessä erittäin erilainen

ihminen. Se oli ainutlaatuinen kokemus ja myös ensimmäinen haastattelumme

työharjoittelussa.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Minua kiinnostaisi graafiseen suunnitteluun

liittyvä työ, mahdollisesti ulkomailla. Mielessäni on myös käynyt

opintojen jatkaminen.

Laajaa nakemysta tietohallinnosta

seka ICT:n soveltamisesta

liiketoiminnassa

Yrityselämä kaipaa kaupallisen ajattelutavan

omaavia ICT-osaajia. Mobiilipalvelujen kehitys,

sosiaalisen median hyödyntäminen, pilvipalveluiden

ja digimedian kasvu tuovat uusia

haasteita yrityksille. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta

valmistut ICT-osaajaksi ja -soveltajaksi.

Tietojenkäsittelyn tradenomilla on

laaja näkemys ICT:n soveltamismahdollisuuksista

liiketoiminnassa. Opiskelija erikoistuu

web- ja mobiilipalvelujen ja tietojärjestelmien

rakentamiseen sekä näiden palvelujen pystyttämiseen

myös Open Source -pohjaisesti

tai web- ja digitaaliseen sisällöntuotantoon.

Oppimisen tukena toimii asiantuntevia ohjaajia

ja nykyaikainen oppimisympäristö. Ammatillinen

osaaminen syntyy alueen ICT-yritysten

kanssa yhteistyöprojekteissa, joissa opiskelija

saa harjoitella myös tiimityötaitoja. Koulutusohjelma

tarjoaa mahdollisuuksia osallistua

kansallisiin tai kansainvälisiin hankkeisiin tai

tutkimusprojekteihin erityisesti Open Source

-tuotteiden parissa.

Mihin ammattiin?

Valmistuttuasi työllistymismahdollisuudet ovat

monipuolisia. Joka yritys, alasta tai koosta

riippumatta tarvitsee ICT-osaamista. Työpaikka

voi löytyä suuren yrityksen ATK-osastolta,

ICT-alan palveluyrityksestä tai julkishallinnon

ICT-organisaatiosta. Tuleva ammattisi voi olla

esim. ohjelmoija, websuunnittelija, tietokantaasiantuntija,

mikrotukihenkilö, tietoliikenneasiantuntija,

ATK-suunnittelija, digitaalisen

sisällön tuottaja tai projektipäällikkö. Koulutus

antaa halutessasi myös valmiuksia oman

yrityksen perustamiseen.

Ammatilliset osaamisteemat: ammatillinen

kasvu, työvälineiden osaaminen, ICT-laitteistoosaaminen,

tietojärjestelmäosaaminen, palvelujen

kaupallisuus ja käytettävyys, viestintä- ja

vuorovaikutusosaaminen (erityisesti englanti),

liiketoimintaosaaminen.

Yleiset työelämäkompetenssit: oman ajan

hallinta, eettinen osaaminen, innovaatio-osaaminen,

organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen,

kansainvälisyysosaaminen.

Suuntaavat ammattiopinnot:

Web- ja mobiilipalveluiden rakentaminen:

verkkopalvelun suunnittelu, tietokannan

hallinta, web-sovellukset, mobiiliohjelmointi,

verkkopalvelun toteutus, ohjelman testaus ja

ylläpito.

Web- ja mobiilipalveluiden tietoliikenneratkaisut:

käyttöjärjestelmät, lähiverkot, verkkojen

tietoturva, palvelintuotteet ja palvelinsovellukset,

tietoliikenne ja tietoverkot, yrityksen

tietoverkot.

Web- ja digitaalinen sisällöntuotanto: graafisen

tuotannon työkalut, sisällöntuotanto

verkossa, web ja multimedia, multimedian

tuotannon työkalut, videokuvaus ja editointi,

3D-mallinnus ja animaatiot.

Opiskelija voi täydentää suuntaavia opintoja

(1) suorittamalla ICT-projekteja Yritysklinikassa,

(2) osallistumalla yrittäjyystoimintaan

(Business Factory), (3) opiskelemalla ulkomailla

tai (4) täydentämällä osaamistaan toisen

alan opinnoilla.

Vapaasti valittavat opinnot Oman valinnan

mukaan ammattikuvan laajentamiseen tai

syventämiseen liittyviä opintoja.

Harjoittelu ICT-alan harjoittelu (5 kk).

Opinnäytetyö Opinnäytetyöllä opiskelija

osoittaa hallitsevansa ammatin avainasioita

ja pystyvänsä itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia

ja dokumentoimaan tuloksia.

Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen

hakutoive, valintakoe: kaikki hakukelpoiset

hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Aloituspaikat 35

Hakuaika 5.3.–3.4.2012

Tietojenkäsittely (142)

210 OP

tradenomi

liiketalouden AMK-tutkinto

23


Moniosaaja menestyy

matkailu- ja ravitsemisalalla

Pohjanmaalla toimiva Osuuskauppa kpo:n matkailu- ja ravitsemistoimiala

tarjoaa VAMKin opiskelijoille niin työharjoittelumahdollisuuksia

kuin opinnäytetöiden aiheitakin.

– Kokemukset ovat olleet myönteisiä, ja yhteistyömme on saanut

aikaan konkreettisia toimenpiteitäkin, kpo:n toimialajohtaja Riku

Asukas kertoo.

Asukkaan mielestä opiskelijat saavat VAMKista riittävät lähtökohdat

työelämään.

– Paljon on lisäksi kiinni opiskelijoiden omasta asenteesta ja avoimuudesta.

Moniosaamisesta on tullut erottamaton osa ammatinhallintaa.

Maailmaa ja työelämää ei voi katsoa liian suppealta näkökannalta.

kpo:ssa arvostetaan avointa ja positiivista työntekijää, joka on jatkuvasti

kiinnostunut ja valmis oppimaan uutta.

– Opiskelijan suunnitellessa työharjoittelujaksojaan kannattaa

hankkia kokemusta monipuolisesti eri tehtävistä, Asukas vinkkaa.

Asukkaan mukaan alan työllisyystilanne ja tulevaisuudennäkymät ovat

kohtalaiset. Ammattilaisista on tietyillä osa-alueilla pulaa, ja kilpailu

ihmisten ajasta kovenee jatkuvasti.

– Vaasa ja Vaasanseutu ovat kasvaneet viimeiset viisi vuotta todella

hyvin. Uusia palveluita ja innovaatioita tarvitaan, jotta kasvua pystytään

pitämään yllä.

Vaasasta ja sen lähialueesta matkailukohteena puhuttaessa Asukas painottaa,

että erilaisten vetovoimatekijöiden esiintuonti ja elinkeinoelämän

yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat olennaisia kilpailussa pärjäämiselle.

Branschdirektör Riku Asukas, kpo:

Efterfrågade inom turism- och kosthållsbranschen är restonomer

som på ett mångsidigt sätt behärskar sitt yrke. Viljan att inhämta

ny information samt mångkunnighet har blivit en oskiljaktig del

av yrkesskickligheten. Det behändigaste sättet för en studerande

att skaffa sig ett mångsidigt kunnande är att via arbetspraktik förvärva

erfarenhet från så varierade uppgifter som möjligt. Sysselsättningsläget

i branschen har legat på en hygglig nivå under senare

tider, trots de ekonomiska fluktuationerna. Konkurrenskraften

inom handeln upprätthålls av en kunnig personal, men viktig är

också förmågan att förnya sig och utveckla sina funktioner.

Riku Asukas vastaa Osuuskauppa KPO:n matkailu- ja ravitsemistoimialasta,

jossa työskentelee noin 170 ammattilaista eri tehtävissä. Koko

KPO-konsernissa työskentelee noin 1 700 ammattilaista, tunnettuja konsepteja

ovat mm. Prisma, S-Market, Sale sekä ABC-liikennemyymälät.

Osuuskauppa KPO on yli 600 miljoonan euron vuosimyynnillä Suomen

suurimpia alueosuuskauppoja.

24


Pop-tähtiä ja valtioiden

päämiehiä työharjoittelussa

KIELIKYLPYOHJELMA!

Tämä koulutus on tarjolla myös ruotsin- ja

englanninkielisenä. Voit valita näistä samansisältöisistä

ohjelmista opintoja

haluamallasi kielellä.

Annika Torniainen valmistui restonomiksi ja työskentelee matkailuhankkeiden

projektikoordinaattorina Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Työssään hän suunnittelee ja toteuttaa alueen matkailuyrityksiä kehittäviä

projekteja.

Vaasa on Suomen aurinkoisin ja

energisin korkeakoulukaupunki

Miksi VAMKiin? Amk-koulutus kiinnosti käytännönläheisyytensä

vuoksi. Arvelin myös että matkailun koulutus avaa ovet työelämään

maailmalle. Muutin Nummelasta Vaasaan, eli tein toisin kuin valtaosa

tutuista ja lähdin pois pääkaupunkiseudulta. Vaasassa on loistavat liikuntamahdollisuudet,

vilkas opiskelijaelämä ja nuorekas tunnelma sekä

kansainvälinen ilmapiiri kiitos isojen vientiyritysten ja lentokentän.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Tein harjoittelun Dublinissa viiden

tähden hotellissa, jossa majoittui suuren maailman pop-tähtiä ja valtioiden

päämiehiä. Työskentelin hotellin myynti- ja markkinointiosastolla

ja näin, miten VIP-asiakkaita kohdellaan. Työntekijöiden ulkonäkö oli

tarkkaan määritelty, ja kaikki käyttivät hotellin työasuja. Naisilla piti

olla huulipunaa, mustat korkokengät, hiukset siististi kiinni ja sievät

nappikorvakorut. Piti olla sekä meikkiä että näyttää luonnolliselta. Olin

värjännyt hiukseni ennen matkaa Irlantiin, ja hotellin tyyliin ne olivat liian

räiskyvän punaiset!

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Koulutus antaa hyvät eväät asiakaspalvelutyöhön,

jos vain ominaisuuksiltaan ja asenteeltaan sopii

palvelualalle. Opinnoissa korostui itse tekemisen meininki ja käytännön

harjoitukset, mikä sopi opiskelutyyliini hyvin. Jo heti opintojen alussa

opiskelijat olisi voinut tutustuttaa seudun matkailuyrityksiin paremmin,

sillä paikallinen matkailun kenttä oli vieras muualta muuttaneelle.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Vasta aloitettuani VAMKissa

minulle selvisi, että opinnot ovat suomeksi ja ruotsiksi. Tunneilla oli

hauskaa ja tuskaistakin, kun puhuttiin sekaisin kumpaakin kieltä. Sain

monia uusia kavereita, emmekä keskiviikkoisin eloisassa opiskelijakaupungissa

kotisohvaa kuluttaneet. Myös vaihto-opiskeluni Thaimaassa

on ikimuistoinen kokemus.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Pidän kehittämistyöstäni, johon toivoisin

myös kansainvälistä ulottuvuutta. Vaasan saaristolla on mieletön

potentiaali kehittyä matkailullisesti. Saaristoluonto ja kulttuuri ovat vielä

hieman piilotettu aarre.

Matkailun koulutusohjelmasta valmistuu

laaja-alaisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin

teoreettiset tiedot kuin käytännön taidotkin.

Opiskeluun kuuluvat olennaisena osana

elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävät

projektit ja opinnäytetyöt. Osa opinnoista

suoritetaan ruotsin kielellä, mikä vahvistaa

opiskelijoiden kielitaitoa ja mahdollisuuksia

työmarkkinoilla, jossa kaksikielisyyttä arvostetaan.

Mihin ammattiin?

Opiskelijoita valmennetaan työskentelemään

alan asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä.

Ravintolapalveluihin suuntautuneet

210 OP

restonomi (amk)

matkailu- ja ravitsemisalan

amk-tutkinto

opiskelijat työllistyvät mm. majoitus- ja ravitsemisliikkeisiin

sekä elintarvike- ja ravintolaalan

yrityksiin. Matkailua opiskelleet taas

voivat työskennellä kansallisissa ja kansainvälisissä

matkailuorganisaatioissa, matkatoimistoissa,

matkailuyrityksissä sekä matkailualan

asiantuntijaorganisaatioissa.

Perus- ja ammattiopinnot Opiskeluvalmiudet,

Matkailutoiminnan perusta, Ravintolapalvelutoiminnan

perusta ja Yrityksen perustaminen.

Suuntaavat ammattiopinnot

Matkailun suuntautumisvaihtoehto: Matkailuelämysten

tuottaminen, Matkailuyrityksen

johtaminen, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Ravintolapalveluiden suuntautumisvaihtoehto:

Ravintolaelämysten tuottaminen,

Ravintolayrityksen

johtaminen, Tutkimus- ja

kehittämisosaaminen.

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu 30 op

Opinnäytetyö

Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen

hakutoive, työkokemus, valintakoe:

kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintakokeeseen.

Aloituspaikat 17

Osa opetuksesta ruotsiksi.

Hakuaika 5.3.–3.4.2012

Matkailu (728)

210 OP

RESTONOMI (AMK)

matkailu- ja ravitsemisalan

AMK-tutkinto

25


Den praktiska

undervisningen var det bästa

SPRÅKBADSPROGRAM!

Denna utbildning erbjuds även på finska och

engelska. Studier inom dessa identiska

program kan ske på önskat språk.

Marika Åkerholm studerar inom utbildningsprogrammet för turism. Vid

sidan av studierna jobbar hon som servitör på restaurang Strampen.

Marika har varit tre månader på utbyte i Umeå, vilket var ett minne för

livet och gav henne möjligheten att skaffa sig vänner från hela världen.

Varför VAMK? Jag ville utbilda mig till restaurangchef och VAMKs utbildningsprogram

för turism såg intressantas ut. Programmet vid VAMK

är dessutom trespråkigt och i den här branschen behöver man kunna

alla tre språk. Det bästa med Vasa är att staden är full av studerande

och det händer alltid någonting. Här finns också massor av möjligheter

till fritidsaktiviteter för alla. Vi har allt från gym till kulturcaféer.

Erfarenheter av arbetspraktiken? Jag gjorde min arbetspraktik på

en bar i Portugal. Praktikplatsen fick jag genom en kollega här hemma

som har jobbat på baren tidigare. Att ha jobbat utomlands är en bra

merit som kommer att vara till god hjälp när jag ska söka jobb i framtiden.

Det var dessutom en mycket bra erfarenhet eftersom jag lärde

mig massor av nya saker: språk, arbetssystem, drinkar, maträtter och

kulturella skillnader.

Tankar om utbildningsprogrammet? VAMK är absolut ett bra alternativ

för någon som är intresserad av hotell- eller restaurangbranschen.

Utbildningen ger ett brett kunnande. Det verkar som om VAMK har ett

gott rykte bland arbetsgivarna. Utbildningsprogrammet är också så

familjärt, man kommer nära både sina klasskamrater och lärarna.

Bästa minnen från studietiden? All den praktiska undervisningen. Det

är skönt att göra något praktiskt som omväxling och man får prova på

så mycket saker som man aldrig skulle ha provat på egen hand. Jag

har bland annat ätit björnkött och rensat en marulk.

Dina framtidsplaner? Jag har absolut valt rätt bransch, jag kan inte

tänka mig att göra något annat. Mina planer för framtiden är att bli

egen företagare, men det är nog långt borta ännu. Först ska jag jobba

och resa.

Vasa ar full av studerande

och det hander alltid

nagonting kul

Turism (728)

210 SP

RESTONOM (YH)

YH-examen inom turismoch

kosthållsbranschen

Utbildningsprogrammet för turism utbildar

mångkunniga specialister som besitter både

teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

En väsentlig del av studierna utgörs av

projekt och lärdomsprov som genomförs tillsammans

med näringslivet. En del av studierna

sker på finska vilket stärker studerandenas

språkkunnighet och möjligheter i arbetslivet.

Framtida yrke

Utbildningsprogrammet ger kunskaper och

färdigheter som krävs för branschanknutna

expert-, förmans- och utvecklingsuppgifter

eller för verksamhet som självständig

företagare. Studerande som inriktar sig på

restaurangservice kan efter utbildningen

anställas t.ex. av företag i inkvarterings- och

kosthållsbranschen samt livsmedels- och

restaurangbranschen. Studerande som genomgått

utbildning i turism har färdigheter som

krävs för arbete i nationella och internationella

turismorganisationer, resebyråer, turismföretag

samt expertorganisationer inom turismbranschen.

Grundstudier och yrkesstudier Studiefärdigheter,

Turismverksamhetens grunder, Restaurangverksamhetens

grunder, Grundande

av företag.

Inriktade yrkesstudier

Intriktningsalternativet turism: Produktion

av turismupplevelser, Ledning av turismföretag,

Undersöknings- och utvecklingskunskap.

Intriktningsalternativet restaurangservice:

Produktion av restaurangupplevelser, Ledning

av restaurangföretag, Undersöknings- och

utvecklingskunskap.

Fritt valbara studier

Praktik 30 sp

Lärdomsprov

Antagningskriterier Skolframgång, första

ansökningsönskemål, arbetserfarenhet,

urvalsprov: alla sökande som är behöriga

kallas till urvalsprov.

Nybörjarplatser 12

En del av undervisningen sker på finska.

Ansökningstid 5.3.–3.4.2012

26


Student exchange is a priceless

experience

Elisa Niinimaa graduated in 2011. She works as an airport service officer

in check-in and ticket sales at Tampere-Pirkkala Airport. During her

studies Elisa spent four months in Seoul, South Korea as an exchange

student.

Your motives to choose VAMK? I have always been interested in

travelling and different cultures, and after working a year in Spain I

thought I could make tourism part of my professional life, too. What

motivated me the most was that I could take the whole degree in

English. I moved to Vaasa from Tampere, since I wanted to see something

new and Vaasa seemed like a nice town with an international

atmosphere.

Your experiences of practical training? I got my professional

practical training credits from the Finnish ground handling company,

Airpro Ltd, at Tampere-Pirkkala airport. My duties were checking in the

passengers and verifying travel documents, gate duties and working in

info and reservation desk. I have worked for the same company ever

since. The second internship took place in Las Palmas, Gran Canaria.

I worked in a hotel as a receptionist for five months. It was not easy to

learn a new job in a foreign language but it was totally worth it and the

experience gave me confidence to work again abroad.

Your opinion of the degree programme? The Finnish employers are

aware of the knowledge that the degree offers to students, and the

English degree is appreciated. In my studies the best courses were in

the specialised professional studies in tourism, some entrepreneurship

courses and my exchange studies. At Kyung Hee University I learned

more about tourism as an industry as well as world tourism and different

cultures and religions.

The best memories of the studies? The first year was memorable

when our international student group was getting to know each other

and everyone was supporting each other like a big family. Also, the

practical training abroad and student exchange are both dear memories.

The food, pop culture, tourist attractions, different cultural events

and nightlife in Seoul are definitely worth to try!

Your plans for the future? At the moment I am looking for a job abroad.

However, I do not see it impossible to study more tourism in the

future.

Extensive knowledge from

the field of tourism

The degree programme in Tourism provides

the students with extensive knowledge from

the field. The students gain the practical skills

as well as the theoretical knowledge needed.

An essential part of studies in the degree

programme are projects and thesis made in

cooperation with the industry.

LANGUAGE IMMERSION

This degree programme is available

in English, Finnish and Swedish: You may

complete courses in language

of your choice.

Careers

The students are provided with skills to work

in expert, managing and developing positions

or as entrepreneurs in the field. Students specialised

in restaurant services are employed

e.g. in hotels and restaurants as well as in

food supplying industries. Students specialised

in tourism are employed in national and

international tourism organisations, travel

agencies, tourism companies, and in expert

organisations within the tourism industry.

Basic and Professional Studies Study Skills,

Basics of Tourism, Basics of Restaurant Services,

Establishing a Company

Advanced Professional Studies

Specialisation Alternative of Tourism Management:

Production of Tourism Experiences,

Management of a Tourism Company, Research

and Development Skills

Specialisation Alternative of Restaurant

Management: Production of Restaurant Experiences,

Management of a Restaurant

Company, Research and Development Skills

Specialised Optional Module Asian Tourism

and Hospitality Management: This optional

module is carried out abroad.

Free-Choice Studies

Practical Training 30 ects

Thesis

Selection Criteria Upper secondary education

or a minimum of three years of vocational

education, good command of English

and entrance examination.

Online application at www.admissions.fi

Intake 22

Application Period 9.1.–14.2.2012

Tourism

210 ects

Bachelor of Hospitality

Management

27


Sosiaali- ja

terveysalalla

on kysyntää osaajille

Sosiaali- ja terveysala tarjoaa laajan kirjon ammatteja, joissa saa tehdä

työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen elämän kaikilla osa-alueilla.

Työssä korostuu asiakkaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti edistämällä,

tukemalla ja vahvistamalla hänen hyvinvointiaan ja voimavarojaan.

Suomalaisessa yhteiskunnassa alan työtä arvostetaan suuresti, sillä

useimmille meistä terveyden ja toimintakyvyn säilyminen ovat elämän

tärkeimpiä asioita. Myös alan ammattilaiset itse kokevat tekevänsä

merkityksellistä ja arvokasta työtä.

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja VAMK ovat tehneet

yhteistyötä jo vuosia. Kaupunki esimerkiksi tarjoaa VAMKin opiskelijoille

työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita.

– Yhteistyö on sujunut hyvin, ja kumpikin osapuoli on hyötynyt siitä.

Opiskelijoiden ammatilliset valmiudet ovat hyvät, kertoo kaupungin

perusturvajohtaja Jukka Kentala.

Kentalan mukaan sosiaali- ja terveysalan työnsaantimahdollisuudet

näyttävät erittäin myönteisiltä myös Vaasassa. Vastuullisia ammattilaisia

tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aiemmin erityisesti

väestön ikääntymisen ja siihen liittyvän hoidon tarpeen kasvun myötä.

Erityisesti ikäihmisten koti- ja laitoshoito tulee työllistämään alalle valmistuneita,

mutta myös nuorisotyöhön, terveyskeskuksiin sekä sosiaalityön

ja perhepalveluiden eri palvelualueille tarvitaan osaavia tekijöitä.

Suuri osa sosiaali- ja terveyssektorin tuottamista palveluista on asiakaspalvelua,

joten työntekijöiltä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja,

korkeatasoista ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä vastuullisuutta.

– Arvostamme avointa, keskustelevaa asennetta sekä rohkeutta miettiä

myös uusia ratkaisuja työn haasteisiin, Kentala vinkkaa.

Alan jatkuva kehittyminen ja haasteet vaativat itsensä ja työnsä kehittämistä

yhä työelämässäkin. Työntekijän on myös osattava työskennellä

moniammatillisessa työyhteisössä ja verkostoissa. Lisäksi hyvinvointisektoreilla

toimitaan kaikenikäisten asiakkaiden kanssa.

Jukka Kentala on Vaasan kaupungin perusturvajohtaja. Hänen vastuualueenaan

on noin 2000 työntekijän sosiaali- ja terveystoimi.

28


Työmahdollisuuksia piisaa

ulkomaita myöten

Sara Parhiala opiskelee sosiaalialaa. Tulevalta työltään hän on aina

halunnut sekä fyysistä että psyykkistä haastetta.

Vaasasta loytyy iltarientoja

kaikkiin tunnelmiin

Miksi VAMKiin? Ammattikorkeakoulu oli minulle itsestään selvä vaihtoehto,

sillä halusin käytännönläheisen ammatin järkevän pituisella opiskeluajalla.

Muutin Kokkolasta opiskeluiden perässä Vaasaan, joka on

sopivan matkan päässä kotikaupungistani ja siellä asuvista sukulaisista

ja ystävistäni. Vaasa on pieni suuri kaupunki, jossa parasta on meri ja

rentouttavat lenkkeilyreitit minulle ja koirilleni.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Tähän mennessä olen ollut työharjoittelussa

englanninkielisessä päiväkodissa. Opettajat auttoivat harjoittelupaikan

saamisessa. Harjoittelujakso antoi minulle valtavasti uutta

ammatillista osaamista, jota ei vain tunneilla istumalla ja pänttäämällä

saavuta, ja saamani myönteinen palaute antoi motivaatiota opiskeluihin.

Harjoittelun jälkeen myös alan kesätöitä oli helpompi lähteä hakemaan,

ja pääsinkin töihin nuorten sijaishuoltoyksikköön.

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Työnantajat ovat suhtautuneet arvostavasti

ja mielenkiinnolla suorittamaani amk-tutkintoon, ja varsinkin

opinnoissaan pidemmälle ehtineet opiskelijat ovat haluttuja työntekijöitä.

On hienoa, että koulutusohjelmassa on työharjoittelua jo ensimmäisenä

opiskeluvuotena ja saa heti ensiarvoisen tärkeää kokemusta

työelämästä.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Mukavimmat muistot ovat

luokan yhteisistä kokoontumisista muun muassa saunaillan merkeissä.

Myös syntyneet ystävyyssuhteet ovat tärkeitä.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Sosiaalialan opiskelijan tulevaisuus

näyttää valoisalta, sillä töitä on tarjolla kasvavin määrin. Opintojen

ohessa teen silloin tällöin vuoroja eläintarvikeliikkeeseen, ja olenkin

kiinnostunut mahdollisuuksista käyttää eläimiä kuntoutusmielessä kehitysvammapuolella

tai vanhusten parissa, miksei muuallakin. Haaveenani

on jossakin vaiheessa matkustella kunnolla ja ehkä työskennelläkin

ulkomailla.

Sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena on

kouluttaa asiantuntijoita, joiden tehtävänä on

asiakkaan elämäntilanteen tunnistaminen,

elämänhallintataitojen tukeminen, yksilöiden,

perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen turvallisuuden

ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito

sekä ennaltaehkäisevä työ ja sosiaalinen

kasvatustyö. Työlle on ominaista yksilö- ja

ryhmäohjauksen ohella yhteisötyö, projekti-,

järjestö- ja vapaaehtoistyön ohjaaminen ja

organisointi.

Mihin ammattiin?

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia

sosiaalialan ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu-,

asiantuntija- ja johtamistehtävissä moniammatillisessa

verkosto- ja tiimiympäristössä.

Tutkinnon suorittaneet voivat toimia henkilökohtaisen

suuntautumisensa mukaan

lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa,

maahanmuuttajatyössä, nuorisotyössä,

kotipalvelutyössä, vanhus- ja vammaistyössä,

päihdetyössä sekä kriminaalityössä kuntien,

julkisyhteisöjen, järjestöjen ja yritysten palveluksessa.

Perus- ja ammattiopinnot Opiskelu sosionomiksi,

Sosionomina yhteiskunnassa, Sosionomina

maailmassa, Ihmisenä elämänkaaren

eri vaiheissa, Asiakastyö yksilötasolla,

Asiakastyö yhteisötasolla, Ammatillisen kasvun

haasteet asiakastyössä, Asiakaslähtöiset

palvelujärjestelmät, Muuttuvat toimintaympäristöt.

Suuntaavat ammattiopinnot

• Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö

• Sosiaalipalvelutyö

• International Aspects on Welfare and Health

Suuntaavien opintojen tavoitteena on, että

opiskelija saa valmiudet sosiaalialan asiantuntemusta

vaativiin tehtäviin ja pystyy

kehittämään sosiaalialaa moniammatillisessa

työyhteisössä.

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Harjoittelu Ohjattua harjoittelua 45 op, josta

osan voi suorittaa ulkomailla.

Opinnäytetyö 15 op

Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen

hakutoive, valintakoe: valintakokeeseen

kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita

aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe

sisältää valmistavan tehtävän, haastattelun

sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Valmistava

tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen.

Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää

mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään

valintakoepisteistä kolme (3) pistettä.

Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta.

Aloituspaikat 40

Hakuaika 5.3.–3.4.2012

Sosiaaliala (422)

210 OP

sosionomi (amk)

sosiaali- ja terveysalan

amk-tutkinto

29


Asiantuntevaa opetusta

hyvässä hengessä

Miika Tantarimäki opiskelee sairaanhoitajaksi ja tekee opiskelun ohella

töitä Vaasan keskussairaalassa lastenosastolla.

Miksi VAMKiin? Halusin opiskella hoitotyötä, ja kun löysin koulutusohjelman

kotikaupungistani Vaasasta, oli luontevaa hakea VAMKiin. Vaasassa

ylivoimaisesti parasta on kauniit kesät, opiskelijoiden paljous, meri

ja runsaat vapaa-ajanviettomahdollisuudet joka makuun. Ruostuneesta

ruotsin kielen taidostakaan ei tarvitse olla huolissaan, sillä ihmiset ovat ymmärtäväisiä

ja keskustelun lomassa kieliä yhdistellään sujuvasti, jos sanat

unohtuvat.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Hoitoalalla teoriaa ei voi täysin tajuta

ilman käytännön työharjoitteluja ja niissä saatuja ahaa-elämyksiä. Olen

tehnyt harjoitteluita erilaisissa paikoissa, kuten kirurgisella osastolla, veritautiosastolla,

lastenosastolla sekä dementiakodissa, ja seuraavaksi menen

työharjoitteluun ambulanssiin. Monenlaista erilaista onkin tullut nähtyä, eikä

Teho-osastoa televisiosta katsomalla kyllä saanut yhtä kattavaa kuvaa siitä,

mitä kaikkea sairaanhoitaja voi työkseen tehdä!

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Opettajat ovat asiantuntevia ja itsekin

sairaan- tai terveydenhoitajia, eikä tunneilla päntätä naama punaisena ja

hikihatussa vaan opetus tapahtuu hyvässä hengessä. Hoitoalalla arvostetaan

amk-sairaanhoitajia, ja vastavalmistuneet sekä työharjoitteluissa

onnistuneet ovat erittäin haluttuja työntekijöitä. Suuntaavissa harjoitteluissa

kannattaakin valita sellainen paikka, johon haluaisi myös töihin, sillä jos

harjoittelu sujuu hyvin, valmistumisen jälkeen voi olla työsopimus kädessä.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Luokkamme ryhmähenki on loistava,

ja olemme nauraneet ja viihtyneet joka päivä koulun penkillä. Hauskimmat

kokemukset liittyvät opiskelukavereiden kanssa vietettyihin hetkiin ja

illanviettoihin, joista en tosin ala tarkemmin kertoa!

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Valmistuttuani aion kerätä työkokemusta

jonkin aikaa sairaanhoitajana. Sen jälkeen saatan jatkaa opiskelua esimerkiksi

erikoistumalla ensihoitoon tai suorittamalla VAMKissa sosiaali- ja

terveysalan ylemmän amk-tutkinnon. Hoitoalalla on koko työuran ajan

koulutettava itseään ja kehitettävä taitojaan.

Opiskelijakukkarolle sopii myos

reippailu kaupungin rantoja

kiertavilla kavelyreiteilla

Hoitotyö

hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (130)

210 OP

sairaanhoitaja (amk)

sosiaali- ja terveysalan

amk-tutkinto

30

Hoitotyön (hoitotyö) koulutusohjelman tavoitteena

on, että opiskelija saavuttaa valmiudet

hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin

ja hoitotyön kehittämiseen moniammatillisessa

työyhteisössä perusterveydenhuollossa tai

erikoissairaanhoidossa, yksityisen palveluksessa

tai potilas- ja kansalaisjärjestöissä.

Sairaanhoitaja toimii ammattinsa eettisten

periaatteiden mukaisesti hoitotyön asiantuntijana.

Asiantuntijuus perustuu hoitotieteelliseen

ja muiden tieteiden tiedon käyttöön.

Sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn

kehittäminen edellyttävät tieteellisen ja käytännöllisen

tiedon ja sille perustuvien taitojen

ymmärtämistä ja soveltamista.

Mihin ammattiin?

Hoitotyön koulutusohjelman suorittaneet toimivat

pääosin hoitotyön asiantuntijatehtävissä

sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Sairaanhoitaja toimii erilaisissa

hoito-, opetus-, suunnittelu-, projekti- ja

asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitajan edellytetään

osallistuvan yhteiskunnalliseen terveyttä

edistävään toimintaan, sen suunnitteluun,

päätöksentekoon, seurantaan ja arviointiin.

Hoitotyön koulutusohjelman (210 op) suorittanut

laillistetaan terveydenhuollon ammattilaiseksi

sairaanhoitajana.

Perus- ja ammattiopinnot Ihminen oppijana,

Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta, Terveyden

edistäminen, Hoitotyön perusteet, Kliininen

hoitotyö I ja II, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Suuntaavat ammattiopinnot Hoitotyön

syventävät ammattiopinnot.

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu Hoitotyön koulutusohjelman

opiskeluun sisältyy harjoittelua 75 op. Ammattitaitoa

edistävä harjoittelu toteutuu ohjattuna

harjoitteluna ammattikorkeakoulun terveysalan

hyväksymissä toimintaympäristöissä.

Opinnäytetyö

Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen

hakutoive, valintakoe: valintakokeeseen

kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita

aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe sisältää

valmistavan tehtävän, haastattelun sekä

yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Valmistava tehtävä

tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen.

Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää

mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään

valintakoepisteistä kolme (3) pistettä.

Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta.

Aloituspaikat 60 (20 paikkaa tammikuussa

2012 ja 40 paikkaa elokuussa 2012)

Hakuaika 5.3.–3.4.2012


Sosiaalisessa ammatissani kohtaan

mieleenpainuvia hetkiä

Riina Hakala opiskelee terveydenhoitajaksi. Valmistuessaan niin

terveyden- kuin sairaanhoitajankin pätevyyden saava Riina tietää, että

sosiaali- ja terveysalalla on kysyntää ammattitaitoisille työntekijöille.

Vaasasta loytyy oma lajinsa

niin penkki- kuin himourheilijalle

ja kulttuurin kuluttajalle.

Miksi VAMKiin? VAMK tuntui tasokkaalta paikalta, jonne minullakin

oli mahdollisuus päästä, vaikkei ällän papereita ollutkaan. Tiesin jo

etukäteen Vaasan olevan oikea opiskelijakaupunki. Muutin Vaasaan

Tampereelta, jossa asuin kahden järven välissä, joten meren läheisyys

oli myös plussaa.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Olen tehnyt työharjoitteluita sekä

Vaasassa että Tampereen seudulla TAYS:ssa ja monissa muissa

Pirkanmaan terveyspisteissä. Opiskelu on ollut mielekästä, kun tiukan

pänttäämisen jälkeen on saanut heti harjoitella oppimiaan asioita

käytännössä. Harjoittelut ovat poikineet myös useita suosituksia ja

työtarjouksia. Vaasassa olen oppinut harjoitteluiden lomassa ruotsiakin!

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Kaksoistutkinto tarjoaa hyvät

valmiudet työelämään, ja ainahan itse työ tekijäänsä opettaa. Opintopisteiden

karttuminen on tärkeää, sillä se kertoo työnantajille opintojen

etenemisestä. Hyödyllisintä ovat labratunnit, kielten opinnot, opinnäytetyö

sekä työharjoittelut ja niitä edeltävät teoriatunnit. Opintoihin voisi

kuulua myös liikuntaa, ja terveellisten elämäntapojen merkitystä tulisi

entistä enemmän korostaa.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Meillä oli mahtava luokkahenki,

ja vietimme usein vapaa-aikaakin luokan kesken. Työharjoittelujaksoilta

yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista on mukanaolo

synnytyksessä ja vauvan avustaminen maailmaan. Opinnäytetyön tein

hyvän kaverini kanssa, ja monesti vatsalihakset ja posket olivat kipeät

nauramisesta.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Etenkin kouluterveydenhuolto on

lähellä sydäntäni, mutta toki otan avoimin mielin kaikki työtarjoukset

vastaan. Kenties joskus palaan takaisin koulun penkille, mutta ensin

hankin työkokemusta terveydenhoitajana.

Hoitotyön (terveydenhoitotyö) koulutusohjelman

tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa

valmiudet hoito- ja terveydenhoitotyön asiantuntemusta

vaativiin tehtäviin sekä hoitotyön

kehittämiseen moniammatillisessa työyhteisössä

perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Terveydenhoitaja on hoitotyön

ja erityisesti terveydenhoitotyön ja terveyden

edistämisen asiantuntija. Keskeistä terveydenhoitajan

työssä on väestön osallistaminen ja

aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen

ja edistämiseen. Terveydenhoitotyö perustuu

tieteelliseen ja kokemusperäiseen tiedon

hyödyntämiseen ja käytännön hoitotyön

osaamiseen.

Mihin ammattiin?

Hoitotyön koulutusohjelman suorittaneet toimivat

pääosin hoitotyön asiantuntijatehtävissä

sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Terveydenhoitaja toimii

myös yksityisellä sektorilla, järjestöissä sekä

erilaisissa suunnittelu-, koulutus- ja projektitehtävissä.

Terveydenhoitajatutkinto amk (240

op) perustuu sairaanhoitajan tutkintoon (210

op). Terveydenhoitajakoulutuksen suorittanut

laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi

sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana.

Perus- ja ammattiopinnot Ihminen oppijana,

Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta, Terveyden

edistäminen, Hoitotyön perusteet, Kliininen

hoitotyö I ja II, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Suuntaavat ammattiopinnot Perhekeskeinen

terveydenhoitotyö ja yhteisökeskeinen

terveydenhoitotyö.

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

(85 op) toteutuu ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun

terveysalan hyväksymissä

toimintaympäristöissä.

Opinnäytetyö

Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen

hakutoive, valintakoe: valintakokeeseen

kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita

aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe sisältää

valmistavan tehtävän, haastattelun sekä

yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Valmistava tehtävä

tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen.

Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää

mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään

valintakoepisteistä kolme (3) pistettä.

Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta.

Aloituspaikat 30

Hakuaika 5.3.–3.4.2012

Hoitotyö

terveydenhoitotyön

suuntautumisvaihtoehto (105)

240 OP

terveydenhoitaja (amk)

sosiaali- ja terveysalan

amk-tutkinto

31


Opiskelun

arki haltuun

Opiskelun aloittaminen on innostavaa ja haastavaa. Opinnoista selviämisen lisäksi monella edessään

on kokonaan uusia elämäntilanteita: vastuu kaikenlaisten käytännön asioiden hoitamisesta

ja omassa kodissa asuminen kenties uudella paikkakunnalla.

Vinkkejä opiskelija-arjen karikoissa luovimiseen:

Raha

Opiskelijan perustoimeentulo on turvattu opintotuella. Siitä menee leijonanosa

välttämättömiin elinkustannuksiin, kuten vuokraan ja ruokaan,

joten rahanmenon ennakointi ja suunnittelu on tärkeää. Korkeakouluopiskelijana

olet oikeutettu ns. ateriatukeen, jonka ansiosta voit nauttia

täysipainoisen lounaan ammattikorkeakoulun ravintolassa noin kolmen

euron hintaan. Itse kokkaaminenkin kannattaa, alla on helppo ja halpa

resepti harjoitteluun.

Opiskelun suunnittelu

Ajankäytön ja opiskelun suunnittelu ovat opiskelussa tärkeimpiä asioita,

jotka täytyy oppia. Täysipäiväinen opiskelu tehokkaasti ja suunnitellusti

tuottaa lopulta vähemmällä vaivalla lyhyemmässä ajassa tulosta kuin

satunnainen opiskelu ja epämääräiset tai liian kaukaiset tavoitteet.

Jatkuva suunnittelu helpottaa myös tenttistressiä. Ja tietysti jokaisen

onnistuneen saavutuksen jälkeen täytyy muistaa palkita itseään!

Kiire

Lyhytaikaisesta stressistä ei yleensä ole haittaa, vaan se voi toimia

käynnistävänä voimavarana ja vauhdittaa asioiden loppuun saattamista.

Suunnittele ajankäyttöäsi: ennakoi ja aikatauluta tulevia tehtäviä ja seuraa

niiden toteutumista. Jos kiire yltyy, laita asiat tärkeysjärjestykseen ja

tarkista omien odotustesi realistisuus.

Vapaa-aika

Suhtaudu vapaa-aikaasi kuin tärkeään opintosuoritukseen: varaa aikaa

levolle, mutta myös virkistäytymiselle. Keinoja on monia ja kullekin

maulle sopivia: hyötyliikunnasta ja ystävien tapaamisesta kaikenlaisiin

isompiin tai pienempiin harrastuksiin.

Halpis

makaronilaatikko

makaroni 4 dl

maito 2 dl

muna 1

tonnikala 1 purkki

juustoraastetta (jos on varaa)

suolaa, valkosipulijauhetta

Keitä makaronit pussissa olevien ohjeiden mukaan.

Valuta vesi pois, laita makaronit voideltuun tai

non-stick-pintaiseen vuokaan. Sekoita joukkoon

tonnikala. Yhdistä muna, maito ja mausteet ja kaada

vuokaan, päälle juustoraaste. Paista uunin

keskitasolla 200 asteessa, n. 20 - 30 min.

32


Kontroll

över studievardagen

Att börja studera är både inspirerande och utmanande. Förutom att klara av studierna innebär

studielivet en helt ny livssituation: man har massor av praktiska saker att sköta och man bor i ett

eget hem, kanske på en främmande ort.

Tips för att undvika studievardagens grynnor och skär:

Pengar

Studerandens basutkomst tryggas genom studiestödet. Eftersom största

delen av stödet går till nödvändiga levnadskostnader, såsom till hyra

och mat, är det viktigt att förutse och planera utgifterna. Som högskolestuderande

har du rätt till s.k. måltidsstöd och kan därmed avnjuta en

fullödig lunch i yrkeshögskolans restaurang för ca tre euro. Det lönar sig

förstås också att laga sin mat själv.

Fritid

Förhåll dig till fritiden på samma sätt som till studieprestationerna:

reservera tid för vila, men också för rekreation. Det finns många sätt

att koppla av, motionsaktiviteter, umgänge med vänner, olika hobbyer

osv., och var och en hittar säkert alternativ som passar just honom eller

henne.

Planering av studierna

Viktigt är att lära sig planera tidsanvändningen och studierna. Effektiva

och systematiska heltidsstudier ger med mindre arbete och på kortare

tid bättre resultat än oregelbundna studier och oklara eller alltför vaga

målsättningar. Kontinuerlig utbildning lindrar också tentamensstress.

Och naturligtvis ska man belöna sig själv efter varje framgång!

Brådska

Kortvarig stress har i allmänhet ingen negativ

effekt, utan kan i stället fungera som en

aktiverande resurs och bidra till att man får

saker gjorda. Planera din tidsanvändning:

förutse och tidsplanera kommande uppgifter

och följ upp genomförandet. Om brådskan blir

störande är det bra att rangordna uppgifterna

efter viktighet och överväga om de egna

förväntningarna är realistiska.

33


Opiskelijapalvelut

tukena kaikissa opintojen vaiheissa

Ammattikorkeakoulussa opiskelu on monimuotoista,

laaja-alaista ja valinnaisuuteen

perustuvaa. Opiskelijapalvelut auttavat

opiskelijaa toteuttamaan opintosuunnitelmaansa

ja uraansa kaikissa opintojen

vaiheissa. Palveluita on saatavilla suomen,

ruotsin ja englannin kielellä molemmilla

kampuksilla.

Perehdyttämispäivät

Ensimmäisinä päivinä uudet opiskelijat

kokoontuvat omiin ryhmiinsä koulutusohjelmittain

ja tapaavat ryhmäohjaajansa, joka

perehdyttää opintoihin ja VAMKin tapoihin.

Myös opiskelijakunnan tuutorit ovat ottamassa

vastaan ja auttamassa opiskelun alkutaipaleella.

Heidän kanssaan perehdytään mm.

opiskelukaupunkiin ja tutustutaan opiskelijatovereihin.

Opintojen ohjaus

Koko henkilöstö tukee opiskelijan hyvinvointia

ja kasvua oman alansa osaajaksi erilaisten

palveluiden kautta. Koko opiskeluajan kattavan

ohjausjärjestelmämme tavoitteena on, että

opiskelija sitoutuu opintoihinsa alusta lähtien.

Ryhmäohjaaja seuraa ryhmänsä opintojen

etenemistä ja säännölliset, vähintään kerran

lukukaudessa käytävät kehityskeskustelut

tukevat opintojen edistymistä. Myös opintoohjaajat

neuvovat opintojen solmukohdissa.

Ura- ja rekrytointipalvelut

Opiskelijat täydentävät oppimaansa tutkintoon

sisältyvässä työharjoittelussa. Ura- ja rekrytointipalvelut

edistää muun muassa urasuunnittelua

ja työllistymistä opiskelun eri vaiheissa

ja tekee osaavan henkilöstön rekrytoinnin

työnantajalle vaivattomaksi.

Kirjasto

tarjoaa kattavat painetut ja sähköiset kokoelmat

kaikkien vaasalaisten korkeakoulujen

yhteisen tiedekirjaston ja oppimiskeskuksen

Tritonian kautta. Palveluihin kuuluvat myös

mm. kaukolainaus, tietopalvelu sekä kirjastonkäytön

ja tiedonhallinnan kursseja.

Opiskelijaravintola

Molemmilta kampuksilta löytyy Fazer Amica

-opiskelijaravintola, jossa opiskelijat saavat

ns. ateriatukea; tällöin perusaterian hinta on

noin 3 euroa. Alennuksen saa esittämällä

opiskelijakortin tai muun Kelan hyväksymän

todistuksen. Opiskelijaravintolat tarjoavat

myös kahvilapalveluja. Myös muualta

kaupungista löytyy ateriatuen piiriin

kuuluvia ravintoloita.

Kansainvälisyys

Kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus

suorittaa osa opinnoistaan tai työharjoittelustaan

ulkomailla. Kansainvälisten asioiden

toimisto avustaa maailmalle lähtemisessä.

Opintotoimisto

neuvoo ja opastaa kaikissa käytännön opiskeluun

liittyvissä asioissa. Palveluun kuuluvat

mm. opintorekisterien ylläpito, opintosuoritusotteet

ja opiskelutodistukset.

Opintotuki

Opintotukisihteeri neuvoo erityiskysymyksissä,

kuten kesäopintotuki, harjoitteluajan tuki,

ulkomaan opintojen tuki sekä opintojen edistymisen

seuranta.

Terveydenhoito

Opiskelijaterveydenhoidosta vastaa Vaasan

kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Terveydenhoitajien

palveluita on saatavilla kummallakin

kampuksella. Opiskelijoilla on pääsy myös

lääkäripalveluihin sekä opiskelijaterveydenhuollon

psykologipalveluihin terveyskeskusten

kautta.

it-palvelut

Opiskelijoilla on käytössään tietokoneluokkia

sekä langaton lähiverkko. VAMK tarjoaa lisäksi

ilmaiseksi kohtuullisen määrän tulostusmahdollisuutta

opiskelutarkoituksiin. VPN- ja

Citrix-etäkäyttöpalvelujen kautta pääsee palomuurimme

sisäisiin palveluihin, kuten erilaisiin

lisensoituihin ohjelmistoihin sekä kirjaston

tietokantoihin. VAMK tarjoaa opintojen ajaksi

myös virustorjuntaohjelman käyttöoikeuden

opiskelijoiden kotikoneille.

34


Koko VAMKin henkilosto tukee

opiskelijan hyvinvointia ja

kasvua oman alansa osaajaksi

erilaisten palveluiden kautta.

Viihtyisät kampukset. Kaupungin keskustassa opiskellaan liiketaloutta, matkailua ja sairaan- ja terveydenhoitotyötä. Palosaaren

merikampuksella viihtyvät tekniikan, tietojenkäsittelyn ja sosiaalialan opiskelijamme. Kummallakin kampuksella on

mm. ravintola, kirjakauppa ja langaton tietoverkko. Kampukselta toiselle kävelet vartissa.

Trivsamma campusområden. I stadens centrum kan man studera företagsekonomi, turism och hälso- och sjukvård, i

havscampuset i Brändö teknik, informationsbehandling och det sociala området. På campusarna finns bl.a. restaurang,

bokhandel och trådlöst datanät. En promenad från det ena campuset till det andra tar en kvart.

35


36

Hela personalen stoder

studerandenas valbefinnande och

utveckling till proffs inom

respektive omraden med hjAlp

av olika tjAnster


Studietjänster

till hjälp under hela studietiden

Yrkeshögskolestudierna är mångformiga,

omfattande till sitt innehåll och baserade

på valfrihet. Studietjänsterna hjälper studerandena

med att förverkliga sin studieplan

och arbetskarriär under hela studietiden.

Tjänsterna är tillgängliga på svenska,

finska och engelska i alla yrkeshögskolans

enheter.

De första skoldagarna

Under de första dagarna samlas nya studerande

till sina egna grupper enligt utbildningsprogram

och träffar sin grupphandledare

som gör dem förtrogna med studierna och

yrkeshögskolans rutiner. Också studentkårens

tutorer tar emot nya studerande och hjälper

dem i början av studierna. Tutorerna gör nya

studerande förtrogna med bland annat studiestaden

och samtidigt blir man bekant med

andra studiekamrater.

Studievägledning

Hela personalen stöder studerandenas

välbefinnande och utveckling till proffs inom

respektive områden med hjälp av olika tjänster.

Vägledning ges genom hela studietiden

och syftet är att få studerandena engagerade

i sina studier redan från början. Grupphandledaren

följer upp sin grupps studieframgång

och håller regelbundet minst en gång per

termin utvecklingssamtal. Också studiehandledarna

vägleder studerandena vid frågor och

problem.

Karriär- och rekryteringstjänster

Studerandena kompletterar sina studier med

arbetspraktik. Karriär- och rekryteringstjänsterna

stöder bland annat planeringen av

yrkeskarriär och hjälper i anställningsärenden

i olika skeden av studierna samt hjälper

arbetsgivaren att rekrytera kunnig personal.

Bibliotek

erbjuder omfattande tryckta och elektroniska

samlingar genom högskolornas gemensamma

vetenskapsbibliotek och lärocenter Tritonia.

Tjänsterna inbegriper även fjärrlån, informationstjänster,

undervisning i användningen av

biblioteket samt informationssökning.

Internationell verksamhet

Samtliga studerande har möjlighet att utföra

delar av studierna eller arbetspraktiken utomlands.

Personalen på internationella byrån

hjälper studerandena ut i världen.

Studiebyrå

Studiesekreterarna ger råd i frågor som rör

olika praktiska studieärenden. Tjänsterna

omfattar bland annat upprätthållande av

studieregister, studieutdrag och studieintyg.

Studiestöd

Studiestödssekreteraren svarar på specialfrågor

om sommarstudiestöd, praktikstöd, stöd

för studier utomlands samt om övervakningen

av studerandens studieframgångar.

Hälsovård

Vasa stads social- och hälsovårdsväsende

svarar för studerandehälsovården. Hälsovårdarna

har mottagning på båda campusarna.

Studerandena erbjuds även läkarservice samt

studerandehälsovårdens psykologtjänster via

hälsocentraler.

it-tjänster

På campusarna finns datorutrymmen som

studerandena kan använda samt ett trådlöst

lokalnät. Yrkeshögskolan erbjuder en skälig

utskriftskvot gratis per studerande för studiebehov.

Via VPN- och Citrix-tjänsten för

distansanvändning kommer man åt tjänster

bakom brandmuren, till exempel olika

licensprogram samt bibliotekets databaser.

Yrkeshögskolans licens för virusskydd täcker

även studerandenas hemdatorer under studietiden.

Studentrestauranger

På båda yrkeshögskolans campus finns en

Fazer Amica -studentrestaurang där studerandena

har rätt till s.k. måltidsstöd; då kostar

måltiden cirka 3 euro. Man får måltider

till nedsatt pris genom att visa upp sitt

studentkort eller ett annat intyg som fpa

har godkänt. Studentrestaurangerna erbjuder

också kafétjänster. I staden finns också

andra restauranger som omfattas av systemet

med måltidsstöd.

Asunto helposti. Vaasan opiskelija-asuntosäätiöllä on runsaasti asuntoja. Lisäksi kaupungissa on monia asunnonvälitykseen

erikoistuneita yrityksiä, joiden tarjonnasta löytyy sopivia opiskelijaboksejakin. Kannattaa hakea asuntoa heti, kun

tulet valituksi opiskelijaksemme. Nuorisoasuntoliiton sivuilta www.nal.fi löydät neuvoja itsenäiseen asumiseen.

Lätt att få bostad. Vasa studentbostadsstiftelse har gott om bostäder att erbjuda. Dessutom finns det många bostadsförmedlingsföretag

som kan hjälpa med lämpliga studentlyor. Bäst är att söka bostad direkt då du vet att du blivit

antagen som studerande. Förbundet för ungdomsbostäder www.nal.fi ger råd om självständigt boende.

37


Opiskelijakunnassa

vaikutat ja vaikutut

vamok on noin 1700 opiskelijan muodostama

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta,

joka valvoo opiskelijan etuja. Opiskelijoiden

näkemykset koulutuksen kehittämisestä

tulevat kuuluviin opiskelijoiden edustuksella

useissa VAMKin työryhmissä, johtoryhmässä

ja hallituksessa. Vamok tukee toimeliasta

vapaa-aikaa järjestämällä urheilutoimintaa

sekä erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Mitä Vamok tekee?

Toimimme jäsentemme yhdyssiteenä ja

edistämme heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia

ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan

asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.

Toimintasektorimme ovat koulutus- ja

sosiaalipolitiikka, ura- ja rekrytointi, liikunta,

kansainvälisyys, tuutorointi, yrityssuhteet sekä

vapaa-aika.

Järjestääkö Vamok opiskelijatapahtumia?

Totta kai! Haluamme saada teidät opiskelijat

liikkeelle opiskelijabokseistanne sekä viettämään

aikaa keskenänne että tutustumaan

Vaasan hulppeaan kulttuuri- ja vapaa-ajan

tarjontaan. Säännöllisten bileidemme lisäksi

vuoden kohokohtia ovat mm. uusien opiskelijoiden

kastajaiset eli Olutpialaiset, fastLaskiainen

ja tietysti Vappusoudut.

Kannattaako Vamokiin liittyä?

Kannattaa! Jäsenenä varmistat osaltasi, että

etujasi ajetaan. Muita etuja ovat mm. valtakunnallinen

amk-opiskelijakortti, sähköiset

tiedotteemme, lukuvuosikalenteri sekä lukuisat

paikalliset ja valtakunnalliset opiskelija-alennukset,

joilla säästät tukun rahaa. Voit myös

kuntoilla ja harrastaa ilmaiseksi korkeakoulujen

vuoroilla esim. tanssillisia tunteja,

kuntopotkunyrkkeilyä, sählyä sekä sulka- ja

jalkapalloa. Älä siis heittäydy passiiviseksi,

vaan fiksusti sekaannu asioihin, jotka elämääsi

vaikuttavat!

Ketkä Vamokissa toimivat?

Valitsemme päätoimisista opiskelijoista edustajat

VAMKin hallitukseen ja muihin monijäsenisiin

toimielimiin sekä osallistumme monin

eri tavoin aktiivisesti VAMKin muuhunkin toimintaan.

Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa

käyttää edustajisto, johon valitaan vuosittain

20 jäsentä ja viisi varajäsentä. Jokaisella

Vamokin jäsenellä on mahdollisuus sekä

asettua ehdolle että äänestää. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa

käyttää hallitus, johon kuuluu

puheenjohtaja sekä viidestä kahdeksaan

jäsentä.

Påverka och påverkas i

studentkåren

Miten opiskelijahaalarit saa?

Haalarit tilataan Vamokin jäsenille syksyllä

opintojen alussa. Kanna haalarisi ylpeydellä,

sillä ne kertovat luovuudesta ja yksilöllisyydestäsi

mutta luovat samalla opiskelijoiden

me-henkeä. Haalareiden kuuluu opintojen

edetessä täyttyä pinsseistä, merkeistä ja

muusta tarpeellisesta tavarasta – unohtamatta

pullonavaajaa ja heijastinta. Ja mikä tärkeintä,

älä pese haalareita koskaan (kevyt tuuletus

sallittakoon).

Miten voin liittyä Vamokin jäseneksi?

Jokainen päätoiminen opiskelija voi liittyä.

Täytä henkilötietolomake, toimita se Vamokille

ja suorita reilun kolmenkympin liittymis- ja

jäsenmaksu.

vamok är namnet på Vasa yrkeshögskolas

studentkår. Organisationen har ca 1 700

medlemmar och dess uppgift är att bevaka

studerandenas intressen. Studerandenas

synpunkter på utvecklingen av utbildningen

framförs genom representation i flera av

VAMKs arbetsgrupper samt i ledningsgruppen

och styrelsen. Vamok stöder en aktiv fritid

genom att ordna klubb- och idrottsverksamhet

samt olika evenemang och jippon.

Är det värt att bli medlem i vamok?

Utan vidare! Genom att vara medlem försäkrar

du dig om att dina intressen bevakas.

Andra förmåner är bl.a. ett yh-studentkort,

våra elektroniska meddelanden, en

terminskalender samt lokala och nationella

studentrabatter som innebär rejäla

besparingar! Du har också möjlighet att

gratis utöva på yrkeshögskolornas skifter

t.ex. dansliga lektioner, konditionsboxning,

innebandy samt badminton och fotboll. Låt

dig alltså inte passiviseras, utan gå med i

all verksamhet som påverkar ditt eget liv!

Vad gör Vamok?

Vi fungerar som en länk mellan våra medlemmar

och hjälper dem i deras samhälleliga,

sociala och intellektuella strävanden. Vår

uppgift är också att skapa bättre förutsättningar

för studier och förbättra studerandenas

ställning i samhället. Våra verksamhetssektorer

är utbildnings- och socialpolitik, karriär

och rekrytering, motion, internationalism,

tutorverksamhet, företagsrelations samt fritid.

Vem ingår i vamok?

Bland heltidsstuderande väljer vi representanter

till VAMKs styrelse och andra kollegiala

organ samt deltar på många olika sätt aktivt i

VAMKs övriga verksamhet. Studentkårens

högsta beslutanderätt utövas av en delegation

bestående av 20 årligen utvalda medlemmar

och fem suppleanter. Varje medlem i Vamok

har möjlighet både att ställa upp som kandidat

och att rösta. Den förvaltande och verkställande

makten innehas av styrelsen som består

av ordförande och fem till åtta medlemmar.

Ordnar Vamok studentevenemang?

Naturligtvis! Vi vill få er studerande att krypa ut

ur era studentlyor och ha kul tillsammans, att

bekanta er med Vasas glada kultur och fritidsutbud.

Förutom våra regelbundet återkommande

partyn ordnar vi flera storvenemang

varje år, t.ex. Vappusoudut. Vid Olutpialaiset

träffar nya studerandena varandra.

Var får man studentoveraller?

Overallerna beställs till Vamoks medlemmar

på hösten då studierna börjar. Overallen

ska bäras med stolthet, för den berättar om

kreativitet och individualitet samtidigt som den

skapar en fin vi-anda bland studerandena. Det

hör också till att pryda overallerna med pins,

märken och annat nödvändigt, flasköppnare

och reflex inte att förglömma. Och kom ihåg:

overallerna får aldrig tvättas (en lätt vädring

kan tillåtas).

Hur blir jag medlem i Vamok?

Varje heltidsstuderande kan ansluta sig. Fyll

i personuppgiftsblanketten, lämna in den till

vamok och betala in trettio euro i anslutningsoch

medlemsavgift.

38


Opiskelun vastapainoksi järjestetään myös erilaisia juhlia ja tapahtumia,

joista vuosittaisia kohokohtia ovat Olutpialaiset, Triangeliristeily, Haalarihölkkä,

pikkujoulut sekä laskiaisbileet.

-

Som motvikt till studierna ordnas även glada fester och evenemang.

uonna 2010

Årliga höjdpunkter är Olutpialaiset, Triangeli kryssning, Overalljoggningen

Haalarihölkkä, vår lillajulfest och ett livat fast-lagspartyt.

-

39


Virtuaaliset oppimisympäristömme ja verkko-opintomme tarjoavat ajan ja paikan

suhteen vapaampia opiskelumahdollisuuksia.

Virtuella inlärningsmiljöer och nätstudieperioder erbjuder möjligheter till inlärning

som är oberoende av tid och plats.

40


Ammattilaiseksi innostava

oppimiskokemus

Koko opintopolun läpäisevässä ns. juonneopetusmallissamme

omaksutaan laajojen,

työelämälähtöisten osaamiskokonaisuuksien

kautta alan edellyttämät tiedot, taidot,

osaaminen, asenne ja ymmärrys. Toteutuksessa

hyödynnetään monipuolisesti uusimpia

opetusmenetelmiä, kuten projektityöskentelyä,

tieto- ja viestintäteknologiaa sekä ongelmanratkaisua

yksilöllisesti ja ryhmässä.

Opiskelijaprojekteja työelämälle

VAMKin Yritysklinikalla opiskelijat toteuttavat

tutkimus- ja kehittämisprojekteja alueen työelämälle

opettajien ohjauksessa. Monialaisissa

oppimisympäristöissä sovelletaan ryhmätyön

mahdollisuuksia, ongelmakeskeistä oppimista

ja tehdään vireää yhteistyötä työnantajien

kanssa. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen

ja opintopisteiden lisäksi kertyy arvokkaita

työelämäkontakteja, uutta osaamista ja kehittämisnäkökulmaa.

Amk-tutkintoon sisältyvä projektioppiminen

hyödyttää erinomaisesti sekä opiskelijoita,

VAMKia että työnantajia: opiskelija omaksuu

ammattialansa tehtäviä, VAMK saa ajantasaista

tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat

saavat opiskelijoista innokasta ja alan uusinta

tietoa omaavaa työvoimaa.

Opitaan tekemällä

Innovatiivisuus, yhteistyötaidot, verkostoituminen,

resurssien hallinta ja riskinottokyky ovat

tärkeitä ominaisuuksia työelämässä, jossa

projektiluonteiset ja määräaikaiset työt yleistyvät.

Näitä kykyjä pääsee VAMKissa kartuttamaan

jo opiskeluaikana työelämän kanssa.

Yritysklinikan työelämäprojektit vaihtelevat

koulutusaloittain ja voivat olla hyvinkin erilaisia.

Opiskelijat voivat esimerkiksi suunnitella

yritysten markkinointia, kehittää avoimen

lähdekoodin ratkaisuja, tehdä tapahtumia,

kehitellä ja valmistaa ruoka-annoksia, tehdä

yritystuotteista 3D-mallinnuksia, suunnitella

prototyyppejä tai ohjata ja kuntouttaa asiakasryhmiä.

Tekniikan opiskelijat hyödyntävät yritysprojekteissa

tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio

Technobothniaa. Sen nykyaikaiset tilat,

laitteet, ohjelmistot ja toimintatavat tukevat

opetuksen lisäksi merkittävästi alueen yritysten

tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

Yhteistyöstä etua

Vaasan korkeakouluyhteisö on kansainvälisesti

arvostettu koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä

tekniikan, kaupan, median ja hyvinvointipalveluiden

aloilla. VAMK tekee yhteistyötä

monin eri tavoin tässä tiiviissä tiedeyhteisössä.

Vaasalaisten korkeakoulujen Business Factoryssa

opiskelijat omaksuvat yrittäjämäistä

asennetta ja liiketoimintaosaamista ja ottavat

yrittäjyyden ensiaskelia. Opiskelijatiimien tukena

ovat ohjaavat opettajat, mukana voi olla

myös kokenut yrittäjä. Vuosittainen kohokohta

on liikeideakilpailu Chance. VAMKissa yrittäjyys

on nivottu koulutusohjelmiin teemaksi,

joka edistää valmiuksia toimia yrittäjänä.

Tritonia on vaasalaisten korkeakoulujen yhteinen

tiedekirjasto ja oppimiskeskus, jossa opiskelijoilla

on käytössään mittavat kokoelmat,

asiantuntijapalvelut ja kattavat aukioloajat.

Vaasan energiainstituutti VEI tarjoaa

energia-alan tutkimusta, konsultointia ja

täydennyskoulutuspalveluita alueellisella,

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Rakenteilla olevan Medibothnia-konseptin

tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan

koulutusta ja soveltavaa tutkimusta sekä tarjota

yhteistä opetusta suomen- ja ruotsinkielisten

koulutusten kesken, mikä on kilpailuetu

erityisesti Vaasan seudun kaksikielisessä

työelämässä.

Merikampus-konseptin tavoitteena on, että

v. 2012 jälkeen Palosaarella ahertaa yli 10 000

VAMKin, Vaasan yliopiston ja Yrkeshögskolan

Novian opiskelijaa.

Ryhmatyon mahdollisuuksia,

ongelmakeskeistaäoppimista ja

vireaa yhteistyota tyonantajien

kanssa

Joustava opinto-oikeus eli JOO-sopimus

vaasalaisten korkeakoulujen kesken tarjoaa

mahdollisuuden valita opintoja naapurikorkeakouluista.

Koulutukseen liittyvässä yhteistyössä tärkeitä

kumppaneitamme ovat erityisesti Vaasan

yliopisto ja Svenska Handelshögskolan eli

Hanken. Toisella asteella toimitaan erityisesti

Vaasan ammattiopiston ja Yrkesakademin i

Österbottenin kanssa.

Vaasan yliopisto on VAMKin strateginen

kumppani. Yhteistyötä tehdään tiiviisti

Tekniikan kampus -konseptin lisäksi tila- ja

turvallisuusasioissa, tietojärjestelmäpalveluissa,

koti- ja ulkomaan opiskelijarekrytoinnissa,

avoimessa korkeakouluopetuksessa,

täydennyskoulutuksessa sekä tutkimus- ja

kehittämistoiminnassa.

41


Proffs genom inspirerande

inlärningsupplevelser

Genom temaundervisning förmedlas information,

färdigheter, kunnande, förhållningssätt

och insikter som branschen förutsätter.

Undervisningen omfattar arbetslivsorienterade

kompetenshelheter och genomsyrar hela

studiestigen. Genomförandet baserar sig på

de senaste undervisningsmetoderna, såsom

projektarbete, informations- och kommunikationsteknologi

samt problemlösning individuellt

och i grupper.

Arbetslivsorienterade projekt

Inom VAMKs Företagsklinik har studerande

möjlighet att under ledning av lärare genomföra

forsknings- och utvecklingsprojekt för

det regionala arbetslivet. I mångbranschiga

inlärningsmiljöer tillämpar man grupparbetets

möjligheter och problemcentrerad inlärning.

Samtidigt utnyttjas ett aktivt samarbete med

regionens arbetsgivare. Syftet är att samla

praktisk inlärningserfarenhet och studiepoäng,

men också att knyta värdefulla kontakter med

arbetslivet, inhämta nya kunskaper och få nya

utvecklingsperspektiv.

Projektinlärningen som ingår i yh-examen

är till fördel för studerandena, VAMK och

arbetsgivarna: studeranden fördjupar sig i de

uppgifter som hör till det egna yrkesområdet,

VAMK får aktuell information om arbetslivets

behov och arbetsgivarna erbjuds en entusiastisk

arbetskraft som behärskar den nyaste

informationen i branschen.

Teori och praktik ”by doing”

Innovativitet, samarbetsfärdigheter, nätverksbildning,

resurshantering och risktagningsförmåga

är viktiga egenskaper i dagens arbetsliv,

som i allt högre grad präglas av uppdrag av

projektkaraktär och tidsbestämda arbeten.

Dessa egenskaper har studerandena möjlighet

att utveckla genom konkreta kontakter med

arbetslivet redan under studietiden.

Företagsklinikens arbetslivsprojekt varierar

med utbildningsområde och kan vara av

mycket olika karaktär. Studerandena kan till

exempel planera företags marknadsföring,

utveckla lösningar baserade på öppen källkod,

arrangera evenemang, utveckla och tillreda

matportioner, ta fram 3D-modeller av företagsprodukter,

planera prototyper eller handleda

och rehabilitera kundgrupper.

Teknikstuderande har möjlighet att delta i företagsprojekt

i undervisnings- och forskningslaboratoriet

Technobothnia. Laboratoriets

moderna utrymmen, anläggningar, program

och strategier stöder inte bara undervisningen,

utan även de regionala företagens forskningsoch

produktutvecklingsverksamhet.

Fördelar genom samarbete

Högskolesamfundet i Vasa är ett internationellt

ansett centrum för utbildning och forskning

inom teknik, handel, media och välfärdstjänster.

VAMK bedriver ett mångsidigt samarbete i

det här aktiva vetenskapssamfundet.

I Vasahögskolornas Business Factory kan

studerandena utveckla företagaranda och

affärskompetens och ta sina första steg inom

företagsamhet. Stöd ges av handledande lärare

och ibland även av en erfaren företagare. En

årlig höjdpunkt är affärsidétävlingen Chance.

VAMK har företagsamhet kopplats ihop

med utbildningsprogrammen till ett tema som

ger beredskap att fungera som företagare.

Tritonia är Vasahögskolornas gemensamma

vetenskapliga bibliotek och lärocenter. Bibliotekets

omfattande samlingar, sakkunnigtjänster

och öppettider står till alla studerandes

förfogande.

Vasa energiinstitut VEI erbjuder forskning,

konsultering och kompletteringsutbildning

inom energibranschen på lokal, nationell och

internationell nivå.

Det aktuella Medibothnia-konceptet ska

främja utbildning och tillämpad forskning

inom social- och hälsovård samt erbjuda en

gemensam undervisning inom de finsk- och

svenskspråkiga utbildningarna, vilket är en

konkurrensfördel speciellt i Vasaregionens

tvåspråkiga arbetsliv.

Syftet med Havscampus-konceptet är att

det efter år 2012 ska finnas drygt 10 000

studerande från VAMK, Vasa universitet och

Yrkeshögskolan Novia i Brändö.

Flexibel studierätt, dvs. JOO-avtalet mellan

högskolorna i Vasa, erbjuder en möjlighet för

studerandena att i sin examen inkludera studier

som avlagts vid andra högskolor i Vasa.

Våra partner i samarbetet i anslutning till

utbildningen är främst Vasa universitet och

Svenska Handelshögskolan, dvs. Hanken.

På andra stadiet sker samarbetet speciellt

med Vasa yrkesinstitut och Yrkesakademin i

Österbotten.

Vasa universitet är VAMKs strategiska partner.

Läroanstalterna bedriver ett aktivt samarbete

i frågor som gäller lokaler och säkerhet,

informationssystemtjänster, rekrytering av

inhemska och utländska studerande, öppen

högskoleundervisning, fortbildning samt forsknings-

och utvecklingsverksamhet.

42


VAMK fAr aktuell information om

arbetslivets behov och arbetsgivarna

erbjuds en entusiastisk arbetskraft

med den senaste kunskapen inom

branschen.

Tuntumaa työelämään. Olemme tiiviissä yhteydessä erilaisten projektien ja yhteistyöryhmien kautta alueen työnantajiin,

joten voimme joustavasti huomioida työelämän kehittyvät osaamistarpeet. Olennainen osa opiskelua onkin

harjoittelu oman alan työtehtävissä. Hankit siis aitoa työelämän tuntemusta jo opiskeluaikanasi!

Kontakt med arbetslivet. Via olika projekt och samarbetsgrupper står vi i nära kontakt med regionens arbetsgivare

och kan därigenom beakta arbetslivets föränderliga kompetenskrav på ett smidigt sätt. En väsentlig del av studierna

är praktik inom den egna branschen. Du skaffar dig alltså kännedom om arbetslivet redan under studietiden.

43


OpiskelijakaupunkiVaasa

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes

60 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen

kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus

läntisessä Suomessa. Perinteet ja nykyaika

kohtaavat yli 400 vuotta sitten perustetussa

kaupungissa: pohjalainen yritteliäisyys,

omaperäinen kulttuuri, kaksikielisyys,

kansainvälinen teollisuus ja runsaat palvelut.

Yli 70 prosenttia vaasalaisista puhuu

äidinkielenään suomea, noin 25 prosenttia

ruotsia – kieliä yhdistetään sujuvasti ja yhdelläkin

pärjäät. Koska kieliä on kaksi, on

kaikkea hyvää tuplasti kuten korkeakoulut,

teatterit ja sanomalehdet. Ja mikä parasta,

aurinko paistaa usein Suomen aurinkoisimmassa

kaupungissa.

Viihdy seurassa

Vaasassa joka viides vastaantulija on korkeakouluopiskelija,

ja Vaasa onkin väkilukuun

suhteutettuna Suomen suurin koulu- ja

opiskelukaupunki. Seitsemän eri korkeakouluyksikön

12 000 opiskelijaa takaavat opiskelijatoimintaan

ja vapaa-aikaan liittyvien monipuolisten

palveluiden lisäksi uusia ystäväpiirejä ja

kokemuksia. Koska opiskelijoita on paljon, ei

opiskelijariennoista eikä iltaelämästä ole puutetta.

Harrastetarjonnasta löytyy oma lajinsa

niin penkki- kuin himourheilijalle ja kulttuurin

kuluttajalle. Opiskelijat saavat usein opiskelijaalennusta

pääsylipuista ja erilaisista jäsenyyksistä.

Kohota kuntoa

Kunnon kohentaminen on helppoa, kun

on mistä valita: urheiluhalleja eri lajien

harrastamiseen, uudistettu Vaasan uimahalli,

Tropiclandian kylpylä hemmotteluhetkiin,

Öjbergetin laskettelukeskus, Suomen

suurin kuntosali, kesäiset uimarannat

sekä 27-reikäinen golfkenttä. Vakiintuneita

tapahtumia ovat mm. rantalentiksen

Beach Volley sm-kiertue sekä yleisurheilun

Botniagames. Korkeakouluissa opiskelevia

huippu-urheilijoita palvelee Vaasanseudun

urheiluakatemia.

Vaasassa on toitA tarjolla

monenlaisille osaajille,

ja alueen tyollisyys on

Suomen huippua

44


Virkistä mieltä

Opiskelijakukkarolle sopii myös reippailu

kaupungin rantoja kiertävillä kävelyreiteillä,

kuntopoluilla, merkityillä vaellusreiteillä

sekä erinomaisilla pyöräteillä. Talvisin meren

jäällä kuljetaan kävellen, luistellen ja

hiihtäen. Penkkiurheilijat voivat liittyä jääkiekossa

Sportin, jalkapallossa Vepsun tai

lentopallossa Kiiston kannattajajoukkoihin.

Lukemattomissa kerhoissa, yhdistyksissä

tai Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen kursseilla

voit harrastaa lähes kaikkea kuvataiteista

laskuvarjohyppyyn ja tanssista käden

taitoihin.

Kuluta kulttuuria

Kulttuurista kiinnostuneille on tarjolla teatteria,

taidetta, tanssia ja musiikkia rokista poppiin

ja klassiseen. Vakiintuneita tapahtumia ovat

kaikkien kaupunkilaisten Taiteiden yö, kirjallisuustapahtuma

Vaasa Littfest Vasa ja kansainvälinen

luontoelokuvafestivaali Wildlife. Musiikkikorvaa

hivelevät rockfestarit, Korsholman

kamarimusiikkijuhlat, Vaasan Kuorofestivaali

sekä Vaasan Oopperan laadukas ohjelmisto.

Lisäksi järjestetään lukuisia pienempiä musiikkitapahtumia

sinfonia- ja kirkkokonserteista

rock- ja jazz-konsertteihin. Kuulaopistossa on

tarjolla musiikin ja tanssin perusopetusta.

Istu iltaa

Vaasasta löytyy iltarientoja kaikkiin tunnelmiin

bilepaikoista rauhallisempiin ystävien kohtaamispaikkoihin.

Ravintoloita ja kuppiloita

on joka makuun ja kukkarolle: gourmetravintoloita,

pizzerioita, etnisiä ruokapaikkoja,

lukuisia kahviloita, yökerhoja ja baareja. Iltaa

voit viettää myös viiden salin leffateatterissa

tai hohtokeilaamalla.

Tunnista tyylisi

Kaupungin kävelykeskusta on ihmisten ja

palveluiden kohtaamispaikka. Keskustassa

on kolme jatkuvasti uudistuvaa ostoskeskusta,

joissa opiskelijabudjettiin istuvien ikkunaostosten

lisäksi voit tehdä edullisia löytöjä. Monet

ulkomaiset ja erityisesti ruotsalaiset vaate- ja

sisustusketjut ovat uskoneet vaasalaisten

ylihyvään tyylitajuun ja vauhdittaneet Suomen

valloitustaan täältä käsin. Vaasasta löydätkin

lähes kaikki tämän hetken trendikaupat, joiden

lisäksi tyylitajuasi voit kehittää vaasalaista

pukeutumista katukuvassa tarkkaillen.

Asu hyvin

Opiskelija-asuntotilanne on erinomainen.

Suurimmat vuokranantajat opiskelija-asuntosäätiö

VOAS ja Pikipruukki tarjoavat lähes 7

000 asuntoa. voas:lla on eri puolilla kaupunkia

soluasuntoja, yksiöitä ja perheasuntoja,

joissa lähes kaikissa vuokraan sisältyy tietoverkkoyhteys

ja sähkö. Lisäksi useimmiten on

tarjolla pyykkitupa- ja saunavuoroja. Vapailla

markkinoillakin vuokrataso on Vaasassa kohtuullinen

ja tutustumisen arvoinen.

Pohjoismaiden energisin seutu

Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin

energia-alan osaamiskeskittymä, joka tuo

hyvinvointia laajasti koko seudulle. Tämä

vahvassa kasvussa oleva osaamisverkosto

tarvitsee jatkuvasti erityisesti uusia insinöörejä

ja luo kysyntää laajasti myös muiden alojen

taitajille.

Työllisty alallesi

Vaasassa on töitä tarjolla monenlaisille

osaajille, ja alueen työllisyysaste on Suomen

paras. Kaupungissa on erityisesti energia-alan,

kemian- ja muoviteollisuuden sekä metalliteollisuuden

yrityksiä.

Teollisuuden lisäksi lähes kaikkien alojen

työmarkkinoilla on imua, erityisesti sosiaali- ja

terveyssektorilla sekä kaupan alalla. Merkittäviä

työllistäjiä ovat kaupunki, valtio, Wärtsilä,

Vaasan keskussairaala, abb, kwh-yhtymä

sekä Vacon. Alueella toimivat lukuisat liike- ja

palvelualojen sekä teollisuuden yritykset tarjoavat

kaupungin ja valtion ohella opiskelijoille

harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.

Kaikki lähelläsi

Vaasa on alueen vilkas liikenteen keskus ja

hyvät kulkuyhteydet palvelevat aamusta

iltaan. Vaasasta on säännölliset yhteydet

muualle Suomeen sekä junalla että linjaautolla.

VR myöntää opiskelija-alennusta 50

% lipunhinnoista. Matkahuollon opiskelijaalennus

on 50 % vähintään 80 km:n pituisesta

matkasta. Vaasaan pääset myös lentäen

tunnissa Helsingistä ja Tukholmasta, ja matka

lentokentälle taittuu alle 10 minuutissa. Vaasan

kentältä lennetään myös etelän lomakohteisiin.

Kouluun, töihin tai harrastuksiin pääset paikallisliikenteen

linja-autoilla, joissa Vaasassa kirjoilla

olevat opiskelijat voivat matkustaa lähes

neljänneksen normaalihintoja halvemmalla.

Lyhyiden etäisyyksien ansiosta Vaasassa on

helppo asua ja elää; kaikki tarvittava on kävely-

tai pyöräilyetäisyydellä eikä ruuhkia juuri

tunneta. Kaupunkialueen avarat puistokadut,

keskustan moderni kävelykatu sekä kortteleiden

palokadut tekevät kaupungista ilmavan

– täällä on tilaa hengittää.

Kansainvälinen opiskelijakaupunki. Vaasassa joka viides vastaantulija on korkeakouluopiskelija. Vaasan ammattikorkeakoulu mukaan

lukien kaupungissa toimii seitsemän korkeakouluyksikköä, joissa on yhteensä 12 000 opiskelijaa. Vuosittain meillä VAMKissa opiskelee

300 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa ja 80 vaihto-opiskelijaa; kampuksilla saa siis todellisen kosketuksen kansainväliseen ilmapiiriin. Kun

hinku lähteä maailmalle yllättää, tee samoin kuin noin 150 opiskelijaamme joka vuosi – matkaa opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun!

En internationell studentstad. Var femte person du möter på gatan i Vasa är statistiskt sett en högskolestuderande. Medräknat Vasa

yrkeshögskola finns det sju högskoleenheter i staden och det sammanlagda antalet studerande är 12 000. Årligen studerar 300 utländska

examensstuderande och 80 utbytesstuderande vid VAMK; miljön på campus är alltså genuint internationell. Vill du söka dig ut i världen,

så kan du göra som cirka 150 av våra studerande gör varje år: reser utomlands som utbytesstuderande eller för arbetspraktik!

45


StudiestadenVasa

Havsstaden Vasa är ett aktivt och internationellt

centrum för kultur, utbildning och

turism i västra Finland. I Vasa som grundades

över 400 år sedan möts historia och nutid:

österbottnisk företagsamhet, säregen kultur,

tvåspråkighet, internationell industri och riklig

service. Över 70 procent av nästan 60 000

vasaborna har finska som modersmål och

cirka 25 procent svenska, språken kombineras

smidigt och man klarar sig också med ett

språk. Eftersom det finns två språk, finns det

också dubbelt upp av mycket kul i staden,

bland annat högskolor, teatrar och dagstidningar.

Och det bästa är att solen ofta skiner i

Finlands soligaste stad.

Njut av sällskapet

Var femte person man möter i Vasa är en

högskolestuderande, och Vasa är i förhållande

till folkmängden Finlands största skol- och

studiestad. 12 000 studerande i sju olika

högskoleenheter garanterar utöver mångsidiga

tjänster inom studentverksamhet och fritid

också nya vänner och erfarenheter. Eftersom

antalet studerande är så hög, är det inget

brist på fester och nattliv. Det finns rikligt med

valmöjligheter för både bänk- och aktividrottare

och kulturentusiaster. Studerande får ofta

studentrabatt på inträdesbiljetter och olika

medlemskap.

Få bättre kondition

Det är lätt att förbättra sin kondition eftersom

det finns många valmöjligheter: idrottshallar

för olika motionsformer, förnyad Vasa simhall,

badet Topiclandia, Öjberget vintersportcentrum,

Finlands största gym, badstränder samt

en golfbana med 27 hål. Återkommande evenemang

är bland annat fm-turné i strandvolleyball

samt friidrottstävlingen Botniagames.

Vasaregionens idrottsakademi tjänar elitidrottare

som studerar vid högskolorna.

Aktiv fritid

Det finns också promenadvägar längs

stadens stränder, motionsslingor, märkta

vandringsleder samt utmärkta cykelvägar

där man kan njuta av friluftslivet. På

vintrarna kan man gå, åka skridskor eller

åka skidor på havsis. Bänkidrottarna kan

bli anhängare av ishockeylaget Sport, fotbollslaget

vps eller volleybollaget Kiisto. I

otaliga klubbar, föreningar och på många

kurser av Vaasa-opisto och Vasa Arbis kan

du syssla med nästan allt från bildkonst

till fallskärmshoppning och från dans till

hantverk.

I Vasa finns arbete for

specialister av mAnga

olika slag, och regionens

sysselsattning ar utmarkt

Konsumera kultur

För kulturintresserade erbjuder Vasa teater,

konst, dans och musik från rock till pop och

klassisk musik. Alla stadsbor kan delta i

årligen återkommande evenemang som Konstens

natt, litteraturfestivalen Vaasa Littfest

Vasa och internationell naturfilmfestival Wildlife.

Musikvänner kan njuta av rockfestivaler,

Musikfestspelen Korsholm, Vasa körfestival

samt av Vasa Operas högklassiga produktioner.

Därtill ordnas många mindre musikevenemang

allt från symfoni- och kyrkokonserter

till rock- och jazzkonserter. Kuula-institutet

erbjuder grundläggande undervisning i musik

och dans.

Kvällsaktiviteter

I Vasa finns det kvällsaktiviteter för varje

stämning från nattklubbar till lugnare

mötesplatser. Det finns restauranger och

kaféer för varje smak och börs: gourmetrestauranger,

pizzerior, etniska matställen, många

kaféer, nattklubbar och barer. Du kan också

tillbringa din kväll på bio med fem salar eller

delta i bowling.

Känn igen din stil

Stadens gågata är en mötesplats för människor

och tjänster. I centrum finns det tre

köpcentrum som ständigt förnyas. Många

utländska och speciellt svenska kläd- och

inredningskedjor har satt sin tilltro till Vasabornas

goda smak och etablerat sig här. I Vasa

hittar du nästan alla trendiga affärer. Därtill

kan du utveckla din stil genom att observera i

gatubilden hur vasaborna klär sig.

Työtä tekeville. Pohjanmaan työllisyys on maan parhaimpia. Lukuisat liike- ja palvelualojen yritykset,

kansainväliset teollisuuskonsernit, Vaasan kaupunki sekä valtion organisaatiot tarjoavat työpaikkojen

lisäksi runsaasti harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Vaasan seudun energiateknologia-alan yrityskeskittymä

on Pohjoismaiden merkittävin ja työllistää yli 10 000 ihmistä.

Goda sysselsättningsmöjligheter. Sysselsättningsnivån i Österbotten är bland de högsta i landet. Ett

stort antal företag inom affärs- och servicebranschen, internationella industrikoncerner, Vasa stad samt

statens organisationer erbjuder dessutom arbetsplatser även praktikmöjligheter för studerande. Koncentration

av företagen inom energibranschen i Vasaregionen är ledande i Norden och sysselsätter över 10

000 personer.

46


Bo bra

Studerandenas bostadssituation är mycket

bra. De största hyresvärdarna studiebostadsstiftelsen

voas och Pikipruukki erbjuder

närmare 7 000 bostäder. voas har boxbostäder,

ettor och familjebostäder på olika håll i

staden och i nästan alla ingår bredbandsförbindelse

och el i hyran. Oftast har man också

möjlighet att använda tvättstuga och bastu.

Också på den fria marknaden är hyresnivån

rimlig och värd att kolla.

Nordens mest energiska region

Nordens ledande kompetenscenter för energibranschen

ligger i Vasa. Centret bidrar på

ett avgörande sätt till välståndet i regionen

och den stadigt växande verksamheten har

resulterat i en stor efterfrågan på speciellt

nya ingenjörer, men också på yrkesmänniskor

inom andra branscher.

Få arbete i din bransch

I Vasa finns arbete för specialister av många

olika slag, och regionens sysselsättningsgrad

är Finlands bästa. I staden finns speciellt företag

inom energibranschen, kemi- och plastindustrin

samt inom metallindustrin. Förutom

industrin har arbetsmarknaden i nästan alla

branscher stor dragningskraft, speciellt inom

social- och hälsosektorn samt inom handeln.

Betydande sysselsättare är staden, staten,

Wärtsilä, Vasa centralsjukhus, abb, kwhkoncernen

samt Vacon. I regionen

fungerar många företag inom affärs- och

servicebranschen samt inom industrin och

utöver staden och staten erbjuder de studerande

praktikplatser och sommararbete.

Allting nära

Vasa är ett livligt trafikcentrum, och goda trafikförbindelser

betjänar dig från tidig morgon

till sen kväll. Staden har regelbundna tåg- och

bussförbindelser till andra orter i Finland. VR

beviljar 50 % studeranderabatt på biljettpriserna.

Matkahuoltos studeranderabatt är 50

% när resans längd är minst 80 km. Du tar

dig lätt till Vasa med flyg på en timme från

Helsingfors och Stockholm och vägen från

flygfältet avverkar du på tio minuter. Från

Vasa flygplats flyger man också till resmålen

i söder.

Studerande som är skrivna i Vasa får 25 %

rabatt på resor med lokaltrafikens bussar.

Tack vare de korta avstånden är det lätt att

bo och leva i Vasa. Allt är på gång- eller

cykelavstånd utan rusningstrafik. Stadens

breda esplanader och moderna gågata samt

brandgatorna i kvarteren gör att staden

känns luftig – här finns rum att andas.

47


Hakeminen

www.amkhaku.fi

www.admissions fi

VALINTAPERUSTEET

Vaasan ammattikorkeakoulu noudattaa

yhteistä alakohtaista opiskelijavalinnan

suositusta. Lisätietoja valintaperusteista:

• www.koulutusnetti.fi > Koulutusoppaat

Vaasan amk:n valintaperusteet osoitteessa

www.vamk.fi.

NUORTEN SUOMEN - JA

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS

Yleisen hakukelpoisuuden koulutusohjelmiin

antavat

• lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto

• International Baccalaureate-, Reifeprüfungtai

European Baccalaureate -tutkinto

• opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen

tutkinto (mm. insinööri)

• ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu,

laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen

ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava

aikaisempi tutkinto, ammatillisesta koulutuksesta

annettu laki (630/98)

• vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot,

nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen

kokeilusta annettu laki

(391/91)

• ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa

laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan

vähintään kolmivuotinen ammatillinen

perustutkinto

• edellä mainittuja tutkintoja vastaavat

ulkomailla suoritetut opinnot.

Alle kolmivuotisella ammatillisella perustutkinnolla

voi hakea vain vastaavalle alalle.

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna

kevään haussa viimeistään 31.7. ja

syksyn haussa viimeistään 31.12. Tutkinnon

on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun

mennessä, jos hakija hakee

• ammattitutkinnolla

• erikoisammattitutkinnolla tai

• ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä hakija

ole EU- tai ETA-maan kansalainen.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu

on tarkistanut koulu- ja työtodistukset.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos

todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos

hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan

virheellisiä tietoja.

Koulumenestyksestä annetaan pisteitä

a) ylioppilastutkintotodistuksen ja/tai lukion

päättötodistuksen perusteella tai

b) ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella

tai

c) ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen

perustutkinnon päättötodistuksen perusteella.

Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen

em. valintaryhmistä, hän voi valita parhaan

pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat

merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta,

jolla pyritään.

Myös suorittamalla avoimessa amk:ssa

vähintään 60 op koulutusohjelmaan soveltuvia

opintoja saa hakukelpoisuuden nuorten

tutkintoon johtavaan koulutukseen.

NUORTEN ENGLANNINKIELINEN

KOULUTUS

Vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa

yhteishaussa. Hakija voi esittää

enintään neljä hakutoivetta. Opiskelijavalinnassa

noudatetaan ammattikorkeakoulujen

yhteishaun valintaperusteita ja hakijan hakutoivejärjestystä.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu

on tarkistanut koulu- ym. mahdollisesti

tarvittavat todistukset. Valinta voidaan purkaa,

jos hakija on antanut virheellisiä tietoja.

Hakukelpoisuus

• lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto

• International Baccalaureate-, Reifeprüfungtai

European Baccalaureate -tutkinto

• opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen

tutkinto (mm. insinööri)

• ammatillisesta koulutuksesta annetussa

laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa

peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan

vähintään kolmivuotinen ammatillinen

perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi

tutkinto

• nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen

kokeilusta annetussa laissa

(391/91) tarkoitetut vähintään kolmivuotiset

yhdistelmäopinnot

• ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa

laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan

vähintään kolmivuotinen ammatillinen

perustutkinto

• edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla

suoritetut opinnot.

Jos ulkomaisella tutkinnolla hakeva hakija

ei ole eu / eta-maan kansalainen, tulee

hakijan lähettää todistus kielitaidostaan

ensisijaisen hakutoiveen ammattikorkeakouluun

24.2.2012 klo 16.15 mennessä.

Hyväksytyn kielitaidon alaraja on ielts,

academic level 6.0 tai toefl 550 paperbased

test, toefl 79 – 80 internet-based test tai

ylioppilastutkintoarvosana C pitkänä kirjoitetussa

englannin kielessä tai yleisen kielitutkinnon

taitotaso 4 englannin kielessä. Lisäksi

kandidaatin/maisterin tutkinnon suorittaminen

englannin kielellä eu-maassa/talousalueella

hyväksytään riittäväksi kielitaidoksi.

Kielitaito arvioidaan valintakokeeseen sisältyvässä

kielitestissä asteikolla hyväksytty/

hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla

valituksi koulutukseen.

Valintamenettely

Valintaryhmät

Hakijat valitaan:

1) Koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän

perusteella valitaan suomalaisen

yo-tutkinnon suorittaneet ylioppilaat, suomalaisessa

lukiossa ib-tutkinnon, Suomessa

rp-tutkinnon sekä hakuaikana suomalaista

yo-tutkintoa suomalaisessa lukiossa tai ib- ja

rp-tutkintoa suorittavat hakijat. Valinnan kokonaispistemäärä

on 100, josta koulumenestys

antaa enintään 30 ja valintakoe 70 pistettä.

2) Valintakokeen perusteella valitaan hakijat,

joilla on ammatillinen tutkinto tai ulkomailla

hankittu hakukelpoisuus. Hakukeväänä

Suomessa eb-tutkinnon suorittavat valitaan

pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeen

enimmäispistemäärä on 100.

Valintaperusteet Vaasan ammattikorkeakoulussa 2012

Valintapisteet Tekniikka ja liikenne Yhteiskuntatieteet,

liiketalous ja hallinto

Luonnontieteet

(tietojenkäsittely)

Matkailu- ja

ravitsemisala

Sosiaali-, terveys ja

liikunta-ala

Koulumenestys 55 55 55 30 30

Työkokemus 5 5 — 10 *

Valintakoe 35 35 40 55 65

Ensisijainen hakutoive 5 5 5 5 5

Yhteensä 100 100 100 100 100

Työkokemus

2 kk = 1 p, Osa-aikatyö 150 h = 1 kk Yleinen Yleinen — Yleinen *

Varusmies- ja siv. palvelu 2 kk = 1 p

* Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, jossa myös alan työkokemus katsotaan eduksi.

48


Valintaryhmistä hyväksytään 50 % pelkän

valintakokeen perusteella ja 50 % aiemmasta

koulumenestyksestä ja valintakokeesta saatavan

yhteispistemäärän perusteella.

Koulumenestyspisteet

Lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen

perusteella hakevat saavat yotodistuksesta

pisteitä kolmesta arvosanasta:

äidinkieli, englanti ja paremman pistemäärän

antava reaali tai matematiikka. Tekniikan

koulutusalalla hakija saa pisteitä kolmesta

arvosanasta: äidinkieli, englanti ja parhaimman

pistemäärän antava matematiikka, fysiikka tai

kemia. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan.

Yo-todistuksen arvosanat kerätään

suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat

kutsutaan valintakokeisiin. Ulkomaisella

tutkintotodistuksella hakevan on 24.2.2012 klo

16.15 mennessä toimitettava kopio tutkintotodistuksestaan

Vaasan ammattikorkeakoulun

hakutoimistoon, joka tekee päätöksen

hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin (ei

koske niitä hakijoita, jotka ovat hakukeväänä

valmistuvia eu / eta-maan kansalaisia).

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien

ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä, lukuun

ottamatta hakijoita, joilla on ammatti- tai

erikoisammattitutkinto.

Todistuksen lisäksi on toimitettava virallisen

kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai

englanniksi tekemä käännöskopio tutkintotodistuksesta,

jos tutkintotodistuksen kieli ei ole

mikään näistä.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Nuorten suomen- ja ruotsinkielinen

koulutus

• Hakuaika 5.3.–3.4.2012 osoitteessa

www.amkhaku.fi

Valintakokeet

• Luonnontieteen ala 7.6.2012

• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.6.2012

• Sosiaali- ja terveysala: hoitotyö, terveydenhoitotyö,

sosiaaliala kesäkuussa 2012

• Tekniikan ja liikenteen ala 5.6.2012

• Yhteiskuntatieteen, liiketalouden ja

hallinnon ala 6.6.2012

• Valinnan tulokset 17.7.2012 mennessä

• Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan

vastaanottamisesta 31.7.2012 mennessä

• Yhteishaku tammikuussa 2012 alkaviin

koulutusohjelmiin 12.9.–7.10.2011

Nuorten englanninkielinen koulutus

• Hakuaika 9.1.–14.2.2012 osoitteessa

www.admissions.fi

Suomessa järjestettävät valintakokeet

• International Business 25.4.2012, Tourism

26.4.2012, Information Technology

26.4.2012

• Valinnan tulokset hakijoille 17.7.2012

mennessä

• Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan

vastaanottamisesta 31.7.2012 mennessä.

Avoimessa amk:ssamme voi opiskella lähes kaikkia eri koulutusohjelmiemme opintojaksoja.

Liiketalouden, rakennustekniikan tai sosiaali- ja terveysalan ylempään amk-tutkintoon johtavissa

koulutuksissamme voi muutaman työelämävuoden jälkeen vahvistaa

-

osaamistaan.

I öppnä yrkeshögskolan är det möjligt att avlägga nästan alla studieperioder som ingår i våra -

utbildningsprogram. Genom vår utbildning som leder till högre yh-examen inom företagsekonomi,

byggnadsteknik eller häsovård och det sociala området kan kunnandet fördjupas efter

uonna 2010

några år i arbetslivet.

49


Ansökan

www.yhansokan.fi

www.admissions fi

ANTAGNINGSKRITERIER

Vasa yrkeshögskola följer antagningskriterierna

som är angivna för de olika branscherna

vid yrkeshögskolorna. Närmare

upplysningar om antagningskriterier:

• www.studieinfo.fi > Utbildningsguider

• Vasa yrkeshögskolas antagningskriterier

på www.vamk.fi.

FINSK- OCH SVENSKSPRÅKIG

UNGDOMSUTBILDNING

Allmän behörighet för utbildningarna ger

• studentexamen eller gymnasiets lärokurs

• International Baccalaureate-, Reifeprüfungeller

European Baccalaureate-examen

• examen på institut- eller högre nivå

(t.ex. ingenjör)

• minst 3-årig yrkesinriktad grundexamen

eller motsvarande tidigare examen enligt

lagen om yrkesutbildning (630/98)

• minst 3 års kombinationsstudier enligt lagen

om försök med utbildning på ungdomsstadiet

och yrkeshögskolor (391/91)

• minst 3-årig yrkesinriktad grundexamen

enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

(631/98)

• utomlands avlagda motsvarande studier

Med en under 3-årig yrkesinriktad examen kan

man söka endast till motsvarande bransch.

Den examen som ansökan grundar sig på,

skall vara avlagd senast 31.7 i vårens ansökan

och senast 31.12 i höstens ansökan. Examen

skall dock vara avlagd vid utgången av ansökningstiden

om sökanden ansöker med

• yrkesexamen

• specialyrkesexamen eller

• en examen som är avlagd utomlands och

sökanden inte är medborgare i ett land inom

EU eller EES

Antagningen fastställs när yrkeshögskolan

har granskat skolbetygen och arbetsintygen.

Yrkeshögskolan kan häva antagningen, om

betyg och intyg inte lämnas in till granskning

inom den angivna tiden eller om den sökande

har gett felaktiga uppgifter gällande vitsord

och arbetserfarenhet.

För skolframgång ges poäng

a) utgående från studentexamensbetyget

och/eller gymnasiets avgångsbetyg eller

b) utgående från betyg från en yrkesinriktad

examen eller

c) utgående från studentexamensbetyget

och avgångsbetyget från en yrkesinriktad

grundexamen

Om sökanden är behörig att söka i flera

av dessa antagningsgrupper, kan hon/han

välja det alternativ som ger det högsta antalet

poäng. I ansökan antecknas vitsord endast

från det betyg som den sökande väljer att

söka med.

Behörighet att söka till utbildning för unga

som leder till examen erhåller man också

genom att avlägga minst 60 studiepoäng i

studier som ingår i utbildningsprogrammet.

ENGELSKSPRÅKIG

UNGDOMSUTBILDNING

Ansökning sker genom den riksomfattande

gemensamma ansökan. Sökande kan uppge

högst fyra ansökningsönskemål. Vid antagning

av studerande följs de antagningsgrunder

som yrkeshögskolorna fastslagit och

sökandens preferensording för ansöknings

önskemål. Antagningen är villkorlig tills

yrkeshögskolan har granskat skolbetyg och

andra intyg. Antagningen kan hävas om den

sökande har gett felaktiga uppgifter.

Behörighetskrav

• gymnasiets lärokurs eller studentexamen

• International Baccalaureate-, Reifeprüfungeller

European Baccalaureate-examen

• examen på institut- eller högre nivå (bl.a.

ingenjör)

• minst 3-årig yrkesinriktad grundexamen

eller motsvarande tidigare examen enligt

lagen on yrkesutbildning (630/98)

• minst 3 års kombinationsstudier enligt

lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet

och yrkeshögskolor (391/91)

• minst 3-årig yrkesinriktad grundexamen

enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbild

ning (631/98)

• utomlands avlagda motsvarande studier

Den sökandes språkkunskaper utvärderas

vid ett språkfärdighetsprov som ingår i

urvalsprovet enligt skalan godkänd/underkänd.

Sökande som underkänns i språkprovet

kan inte antas till utbildningen.

Om den sökande inte är eu / ees-medborgare,

bör han/hon inom senast 24.2.2012 kl.

16.15 lämna in ett intyg över sina språkkunskaper

till det första ansökningsönskemålets

yrkeshögskola.

För att den sökandes språkkunskaper kan

godkännas skall hans/ hennes språkkunskaper

uppfylla minst ett av följande kriterier:

ielts academic level 6.0, toefl 550 paperbased

test, toefl 79 – 80 internetbased test,

vitsordet C i lång engelska i studentprovet

eller färdighetsnivå 4 i en allmän språkexamen.

Dessutom godkänns en kandidat-/

magisterexamen som avlagts på engelska i ett

eu-land/inom Europeiska samarbetsområdet

som tillräcklig språkfärdighet.

Antagningsförfarande

Antagningsgrupper

1) På basis av totalpoängantalet för skolframgång

och urvalsprov väljs sökande som har

avlagt finländsk studentexamen. Urvalspoängantalet

är sammanlagt 100, varvid skolframgång

ger högst 30 och urvalsprov 70 poäng.

2) På basis av urvalsprov väljs sökande som

har en yrkesinriktad grundexamen eller som

har skaffat sin behöriga utbildning utomlands.

Sökande som på våren avlägger eb-examen i

Finland väljs på basis av urvalsprov. Urvalsprovets

högsta poängantal är 100.

Antagningskriterier i Vasa yrkeshögskola 2012

Urvalspoäng (max.) Teknik och kommunikation Samhällsvetenskapliga,

företagsekonomiska

och administrativa

området

Naturvetenskapliga

området

Turism-, kosthålls- och

ekonomibranschen

Social- och hälsovårdsområdet

Skolframgång 55 55 55 30 30

Arbetserfarenhet 5 5 — 10 *

Urvalsprov 35 35 40 55 65

Första preferens 5 5 5 5 5

Sammanlagt 100 100 100 100 100

Arbetserfarenhet

2 mån. = 1 p, deltidsarbete 150 h = 1 mån. Allmän Allmän — Allmän *

Värnplikt och civiltjänstgöring 2 mån. = 1 p

* Inom social-och hälsovårdsområdet betonas vid urvalsprov lämplighet för branschen, varför även arbetserfarenhet räknas som en merit.

50


Skolframgång

De sökande som med avgångsbetyget från

gymnasiet och studentexamensbetyget söker

till utbildningen, ges poäng för tre vitsord i studentexamensbetyget;

modersmålet, engelska

och matematik/realprov (det som ger mest

poäng väljs). Sökande till utbildningsområdet

för teknik får poäng för tre vitsord: modersmål,

engelska och för det bästa vitsordet av

matematik, fysik eller kemi. Abiturienter söker

med sitt senaste gymnasiebetyg. Vitsorden

i studentexamen tas direkt från studentexamensnämndens

uppgifter.

Samtliga sökande som har bevisat sin behörighet

kallas till urvalsprov. För att bestyrka

sin behörighet bör sökande som söker med

utländsk examen skicka en intygskopia till

ansökningsbyrån vid den yrkeshögskola som

sökande har som första alternativ senast

24.2.2012 kl. 16.15 (berör inte de sökande

som är eu / ees-medborgare och som avlägger

examen samma vår de ansöker). Sökande

med finländsk examen behöver inte skicka

betygskopior. Detta gäller dock inte sökande

med yrkes- eller specialyrkesexamen.

Ansökningsbyrån bedömer därefter sökandes

behörighet för alla ansökningsönskemål.

Den sökandes språkkunskaper utvärderas

vid ett språkfärdighetsprov som ingår i urvalsprovet

enligt skalan godkänd/underkänd.

Sökande som underkänns i språkprovet kan

inte antas till utbildningen.

VIKTIGA DATUM

YH-examen inom ungdomsutbildning på

finska och svenska

• Ansökningstid 5.3.–3.4.2012 på adressen

www.yhansokan.fi

Urvalsprov

• Det naturvetenskapliga området 7.6.2012

• Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

7.6.2012

• Social-, hälso- och idrottsområdet: vårdarbete,

hälsovårdsarbete, det sociala området

i juni 2012

• Teknik- och kommunikation 5.6.2012

• Samhällsvetenskap, företagsekonomi och

administration 6.6.2012

• Urvalsresultatet meddelas senast 17.7.2012

• Sökanden bör meddela yrkeshögskolan om

mottagande av studieplats senast

31.7.2012

• Gemensamma ansökan 12.9–7.10.2011.

• Undervisningen i dessa utbildningsprogram

börjar i januari 2012.

yh-examen inom ungdomsutbildning på

engelska

• Ansökningstid 9.1.–14.2.2012 på adressen

www.admissions.fi

Urvalsprov

• International Business 25.4.2012, Tourism

26.4.2012, Information Technology

26.4.2012

• Urvalsresultatet meddelas senast 17.7.2012

• Sökanden bör meddela yrkeshögskolan om

mottagande av studieplats senast

31.7.2012

Ammattilaiseksi 3,5–4 vuodessa. Tutkinto muodostuu ammattiteoreettisista opinnoista, -

koulutusalalle soveltuvasta harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä, joka tehdään pääsääntöisesti

yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Proffs på 3,5–4 år. Examen bygger på yrkesteoretiska studier, praktik som anknyter till

-

utbildningsområdet samt lärdomsprov som i regel genomförs i samarbete med uonna företag 2010

och samfund.

51


.Gj34

Palosaarentie

PALOSAAREN KAMPuS

BRÄNDö CAMPuS

Vaasan ammattikorkeakoulu

Vasa yrkeshögskola

Hakutoimisto / Ansökningsbyrån

Wolffintie / Wolffskavägen 30, 65200 Vaasa / Vasa

Puh. / tfn 020 693 323 (vaihde / växel)

hakutoimisto@vamk.fi

ansokningsbyran@vamk.fi

TECHNOBOTHNIA

www vamk fi

Wolffintie | Wolffskavägen

Raastuvankatu | Rådhusgatan

Kirkkopuistikko | Kyrkoesplanaden

Asemakatu

Koulukatu | Skolhusgatan

Kauppapuistikko

Hovioikeudenpuistikko | Hovrättsesplanaden

Vaasanpuistikko | Vasaesplanaden

Tori

Torget

Handelsesplanaden

Ratakatu

VAASA

Rauhankatu

KAuPuNgIN KAMPuS

CENTRuM CAMPuS

More magazines by this user
Similar magazines